Dziennik elektroniczny mobiDziennik wersja 15 - historia zmian

Wersja 15.5 - 17 maja 2022

 • Panel dyrektora

  • w opcji "Dzienniki -> Wydruki, eksporty, ankiety i testy -> sekcja: Inne wydruki i eksporty - pliki *.csv" dodano “Zestawienie ocen końcowych” obejmujące wyłącznie uczniów klas końcowych. Zestawienie zawiera wszystkie przedmioty, z których wystawiono oceny klasyfikacyjne roczne
  • w module szkoleń "Inne -> Szkolenia":
   • dodano komunikat informujący o osobach, które wyraziły chęć uczestnictwa w szkoleniu
   • dodano automatyczne wysyłanie wiadomości do dyrektorów w przypadku wyrażenia chęci uczestnictwa użytkownika w szkoleniu
  • w opcji "Zasoby -> Klasy i zespoły" wprowadzono zasadę, że jeżeli liczba aktywnych uczniów wynosi zero to dana klasa/zespół jest na liście oznaczona szarym kolorem i wykazywana jest liczba wszystkich uczniów, a nie tylko aktywnych
  • w module słowników w opcji "Zasoby -> Słowniki -> Słowniki statusów obecności -> Dodaj status" dodano ikonę "e-spóźnienia"
  • w opcji "Plany -> Plany lekcji i dyżurów -> Modyfikuj -> Przepisywanie godzin lekcji":
   • dodano automatyczny zapis kopii bazy danych
   • dodano komunikat objaśniający zasady przepisywania godzin
  • w module planowania zastępstwa:
   • zmodyfikowano działanie pola informującego o powodzie zastępstwa - dodano możliwość edycji wcześniej wybranego powodu
   • zmieniono zasadę określania czy nauczyciel na danej lekcji ma zajęcia lub dyżur tzn. zazębiające się taką samą godziną rozpoczęcia i zakończenia nie będą wykazywane jako sytuacja, w której nauczyciel jest zajęty np. 08:00 - 08:55 z 08:55 - 09:40
  • w opcji "Dzienniki -> Lekcje poza planem, luźne wpisy -> Dodaj lekcje poza planem" wprowadzono zasadę, że po udanym zapisie lekcji i odrzuceniu propozycji przejścia do modułu zastępstw następuje przekierowanie do podglądu wprowadzonego zapisu
  • w module dodawania dyrektora/administratora "Zasoby -> Kadra i użytkownicy -> Konta administracyjne -> Dodaj nowego":
   • w wyborze grup odbiorców wiadomości dodano możliwość wyboru grup "Publicznych" i/lub "Tylko dla kadry"
   • dodano komunikat ostrzegający o konsekwencji w przypadku braku wyboru grupy odbiorców, mianowicie użytkownik nie będzie dostępny w module wiadomości dla innych użytkowników (jeżeli nie zaznaczono mu statusu "Dyrektor")
  • W opcji "Sekretariat -> Baza uczniów" podczas dodawania nowego ucznia lub edycji osoby z grupy "Pozostali uczniowie" wprowadzono pole "Planowana klasa przyjęcia", gdzie można wpisać nazwę klasy ręcznie lub wybrać z listy jeżeli wcześniej innemu uczniowi taką klasę określono. Na podstawie tych danych w opcji "Zasoby -> Klasy i zespoły -> Wybór klasy -> Zarządzaj uczniami -> Przypisz wolnych" uczniowie są grupowani w sekcji "Pozostali uczniowie z sekretariatowej bazy uczniów"
  • w opcji "Dzienniki -> Frekwencja -> Frekwencja - przegląd" dodano możliwość wyboru danego dziennika różnego
  • w Księdze uczniów:
   • podczas wyboru opcji "Drukuj" oraz "Dodaj ucznia" uwzględniono sytuację, w której w systemie jest tylko jedna szkoła, wprowadzając automatyczne jej wybieranie
   • umożliwiono klikanie w nagłówek z numerem w księdze, co zmienia sortowanie listy według tej kolumny
   • w wydruku wyśrodkowano informacje w kolumnie "NR"
  • w opcji "Zasoby -> Konfiguracje -> Ustawienia szkół" w sekcji "Szkoły" dodano podsumowanie o liczbie wszystkich wpisów w księdze uczniów
  • podczas edycji ucznia/dodawania nowego ucznia w miejscach zawierających datę urodzenia w opcji wybierania daty zwiększono zakres lat do wyboru
  • w menu "Sekretariat -> Zaświadczenia/druki" udostępniono do wczytania z bazy wzór "Zaświadczenia o uczęszczaniu do oddziału przygotowawczego"
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • w opcji "Oceny -> Wystaw ocenę klasyfikacyjną spoza lekcji/szkoły" dodano możliwość wystawienia oceny z egzaminu poprawkowego. Oceny te będą widoczne w:
   • przeglądzie ocen klasy
   • zestawieniu ocen klasyfikacyjnych
   • wydrukach dziennika lekcyjnego "Oceny osiągnięć, oceny opisowe, plusy i minusy" oraz "Zestawienie ocen z egzaminu poprawkowego"
  • w wydruku listy uczniów:
   • zmniejszono margines w pliku .pdf z 1.5 cm na 1 cm
   • określenie "Nr w dz." zmieniono na "Nr dz."
  • w zakresie arkuszy ocen:
   • wprowadzono arkusz ocen MEN-I/52/2 dla uczniów szkół branżowych drugiego stopnia dla absolwentów szkół podstawowych
   • zaktualizowano arkusz ocen MEN-I/48/2 dla uczniów liceum 4-letniego
   • zaktualizowano arkusz ocen MEN-I/50/2 dla uczniów technikum 4 i 5 letniego
   • zaktualizowano arkusz ocen MEN-I/51/2 dla uczniów szkół branżowych pierwszego stopnia dla absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych
   • zaktualizowano arkusz ocen MEN-I/53/2 dla uczniów szkół policealnych
  • w zakresie świadectw:
   • dla świadectw szkół artystycznych opracowano zmiany w świadectwach artystycznych: ART/22a, ART/42a, ART/42a/w, ART/42b, ART/42b/w
    na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 kwietnia 2022 r.
   • wprowadzono wzory MEN-I/25/2 i MEN-I/26-w/2 dla uczniów klas końcowych szkół branżowych pierwszego stopnia dla absolwentów szkół podstawowych
   • wprowadzono wzór MEN-I/26a/2 dla uczniów klas końcowych szkół branżowych drugiego stopnia dla absolwentów szkół gimnazjalnych
   • zaktualizowano wzory MEN-I/13/2 i MEN-I/14-w/2 dla uczniów liceum 4-letniego
   • zaktualizowano wzory MEN-I/23/2 i MEN-I/24-w/2 dla uczniów szkół branżowych pierwszego stopnia dla absolwentów szkół podstawowych
  • w wydruku "Wywiadówka - zestawienie ocen, uwag i frekwencji ucznia" pozwolono wybrać "Cały rok" jako okres, co spowoduje, że oceny cząstkowe, średnie ważone, frekwencja, liczba uwag będą generowane dla całego roku szkolnego
  • w wyszukiwarce uczniów wprowadzono uwzględnianie dodatkowego znacznika imienia i nazwiska podczas wyszukiwania
  • zmieniono zasadę liczenia uczniów nieklasyfikowanych - uczniowie nieklasyfikowani z religii/etyki nie będą uwzględniani w zestawieniach liczb uczniów nieklasyfikowanych. Wyjątkiem są zestawienia, w których wykazywane są oceny - w tych miejscach ocena "NK" będzie wyświetlana
  • w menu "Dzienniki -> Oceny" zmieniono nazwę opcji "zestawienia ocen przewidywanych, śródrocznych/okresowych i rocznych" na "zestawienia ocen klasyfikacyjnych"
  • w module kalendarza klasowego zmieniono "Kontakty z rodzicami i opiekunami" na "Kontakty z rodzicami, opiekunami i uczniami", pozwalając na wybieranie uczniów z listy. Wpisy uległy zmianie również w wydrukach dziennika
  • w zaawansowanej wyszukiwarce dla dyrektorów i pedagogów:
   • dodano ikonę informacyjną przy polu "PESEL"
   • w dodatkowych warunkach dodano możliwość zaznaczenia pola "uczniowie, którym określono nr dokumentu tożsamości inny niż PESEL."
 • Panel nauczyciela

  • w menu "Oceny" zmieniono nazwę opcji "Wystaw ocenę śródroczną/roczną spoza lekcji/szkoły" na "Wystaw ocenę klasyfikacyjną spoza lekcji/szkoły"
  • w pozycji "Wiadomości -> Grupy odbiorców -> Nowa grupa" zmieniono wygląd nieaktywnych opcji "publiczna" i "tylko dla kadry" na kolor szary
 • Panel rodzica, ucznia, użytkownika zewnętrznego

  • w powiadomieniu o nieobecności ucznia zmieniono określenie "po 1-szej lekcji" na "na 1-szej lekcji"
 • Panele wszystkich użytkowników

  • dostosowano system do szkół dla dorosłych:
   • nowo utworzone/zmienione opcje nie będą działać w szkołach automatycznie, możliwe będzie ich uruchomienie po kontakcie ze Wsparciem technicznym mobiDziennika za pośrednictwem modułu wiadomości
   • dla klas/zespołów szkół dla dorosłych podczas dodawania/edycji:
    • po wybraniu dat roku szkolnego należy określić dla jakiego semestru (zakresu dat) klasa/zespół będzie funkcjonować
    • klasom określa się również formę: dzienną, stacjonarną lub zaoczną
    • klasom szkoły policealnej wybiera się semestr końcowy (ostatni)
   • przyjęto zasadę, że na każdy semestr należy utworzyć nowe klasy i odpowiednio poprzenosić do nich uczniów. Jako poziom podaje się semestr, na którym w całym cyklu edukacyjnym znajduje się klasa np. "4 POL" będzie oznaczać, że jest to semestr czwarty
   • na lekcji oraz w opcji "Oceny -> Wystaw ocenę klasyfikacyjną spoza lekcji/szkoły":
    • nie wystawia się ocen śródrocznych/rocznych lecz ocenę semestralną powiązaną z konkretnym semestrem przypisanym do klasy
    • umożliwiono wystawienie oceny z egzaminów:
     • w formie pisemnej
     • w formie zadania praktycznego
     • w formie ustnej
     Oceny te będą widoczne m.in. w arkuszu ocen, przeglądzie ocen, wydruku dziennika czy panelu rodzica/słuchacza
   • dodano wydruk dziennika lekcyjnego dostosowany do specyfiki takich szkół
   • w wybranych miejscach systemu zmieniono określenie "okres" na "semestr" oraz "uczeń" na "słuchacz"
  • podczas losowania szczęśliwego numerka zrezygnowano z losowania 0 (zer)
  • wprowadzono odmianę nazewnictwa uczeń/słuchacz/dziecko w niektórych miejscach systemu
  • podczas potwierdzania adresu e-mail na koncie powiązanym do innego konta dodano zapis daty ważności hasła takiej jak na koncie globalnym.
   Data wygaśnięcia hasła wyświetla się w komunikacie w opcji "Moje konto -> Zmiana hasła"

Wersja 15.4 - 4 lutego 2022

 • Panel dyrektora

  • w opcji "Analizy -> Zestawienia lekcji -> Zestawienie lekcji nauczycieli" dodano możliwość wyboru konkretnych przedmiotów
  • w pozycji "Dzienniki -> Oceny -> Przewidywane, śródroczne i roczne" po wybraniu klasy i przedmiotu dodano przyciski "Poprzedni przedmiot", "Następny przedmiot"
  • w sprawozdawczości (SIO) w module sekretariatu w opcjach "Eksport uczniów CSV" oraz "Miejscowości zamieszkania" dodano filtrowanie uczniów na podstawie szkół
  • w zastępstwach umieszczonych na ekranie (Zasoby -> Pozostałe -> Ekrany) wprowadzono wyświetlanie komentarza do lekcji, jeżeli w ustawieniach ogólnych konfiguracji włączono opcję "Widok "Komentarza" do lekcji w wydrukach zastępstw, powiadomieniach o zastępstwach dla dyrektorów, nauczycieli, rodziców i uczniów oraz w menu "Zastępstwa" i "Plan lekcji" w panelu rodzica/ucznia"
  • w zestawienie oznakowań mebli po najechaniu na nagłówek (konkretny kolor) dodano dymek informujący o zakresach wzrostu i wysokości podkolanowej
  • w lekcjach poza planem uwzględniono sytuację, w której w systemie nie ma zdefiniowanego żadnego słownika godzin, a szkoła korzysta jedynie z dzienników różnych (np. przedszkole)
  • w imporcie nauczycieli z pliku csv dodano możliwość określenia czy system na rozesłać linki aktywacyjne do użytkowników, którym podano adres e-mail
  • w opcji czyszczenia planu lekcji dodano przycisk zmiany zaznaczeń klas/zespołów
  • w planach lekcji usprawniono mechanizm generowania poszczególnych "bloczków"
  • w dyżurach zmieniono sposób wyświetlania czasu dyżurów i lekcji
  • w konfiguracji konkretnej szkoły (Zasoby -> Konfiguracje -> Ustawienia dla szkół) dla pozycji "województwo" zmieniono pole tekstowe na listę wyboru
  • w module komunikatów umożliwiono wstawianie tabel w edytorze tekstu
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • w arkuszach IPET wprowadzono możliwość określenia dodatkowych nauczycieli, którzy będą mogli zarządzać danym arkuszem
  • dla zwolnień z przedmiotów dodano możliwość wybrania określonych dni tygodnia, dla których ma funkcjonować zwolnienie w ramach wybranego zakresu dat
  • w wydrukach dzienników klasowych (1-3 szkoły podstawowej oraz klas starszych) zrezygnowano z wyświetlania dodatkowych nauczycieli lekcji odwołanej, jeżeli jej autorem jest dyrektor/administrator
  • w wydruku dziennika tzw. klas starszych:
   • w zestawieniach ocen uwzględniono informacje o klasyfikacyjnych ocenach opisowych, jeśli jakikolwiek uczeń z klasy takie oceny uzyskał
   • w tabeli "19. Uczniowie wg nauki języków obcych (stan na 20 września)" uwzględnianie tylko uczniów, którzy oprócz przedmiotu w planie lekcji mają wpisany przynajmniej jeden status obecności z danego przedmiotu
  • w wydruku dziennika zajęć przedszkola dodano kontakty z rodzicami i opiekunami (na podstawie kalendarza klasowego)
  • w wydruku "Realizacja programu zajęć" dziennika zajęć specjalistycznych dodano informację o przedmiocie oraz godzinach
  • w arkuszu sprawozdawczym do diagnozy pracy szkoły w pozycji "Uzasadnienia ocen" w przypadku zachowania ocena będzie wyświetlana pisemnie, a nie cyfrowo
  • na etapie zapisu ankiety odfiltrowano użytkowników zablokowanych, chyba że wcześniej zostaliby już do niej przypisani
  • w szkołach zintegrowanych z oprogramowaniem Nuadu:
   • w zbiorowym generowaniu kont przyjęto zasadę, że jeżeli tworzone jest konto dla ucznia to jest mu przypisywany numer PESEL z kartoteki
   • w interfejsie ręcznego dodawania lub edycji konta ucznia/rodzica dodano informację, że aby skorzystać z E-learningu musi zostać podany numer PESEL oraz adres e-mail
  • dostosowano dostępności arkuszy ocen do zmian wynikających z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej:
   • kontynuacyjny MEN-I/37b/2 - ustawiono dostępność dla klas 6-8
   • MEN-I/45/1 - dezaktywowano
   • MEN-I/44/1 - ustawiono dostępność dla klas 1-7
   • MEN-I/63n/1 - ustawiono dostępność dla klasy 8
   • MEN-I/45b/2 - dezaktywowano
   • kontynuacyjny MEN-I/44b/2 - ustawiono dostępność dla klas 1-3
   • MEN-I/44b/2 - ustawiono dostępność dla klasy 4
   • MEN-I/50/2 - ustawiono dostępność dla klas 1-3
   • MEN-I/51/2 - ustawiono dostępność dla klasy 3
   • MEN-I/63j/2 - zmieniono treść uwag dotyczących wzoru
  • w szkołach podlegających pod miasto Bielsko-Biała uruchomiono integrację z Portalem Pracownika, co pozwala na bezpośrednie zalogowanie do niego z poziomu mobiDziennika. Opcja jest dostępna w menu użytkownika (prawy górny róg niebieskiego menu), w sekcji "Przełącz konto->Portal pracownika". Należy pamiętać, że osoba, która chce skorzystać z integracji musi mieć wpisany przez dyrektora/administratora numer PESEL
  • listy uczniów - wprowadzono publiczny szablon "Zestawienie uczniów do Systemu Informatycznego Obsługi Egzaminów Potwierdzających Kwalifikacje w Zawodzie" przygotowany zgodnie z wytycznymi
 • Panel nauczyciela

  • na etapie zapowiadania sprawdzianu przez menu "Kalendarz" dodano informację o ostatniej zmianie terminu (jeżeli nastąpiła) w sekcji "Podgląd dotychczas wpisanych zapowiedzi"
  • w opcjach lekcji sekcję "Pozostałe opcje" zmieniono na rozwijaną listę wyboru, aby usprawnić sytuacje, w których szkoła ma zdefiniowaną bardzo dużą liczbę znaczników lekcji
 • Panel rodzica, ucznia, użytkownika zewnętrznego

  • zablokowano możliwość ponownego wysłania usprawiedliwienia dotyczącego tej samej nieobecności przez inną osobę (rodzica/ucznia pełnoletniego). W ikonie informacyjnej dodano również szczegóły o tym, kto i kiedy wysłał już usprawiedliwienie
  • w aplikacji mobilnej w przeglądzie najbliższych zdarzeń na stronie głównej uwzględniono również lekcje niezgodne z planem, ale nie wynikające z modułu zastępstw
 • Panele wszystkich użytkowników

  • w zakresie modułu wiadomości:
   • wprowadzono opcję "Wiadomości -> Grupy odbiorców":
    • dotychczas niektóre grupy odbiorców wynikały z grupy użytkowników, którą można było przypisać do danej osoby na etapie dodawania/edycji jego konta
    • obecnie pozycja ta została usunięta z kont, a użytkownicy zostali przypisani do analogicznie utworzonych grup odbiorców wiadomości
    • wprowadzono nowe uprawnienie dla kont dyrektorskich/administracyjnych, które nazwano po prostu "Dyrektor". Wszystkim dyrektorom/administratorom, którzy wcześniej byli przypisani do grupy użytkowników "Dyrektorzy" nadano takie uprawnienie. Pozwala ono jak poprzednio na dodatkowe możliwości jak: blokowanie możliwości edycyjnych dziennika, blokowanie możliwości edycyjnych lekcji, dostęp do dziennika zajęć pedagoga szkolnego, kasowanie i edycja uwag (o ile dana osoba ma dostęp do miejsc, w których te funkcje się znajdują)
    • w opcji "Zasoby -> Kadra i użytkownicy -> Konta administracyjne" osoby z nadanym powyższym uprawnieniem nadal są wyświetlani w sekcji "Dyrektorzy", natomiast wszystkie inne konta znajdują się pod nagłówkiem "Pozostałe konta administracyjne". Jeżeli jakiekolwiek konto jest zablokowane to pojawia się dodatkowa sekcja "Konta nieaktywne (zablokowane)"
    • nowe grupy odbiorców zostały podzielone na 3 rodzaje:
     • prywatna - jest dostępna tylko i wyłącznie dla użytkownika, który ją utworzył. Może ją utworzyć dyrektor/administrator oraz nauczyciel
     • publiczna - jest dostępna dla każdego użytkownika systemu. Rodzice oraz uczniowie mogą wysyłać wiadomości do użytkowników grup publicznych niezależnie od dyrektorskiej konfiguracji panelu rodzica/ucznia. Może ją utworzyć tylko dyrektor/administrator
     • tylko dla kadry - jest dostępna dla kont dyrektorskich/administracyjnych oraz nauczycielskich. Może ją utworzyć tylko dyrektor/administrator.
    • w opcji "Wiadomości -> Grupy odbiorców" dyrektor/administrator widzi swoje grupy prywatne oraz wszystkie publiczne i tylko dla kadry. Każdą z nich może modyfikować. Nauczyciel widzi analogiczną listę, ale może modyfikować tylko swoje grupy prywatne
    • tworząc nową wiadomość:
     • grupy publiczne oraz tylko dla kadry są wyświetlane bezpośrednio na liście odbiorców, a po wybraniu jednej z nich wykazywani są użytkownicy do niej przypisani
     • na dole listy odbiorców znajduje się jedna pozycja "Grupy prywatne", której wybór powoduje, że wyświetlane są wszystkie takie grupy użytkownika, które można rozwijać/zwijać oraz wybierać odbiorców spośród nich
    • grupy zostały również wykorzystane w interfejsie zapisu komunikatu oraz płatności. W tych samych miejscach dodano również Szkolną Radę Rodziców
    • w panelu dyrektora w podglądzie kont dyrektorskich/administracyjnych/nauczycielskich dodano listę grup odbiorców wiadomości, do których dana osoba należy. Wymienione są tylko grupy publiczne oraz przeznaczone tylko dla kadry
   • zmieniono koncepcję kasowania wiadomości wysłanych:
    • dotychczas skasować wiadomość wysłaną można było jeżeli wszyscy jej odbiorcy skasowali ją w swoich panelach
    • aktualnie można zawsze skasować taką wiadomość, a samą opcję zamiast "skasuj" nazwano "skasuj u odbiorców"
    • wiadomości skasowane nie znikają u nadawcy, a na liście wiadomości wysłanych oznaczono je przekreślonym tematem (również w folderach). Z tej samej listy usunięta została opcja kasowania zbiorowego - aby skasować daną wiadomość należy w nią wejść. Możliwość skasowania wiadomości wysłanej została również usunięta z folderów
    • po wejściu w już skasowaną wiadomość przez nadawcę jest widoczna dodatkowa, czerwona informacja zawierająca m.in. czas skasowania
    • po wejściu w skasowaną wiadomość przez odbiorcę nie jest widoczna oryginalna treść, lecz pojawia się informacja, że wiadomość została skasowana przez nadawcę. Nie są również dostępne załączniki, ale nadal widoczny jest temat
    • odbiorca nie jest również w stanie przesłać takiej wiadomości dalej lub na nią odpowiedzieć
   • wprowadzono możliwość oznaczania gwiazdką wiadomości odebranych:
    • na liście wiadomości dodano kolumnę z gwiazdką, w której przy każdej wiadomości pojawia się odpowiednia ikonka zależnie czy wiadomość została gwiazdką oznaczona czy nie. Kliknięcie w ikonę przy danej wiadomości powoduje zmianę oznaczenia
    • możliwe jest również kliknięcie w nagłówek ww. kolumny, co pozwala na sortowanie listy na podstawie oznaczeń
    • zmiana oznaczenia przy danej wiadomości jest możliwa również po wejściu do środka wiadomości
    • dodano również analogiczną kolumnę informującą o tym czy dana wiadomość zawiera załączniki - wcześniej taka informacja była sygnalizowana taką samą ikoną spinacza, ale bezpośrednio obok tematu
   • na listach wiadomości odebranych, wysłanych oraz w folderach zmieniono kolejności kolumn oraz format wyświetlanych dat
   • wprowadzone zmiany zostały zostały również ujęte w aplikacji mobilnej, gdzie dodatkowo został zmodernizowany wygląd listy wiadomości
  • w kalendarzach klasowych po kliknięciu na zapowiedź sprawdzianu dodano informację o ostatniej zmianie terminu jeżeli taka nastąpiła
  • do listy dopuszczalnych rozszerzeń wgrywanych załączników dodano pliki *.py

Wersja 15.3 - 14 grudnia 2021

 • Panel dyrektora

  • zmieniono koncepcję lekcji odwołanych w systemie:
   • dotychczas lekcjami odwołanymi stawały się takie, które nie mają statusów obecności uczniów (tylko szare główki)
   • jeżeli nauczyciel uruchomił lekcję, ustawił wszystkim szare główki to przy próbie wyjścia z takiej lekcji system ostrzegał, że żaden z uczniów nie ma statusu obecności więc lekcja automatycznie zostanie odwołana
   • aktualnie takie ostrzeżenie się nie pojawi, a lekcja będzie normalną lekcją zrealizowaną, którą będzie można ponownie uruchomić
   • ponadto po wejściu w opcję "Temat" w uruchomionej lekcji dodano możliwość określenia czy ma być to lekcja z nadanym numerem. Opcję tę można wykorzystać do oznaczenia lekcji bez statusów obecności jako nienumerowane, ale nie jest to konieczne. Można również inne lekcje oznaczyć w ten sam sposób
   • w opcjach odwoływania lekcji (np. zastępstwa, lekcje odwołane/dni wolne czy menu "Lekcje->Odwołaj" u nauczyciela) powód odwołania bądź zapis w dzienniku był wpisywany ręcznie lub wybierany z dynamicznie tworzonego słownika. Obecnie określenie "powód" zmieniono na "zapis w dzienniku", a jego określenie opiera się na dwóch polach formularza:
    • wybór frazy spośród sztywnego słownika:
     • Lekcja odwołana
     • Zajęcia odwołane
     • Lekcja się nie odbyła
     • Zajęcia się nie odbyły
     • pusta pozycja
    • wpisanie dalszej części zapisu lub wybór ze słownika, co odbywa się w jednym polu formularza (w przypadku wpisu ręcznego należy go wpisać i nacisnąć Enter)
   • zmianie ulega również dyrektorski zapis lekcji wynikających z modułu zastępstw, lekcji poza planem (dawniej wycieczki/praktyki) oraz rejestru wycieczek. Takie lekcje nie będą miały przypisanych jakichkolwiek statusów obecności do momentu uruchomienia ich pierwszy raz przez przypisanego nauczyciela. Dopiero wtedy zostaną wygenerowane odpowiednie statusy zależne od modułu zwolnień czy konfiguracji dotyczącej e-obecności. Nauczyciele muszą więc uruchamiać lekcje wynikające ze wspomnianych modułów, ponieważ w przeciwnym razie nie będą one miały odnotowanej frekwencji
   • zrezygnowano z opcji skasowania jednym przyciskiem wszystkich lekcji dla wybranego zapisu w dzienniku
  • w słowniku powodów nieobecności dodano oznaczenia czy dany powód ma być wykorzystywany podczas tworzenia zastępstwa za nauczyciela oraz zastępstwa za klasę/zespół
  • w rejestrze wycieczek dodano możliwość podania godziny wyjazdu oraz powrotu
  • w module zastępstw:
   • podczas tworzenia nowego zastępstwa dodano przyciski określające czy ma to być zastępstwo za nauczyciela czy za klasę/zespół. Zależnie od wyboru zmienia się wybór zastępowanego/klasy/zespołu oraz słownik dostępny w polu "typ nieobecności"
   • "Domyślny zapis w dziennikach" w głównym formularzu oraz "Zapis w dzienniku" przy lekcji odwoływanej został przebudowany na 2 niezależne pola
   • zrezygnowano z opcji wyboru "Czy odwołać lekcję zaplanowaną" - obecnie lekcja planowana zawsze będzie odwoływana jeżeli wybrano opcję inną niż "brak czynności". Dotyczy to również edycji zastępstw zapisanych przed niniejszą aktualizacją systemu
   • konsekwencją powyższej zmiany jest usunięcie opcji konfiguracyjnej "Czy domyślnie odwoływać lekcję przy zapisie zastępstwa"
   • w polu wyboru nauczyciela zastępującego w przypadki informacji wynikającej z opcji "Plany -> Godziny pracy nauczycieli" lub "Plany -> Godziny niedostępności nauczycieli" dodano zakres godzin jeżeli został określony
   • przy konkretnej lekcji w ramach zastępstwa dodano ikonki informacyjne w pozycjach "Typ" oraz "Komentarz" objaśniające do czego są one wykorzystywane
   • w wyborze graficznym nauczycieli uwzględniono wyświetlanie lekcji odwołanych jeżeli w tym samym czasie nauczyciel nie ma innego wpisu
   • w algorytmie określania dostępności nauczyciela zastępującego oraz wyborze graficznym uwzględniono godziny wyjazdu i powrotu, które dodano w rejestrze wycieczek
  • w zakresie modułu wiadomości i konfiguracji komunikacji:
   • wprowadzono opcję "Zasoby -> Kadra i użytkownicy -> Szkolna Rada Rodziców":
    • pozwala ona przypisywać rodziców wraz z określeniem im funkcji w radzie
    • w przypadku błędnego wpisu należy rodzica skasować z rady oraz wpisać go ponownie
    • przypisywanie odbywa się na podstawie utworzonych kont dostępowych, a nie wpisów w kartotece ucznia
    • w opcji widoczne są również Oddziałowe Rady Rodziców z możliwością przejścia do interfejsu tych rad oraz Samorządu klasowego danej klasy
   • w module wiadomości użytkownik przypisany do Szkolnej Rady Rodziców może pisać do dowolnych użytkowników systemu niezależnie od konfiguracji panelu rodzica/ucznia
   • w opcji "Zasoby -> Konfiguracje -> Panel rodzica/ucznia":
    • dla pozycji "Komunikacja z innymi rodzicami i uczniami":
     • dodano opcję "tak, ale tylko z Oddziałową Radą Rodziców", której włączenie spowoduje, że rodzic/uczeń będzie mógł wysłać wiadomość tylko do Oddziałowej Rady Rodziców klas powiązanych z nim uczniów
     • tylko w przypadku włączonej opcji "tak" rodzic spoza Oddziałowej Rady Rodziców będzie mógł kontaktować się ze Szkolną radą rodziców
     • rodzic z Oddziałowej Rady Rodziców będzie mógł kontaktować się ze Szkolną Radą Rodziców jeżeli zaznaczono opcję "tak", a w przeciwnym wypadku będzie to zależne od nowej konfiguracji opisanej poniżej
    • dodano pozycję "Komunikacja Oddziałowej Rady Rodziców z innymi rodzicami i uczniami", która staje się aktywna tylko jeżeli w konfiguracji "Komunikacja z innymi rodzicami i uczniami" zaznaczono opcję inną niż "tak" i zawiera warianty:
     • tak, ze Szkolną Radą Rodziców oraz wewnątrz klasy
     • tak, ale tylko wewnątrz klasy
     • nie (opcja możliwa do zaznaczenia tylko jeżeli w konfiguracji "Komunikacja z innymi rodzicami i uczniami" zaznaczono "nie")
  • w księdze uczniów po wejściu w konkretną kartotekę dodano informację jakiej szkoły dotyczy wpis
  • opcja "Wycieczki,praktyki" została zmieniona na "Lekcje poza planem". Zasada działania opcji pozostała niezmienna
  • w zestawieniu nieobecności i nadgodzin opcję "Drukuj" zmieniono na "Generuj zestawienie wg filtrów"
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • w listach uczniów:
   • poza adresem umożliwiono wybór poszczególnych jego składowych jak np. ulica, miejscowość czy kod pocztowy
   • wprowadzono publiczny szablon "Zestawienie osób na kwarantannę do Sanepidu" przygotowany zgodnie z wytycznymi rządowymi
  • w kartotece ucznia dodano pozycję "pozostałe osiągnięcia i aktywności"
  • w przeglądach ocen, planach lekcji, zastępstwach czy wydrukach uwzględniono specyficzne przypadki, w których z danej klasy wypisano wszystkich uczniów
  • w rejestrze wypadków dodano rodzaj wypadku "lekki"
 • Panele wszystkich użytkowników

  • wprowadzono pełne spolszczenie edytora tekstu używanego np. w module wiadomości czy sekretariatowych zaświadczeniach/drukach

Wersja 15.2 - 18 listopada 2021

 • Panel dyrektora

  • w zakresie przeglądu realizacji podstaw programowych w podglądzie zbiorczym:
   • wprowadzono liczbę uczniów realizujących przedmiot na podstawie szkolnego planu nauczania klasy
   • dodano medianę i średnią liczbę godzin, które uczniowie klasy powinni zrealizować w cyklu kształcenia oraz obliczanie procentu bieżącej realizacji w stosunku do zdefiniowanej w SPN
   • ograniczono dane używane do obliczeń, aby uwzględniać wyłącznie tych uczniów, którym określono realizację przedmiotu w szkolnym planie nauczania klasy
   • wprowadzono wyświetlanie liczby lekcji bez wpisanych wymagań podstawy nawet w przypadku przedmiotów, z których nigdy nie realizowano podstawy programowej
   • w przypadku przedmiotów, na których realizowano więcej niż jedną podstawę programową, zmieniono sposób obliczania średniej i mediany liczby lekcji, aby uwzględnić wszystkie lekcje z danego przedmiotu, zamiast tylko tych realizujących daną podstawę programową
  • zmodernizowano nowy wydruk księgi zastępstw poprzez wprowadzenie mechanizmu wymuszającego umieszczanie nagłówka tabeli na jednej stronie razem z pierwszym wierszem tabeli
  • ograniczono wyświetlanie zablokowanych nauczycieli w miejscach:
   • Dzienniki pedagoga i psychologa
   • Uczniowie z diagnozą specjalisty
   • Zapis kontroli i obserwacji
   • Edycja rejestru wycieczek
   • Zapis i edycja godziny pracy i godzin niedostępności nauczycieli
  • w menu "Sekretariat -> Zaświadczenia/druki" przy generowaniu zaświadczenia dla uczniów i wybieraniu ich z sekcji "Pozostali uczniowie" na podstawie informacji o obwodach szkolnych, wprowadzono grupowanie uczniów po szkołach obwodowych i szkołach/rodzajach nauki
  • w zakresie sekretariatu, w menu "Sprawozdawczość" i sekcji "Uczniowie" wprowadzono opcję "Miejscowości zamieszkania", która umożliwia wyświetlenie listy uczniów, pogrupowanych po miejscowościach zamieszkania.
  • w zakresie wypisywania ucznia ze szkoły - wprowadzono zmiany w opisach komunikatów i zablokowano możliwość wypisania ucznia ze szkoły po ostatnim dniu nauki jego klasy
  • zestawienie arkuszy ocen w klasach - dodano w obecnym i ubiegłorocznym dzienniku informację o tym, ilu uczniów z poszczególnych klas nie ma uzupełnionej kartki z obecnego roku szkolnego
  • wprowadzono zmiany w zakresie generowania mLegitymacji:
   • możliwość generowania dla ucznia, któremu wcześniej w systemie nie wygenerowano papierowej legitymacji
   • wybór uczniów z maksymalnie jednej klasy
   • wymagany prawidłowy adres zamieszkania i nr legitymacji w kartotece ucznia
  • w zarządzaniu kontami dyrektorskimi (lista, dodaj, edytuj) wprowadzono dymki opisujące ścieżki menu głównego, do których dostęp nadaje dane uprawnienie
  • w zarządzaniu kontami nauczycielskimi (lista, dodaj, edytuj) umieszczono dymki informujące o tym co oznaczają dostępy rozszerzone do ocen i obecności
  • moduł zastępstw - wprowadzono zmianę by przy zapisie lekcji, lista zespołów do wyboru zawierała wyłącznie te zespoły, które są dostępne w dniu, na który zapisywana jest lekcja. Zmiana ta ogranicza wyświetlanie m.in. zespołów utworzonych na czas wycieczek
  • zmieniono kolejność pierwszych 3 opcji w menu "Zasoby -> Konfiguracje -> Lekcje"
  • w menu "Analizy -> Przegląd lekcji w klasach -> Przegląd tygodniowy" wprowadzono informację o czasie ostatniej zmiany tematu. Zapis tej informacji jest przeprowadzany dopiero od bieżącej wersji systemu, dlatego dla dotychczasowych lekcji nie będzie dostępny czas ostatniej zmiany tematu.
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • w zakresie przeglądu realizacji podstaw programowych:
   • zmieniono domyślną stronę po wybraniu klasy na podgląd wg uczniów zamiast podglądu szczegółówego
   • w podglądzie wg uczniów:
    • wprowadzono kolumnę "SPN", która dostarcza informacji o tym czy uczniowi określono realizację przedmiotu/ów w Szkolnym Planie Nauczania klasy
    • zmodyfikowano podsumowanie tabeli poprzez uwzględnianie realizacji wyłącznie tych uczniów, którzy mają określoną realizację danego przedmiotu w Szkolnym Planie Nauczania klasy
    • dodano wyświetlanie szarym kolorem uczniów, którym nie określono realizacji wybranego/ych przedmiotu/ów w Szkolnym Planie Nauczania klasy
   • w podglądzie szczegółowym:
    • wprowadzono w statystykach poszczególne poziomy danej klasy oraz średnie liczby godzin jakie uczniowie tej klasy powinni zrealizować
    • zmieniono w kolejność wyświetlania lat szkolnych
  • wprowadzono moduł szkoleń, który jest dostępny w menu "Inne" pod opcją "Szkolenia". W module będzie można znaleźć szkolenia zaplanowane przez twórców mobiDziennika. Każdy użytkownik kadry (nauczyciel czy dyrektor/administrator) może zgłosić chęć uczestnictwa w danym szkoleniu. Informacja o liczbie chętnych, będzie następnie wyświetlana dyrektorowi/administratorowi, a podczas składania zamówienia na dane szkolenie, użytkownicy, który zgłosili chęć uczestnictwa, będą oznaczeni innym kolorem. Po złożeniu zamówienia, wybrani uczestnicy automatycznie otrzymują wszelkie potrzebne informacje o szkoleniu poprzez wiadomość w systemie.
  • w zakresie różnych dzienników:
   • we wszystkich różnych dziennikach wprowadzono przycisk "dodatkowe zespoły", który pozwala na zarządzanie dodatkowymi zespołami utworzonymi w ramach tego dziennika. Przycisk jest dostępny dla dyrektorów, administratorów oraz nauczycieli, którzy są wychowawcami klasy/zespołu dziennika oraz dla nauczyciela, który dziennik założył.
   • pod przyciskiem "Dodatkowe zespoły -> Przypisz zespoły" wprowadzono opcję pozwalająca na przypisanie do dziennika dodatkowych zespołów spośród takich, które zostały założone poza dziennikiem (np. w menu "Zasoby -> Klasy i zespoły"). Możliwy jest wybór jedynie zespołów:
    • w których znajdują się tylko uczniowie należący do klasy powiązanej z dziennikiem
    • którym nie zapisano żadnych lekcji planowanych i zrealizowanych
    • które nie zostały powiązane z innym dziennikiem różnym
   • ograniczono możliwość zapisu i edycji planu w przypadku wprowadzenia lekcji odbywających się w tym samym zespole oraz nachodzącym się czasie, uwzględniając daty wyjątków w planie. W przypadku konieczności przeprowadzania takich lekcji, konieczne jest założenie dodatkowego zespołu i wykorzystanie go w planie.
  • w Szkolnych Planach Nauczania i w świadectwach wprowadzono obsługę poziomów klas "X-Y" i "X-Y-Z", gdzie X, Y i Z są cyframi, np. 1-3, 4-5-6
  • Rejestr wycieczek - zaktualizowano wydruk karty wycieczki poprzez wprowadzenie pod listą uczniów miejsca na podpis dyrektora
  • w zakresie list uczniów:
   • przy tworzeniu nowej listy i wybieraniu uczniów z sekcji "Pozostali uczniowie" na podstawie informacji o obwodach szkolnych, wprowadzono grupowanie uczniów po szkołach obwodowych i szkołach/rodzajach nauki
   • dodano nowe rodzaje kolumn: zalecenia zdrowotne, obwody szkolne - szkoła obwodowa, obwody szkolne - nauka
  • zaktualizowano dotychczasowe podstawy programowe do zmian zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 sierpnia 2021 r. w przypadku zajęć:
   • wychowanie do życia w rodzinie - branżowa szkoła I stopnia, etap III
   • język polski - branżowa szkoła I stopnia, etap III
   • język polski - klasy 7-8, etap II
   • język polski - klasy 4-6, etap II
   • edukacja wczesnoszkolna, etap I
  • zestawienie arkuszy ocen w klasie - wprowadzono w obecnym i ubiegłorocznym dzienniku informację o tym, którzy uczniowie mają uzupełnioną kartkę z obecnego roku szkolnego
  • wydruk zbiorczy arkuszy ocen w klasie - umożliwiono druk w wariancie rozszerzonym na wysokość arkuszy ocen o symbolu MEN-I/44b/2
  • wprowadzono integrację z systemem mobiPrzedszkola pod kątem importu danych rejestru wejść/wyjść dzieci z przedszkola
  • w formularzach dodawania i edycji uczniów oraz użytkowników uruchomiono dynamiczne uzupełnianie daty urodzenia i płci na podstawie wprowadzonego numeru PESEL
  • zmodyfowano sformułowania dotyczącego ucznia z "Dostosowanie poziomu, opinie poradni" na "Dostosowanie poziomu wymagań i opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej specjalistycznej"
  • w zakresie przeglądu tygodniowego obecności w klasie:
   • zmieniono sposób określania słownika godzin - na podstawie klasy i zespołów, zamiast wyłącznie samej klasy
   • w przypadku zakresu godzin lekcji dłuższego niż 45 minut w nagłówku numerka lekcji wprowadzono wyświetlanie szarego tła
 • Panel nauczyciela

  • wprowadzono możliwość zmiany godziny zapowiedzianego sprawdzianu - poprzez edycję z poziomu przycisku "Kalendarz -> Sprawdziany"
 • Panele wszystkich użytkowników

  • moduł wiadomości - odpowiadanie na wiadomość i przekazywanie jej dalej - w sytuacji gdy nadawcą był uczeń to w treści domyślnej w nawiasie wprowadzono umieszczanie klasy ucznia

Wersja 15.1 - 24 sierpnia 2021

 • Panel dyrektora

  • w zakresie sekretariatu:
   • w księdze uczniów wprowadzono opcję "Dodaj uczniów", która pozwala na wybranie uczniów z klas, którzy nie mają wpisanego numeru ewidencyjnego oraz uczniów z bazy sekretariatu, którzy nie mają powiązania z żadnym aktualnym uczniem i nie mają jakiegokolwiek wpisu w księdze uczniów. W dalszym etapie opcja pozwala na zbiorowe nadanie numerów do księgi uczniów wybranym uczniom
   • w legitymacjach:
    • wprowadzono możliwość wydrukowania legitymacji z wykorzystaniem zdjęć zapisanych w kartotekach uczniów
    • dodano opcję "Wygeneruj mLegitymacje", która umożliwia wygenerowanie pliku XML z danymi uczniów do utworzenia mLegitymacji w systemie OSE
  • w ustawieniach ogólnych konfiguracji dodano pozycję "Wymagalność podania numeru PESEL lub numeru innego dokumentu potwierdzającego tożsamość podczas ręcznego dodawania nowego ucznia", którą domyślnie zaznaczono na tak
  • w opcji "Zasoby -> Klasy i zespoły -> Wybór klasy -> Zarządzaj uczniami -> Przypisz wolnych" dodano przyciski pozwalające na zbiorową zmianę zaznaczeń na listach uczniów
  • w opcjach "Wpisy nauczycieli" oraz "Wpisy administratorów" dołożono informacje o liczbie utworzonych szablonów list uczniów oraz liczbie wysłanych wiadomości
  • w formularzach dodawania/edycji kont dyrektorów/administratorów i nauczycieli zrezygnowano z daty i miejsca urodzenia oraz dodano ikonę informacyjną przy polu na numer PESEL

Wersja 15.0 - 12 sierpnia 2021

 • Panel dyrektora

  • w zakresie sekretariatu:
   • wprowadzono możliwość ręcznego dodania ucznia do bazy uczniów. Z opcji można skorzystać np. w celu dodania ucznia mieszkającego w obwodzie szkoły, lecz nauczanego w innej placówce lub dodania kandydata, którego będzie można później przypisać do konkretnej klasy. Niezależnie nowych, aktualnych uczniów nadal można dodawać przez opcję "Zasoby -> Klasy i zespoły -> Wybór klasy -> Zarządzaj uczniami -> Nowy uczeń"
   • możliwa jest również edycja ucznia z bazy uczniów jeżeli nie jest to uczeń z bieżącego roku szkolnego
   • opcja "Zasoby -> Klasy i zespoły -> Wybór klasy -> Zarządzaj uczniami -> Przypisz wolnych":
    • została przebudowana interfejsowo
    • umożliwiono w niej wybór uczniów, którzy są zapisani w sekretariatowej bazie uczniów i zakwalifikowani jako "Pozostali uczniowie". Wybór takiego ucznia skutkuje utworzeniem analogicznego ucznia dla bieżącego roku szkolnego, powiązaniem go z uczniem z sekretariatu oraz wpisaniem do wybranej klasy
   • uruchomiono Rejestr wypadków:
    • moduł pozwala dyrektorom oraz nauczycielom (menu "Inne") na dodawanie wypadków w odniesieniu do konkretnego ucznia, które po zapisie są klasyfikowanie jako zdarzenie
    • dyrektor może zapisać wypadek w odniesieniu do uczniów z bieżącego roku szkolnego jak i uczniów z bazy sekretariatu zakwalifikowanych jako absolwenci lub pozostali
    • nauczyciele mogą zapisać wypadek jedynie dla ucznia z bieżącego roku szkolnego
    • jeżeli dane zdarzenie zgodnie z przepisami zostanie uznane za wypadek to dyrektor lub nauczyciel, który dokonał danego wpisu może w niego wejść i oznaczyć jako wypadek
    • oznaczenie jako wypadek skutkuje:
     • większą liczbą informacji jakie można wprowadzić podczas edycji
     • możliwością dodawania załączników
     • możliwością wygenerowania protokołu powypadkowego
     • widocznością w wydruku rejestru wypadków (opcja dostępna tylko kont dyrektorskich)
    • po uruchomieniu modułu na liście dyrektor widzi wszystkie wprowadzone wypadki/zdarzenia, a nauczyciel tylko te, które sam wprowadził. Wypadki (nie zdarzenia) na liście są pogrubione
    • jeżeli dany wpis zostanie zedytowany przez dyrektora/administratora to zostanie on zapisany jako jego autor
   • uruchomiono opcję Sekretariat -> Sprawozdawczość (SIO) z podziałem na opcje:
    • Uczniowie
     • eksport CSV - funkcja umożliwia wygenerowanie pliku CSV zawierającego wszystkich uczniów aktywnych w klasach w wybranym dniu
     • dzienniki różne - funkcja umożliwia wyświetlenie listy uczniów wybranej klasy, pogrupowanych po dziennikach różnych, w których Ci uczniowie byli aktywni w podanym dniu
    • Nauczyciele
     • eksport CSV - funkcja umożliwia wygenerowanie pliku CSV zawierającego wszystkich aktywnych (niezablokowanych) nauczycieli
    • Dane zbiorcze
     • wychowanie do życia w rodzinie - funkcja umożliwia wyświetlenie liczby uczniów, którym określono w szkolnym planie nauczania, realizację zajęć z wychowania do życia w rodzinie. W zestawieniu ujęci są uczniowie aktywni obecnie w klasie
     • korzystanie ze świetlicy - funkcja umożliwia wyświetlenie liczby uczniów, którzy zostali zapisani do dziennika świetlicy szkolnej i choć raz uczestniczyli w zajęciach w tym dzienniku. W zestawieniu ujęci są uczniowie aktywni obecnie w klasie
   • wprowadzono moduł list uczniów zastępujący dotychczasowe wydruki list osób
   • na liście szkół w menu "Zasoby -> Konfiguracje -> Ustawienia dla szkół" dodano kolumnę z liczbą powiązanych ze szkołą wpisów w księdze uczniów
   • w dziennikach archiwalnych 2020/2021 próba wejścia w opcje sekretariatowe powoduje wyświetlenie komunikatu "Moduł nie jest dostępny w dziennikach archiwalnych, a jedynie w bieżących."
  • w zakresie importów:
   • w importach z PABS, OSON, aSc, PLEK, Vulcan, Astar, Progman wprowadzono pośredni etap, w którym można podejrzeć jakie informacje zostaną do systemu dodane lub zaktualizowane na skutek importu. Pozwoli to na ponowienie importu po poprawieniu danych w mobiDzienniku lub systemie, z którego dane są wczytywane
   • w imporcie z planu aSc uwzględniono przypadki X lekcji dla tego samego nauczyciela, w tym samym czasie, które zostały zapisane jako osobne lekcje np. z różnych przedmiotów
   • w imporcie uczniów z pliku SOU uwzględniono adresy e-mail ucznia oraz rodziców/opiekunów
   • zmieniono sposób działania importu danych podstawowych z roku poprzedniego. Po jego uruchomieniu operacja nie jest wykonywana natychmiast lecz w tle przez system, który wyśle do użytkownika wiadomość kiedy import zostanie zrealizowany
   • w imporcie ocen końcowych z lat poprzednich:
    • wprowadzono zasadę, że raport wysyłany jest wyłącznie do administratora/dyrektora, który wykonywał import oraz do wychowawców klas, dla których oceny zostały wczytane
    • zmieniono komunikat operacji w przypadku braku klas końcowych
  • podczas dodawania nowego ucznia bieżącego roku szkolnego (Zasoby -> Klasy i zespoły -> Wybór klasy -> Zarządzaj uczniami -> Nowy uczeń), po podaniu imienia oraz nazwiska i ewentualnie drugiego imienia system zweryfikuje w tle czy w wybranej klasie nie ma już ucznia o podanych danych, a jeżeli tak to wyświetli odpowiedni komunikat
  • w menu "Inne" wprowadzono moduł "Umowy/dokumenty", w którym będą dostępne m.in. podpisane elektronicznie umowy utrzymania dziennika elektronicznego wraz z możliwością odesłania podpisanej elektronicznie umowy przez placówkę
  • w opcji przenoszenia ucznia do innej klasy lub szkoły zrezygnowano z automatycznego, alfabetycznego przenumerowania uczniów w klasie poprzedniej oraz dodano komunikat, że można taką operację wykonać samodzielnie jeżeli jest taka potrzeba
  • na listach użytkowników w menu "Zasoby -> Kadra i użytkownicy" obok adresu e-mail dodano ikonkę jeżeli dany adres został potwierdzony jako aktywny adres globalnego logowania SSO
  • w menu "Plany -> Plany lekcji i dyżurów" po wejściu w przeglądanie lub modyfikację dodano w nagłówku informację o liczbie wszystkich klas i zespołów oraz liczbie tych, które mają zapisane jakiekolwiek lekcje w wybranym planie
  • w opcji "Analizy -> Podejrzenia konfliktów -> Klas uczniów" dodano sekcję "Uczniowie aktywni tylko w zespołach "
  • zmodyfikowano opcję przepisywania godzin dyżurów w planie aby było możliwe przepisanie na kilka obowiązujących jednocześnie słowników godzin
  • w konfiguracji dla danej szkoły dodano możliwość wyłączenia drukowania linii przerywanych (wykropkowania) na świadectwach. Wyłączenie dotyczy miejsc na wpisanie danych w świadectwach oraz wykreskowań np. w wyrazach "uczęszczał...", "ukończył..."
  • w opcji "Dzienniki -> Oceny -> Rytmiczność oceniania" ukryto nauczycieli, którzy zostali zablokowani i nie wystawili ani jednej oceny
  • w opcji "Zasoby -> Uczniowie" w kolumnie "Zespoły" wprowadzono wyświetlanie większej liczby znaków, aby w jak najmniejszej liczbie przypadków konieczne było najeżdżanie na daną pozycję celem wyświetlenia dymka z pełną listą klas/zespołów
  • na etapie dodawania/edycji szkoły wprowadzono domyślny pusty wiersz dla typu szkoły oraz umożliwiono zapis bez wybrania jakiejkolwiek klasy/zespołu
  • w eksporcie do pliku SOU dodano opis precyzujący, że plik zawiera dane uczniów oraz oceny roczne
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • w arkuszach ocen:
   • w zestawieniach arkuszy ocen w klasie dodano możliwość wydruku arkuszy ocen dla wszystkich uczniów z danej klasy. Po wejściu w daną klasę mogą być dostępne przyciski:
    • Drukuj wszystkie strony - w klasach o poziomie pierwszym
    • Drukuj ostatnie strony klasyfikacyjne - w klasach o innym poziomie niż pierwszy
    • Drukuj praktyki zawodowe - w klasach końcowych szkół, w których wprowadza się praktyki zawodowe
   • rozbudowano komunikat pojawiający się w sytuacji kiedy dla ucznia nie można założyć nowego arkusza, ponieważ ma już go w latach poprzednich
  • wydruki list osób zostały rozbudowane i zmienione na moduł list uczniów, który umożliwia generowanie dowolnie skonfigurowanych list uczniów, a także tworzenie szablonów, z których inni nauczyciele i dyrektorzy będą mogli skorzystać
  • w zakresie planów lekcji:
   • w planach lekcji nauczycieli w przypadku gdy lekcja względem planu różni się wyłącznie salą będzie wyświetlana informacja "zmiana sali" zamiast "lekcja niezgodna z planem"
   • w planach aktualnych klas wprowadzono zasadę, że słownik godzin zawsze jest generowany na podstawie przypisań do klasy oraz wszystkich powiązanych z nią zespołów
   • podczas dodawaniu nowego planu, edycji bądź importowania po wybraniu daty obowiązywania wprowadzono automatyczne sprawdzanie w tle czy istnieje już plan o takiej samej dacie, a jeżeli tak to pojawia się stosowny komunikat
  • w wydrukach dzienników klasowych:
   • w zależności od typu szkoły na stronie tytułowej pojawia się fraza "szkół ponadpodstawowych" lub "szkół ponadgimnazjalnych"
   • w "Wykazie uczęszczania uczniów na zajęcia, Realizacji programu nauczania" uwzględniono przypadki lekcji weekendowych wynikających z planu lekcji, nawet jeżeli nie zostały zrealizowane
  • w wydruku dziennika przedszkola:
   • dodano wycieczki
   • dodane ważniejsze wydarzenia z życia klasy
   • w wydruku "dzienny zapis pracy wychowawczo-dydaktycznej" dodano dla każdego dnia krąg tematyczny i temat dnia
  • w wydruku dziennika zajęć świetlicy szkolnej dodano pozycję Godziny przyjścia/wyjścia z podziałem na miesiące
  • we wszystkich dziennikach różnych dodano wydruk Wykaz spostrzeżeń nt. zachowania ucznia
  • w wydruku arkusza sprawozdawczego zwiększono marginesy
  • wydruk "Średnie ocen śródrocznych, rocznych z wybranych przedmiotów":
   • w klasach końcowych został nazwany "Średnie ocen śródrocznych, rocznych i końcowych z wybranych przedmiotów"
   • dodano możliwość zdecydowania czy wydruk ma uwzględniać oceny z lat poprzednich
  • w księdze protokołów w wydruku zarówno jednego protokołu jak i wszystkich dodano spis/listę załączników
  • w opcjach dodawania i edycji podręczników dodano możliwość szybkiego wyszukiwania wydawnictwa w liście wyboru
  • w zestawieniu lekcji wg znaczników dodano możliwość grupowania po klasach
  • nazwa modułu "Ramowe plany nauczania" została zmieniona na "Szkolne plany nauczania"
  • w dodawaniu i edycji grup ocen uwzględniono przypadki zapisu danych z kilkukrotnymi apostrofami
  • w opcji zbiorowego generowania kont dostępowych dla rodziców/uczniów:
   • po kliknięciu w link "załóż konto ręcznie" dodano automatyczne zaznaczenie odpowiedniego typu konta w formularzu
   • rozbudowano komunikat pytający pojawiający się po kliknięciu w przycisk "Generuj konta"
   • nagłówek "Inny" zmieniono na "Użytkownik zewnętrzny"
  • wyłączono opcje związane z podpisem elektronicznym
 • Panel nauczyciela

  • w menu "Uczniowie" wprowadzono wyszukiwarkę uczniów, która pozwala na przejście do kartoteki ucznia. Wyszukiwanie odbywa się w zakresie uczniów, do których kartotek dany nauczyciel ma dostęp na podstawie planu lekcji, wychowawstwa czy dodatkowych uprawnień (np. pedagog szkolny/psycholog)
  • w dziennikach różnych na etapie zapisu dodatkowych czynności związanych z prowadzeniem zajęć wprowadzono ostrzeżenia w przypadku specyficznych, podanych danych (np. identycznych godzin od - do)
  • w opcji "Lekcje -> Odwołaj" dodano niezależne pole "Zapis w dzienniku", które jest powiązane z polem "Typ nieobecności", ale może również przyjąć zupełnie inną wartość
  • w zestawieniu moich lekcji bez wpisanego tematu wprowadzono zasadę, że jeżeli nie podano zakresu dat to domyślnie wyświetlanie jest okres od początku roku szkolnego do dziś
 • Panel rodzica, ucznia, użytkownika zewnętrznego

  • w historii określenie "Poprzednie wpisy" zmieniono na "Wpisy z poprzednich 14 dni"
 • Panele wszystkich użytkowników

  • w podglądzie wiadomości wysłanej:
   • dodano przycisk "Nowa wiadomość do tych samych odbiorców" pozwalający na przejście do tworzenia nowej wiadomości z już wybranymi identycznymi odbiorcami
   • dodano przycisk "Prześlij dalej"
  • w planie konkretnego ucznia wprowadzono uwzględnianie godzin ze wszystkich słowników powiązanych z klasą oraz wszystkimi zespołami, w których uczeń w wybranym tygodniu był aktywny
  • zaimplementowano procedurę, która wykrywa oceny oraz obecności powiązane bezpośrednio z jakimś zespołem, a nie klasą. Taka sytuacja może mieć miejsce jeżeli błędnie zmieniano typ klasy/zespołu w trakcie roku szkolnego. W takich przypadkach procedura próbuje przypisać zasoby do poprawnych klas na podstawie dat aktywności uczniów. Jest ona uruchamiana w godzinach nocnych oraz określonych sytuacjach w systemie