Kontrola dzienników dzięki raportom, analizom i statystykom

Zestawienia brakujących wpisów

Zestawienie lekcji bez wpisanego tematu to dla dyrektora prosty sposób na kontrolę wypełniania dzienników przez poszczególnych nauczycieli. Raport w przejrzysty sposób pokazuje wszystkie lekcje, w których brakuje tematu, wraz z informacją o dacie, klasie oraz nauczycielu.

Zestawienia frekwencji

Dzięki zestawieniom frekwencji, w każdej chwili można wygenerować raport obecności/nieobecności odnoszący się do całej szkoły, danej klasy lub konkretnego ucznia. W ujęciu całorocznym lub dla wybranego przedziału czasu (np. miesiąca), w wartościach liczbowych i procentowych.

Zestawienia frekwencji - pozostałe możliwości

W przypadku np. alarmu do dyspozycji dyrektora pozostaje raport obecności uczniów o konkretnej godzinie, dzięki któremu bezpośrednio po ewakuacji, można sprawdzić stan poszczególnych klas. Uczniowie niespełniający obowiązku szkolnego to wykaz podopiecznych, którzy przekroczyli liczbę 50% nieobecności nieusprawiedliwionych.

Zestawienia ocen

Poza przeglądem ocen cząstkowych poszczególnych klas, dyrektor dysponuje zestawieniami ocen przewidywanych, śródrocznych i rocznych. Raporty pokazujące uczniów bez ocen, wykresy średnich ocen czy rytmiczność oceniania to kolejne narzędzia wspomagające pracę dyrektora.

Przykładowe raporty i zestawienia dostępne w mobiDzienniku

Raport obecności uczniów o danej godzinie
Uczniowie niespełniający obowiązku szkolnego
Zestawienie braków tematów lekcji
Rytmiczność oceniania
Zestawienia frekwencji klas
Wykresy średnich ocen

Przykładowe widoki modułu

1000+ +

Dzienników pedagoga

350 tys.+ tys.+

Wysłanych załączników

84 mln mln

Wystawionych ocen

[email protected] Dział wsparcia: +48 33 496 30 00