Dziennik elektroniczny mobiDziennik wersja 15 - historia zmian

Wersja 15.1 - 24 sierpnia 2021

 • Panel dyrektora

  • w zakresie sekretariatu:
   • w księdze uczniów wprowadzono opcję "Dodaj uczniów", która pozwala na wybranie uczniów z klas, którzy nie mają wpisanego numeru ewidencyjnego oraz uczniów z bazy sekretariatu, którzy nie mają powiązania z żadnym aktualnym uczniem i nie mają jakiegokolwiek wpisu w księdze uczniów. W dalszym etapie opcja pozwala na zbiorowe nadanie numerów do księgi uczniów wybranym uczniom
   • w legitymacjach:
    • wprowadzono możliwość wydrukowania legitymacji z wykorzystaniem zdjęć zapisanych w kartotekach uczniów
    • dodano opcję "Wygeneruj mLegitymacje", która umożliwia wygenerowanie pliku XML z danymi uczniów do utworzenia mLegitymacji w systemie OSE
  • w ustawieniach ogólnych konfiguracji dodano pozycję "Wymagalność podania numeru PESEL lub numeru innego dokumentu potwierdzającego tożsamość podczas ręcznego dodawania nowego ucznia", którą domyślnie zaznaczono na tak
  • w opcji "Zasoby -> Klasy i zespoły -> Wybór klasy -> Zarządzaj uczniami -> Przypisz wolnych" dodano przyciski pozwalające na zbiorową zmianę zaznaczeń na listach uczniów
  • w opcjach "Wpisy nauczycieli" oraz "Wpisy administratorów" dołożono informacje o liczbie utworzonych szablonów list uczniów oraz liczbie wysłanych wiadomości
  • w formularzach dodawania/edycji kont dyrektorów/administratorów i nauczycieli zrezygnowano z daty i miejsca urodzenia oraz dodano ikonę informacyjną przy polu na numer PESEL

Wersja 15.0 - 12 sierpnia 2021

 • Panel dyrektora

  • w zakresie sekretariatu:
   • wprowadzono możliwość ręcznego dodania ucznia do bazy uczniów. Z opcji można skorzystać np. w celu dodania ucznia mieszkającego w obwodzie szkoły, lecz nauczanego w innej placówce lub dodania kandydata, którego będzie można później przypisać do konkretnej klasy. Niezależnie nowych, aktualnych uczniów nadal można dodawać przez opcję "Zasoby -> Klasy i zespoły -> Wybór klasy -> Zarządzaj uczniami -> Nowy uczeń"
   • możliwa jest również edycja ucznia z bazy uczniów jeżeli nie jest to uczeń z bieżącego roku szkolnego
   • opcja "Zasoby -> Klasy i zespoły -> Wybór klasy -> Zarządzaj uczniami -> Przypisz wolnych":
    • została przebudowana interfejsowo
    • umożliwiono w niej wybór uczniów, którzy są zapisani w sekretariatowej bazie uczniów i zakwalifikowani jako "Pozostali uczniowie". Wybór takiego ucznia skutkuje utworzeniem analogicznego ucznia dla bieżącego roku szkolnego, powiązaniem go z uczniem z sekretariatu oraz wpisaniem do wybranej klasy
   • uruchomiono Rejestr wypadków:
    • moduł pozwala dyrektorom oraz nauczycielom (menu "Inne") na dodawanie wypadków w odniesieniu do konkretnego ucznia, które po zapisie są klasyfikowanie jako zdarzenie
    • dyrektor może zapisać wypadek w odniesieniu do uczniów z bieżącego roku szkolnego jak i uczniów z bazy sekretariatu zakwalifikowanych jako absolwenci lub pozostali
    • nauczyciele mogą zapisać wypadek jedynie dla ucznia z bieżącego roku szkolnego
    • jeżeli dane zdarzenie zgodnie z przepisami zostanie uznane za wypadek to dyrektor lub nauczyciel, który dokonał danego wpisu może w niego wejść i oznaczyć jako wypadek
    • oznaczenie jako wypadek skutkuje:
     • większą liczbą informacji jakie można wprowadzić podczas edycji
     • możliwością dodawania załączników
     • możliwością wygenerowania protokołu powypadkowego
     • widocznością w wydruku rejestru wypadków (opcja dostępna tylko kont dyrektorskich)
    • po uruchomieniu modułu na liście dyrektor widzi wszystkie wprowadzone wypadki/zdarzenia, a nauczyciel tylko te, które sam wprowadził. Wypadki (nie zdarzenia) na liście są pogrubione
    • jeżeli dany wpis zostanie zedytowany przez dyrektora/administratora to zostanie on zapisany jako jego autor
   • uruchomiono opcję Sekretariat -> Sprawozdawczość (SIO) z podziałem na opcje:
    • Uczniowie
     • eksport CSV - funkcja umożliwia wygenerowanie pliku CSV zawierającego wszystkich uczniów aktywnych w klasach w wybranym dniu
     • dzienniki różne - funkcja umożliwia wyświetlenie listy uczniów wybranej klasy, pogrupowanych po dziennikach różnych, w których Ci uczniowie byli aktywni w podanym dniu
    • Nauczyciele
     • eksport CSV - funkcja umożliwia wygenerowanie pliku CSV zawierającego wszystkich aktywnych (niezablokowanych) nauczycieli
    • Dane zbiorcze
     • wychowanie do życia w rodzinie - funkcja umożliwia wyświetlenie liczby uczniów, którym określono w szkolnym planie nauczania, realizację zajęć z wychowania do życia w rodzinie. W zestawieniu ujęci są uczniowie aktywni obecnie w klasie
     • korzystanie ze świetlicy - funkcja umożliwia wyświetlenie liczby uczniów, którzy zostali zapisani do dziennika świetlicy szkolnej i choć raz uczestniczyli w zajęciach w tym dzienniku. W zestawieniu ujęci są uczniowie aktywni obecnie w klasie
   • wprowadzono moduł list uczniów zastępujący dotychczasowe wydruki list osób
   • na liście szkół w menu "Zasoby -> Konfiguracje -> Ustawienia dla szkół" dodano kolumnę z liczbą powiązanych ze szkołą wpisów w księdze uczniów
   • w dziennikach archiwalnych 2020/2021 próba wejścia w opcje sekretariatowe powoduje wyświetlenie komunikatu "Moduł nie jest dostępny w dziennikach archiwalnych, a jedynie w bieżących."
  • w zakresie importów:
   • w importach z PABS, OSON, aSc, PLEK, Vulcan, Astar, Progman wprowadzono pośredni etap, w którym można podejrzeć jakie informacje zostaną do systemu dodane lub zaktualizowane na skutek importu. Pozwoli to na ponowienie importu po poprawieniu danych w mobiDzienniku lub systemie, z którego dane są wczytywane
   • w imporcie z planu aSc uwzględniono przypadki X lekcji dla tego samego nauczyciela, w tym samym czasie, które zostały zapisane jako osobne lekcje np. z różnych przedmiotów
   • w imporcie uczniów z pliku SOU uwzględniono adresy e-mail ucznia oraz rodziców/opiekunów
   • zmieniono sposób działania importu danych podstawowych z roku poprzedniego. Po jego uruchomieniu operacja nie jest wykonywana natychmiast lecz w tle przez system, który wyśle do użytkownika wiadomość kiedy import zostanie zrealizowany
   • w imporcie ocen końcowych z lat poprzednich:
    • wprowadzono zasadę, że raport wysyłany jest wyłącznie do administratora/dyrektora, który wykonywał import oraz do wychowawców klas, dla których oceny zostały wczytane
    • zmieniono komunikat operacji w przypadku braku klas końcowych
  • podczas dodawania nowego ucznia bieżącego roku szkolnego (Zasoby -> Klasy i zespoły -> Wybór klasy -> Zarządzaj uczniami -> Nowy uczeń), po podaniu imienia oraz nazwiska i ewentualnie drugiego imienia system zweryfikuje w tle czy w wybranej klasie nie ma już ucznia o podanych danych, a jeżeli tak to wyświetli odpowiedni komunikat
  • w menu "Inne" wprowadzono moduł "Umowy/dokumenty", w którym będą dostępne m.in. podpisane elektronicznie umowy utrzymania dziennika elektronicznego wraz z możliwością odesłania podpisanej elektronicznie umowy przez placówkę
  • w opcji przenoszenia ucznia do innej klasy lub szkoły zrezygnowano z automatycznego, alfabetycznego przenumerowania uczniów w klasie poprzedniej oraz dodano komunikat, że można taką operację wykonać samodzielnie jeżeli jest taka potrzeba
  • na listach użytkowników w menu "Zasoby -> Kadra i użytkownicy" obok adresu e-mail dodano ikonkę jeżeli dany adres został potwierdzony jako aktywny adres globalnego logowania SSO
  • w menu "Plany -> Plany lekcji i dyżurów" po wejściu w przeglądanie lub modyfikację dodano w nagłówku informację o liczbie wszystkich klas i zespołów oraz liczbie tych, które mają zapisane jakiekolwiek lekcje w wybranym planie
  • w opcji "Analizy -> Podejrzenia konfliktów -> Klas uczniów" dodano sekcję "Uczniowie aktywni tylko w zespołach "
  • zmodyfikowano opcję przepisywania godzin dyżurów w planie aby było możliwe przepisanie na kilka obowiązujących jednocześnie słowników godzin
  • w konfiguracji dla danej szkoły dodano możliwość wyłączenia drukowania linii przerywanych (wykropkowania) na świadectwach. Wyłączenie dotyczy miejsc na wpisanie danych w świadectwach oraz wykreskowań np. w wyrazach "uczęszczał...", "ukończył..."
  • w opcji "Dzienniki -> Oceny -> Rytmiczność oceniania" ukryto nauczycieli, którzy zostali zablokowani i nie wystawili ani jednej oceny
  • w opcji "Zasoby -> Uczniowie" w kolumnie "Zespoły" wprowadzono wyświetlanie większej liczby znaków, aby w jak najmniejszej liczbie przypadków konieczne było najeżdżanie na daną pozycję celem wyświetlenia dymka z pełną listą klas/zespołów
  • na etapie dodawania/edycji szkoły wprowadzono domyślny pusty wiersz dla typu szkoły oraz umożliwiono zapis bez wybrania jakiejkolwiek klasy/zespołu
  • w eksporcie do pliku SOU dodano opis precyzujący, że plik zawiera dane uczniów oraz oceny roczne
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • w arkuszach ocen:
   • w zestawieniach arkuszy ocen w klasie dodano możliwość wydruku arkuszy ocen dla wszystkich uczniów z danej klasy. Po wejściu w daną klasę mogą być dostępne przyciski:
    • Drukuj wszystkie strony - w klasach o poziomie pierwszym
    • Drukuj ostatnie strony klasyfikacyjne - w klasach o innym poziomie niż pierwszy
    • Drukuj praktyki zawodowe - w klasach końcowych szkół, w których wprowadza się praktyki zawodowe
   • rozbudowano komunikat pojawiający się w sytuacji kiedy dla ucznia nie można założyć nowego arkusza, ponieważ ma już go w latach poprzednich
  • wydruki list osób zostały rozbudowane i zmienione na moduł list uczniów, który umożliwia generowanie dowolnie skonfigurowanych list uczniów, a także tworzenie szablonów, z których inni nauczyciele i dyrektorzy będą mogli skorzystać
  • w zakresie planów lekcji:
   • w planach lekcji nauczycieli w przypadku gdy lekcja względem planu różni się wyłącznie salą będzie wyświetlana informacja "zmiana sali" zamiast "lekcja niezgodna z planem"
   • w planach aktualnych klas wprowadzono zasadę, że słownik godzin zawsze jest generowany na podstawie przypisań do klasy oraz wszystkich powiązanych z nią zespołów
   • podczas dodawaniu nowego planu, edycji bądź importowania po wybraniu daty obowiązywania wprowadzono automatyczne sprawdzanie w tle czy istnieje już plan o takiej samej dacie, a jeżeli tak to pojawia się stosowny komunikat
  • w wydrukach dzienników klasowych:
   • w zależności od typu szkoły na stronie tytułowej pojawia się fraza "szkół ponadpodstawowych" lub "szkół ponadgimnazjalnych"
   • w "Wykazie uczęszczania uczniów na zajęcia, Realizacji programu nauczania" uwzględniono przypadki lekcji weekendowych wynikających z planu lekcji, nawet jeżeli nie zostały zrealizowane
  • w wydruku dziennika przedszkola:
   • dodano wycieczki
   • dodane ważniejsze wydarzenia z życia klasy
   • w wydruku "dzienny zapis pracy wychowawczo-dydaktycznej" dodano dla każdego dnia krąg tematyczny i temat dnia
  • w wydruku dziennika zajęć świetlicy szkolnej dodano pozycję Godziny przyjścia/wyjścia z podziałem na miesiące
  • we wszystkich dziennikach różnych dodano wydruk Wykaz spostrzeżeń nt. zachowania ucznia
  • w wydruku arkusza sprawozdawczego zwiększono marginesy
  • wydruk "Średnie ocen śródrocznych, rocznych z wybranych przedmiotów":
   • w klasach końcowych został nazwany "Średnie ocen śródrocznych, rocznych i końcowych z wybranych przedmiotów"
   • dodano możliwość zdecydowania czy wydruk ma uwzględniać oceny z lat poprzednich
  • w księdze protokołów w wydruku zarówno jednego protokołu jak i wszystkich dodano spis/listę załączników
  • w opcjach dodawania i edycji podręczników dodano możliwość szybkiego wyszukiwania wydawnictwa w liście wyboru
  • w zestawieniu lekcji wg znaczników dodano możliwość grupowania po klasach
  • nazwa modułu "Ramowe plany nauczania" została zmieniona na "Szkolne plany nauczania"
  • w dodawaniu i edycji grup ocen uwzględniono przypadki zapisu danych z kilkukrotnymi apostrofami
  • w opcji zbiorowego generowania kont dostępowych dla rodziców/uczniów:
   • po kliknięciu w link "załóż konto ręcznie" dodano automatyczne zaznaczenie odpowiedniego typu konta w formularzu
   • rozbudowano komunikat pytający pojawiający się po kliknięciu w przycisk "Generuj konta"
   • nagłówek "Inny" zmieniono na "Użytkownik zewnętrzny"
  • wyłączono opcje związane z podpisem elektronicznym
 • Panel nauczyciela

  • w menu "Uczniowie" wprowadzono wyszukiwarkę uczniów, która pozwala na przejście do kartoteki ucznia. Wyszukiwanie odbywa się w zakresie uczniów, do których kartotek dany nauczyciel ma dostęp na podstawie planu lekcji, wychowawstwa czy dodatkowych uprawnień (np. pedagog szkolny/psycholog)
  • w dziennikach różnych na etapie zapisu dodatkowych czynności związanych z prowadzeniem zajęć wprowadzono ostrzeżenia w przypadku specyficznych, podanych danych (np. identycznych godzin od - do)
  • w opcji "Lekcje -> Odwołaj" dodano niezależne pole "Zapis w dzienniku", które jest powiązane z polem "Typ nieobecności", ale może również przyjąć zupełnie inną wartość
  • w zestawieniu moich lekcji bez wpisanego tematu wprowadzono zasadę, że jeżeli nie podano zakresu dat to domyślnie wyświetlanie jest okres od początku roku szkolnego do dziś
 • Panel rodzica, ucznia, użytkownika zewnętrznego

  • w historii określenie "Poprzednie wpisy" zmieniono na "Wpisy z poprzednich 14 dni"
 • Panele wszystkich użytkowników

  • w podglądzie wiadomości wysłanej:
   • dodano przycisk "Nowa wiadomość do tych samych odbiorców" pozwalający na przejście do tworzenia nowej wiadomości z już wybranymi identycznymi odbiorcami
   • dodano przycisk "Prześlij dalej"
  • w planie konkretnego ucznia wprowadzono uwzględnianie godzin ze wszystkich słowników powiązanych z klasą oraz wszystkimi zespołami, w których uczeń w wybranym tygodniu był aktywny
  • zaimplementowano procedurę, która wykrywa oceny oraz obecności powiązane bezpośrednio z jakimś zespołem, a nie klasą. Taka sytuacja może mieć miejsce jeżeli błędnie zmieniano typ klasy/zespołu w trakcie roku szkolnego. W takich przypadkach procedura próbuje przypisać zasoby do poprawnych klas na podstawie dat aktywności uczniów. Jest ona uruchamiana w godzinach nocnych oraz określonych sytuacjach w systemie