Dziennik elektroniczny mobiDziennik wersja 10 - historia zmian

Wersja 10.15 - 13 czerwca 2017

 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • w module świadectw:
   • przywrócono wczytywanie wpisów z kartoteki ucznia dla pozycji Indywidualny program lub tok nauki
   • w uzupełnianiu i zatwierdzaniu ocen uwzględniono indywidualnie dla uczniów języki obce, które nie wynikają z planu lekcji, a z ocen wpisanych spoza lekcji szkoły bądź zaimportowanych z lat poprzednich
   • uwzględniono aktualne zmiany we wzorze "MEN-I/27a-w/2"
  • dodano arkusz ocen dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, uczęszczających do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy - "MEN-I/41/2"
 • Panele wszystkich użytkowników

  • oceny okresowe z przedmiotów oznaczonych jako dodatkowe w klasach młodszych uwzględniono w sekcjach z ocenami przewidywanymi, śródrocznymi i rocznymi

Wersja 10.14 - 8 czerwca 2017

 • Panel dyrektora

  • wprowadzono mechanizm pamiętający dla danego użytkownika, urządzenia i przeglądarki ostatnio wybrany sposób sortowania listy w menu "Różne dzienniki"
  • w menu "Dzienniki->Lekcje odwołane, dni wolne" zrezygnowano z opcji pozwalającej jednym kliknięciem skasować wszystkie lekcje odwołane
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • w module świadectw:
   • dostosowano nazewnictwo przeznaczenia wzorów MEN-I/3a/2, MEN-I/3a-w/2 oraz MEN-I/4/2
   • dodano wzory:
    • Świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
     • MEN-I/6b/2 - dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży oraz dla słuchaczy szkoły podstawowej dla dorosłych, zawierające znak graficzny PRK I
     • MEN-I/6b-w/2 - dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży – z wyróżnieniem, zawierające znak graficzny PRK I
     • MEN-I/7a/2 - dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do szkoły podstawowej, zawierające znak graficzny PRK I
    • Świadectwa ukończenia gimnazjum
     • MEN-I/13b/2 - dla uczniów gimnazjum dla dzieci i młodzieży oraz dla słuchaczy gimnazjum dla dorosłych, zawierające znak graficzny PRK II
     • MEN-I/13b-w/2 - dla uczniów gimnazjum dla dzieci i młodzieży – z wyróżnieniem, zawierające znak graficzny PRK II
     • MEN-I/14b/2 - dla uczniów oddziałów przysposabiających do pracy organizowanych w gimnazjum dla dzieci i młodzieży, zawierające znak graficzny PRK II
     • MEN-I/15b/2 - dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do gimnazjum, zawierające znak graficzny PRK II
   • w świadectwie promocyjnym dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej wprowadzono dodatkowe kreskowanie ostatnich linii z wpisaną oceną opisową
  • w arkuszach ocen zmieniono nazewnictwa przycisków dodawania kolejnych stron w przypadku szkół podstawowych

Wersja 10.13 - 6 czerwca 2017

 • Panel dyrektora

  • w opcjach konfiguracyjnych dla danej szkoły dodano możliwość określenia czy wybrane pola na pierwszej stronie wydruku świadectwa mają zostać wyrównane do lewej strony
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • dodano wzory świadectw:
   • MEN-I/19/2 - świadectwo szkolne promocyjne dla uczniów klas I i II szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi
   • MEN-I/20/2 - świadectwo ukończenia dla uczniów szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi
  • udostępniono podstawy programowe opublikowane w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r.
  • w arkuszach ocen dla opcji wczytywania list przedmiotów zrezygnowano z uwzględniania:
   • lat poprzednich w przypadku szkół i placówek artystycznych
   • tych, dla których określono niemożliwość wystawiania ocen klasyfikacyjnych
  • w wydruku dziennika zajęć specjalistycznych uwzględniono również diagnozy tych specjalistów, którzy nie zostali ujęci w planie danego dziennika, ale prowadzili w nim lekcje
  • w kartotece ucznia po uruchomieniu opcji "Oceny i frekwencja ucznia" w przypadku uczniów klas I-III szkoły podstawowej dodano niezależne informacje o ocenach przewidywanych z religii/etyki
  • w "innych wydrukach" dla dzienników różnych zmodyfikowano etykiety dla religii/etyki
 • Panel nauczyciela

  • w świadectwie promocyjnym dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej oraz na etapie wystawiania klasyfikacyjnych ocen opisowych w lekcji przywrócono możliwość włączenia podglądu oceny na wydruku świadectwa
  • usprawniono zapis tematów zawierających znaki cudzysłowu
  • wprowadzono zmiany wizualne w interfejsie wystawiania opisowych ocen klasyfikacyjnych dla klas I-III szkoły podstawowej
 • Panel rodzica, ucznia, użytkownika zewnętrznego

  • w menu "Oceny->Przewidywane, śródroczne i roczne" w przypadku uczniów klas I-III szkoły podstawowej dodano niezależne informacje o ocenach przewidywanych z religii/etyki

Wersja 10.12 - 26 maja 2017

 • Panel dyrektora

  • w opcjach konfiguracyjnych dla szkół podstawowych dodano możliwość określenia wielkości czcionki tekstu dla zachowania i oceny opisowej na świadectwie. Ustawienie jest niezależne dla klasy pierwszej, drugiej i trzeciej
  • w świadectwie promocyjnym dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej zmieniono zasadę kontroli czy dana ocena zmieści się na wydruku świadectwa. Nie trzeba już samodzielnie klikać w przycisk podglądu oceny na świadectwie lecz sam system oznaczy ocenę czerwonym kolorem jeżeli będzie za długa. Mechanizm kontroli uwzględnia oczywiście kontrolę wolnych spójników oraz dyrektorskie ustawienie wielkości czcionki dla odpowiedniego poziomu klasy
  • w module zastępstw:
   • usprawniono opcję kopiowanie lekcji między dniami w przypadku występowania w zakresie zastępstwa różnych planów lekcji
   • w przypadku edycji istniejącego zastępstwa wprowadzono blokadę jego zapisu jeżeli nie wszystkie lekcje wynikające z opcji "odwołaj lekcje i zapisz zastępstwo" zostały załadowane
  • dodano możliwość odwołania lekcji wynikających z planu lekcji wybranej klasy podczas zapisu lekcji w module wycieczek/praktyk
  • usprawniono funkcjonowanie zestawienia lekcji nieuruchomionych, które mogło być nieprecyzyjne w przypadku niektórych lekcji z przypisanymi wyjątkami
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • dla szkół i placówek artystycznych:
   • wprowadzono zmiany w świadectwach ART/6 i ART/6/w
   • dodano wzór świadectwa ART/6a
   • wprowadzono arkusze ocen:
    • arkusz ocen ucznia ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych (15 kwietnia 2016 r.)
    • arkusz ocen ucznia ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych (25 kwietnia 2017 r.)
    • arkusz ocen ucznia liceum plastycznego (15 kwietnia 2016 r.)
    • arkusz ocen ucznia liceum plastycznego (25 kwietnia 2017 r.)
  • w wydruku dziennika "Oceny osiągnięć edukacyjnych, oceny opisowe" zrezygnowano z uwzględniania ocen końcowych z lat poprzednich
  • udostępniono rozkłady materiałów:
   • MAC "Moje ćwiczenia" do końca obecnego roku szkolnego
   • WSIP "Ćwiczenia z pomysłem" do końca obecnego roku szkolnego
  • ustawiono optymalną kolejność dla systemowych słowników oceny końcowej opisowej klas I-III szkoły podstawowej
  • zniesiono ograniczenia liczby znaków podczas zbiorowego wpisu oceny cząstkowej opisowej
  • dla rad oddziałowych rodziców uwzględniono przypadki tak samo nazywających się rodziców/opiekunów w ramach tej samej klasy
  • uwzględniono specyficzne, problematyczne przypadki związane z wymaganiami szczegółowymi podstaw programowych
 • Panel nauczyciela

  • w świadectwie promocyjnym dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej zmieniono zasadę kontroli czy dana ocena zmieści się na wydruku świadectwa. Nie trzeba już samodzielnie klikać w przycisk podglądu oceny na świadectwie lecz sam system oznaczy ocenę czerwonym kolorem jeżeli będzie ona za długa. Mechanizm kontroli uwzględnia oczywiście kontrolę wolnych spójników oraz dyrektorskie ustawienie wielkości czcionki dla odpowiedniego poziomu klasy. Analogiczny mechanizm został wprowadzony na etapie wystawiania klasyfikacyjnych ocen opisowych w lekcji
 • Panel rodzica, ucznia, użytkownika zewnętrznego

  • zmieniono zasadę wyświetlania zapowiedzi sprawdzianów w menu "Kalendarz" tak aby widoczne były wszystkie, ale tylko w klasie oraz zespołach, do których dany uczeń należy
  • ulepszono wizualną formę powiadomienia o odrzuceniu usprawiedliwienia przez wychowawcę
 • Panele wszystkich użytkowników

  • wprowadzono możliwość załączania plików o rozszerzeniach ".rtf" oraz ".accdb"

Wersja 10.11 - 8 maja 2017

 • Panel dyrektora

  • dla szkół i placówek artystycznych dodano możliwość oznaczenia danego przedmiotu jako artystyczny, co będzie skutkować wczytywaniem go do sekcji "Obowiązkowe zajęcia edukacyjne artystyczne" w świadectwach i arkuszach ocen. Opcja jest dostępna w sekcji "Status przedmiotu w klasach" po wejściu w dany przedmiot w menu "Zasoby->Przedmioty"
  • w module zastępstw:
   • dodano możliwość wyboru sali dla danej lekcji. Lista sal podobnie jak lista nauczycieli oraz klas i zespołów została podzielona na sale wolne i zajęte w danym czasie, wraz ze szczegółowymi informacjami
   • przypisywane sale zostały również uwzględnione w przeglądach, wydrukach i eksportach zastępstw
   • zoptymalizowano niektóre operacje wykonywane bezpośrednio w przeglądarce użytkownika
   • wprowadzono kilka zmian wizualnych interfejsu
  • w opcji "Dzienniki->Oceny->Zestawienia ocen przewidywanych, śródrocznych i rocznych":
   • w dotychczasowych zestawieniach zrezygnowano z uwzględniania ocen z lat poprzednich
   • dodano "zestawienie ocen końcowych" dla klas oznaczonych jako końcowe (ostatnie). Oceny, które zostały wczytane przy imporcie ocen z lat poprzednich zostały oznaczone literą "k", a wprowadzone spoza lekcji/szkoły jako końcowe z lat poprzednich literami "ks"
   • po najechaniu na daną ocenę dodano w dymku informację kto ją wpisał
  • na liście lekcji w menu "Różne dzienniki->Wybór dziennika->Wybór przedmiotu" dodano informacje o salach
  • w opcji "Analizy->Zestawienie nieobecności i nadgodzin nauczycieli" po wejściu w szczegółowy wykaz lekcji (opcja "podgląd/modyfikacja") dodano informacje o liczbie jednostek lekcyjnych
  • w menu "Zasoby->Klasy i zespoły" w kolumnie "Typ" po najechaniu na ikonę dodano informację czy dana klasa jest końcową (ostatnią)
  • procedura poprawiania dziennikowych numerów uczniów, realizowana w określonych sytuacjach została rozbudowana aby uwzględniać nietypowe przypadki, np. kompletny brak numerów uczniów w klasie po imporcie z iDziennika Progman
  • usprawniono komunikaty widoczne po czyszczeniu planu lekcji
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • dla szkół i placówek artystycznych wprowadzono:
   • Świadectwa promocyjne szkół artystycznych
    • ART/5 - dla klas I i II, IV i V ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych; dla klas I–III liceum plastycznego
    • ART/5/w - dla klas I i II, IV i V ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych; dla klas I–III liceum plastycznego - z wyróżnieniem
    • ART/6 - dla klasy III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych
    • ART/6/w - dla klasy III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych - z wyróżnieniem
   • Świadectwa ukończenia szkoły artystycznej
    • ART/22 - dla uczniów ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych i liceum plastycznego, którzy ukończyli klasę programową najwyższą w zakresie kształcenia ogólnego
    • ART/25 - dla uczniów ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych i liceum plastycznego, którzy nie ukończyli klasy programowo najwyższej
  • w arkuszach ocen:
   • uwzględniono sytuacje, w których dany uczeń ma ocenę zarówno z religi jak i etyki
   • uwzględniono przypadki, w których została wczytana/uzupełniona lista przedmiotów zawierająca nazwę języka obcego wraz z przypisanym poziomem nauczania. Dotychczas w takiej sytacji podczas próby wczytania ocen mogło zdarzyć się tak, że dla danego przedmiotu nie dopasowano oceny, ponieważ w arkuszu został on określony jako np. "Język angielski IV.0", a w systemie widnieje przedmiot o nazwie na świadectwo "język angielski". Obecnie jest tak, że jeżeli na arkuszu znajduje się przedmiot z dopisanym poziomem nauczania spośród możliwych (III.0, III.1, IV.0, IV.1p., IV.1r., IV.2) to w razie nie dopasowania odpowiedniego przedmiotu system będzie próbował dopasować inny, nieuwzględniając poziomu nauczania
   • dla wzorów "MEN-I/44b/2" oraz "MEN-I/45b/2" zmniejszono nieznacznie wewnętrzne odstępy tabeli, jednocześnie zwiększając dopuszczalną liczbę znaków na szczególne osiągnięcia oraz informację o zdanym egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie
   • ulepszono mechanizm wczytywania i dzielenia danych dla pozycji "Imiona i nazwiska rodziców i adresy ich zamieszkania", tak aby w pierwszej linii znalazły się same imiona i nazwiska, a adresy w pozostałych. Mechanizm uwzględnia rownież przypadki, w których wpisy byłyby na tyle długie i taki podział nie byłby możliwy
  • w module świadectw:
   • uwzględniono sytuacje, w których dany uczeń ma ocenę zarówno z religi jak i etyki
   • po uruchomieniu opcji "Generuj świadectwa" w sekcji "Podsumowanie wyników uczniów" dodano możliwość jej wydrukowania
   • na etapie uzupełniania i zatwierdzania ocen po wyborze uczniów oraz wzoru świadectwa dodano przycisk "Wyczyśc zapisy wybranych uczniów" pozwalający na wykasowanie uzupełnionych i zatwierdzonych ocen tylko dla wcześniej wybranych uczniów, a nie całej klasy
  • w szablonach sprawozdań dla elementu "Uczniowie z wynikami" zrezygnowano z uwzględniania uczniów ze średnią ocen wynoszącą 0 (zero)
  • w niezależnych wydrukach ocen z poszczególnych okresów ("Zestawienie ocen śródrocznych", "Zestawienie ocen rocznych" itp.) zmieniono zasadę obliczania średnich ocen tak aby nie uwzględniały ocen końcowych
  • w wydruku "Wywiadówka - zestawienie ocen, uwag i frekwencji ucznia" dla układu zawierającego 2 uczniów na 1 kartce zwiększono wewnętrzny odstęp między danymi uczniami
  • w wydruku dziennika zajęć specjalistycznych wprowadzono zmiany wizualne na stronie tytułowej
 • Panel nauczyciela

  • w uruchomionej lekcji:
   • jeżeli jest ona prowadzona w zespole międzyklasowym i zmieniono sposób wyświetlania listu uczniów, to po uruchomieniu opcji zbiorowego wpisywania ocen lista uczniów również będzie w tym porządku
   • po najechaniu na kolumnę zmieniono określenie "średnia" na "śr. ocen z kolumny"
  • na liście lekcji w menu "Lekcje" oraz "Różne dzienniki->Wybór dziennika->Wybór przedmiotu" dodano informacje o salach
  • na liście lekcji w menu "Lekcje" kolumnę "oc./uw." zamieniono na "Ob./Nb.", w której dla danej lekcji umieszczono liczbę obecnych i nieobecnych, a po najechaniu również liczbę ocen i uwag
  • dodano sygnalizowanie o swoich dzisiejszych i przyszłych zastępstwach przez umieszczenie czerwonego kółeczka z odpowiednią liczbą nad menu "Plan" (analogicznie jak np. dla nieodebranych wiadomości)
  • usprawniono algorytmy zapisu danych w momencie synchronizacji z aplikacji mobilnych
 • Panele wszystkich użytkowników

  • zoptymalizowano cykliczne operacje wykonywane w tle

Wersja 10.10 - 29 marca 2017

 • Panel dyrektora

  • w module szablonów sprawozdań:
   • słownik danych sprawozdawczych został wzbogacony o pole "opis", które pozwala na wprowadzenie instrukcji dla wychowawcy, w jaki sposób powinien uzupełnić wybraną pozycję danych sprawozdawczych
   • wprowadzono opisy poszczególnych elementów szablonów sprawozdawczych, by w prosty sposób przedstawić co dany element zawiera
   • od teraz można wprowadzić własny nagłówek dla każdego elementu, z wyjątkiem elementów pochodzących ze słownika danych sprawozdawczych
   • elementy "Uczniowie najlepsi w klasie" oraz "Uczniowie proponowani do stypendium" zostały scalone w nowy, uniwersalny element o nazwie "Uczniowie z wynikami", gdzie można ustalić jakie warunki muszą spełniać uczniowie, by zostali wyświetleni na liście. Warunki jakie są tutaj dostępne to średnia ocen, frekwencja oraz zachowanie
  • znacząco zoptymalizowano działania modułu planowania zastępstw
  • w raporcie obecności uczniów o godzinie zmieniono metodę obliczania frekwencji dla lekcji z większą liczbą jednostek lekcyjnych, gdyż przyjęto, że uczeń musi mieć obecność na wszystkich jednostkach lekcyjnych, by został uwzględniony we frekwencji jako obecny. W przypadku lekcji z większą liczbą jednostek lekcyjnych, wyświetlane są statusy obecności poszczególnych jednostek dla każdego ucznia. Statusy wyświetlane są również w sytuacji, gdy uczeń spóźnił się na lekcję lub został z niej zwolniony. Dodano również wyświetlanie liczby uczniów, którzy zostali zwolnieni z lekcji, a pod raportem można zobaczyć listę nauczycieli, którzy zwalniali uczniów z zajęć oraz powody zwolnień nie wynikających ze zmiany statusu na lekcji. Dla lekcji z różnych dzienników zostało włączone wyświetlanie czasu trwania lekcji
  • w zestawieniu ocen dodano możliwość wyboru zachowania na liście przedmiotów
  • w zestawieniu oznakowań mebli dodano wiersz z podsumowaniem
  • zoptymalizowano narzędzie czyszczenia pamięci cache
  • usprawniono nocne operacje, których zadaniem jest poprawa błędnie wprowadzonych zapisów
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • w dziennikach indywidualnego nauczania zmieniono zasadę obliczania średniej ważonej widocznej w uruchomionej lekcji tzn. jest ona liczona ze wszystkich ocen z danego przedmiotu (które powinny być wliczane do średnich), a nie tylko tych, które wpisano w tym dzienniku
  • rejestr wejść/wyjść dostępny dotychczas tylko dla przedszkoli został uruchomiony również dla zerówek
  • na liście planów lekcji w dziennikach różnych dodano informację o liczbie lekcji oraz oznaczenie planu aktualnego
  • w module plików dodano powiadamianie osób, którym udostępniono dany plik. Powiadomienie odbywa się przez moduł wiadomości
  • w przypadku ucznia, dla którego określono zapis numeru dokumentu tożsamości innego niż PESEL zwiększono limit znaków dla ów numeru
  • w dzienniku zajęc świetlicy szkolnej umożliwiono zapis "Dodatkowych czynności związanych z prowadzeniem zajęć" z uwzględnieniem wydruków takiego dziennika
  • w wydrukach dzienników klas starszych:
   • usprawniono algorytm określania danych dla wydruku "Uczniowie wg stanu z 20 września"
   • ulepszono formę wizualną dla kontaktów z rodzicami i opiekunami
 • Panel nauczyciela

  • w dziennikach zajęć pedagoga szkolnego umożliwiono modyfikację dat oraz godzin dla już wprowadzonych zapisów zajęć
  • udostępniono rozkład materiału MAC "Moje Ćwiczenia" - klasa 3. kwiecień
  • w podglądzie ocen cząstkowych na etapie wystawiania ocen dodano informację w jakiej klasie/zespole była przeprowadzana lekcja, na której daną ocenę wpisano. Nie dotyczy to ocen wystawianych w dziennikach różnych
  • w interfejsie zapisu lekcji poza planem dodano numerację godzin lekcyjnych wynikających ze słownika godzin
 • Panel rodzica, ucznia, użytkownika zewnętrznego

  • dla ocen cząstkowych dodano informację w jakiej klasie/zespole była przeprowadzana lekcja, na której daną ocenę wpisano. Nie dotyczy to ocen wystawianych w dziennikach różnych

Wersja 10.9 - 14 marca 2017

 • Panel dyrektora

  • w menu "Dzienniki->Wydruki, eksporty, ankiety i testy" wprowadzono możliwość definiowania własnych szablonów sprawozdań (np. arkusz sprawozdawczy) na każdy okres z wyborem różnych elementów wraz z ich ewentualną konfiguracją. Dodatkowo istnieje możliwość zdefiniowania własnych danych sprawozdawczych, które będą mogli uzupełniać wychowawcy oraz mogą one zostać dodane do szablonu sprawozdania. Wprowadzone sprawozdania będzie można wygenerować dla danej klasy w module jej wydruków
  • w opcji "Analizy->Statystki->Statystyka pracy nauczycieli" wprowadzono możliwość generowania pliku pdf
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • udostępniono rozkłady materiału:
   • MAC "Moje ćwiczenia" klasa 3. marzec
   • "Ćwiczenia z pomysłem" wydawnictwa WSiP. Zakres obejmuje miesiące marzec i kwiecień
  • udostępnione podstawy programowe:
   • betoniarz-zbrojarz 711402
   • mechanik motocyklowy 723107
   • murarz-tynkarz 711204
   • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905
   • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 311930
   • technik architektury krajobrazu 314202
   • technik budownictwa 311204
 • Panel nauczyciela

  • w ramach uruchomionej lekcji:
   • wprowadzono możliwość skasowania wszystkich informacji związanych z tematem (treść, materiały dydaktyczne, wymagania szczegółowe) za pomocą przycisku "Wyczyść temat"
   • umożliwiono anulowanie realizacji danego tematu klikając w ikonkę "zielonej fajki" w oknie tematu lekcji. Opcja działa analogicznie jak ta dostępna w interfejsie edycji tematów w rozkładzie materiału
   • podczas próby anulowania oceny, która została w niej wystawiona zostanie ona całkowicie skasowana, a nie przekreślona. Warunkiem takiego zachowania systemu jest to, że ocena została wpisana i lekcji jeszcze nie zamknięto
  • w menu "Uczniowie" dodano przycisk "Dane sprawozdawcze" uruchamiający opcję, w której wychowawcy mogą uzupełniać różne informacje związane z klasą, o ile z poziomu dyrektorskiego określono ich słownik

Wersja 10.8 - 1 marca 2017

 • Panel dyrektora

  • w menu "Zasoby->Kadra...->Wszyscy użytkownicy":
   • umożliwiono zablokowanie konta dowolnego użytkownika (również rodziców oraz uczniów) przez kliknięcie w odpowiednią ikonkę w kolumnie określającej czy aktualnie użytkownik jest zablokowany czy nie
   • w nagłówkach określających rodzaj wyświetlanych użytkowników dodano ich liczbę
  • w zakresie definiowania kluczy z planów lekcji Vulcan i aSc:
   • dodano możliwość ich podania na etapie edycji klasy/zespołu
   • dodano mechanizm automatycznego sprawdzania w tle czy podany klucz na pewno jest unikalny dla wybranego rodzaju zasobu (przedmioty, klasy/zespoły, nauczyciele)
  • "Wydruk śródroczny i roczny (zachowanie, ocena opisowa, religia)" dla dzienników różnych został rozszerzony o uczniów nieaktywnych
  • podczas edycji zespołu ukryto ustawienia, które odnoszą się jedynie do klas
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • uwzględniono nr w księdze ucznia w mechanizmie określającym czy dla danego ucznia można założyć nowy arkusz ocen czy należy dokonać jego importu z lat poprzednich
  • oceny okresowe z przedmiotów oznaczonych jako dodatkowe w klasach młodszych uwzględniono w menu:
   • [Panel dyrektora] Dzienniki->Oceny->Przegląd ocen klas->Przegląd ocen dzienników różnych
   • [Panel nauczyciela] Różne dzienniki->Wybór dziennika->Wybór przedmiotu->Przegląd ocen
   • [Panel dyrektora i nauczyciela] Wydruki dziennika lekcyjnego dla klas 1-3 szkoły podstawowej->Osiągnięcia i postępy uczniów
  • w aktualnych planach lekcji:
   • zrezygnowano z wyświetlania nauczycieli zablokowanych jeżeli wybrano przegląd dla nauczycieli
   • w przypadku wyboru klasy, która nie ma przypisanych żadnych uczniów zmodyfikowano mechanizm generowania planów tak aby mimo wszystko wyświetlał plan przypisany do całości klasy
  • w planach lekcji dzienników różnych:
   • operację kopiowania planu lekcji scalono z opcją dodawania nowego planu analogicznie jak odbywa się to w dziennikach klas starszych
   • wprowadzono dodatkowe logowania systemowe dla operacji ich zapisu, które mogą być pomocne przy wyjaśnianiu specyficznych problemów suportowych
  • w wydrukach dzienników różnych zawierających plan lekcji uwzględniono niedziele
  • w kalendarzach klasowych umożliwiono na zapis kontaktów z rodzicami i opiekunami nawet jeżeli nie wybrano żadnych opiekunów obecnych, a jedynie wprowadzono osoby dodatkowe
 • Panel nauczyciela

  • w menu "Lekcje->Zestawienia lekcji" dodano Zestawienie moich lekcji bez tematu
  • po wejściu w zarządzanie grupami ocen z poziomu lekcji oznaczono kursywą grupy ocen opisowych
  • jeżeli uczniowi zapisano ocenę śródroczną/roczną to na modyfikację uzasadnienia pozwolono jedynie jej autorowi
 • Panele wszystkich użytkowników

  • rozbudowano mechanizm czasowego blokowania logowania na podany login w przypadku zbyt dużej próby nieudanych logowań w krótkim czasie

Wersja 10.7 - 15 lutego 2017

 • Panel dyrektora

  • w imporcie z programu OSON uwzględniono adresy e-mail rodziców/opiekunów biorąc pod uwagę sytuacje, w których w kartotece ucznia te dane są wprowadzone, a w sekretariacie są puste lub nie są prawidłową formą adresów poczty elektronicznej. W takim przypadku import nie zmieni adresów w kartotece ucznia, a w pozostałych oczywiście tak
  • dla zbiorczych wydruków klas dodano możliwość ich generowania dla dowolnie wybranych tygodni w przypadku "Wykazu uczęszczania uczniów na zajęcia" oraz "Realizacji programu nauczania"
  • zrezygnowano z blokady zapisu zastępstw jeżeli wprowadzono już inne dla tego samego nauczyciela w czasie pokrywającym się w jakiejś części z wybranymi datami. Aktualnie w takiej sytuacji zapisujący otrzyma odpowiedni komunikat, ale będzie mógł dokonać zapisu
  • rozbudowano warianty ustawień dla konfiguracji "Wysyłając wiadomość nadawca decyduje czy odbiorcy będą widzieć pozostałych odbiorców"
  • w imporcie ocen końcowych z lat poprzednich:
   • uwzględniono ustawienia "Ocena śródroczna na świadectwo" dla przedmiotów w stosunku do klas
   • w przypadku dodawania przedmiotu z poprzednich lat, który miał oznaczenie jako "język obcy", zostanie on dodany do systemu z tym samym oznaczeniem
   • wprowadzono pobieranie ocen ucznia tylko z tego samego typu szkoły, co typ szkoły w klasie końcowej, lecz jedynie od roku szkolnego 2013/2014, gdyż wtedy pojawiła się opcja określania typu szkoły
  • uwzględniono specyficzne przypadki w imporcie realizacji podstaw programowych z lat poprzednich
  • podczas zapisu skal punktowych wprowadzono dodatkowe usprawnienia
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • tzw. "trójki klasowe" czyli samorząd klasy oraz rada oddziałowa rodziców:
   • zostały przeniesione z kalendarzy klasowych do osobnych miejsc w systemie czyli:
    • w panelu dyrektora "Zasoby->Klasy i zespoły->Wybór klasy->Trójki klasowe"
    • w panelu nauczyciela "Uczniowie->Trójki klasowe"
   • umożliwiono wybór funkcji jaką pełni dany uczeń/rodzic
  • dla wydruków klas starszych:
   • dodano możliwość ich generowania dla dowolnej liczby tygodni w przypadku "Wykazu uczęszczania uczniów na zajęcia" oraz "Realizacji programu nauczania"
   • dodano niezależne wydruki ocen z poszczególnych okresów ("Zestawienie ocen śródrocznych", "Zestawienie ocen rocznych" itp.), które w stosunku do analogicznych wydruków dziennika:
    • zawierają pełne imiona i nazwiska uczniów z uwzględnieniem tzw. dodatkowych znaczników
    • wyświetlają zdecydowanie więcej znaków dla nazewnictw przedmiotów
    • zawierają informacje o frekwencji
    • zawierają sumę poszczególnych typów ocen
    • zawierają średnie ocen całej klasy z poszczególnych przedmiotów
  • udostępniono podstawy programowe:
   • Technik górnictwa podziemnego 311703
   • Technik logistyk 333107
   • Technik technologii chemicznej 311603
   • Górnik eksploatacji podziemnej 811101
  • ulepszono interfejs zapisu planów lekcji w dziennikach różnych
  • w zestawieniach ocen przewidywanych, śródrocznych i rocznych nie uwzględnia się przedmiotów, dla których określono, że nie wystawia się z nich ocen klasyfikacyjnych
 • Panel nauczyciela

  • w interfejsie wystawiania klasyfikacyjnych ocen opisowych dla mechanizmu ostrzegania o możliwości wykasowania już wprowadzonej oceny:
   • dodano sprawdzanie również operacji wykonywanych z wykorzystaniem myszki (wytnij, wklej)
   • zwiększono limit różnicy znaków treści oceny, który określa czy powinien pojawić się stosowny komunikat
  • w menu "Lekcje" ulepszono sposób wykrywania tzw. zastępstw czyli lekcji, które ktoś zrealizował za nas, z uwzględnieniem lekcji blokowych, które zostały rozdzielone na kilka osobnych lekcji
  • w menu "Plany lekcji" w przypadku przełączenia się na plan przyszły (o ile takowy istnieje) uwzględniono również lekcje z różnych dzienników
  • zmieniono nazwę modułu "Tematy zrealizowane" na "Lekcje zrealizowane"
 • Panel rodzica, ucznia, użytkownika zewnętrznego

 • Panele wszystkich użytkowników

  • znacząco została rozbudowana wyszukiwarka w module wiadomości
  • wprowadzono szereg innych usprawnień, zmian nazewnictw, poprawek itp.

Wersja 10.6 - 19 stycznia 2017

 • Panel dyrektora

  • w przeglądzie realizacji podstaw programowych zmieniono organizację menu oraz nagłówków na bardziej intuicyjną formę. Zmieniono również podstawową stronę przeglądu na podgląd zbiorczy, który przedstawia zestawienie wszystkich przedmiotów danej klasy z całego cyklu edukacji wraz z realizacją lekcji oraz wymaganiami szczegółowymi podstawy programowej. Wybór pozycji z listy przenosi do podglądu wg uczniów
  • w module zastępstw uniemożliwiono wprowadzenie zastępstwa jeśli istnieje już inne zastępstwo za tego samego nauczyciela dla zakresu dat w jakiejś części pokrywającego się z zakresem wybranym w formularzu planowania zastępstw
  • wprowadzono mechanizm, który podczas wypisywania ucznia ze szkoły lub przenoszenia z klasy do klasy kasuje jego przyszłe statusy obecności w lekcjach wynikających z modułu planowania zastępstw
  • dla procedury samodzielnego odtwarzania stanu systemu z aktywnej kopii zapasowej wprowadzono zapis dodatkowej administracyjnej kopii, która jest wykonywana tuż przed rozpoczęciem procedury odtwarzania
  • usprawniono interfejs zapisu skal punktowych ocen zachowania i ocen z zajęć edukacyjnych
  • ulepszono interfejs przydzielania uczniów do zespołów
  • zmieniono nazwę podstrony "Statystyka realizacji rozkładów materiału" na "Stopień realizacji rozkładów", i przeniesiono ją do menu "Dzienniki->Rozkłady". Zmianie uległ również nagłówek podstrony oraz dodano dymki informacyjne dla kolumn tabeli
  • wprowadzono ulepszenia wizualne na liście nauczycieli w menu "Dzienniki->Rozkłady->Przegląd rozkładów"
  • w wydrukach zbiorczych dla klas w przypadku próby utworzenia wydruku, który nie może się wykonać ze względu na brak danych, zamiast generowania pustej strony zwracany jest stosowny komunikat
  • w menu "Zasoby->Uczniowie" rozbudowano informacje o liczbie uczniów oraz ulepszono algorytm określania uczniów aktywnych i nieaktywnych
  • w interfejsie edycji szkoły wyróżniono klasy za pomocą pogrubienia czcionki
  • w słowniku ocen usprawniono operację zmiany statusu "Śródroczna"
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • w wydruku dzienniku zajęć przedszkola:
   • wprowadzono wydruk "Codzienne godziny przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola" na podstawie rejestru wejść/wyjść
   • dla dziennego zapisu pracy dydaktyczno-wychowawczej w przypadku wydruku całościowego wprowadzono generowane tylko tych miesięcy, w których odbyły się jakieś zajęcia
   • dodano kilka usprawnień wizualnych
  • w przeglądzie ocen w przypadku wybory klasy, a nie zespołu wprowadzono regułę, że wyświetlane są tylko oceny uzyskane w tej klasie. Rozwiąże to problematyczne przypadki, w których uczeń zmienił klasę, ale nadal uczęszcza do tego samego zespołu międzyklasowego
  • udostępnione rozkłady materiału:
   • MAC "Moje ćwiczenia" - klasa 3. styczeń
  • udostępnione podstawy programowe:
   • efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów
   • monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych 712616
  • dla uczniów mających wystawioną ocenę jednocześnie z religii oraz etyki zmodyfikowano sposób liczenia średnich oraz sposób wyświetlania oceny z religii/etyki w wybranych miejscach
  • w kalendarzach klasowych dla pozycji "Kontakty z rodzicami i opiekunami" umożliwiono wprowadzenie osób spoza listy rodziców/opiekunów
  • w interfejsie zbiorczego generowania kont dostępowych:
   • zrezygnowano z brania pod uwagę adresu e-mail przy okreslaniu aktywności konta
   • zrezygnowano z informacji o powiadomieniach
   • usprawniono komunikat o ostatnim logowaniu
   • wprowadzono nową kolorystykę
  • po zalogowaniu do dziennika archiwalnego z lat poprzednich dodano komunikat informujący o tym, że zapisywanie zmian w tych dziennikach jest niemożliwe. W przypadku, gdy nie ma takiego komunikatu dziennik jest otwarty do edycji, na odpowiedzialność dyrektora, który wysłał do administracji wizjaNet prośbę o jego odblokowanie
  • w wydrukach dziennika dla wycieczek wprowadzono sortowanie pozycji na podstawie ich terminu
  • w zaawansowanej wyszukiwarce uczniów zmieniono sposób wyświetlania rodziców/opiekunów po wybraniu opcji wczytania danych z zasobów dziennika
  • zajętość sal została zmieniona na obłożenie sal
 • Panel nauczyciela

  • w interfejsie wprowadzania klasyfikacyjnych ocen opisowych dla klas młodszych szkoły podstawowej wprowadzono mechanizmy informacyjne i ostrzegawcze w przypadku kasowania wcześniej wprowadzonej treści oceny
  • w uruchomionej lekcji po kliknięciu w jej nagłówek (nazwa klasy/zespołu/dziennika różnego i nazwa przedmiotu) dodano wyświetlanie informacji o klasie/zespole oraz ewentualnych innych powiązanych klasach w przypadku zespołu międzyklasowego. Wyświetlane informacje to m.in. wychowawcy czy rada oddziałowa rodziców
  • pozwolono na wykasowanie samego uzasadnienia oceny. Aby to zrobić należy wejść w opcję wystawiania oceny, wyczyścić pole tekstowe z uzasadnieniem i zapisać zmiany
  • ulepszono komunikaty w przypadku kiedy nie jest możliwe uruchomienie danej lekcji np. na skutek braku aktywnych uczniów dla wybranej daty
  • usprawniono interfejs przeglądu realizacji podstawy programowej
  • podczas edycji rozkładu materiału pozwolono na zapis bez wybranej podstawy programowej. Ponadto lista podstaw jest grupowana na podstawie etapu edukacyjnego, by sugerować pasujące podstawy programowe, a pozostałe wyświetlać poniżej w osobnej grupie
  • przy wyszukiwaniu rozkładów materiału udostępnionych w szkole wprowadzono dodatkowe ułatwienia np. lista nauczycieli do wyboru zawiera tylko tych, którzy faktycznie coś udostępnili, a nie wszystkich
  • została przeprowadzona operacja, która ujednoliciła nazwy wydawnictw wprowadzonych do systemu. Wszystkie wprowadzane do systemu podręczniki będą sprawdzane pod względem poprawności nazw wydawnictw i w miarę potrzeb modyfikowane
  • przy udostępnianiu rozkładu materiału dodano informację jaką nazwę przyjmie przedmiot udostępnionego rozkładu po wykonaniu operacji (przykładowo dla przedmiotu zapisanego w systemie jako "J.Polski" będzie to "język polski")
  • na etapie zapisu tematu lekcji i wymagań podstawy programowej uwzględniono sytuacje, w których dla danego rozkładu obowiązywała jakaś podstawa programowa, z której realnie korzystano, a potem zmieniono ją na inną
 • Panel rodzica, ucznia, użytkownika zewnętrznego

  • w zakresie powiadomień:
   • email o zadaniach domowych na jutro na koniec dnia został zamieniony na email o zadaniach domowych na koniec dnia czyli w raporcie dziennym będzie wysyłana informacja o wszystkich przyszłych zadaniach domowych, a nie tylko jutrzejszych
   • do raportu tygodniowego również dołożono informacje o przyszłych zadaniach domowych
  • dla wszystkich kont wprowadzono blokadę samodzielnej edycji imienia oraz nazwiska. Poprzednio taka blokada obejmowała jedynie konta uczniów

Wersja 10.5 - 21 grudnia 2016

 • Panel dyrektora

  • dodano możliwość własnoręcznego utworzenia kopii bazy danych systemu w menu "Zasoby->Pozostałe->Narzędzia->Zabezpiecz dane na chwilę obecną (kopia bazy danych)". Co warto wiedzieć na temat działania tego mechanizmu:
   • można zapisać tylko 1 kopię tzn. zapis kolejnej powoduje bezpowrotne skasowanie poprzedniej
   • zapis stanu systemu może być przydatny przy newralgicznych operacjach typu import danych
   • w przypadku, w którym doszłoby do niepożądanych zmian w zasobach systemu możliwe będzie odtworzenie stanu dziennika z ostatnio utworzonej aktywnej kopii
   • należy jednak pamiętać, że operacja odtwarzania kasuje bezpowrotnie wszystkie zasoby wprowadzone do dziennika później niż czas utworzenia przywracanej kopii
   • odtworzenie jest możliwe tylko dla kopii utworzonych nie później niż 5 dni wstecz
   • kopie starsze niż 5 dni stają się nieaktywne
   • przy aktualizacji wersji systemu wszystkie kopie stają się nieaktywne
   • nieaktywne kopie starsze niż 10 dni są trwale kasowane przez system
  • w menu "Dzienniki->Lekcje zrealizowane->Przegląd całościowy" uwzględniono dzienniki różne. Rozszerzono również możliwości drukowania takiego przeglądu
  • w imporcie planu lekcji Astar uwzględniono specyficzne przypadki
  • wprowadzono usprawnienia optymalizacyjne w module zastępstw
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • rozbudowano rejestr wycieczek:
   • zrezygnowano z wyboru zespołów na rzecz klas, wraz z możliwością określenia liczby uczestników dla każdej z nich
   • zmianie uległo również pole "ilość dni", które zostało zmienione na "czas trwania", gdzie można wprowadzić słowny zapis, np. "3 dni", "5 godzin" itp.
   • dodatkową możliwością jest podgląd wycieczki bez względu na jej status, podobnie jak generowanie karty wycieczki
   • nauczyciel ma możliwość edycji wycieczki nawet po jej samodzielnemu zatwierdzeniu, lecz do momentu zatwierdzenia przez dyrektora
   • wprowadzono również szereg mniejszych usprawnień, które powinny ułatwić korzystanie z tego modułu
  • udostępnione podstawy programowe:
   • technik spedytor 333108
   • fryzjer 514101
  • w przeglądzie realizacji podstaw programowych dodano podgląd według lekcji z możliwością jego wydruku
  • usprawniono procedurę określania czy dla danego ucznia można założyć nowy arkusz ocen zależnie od lat poprzednich
  • przyspieszono mechanizmy interfejsu wyboru wyjątków planu lekcji
 • Panel nauczyciela

  • zoptymalizowano procedury detekcji i zapisu wymagań podstawy programowej dla konkretnych zajęć podczas dodawania lekcji przez aplikacje mobilne iOS oraz Android
 • Panel rodzica, ucznia, użytkownika zewnętrznego

  • rozbudowano sprawdziany oraz zadania domowe:
   • w głównych interfejsach pozostawiono tylko najbliższe zapisy w kolejności rosnącej (najbliższy sprawdzian/zadanie domowe pierwsze na liście)
   • jako osobne interfejsy udostępniono zapisy archiwalne w kolejności malejącej
 • Panele wszystkich użytkowników

  • w zestawieniach frekwencji dodano kolumnę "ogółem" będącą sumą poszczególnych statusów

Wersja 10.4 - 5 grudnia 2016

 • Panel dyrektora

  • opcja odwoływania lekcji w menu "Dzienniki->Lekcje odwołane, dni wolne" została rozdzielona na 2 osobne czyli odwoływanie lekcji z całych dni oraz odwoływanie pojedynczych lekcji. Opcje te zostały rozbudowane m.in. o możliwość powiadamiania rodziców/uczniów czy odwoływanie pojedynczych lekcji w dziennikach różnych
  • w menu "Dzienniki->Frekwencja->Uczniowie niespełniający obowiązku szkolnego" zmieniono zasadę określania takich uczniów - od teraz wykazywani będą tylko ci, którzy w danym miesiącu kalendarzowym mają nieobecności nieusprawiedliwione na poziomie 50% lub wyższym. Ponadto dołożono informacje o procentowej wartości obecności i nieobecności
  • dodano opcję "Dzienniki->Frekwencja->Obecności spoza zakresu aktywności uczniów w klasach/zespołach" wyświetlającą sytuację, w których dany uczeń ma wpisany jakikolwiek status obecności na lekcji, na której według dat aktywności w klasie/zespole lekcji nie miał prawa być. Sytuacje takie występują najczęściej na skutek nieprawidłowego przypisania uczniów do zespołów lub opóźnienia w wypisaniu ucznia z klasy/zespołu czy szkoły
  • wprowadzono ograniczenie skutkujące tym, że jedynie dyrektorzy mający konto bez określonego podrodzaju będą mogli kasować i edytować uwagi uczniów
  • wprowadzono zmiany w menu "Analizy->Statystyki->Realizacja rozkładów":
   • domyślnie wyświetlane są tylko te, które są aktualnie wykorzystywane, ale za pomocą przycisku operacyjnego można wyświetlić wszystkie
   • realizację rozdzielono na 2 osobne informacje:
    • dla aktualnego roku szkolnego, na podstawie poziomu klasy/zespołu oraz tematów przypisanych do analogicznego poziomu w rozkładzie
    • dla całego cyklu edukacyjnego
  • w module zastępstw dla przycisków umożliwiających kopiowanie lekcji między dniami tygodnia (np. "skopiuj dla wszystkich innych poniedziałków"):
   • usprawniono działanie mechanizmu w przypadku kopiowania lekcji dla wyboru "odwołaj lekcje i zapisz zastępstwo" z uwzględnieniem dat poszczególnych dni. Przykładowo jeżeli zapisujemy w ten sposób lekcje dla poniedziałku 7 listopada 2016, a następnie dokonamy kopiowania to ich odpowiedniki będą miały automatycznie ustawione daty zgodne z kolejnymi poniedziałkami czyli 14 listopada 2016, 21 listopada 2016 itd., oczywiście w okresie na jaki obowiązuje zastępstwo
   • uszczegółowiono etykiety
   • usunięto przyciski w przypadku kiedy zakres zastępstwa nie zawiera powtórzonych danych dni tygodnia
  • mechanizm przydzielania wychowawców dla nowo utworzonych klas/zespołów (np. po imporcie planu lekcji) został rozbudowany o przypisywanie również wychowawców dodatkowych
  • usprawniono opcje zmiany poszczególnych statusów (np. język obcy, zablokowany) w menu "Zasoby->Przedmioty" oraz "Zasoby->Kadra i użytkownicy->Nauczyciele"
  • dokonano reorganizacji menu "Zasoby" przesuwając opcję "Importy" wyżej w hierarchii i dzieląc ją na podelementy. Ponadto import realizacji podstaw programowych z lat poprzednich został rozbudowany uwzględniając tzw. "szare główki"
  • przy generowaniu planu płachty informacja o tym na jakiej zasadzie wyświetlane są lekcje z dzienników różnych została przeniesiona w miejsce bardziej widoczne oraz wyróżniona innym kolorem czcionki
  • "Wydruk ocen cząstkowych z wybranych przedmiotów/obszarów edukacji" dla dzienników różnych został rozszerzony o uczniów nieaktywnych
  • wprowadzono mechanizmy blokujące sytuacje, w których daty aktywności ucznia w klasie/zespole są nielogiczne
  • dodano lekkie, wizualne usprawnienia w formularzu dodawania wycieczki/praktyki oraz menu "Zasoby->Grupy ocen"
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • w przeglądzie realizacji podstaw programowych:
   • wprowadzono podgląd zbiorczy według podstawy programowej
   • umożliwiono podgląd realizacji wg uczniów
   • usprawniono wizualnie statystyki i inne elementy
  • w kartotece ucznia dodano możliwość wpisania dodatkowego znacznika nazwiska i imienia, który będzie wyświetlany w wielu miejscach wraz z imieniem i nazwiskiem ucznia. Znacznik można wykorzystać np. w sytuacji, w której w tej samej klasie (czy nawet szkole) znajduje się inny uczeń o tym samym imieniu i nazwisku
  • Udostępniono rozkłady materiału z wydawnictw:
   • Oxford University Press:
    • Insight
    • New English Plus
    • Oxford Explorers
    • Oxford Solutions
    • Steps Forward
    • Team Up
    • Young Treetops
    • Super Sparks
    • Matura Solutions
    • Oxford Matura Trainer
   • MAC:
    • Moje ćwiczenia
    • Moje ćwiczenia, klasy 1-3 wrz.-grudz
  • udostępniono podstawy programowe:
   • fototechnik 343104
   • technik cyfrowych procesów graficznych 311911
   • monter mechatronik 742114
   • stolarz 752205
   • technik mechatronik 311410
  • raport o niespełnianiu obowiązku szkolnego wysyłany do dyrekcji i wychowawców został zmodyfikowany zgodnie z wcześniej wspomnianymi zmianami w zestawieniu uczniów niespełniających obowiązku szkolnego
  • wdrożono mechanizm wykrywający arkusze ocen, które np. na skutek wykasowania nauczyciela nie są podpięte pod żadną osobę, które ostatnia dokonywała ich zapisu. W takim wypadku system podepnie pod dany arkusz kolejno: aktualnego wychowawcę ucznia lub dyrektora (bez określonego podrodzaju) lub dowolnego nauczyciela. Mechanizm rozwiąże również problemy, które mogłyby pojawić się po imporcie arkuszy z lat poprzednich jeżeli wcześniej wykasowano zbyt dużo użytkowników
  • w przeglądzie obecności klas młodszych/dzienników różnych rozbudowane informacje wyświetlane w dymku po najechaniu kursorem myszy na daną lekcję w nagłówku tabeli
  • w konfliktach lekcji dodano więcej szczegółów w przypadku lekcji zapisanych przez moduł zastępstw
  • w wielu miejscach systemu poza czasem wpisania lekcji dodano czas uruchomienia lekcji przez nauczyciela. Czasy te mogą się różnić np. w przypadku lekcji zapisanych w module zastępstw czy wycieczek/praktyk
  • w wydrukach dzienników zawierających informacje o programach nauczania oraz podręcznikach uwzględniono plan lekcji
  • w kartotekach uczniów zrezygnowano ze stosowania określenia "Nieaktywny od" na rzecz "Aktywny do" w odniesieniu do dat aktywności uczniów w klasach i zespołach. Należy zwrócić uwagę na owe nazewnictwo podczas modyfikowania wspomnianych dat ponieważ np. dotychczasowa data "nieaktywny od" 2016-11-20 oznacza datę "aktywny do" 2016-11-19
  • ulepszono wydruk dla zbiorowego generowania kont dostępowych
 • Panel nauczyciela

  • w menu "Tematy":
   • zmieniono nagłówek "Tematy zrealizowane" na "Realizacja tematów"
   • uwzględniono również dzienniki różne
   • w numerach startowych lekcji również uwzględniono dzienniki różne
  • usprawniono działanie opcji ręcznego usprawiedliwiania nieobecności przez wychowawcę w przypadku dzienników różnych oraz uczniów, którzy w danej klasie są nieaktywni, bo np. zmienili klasę lub nawet szkołę
  • w menu "Lekcje" dodano przycisk "Zestawienia lekcji" uruchamiający zestawienie lekcji wg sal wraz z możliwością uruchomienia zestawienia lekcji wg dodatkowych znaczników. Oba zestawienia dotyczą tylko lekcji, które dany nauczyciel wprowadził
  • w oknie wprowadzania lekcji poza planem w dziennikach różnych ulepszono działanie pól służących do wprowadzania zakresu godzin danej lekcji
  • w zakresie edycji tematów dla blokowych rozkładów materiału:
   • do edycji kręgu tematycznego dodano przycisk "Zapisz". Operacja zapisu dokonuje się w momencie dezaktywacji pola tekstowego, czyli w momencie kliknięcia poza pole tekstowe lub po kliknięciu w przycisk "Zapisz". Dodatkowo zapis możliwy jest poprzez naciśnięcie klawisza "enter"
   • zapis tematu odbywa się po naciśnięciu w klawisza "enter", w momencie gdy pole edycji tematu dnia jest aktywne lub po kliknięciu w przycisk "Zapisz", który znajduje się pod polem tekstowym
   • zmieniono nazwę przycisku "Dodaj temat do kręgu tematycznego" na "Dodaj temat dnia do kręgu tematycznego", by dokładniej wskazać funkcję przycisku
   • przycisk "Dodaj temat dnia do kręgu tematycznego" przeniesiono na lewą stronę ekranu, by móc łatwiej rozróżnić ten przycisk od przycisku "Dodaj krąg tematyczny do poziomu/klasy x"
  • dla edycji rozkładu materiału:
   • zmodyfikowano algorytm przepisywania tematów przy edycji etapu edukacyjnego lub typu szkoły. W przypadku tematów na wyłącznie jednym poziomie, po modyfikacji pozostaną one na tym samym miejscu, jeśli poziom ten mieści się w nowym zakresie poziomów lub zostaną odpowiednio dopasowane do nowych poziomów
   • dla programu nauczania oraz uwag do tego programu zwiększono dopuszczalny limit wprowadzanych znaków do 500
  • został wprowadzony komunikat informacyjny po wczytaniu podstawy programowej z bazy podstaw oficjalnych, aby uświadomić, że ta wybrana podstawa programowa została prawidłowo wczytana i można ją od razu wykorzystać w rozkładzie materiału
  • po wejściu do danego rozkładu materiału i wybraniu opcji "Wczytaj tematy z bazy" wprowadzono możliwość wyboru na jaki poziom aktualnego rozkładu materiału mają zostać wczytane tematy z udostępnionego rozkładu materiału. Opcja może być bardzo przydatna w sytuacji, gdy rozkład materiału, z którego chcemy skorzystać, ma przygotowane tematy na klasę 3, a my chcemy realizować je w klasie 2
  • podczas edycji tematów rozkładu dodano możliwość oznaczenia wszystkich tematów z wybranego poziomu i klasy/zespołu jako zrealizowane lub niezrealizowane
  • w formularzu edycji danych rozkładu materiału wprowadzono zależność listy wyświetlanych podstaw programowych od wyboru etapu edukacyjnego. W sytuacji, w której aktualnie wybrana podstawa programowa nie ma tego samego etapu edukacyjnego co rozkład - nadal będzie można na nim pracować
  • przy zapisie tematu lekcji dla przedmiotów blokowych w dziennikach różnych dodano ostrzeżenie jeżeli podano tylko jedną z wartości dla kręgu tematycznego i tematu dnia. Aby dane zostały zapisane należy podać obie te informacje lub żadną z nich jeżeli nie dotyczą one danej lekcji
  • wprowadzono drobne usprawnienia w formularza zapisu w rejestrze wycieczek
 • Panel rodzica, ucznia, użytkownika zewnętrznego

  • w menu "Sprawdziany":
   • wprowadzono wyświetlanie wszystkich sprawdzianów z wyszarzeniem tych za dni poprzednie
   • naniesiono zmiany wizualne interfejsu
  • zadania domowe na dni poprzednie również zostały wyszarzone
 • Panele wszystkich użytkowników

  • zmieniono zasadę działania przycisków zmiany zaznaczeń osób na listach odbiorców podczas pisania wiadomości, mając na uwadze sytuacje, w których dany użytkownik występuje na danej liście wielokrotnie lub występuje na kilku listach
  • wprowadzono usprawnienia w zakresie kolejkowania wiadomości e-mail
  • uruchomiono mechanizm wyłapujący użytkowników z prawdopodobnie źle wprowadzonym adresem e-mail i powiadamiający takie osoby o tym fakcie przez wewnętrzny moduł wiadomości

Wersja 10.3 - 21 października 2016

 • Panel dyrektora

  • dodano opcję Zasoby->Pozostałe->Importy->Import realizacji lekcji, która pozwala na wczytanie zrealizowanych w zeszłym roku szkolnym lekcji, wraz z informacjami o podstawie programowej, a także nauczycielach prowadzących lekcje. Po przeprowadzeniu importu pojawi się możliwość przeglądania realizacji podstaw programowych w menu "Dzienniki->Rozkłady->Przegląd realizacji podstaw progr.". Ów przegląd pozwala na kompleksową weryfikację realizacji podstaw programowych, zarówno w pojedynczych przedmiotach jak i w przypadku podstaw programowych realizowanych przez kilku nauczycieli na kilku różnych przedmiotach
  • zmieniono zachowanie systemu w momencie kasowania użytkownika tzn. podczas kasowania nauczyciela, ktory wczytał podstawę programową oficjalną lub był wlascicielem podstawy nieoficjalnej - nie dochodzi do wykasowania tych podstaw. W ten sposób podstawy nieoficjalne, które nie mają właściciela zostają w systemie po to by można było je skopiować i z nich skorzystać lub po prostu dlatego, iż mają powiązanie z lekcjami zrealizowanymi w bieżącym roku szkolnym lub w latach ubiegłych
  • dodano nowy typ szkoły - szkoła języków obcych wraz z zakresem poziomow 1-1
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • dla punktowych systemów oceniania zachowania wprowadzono automatyczne przeliczanie punktów wynikających z uwag i zapisywanie ich jako oceny zachowania, tuż po wpisaniu uwagi, a nie z pewnym opóźnieniem czasowym
  • w wydrukach dzienników "Kontakty z rodzicami i opiekunami" wprowadzono usprawnienia uwzględniające specyficzne przypadki
  • w wydruku dziennika indywidualnego nauczania "Dane ucznia" przywrócono informacje o telefonach kontaktowych
  • W innych wydrukach dzienników różnych, dla wydruku "Raport nieobecności" została dołożona legenda oznaczeń
 • Panel nauczyciela

  • rozbudowano przegląd realizacji podstaw programowych, pozwalając na kompleksową weryfikację realizacji podstaw programowych w klasach z przedmiotów, dla których dany nauczyciel prowadzi zajęcia z uwzględnieniem lat poprzednich
  • na liście rozkładów podczas wczytywania z bazy, te które zostaly udostępnione oficjalnie przez wydawnictwa oznaczono pionowym, niebieskim paskiem po lewej stronie danej pozycji
 • Panele wszystkich użytkowników

  • na etapie wyboru odbiorców wiadomości usprawniono dopasowywanie użytkowników do zdefiniowanych w kalendarzach klasowych trójek klasowych rodziców i uczniów

Wersja 10.2 - 28 września 2016

 • Panel dyrektora

  • w wydruku płachty planu lekcji:
   • dla planów nauczycieli uwzględniono lekcje z dzienników różnych, w których dany nauczyciel został zapisany jako dodatkowy
   • dla planów klas uwzględniono lekcje z dzienników różnych
   • w obu przypadkach widoczność dzienników różnych jest uzależniona od wyboru w opcji "Dzienniki różne" oraz godzin zapisanych w planie lekcji danego dziennika, które aby były widoczne powinny pokrywać się z godzinami ze słownika godzin lekcji (początek oraz koniec danej lekcji)
   • ponadto wprowadzono dodatkowe usprawnienia uwzględniające specyficzne przypadki
  • po wejściu w klasę/zespół w menu "Zasoby->Klasy i zespoły" dodano przycisk Powiązane dzienniki różne jeżeli takowe są w systemie
  • usprawniono zestawienie lekcji wg znaczników
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • podczas dodawania nowego ucznia do systemu (panel dyrektora) oraz edycji kartoteki ucznia (dyrektor, wychowawca) dodano możliwość podania uczniowi numeru dokumentu tożsamości innego niż numer PESEL
  • w przypadku uczniów, którzy nie mają zapisanego arkusza ocen wprowadzono blokadę zapisu nowego arkusza jeżeli ten sam uczeń identyfikowany po numerze pesel ma zapisany arkusz w jakimkolwiek archiwalnym dzienniku tej samej placówki z uwzględnieniem zespołów szkół
  • w kartotece ucznia w sekcji "Konta powiązane z uczniem" dodano informacje o dacie założenia danego konta
  • pozwolono na oznaczenie dziennika zajęć praktycznych jako dziennik główny
  • usprawniono wyświetlanie listy w rejestrze wycieczek
 • Panel nauczyciela

  • pedagogom szkolnym i psychologom udostępniono zaawansowaną wyszukiwarkę uczniów w menu "Uczniowie"
  • usprawniono wczytywanie tematów z rozkładu na etapie prowadzenia lekcji, po wejściu w temat lekcji, dla sytuacji, w których poziom klasy/zespołu, dla którego uruchomiono lekcję nie jest liczbą lub nie jest zgodny z zakresem poziomów przypisanego rozkładu
  • w imporcie tematu rozkładu z pliku xls:
   • uwzględniono sytuacje, w których poziom klas zapisano liczbą rzymską
   • wprowadzono inne usprawnienia uwzględniające nietypowe przypadki np. blokada duplikowania kręgów tematycznych przy niehierarchicznej kolejności
 • Panel rodzica, ucznia, użytkownika zewnętrznego

  • w mobilnej wersji systemu on-line zaimplementowano bardziej rozbudowany edytor wprowadzanej treści nowej wiadomości
 • Panele wszystkich użytkowników

  • w przypadku korzystania z urządzeń mobilnych dodano sygnalizowanie ikonką miejsc z numerami telefonu, w których można kliknąć i uruchomić opcję dzwonienia

Wersja 10.1 - 8 września 2016

 • Panel dyrektora

  • w imporcie z programu OSON na etapie wyboru klas dodano opcję pozwalającą zdecydować czy operacja ma wykreślić uczniów, których dane zawarte są w dzienniku, ale nie znajdują się w importowanych zasobach
  • na etapie zapisu zastępstw zrezygnowano z wyświetlania użytkowników zablokowanych
  • dodano opcję Dzienniki->Frekwencja->Raport obecności uczniów o godzinie, która pozwala na sprawdzenie jakie lekcje zostały zrealizowane w danym dniu o danej godzinie wraz z informacją o frekwencji i np. spisem uczniów nieobecnych
  • wprowadzono możliwość samodzielnego odblokowywania zamkniętego planu lekcji
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • udostępniono następujące podstawy programowe:
   • kształcenie ogólne dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym
   • cukiernik 751201
   • kelner 513101
   • kucharz 512001
   • piekarz 751204
   • wędliniarz 751107
   • technik ekonomista 331403
   • technik hotelarstwa 422402
   • technik obsługi turystycznej 422103
   • technik technologii żywności 314403
   • technik żywienia i usług gastronomicznych 343404
   Aby wczytać podstawę do systemu należy z poziomu nauczyciela skorzystać z opcji "Tematy->Podstawy programowe->Wczytaj z bazy". Szczegółowa instrukcja dla operacji znajduje się w menu "(Pomoc lub Instrukcje->Instrukcja mobiDziennika on-line)->Tematy lekcji->Rozkłady materiału->Importowanie tematów->Importowanie tematów blokowych z xls"
  • udostępniono rozkłady materiału z wydawnictwa WSiP: "Ćwiczenia z pomysłem" i "Tropiciele" (poziom I-II)
  • do dzienników różnych dodano Dziennik zajęć praktycznych
  • Dziennik zajęć i czynności dodatkowych nauczyciela został zmieniony na Dziennik innych zajęć i czynności nauczyciela
 • Panel nauczyciela

  • dla blokowych rozkładów materiału udostępniono możliwość importu z pliku xls: kręgów tematycznych, tematów dnia, treści zajęć, materiałów dydaktycznych oraz wymagań szczegółowych powiązanych z danym tematem dnia. Aby uruchomić operację należy wejść w "Tematy->Rozkłady materiału->Wybór rozkładu blokowego->Import z xls".
 • Panele wszystkich użytkowników

  • w module wiadomości, na listach odbiorców przestano wyświetlać użytkowników oznaczonych jako zablokowani

Wersja 10.0 - 1 września 2016

 • Panel dyrektora

  • wprowadzono zestawienie uczniów niespełniających obowiązku szkolnego czyli takich, których frekwencja za dany miesiąc jest niższa niż 50%. Opcję można znaleźć w menu Dzienniki->Frekwencja->Uczniowie niespełn.obowiązku szk.
  • udostępniono funkcję pozwalającą na sprawdzenie frekwencji klas w poszczególnych miesiącach roku szkolnego w menu Dzienniki->Frekwencja->Frekwencja klas
  • dodano opcję Dzienniki->Oceny->Przegląd ocen nauczycieli
  • w menu Zasoby->Słowniki dodano słownik znaczników lekcji, który będą mogli wykorzystać nauczyciele do oznaczania poszczególnych lekcji wybranymi znacznikami np. lekcja w terenie, lekcja prowadzona dwujęzycznie. Domyślny słownik jest pusty
  • pojawiły się dwa nowe zestawienia lekcji - wg sal i wg znaczników, dzięki którym można przeglądać lekcje, które były zrealizowane w poszczególnych salach i z wykorzystaniem poszczególnych znaczników, z dodatkową możliwością grupowania danych wg nauczycieli, zespołów i przedmiotów. Opcje dostępne są w menu "Analizy->Zestawienia lekcji"
  • dla punktowego systemu oceniania w wydruku dziennika klas starszych "Oceny osiągnięć edukacyjnych, oceny opisowe" dodano kolumnę z roczną sumą punktów: uzyskaną przez ucznia oraz maksymalną możliwą do uzyskania
  • w interfejsie przeglądu arkusza ocen danego ucznia, na samym dole dodano historię jego modyfikacji
  • w menu Dzienniki->Wydruki, eksporty, ankiety i testy->Inne wydruki i eksporty:
   • dodano wydruk Uczniowie z rocznymi ocenami nagannymi i niedostatecznymi
   • w zestawieniu ocen śródrocznych/rocznych (bądź innych jeśli szkoła ma więcej niż 2 okresy) CSV dodano pesel ucznia
  • rozbudowano opcję konfiguracyjną "Komunikacja z nauczycielami" umożliwiając wybór opcji pozwalającej na kontakt tylko z wychowawcami
  • w konfiguracji dla wybranej szkoły dodano kolejną linię dla pozycji oznaczającej imię szkoły
  • wprowadzono narzędzie Zasoby->Pozostałe->Narzędzia->Kopiowanie rozkładów materiału, którą należy wykorzystywać w sytuacji kiedy zmienia się nauczyciel przedmiotu
  • w menu Zasoby->Kadra i użytkownicy->Nauczyciele oddzielono nauczycieli nieaktywnych (zablokowanych) od pozostałych
  • usprawniono operacje dodawania i edycji szkół
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • dzienniki lekcyjne klas 1-3 szkoły podstawowej, dzienniki zajęć przedszkola i pozostałe dzienniki różne zostały dostosowane do rozbudowanej koncepcji rozkładów materiału wraz z podstawami programowymi, podręcznikami, monitoringiem realizacji podstawy, która od roku szkolnego 2015/2016 funkcjonowała w mobiDzienniku tylko dla klas starszych. Szczegóły zostały opisane w menu Instrukcje->Instrukcja mobiDziennika on-line
  • wprowadzono raport o niespełnianiu obowiązku szkolnego, który jest wysyłany 1-go dnia po każdym miesiącu nauki. Otrzymują go dyrektorzy, pedagodzy i wychowawcy uczniów niespełniających obowiązku szkolnego czyli takich, którzy za ubiegły miesiąc mieli frekwencję poniżej 50%
  • w menu "Kalendarz" utworzono rejestr wycieczek, w którym zasada działania wygląda następująco:
   • nauczyciel wprowadza wycieczkę podając m.in. cel i założenia, termin, kierownika (zazwyczaj będzie to on sam), klasy, opiekunów
   • dodatkowo nauczyciel może zdecydować czy informacja o wycieczce ma być widoczna w kalendarzu klasowym oraz wydruku dziennika. Poprzedni sposób zapisu wycieczek w kalendarzach klasowych został wycofany
   • jeżeli jest taka potrzeba - nauczyciel/kierownik wycieczki dokonuje modyfikacji wycieczki
   • jeśli dokumentacja jest kompletna - nauczyciel zatwierdza wycieczkę, dzięki czemu będzie mógł wygenerować kartę wycieczki w formacie pdf
   • dyrektor widzi, że nauczyciel zatwierdził wycieczkę więc generuje kartę wycieczki celem jej weryfikacji
   • jeżeli wszystko jest w porządku - dyrektor również zatwierdza wycieczkę. Jeżeli nauczyciel musi wprowadzić poprawki - dyrektor anuluje zatwierdzenie wycieczki, pozwalając nauczycielowi na dokonanie modyfikacji w jej obrębie
  • utworzono rejestr godzin przyprowadzania i odbierania uczniów z przedszkola z podziałem na okresy, który można wprowadzać:
   • z poziomu dyrektora: Zasoby->Klasy i zespoły->Wybór klasy->Przycisk "Godziny przypr. i odbier."
   • z poziomu wychowawcy: Uczniowie->Obok klasy przycisk "Godziny przyprowadzania i odbierania"
   • z poziomu dyrektora i wychowawcy: podczas standardowej edycji kartoteki pojedynczego ucznia
  • w dzienniku zajęć przedszkola dodano wydruki:
   • Przeprowadzone kontrole i obserwacje
   • Godziny przyprowadzania i odbierania z przedszkola
  • dla arkuszy sprawozdawczych dodano możliwość generowania w formacie docx i odt. Niezależnie nadal dostępny jest dotychczasowy format pdf
  • w wydrukach dziennika klas starszych "Zestawienie ocen śródrocznych", "Zestawienie ocen rocznych" i pozostałych z numerem "15x" zwiększono liczbę znaków kolumn przeznaczonych na nazwę przedmiotu
  • w wydruku dziennika lekcyjnego klas 1-3 szkoły podstawowej usprawniono wydruk "Wykaz uczęszczania uczniów na zajęcia edukacyjne [tygodniowy]"
  • eksport planu lekcji do html został wzbogacony o opcję generowania planów obowiązujących dla konkretnej daty. Ponadto zmodyfikowano wyeksportowany plan o responsywny układ, przyjemniejsze animacje oraz kilka mniejszych udogodnień
  • w przeglądach ocen dodano informacje o nauczycielach uczących w wybranej klasie/zespole/dzienniku różnym na podstawie planu lekcji
  • przeniesiono funkcję zbiorowej zmiany dat aktywności uczniów w klasie/zespole do osobnego ekranu. Przycisk prowadzący do tej funkcji znajduje się w zarządzaniu klasą/zespołem i jest opisany jako "Zmiana dat aktywności"
  • usprawniono interfejsy tworzenia oraz przeglądu dzienników różnych; ponadto wprowadzono blokadę ustawienia dziennika różnego jako główny zależnie od wybranego rodzaju
  • ulepszono mechanizm przełączania się między uczniami przyciskami "Poprzedni uczeń, Następny uczeń"
 • Panel nauczyciela

  • wprowadzono automatyczne zatwierdzanie usprawiedliwień wysłanych przez rodzica jeżeli wychowawca ręcznie usprawiedliwi wszystkie nieobecności powiązane z danym usprawiedliwieniem
  • na etapie prowadzenia lekcji dodano przycisk "Opcje lekcji" pozwalający na:
   • przypisanie sali
   • przypisanie dodatkowych nauczycieli
   • przypisanie dodatkowych oznaczeń jeśli zdefiniowano je w panelu dyrektora
  • podczas wystawiania oceny rocznej spoza lekcji/szkoły dla klasy oznaczonej jako końcowa dodano możliwość oznaczenia jej jako "ocena końcowa z lat poprzednich"
  • zasada sumowania punktów rocznych w lekcji została zmieniona tzn. nie jest brany pod uwagę zespół bądź klasa, dla której została uruchomiona lekcja, a jedynie przedmiot. Ma to znaczenie w przypadkach, w których dany przedmiot w klasie odbywa się z jakimś podziałem na zespoły
  • wprowadzono mechanizm automatycznego uzupełniania numerów startowych lekcji na podstawie dziennika z roku poprzedniego
 • Panele wszystkich użytkowników

  • w przeglądzie ocen i frekwencji ucznia dla dyrektora i nauczyciela oraz w przeglądzie ocen dla rodzica, ucznia, użytkownika zewnętrznego, w przypadku punktowego systemu oceniania dodano całoroczne podsumowania punktacji z danego przedmiotu