Dziennik elektroniczny mobiDziennik wersja 16 - historia zmian

Wersja 16.0 - 4 sierpnia 2022

 • Panel dyrektora

  • w opcji "Dzienniki -> Lekcje poza planem, luźne wpisy - > Dodaj lekcję poza planem" dodano możliwość wyboru zespołu
  • w module "Analizy -> Podejrzenia konfliktów -> Klas uczniów" dodano pozycję "Uczniowie z podejrzeniem konfliktów dat aktywności w zespołach względem klasy" ukazującą zestawienie uczniów, w sytuacji gdy dany uczeń został wypisany z klasy, lecz zarejestrowano dłuższą aktywność w zespole, w którym był aktywny również w czasie aktywności w klasie, z której został wypisany
  • podczas importu z programu OSON dodano wykrywanie poziomu edukacji na podstawie nazwy szkoły oraz poziomu klasy
  • w opcji odwoływania lekcji z całych dni zmodyfikowano wyświetlanie domyślnej daty
  • w pozycji "Analizy -> przegląd lekcji w klasach -> Przegląd tygodniowy" w sytuacji gdy nie ma żadnych lekcji dodano komunikat powiadamiający o braku lekcji
  • w opcji "Analizy -> Zestawienia lekcji -> Zestawienie lekcji nauczycieli" zwiększono zakres dat możliwy do wyboru
  • w zakresie modułu drukowania księgi zastępstw:
   • zmieniono sposób wyświetlania się modułu w systemie
   • dodano możliwość wyboru zakresu dat
  • w podglądzie danego zastępstwa usunięto przycisk "Zatwierdź", w sytuacji gdy autorem danej lekcji odwołanej nie jest zalogowany w tym czasie dyrektor
  • po uruchomieniu dziennika różnego klas 1-3 szkoły podstawowej i konkretnej lekcji wprowadzono zasadę, że oceny klasyfikacyjne będą widoczne również jeżeli nie została wpisana żadna grupa ocen cząstkowych
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • zmodyfikowano sposób uzupełniania adresów zamieszkania w systemie - każdy człon adresu będzie zapisywany i wypełniany w osobnych polach np. kod pocztowy, miejscowość, gmina.
  • w zakresie arkuszy ocen w miejscu przeznaczonym na wpisanie daty uchwały rady pedagogicznej wprowadzono możliwość umieszczenia adnotacji dotyczącej klasyfikacji dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy
  • dostosowano system opierając się o aktualne wzory świadectw wynikające z najnowszych rozporządzeń
  • zmodyfikowano przypisywanie wolnego ucznia do klasy - nowy uczeń zostanie przypisany na koniec dziennika
  • w module "Przeglądaj i oceniaj zachowanie" wprowadzono możliwość wystawiania ocen opisowych uczniom z niepełnosprawnościami
  • w trakcie operacji wypisywania ucznia ze szkoły dodano komunikat informujący o możliwości zablokowania konta rodziców/ucznia. Należy wziąć po uwagę czy rodzic nie ma więcej uczniów w danej szkole
  • w zakresie słownika oceny opisowej:
   • zmieniono skrót z "Info." na "Inf."
   • w komunikacie pojawiającym się po najechaniu kursorem myszy na ikonę przy "Inf." wprowadzono informacje o czasie dokonania wpisu oraz adresie IP, z którego został dokonany wpis
  • w wydruku dziennika specjalistycznego we fragmencie "realizacja programu zajęć" udoskonalono generowanie listy uczniów, w sytuacji gdy dana lekcja jest prowadzona w zespole, który nie jest głównym zespołem dziennika
  • poprawiono wygląd strony tytułowej wydruku dziennika
  • w wydruku dziennika przedszkola we fragmencie "codzienne godziny przyprowadzania" zmodyfikowano generowanie zakresu dat. Daty będą generowane na podstawie planów lekcji
  • w zakresie dzienników różnych:
   • w miejscu edycji dodatkowego zespołu w polu "Uczniowie w wybranej klasie/zespole" oraz "Uczniowie wybrani do zespołu" obok imienia i nazwiska ucznia dodano informację o klasie ucznia
   • w wydruku planu lekcji dodano wyświetlanie zespołu danej lekcji, w sytuacji gdy zespół jest inny niż zespół główny powiązany z danym dziennikiem różnym
  • usprawniono wyświetlanie aktualnych planów lekcji w okresie wakacyjnym w przypadku szkół zawierających klasy o niestandardowo wydłużonym zakres dat roku szkolnego (np. przedszkola w zespołach szkolno-przedszkolnych)
 • Panel nauczyciela

  • usprawniono proces wczytywania rozkładów materiału z bazy:
   • w opcji "Tematy -> Rozkłady materiału -> Wczytaj rozkład z bazy -> Dodatkowe filtry" udoskonalono metodę wyszukiwania danych, dodano możliwość wpisywania szukanej frazy w polu nad listą wyboru w dodatkowych opcjach filtrowania
  • usprawniono proces wybierania uczniów podczas zakładania dziennika różnego ze zmiennym składem
  • w module szkolnych planów nauczania wprowadzono możliwości zwolnienia ucznia z drugiego języka obcego nowożytnego. Zwolnienie będzie skutkować pomijaniem nazwy przedmiotu na świadectwie i arkuszu ocen. W tych dokumentach pozostanie zapis "język", a w miejscu na ocenę automatycznie zostanie dodany zwrot "zwolniona/zwolniony" w zależności od płci ucznia
  • wystawiając uczniowi ocenę śródroczną/roczną w lekcji, w przypadku założonych grup ocen punktowych (dla standardowego systemu oceniana) dodano podsumowanie uzyskanych punktów nie tylko z konkretnych zajęć, ale również dla przedmiotu niezależnie od klasy/zespołu, biorąc pod uwagę punkty uzyskane również w dziennikach różnych głównych