Dziennik elektroniczny mobiDziennik wersja 7 - historia zmian

Wersja 7.28 - 2 lipca 2014

 • wprowadzono zmiany w arkuszach ocen:
  • dodano możliwość zapisu adnotacji dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim
  • zwiększono limity znaków dla informacji o indywidualnym programie lub toku nauki z uwzględnieniem sytuacji rozciągnięcia wpisu na dodatkową linię
  • zwiększono limity znaków dla nazwy szkoły. Zmiana dotyczy samego arkusza jak i opcji konfiguracyjnych gdzie taką nazwę można odgórnie wprowadzić
  • usprawniono mechanizm określania nazw przedmiotów tak aby nie zamieniać informacji o poziomie nauczania na postać małych liter
 • w panelu dyrektorskim w zestawieniach lekcji dodano informację czy dana lekcja została zapisana w ramach dziennika różnego. Opcja dotyczy miejsc:
  • Analizy->Przeglą lekcji w klasach->Przegląd tygodniowy - dymek pokazujący się po najechaniu na informację o temacie
  • Analizy->Zestawienie lekcji->Zestawienie lekcji nauczycieli - dymek pokazujący się po najechaniu na ikonę oraz szary zapis obok opisu lekcji
 • rozbudowano i usprawniono działanie "sztywnych nagłówków" dla tabel o dużej wysokości i szerokości. Dotyczy to np. uruchomionej lekcji czy przeglądu ocen
 • w interfejsie oceniania zachowania przez wychowawcę uwzględniono specyficzne przypadki powodujące niemożliwość uruchomienia opcji zapisu oceny rocznej

Wersja 7.27 - 25 czerwca 2014

 • dodane kolejne wzory świadectw:
  • MEN-I/4/2 - świadectwo szkolne promocyjne szkoły podstawowej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klas IV i V szkoły podstawowej
  • MEN-I/7/2 - świadectwo ukończenia szkoły podstawowej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do szkoły podstawowej
  • MEN-I/11/2 - świadectwo szkolne promocyjne gimnazjum dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klas I i II gimnazjum
  • MEN-I/15/2 - świadectwo ukończenia gimnazjum dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do gimnazjum
 • w panelu dyrektora dla zestawienia Dzienniki->Oceny->Przewidyw., śródroczne i roczne zostało uwzględnione zachowanie
 • uwzględniono sytuację odgórnego zapisu (Zasoby->Przedmioty) poziomu nauczania w "nazwie na świadectwo" dla języków obcych. Operacja powinna być wykonywana tylko jeżeli z konkretnego przedmiotu realizowany jest w szkole jeden poziom nauczania lub dany język został w zasobach rozbity na kilka pozycji
 • zmieniono nazewnictwo w dodatkowych kartotekach ucznia z "pozostawiony w tej samej klasie" na "niepromowany"

Wersja 7.26.1 - 18 czerwca 2014

 • w opcjach konfiguracyjnych dodano opcję pozwalającą na udostępnienie wychowawcom informacji zapisanych przez specjalistów. Opcja widnieje pod nazwą Widok informacji specjalisty dla wychowawcy i domyślnie jest wyłączona. Jej włączenie spowoduje, że wychowawca będzie miał dostępny przycisk Infromacje specjalisty po wejściu w dodatkową kartotekę ucznia
 • zwiększono limit znaków na numer z księgi ucznia dla świadectw

Wersja 7.26 - 16 czerwca 2014

 • zrealizowano zmiany w opcjach konfiguracyjnych:
  • dodano możliwość określenia nazwy szkoły na świadectwa promocyjne z rozróżnieniem na 2 linie (tak jak we wzorze świadectw)
  • na takiej samej zasadzie dodano możliwość określenia nazwy szkoły na świadectwa ukończenia. Aby system wczytał nazwę szkoły z tego miejsca należy dla odpowiedniej klasy uruchomić jej edycję oraz oznaczyć ją jako klasę końcową/ostatnią
  • dodano możliwość określenia nazwy szkoły na arkusze ocen (3 linie)
  • dodano możliwość określenia nazwy szkoły na wydruki dzienników
  • ponadto w przypadku dzienników, w których zdefiniowano szkoły w menu Zasoby->Szkoły opcje konfiguracyjne związane ze świadectwami i arkuszami ocen zostały rozdzielone tak aby dla każdej ze szkół możnaby było te informacje wprowadzić niezależnie.
  • Zalecamy aby w możliwie najszybszym czasie dokonano zapisu konfiguracji związanych z nazwami szkól na poszczególne elementy
 • wprowadzono dodatkowe opcje formatowania na etapie pisania wiadomości

Wersja 7.25 - 12 czerwca 2014

 • w panelu nauczyciela w menu Plan dodano przycisk Zastępstwa uruchamiający zestawienie w którym nauczyciel może przejrzeć swoje aktualne zastępstwa czyli zapisane za niego lub przypisane jemu. Jeżeli nauczyciel jest również wychowawcą/opiekunem to w przeglądzie dostępny jest przycisk wyświetlający dodatkowo zastępstwa przypisanych klas i zespołów
 • zmodyfikowano wydruk dziennika głównego 16. Dziennik - Zestawienie ocen rocznych, w którym informacje związane z frekwencją będą generowane dla całego roku szkolnego, a nie tylko okresu II
 • usprawniono mechanizm zapisu uzasadnień dla ocen przewidywanych śródrocznych i przewidywanych rocznych
 • w panelu rodzica/ucznia wprowadzono następujące zmiany w domyślnym przeglądzie ocen:
  • w przypadku systemów ze standardowym systemem oceniania (nie punktowym) w indeksach górnych widoczne będą wagi ocen
  • niezależnie od systemu oceniania również w indeksie górnym będzie widoczna litera "k" jeśli dla oceny zapisano komentarz, który można przeczytać umieszczając kursor myszy na danej ocenie
 • zablokowano wczytywanie na świadectwo wpisów z kartoteki ucznia dla pozycji Indywidualny program lub tok nauki
 • w interfejsach wpisu ocen cząstkowych dodano filtry niewyświetlające ocen NK oraz ZW
 • w panelu dyrektorskim została zablokowana możliwość kasowania nauczycieli. W razie konieczności wykonania takiej operacji prosimy o kontakt z Administracją WizjaNet

Wersja 7.24 - 5 czerwca 2014

 • wprowadzono następujące zmiany związane z punktowym systemem oceniania:
  • pozwolono na wprowadzenie niezależnych skal punktowych/procentowych dla każdego okresu. Opcja dotyczy skal ocen z zajęc edukacyjnych i zachowania
  • domyślnie w szkołach korzystających z punktowego oceniania zostały ustawione identyczne skale dla obu okresów (na podstawie aktualnie wprowadzonej). W razie konieczności należy je zmodyfikować
  • w opcjach konfiguracyjnych dodano opcję Sumowanie punktów zachowania z całego roku w II okresie. Dotyczy ona systemów z punktowym systemem oceniania zachowania i przelicznikiem/skalą punktową (nie procentową). Po jej włączeniu dla II okresu będzie dostępna suma punktów z całego roku wraz z sugerowaną oceną w odniesieniu do skali punktowej wprowadzonej na II okres. W takim wypadku należy pamiętać, aby skalę punktów na II okres odpowiednio zwiększyć w porównaniu ze skalą na I okres (np. pomnożyć razy 2)
 • rozszerzono działanie opcji konfiguracyjnej Widok zrealizowanych tematów w panelu rodzica/ucznia. Po jej wyłączeniu tematy nie będą również widoczne w menu Frekwencja->Szczegółowa frekwencja po najechaniu kursorem myszy na zakolorowaną "kratkę z liczbą" oznaczającą zrealizowaną lekcję

Wersja 7.23 - 29 maja 2014

 • dla dzienników różnych o stałym składzie powiązanych z klasą o poziomie edukacyjnym "klasa 1-3 szkoły podstawowej", "zerówka" lub "przedszkole" wprowadzono możliwość wystawiania dodatkowych, niezależnych, liczbowych ocen przewidywanych, śródrocznych i rócznych, które w przypadku edukacji wczesnoszkolnej będą automatycznie wczytywane na świadectwo dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży, w tym dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w w stopniu umiarkowanym lub znacznym w pozycji Dodatkowe zajęcia edukacyjne. Aby operacja była możliwa należy dla klasy przypisanej do dziennika dany przedmiot oznaczyć jako przedmiot dodatkowy po uruchomieniu kartoteki przedmiotu w menu Zasoby->Przedmioty w sekcji Status przedmiotu w klasach
 • dla zestawienia form pomocy dodano możliwość filtrowania według klas, okresów i konkretnych form. Zestawienie jest dostępne:
  • w panelu dyrektora w menu Różne dzienniki->Dzienniki zajęć pedagoga->Formy pomocy
  • w panelu nauczyciela z uprawnieniami pedagoga/psychologa w menu Różne dzienniki->Dziennik zajęć pedagoga->Formy pomocy
 • w module planowania zastępstw wprowadzono dodatkową walidację poprawności podania wszystkich wymaganych informacji dla każdej z lekcji
 • wprowadzono dodatkowe filtrowanie słownika ocen w momencie wystawiania oceny rocznej. Będą wtedy dostępne tylko oceny NK, ZW oraz 1-6
 • zmieniono zasadę funkcjonowania modułu zwolnień. Obecnie po zapisie zwolnienia nie będą modyfikowane statusy obecności, które zostały do tego momentu zapisane w systemie
 • zmodyfikowano wydruki zrealizowanych tematów lekcji. Wydruki są dostępne:
  • w panelu dyrektora w menu Dzienniki->Tematy->Tematy z przedmiotów->Wybór klasy/zespołu->Wybór przedmiotu
  • w panelu nauczyciela w menu Tematy->Wybór klasy/zespołu i przedmiotu
 • usprawniono mechanizm wpisywania lekcji poza planem
 • zmodyfikowano raporty dzienne dla rodziców i uczniów pod kątem wydarzeń z kalendarza klasowego
 • w interfejsach, w których dostępne są listy godzin lekcyjnych zarówno z dziennika głównego jak i dzienników różnych te pierwsze zostały dodatkowo pogrubione
 • polepszono mechanizm auto wylogowania użytkownika po okresie bezczynności trwającym więcej niż 60 minut

Wersja 7.22 - 21 maja 2014

 • zmodyfikowano wydruk Wywiadówka - wydruk ocen: przewidywanych śródrocznych, śródrocznych, przewidywanych rocznych, rocznych, dla którego w przypadku ocen przewidywanych rocznych lub rocznych będą widoczne średnie ważone za I okres, II okres oraz cały rok, jeżeli na etapie generowania wybrano, że mają one zostać umieszczone na wydruku
 • w dzienniku zajęć pedagoga dodano możliwość zapisu planu pracy, który będzie również dostępny na wydruku takiego dziennika
 • w panelu dyrektora dodano możliwość renumeracji/zmiany kolejności kategorii uwag metodą "przeciągnij i upuść"
 • w panelu nauczyciela dla notatek dotyczących zajeć zapisywanych przez ikonkę żółtej karteczki w uruchomionej lekcji dodano możliwość określenia danej notatki jako widocznej dla innych nauczycieli. Zdefiniowanie notatki w ten sposób spowoduje, że dowolny inny nauczyciel uruchamiając określone zajęcia będzie miał możliwość jej podglądu
 • dodano 2 opcje w konfiguracjach systemu dla dyrektora:
  • widok opisu lekcji w wydrukach i powiadomieniach dla zastępstw - włączenie opcji spowoduje, że na wydrukach zastępstw oraz powiadomieniach o zastępstwach będą widoczne informacje zapisane w polu "opis" dla standardowych lekcji oraz zapisane w polu "Zapis w dzienniku" dla lekcji odwołanych
  • widok frekwencji rzeczywistej podczas wystawiania oceny w lekcji - włączenie opcji spowoduje, że na etapie wpisu uczniowi oceny przewidywanej śródrocznej, śródrocznej, przewidywanej rocznej lub rocznej będzie dostępa frekwencja rzeczywista. Jest to średnia, do obliczenia której nie są brane pod uwagę statusy "obecny zwolniony"
 • w przeglądzie tygodniowym lekcji w panelu dyrektora zmieniono komunikaty ostrzegające przed skasowaniem lekcji, w których wpisano jakiekolwiek oceny lub uwagi
 • w panelu rodzica/ucznia dodano w głównym menu sygnalizację o dostępnych aktualnych zastępstwach. Informacje będą sygnalizowane czerwonym kółkiem z liczbą zastępstw analogicznie do informowania użytkownika o liczbie nieprzeczytanych wiadomości
 • w panelu rodzica/ucznia w przypadku szkół korzystających z systemu punktowego podsumowania punktowe zostały podzielone na I okres, II okres oraz cały rok w przypadku przeglądania ocen za okres II. Przypominamy, że podsumowania punktowe/średnie ważone są dostępne w panelu rodzica/ucznia jeżeli dyrekcja włączyła je w konfiguracji dziennika

Wersja 7.21 - 14 maja 2014

 • w momencie wpisu pojedynczej oceny cząstkowej dodano możliwość zapisu dodatkowego słownego komentarza powiązanego z oceną wraz z możliwością wybrania czy komentarz ma być widoczny w panelu rodzica i ucznia. Aby wykonać operację należy podczas wpisywania oceny skorzystać z przycisku Zapisz dodatkowy komentarz. Komentarz można zmieniać bez modyfikacji/anulowania oceny. W tym celu należy uruchomić standardowo operację wpisu oceny, nie modyfikować jej, a jedynie zmodyfikować komentarz i zapisać dane
 • dla szkół korzystających z punktowego systemu oceniania na etapie zbiorowego wystawiania ocen zmodyfikowano dane statystyczne na tej zasadzie, że w przypadku drugiego okresu będa widoczne podsumowania punktowe, procentowe i sugerowana przez system ocena z podziałem na okres pierwszy, okres drugi oraz cały rok
 • w panelu dyrektora dodano opcję Analizy->Realizacja planu->Realizacja planu dzienników pozwalającą na przegląd, analizę i kontrolę wpisów w wybranym dzienniku różnym
 • analogiczne zestawienie jest dostępne dla nauczycieli będących założycielem jakiegoś dziennika lub wychowawcą/opiekunem zespołu powiązanego z jakimś dziennikiem. W takim wypadku w menu Różne Dzienniki dostępny będzie przycisk Lekcje moich dzienników uruchamiający zestawienie
 • w panelu dyrektorskim w menu Zasoby->Klasy i zespoły dodano przycisk pozwalający na dodatkowe filtrowanie listy wyświetlanych zasobów w odniesieniu do klas i zespołów powiązanych z dziennikami różnymi. Klikając w przycisk można kolejno zmienić zasadę wyświetlania:
  • bez dzienników różnych
  • tylko klasy i zespoły związane z dziennikami różnymi
  • wszystkie klasy i zespoły - z dziennika głównego oraz dzienników różnych (ustawienie domyślne)

Wersja 7.20 - 6 maja 2014

 • w słowniku oceny opisowej dodano możliwość ustalenia kolejności sformułowań z wykorzystaniem techniki "przeciągnij i upuść" - analogicznie jak podczas ustalania kolejności przedmiotów. Opcja dotyczy panelu dyrektorskiego
 • w uruchomionych zajęciach dodano informacje o numerze lekcji w roku szkolnym oraz całym cyklu edukacyjnym
 • w blokowych rozkładach materiału dodano możliwość ustalenia kolejności tematów w kręgu (technika "przeciągnij i upuść") jak i samych kręgów (z wykorzystaniem dodatkowych ikonek strzałek)
 • w opcjach konfiguracyjnych związanych z panelem rodzica/ucznia dodano opcję pozwalającą wyłączyć możliwość pisania do nauczycieli - możliwe wtedy będzie kontaktowanie się jedynie z pedagogami, specjalistami oraz nauczycielami, którym określono podrodzaj. W szczególnym przypadku użytkownik będzie mógł odpowiedzieć na wiadomość otrzymaną od dowolnego nauczyciela
 • w sekcji "Inne ustawienia" konfiguracji dodano opcję Komunikacja z rodzicami i uczniami z podziałem na zespoły dla dyrektorów i nauczycieli, która powoduje, że po jej włączeniu w grupie odbiorców wiadomości pojawią się rodzice oraz uczniowie pogrupowani na podstawie zespołów. Opcja dotyczy panelu dyrektorskiego oraz nauczycielskiego i jest domyślnie wyłączona. Przed jej uruchomieniem należy pamiętać, że w przypadku dużej liczby zespołów i uczniów w szkole może dojść do zawieszania przeglądarki użytkownika po skorzystaniu z opcji (zależnie od wydajności komputera)
 • również w opcjach konfiguracyjnych dokonano kilku zmian wizualnych dostępnych opcji oraz zmieniono nazewnictwo "rozszerzonej komunikacji" na "komunikacja z innymi rodzicami i uczniami"
 • w kalendarzach klasowych dodano możliwość realizacji wpisów zbiorowych czyli przypisanych do kilku klas jednocześnie. Opcja dotyczy "zwykłej informacji" oraz "ważniejszego wydarzenia z życia klasy". Uruchomienie opcji odbywa się przez zakładkę Kalendarz oraz przycisk Wpis zbiorowy
 • w module wycieczek i praktyk dodano mechanizm powodujący, że po zapisie lekcji system zaproponuje użytkownikowy przejście do planowania zastępstw aby zapisać informacje o zmianach dla danych określonych w formularzu zapisu wycieczki/praktyki (nauczyciel, zakres dat)
 • dla wychowawcy w module usprawiedliwiania nieobecności rozwiązano problem ze zmianą pozycji ekranu po zapisie danych. Obecnie ekran powinien pozostać dokładnie w takiej samej pozycji
 • wprowadzono kilka zmian w instrukcji generowania świadectw
 • operacje importu uczniów (np. z sekretariatu OSON) zostały wzbogacone o mechanizmy wykrywające sytuacje, w których w danej klasie znajduje się więcej niż 1 uczeń z takim samym numerem w dzienniku oraz poprawiające takie przypadku przez alfabetyczną renumerację
 • w panelu dyrektora dla opcji modyfikacji planu lekcji na etapie wyboru klasy lub zespołu dodatkowo oznaczono klasy pogrubioną czcionką

Wersja 7.19 - 16 kwietnia 2014

 • dokonano kilku zmian wizualnych w opcjach konfiguracyjnych, w których dodano również możliwości:
  • włączenia wysyłania usprawiedliwień przez rodziców (opcja domyślnie wyłączona)
  • włączenia w lekcji dodatkowej kolumny z rocznym podsumowaniem dla systemów korzystających z oceniania punktowego (opcja domyślnie wyłączona)
  • włączenia w lekcji dodatkowej kolumny z ocenami przewidywanymi (opcja domyślnie wyłączona)
 • w lekcjach prowadzonych w dziennikach różnych dodano przycisk pozwalający zmienić sposób wyświetlania listy uczniów na alfabetyczny
 • w ankietach/testach dodano możliwość określenia liczby dodatkowych kartek w momencie generowania szablonu

Wersja 7.18 - 2 kwietnia 2014

 • w repozytorium dodano możliwość udostępniania danego pliku innym użytkownikom. Aby tego dokonać należy:
  • uruchomić repozytorium
  • przejść do trybu edycji
  • obok odpowiedniego pliku wybrać udostępnij plik
  • wybrać użytkowników, którym chce się plik udostępnić
  • zatwierdzić wybór przyciskiem zapisu w dolnej częsci interfejsu
  Pliki udostępnione przez innych użytkowników nauczyciel/dyrektor będzie widział po uruchomieniu repozytorium w dodatkowym nagłówku, natomiast w panelu rodzica/ucznia/użytkownika zewnętrznego dodano zakładkę Pliki, w której będą pojawiać się takie elementy
 • w panelu rodzica wprowadzono możliwość wysyłania usprawiedliwień. Aby zrealizować taką operację należy:
  • przejść do menu Frekwencja
  • wybrać wiersz z nieobecnościami danego ucznia (kliknąć na niego)
  • po wyświetleniu szczegółowych nieobecności zaznaczyć te, które chce się usprawiedliwić (wysłane wcześniej do usprawiedliwienia będą już nieaktywne)
  • pod listą nieobecności podać powód nieobecności oraz kliknąć przycisk Wyślij usprawiedliwienie
  Ponadto klikając przycisk Usprawiedliwienia w menu Frekwencja rodzic może zobaczyć usprawiedliwienia, które wysłał wraz z ich statusami, a po kliknięciu w daną pozycję jej szczegóły
 • wychowawca ma możliwość przeglądu i zatwierdzania usprawiedliwień wysłanych przez rodziców. Opcja działa następująco:
  • w menu Obecności dla wychowawcy dostępny jest przycisk Usprawiedliwienia
  • po jego uruchomieniu pojawiają się klasy wychowawcy wraz z listą uczniów oraz informacją, dla których z nich są w systemie niezatwierdzone usprawiedliwienia
  • po wybraniu danego ucznia pojawia się lista jego usprawiedliwień ze statusami (zatwierdzone lub nie)
  • po kliknięciu w dane usprawiedliwienie pojawiają się jego szczegóły oraz możliwość zatwierdzenia jeżeli nie zostało to jeszcze zrobione
  • zatwierdzenie skutkuje usprawiedliwieniem nieobecności powiązanych z danym zapisem
 • w konfliktach planów lekcji umożliwiono skasowanie danej pozycli (lekcji z planu)
 • w kalendarzach klasowych wprowadzono dodatkowe opisy poszczególnych pozycji na etapie dodawania nowych wpisów, które powinny ułatwić ich realizację
 • w interfejsach dodawania kont użytkowników dowolnego rodzaju dodano możliwość zapisu dodatkowych informacji jak np. pesel, płeć, data urodzenia czy miejsce urodzenia. Nie są one jednak wymagane ani konieczne do prawidłowego funkcjonowania systemu
 • w panelu dyrektorskim umożliwono zbiorcze tworzenie grup ocen dla dzienników różnych w menu Zasoby->Grupy ocen->Nowa grupa
 • jednocześnie dodano możliwość przeglądu grup ocen dla poszczególnych dzienników różnych w menu Zasoby->Grupy ocen->Grupy dla dzienników różnych
 • usprawniono opcję importu uczniów z Sekretariatu Optivum firmy Vulcan uwzględniając np. przypadki dogrywania danych czy projekty edukacyjne
 • w panelu dyrektorskim dla historii importów dodano opcję ich wydrukowania
 • w różnych dziennikach dla podglądu planu lekcji dodano oznaczenie lekcji okreslonych jako blokowe ikoną
 • dla modułu planowania zastępstw zmodyfikowano zasadę działania list wyboru nauczyciela zastępującego, która domyślnie będzie pusta
 • wprowadzono również inne zmiany, usprawnienia w modułach: ankiet, zajętości sal i konfiguracji

Wersja 7.17 - 4 marca 2014

 • wprowadzono możliwość usprawiedliwiania nieobecności dla wszystkich dzienników różnych. Opcja jest dostępna w menu Obecności w nagłowku Moja klasa i dzienniki dla nauczyciela, który:
  • jest założycielem dziennika
  • jest wychowawcą/opiekunem klasy lub zespołu powiązanego z dziennikiem
 • zmodyfikowano importy z sekretariatu OSON uwzględniając adresy zamieszkania oraz zameldowania na takiej zasadziej, że dziennik będzie zapisywał adres zamieszkania lub adres zamledowania gdyby ten pierwszy nie został odpowiednio uzupełniony. Jednocześnie informujemy, że poprawnie uzupełniony adres w programie OSON czyli taki, który zostanie zaczytany do dziennika powinien mieć uzupełnione elementy:
  • ulicę lub miejscowość
  • numer budynku lub numer lokalu
  • kod pocztowy
  • pocztę

Wersja 7.16 - 26 lutego 2014

 • w module planowania zastępstw wprowadzono mechanizm wyświetlający dla każdej lekcji plan powiązanej klasy lub klas, dla dnia takiej planowanej lekcji
 • w module konfliktów lekcji wprowadzono dodatkową opcję pozwalającą na wygenerowanie listy konfliktów bez uwzględniania lekcji odwołanych
 • zoptymalizowano mechanizmy związane z renumeracją uczniów w klasach i zespołach
 • wprowadzono również automat wykrywający klasy, w których więcej niż 1 uczeń posiada ten sam numer w dzienniku oraz korygujący takie przypadki
 • w panelu dyrektorskim dla rejestru godzin dodano szczegółowe informacje o każdym wpisie. Są one dostępne w menu "Różne dzienniki" po wyborze konkretnego dziennika, przedmiotu oraz przycisku "Rejestr godzin"
 • wprowadzono dodatkowe opisy w kalendarzach klasowych
 • spis kont administracyjnych został dodatkowo pogrupowany
 • wprowadzono techniczne zmiany w architekturze oprogramowania serwerów mobiDziennika celem udoskonalenia wydajności systemu oraz wyeliminowania szczególnych sytuacji

Wersja 7.15 - 18 lutego 2014

 • zmieniono sposób wyświetlania uczniów w uruchomionej lekcji dla dziennika głównego. Od tego momentu będą pokazywani również uczniowie nieaktywni
 • w opcjach konfiguracyjnych dodano możliwość zdecydowania czy w uruchomionej lekcji mają pojawiać się średnie ważone/podsumowania punktowe
 • z wydruków dzienników zostały wykasowane numery telefonów rodziców oraz uczniów
 • wprowadzono zmiany, usprawnienia w wybranych wydrukach dziennika lekcyjnego dla klas 1-3 szkoły podstawowej
 • zrealizowano następujące zmiany w zakresie modułu zastępstw:
  • wprowadzono możliwość sortowania listy zastępstw po uruchomieniu interfejsu głównego
  • bardziej wyróżniono numery lekcji na liście lekcji nauczyciela, dla którego zapisuje się zastępstwa
  • zmieniono wygląd pól formularza zapisu dla poszczególnej lekcji
 • kolejne miejsca w systemie zostały ujęte bardziej widocznymi komunikatami ostrzegającymi (np. kasowanie planu lekcji)
 • wybrane listy prezentujące spis klas i zespołów zostały dodatkowo sformatowane, dzięki czemu będą bardziej użyteczne dla użytkownika (np. panel dyrektora i menu Dzienniki->Tematy->Tematy z przedmiotów)
 • dodano nowe wpisy do działu FAQ (najczęściej zadawane pytania) oraz usprawniono synchronizację mobiDziennika z tymi zasobami
 • zmienono formę zapisu tematu lekcji w odniesieniu do lekcji odwołanych

Wersja 7.14 - 12 lutego 2014

 • w konfiguracjach dodano 2 nowe opcje:
  • Widok ocen anulowanych na wydruku dziennika - pozwala zdecydować czy wydruki dziennika mają zawierać oceny anulowane (przekreślone)
  • Widok średnich ważonych/podsumowań punktowych - pozwala zdecydować czy w panelu rodzica/ucznia mają być widoczne średnie ważone lub podsumowania punktowe w przypadku szkół korzystających z punktowego systemu oceniania
 • w dzienniku zajęc świetlicy szkolnej dodano możliwość zapisu rocznego planu pracy, który został również uwzględniony w wdyrukach takiego dziennika
 • w panelu dyrektora w menu Dzienniki->Oceny dodano nową opcję "Uczniowie bez ocen", która pozwala wyświetlić uczniów, którzy nie mają w systemie wpisanej żadnej oceny określonego rodzaju
 • w panelu dyrektora w menu Analizy->Statystyki->Realizacja rozkładów uwzględniono dzienniki różne, które zostały oznaczone kursywą oraz nieco innym kolorem tekstu
 • również w panelu dyrektora po wejściu w plany lekcji oraz wybraniu konkretnego planu dodano opcję "Wyjątki w planie" pozwalającą na ich przegląd
 • wydruki dziennika "Wykaz uczęszczania uczniów na zajęcia, Realizacja programu nauczania" nie będą wykazywać lekcji zapisanych w zespołach składających się z uczniów kilku klas, w których wykasowano obecności wszystkich uczniów danej klasy
 • w dziennikach różnych mechanizm numerowania lekcji będzie uwzględniał jednostki lekcyjne
 • w panelu dyrektora w menu Analizy->Przegląd lekcji w klasach->Przegląd tygodniowy zostały zaimplementowane bardziej wyróżniające się komunikaty ostrzegające w momencie kasowania lekcji
 • wprowadzono dodatkowe narzędzia administracyjne, które pozwolą administracji WizjiNet na skuteczniejszą obsługę specyficznych przypadków

Wersja 7.13 - 31 stycznia 2014

 • umożliwiono oznaczenie większej liczby przedmiotów jako "religia/etyka" z uwzględnieniem wydruków, świadectw, arkuszy ocen i innych powiązanych miejsc
 • dokonano zmian w różnego rodzaju wydrukach, przykładowo:
  • wprowadzono zmiany w wydruku realizacji programu nauczania dziennika klas 1-3 szkoły podstawowej
  • do wydruków Dziennik - Ocena klasyfikacyjna opisowa - śródroczna/roczna wprowadzono dodatkowe justowanie tekstu ocen opisowych oraz kontrolę tzw. wiszących spójników w ich zakresie
  • w dzienniku zajęć specjalistycznych dołożono wydruk dodatkowych czynności związanych z prowadzeniem zajęć
  • rozwiązano problem z wydrukami z księgi protokołów powstający w specyficznych przypadkach
 • w panelu dyrektorskim w menu "Analizy->Przegląd lekcji w klasach->Przegląd tygodniowy" udostępniono dodatkowe opcje filtrowania pozwalające na wyświetlanie przeglądu dla ściśle określonych klas, dzienników, nauczycieli, przedmiotów oraz godzin
 • również w panelu dyrektorskim dla menu "Analizy->Zestawienie lekcji->Zestawienie lekcji nauczycieli" uwzględniono szerokie zakresy dat np. od początku roku. Poprzednio opcja mogła nie działać prawidłowo dla takich zakresów w przypadku dużych szkół. Obecnie takie problemy nie powinny występować, ale należy pamiętać, że takie zestawienie może zawierać bardzo duzą liczbę zapisów, co w przypadku słabszego sprzętu może spowodować zawieszenie przeglądarki internetowej
 • w panelu nauczyciela przyciski uruchamiające zbiorowe zatwierdzanie lekcji zostały dokładnie opisane aby zasada ich działania nie budziła żadnych wątpliwości
 • umożliwiono zapis pustego formularza wprowadzania oceny opisowej, co będzie skutkować wykasowaniem takiej oceny
 • w opcji zapisu oceny opisowej dostępny jest checkbox ("okienko do odfajkowywania"), którego zaznaczenie skutkuje tym, że dana ocena pojawia się w panelu rodzica/ucznia oraz na wybranych wydrukach. Opcja została obecnie opisana jeszcze dokładniej aby w momencie zapisu oceny nauczyciel mógł jednoznacznie zdecydować czy chce ją zaznaczyć i rozumiał zasadę działania
 • w panelu rodzica/ucznia uwzględniono przypadki nieprecyzyjnych wpisów podczas wielokrotnego odświeżania ekranu historii wpisów
 • przycisk urochomienia rejestru godzin w dziennikach różnych został udostępniony również dla dni, w których aktualnie nie wprowadzono żadnych lekcji
 • zmodyfikowano zasadę zapisu kopii roboczych w module wiadomości powodując, że będa one zapisywane nawet jeżeli nie wprowadzi się tematu, a jedynie samą treść
 • kolejne newralgiczne opcje kasowania danych zostały uwzględnione w bardziej wyróżniających się komunikatach ostrzegających, np. opcja kasowania uruchomionej lekcji za pomocą przycisku "Anuluj lekcję"
 • wprowadzono usprawnienia w imporcie zasobów z programów PABS oraz PLEK

Wersja 7.12 - 20 stycznia 2014

 • wprowadzono kolejną serię zmian w interfejsie pisania wiadomości
 • dokonano modyfikacji wybranych wydruków, np. Wywiadówka - wydruk ocen: przewidywanych śródrocznych, śródrocznych, przewidywanych rocznych, rocznych, Dziennik - Zestawienie ocen śródrocznych/rocznych uwzględniając sugestie i specyficzne przypadki
 • w opcji zbiorczego generowania kont dostępowych dodano mechanizm automatycznie zapisujący wygenerowany plik pdf do repozytorium użytkownika realizującego operację
 • usprawniono mechanizm generowania listy uczniów na lekcji z uwzględnieniem specyficznych przypadków zmian aktywności uczniów, przenosin z klasy do klasy itd.

Wersja 7.11 - 15 stycznia 2014

 • w panelu dyrektorskim dla wydruków "Wyniki klasyfikacji śródrocznej" oraz "Wyniki klasyfikacji rocznej" dodano możliwość ich wygenerowania dla wybranej szkoły spośród zdefiniowanych w zasobach. Przed generowaniem takich wydruków zaleca się sprawdzić czy wszystkie klasy/zespoły zostały poprawnie przypisane do szkół
 • w dzienniku zajęć specjalistycznych umożliwiono zapis dodatkowych czynności związanych z prowadzeniem zajęć
 • dla szkół korzystających z punktowego systemu oceniania zajęć edukacyjnych bądź zachowania zmodyfikowano mechanizm zapisu skal punktowych
 • kolejne newralgiczne opcje kasowania danych zostały uwzględnione w bardziej wyróżniających się komunikatach ostrzegających
 • dokonano kilku usprawnień wizualnych w interfejsie wprowadzania planu lekcji

Wersja 7.10 - 13 stycznia 2014

 • zmieniono zasadę obliczania średnich dla ocen: przewidywanych śródrocznych, śródrocznych, przewidywanych rocznych oraz rocznych. Od tej pory obliczenia będą realizowane z wykorzystaniem wartości ocen podanych w słowniku ocen
 • w panelu dyrektorskim dla dzienników różnych zmodyfikowano wybrane wydruki aby pozwalały one na uwzględnienie uczniów, którzy zostali wypisani z klasy. Dotyczy to wydruków:
  • Wydruk na wywiadówkę (zachowanie, ocena opisowa, oceny cząstkowe z religii)
  • Wydruk śródroczny i roczny (zachowanie, ocena opisowa, religia)
  • Wydruk ocen cząstkowych z wybranych przedmiotów/obszarów edukacji
  • Dziennik - Oceny opisowe
 • z poziomu konta dyrektora/adminstratora dodano możliwość zapisu tzw. "podrodzaju użytkownika" dla uczniów, rodziców oraz użytkowników zewnętrznych. Opcje działa analogicznie jak zapis podrodzajów dla dyrektorów oraz nauczycieli i jest dostępna w interfejsie edycji konta powiązanego z uczniem. W panelu rodzica, ucznia i użytkownika zewnętrznego grupy wynikające z podrodzajów zapisanych dla użytkowników niebędących nauczycielem bądź dyrektorem nie będą widoczne
 • wydruk "Wywiadówka - wydruk śródroczny" został rozbudowany i zmieniono jego nazwę na "Wywiadówka - wydruk ocen: przewidywanych śródrocznych, śródrocznych, przewidywanych rocznych, rocznych". W obecnej formie przed wygenerowaniem pliku pdf można dodatkowo określić z jakiego rodzaju ocen ma się on generować oraz czy powinien zawierać średnie ważone
 • zmodyfikowano wydruk "Wywiadówka - zestawienie ocen, uwag i frekwencji ucznia" zmieniając formę ocen zachowania na pisemną
 • dla szczególnie niebezpiecznych operacji kasowania danych jak np. kasowanie klasy/zespołu wraz z uczniami czy kasowanie ucznia wprowadzono bardziej wyróżniające się okna ostrzegające
 • wprowadzono dodatkowy mechanizm kontrolujący zalogowanie do systemu, który poinformuje użytkownika jeśli zostanie wylogowany z dziennika. Może to zapobiec utracie wprowadzanych danych dla specyficznych przypadków
 • dokonano szeregu zmian wizualnych i merytorycznych w wybranych wydrukach dziennika
 • usprawniono mechanizm kopiowania lekcji
 • udoskonalono wydajność systemu w zakresie list odbiorców wiadomości w przypadku bardzo dużej liczby użytkowników
 • w module wiadomości dodano więcej informacji o oryginalnej wiadomości po wybraniu opcji odpowiadania
 • w panelu dyrektorskim w opcjach zarządzania konkretnym przedmiotem dla pozycji "Przedmiot w planie lekcji" oraz "Nauczyciele uczący" zmieniono zasadę działania, dzięki której będą one uwzględniać dzienniki różne

Wersja 7.9 - 24 grudnia 2013

 • do zestawienia ocen śródrocznych i rocznych dodano oceny przewidywane
 • wprowadzono następujące zmiany w module wiadomości:
  • po wgraniu załącznika możliwa jest rezygnacja z jego wysłania. Dotyczy to również księgi protokołów czy repozytorium
  • informacja o wybranych odbiorcach
  • zwiększony rozmiar czcionki w polu pisania wiadomości
  • dodatkowe opisy opcji zbiorczego zaznaczania/odznaczania
  • zbiorowe zaznaczanie/odznaczanie również techniką przeciągania
 • w panelu rodzica/ucznia oceny zostały posortowane na podstawie czasu ich wpisanie po uruchomieniu alternatywnego widoku ocen

Wersja 7.8 - 11 grudnia 2013

 • w module wiadomości przebudowano mechanizm wybierania odbiorców. Jedną z zalet zmiany jest to, że moduł będzie lepiej funckjonował na urządzeniach mobilnych
 • zmieniono koncepcję funkcjonowania modułu wiadomości dla nauczycieli z określonym "podrodzajem". Od tej pory osoby takie będą również widoczne w głównej grupie odbiorców "Nauczyciele"
 • rozbudowana została opcja eksportu planu szkoły do pliku html. W obecnej formie przed wygenerowaniem pliku można zdecydować, dla których zasobów ma zostać zrealizowana operacja spośród klas, nauczycieli oraz dzienników różnych
 • dyrektorskie zestawienie nieobecności i nadgodzin od tej chwili będzie uwzględniać wszystkie zapisane lekcje. Poprzednio brane były pod uwagę tylko lekcje z dziennika głównego oraz dzienników różnych głównych
 • rozszerzono zbiór dopuszczalnych rodzai plików, które można wgrać jako załączniki wiadomości czy elementy repozytorium

Wersja 7.7 - 6 grudnia 2013

 • zmodyfikowano koncepcję funkcjonowania folderów wiadomości. Obecnie jeżeli wiadomość zostanie umieszczona w folderze to użytkownik nie będzie już jej widział w wiadomościach odebranych bądź wysłanych zależnie od jej rodzaju. Ponadto w folderach udostępniono możliwość zbiorczego kasowania wiadomości
 • w panelu rodzica/ucznia dla alternatywnego widoku ocen dodano możliwość wyświetlenia informacji o średnich ważonych lub punktacji z każdego przedmiotu
 • w panelu dyrektora dla uczniów wypisanych ze szkoły dodano możliwość edycji informacji o odbiorze dokumentów. Aby tego dokonać należy uruchomić kartotekę ucznia i skorzystać z przycisku obok nagłówka "Wypis ze szkoły - odbiór dokumentów"
 • w panelu dyrektora i nauczyciela dla przeglądu ocen dodano informacje na jakiej lekcji dana ocena została wpisana. Informacja jest dostępna w dymku po najechaniu kursorem myszki na wybraną ocenę

Wersja 7.6 - 29 listopada 2013

 • dla wydruku na wywiadówkę dodano możliwość wyboru czy ma się na nim pojawić średnia ważona ucznia z każdego wybranego przedmiotu
 • rozbudowano możliwości importu zasobów z programu "Astar Plan lekcji"
 • w opcji wystawiania oceny pojedynczemu uczniowi w ramach lekcji dodano mechanizm usprawniający, który powoduje, że po zapisie oceny widok ekranu wraca do wcześniejszego położenia
 • w rozkładach materiału zwiększono limity znaków dla dodatkowych informacji

Wersja 7.5 - 26 listopada 2013

 • wprowadzona została możliwość importu zasobów z programu "Astar Plan lekcji". Przed realizacją operacji należy koniecznie zwrócić się do administracji celem ustalenia szczegółów przygotowania pliku do importu
 • wprowadzono zmiany w module wiadomości, dzięki którym m.in. w przypadku wykasowania wiadomości przez wszystkich odbiorców, nadawca nadal będzie widział informacje do kogo wiadomość została wysłana i kiedy zapoznano się z jej treścią
 • w panelu rodzica/ucznia wprowadzono dodatkowe komunikaty informacyjne pozwalające np. na sprawniejsze uruchomienie powiadomień e-mail o ocenach czy nieobecnościach
 • w dziennikach różnych rozbudowano rozkłady tematów pozwalając na zapis dodatkowych informacji takich jak program nauczania czy informacja o podręczniku. Na podstawie tych informacji w wydrukach dziennika klas 1-3 szkoły podstawowej dodano wydruk "Informacje o podręcznikach"
 • zmodyfikowano wydruk dziennika "Informacje o podręcznikach" dodając numer dopuszczenia podręcznika

Wersja 7.4 - 4 listopada 2013

 • przebudowany został moduł pozwalający wychowawcy na zbiorcze generowanie kont dostępowych dla rodziców i uczniów. Poza możliwościami generowania kont pozwala on obecnie również na zbiorcze przeglądanie, analizę aktywności kont już istniejących. Opcja została również udostępnione w panelu dyrektorskim w menu Zasoby->Klasy i zespoły->Wybór klasy->Konta dostępowe
 • dla punktowego systemu oceniania zajęć edukacyjnych wprowadzono możliwość uruchomienia alternatywnego sposobu wyliczania wyniku procentowego. Działa on na takiej zasadzie, że dla każdego ucznia wyliczana jest indywidualnie maksymalna możliwa liczba uzyskanych punktów na podstawie dokonanych wpisów. W przypadku chęci uruchomienia takiego mechanizmu prosimy o kontakt.
 • ujednolicone zostały kwestie związane z nazewnictwem, rodzajem opiekunów
 • dzienniki za rok szkolny 2012/2013 zostały ostatecznie oznaczone jako archiwalne, na skutek czego nie będą w nich funkcjonować operacje modyfikacyjne. Dostęp do nich jest jednak nadal możliwy.

Wersja 7.3 - 25 października 2013

 • w dziennikach różnych (panel nauczyciela) rozbudowano rejestr godzin o zestawienie czasu/jednostek dla danego tygodnia
 • w podejrzeniach konfliktów lekcji dodano opcję pozwalającą na uwzględnienie zapisów z dzienników różnych
 • w interfejsie przeglądu odebranej wiadomości rozbudowano informacje o nadawcy jeżeli jest to rodzic, uczeń lub użytkownik zewnętrzny
 • zwiększono liczbę uczniów, których można określić podczas zapisu trójki klasowej uczniów. Obecnie można zapisać do 5 uczniów
 • raport nieobecności został wzbogacony o dodatkowe zapisy informujące o znaczeniu poszczególnych skrótów
 • dokonano kategoryzacji elementów w dziale instrukcji

Wersja 7.2 - 4 października 2013

 • dla punktowego systemu oceniania zajęć edukacyjnych dodano możliwość zapisu oceny nie będącej liczbą. W takich sytuacjach system zapiszę wprowadzoną ocenę przypisując jej wartość zero
 • w zestawieniu frekwencji uczniów dodano informację o frekwencji w wierszu podsumowującym
 • w dzienniku zajęć specjalistycznych uruchomiono zakładkę dodatkowe zapisy z pozycją program zajęć (cele, zadania, tematyka zajęć)
 • w rozkładach temtów dla dzienników różnych dodano opcje ich zatwierdzania i odblokowywania analogicznie do dziennika głównego; opcja odblokowywania dostępna jest tylko z poziomu panelu dyrektorskiego
 • w kartotekach ucznia w panelu dyrektorskim dodano opcje pozwalające na modyfikację powiązań ucznia z klasami i zespołami (aktywację, dezaktywację)
 • dodano funkcję ostrzegającą nauczyciela o niezamkniętej poprawnie lekcji w przypadku kiedy jakaś została uruchomiona i następuje próba wylogowania z aplikacji
 • rozbudowano niektóre z powiadomień wysyłanych przez system jak np. informacja dla rodzica/ucznia o założonym koncie dostępowym

Wersja 7.1 - 16 września 2013

 • w planach lekcji dodano pozycję aktualne plany sal gdzie można dla wybranej sali przeglądnąć lub wydrukować aktualny plan zajęć; do tego menu została przeniesiona opcja uruchomienia interfejsu zajętości sal
 • w dziennikach różnych, dla których zdefiniowano dodatkowe zespoły dodano opcję wyboru klasy/zespołu podczas przeglądu oraz zapisu rozkładu materiału
 • dla opcji zbiorczego generowania kont rodziców dodano możliwość określenia jakie dane mają zostać użyte do wygenerowania kont
 • w importach z archiwalnego dziennika dołożono możliwość zaimportowania form pomocy przypisanych uczniom przez pedagoga
 • wprowadzono dodatkowe funkcje sprawdzające poprawność wpisywanego numeru PESEL na etapie zapisu użytkowników, uczniów czy edycji profilu
 • zmodyfikowano opcję edycji dzienników różnych ze zmiennym składem dla przypadków pozostawienia zespołu bez przypisanych uczniów (wcześniej nie było to możliwe)

Wersja 7.0 - 2 września 2013

 • w dziennikach różnych o stałym składzie, które zostały przypisane do klasy (nie zespołu, np. Edukacja wczesnoszkolna) dodano możliwość zdefiniowania dodatkowych zespołów funkcjonujących w ramach takiego dziennika. Opcje zarządzania dodatkowymi zespołami są dostępne w menu Różne dzienniki->Wybór dziennika->Edytuj->Dodatkowe zespoły dla dyrekcji oraz wychowawcy/założyciela danego dziennika
 • w panelu dyrektorskim dodano opcję zdefiniowania szkół jakie funkcjonują w ramach systemu oraz przypisania do nich wybranych klas i zespołów. Również na poziomie zapisu pojedynczej klasy/zespołu istnieje możliwość przypisania do danej szkoły (jeżeli w ogóle jakakolwiek została zdefiniowana).
  Szkoły powinny być wprowadzane tylko w przypadku zespołu szkół lub innej sytuacji kiedy w ramach tego samego systemu obsługiwanych jest więcej niż jedna szkoła. Korzystanie z tej funkcji nie jest jednak konieczne nawet w wymienionych przypadkach.
  Wprowadzany podział na szkoły będzie z biegiem czasu wykorzystywany w różnych miejsach mobiDziennika - przykładowo w obecnym momencie w panelu dyrektora w menu Zasoby->Klasy i zespoły dostępna jest opcja filtrowania listy dla wybranej szkoły
 • zmodyfikowano moduł planowania zastępstw wprowadzając w nim następujące zmiany:
  • dodano opcję kopiowania lekcji między analogicznymi dniami tygodnia - przykładowo wybierając zastępstwo na 2 tygodnie można skopiować zastępstwa z poniedziałku na kolejny poniedziałek, wtorku na kolejny wtorek itd. Opcja jest dostępna pod każdym dniem w interfejsie planowania zastępstw
  • przy wyborze czy system ma rozsyłać powiadomienia do użytkowników można zdecydować czy informacja ma zostać jak dotychczas wysłana poprzez pocztę e-mail czy przez wewnętrzny moduł komunikacyjny mobiDziennika
  • dodano możliwość pozwolenia nauczycielowi na zmianę przedmiotu lekcji zapisanej w ramach zastępstw. Będzie to skutkować sytuacją, w której po pierwszym uruchomieniu lekcji system zapyta nauczyciela czy chce do lekcji przypisać inny przedmiot. Taką zmianę będzie można wykonać tylko raz.
  • wprowadzono dodatkowe informacje i zmiany wizualne na etapie planowania zastępstw jak np. numer kolejnej lekcji
 • zmodyfikowano wydruk dziennika klas I-III szkoły podstawowej, w którym między innymi dołożono wykaz obecności z podziałem na tygodnie i godziny
 • w opcjach konfiguracyjnych umożliwiono wybór w jakim zakresie nauczyciele mogą edytować swoje dane. W przypadku pełnej edycji nauczyciel może modyfikować wszystkie dane swojego profilu, a w przeciwnym wypadku jedynie e-mail oraz hasło
 • w panelu dyrektorskim udostępniono dodatkowe opcje związane z kasowaniem uczniów w menu Zasoby->Uczniowie->Uczniowie nieaktywni
 • udostępniono możliwość ręcznego importu zasobów z pliku xml wygenerowanego w programie OSON Krakfin
 • dokonano szeregu funkcjonalnych zmian wizualnych i merytorycznych jak np. dodatkowe numerowania na etapie wydruków dzienników, użycie słowa 'okres' zamiast 'semestr' czy 'ocena śródroczna' zamiast 'ocena semestralna', rozszerzone formatowanie
 • udostępniony został arkusz ocen ucznia/słuchacza szkoły podstawowej - MENiS-I/110/2