Poradnik zdalnego nauczania w mobiDzienniku

Plan lekcji

W związku z wprowadzaniem nauczania hybrydowego sugerujemy dyrektorom szkół utworzenie nowego planu lekcji, który będzie uwzględniał pracę dzieci w domu oraz obecność w szkole.

W tym celu najlepiej używać sal "Lekcja online" dla lekcji, w których uczniowie mają się połączyć video z nauczycielem oraz "Materiały zdalne", w których uczniowie dostaną materiały do samodzielnej pracy. Pozwoli to uczniom i rodzicom rozeznać się kiedy mają być w szkole, kiedy mają być obecni na video-lekcji, a kiedy mają pracować samodzielnie.

Do automatyzacji tego zadania  dodana została funkcja wysłania wybranych klas na nauczanie zdalne. W tym celu należy wejść w edycji planu lekcji w funkcję "Zmiana grupowa sal" i po wybraniu klas oraz dni tygodnia zmienić wszystkim sale na "Materiały zdalne" lub "Lekcja online". Niezależnie wybrane lekcje można zawsze edytować indywidualnie.

Rejestracja lekcji

W celu dokumentowania realizacji lekcji przez nauczycieli na czas prowadzenia nauczania zdalnego wprowadzone są dodatkowe statusy e-obecności.

e-obecność - uczeń obecny podczas zajęć przeprowadzanych na odległość (on-line) lub uczeń, który odebrał przesłane drogą elektroniczną materiały

e-nieobecność - uczeń nieobecny podczas zajęć przeprowadzanych na odległość lub uczeń, który dotychczas nie odebrał przesłanych mu materiałów

materiały dostarczone listem/przesyłką dla uczniów, którzy nie mają możliwości połączenia poprzez Internet

Uwaga!
Odnotowana podczas zajęć e-frekwencja może mieć wpływ na obecność lub nie. Decyzję o tym fakcie może samodzielnie podjąć szkoła i zmienić tą informację w słowniku statusów obecności.

Komunikacja z uczniami i rodzicami

Do komunikacji z rodzicami oraz uczniami najlepiej wykorzystać moduł Wiadomości. Dużą zaletą jest możliwość sprawdzenia statusu wiadomości - czy została odczytana przez adresatów, czy nie oraz możliwość sprawdzenia czasu jej przeczytania. Na tej podstawie można zakładać, że uczeń/rodzic zapoznał się z przesłanymi materiałami.
W celu usprawnienia zarządzania dużą liczbą wiadomości warto skorzystać z funkcji przenoszenia wiadomości do folderów.
Może się to przydać przy wyszukiwaniu wiadomości od określonej grupy odbiorców czy też o określonej tematyce.

Wszystkie te funkcje dostępne są również w aplikacji mobilnej, gdzie uczeń ma możliwość łatwego wysyłania zdjęcia bezpośrednio z telefonu. Opcja wysyłania zdjęć znajduje się w nowej wersji aplikacji dostępnej w sklepach Play i AppStore od 24 marca.

Wysyłanie prac i odbieranie odpowiedzi uczniów

Bardzo dobrą formą przekazywania uczniom materiałów do samodzielnej pracy, którą nauczyciel chce zweryfikować, mogą być Zadania domowe. W ramach zadania domowego nauczyciel może obecnie dołączyć pliki oraz w jednym miejscu przejrzeć odpowiedzi uczniów. Nie “zaśmieca” to komunikacji w module wiadomości.

Uczniowie na swoim koncie w module Zadania mogą przeglądać przesłane materiały i nie tylko wysyłać tekstowe odpowiedzi, ale również wysyłać pliki w formie załącznika (np. zdjęcia z zeszytu czy skanu). Wszystkie pliki, które mogą zawierać dane wrażliwe, jak np. charakter pisma przechowywane są bezpośrednio w dzienniku, a nie na zewnętrznych e-dyskach. Funkcja ta jest dostępna również w aplikacji mobilnej, co bardzo upraszcza przesyłanie zwłaszcza zdjęć.

Dokumentowanie czasu pracy

Jeżeli organ prowadzący i dyrektor wymaga rejestracji czasu pracy, sugerujemy, aby każdy nauczyciel założył do tego celu własny dziennik w Dziennikach różnych: “Zdalne nauczanie - Nowak Jan” jako Dziennik innych zajęć i czynności nauczyciela.

W dzienniku takim nauczyciel może poprzez Dodatkowe zapisy -> Dodatkowe czynności związane z prowadzeniem zajęć rejestrować czas pracy poświęcony na zdalne nauczanie i przygotowanie się do niego.


Ankiety

Pomocnym narzędziem do zbierania informacji od rodziców i uczniów mogą być Ankiety, które są dostępne w menu Wydruki. Pozwalają na wysłanie pytań oraz przeglądanie ich wyników w usystematyzowany sposób. Możliwe jest zweryfikowanie, czy uczniowie zrozumieli jakiś materiał. Nie zalecamy stosowania tego typu narzędzi do oceniania postępów w nauce.