Poradnik zdalnego nauczania w mobiDzienniku

Plan lekcji

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 20 marca od 25 marca 2020 r. zadania jednostek oświatowych realizowane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W związku z tym sugerujemy dyrektorom szkół utworzenie nowego planu lekcji, który będzie obowiązywał od środy 25 marca z uwzględnieniem warunków widniejących w/wym. rozporządzeniu, tj.:

  • równomiernego obciążenia uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,
  • różnicowania zajęć w każdym dniu,
  • uwzględnienia możliwości psychofizycznych uczniów w podejmowaniu intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,
  • łączenia przemiennego kształcenia z użyciem monitorów i bez ich użycia,
  • uwzględnienia ograniczeń wynikających ze specyfiki zajęć.

Alternatywnym sposobem dokumentacji przeprowadzonych zajęć jest uruchomienie “lekcji poza planem”, która jest dostępna:

  • dla klas 4-8 szkoły podstawowej oraz wszystkich klas szkół ponadpodstawowych w zakładce “Lekcje”
  • dla klas 1-3 szkoły podstawowej bezpośrednio w dzienniku danej klasy (“Różne dzienniki”)

W przypadku pozostawienia dotychczasowego planu związanego np. z koordynacją planu dla większej liczby oddziałów i bardzo krótkim czasem na dostosowanie, lekcje będą dokumentowane tak jak do tej pory.

Rejestracja lekcji

W celu dokumentowania realizacji lekcji przez nauczycieli na czas prowadzenia nauczania zdalnego wprowadzone zostaną dodatkowe statusy e-obecności.

e-obecność - uczeń obecny podczas zajęć przeprowadzanych na odległość (on-line) lub uczeń, który odebrał przesłane drogą elektroniczną materiały

e-nieobecność - uczeń nieobecny podczas zajęć przeprowadzanych na odległość lub uczeń, który dotychczas nie odebrał przesłanych mu materiałów

materiały dostarczone listem/przesyłką dla uczniów, którzy nie mają możliwości połączenia poprzez Internet

Uwaga!
Odnotowana podczas zajęć frekwencja będzie miała jedynie charakter informacyjny i nie będzie uwzględniana w statystykach frekwencji dziennika.

Komunikacja z uczniami i rodzicami

Do komunikacji z rodzicami oraz uczniami najlepiej wykorzystać moduł Wiadomości. Dużą zaletą jest możliwość sprawdzenia statusu wiadomości - czy została odczytana przez adresatów, czy nie oraz możliwość sprawdzenia czasu jej przeczytania. Na tej podstawie można zakładać, że uczeń/rodzic zapoznał się z przesłanymi materiałami.
W celu usprawnienia zarządzania dużą liczbą wiadomości warto skorzystać z funkcji przenoszenia wiadomości do folderów.
Może się to przydać przy wyszukiwaniu wiadomości od określonej grupy odbiorców czy też o określonej tematyce.

Wszystkie te funkcje dostępne są również w aplikacji mobilnej, gdzie uczeń ma możliwość łatwego wysyłania zdjęcia bezpośrednio z telefonu. Opcja wysyłania zdjęć znajduje się w nowej wersji aplikacji dostępnej w sklepach Play i AppStore od 24 marca.

Wysyłanie prac i odbieranie odpowiedzi uczniów

Bardzo dobrą formą przekazywania uczniom materiałów do samodzielnej pracy, którą nauczyciel chce zweryfikować, mogą być Zadania domowe. W ramach zadania domowego nauczyciel może obecnie dołączyć pliki oraz w jednym miejscu przejrzeć odpowiedzi uczniów. Nie “zaśmieca” to komunikacji w module wiadomości.

Uczniowie na swoim koncie w module Zadania mogą przeglądać przesłane materiały i nie tylko wysyłać tekstowe odpowiedzi, ale również wysyłać pliki w formie załącznika (np. zdjęcia z zeszytu czy skanu). Wszystkie pliki, które mogą zawierać dane wrażliwe, jak np. charakter pisma przechowywane są bezpośrednio w dzienniku, a nie na zewnętrznych e-dyskach. Funkcja ta będzie dostępna niebawem również w aplikacji mobilnej.

Dokumentowanie czasu pracy

Jeżeli organ prowadzący i dyrektor wymaga rejestracji czasu pracy, sugerujemy, aby każdy nauczyciel założył do tego celu własny dziennik w Dziennikach różnych: “Zdalne nauczanie - Nowak Jan” jako Dziennik innych zajęć i czynności nauczyciela.

W dzienniku takim nauczyciel może poprzez Dodatkowe zapisy -> Dodatkowe czynności związane z prowadzeniem zajęć rejestrować czas pracy poświęcony na zdalne nauczanie i przygotowanie się do niego.


Ankiety

Pomocnym narzędziem do zbierania informacji od rodziców i uczniów mogą być Ankiety, które są dostępne w menu Wydruki. Pozwalają na wysłanie pytań oraz przeglądanie ich wyników w usystematyzowany sposób. Możliwe jest zweryfikowanie, czy uczniowie zrozumieli jakiś materiał. Nie zalecamy stosowania tego typu narzędzi do oceniania postępów w nauce.