Dziennik elektroniczny mobiDziennik wersja 16 - historia zmian

Wersja 16.3 - 9 października 2022

 • Panel dyrektora

  • w zakresie pracy pedagogów/psychologów z mobiDziennikiem zmodyfikowano możliwość oznaczenia pełnionej funkcji w edycji/dodawaniu konta pedagoga lub na liście nauczycieli (aby poprawnie korzystać z systemu - dyrektorzy szkół powinni nadać odpowiednie uprawnienia użytkownikom)
   • zmieniono nazwę funkcji z "pedagog (psycholog szkolny)" na "pedagog szkolny"
   • dodano funkcję "pedagog specjalny"
   • dodano funkcję "psycholog"
   • nadanie danej funkcji powoduje automatyczne utworzenie dziennika odpowiedniego typu
  • zmodyfikowano wyświetlanie się treści w opcji "Dzienniki zajęć psychologa/pedagoga" - dotychczas w tej opcji była wyświetlana lista pedagogów, aktualnie wyświetlają się wszyscy pedagodzy/psycholodzy z rozróżnieniem na dzienniki należące do nich
  • w opcji "Analizy -> Rejestr kontroli i obserwacji -> Zapisz kontrolę lub obserwację" dodano możliwość wyboru poszczególnych dzienników pedagogów/psychologów, dotychczas możliwy był wybór pedagoga/psychologa
  • w opcji "Plany -> Godziny pracy nauczycieli -> Nowa pozycja" dodano możliwość wyboru poszczególnego dziennika pedagoga/psychologa
  • w zakresie automatycznego układania dyżurów
   • wprowadzono korelację modułu układania dyżurów z godzinami niedostępności nauczycieli
   • zrezygnowano z wykorzystywania lekcji online i materiałów zdalnych podczas wykrywania "okienek" nauczycieli
   • zmodyfikowano sposób określania "okienka" nauczyciela, od teraz okienka będą wykonywane wyłącznie przy dyżurze sąsiadującym czasowo
    z lekcją,
    poprzednio "okienka" były wykrywane przez cały czas pomiędzy lekcjami
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • w zakresie przeglądania arkuszy ocen w klasie
   • zmodyfikowano nazwę przycisku z "Drukuj ostatnie strony klasyfikacyjne" na "Drukuj bieżące strony klasyfikacyjne"
   • przycisk "Drukuj bieżące strony klasyfikacyjne" będzie generował wydruki z bieżącego roku szkolnego
  • w zakresie adresów zamieszkania uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych:
   • dodano możliwość rezygnacji z uzupełnienia kraju zamieszkania
   • w przypadku wybrania kraju innego niż Polska, zrezygnowano z konieczności uzupełnienia pół: województwo, powiat, gmina
   • w edycji kartoteki ucznia wprowadzono podświetlanie czerwonym kolorem wymaganych pól formularza, które nie zostały uzupełnione
   • w podejrzeniach konfliktów danych uczniów u dyrektorów/administratorów oraz w wiadomościach wysyłanych do wychowawców klas:
    • zmieniono ikony nieprawidłowości danych
    • wskazano jakie dokładnie pola formularza nie zostały uzupełnione
    • wprowadzono możliwość uwzględniania błędów kodów pocztowych i miejscowości wykorzystując bazę adresową Poczty Polskiej. Pozwala to wykryć sytuację, gdzie wprowadzono kod pocztowy, który nie obejmuje wprowadzonej miejscowości
 • Panel nauczyciela

  • w zakresie pracy pedagogów/psychologów z mobiDziennikiem wprowadzono kategoryzację dzienników w zależności od pełnionej funkcji
   • dodano automatyczne dodawanie się dzienników pedagoga/psychologa w zależności od pełnionej funkcji i nadanych uprawnień
   • umożliwiono pedagogom/psychologom zakładanie dodatkowych dzienników
   • zmodyfikowano sposób wyświetlania się strony po wybraniu opcji "Różne dzienniki -> dziennik zajęć pedagoga/psychologa", rozróżniono dwie sytuacje
    • jeśli pedagog/psycholog posiada tylko jeden dziennik - od razu zostaje do niego przeniesiony
    • jeśli pedagog/psycholog posiada co najmniej dwa dzienniki - zostanie wyświetlona lista dzienników należących do niego, a po wyborze jednego z dzienników - zostaje do niego przeniesiony
   • dotychczasowe wpisy w dziennikach zajęć pedagoga/psychologa zostały nienaruszone, należy ręcznie zmienić typ dziennika i dostosować odpowiednią nazwę jeżeli jest to konieczne (po wcześniejszym nadaniu uprawnień np. pedagoga specjalnego czy psychologa przez dyrektora/administratora)
  • w zakresie sprawdzania obecności na lekcji
   • zmodyfikowano sposób działania systemu po kliknięciu pierwszy raz w pojedynczy status jakiejkolwiek obecności przy włączonej opcji "Czy lekcja ma być uruchamiana domyślnie z nieaktywnymi obecnościami". Dotychczas ta czynność zmieniała wybrany status, a pozostałe tzw. białe główki oznaczała szarą główką, a aktualnie będą one zmieniane na status obecności (główki zielone), poza dziennikami różnymi z ustawioną opcją "domyślnie nieaktywne obecności"
 • Panele wszystkich użytkowników

  • w module wiadomości zmodyfikowano wyświetlanie się odbiorców w zakresie pedagogów/psychologów - dotychczasowa zakładka "Pedagodzy" została rozdzielona na "Pedagodzy", "Pedagodzy Specjalni", "Psycholodzy"
  • do listy dopuszczalnych rozszerzeń wgrywanych załączników dodano pliki SH3D

Wersja 16.2 - 12 września 2022

 • Panel dyrektora

  • w zakresie planu płachty (menu "Plany -> Wydruki"):
   • wprowadzono generowanie wydruku uwzględniając pierwszy i ostatni dzień tygodnia, w których zaplanowano lekcje. Np. gdy lekcje są zaplanowane na dni: wtorek, piątek i sobotę, to zostaną wyświetlone dni tygodnia od wtorku do soboty.
   • dodano możliwość wyboru słowników godzin, które mają zostać zawarte w wydruku
  • w module legitymacji (menu: "Sekretariat -> Legitymacje"):
   • dostosowano generowanie mLegitymacji do zmian w systemie mLegitymacji OSE - rezygnacja z informacji o adresie i klasie ucznia
   • umożliwiono wybór wszystkich uczniów danej klasy na etapie generowania mLegitymacji
  • w menu "Zasoby -> Konfiguracje -> Ustawienia szkół" wprowadzono możliwość wyboru nowych typów placówek:
   • Branżowa szkoła II stopnia (absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej)
   • Ognisko pracy pozaszkolnej
  • w przeglądzie rozkładów ukryto nauczycieli, którzy są zablokowani i nie posiadają żadnych rozkładów materiału
  • ukrycie przycisku "Skasuj wszystkich" w przeglądzie uczniów nieaktywnych (menu: "Zasoby -> Uczniowie")
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • w zakresie kartotek uczniów w polu szczególne osiągnięcia wprowadzono ikonkę informacyjną co i jak ma tam być wpisywane
 • Panel rodzica, ucznia, użytkownika zewnętrznego

  • udostępniono zakładkę "Poprzednie lata", gdzie możliwe jest przejście do systemu z poprzednich lat
 • Panele wszystkich użytkowników

  • wprowadzono moduł oświadczeń, który daje nauczycielom i dyrektorom możliwość generowania wszelkiego rodzaju elektronicznych oświadczeń w systemie, a także umożliwia sprawne składanie decyzji przez rodziców i uczniów. Instrukcja znajduje się pod tym linkiem

Wersja 16.1 - 29 sierpnia 2022

 • Panel dyrektora

  • przebudowano obsługę dni wolnych wprowadzając opcję "Dzienniki -> Dni wolne":
   • opcja pozwala na definiowanie dni, w których w całej szkole nie ma zajęć
   • w przypadku dni, w których nie wszystkie klasy mają dzień wolny należy jak dotychczas korzystać z opcji odwoływania lekcji
   • do rejestru dni wolnych automatycznie zostały wpisane określone dni ustawowo wolne oraz wynikające z kalendarza roku szkolnego
   • jeżeli w systemie w konfiguracji zdefiniowano województwo lub przypisano szkołę z RSPO to system automatycznie przypisał dni wolne wynikające z terminu ferii zimowych. Jeżeli szkoła aktualnie nie ma określonego województwa to po jego ustawieniu ferie zostaną automatycznie dodane do rejestru dni wolnych
   • opcję "Dzienniki -> Lekcje odwołane, dni wolne" zmieniono na "Dzienniki -> Lekcje i dyżury odwołane", gdzie został dodany moduł pozwalający na zbiorowe odwoływanie dyżurów w całej szkole
   • przyjęto zasadę, że w dniach wolnych nie będzie losowany szczęśliwy numerek
   • w aktualnych planach lekcji klas, nauczycieli czy uczniów pod nazwą dnia tygodnia będzie widoczna etykieta informująca, że jest to dzień wolny, a w dymku znajdzie się jego opis
   • w module zastępstw przyjęto zasadę, że nie będzie możliwe zapisywanie zastępstw za lekcje planowane wypadające w dzień wolny. Będzie jednak możliwe zapisanie lekcji w ramach zastępstwa wybierając datę dnia wolnego. W takim przypadku system wyświetli odpowiednią informację, ale pozwoli na zapis takiej lekcji
   • w wydrukach dzienników zarówno klasowych jak i wszystkich dzienników różnych w miejscach gdzie wykazywane są zrealizowane lekcje dodano oznaczenie dni wolnych
   • w menu "Lekcje" w panelu nauczyciela dni wolne będą wykazywane i oznaczone, ale nie będzie dla nich widoczny plan, a jedynie ewentualne lekcje zapisane w module zastępstw lub jako lekcje poza planem
   • w wielu miejscach systemu w przypadku wyboru dat zawierających się w dniach wolnych wprowadzono informowanie o takiej sytuacji, np. odwoływanie lekcji, lekcja poza planem, zapowiadanie sprawdzianu, zmiana daty lekcji na zastępstwie itp.
   • zapisując dane w dniach wolnych lub kalendarzu szkolnym system będzie informował w obu przypadkach, że dla wybranych dat dokonano już jakiegoś zapisu w obu tych miejscach lub jednym z nich. Pozwoli to na wyłapanie ewentualnych przypadków kiedy np. dni wolne wpisano niepotrzebnie do kalendarza szkolnego
   • dni wolne zostały również uwzględnione w kalendarzach klasowych, a w panelu rodzica/ucznia zostały scalone z listą wydarzeń z kalendarza szkolnego
   • zachęcamy aby wprowadzić do rejestru dni wolnych kolejne pozycje np. wynikające ze specyfiki Państwa szkoły, z zachowaniem zasady, że powinny być wpisywane tylko dni, w których cała szkoła ma dzień wolny
  • w menu "Zasoby -> Konfiguracje -> Lekcje" dodano możliwość wyłączenia opcji całkowitego kasowania ocen przez nauczycieli
  • w opcji "Analizy -> Przegląd lekcji w klasach -> Przegląd tygodniowy" dodano filtr pozwalający wyświetlić lekcje, w których nauczyciel nie sprawdził obecności
  • w rejestrze kontroli i obserwacji w sekcji "wyślij do" nie będą wykazywani dyrektorzy/administratorzy i nauczyciele, którym zablokowano konto
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • zmieniono sposób wprowadzania obecności w lekcjach:
   • w menu "Zasoby -> Konfiguracje -> Lekcje" dodano opcję "Czy lekcja ma być uruchamiana domyślnie z nieaktywnymi obecnościami", która domyślnie została włączona
   • włączona opcja będzie sprawiać, że nowo uruchomiona lekcja nie będzie zawierać jak dotychczas ustawionych statusów obecności (zazwyczaj tzw. zielonych główek) lecz będą to "kontury główek" wypełnione na biało lub , a nauczyciel będzie musiał pojedynczo lub przez ikonę zbiorowej zmiany statusów obecności (nagłówek z trójkolorową główką ) ustawić odpowiednie statusy obecności. Jeżeli żadna obecność nie zostanie ustawiona to lekcja będzie traktowana przez system jako lekcja bez sprawdzenia obecności i ponowne jej uruchomienie nadal będzie wyświetlać statusy niesprawdzonej obecności
   • kliknięcie w pojedynczy status będzie powodować jego zmianę na obecność (zielona główka), a pozostałe białe ikony zamienią się na ikony tzw. szarej główki
   • kliknięcie w ikonę zbiorowej zmiany obecności będzie jak dotychczas powodować zmianę obecności dla wszystkich uczniów w zakresie podstawowych statusów
   • jednak w przypadku dzienników różnych o zmiennym składzie, w których przy zakładaniu ustawiono "domyślnie nieaktywne obecności" (np. świetlica), pierwsze kliknięcie zamieni białe ikony na szare główki, a nie zielone główki
   • jednocześnie w obu przypadkach pierwsze kliknięcie w zbiorowe ustawienie obecności (zielonej główki) będzie pomijać uczniów z wpisanym statusem zwolnienia
   • w dziennikach zajęć przedszkola zrezygnowano z głównych statusów spóźnienia oraz zwolnienia
   • w przypadku wyłączenia wspomnianej opcji konfiguracyjnej system będzie działał jak dotychczas
  • w wydruku "Osiągnięcia i postępy uczniów" dziennika lekcyjnego klas 1- 3 szkoły podstawowej wprowadzono zasadę, że jeżeli nie jest możliwe określenie nauczycieli uczących danego przedmiotu na podstawie planu lekcji to wykazywani są nauczyciele przedmiotu blokowego
  • w wydrukach dzienników zrezygnowano z zasady niewykazywania lekcji dla dni przyszłych
  • na etapie zakładania nowego dziennika różnego ze stałym składem na liście wyboru klasy zostały pogrubione, a zespoły oznaczone kursywą
 • Panel nauczyciela

  • zmieniono zasadę zachowania systemu w przypadku uruchomionej lekcji z dziennika różnego, a następnie przejścia do menu "Lekcje". Dotychczas nauczyciel "wychodził" z lekcji i widział listę zajęć. Obecnie użytkownik nadal będzie w uruchomionej lekcji
  • opcję "anuluj lekcję" zmieniono na "skasuj lekcję"

Wersja 16.0 - 4 sierpnia 2022

 • Panel dyrektora

  • w opcji "Dzienniki -> Lekcje poza planem, luźne wpisy - > Dodaj lekcję poza planem" dodano możliwość wyboru zespołu
  • w module "Analizy -> Podejrzenia konfliktów -> Klas uczniów" dodano pozycję "Uczniowie z podejrzeniem konfliktów dat aktywności w zespołach względem klasy" ukazującą zestawienie uczniów, w sytuacji gdy dany uczeń został wypisany z klasy, lecz zarejestrowano dłuższą aktywność w zespole, w którym był aktywny również w czasie aktywności w klasie, z której został wypisany
  • podczas importu z programu OSON dodano wykrywanie poziomu edukacji na podstawie nazwy szkoły oraz poziomu klasy
  • w opcji odwoływania lekcji z całych dni zmodyfikowano wyświetlanie domyślnej daty
  • w pozycji "Analizy -> przegląd lekcji w klasach -> Przegląd tygodniowy" w sytuacji gdy nie ma żadnych lekcji dodano komunikat powiadamiający o braku lekcji
  • w opcji "Analizy -> Zestawienia lekcji -> Zestawienie lekcji nauczycieli" zwiększono zakres dat możliwy do wyboru
  • w zakresie modułu drukowania księgi zastępstw:
   • zmieniono sposób wyświetlania się modułu w systemie
   • dodano możliwość wyboru zakresu dat
  • w podglądzie danego zastępstwa usunięto przycisk "Zatwierdź", w sytuacji gdy autorem danej lekcji odwołanej nie jest zalogowany w tym czasie dyrektor
  • po uruchomieniu dziennika różnego klas 1-3 szkoły podstawowej i konkretnej lekcji wprowadzono zasadę, że oceny klasyfikacyjne będą widoczne również jeżeli nie została wpisana żadna grupa ocen cząstkowych
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • zmodyfikowano sposób uzupełniania adresów zamieszkania w systemie - każdy człon adresu będzie zapisywany i wypełniany w osobnych polach np. kod pocztowy, miejscowość, gmina.
  • w zakresie arkuszy ocen w miejscu przeznaczonym na wpisanie daty uchwały rady pedagogicznej wprowadzono możliwość umieszczenia adnotacji dotyczącej klasyfikacji dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy
  • dostosowano system opierając się o aktualne wzory świadectw wynikające z najnowszych rozporządzeń
  • zmodyfikowano przypisywanie wolnego ucznia do klasy - nowy uczeń zostanie przypisany na koniec dziennika
  • w module "Przeglądaj i oceniaj zachowanie" wprowadzono możliwość wystawiania ocen opisowych uczniom z niepełnosprawnościami
  • w trakcie operacji wypisywania ucznia ze szkoły dodano komunikat informujący o możliwości zablokowania konta rodziców/ucznia. Należy wziąć po uwaglę czy rodzic nie ma więcej uczniów w danej szkole
  • w zakresie słownika oceny opisowej:
   • zmieniono skrót z "Info." na "Inf."
   • w komunikacie pojawiającym się po najechaniu kursorem myszy na ikonę przy "Inf." wprowadzono informacje o czasie dokonania wpisu oraz adresie IP, z którego został dokonany wpis
  • w wydruku dziennika specjalistycznego we fragmencie "realizacja programu zajęć" udoskonalono generowanie listy uczniów, w sytuacji gdy dana lekcja jest prowadzona w zespole, który nie jest głównym zespołem dziennika
  • poprawiono wygląd strony tytułowej wydruku dziennika
  • w wydruku dziennika przedszkola we fragmencie "codzienne godziny przyprowadzania" zmodyfikowano generowanie zakresu dat. Daty będą generowane na podstawie planów lekcji
  • w zakresie dzienników różnych:
   • w miejscu edycji dodatkowego zespołu w polu "Uczniowie w wybranej klasie/zespole" oraz "Uczniowie wybrani do zespołu" obok imienia i nazwiska ucznia dodano informację o klasie ucznia
   • w wydruku planu lekcji dodano wyświetlanie zespołu danej lekcji, w sytuacji gdy zespół jest inny niż zespół główny powiązany z danym dziennikiem różnym
  • usprawniono wyświetlanie aktualnych planów lekcji w okresie wakacyjnym w przypadku szkół zawierających klasy o niestandardowo wydłużonym zakres dat roku szkolnego (np. przedszkola w zespołach szkolno-przedszkolnych)
 • Panel nauczyciela

  • usprawniono proces wczytywania rozkładów materiału z bazy:
   • w opcji "Tematy -> Rozkłady materiału -> Wczytaj rozkład z bazy -> Dodatkowe filtry" udoskonalono metodę wyszukiwania danych, dodano możliwość wpisywania szukanej frazy w polu nad listą wyboru w dodatkowych opcjach filtrowania
  • usprawniono proces wybierania uczniów podczas zakładania dziennika różnego ze zmiennym składem
  • w module szkolnych planów nauczania wprowadzono możliwości zwolnienia ucznia z drugiego języka obcego nowożytnego. Zwolnienie będzie skutkować pomijaniem nazwy przedmiotu na świadectwie i arkuszu ocen. W tych dokumentach pozostanie zapis "język", a w miejscu na ocenę automatycznie zostanie dodany zwrot "zwolniona/zwolniony" w zależności od płci ucznia
  • wystawiając uczniowi ocenę śródroczną/roczną w lekcji, w przypadku założonych grup ocen punktowych (dla standardowego systemu oceniana) dodano podsumowanie uzyskanych punktów nie tylko z konkretnych zajęć, ale również dla przedmiotu niezależnie od klasy/zespołu, biorąc pod uwagę punkty uzyskane również w dziennikach różnych głównych