Dziennik elektroniczny mobiDziennik wersja 9 - historia zmian

Wersja 9.18 - 24 maja 2016

 • Panel dyrektora

  • dodano opcję Zasoby->Pozostałe->Importy->Import ocen z lat poprzednich, którą może samodzielnie uruchomić dyrektor bądź administrator szkolny w dowolnym czasie. Po uruchomieniu opcji można zdecydować dla jakich klas spośród tych oznaczonych jako końcowe operacja ma zostać zrealizowana oraz w dalszej kolejności dla jakich przedmiotów. Szczegółowe informacje związane z opcją są dostępne po jej uruchomieniu
  • w wydrukach dzienników klas starszych wprowadzono możliwość wygenerowania wybranego, pojedynczego wydruku zbiorczo dla wszystkich klas. Opcja dostępna jest w menu Dzienniki->Wydruki...->Wydruki zbiorcze klas
  • podczas kasowania zastępstwa dodano możliwość zdecydowania:
   • czy mają zostać wysłane powiadomienia o anulowaniu zastępstwa do powiązanych z nim użytkowników
   • do jakiego rodzaju użytkowników powiadomienie powinno zostać wysłane
   • w jaki sposób mają zostać wysłane tzn. przez pocztę e-mail czy wewnątrz mobiDziennika przez moduł wiadomości
  • w menu Dzienniki->Lekcje odwołane, dni wolne:
   • dodano informacje o czasie pierwszego wpisu
   • wprowadzono możliwość sortowania listy klikając w wybrany nagłówek
  • w menu "Zasoby->Uczniowie" dodano przycisk pozwalający na bezpośrednie przejście do listy uczniów z zapisanymi formami pomocy
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • w wydruku dziennika klas starszych "Oceny osiągnięć edukacyjnych, oceny opisowe" ulepszono sposób wyświetlania nagłówków kolumn dla ocen przewidywanych i okresowych
  • w wydrukach dziennika lekcyjnego dla klas 1-3 szkoły podstawowej:
   • został usunięty wydruk "Wykaz uczęszczania uczniów na zajęcia edukacyjne [miesięczny]"
   • dla wydruku "Osiągnięcia i postępy uczniów" zrezygnowano z uwzględniania przedmiotów, z których zrealizowano lekcje w ramach danego dziennika, ale nie uwzględniono ich w jego planie lekcji
  • w wydrukach dziennika zajęć specjalistycznych "Strona tytułowa" oraz "Diagnoza, program terapii, analiza postępów, wnioski i zalecenia do dalszej pracy" wykazywani obecnie będą jedynie specjaliści ujęci w planie lekcji danego dziennika
  • w dzienniku zajęć pedagoga dodano liczbę porządkową dla:
   • wydruku "Wykaz uczniów zakwalifikowanych do różnych form pomocy"
   • przeglądu wszystkich uczniów z formami pomocy
 • Panel nauczyciela

  • wprowadzono możliwość zatwierdzania usprawiedliwień z odmową usprawiedliwienia poszczególnych nieobecności. W przypadku odmowy wychowawca zobowiązany jest podać jej powód. W momencie zatwierdzania usprawiedliwienia, w którym znalazła się odmowa rodzic otrzymuje odpowiednią wiadomość z jej szczegółami
 • Panel rodzica, ucznia, użytkownika zewnętrznego

  • wychowawcom wprowadzono możliwość odmowy usprawiedliwiania poszczególnych nieobecności. W takiej sytuacji rodzic otrzyma wiadomość zawierającą szczegóły odmowy. Również w menu "Obecności->Usprawiedliwienia->Wybrane usprawiedliwienie" będzie widoczny powód odmowy usprawiedliwienia poszczególnych nieobecności
  • dla kont uczniów zablokowano opcję scalania kont
 • Panele wszystkich użytkowników

  • dla grup ocen opisowych oraz ocen, które z nich wynikają wprowadzono ich dodatkowe oznaczenie z wykorzystaniem kursywy

Wersja 9.17 - 21 kwietnia 2016

 • Panel dyrektora

  • w konfiguracji dodano opcję "Widok średniej arytmetycznej ze średnich ważonych za poszczególne okresy". Po jej włączeniu taka średnia będzie widoczna:
   • w panelu rodzica w menu "Oceny"
   • w panelu dyrektora i nauczyciela w przeglądzie ocen oraz ocenach i frekwencji ucznia
   • w panelu nauczyciela podczas wystawiania ocen śródrocznych i rocznych
   Opcja domyślnie jest wyłączona i nie dotyczy dzienników z punktowym systemem oceniania
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • wprowadzono zmiany w zakresie podstaw programowych:
   • zmodyfikowano ich strukturę - od teraz wszystkie podstawy programowe znajdujące się w dzienniku są dostępne do wglądu dla każdego nauczyciela oraz dyrektora. Podstawy programowe, które są oficjalne zostały scalone, by wielu nauczycieli mogło jednocześnie korzystać z tej samej podstawy programowej
   • nauczyciel może skasować tylko własne podstawy nieoficjalne oraz podstawy oficjalne. Warunkiem usunięcia podstawy jest to, że nie jest ona przypisana do żadnego rozkładu oraz nie jest wykorzystana w żadnej lekcji
   • edycja podstawy jest możliwa tylko w przypadku podstawy programowej nieoficjalnej oraz gdy nauczyciel jest jej właścicielem
   • każdą podstawę można za pomocą jednego przycisku skopiować, by móc stworzyć podstawę programową w oparciu o inną. Należy pamiętać, że każda kopia podstawy programowej jest nieoficjalna, bez względu na to czy wprowadzano w niej zmiany od momentu skopiowania
   • oficjalne podstawy programowe zawarte w udostępnionych rozkładach materiału zostały scalone, w celu optymalizacji systemu
   • w panelu dyrektora wprowadzono opcję Dzienniki->Rozkłady->Podstawy programowe gdzie można przeglądać i kasować podstawy programowe
   • w panelu nauczyciela w przeglądzie podstaw programowych wprowadzono rozdzielenie na podstawy wykorzystywane w rozkładach materiałów zalogowanego nauczyciela oraz na pozostałe wczytane do dziennika
  • w arkuszach ocen dodano opcję wczytania przedmiotów oraz ocen uzupełnionych i zatwierdzonych na świadectwo
  • rozbudowano generowanie list osób. Oprócz wyświetlania uczniów z konkretnej klasy/zespołu, można wyświetlić uczniów ze wszystkich klas lub z konkretnej szkoły. Wprowadzono również przyciski pozwalające na wybranie wszystkich uczniów z listy lub uczniów o danej płci
  • w dzienniku zajęć świetlicy szkolnej usprawniono wydruk "Wykaz uczęszczania dzieci na zajęcia w świetlicy i tematyka realizowanych zajęć"
 • Panel nauczyciela

  • w uruchomionej lekcji jeżeli uczeń ma wpisany status obecny zwolniony to w dymku informacyjnym dodano informacje o czasie wpisania zwolnienia jeśli faktycznie zostało ono wystawione
 • Panele wszystkich użytkowników

  • usprawniono działanie planów lekcji, by lekcje w dzielonych blokach znajdowały się w tej samej kolejności we wszystkich interfejsach systemu, które związane są z planem lekcji

Wersja 9.16 - 29 marca 2016

 • Panel dyrektora

  • w module zastępstw wprowadzono oznaczenia przy wyborze osoby zastępującej:
   • żółtym tłem - nauczycieli uczących w danej klasie/klasach
   • niebieskim kolorem - nauczycieli uczących danego przedmiotu w szkole
  • w konfiguracji dodano opcję Kolejność ocen ze słownika przy zbiorczym wpisywaniu ocen. Domyślnie jest ona ustawiona jako malejąca - tak jak dotychczas
  • w zestawieniu lekcji nieuruchomionych dodano możliwość wydruku w dwóch wariantach:
   • wszystkie lekcje w jednej tabeli
   • lekcje w tabelach pogrupowanych według nauczycieli z podziałami stron
  • w tygodniowym przeglądzie lekcji w klasach, gdy wybrany zostanie zakres dat spośród dodatkowych opcji filtrowania to wyświetlone zostaną tylko dni, w których zostały wprowadzone jakiekolwiek lekcje
  • podczas dodawania i edycji klasy bądź zespołu dodano mechanizm automatycznie informujący o podaniu nieunikalnej pełnej nazwy, na którą składa się poziom oraz nazwa
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • w przeglądzie realizacji podstawy programowej wprowadzono możliwość wyboru zakresu dat
  • wprowadzono możliwość wydrukowania wszystkich protokołów w dwóch wariantach:
   • każdy protokół jako osobna strona
   • protokoły jeden pod drugim
  • w analizie czasu pracy (panel dyrektora: "Analizy->Czas pracy nauczycieli", panel nauczyciela: "Lekcje->Czas pracy") dodano:
   • możliwość wyboru określonych przedmiotów
   • możliwość pogrupowania zestawiania również po przedmiotach
  • w wydrukach list osób dodano możliwość wyboru rodzaju sortowania uczniów na wygenerowanej liście:
   • według nazewnictw klas
   • według nazwisk i imion uczniów
  • ulepszono opcję czyszczenia zapisów podczas wprowadzania planu lekcji uwzględniając dodatkowych nauczycieli oraz wyjątki
 • Panel rodzica, ucznia i użytkownika zewnętrznego

  • wprowadzono rozbudowaną możliwość wydrukowania wpisów kalendarza klasowego i szkolnego
 • Panele wszystkich użytkowników

  • dla uczniów mających wystawioną ocenę jednocześnie z religii oraz etyki zmodyfikowano sposób liczenia średnich
  • wprowadzono ulepszenia wizualne, dla niektórych komponentów systemu jak np. kalendarze pozwalające na wybór dat czy listy wielokrotnego wyboru

Wersja 9.15 - 16 marca 2016

 • Panel dyrektora

  • dodano nową opcję Analizy->Zestawienia lekcji->Zestawienie lekcji nieuruchomionych. Przy każdym wariancie/typie zestawiania oraz dodatkowych opcjach filtrowania umieszczono ikony informacyjne pozwalające na pełne zrozumienie funkcjonowania opcji
  • w menu "Dzienniki->Oceny->Przegląd ocen" dla ocen przewidywanych, śródrocznych i rocznych po najechaniu kursorem dodano informację o lekcji, na której dana ocena została wpisana. Jeśli przy danej ocenie informacja nie jest widoczna, oznacza to że została ona wpisana poza lekcją lub w dzienniku różnym
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • dodano informację o realizacji tematów dnia dla rozkładów blokowych:
   • w podglądzie rozkładu dla dyrektora
   • w podglądzie oraz edycji rozkładu dla nauczyciela z możliwością zaznaczania/odznaczania realizacji
   • w uruchomionej lekcji podczas wpisywania tematu przez nauczyciela
  • globalnie udostępniono wybrane podstawy programowe dla szkół artystycznych
  • umożliwiono wprowadzanie podręczników dla klas I-III szkoły podstawowej
 • Panel nauczyciela

  • w uruchomionej lekcji dla ocen przewidywanych, śródrocznych i rocznych po najechaniu kursorem dodano informację o lekcji, na której dana ocena została wpisana. Jeśli przy danej ocenie informacja nie jest widoczna, oznacza to że została ona wpisana poza lekcją lub w dzienniku różnym
  • w menu "Mój profil" dodano możliwość indywidualnego ustawienia strony startowej czyli miejsca w systemie, które zostanie wyświetlone użytkownikowi po zalogowaniu
  • w zakresie odwoływania lekcji:
   • usunięto przycisk "odwołaj" z lekcji uruchomionej w dzienniku różnym, jednocześnie dodając taki sam przycisk na liście lekcji po wyborze przedmiotu
   • kliknięcie w przycisk spowoduje przeniesienie do opcji Lekcje->Odwołaj
   • w tej właśnie opcji zostały uwzględnione lekcje z dzienników różnych. Dodano również domyślny wybór zakresu dat na dzień aktualny

Wersja 9.14 - 4 marca 2016

 • Panel dyrektora

  • w słowniku ocen dodano opcję pozwalającą określić czy dana ocena może być wykorzystywana podczas wpisywania ocen przewidywanych śródrocznych i śródrocznych. W przypadku ocen przewidywanych rocznych i rocznych zawszę będą dostępne tylko oceny ZW, NK, 1, 2, 3, 4, 5 oraz 6
  • wszystkim dyrektorom/administratorom, którzy kiedykolwiek zapisali zastępstwo wraz z wysyłką powiadomień przez moduł wiadomości stworzono folder "Powiadomienia o zastępstwach", do którego przypisano wysłane powiadomienia. Wszystkie nowo wysyłane powiadomienia o zastępstwach w momencie ich zapisu również będą automatycznie przydzielane do tego folderu
  • w kartotece ucznia dodano przycisk pozwalający na bezpośrednie przejście do jego zachowania/uwag
  • wprowadzono nowy typ szkoły "Sześcioletnia szkoła artystyczna" oraz etap edukacji "III-IV"
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • na etapie edycji planu dzienników lekcyjnych dla klas 1-3 szkoły podstawowej wprowadzono blokadę nie pozwalającą na ustawienie tematów blokowych w przypadku przedmiotów oznaczonych:
   • jako religia/etyka
   • w klasie dziennika jako dodatkowe
   • jako język obcy
  • w dzienniku zajęć świetlicy wprowadzono usprawnienia wydruku "Wykaz uczęszczania dzieci na zajęcia w świetlicy i tematyka realizowanych zajęć"
  • przy generowaniu list osób w przypadku wyboru adresu e-mail ucznia będzie on pobierany z kartoteki ucznia, a jeśli tam nie został wprowadzony to z konta dostępowego
  • przy zbiorczym generowaniu kont dostępowych uczniów wprowadzono wykorzystanie adresu e-mail wprowadzonego w kartotece ucznia
 • Panel nauczyciela

  • wprowadzono mechanizm kasowania diagnozy specjalisty w momencie próby zapisu pustych informacji uczniowi, któremu wcześniej dany specjalista diagnozę już zapisał
 • Panel rodzica, ucznia i użytkownika zewnętrznego

  • w module wiadomości dodano informacje jakich przedmiotów uczą poszczególni nauczyciele moje dzieci (lub mnie samego w przypadku konta ucznia)
 • Panele wszystkich użytkowników

  • wprowadzono możliwość załączania plików o rozszerzeniu .dotx

Wersja 9.13 - 23 lutego 2016

 • Panel dyrektora

  • do zaawansowanej wyszukiwarki uczniów dodano możliwość wyszukiwania po adresach e-mail rodziców/opiekunów oraz adresie e-mail ucznia
  • do generowania planu płachty dodano możliwość wyboru dzienników różnych wyłącznie lekcyjnych dla klas 1-3 szkoły podstawowej oznaczonych jako główne lub wszystkich dzienników
  • w powiadomieniach o zastępstwie dodano informacje o typie, który jest wybierany dla danej lekcji ze słownika nadgodzin. Będzie on widoczny tylko dla nauczyciela, któremu zapisano daną lekcję
  • w menu "Zasoby->Uczniowie" dodano przycisk pozwalający na przejście do uczniów z zapisaną diagnozą specjalisty
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • do kartoteki ucznia dodano możliwość zapis adresu e-mail ucznia niezależnie od adresu określonego przy jego koncie dostępowym
  • podgląd informacji specjalistów został wzbogacony o możliwość zobaczenia wszystkich diagnoz jednocześnie
  • w wydrukach dziennika klas 1-3 szkoły podstawowej:
   • "Wykaz uczęszczania uczniów na zajęcia edukacyjne [tygodniowy]" - wprowadzono usprawnienie dla przypadków lekcji zrealizowanych w tym samym czasie
   • "Osiągnięcia i postępy uczniów" - dodano możliwość generowania dla dowolnej liczby przedmiotów/obszarów edukacji
  • wprowadzono mechanizm pamiętający dla danego użytkownika oraz komputera i przeglądarki ostatnio wprowadzony rodzaj uwagi, dzięki czemu przy wpisywaniu kolejnej uwagi, będzie automatycznie zaznaczony rodzaj taki jak w poprzedniej
  • dodano automatyczne "przyklejanie" nagłówków tabel do ekranu w wielu miejscach w systemie. Jest to przydatny element w przypadku przeglądania tabel o dużej liczbie wierszy, gdzie trzeba pamiętać co w danej kolumnie się znajduje
 • Panel nauczyciela

  • wprowadzono możliwość wystawiania ocen przewidywanych bezpośrednio przez kolumnę zawierającą takie oceny (pojedynczo i zbiorczo), jeżeli została ona włączona przez dyrekcję. Kolumna została również dodana w dziennikach różnych w przypadkach, gdzie wystawiane są standardowe oceny
  • w uruchomionej lekcji dodano szczegółowe informacje o ocenach przewidywanych, śródrocznych i rocznych po najechaniu kursorem myszy na jedną z nich
  • w przypadku pedagogów/psychologów:
   • pozwolono na wejście do każdego dziennika zajęć klas 1-3 szkoły podstawowej, bez względu na ustawienie jego dostępności
   • podczas zapisu form pomocy dodano opcję pozwalającą na skopiowanie ich z poprzedniego okresu
  • wprowadzono zmianę powodującą, że dla klasyfikacyjnych ocen opisowych zapamiętywany jest ostatni nauczyciel zapisujący
  • do końca roku szkolnego każdy specjalista ma możliwość przepisywania lub kopiowania diagnozy innego specjalisty za pomocą przycisków dostępnych w informacjach specjalisty dla wybranego ucznia
 • Panele wszystkich użytkowników

  • wprowadzono modyfikację wyglądu wiadomości informującej o zastępstwach

Wersja 9.12 - 12 lutego 2016

 • Panel dyrektora

  • zablokowano możliwość skasowania przedmiotu, z którym zostały powiązane zasoby w dzienniku. W takiej sytuacji:
   • użytkownik otrzymuje komunikat jakiego rodzaju zasoby są powiązane z przedmiotem
   • aby skasować przedmiot należy skasować te powiązane zasoby
  • w menu "Zasoby->Przedmioty" dodano możliwość określenia czy z danego przedmiotu mają być wystawiane oceny klasyfikacyjne. Jeżeli przy konkretnym przedmiocie opcja nie zostanie zaznaczona (np. lekcja z wychowawcą) to nie będzie można z niego wystawić ocen przewidywanych, śródrocznych i rocznych. Ponadto taki przedmiot nie będzie widoczny w niektórych wydrukach dziennika
  • w konfiguracji dodano opcję Wysyłając wiadomość nadawca decyduje czy odbiorcy będą widzieć pozostałych odbiorców. Domyślnie jest ona wyłączona
  • kolejna opcja w konfiguracji to Czy nauczycielowi ma się wyświetlać komunikat z pytaniem czy na pewno sprawdził obecność. Jeśli opcja zostanie włączona to komunikat będzie pojawiał się jeśli lekcja zostanie uruchomiona pierwszy raz i nie zostanie zmieniony żaden status obecności
  • wprowadzono pamiętanie oraz możliwość edycji pierwotnych nazewnictw wynikających z importu planu lekcji z oprogramowania aSc dla przedmiotów, nauczycieli oraz sal, dzięki czemu po wykonaniu importu będzie można zmienić nazewnictwo zasobów w mobiDzienniku nie powodując problemów przy kolejnym imporcie. Trzeba jednak pamiętać, że:
   • mechanizm nie zadziała wstecz więc szkoły realizujące import z aSc wcześniej niż wprowadzona zmiana nie mogą zmieniać nazewnictw zasobów w dzienniku, ale mogą skorzystać z opcji przypisania klucz aSc w interfejsie edycji przedmiotu bądź nauczyciela
   • nigdy nie powinno się zmieniać nazewnictw w aSc, a jeśli byłaby taka konieczność to należy odpowiednio zmodyfikować klucze zasobów w dzienniku
  • podczas edycji słownika godzin po wprowadzeniu godziny rozpoczęcia lekcji, nie tylko uzupełnia się godzina zakończenia lekcji, lecz jeszcze automatycznie zaznacza się pole z godziną rozpoczęcia następnej lekcji
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • rozbudowano informacje specjalisty:
   • każdy specjalista będzie mógł zapisać niezależne informacje dla każdego ucznia
   • w wydruku dziennika zajęć specjalistycznych będą widoczne tylko diagnozy zapisane przez specjalistów korzystających z tego dziennika w odniesieniu do uczniów z tym dziennikiem powiązanych
   • dotychczasowe wpisy zostały domyślnie przypisane jednemu z specjalistów i jeżeli istnieje taka konieczność to należy je zmodyfikować, rozdzielić
  • wprowadzono ułatwienie, które podczas edycji dodatkowej kartoteki ucznia pozwoli na automatyczne ustawienie danego parametru we wszystkich okresach na raz
 • Panel nauczyciela

  • jeżeli dyrektor włączy taką opcję to podczas zamykania nowo uruchomionej lekcji, w której nie zmieniono żadnego statusu obecności pojawi się komunikat potwierdzający czy na pewno obecność została sprawdzona
  • podczas zapowiadania sprawdzianu z pozycji uruchomionej lekcji usprawniono wczytywanie sprawdzianów już zapowiedzianych w przypadku skorzystania z opcji "inny termin"
 • Panel rodzica, ucznia i użytkownika zewnętrznego

  • w mobilnej wersji systemu internetowego wprowadzono poprawki m.in. w menu frekwencji
 • Panele wszystkich użytkowników

  • jeżeli dyrekcja włączy taką możliwość to podczas pisania wiadomości będzie możliwe zdecydowanie czy wszyscy odbiorcy wiadomości będą widzieć pozostałych
  • w blokowych planach lekcji gdy blok lekcji ma już maksymalnie zmniejszoną czcionkę i nadal nie mieści się w nim jego zawartość, to po umieszczeniu na nim kursora jego wysokość się zwiększa, tak by dało się odczytać całą treść

Wersja 9.11 - 27 stycznia 2016

 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • w przypadku ucznia, któremu wpisano jakiekolwiek nieklasyfikowanie dodano wyświetlanie przed średnią informacji "NK" w:
   • zestawieniu ocen przewidywanych, śródrocznych i rocznych
   • wydruku dziennika klas starszych "Zestawienie ocen"
  • na etapie zakładania dziennika różnego lekcyjnego dla klas 1 - 3 szkoły podstawowej pozwolono na wybór nie tylko klasy, ale również zespołu, jednocześnie dodając blokadę wyboru klasy/zespołu z nieprawidłowym poziomem edukacji
  • dla lekcji uruchamianych w dziennikach różnych dodano kolumny na oceny śródroczne/roczne również dla dzienników lekcyjnych klas 1 - 3 szkoły podstawowej założonych jako dziennik ze zmiennym składem
 • Panel nauczyciela

  • wprowadzono powiadamianie wychowawców o podejrzeniach konfliktów danych uczniów. W przypadku wykrycia takich zaosbów wiadomości będą rozsyłane raz w tygodniu
  • w opcjji wystawiania ocen spoza lekcji/szkoły wprowadzono filtrowanie przedmiotów w przypadku klas młodszych pozwalając na wybór tylko przedmiotów oznaczonych jako religia/etyka oraz oznaczonych jako dodatkowe w wybranej klasie
  • usprawniono edycję planu realizacji podstawy programowej poprzez dopasowywanie obszarów edycji do wysokości okna przeglądarki. Dodatkowo kolorem szarym oznaczone są wymagania szczegółowe, które zostały wybrane w tematach tego rozkładu
  • w uruchomionej lekcji usprawniono działanie dymków z dzisiejszymi nieobecnościami
 • Panel rodzica, ucznia i użytkownika zewnętrznego

  • w mobilnej wersji systemu WWW dodano zastępstwa jeżeli zostały włączone przez dyrekcję

Wersja 9.10 - 21 stycznia 2016

 • Panel dyrektora

  • rozbudowano opcję importu z programu PABS pozwalając na wybór jakie dokładnie zasoby mają być importowane
  • w zastępstwach dodano przycisk pozwalający na wyświetlenie tylko swoich zastępstw (które dany dyrektor sam zapisał)
  • przy dodawaniu i edycji słownika godzin zostało wprowadzone automatyczne uzupełnianie czasu, do którego trwa lekcja - 45 minut po czasie rozpoczęcia lekcji. Pojawiło się również udogodnienie przy przełączaniu pomiędzy polami tekstowymi za pomocą skrótów klawiszowych (tab oraz shift+tab)
  • podczas dodawania/edycji przedmiotu dodano możliwość podania klucza związanego z planem lekcji Vulcan
  • konfiguracja dla panelu rodzica/ucznia "Widok zrealizowanych tematów" została uwzględniona w powiadomieniach o nieobecności ucznia na pierwszej lekcji
  • usprawniono przegląd ocen w przypadku wyboru dziennika różnego
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • w przypadku próby skasowania lekcji, w której znajdują się oceny dodano ich listę w komunikacie ostrzegającym
  • na etapie edycji kartoteki ucznia dodano możliwość określenia, że dany opiekun nie żyje, co będzie miało skutek m.in. w opcjach zbiorczego generowania kont dostępowych
  • w wydruku dziennika klas starszych "Oceny osiągnięć edukacyjnych, oceny opisowe" dodano kolumnę z ocenami przewidywanymi
  • podczas zakładania dziennika lekcyjnego dla klas 1-3 szkoły podstawowej wprowadzono filtr pozwalający na przypisanie go tylko do klasy
  • w wydrukach dziennika klas 1-3 szkoły podstawowej:
   • w wydruku ocen klasyfikacyjnych opisowych uwzględniono specyficzne przypadki zmiany klasy ucznia
   • w wydruku osiągnięć i postępów pominięto przedmioty blokowe jak edukacja wczesnoszkolna jeżeli nie wpisano dla nich żadnych ocen
  • w module dodawania zwolnień usprawniono wczytywanie słownika godzin
  • wprowadzono usprawnienia w interfejsach wyświetlania planu lekcji z dzienników różnych
  • zastosowano dodatkowe mechanizmy walidacji podczas realizacji wpisów do kalendarza klasowego
 • Panel nauczyciela

  • dla kont pedagoga szkolnego/psychologa
   • nadano dostęp do wszystkich dzienników indywidualnego nauczania
   • dodano możliwość edycji kartoteki dowolnego ucznia w zakresie danych: 1). indywidualny program lub tok nauki, 2). dostosowanie poziomu, opinie poradni 3). zalecenia zdrowotne 4). uwagi o uczniu:
  • opcję "Wystaw ocenę śródroczną/roczną spoza lekcji/szkoły" rozbudowano o obsługę obszarów edukacji i klas młodszych
  • w rejestrze godzin dla dzienników innych niż dziennik lekcyjny dla klas 1 - 3 szkoły podstawowej zrezygnowano z podpowiedzi o pozostałym do wprowadzenia czasie
  • po wpisaniu oceny w uruchomionej lekcji w przypadku dużej liczby grup ocen lub ekranu o szerokości mniejszej niż 1000px dodano mechanizm odpowiedniego przewijania ekranu w poziomie aby użytkownik "został w tym samym miejscu"
  • przy wyszukiwaniu rozkładów udostępnionych i wybraniu opcji "tylko udostępnione w szkole" wyświetlane są rozkłady udostępnione przez nauczycieli tej szkoły dla innych szkół, a także te dla tej jednej szkoły
 • Panel rodzica, ucznia i użytkownika zewnętrznego

  • po zalogowaniu się z urządzenia mobilnego pojawia się możliwość wyboru czy ma zostać załadowany interfejs standardowy (komputerowy) czy dostosowany do urządzeń mobilnych. Wybór może zostać zapamiętany na danym urządzeniu i można go zmienić podczas edycji profilu będąc zalogowanym z danego urządzenia mobilnego
 • Panele wszystkich użytkowników

  • usprawniono generowanie list przedmiotów klasy oraz ucznia uwzględniając nie tylko plan lekcji lecz również wystawione oceny niecząstkowe
  • rozbudowano mechanizm auto wylogowywania na skutek bezczynności uwzględniając niektóre operacje realizowane jedynie po stronie użytkownika, a nie serwera czyli w samej przeglądarce
  • usprawniono funkcjonowanie dymków w przeglądarkach mobilnych

Wersja 9.9 - 19 grudnia 2015

 • Panel dyrektora

  • wprowadzono ulepszenia w zakresie przetwarzania numerów telefonów dla importu uczniów z programu iDziennik Progman
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • w wydrukach dziennika zajęć i czynności dodatkowych nauczyciela oraz dziennika zajęć specjalistycznych
   • zmodyfikowano wydruki obecności rezygnując z podziału na tygodnie i pozostawiając tylko dni, w których jakiekolwiek zajęcia zostały zrealizowane
   • dodano wydruk przeprowadzonych kontroli i obserwacji
   • dodano wydruk kontaktów z rodzicami
  • w przeglądzie ocen:
   • dla punktowego systemu oceniania dodano kolumny podsumowujące punktację
   • dodano kolumnę z oceną przewidywaną
  • usprawniono wczytywanie słownika godzin podczas zapisu zwolnień w momencie określenia zakresu dat
  • w kartotece ucznia i powiązanych z nią stronach:
   • zmieniono formę "Nazwisko Imię" na "Imię Nazwisko"
   • w nagłówkach, w których wyświetlana jest aktualna klasa ucznia uwzględniono sytuację opuszczenia szkoły
   • zmieniono kolejność wyświetlanych klas i zespołów powiązanych z uczniem
  • w interfejsach generowania całościowego dziennika dodano poglądowy pasek postępu operacji
 • Panel nauczyciela

  • w interfejsach wystawiania ocen okresowych zrezygnowano z możliwości wyboru ocen z wartością 0 (zero) poza NK oraz ZW
  • dla tematu lekcji oraz tematów w rozkładach materiału zwiększono liczbę dopuszczalnych znaków do 3000
  • uwzględniono specyficzne przypadku w menu "Lekcje->Lekcje mojej klasy"
 • Panel rodzica, ucznia i użytkownika zewnętrznego

  • dla klas młodszych uwzględniono sytuację błędnie wpisywanych ocen bezpośrednio w przedmiocie blokowym (np. edukacja wczesnoszkolna) zamiast w poszczególnych obszarach edukacji

Wersja 9.8 - 15 grudnia 2015

 • Panel dyrektora

  • wprowadzono słownik rodzajów sprawdzianów dostępny w menu "Zasoby->Słowniki->Słownik rodzajów sprawdzianów" wraz z opcjami modyfikacyjnymi. Podczas zapowiadania sprawdzianu nauczyciel na podstawie słownika będzie mógł określić jego rodzaj
  • w kartotece ucznia i powiązanych z nią miejscach (np. dodatkowa kartoteka, arkusz ocen) dodano informacje o aktualnej klasie ucznia
  • zwiększono wydajność operacji wysyłania powiadomień w module planowania zastępstw
  • na liście przekierowań wprowadzono rozróżnienie klas od zespołów
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • w wydrukach dziennika "Wykaz uczęszczania uczniów na zajęcia, Realizacja programu nauczania":
   • w przypadku lekcji odwolanej, jej nr i obecności są określone myślnikiem zamiast 0, a przedmiot jest przekreślany
   • lekcje generowane są na podstawie planu, co powoduje, że w przypadku nieprzeprowadzenia danej lekcji i braku jej odwołania zostanie wyświetlona na liście, lecz jedynie z uzupełnioną nazwą przedmiotu
   • wydruk uczęszczania jest generowany na podstawie planu lekcji, lekcji zrealizowanych oraz luźnych wpisów analogicznie do wydruku realizacji
  • w tygodniowych wydrukach obecności dla dzienników różnych zrezygnowano z uwzględniania lekcji odwołanych
  • w dzienniku lekcyjnym dla klas 1 - 3 szkoły podstawowej dla wydruku "Realizacja programu nauczania" wprowadzono:
   • kontrolę wiszących spójników
   • dzielenie specyficznych, długich wyrazów dla kręgu tematycznego
  • usprawniono wydruk "Dzienny zapis pracy wychowawczo-dydaktycznej" dla dziennika zajęć przedszkola
  • w przeglądach ocen w przypadku wyboru klasy średnia ważona będzie liczona tylko z ocen jakie uczeń uzyskał w tej konkretnej klasie, dzięki czemu nie dojdzie do nieścisłości w przypadku uczniów, którzy zmienili klasę
  • po uruchomieniu wybranego dziennika różnego oraz wejściu w dany przedmiot dodano przycisk pozwalający na bezpośrednie przejście do planu lekcji dziennika
  • zablokowano możliwość utworzenia dziennika różnego bez określonego rodzaju
  • wprowadzono mocniejsze sygnalizowanie o braku wypełniania wymaganych informacji podczas zapisu planu lekcji
  • na etapie zakładania nowego arkusza ocen zrezygnowana z dodatkowego komunikatu pytającego
 • Panel nauczyciela

  • w menu "Oceny" dodano przycisk Wystaw ocenę śródroczną/roczną spoza lekcji/szkoły uruchamiający opcję pozwalającą na wystawianie ocen okresowych niezależnie od lekcji. Opcję można wykorzystać np. w przypadku nauczania indywidualnego lub uzyskania oceny poza placówką
  • w interfejsie wystawiania ocen okresowych dodano przycisk pozwalający na szybki podgląd ocen cząstkowych wybranego ucznia
  • podczas zapowiadania sprawdzianu dodano konieczność określenia jego rodzaju wynikającego ze słownika, który może modyfikować dyrektor/szkolny administrator
  • w interfejsie zbiorowego wpisywania ocen z danej kolumny dodano przy każdym uczniu status obecności na uruchomionej lekcji. Opcja dotyczy zajęć prowadzonych poza dziennikami różnymi
  • w przypadku wychowawców w module wiadomości dodano grupy odbiorców pozwalające na wysłanie wiadomości do nauczycieli uczących w ich klasie
  • dla względnego, punktowego systemu oceniania w interfejsie wystawiania ocen okresowych wprowadzono zasadę obliczeń punktacji ucznia niezależnie od klasy/zespołu
 • Panel rodzica, ucznia i użytkownika zewnętrznego

  • zrezygnowano z opcji scalania kont przez edycję profilu pozostawiając niezależną opcję "Scalanie kont"
 • Panele wszystkich użytkowników

  • poprawiono wydajność operacji wysyłania powiadomień o otrzymaniu wiadomości w przypadku dużej liczby odbiorców

Wersja 9.7 - 5 grudnia 2015

 • Panel dyrektora

  • dotychczasowy dostęp rozszerzony dla nauczycieli został rozdzielony na 2 osobne ustawienia:
   • dostęp rozszerzony do ocen
   • dostęp rozszerzony do obecności
   Ustawienia działają podobnie jak wcześniej czyli pozwalają na dostęp do ocen/obecności we wszystkich klasach. Nauczycielom, którzy do tego momentu mieli określony dostęp rozszerzony zostały ustawione obie opcje więc nie trzeba nadawać im na nowo jakichkolwiek uprawnień, chyba że z jakiegoś powodu dany nauczyciel powinien mieć ograniczony dostęp rozszerzony jedynie do ocen lub obecności
  • po wejściu w "Plany lekcji->Konkretny plan" przy każdej klasie dodano opcję bezpośredniego wywołania scalonego planu uwzględniającego powiązane zespoły
  • podczas zapisu słownika godzin dodano informacje o liczbie lekcji planowanych i zrealizowanych w odniesieniu do każdego zakresu godzinowego
  • w menu "Zasoby->Uczniowie->Zestawienie oznakowań mebli" dodano opcję wydruku
  • podczas ręcznego dodawania nowego przedmiotu umożliwiono jego określenie jako religia/etyka, język obcy, obszar edukacji
  • w operacjach nocnych dodano korekcję dat aktywności uczniów w klasach i zespołach w przypadku zapisanej daty "aktywności od" mniejszej niż data rozpoczęcie pierwszego okresu. W takich przypadkach data zostanie zmieniona na datę rozpoczęcie pierwszego okresu
  • w menu "Analizy->Realizacja planu" wprowadzono jednolite sygnalizowanie o lekcjach z niewpisanym tematem z wykorzystaniem ikony
  • eksport dziennika w formacie xml został uzupełniony o dodatkowe zasoby
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • dotychczas w momencie kasowania lekcji usuwane były również uwagi z nimi bezpośrednio powiązane. Obecnie w takiej sytuacji uwagi nie zostaną usunięte, a jedynie zostanie utracone ich przypisanie do konkretnej lekcji
  • dodano ograniczenie podczas tworzenia dziennika indywidualnego nauczania pozwalające na jego zapis jeżeli wcześniej dodano w zasobach zespół tylko z 1 uczniem i nie jest on powiązany z żadnym innym dziennikiem różnym
  • zmodyfikowano wydruk dziennika lekcyjnego klas 1-3 szkoły podstawowej pod kątem sytuacji, w których zostały on założony dla zespołu składającego się z uczniów różnych klas
  • wprowadzono mechanizm rozpoznający czy w systemie występują nauczyciele o takim samym nazwisku oraz imieniu zaczynającym się taką samą literą i jeżeli taka sytuacja ma miejsce to w miejscach, w których następuję skracanie informacji o nauczycielu na zasadzie "Nowak J." nauczyciele Ci będą wyświetlani w pełnej formie np. "Nowak Jan"
  • w wydruku dziennika zajęć specjalistycznych dodano pozycję "Program zajęć (cele, zadania, tematyka zajęć)"
  • na etapie ręcznego tworzenia konta dostępowego powiązanego z uczniem wprowadzono mechanizm blokujący przypięcie do niego już istniejącego konta o typie uczeń
  • wprowadzono dodatkowe informacje w wydruku zbiorczego generowania kont dostępowych w klasie
  • usprawniono opcję ręcznego zapisu wyjątków planu lekcji
 • Panel nauczyciela

  • podczas zapisywania rejestru godzin dodano informację ile czasu zostało do wykorzystania na podstawie wpisanych lekcji i ich jednostek lekcyjnych, ale jest to jedynie informacja, a nie mechanizm blokujący
  • w uruchomionej lekcji:
   • w zadaniach domowych:
    • na liście wyboru terminu zadania wprowadzono podział na tygodnie
    • zwiększono liczbę wyświetlanych terminów na podstawie planu lekcji do 10 tygodni
    • usprawniono interfejs
   • w sprawdzianach:
    • przebudowano opcję zapowiadania sprawdzianów, która działa analogicznie do zapisywania zadań domowych. Jednocześnie w menu "Kalendarz->Sprawdziany->Nowa zapowiedź" interfejs pozostał niezmieniony
    • wprowadzono opcję "Moje sprawdziany" wyświetlającą tylko własne zapowiedzi z opcjami kasowania oraz zmiany terminu jeżeli to możliwe
 • Panel rodzica, ucznia i użytkownika zewnętrznego

  • usprawniono działanie szczegółowej frekwencji w przypadku uczniów wypisanych ze szkoły
  • w menu "Oceny" odfiltrowano wyświetlanie przedmiotów oznaczonych jako blokowe (np. edukacja wczesnoszkolna). Dotyczy to klas młodszych, których zajęcia realizowane są w tzw. dziennikach różnych
 • Panele wszystkich użytkowników

  • rozszerzono pulę dopuszczalnych rodzajów plików, które można przesyłać przez moduł wiadomości
  • z mechanizmu generującego losowe hasło dla użytkownika wycofano zestawy znaków mogące powodować problem z poprawnym odczytem hasła np. 0 i O (zero i duże o)

Wersja 9.6 - 21 listopada 2015

 • Panel dyrektora

  • w zakresie zastępstw:
   • wprowadzono mechanizm pamiętający dla danego użytkownika oraz komputera czy podczas poprzedniego zapisu zastępstw zaznaczono opcję powiadamiania użytkowników. Pozwoli to na odpowiednie, automatyczne zaznaczenie/odznaczenie tej opcji podczas kolejnego planowania zastępstw
   • w konfiguracji dodano możliwość wyłączenia menu "Zastępstwa" w panelu rodzica/ucznia/użytkownika zewnętrznego. Należy pamiętać, że ustawienie nie ma żadnego związku z powiadomieniami, które można wysłać do użytkowników podczas zapisu zastępstw
   • w przypadku włączonej powyższej opcji użytkownik będzie widział informacje o powodzie odwołania lekcji jeżeli na "tak" zostanie ustawiona opcja konfiguracyjna "Widok opisu lekcji w wydrukach, powiadomieniach dla zastępstw i w menu 'Zastępstwa' w panelu u rodzica/ucznia, jeśli jest dostępne"
  • w menu "Dzienniki->Oceny->Zestawienie ocen" dodano kolejny filtr pozwalający na wyświetlenie ocen wpisanych w wybranym dzienniku różnym
  • dodano opcję Zasoby->Uczniowie->Zestawienie oznakowań mebli, która dotyczy całej szkoły (wszystkich klas)
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • zmodyfikowano, usprawniono wydruki dzienników:
   • Dziennik zajęć przedszkola - Dzienny zapis pracy wychowawczo-dydaktycznej
   • Dziennik zajęć przedszkola - Wykaz obecności dzieci na zajęciach
   • Dziennik lekcyjny dla klas 1 - 3 szkoły podstawowej - Wykaz uczęszczania uczniów na zajęcia edukacyjne [tygodniowy]
  • dla względnego, punktowego systemu oceniania w interfejsie otwartej lekcji dla kolumn zawierających podsumowania punktowe wprowadzono zasadę obliczeń niezależnie od klasy/zespołu, dla którego uruchomiono lekcję - brany będzie pod uwagę jedynie przedmiot
  • wprowadzono możliwość zbiorczego przeglądu oraz edycji wzrostu/wysokości podkolanowej w danej klasie. W panelu dyrektora opcja znajduje się w menu "Zasoby->Klasy i zespoły->Wybór klasy->Wzrost uczniów", a w panelu nauczyciela (wychowawcy) w menu "Uczniowie"
  • przycisk pozwalający na przejście do zarządzania dodatkowymi zespołami danego dziennika różnego (jeżeli ich zapis jest możliwy) został dołożony do interfejsu dostępnego bezpośrednio po uruchomieniu danego dziennika różnego
  • w przeglądach obecności dla dzienników różnych zrezygnowano z wyświetlania lekcji odwołanych
  • usprawniono zapis słownika oceny opisowej
 • Panel nauczyciela

  • w menu "Kalendarz->Sprawdziany->Moje sprawdziany" dodano możliwość zmiany terminu (daty) sprawdzianu:
   • tylko jeżeli został on zapisany na dzień dzisiejszy lub przyszły
   • tylko w przód
   • Zmiana daty sprawdzianu nie powoduje zmiany pamiętanego czasu jego zapisu
  • po uruchomieniu lekcji z dowolnego dziennika różnego przez menu "Lekcje" oraz wyjściu z niej - system będzie przekierowywał do tego samego menu. W przypadku uruchomienia lekcji bezpośrednio przez dziennik różny jej zamknięcie będzie powodować powrót do listy lekcji w samym dzienniku
 • Panel rodzica, ucznia i użytkownika zewnętrznego

  • na liście nieobecności wyłączono informację o temacie lekcji, na której uczniowi wpisano nieobecność jeżeli w panelu dyrektora wyłączono widoczność zakładki "Tematy"
  • w menu "Frekwencja->Szczegółowa frekwencja" wprowadzono dodatkowe filtrowanie powodujące, że będą wykazywane jedynie lekcje klas/zespołów, do których zapisano ucznia, a nie całej jego klasy
  • ulepszono działanie powiadomień push w czasie rzeczywistym dla aplikacji mobilnej na platformę Android
 • Panele wszystkich użytkowników

  • zmodyfikowano opcję "nie pamiętam hasła", która obecnie do działania wymagać będzie podania jedynie adresu e-mail. W przypadku użytkowników, którzy dla jednego adresu mają w danym systemie więcej niż 1 konto opcja będzie pozwalać na wybór, dla którego dokładnie konta należy zresetować hasło. Wybór konta będzie możliwy w wiadomości e-mail, która zostanie wysłana do użytkownika

Wersja 9.5 - 27 października 2015

 • Panel dyrektora

  • udostępniono przegląd zadań domowych dostepny w menu "Dzienniki->Sprawdziany i zadania domowe->Zadania domowe"
  • usprawniono import z programu OSON:
   • wprowadzono opcję zmiany zaznaczeń na liście wyboru klas, które mają zostać uwzględnione podczas wykonywania operacji
   • rozbudowano mechanizm dezaktywacji uczniów, który będzie funkcjonował niezależnie od liczby wybranych klas
  • umożliwiono realizację importów z dziennika archiwalnego 2013/2014 do dziennika 2014/2015. Aby przeprowadzić taki import należy najpierw skontaktować się z Administracją WizjaNet, która odblokuje dziennik 2014/2015 i odpowiednio go skonfiguruje
  • w menu "Dzienniki->Oceny->Zestawienie" dodano filtr pozwalający na wyświetlenie ocen z wybraną wagą/wagami
  • w menu "Zasoby->Słowniki->Słownik/skala ocen" oraz "Zasoby->Słowniki->Słownik wag ocen" dodano informacje o liczbie wpisanych ocen dla danej oceny bądź wagi
  • usprawniono mechanizm dynamicznego tworzenia zespołów na etapie planowania zastępstw
  • ulepszono interfejs zapisu słownika godzin
  • na liście dzienników różnych dodano informację o ich liczebności
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • podczas edycji kartoteki ucznia dodano możliwość zapisu jego wzrostu oraz wysokości podkolanowej. Na tej podstawie w uruchomionej lekcji pojawi się przy danym uczniu kolor bądź kolory będące oznakowaniem mebli, które powinno się mu przydzielić
  • wprowadzono filtrowanie list rodzajów arkuszy ocen:
   • widoczne będą tylko arkusze zgodne z typem szkoły przypisanej do klasy ucznia
   • w przypadku uczniów klas z poziomem "1" widoczne będą tylko arkusze "b"
  • dla zbiorczego generowania kont dosępowych wzbogacono wydruk o datę ważności konta
  • wprowadzono ulepszenia w wydruku planu lekcji dla wydruków dzienników
 • Panel nauczyciela

  • w uruchomionej lekcji zmieniono formę sygnalizacji o zapowiedzianym sprawdzianie własnie na tę lekcję. W takiej sytuacji na przycisku "Sprawdziany" pojawi się ikona wykrzyknika, która po najechaniu na nią wyświetli tematykę sprawdzianu
 • Panel rodzica, ucznia i użytkownika zewnętrznego

  • ulepszono działanie raportów dziennych oraz tygodniowych
  • usprawniono działanie menu "Tematy"

Wersja 9.4 - 15 października 2015

 • Panel nauczyciela

  • wprowadzono obsługę zadań domowych:
   • w otwartej lekcji dodano przycisk "Zadania" uruchamiający ekran pozwalający na dodanie zadania domowego oraz przegląd i kasowanie dotychczas zapisanych
   • jeżeli zapisano zadanie domowe dla danej lekcji to po jej otwarciu przycisk "Zadania" będzie zawierał znak wykrzyknika, a po najechaniu na niego w dymku pojawi się treść zadania
   • w menu "Kalendarz" dodano przycisk "Zadania domowe" pozwalający na przegląd zadań zapisanych przez nauczyciela z opcją kasowania
 • Panel rodzica, ucznia i użytkownika zewnętrznego

  • przycisk "Ankiety" został przeniesiony do wiadomości, a w jego miejsce znajduje się przycisk "Zadania" uruchamiający interfejs przeglądu zadań domowych z dodatkowym oznaczeniem zadań na jutro
  • ponadto w przypadku znalezienia zadań domowych na jutro na nowo dodanym przycisku pojawi się ich liczba - analogicznie do sygnalizacji o nowych wiadomościach i zastępstwach
  • dodano możliwość otrzymywania powiadomień o zadaniach domowych na jutro na e-mail i/lub aplikację mobilną

Wersja 9.3 - 13 października 2015

 • Panel dyrektora

  • podczas kopiowania planu lekcji dodano możliwość zdecydowania czy mają być kopiowani również dodatkowi nauczyciele
  • w dziennikach różnych również wprowadzono opcję kopiowania planu lekcji z wyborem czy mają zostać skopiowane wyjątki oraz dodatkowi nauczyciele
  • w lekcjach odwołanych po wybraniu konkretnej kategorii (powodu odwołania) dodano informacje o czasie oraz adresie ip zapisu w dymku po najechaniu kursorem myszy na zapisującego
  • w zaawansowanej wyszukiwarce uczniów dodano możliwość wyboru klasy w dodatkowych warunkach wyszukiwania
  • w menu "Zasoby->Uczniowie" usprawniono interfejs
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • rozbudowano słowniki oceny opisowej:
   • pozwolono na definiowanie słowników oceny opisowej cząstkowej z podziałem na kategorie wraz ze sformułowaniami
   • następnie tego rodzaju słownik można przypisać do opisowej grupy ocen podczas jej tworzenia/edycji. W ten sposób podczas wpisywania oceny zostanie wczytany domyślnie przypisany słownik, a jednocześnie możliwe będzie przełączenie się na inny
   • zmodyfikowano interfejs wyboru sformułowań ze słownika na etapie wpisu oceny opisowej
   • w panelu nauczyciela umieszczono dodatkowy przycisk pozwalający na zarządzanie słownikami w menu "Oceny"
  • w dziennkach różnych dodano automatyczny zapis do plików po ręcznym wygenerowaniu wydruku całego dziennika
  • usprawniono wydruk "Wykaz uczęszczania uczniów na zajęcia edukacyjne [miesięczny]" w dzienniku klas I-III szkoły podstawowej
  • w grupach ocen rozszerzono pulę kolorów, które można wykorzystać podczas ich zapisu
 • Panel nauczyciela

  • w uruchomionej lekcji po kliknięciu na ucznia dodano informacje o telefonach rodziców/opiekunów
  • usprawniono mechanizm zapisu tematów w rozkładzie materiału oraz import rozkładu z pliku xls
  • wprowadzono mechanizm, który w przypadku nieprawidłowego (sprzecznego) ustawienia etapu edukacyjnego i typu szkoły w rozkładzie materiału, po otwarciu jego edycji informuje o zaistniałej sytuacji i nie pozwala na ponowny zapis błędnych ustawień
 • Panel rodzica, ucznia i użytkownika zewnętrznego

  • dodano kolejne rodzaje powiadomień, które użytkownik może otrzymywać
  • ulepszono działanie mobilnej wersji systemu on-line

Wersja 9.2 - 30 września 2015

 • Panel dyrektora

  • w wydruku planu płachty dodano możliwość zmiany kolejności drukowanych klas/nauczycieli metodą przeciągnij i upuść
  • w menu "Zasoby->Kadra i użytkownicy->Konta administracyjne" dodano opcję Wpisy administratorów pozwalającą na sprawdzenie czy dana osoba ma wprowadzone w dzienniku jakieś istotne zasoby np. przed wykasowaniem jej konta
  • pozwolono na edycję informacji "Wypis ze szkoły - odbiór dokumentów" niezależnie od tego czy wcześniej zostały one wprowadzone dla danego ucznia
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • w interfejsach zbiorczego wpisywania ocen z danej kolumny dodano możliwość określenia, która ocena ma być liczona do średniej
  • usprawniono interfejs wprowadzania pojedynczych ocen
  • w wydrukach dzienników zawierających oceny cząstkowe dołożono strony z ocenami opisowymi jeżeli zostały wpisane
  • wydruki "Zestawienie ocen..." dla klas starszych (powyżej I-III szkoły podstawowej) zostały dostosowane do przypadków, w kórych klasa posiada bardzo dużą liczbę przedmiotów
  • usprawniono mechanizm zbiorczego generowania kont dostępowych w klasie
  • rozszerzono liczbę dostępnych kolorów wykorzystywanych w grupach ocen
  • na listach dzienników różnych dodano kolumnę informującą czy dany dziennik jest widoczny dla rodzica/ucznia
  • zmieniono nazewnictwa w dzienniku zajęć pedagoga szkolnego
 • Panel rodzica, ucznia i użytkownika zewnętrznego

  • w kalendarzach klasowych wprowadzono wyświetlanie zapowiedzi sprawdzianów powiązanych z całą klasą i tylko zespołami, do których uczeń jest zapisany

Wersja 9.1 - 24 września 2015

 • Panel dyrektora

  • w chronologicznym przeglądzie lekcji dodano możliwość ich kasowania
  • po uruchomieniu kartoteki ucznia i dalej opcji "Oceny i frekwencja ucznia" dodano możliwość kasowania ocen cząstkowych przez kliknięcie na danej pozycji
  • w zamówieniach wydruków dodano zestawienie aktualnie wprowadzonych zamówień przez wszystkich użytkowników
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • zrealizowano zmiany w zakresie grup ocen:
   • wprowadzono opisowe grupy ocen, w ramach których możliwe jest wpisywanie ocen w formie dowolnego opisu, które będa zapisywane z wartością zero i automatycznie nie uwzględniane przy liczeniu średnich. Ponadto podczas zakładania grupy można zdecydować czy oceny w niej wystawione mają być widoczne dla rodzica/ucznia. Grupy można zakładać korzystając z przycisku "Nowa grupa opisowa"
   • dodano interaktywny mechanizm pokazujący jak będzie wyglądać opis oceny wystawionej w danej kolumnie, który będzie widoczny np. w panelu rodzica/ucznia
   • pozwolono na zapis grup z pustymi nazwami kolumn
  • podczas dodawania/edycji dziennika różnego o zmiennym składzie dodano opcję "Domyślnie nieaktywne obecności", której ustawienie powoduje, że dla nowo uruchamianej lekcji wszyscy uczniowie mają zapisaną tzw. "szarą główkę" oznaczającą brak statusu obecności w lekcji. Należy pamiętać, że ma to być jedynie ułatwienie w przypadku niektórych dzienników, ale nie wolno takiej lekcji pozostawić bez żadnego statusu obecności ponieważ zostanie ona potraktowana jako odwołana
  • na etapie zapisu podręcznika umożliwono jego przypisanie do dowolnej liczby szkół i przedmiotów w ramach szkolnego zestawu podręczników
  • rozbudowano opcję zbiorczego generowania kont dostępowych w klasie:
   • dodano automatyczne przypisanie adresów e-mail do generowanych kont na podstawie danych z kartoteki ucznia
   • wprowadzono możliwość automatycznego wysłania powiadomień e-mail z loginem i hasłem do rodziców/uczniów
 • Panel nauczyciela

  • na etapie wpisywania pojedynczej oceny cząstkowej dodano możliwość zdecydowania czy ocena ma być liczona do średniej. Opcja dotyczy dziennika głównego oraz dzienników różnych głównych
  • zrealizowano zmiany związane z podstawami programowymi, rozkładami materiałów, podręcznikami:
   • na etapie prowadzenia lekcji po wejściu w "Tematy" wprowadzono dodatkowe sygnalizowanie zrealizowanego już tematu za pomocą ikony
   • dodano opcję wczytywania tematów do istniejącego rozkładu z innego rozkładu udostępnionego w szkole lub całym systemie. Opcję uruchamia się przyciskiem "Wczytaj z bazy" po wejściu w konkretny rozkład
   • umożliwiono wykasowanie tematów z danego rozkładu dla wybranego poziomu
   • w rozkładzie i na lekcji dodano możliwość dodania temtu powyżej aktualnego
   • przy podglądzie realizacji podstawy dodano wyświetlanie danych realizowanych podstaw programowych
   • ujednolicono nazewnictwa wydawnictw
   • zablokowano możliwość skasowania podstawy programowej jeśli została ona podpięta pod rozkład lub gdy jest wykorzystana na jakiejś lekcji
   • do bazy rozkładów i podstaw programowych dodano nowe pozycje
 • Panel rodzica, ucznia i użytkownika zewnętrznego

Wersja 9.0 - 1 września 2015

 • Panel dyrektora

  • uwzględniono wszystkie rodzaje dzienników różnych w opcji zamawiania wydruków
  • w menu Zasoby->Klasy i zespoły po wejściu w konkretną klasę dodano opcję "Powiązane zespoły" wyświetlającą na podstawie składu uczniów zespoły, które system traktuje jako bezpośrednio powiązane z daną klasą. Opcja zawiera również objaśnienie jak należy postępować w razie wykazywania nieprawidłowych zespołów
  • w planach lekcji dodano wydruk planu płachty z szeregiem konfiguracji
  • w imporcie z programu OSON dodano ekran pośredni, na którym należy wybrać klasy, która mają zostać zaimportowane do systemu
  • w module wycieczek i praktyk:
   • dodano tzw. "Luźne wpisy", dzięki którym można zdefiniować dodatkowe informacje wyświetlane w wydruku dziennika "Wykaz uczęszczania uczniów na zajęcia, Realizacja programu nauczania"
   • podczas zapisu wycieczki/praktyki dodano 2 opcje wyboru:
    • czy zapis lekcji powinien zostać zrealizowany na podstawie planu lekcji (opcja domyślna, dotychczas jedyna)
    • czy zapis lekcji powinien uwzględniać zespoły
  • w planach lekcji po wybraniu "modyfikuj" dodano opcję Przepisanie godzin pozwalającą na zmianę słownika godzin używanego w danym planie. Należy pamiętać, że po zrealizowaniu opcji konieczne jest zweryfikowanie czy daty obowiązywania słowników godzin są zgodne z planami lekcji
  • w zestawieniu nieobecności i nadgodzin rozbudowano opcję drukowania
  • w menu "Zasoby->Uczniowie->Uczniowie nieaktywni" dodano informacje o klasach i zespołach powiązanych z danym uczniem. Pozwola to na rozróżnienie uczniów, którzy zostali wypisani ze szkoły (mają nieaktywne powiązana z klasą), od uczniów którzy najprawdopodobniej znajdują się w systemie niepotrzebnie, bo np. po imporcie z roku poprzedniego nie wykasowano absolwentów
  • na etapie wprowadzania planu lekcji dla dziennika różnego wprowadzono dodatkową walidację jednostek lekcyjnych
  • w menu "Analizy->Przegląd lekcji w klasach->Przegląd tygodniowy" w dodatkowych opcjach filtrowania dodano możliwość określenia zakresu jednostek lekcyjnych
  • na liście klas i zespołów dodano ikonę wyświetlającą czas wpisu klasy/zespołu do dziennika. Czas będzie pamiętany dla zasobów wprowadzanych po 17 sierpnia 2015
  • w zaawansowanej wyszukiwarce uczniów dodano możliwość wyszukania uczniów, którzy nie uczą się żadnego język obcego
  • menu "Pliki->Zestawienie" zostało rozbudowane pokazując informacje o zajmowanej przestrzeni przez użytkowników z uwzględnieniem ich plików oraz załączników wysyłanych wiadomości
  • dodano kolejne pozycje w menu Zasoby->Pozostałe->Narzędzia
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • wprowadzono podstawy programowe, rozbudowano rozkłady materiału oraz podręczniki. Szczegółowa instrukcja dotycząca zmian jest dostępna tutaj. Zmiany nie dotyczą dzienników różnych
  • w planach lekcji nauczyciela uwzględniono lekcje, na których został on zapisany jako nauczyciel dodatkowy
  • na świadectwach i arkuszach ocen umożliwono zapis oceny 7 (wybitny)
  • na etapie tworzenia/edycji dziennika różnego dodano opcje pozwalające określić:
   • czy dziennik ma być dostępny dla wszystkich nauczycieli
   • czy nowo dodawana lekcja ma być uruchamiana z pustą listą uczniów. Opcja dotyczy dzienników o zmiennym składzie
  • w wydrukach klas dodano pozycję Nauczane języki obce w klasie
  • na listach zwolnień dodano informacje jakich konkretnych dzienników (rodzajów) dotyczą
  • w dzienniku zajęć i czynności dodatkowych nauczyciela dodano "Uwagi" w ramch tzw. "dodatkowych zapisów", które uwzględniono również w wydruku tego dziennika
  • usprawniono niektóre wydruki dzienników np. "Oceny osiągnięć edukacyjnych", w którym nauczyciele uczący są pobierani dla każdego okresu niezależnie na podstawie planu lekcji
  • usprawniono zapis odpowiedniej formy niektórych ocen zależnie od płci na świadectwach i arkuszach (np. nieklasyfikowany, nieklasyfikowana)
  • w module świadectw usprawniono mechanizm podpisu elektronicznego
  • arkusz ocen MEN-I/37b/2 został usprawniony w zakresie dodatkowych zajęć edukacyjnych dla klas I-III
  • wprowadzono mechanizm kontroli wpisów w rejestrze godzin powodujący automatyczne ich skasowanie jeżeli nie są one zgodne z wpisanymi lekcjami. Przykładowo jeżeli w dzienniku "ABC" wpisano do rejestru godzin 45 minut z przedmiotu "wychowanie fizyczne" w dniu 14 września 2015, a jednocześnie nie zapisano w tym dzienniku dla tego samego dnia żadnej lekcji nieodwołanej z wychowania fizycznego to taki wpis zostanie skasowany
 • Panel nauczyciela

  • na etapie prowadzenia lekcji:
   • usunięto opcję wykasowywania obecności ucznia (tzw. szara główka) ikonką czerwonego krzyżyka lub checkboxem. Obecnie status ten jest dostępny jako ostatni podczas standardowego wpisywania obecności poprzez "klikanie w główki"
   • w opcji zbiorowej zmiany obecności dodano możliwość zapisu szarej główki. Uwaga! System pozwoli na zapis szarej główki wszystkim uczniom w lekcji jednak nie można takiej lekcji pozostawić zapisanej w systemie ponieważ spowoduje to, że zostanie ona sklasyfikowana jako lekcja odwołana, a jej zasoby powiązane (np. oceny) zostaną skasowane. Prawidłowa lekcja nieodwołana musi posiadać zapisany przynajmniej jeden dowolny status obecności (nie szarą głowę)
   • w dziennikach różnych:
    • dla lekcji z kilkoma jednostkami lekcyjnymi wprowadzono mechanizm powodujący, że kliknięcie w dany status obecności spowoduje zapisanie odpowiednich statusów uczniowi dla kolejnych jednostek lekcyjnych. Podobny mechanizm wprowadzono dla opcji zbiorowej zmiany obecności
    • opcja "dopisz uczniów" została zmieniona na "wczytaj uczniów" oraz dodano do niej możliwość usunięcia aktualnej listy uczniów w ramach lekcji (do jej ponownego uruchomienia)
   • w dzienniku różnym zajęć świetlicy:
    • wprowadzono opcję "wczytaj uczniów z innych zajęć" pozwalającą na załadowanie listy uczniów z innych zajęć dowolnego dziennika świetlicy z tego samego dnia pod warunkiem, że na ostatniej jednostce lekcyjnej przynajmniej jednemu uczniowi zapisano status obecności. Opcja również zawiera możliwość usunięcia aktualnej listy uczniów w ramach lekcji
    • wprowadzono możliwość zapisu godzin wejścia i wyjścia wraz z mechanizmem ich automatycznego przeliczania w momencie klikania w statusy obecności
  • udostępniona została nowa wersja instrukcji, którą można uruchomić przyciskiem "Pomoc" w górnym niebieskim menu lub wciskając klawisz F2 na klawiaturze
  • w menu "Tematy" po wybraniu klasy/zespołu oraz przedmiotu wprowadzono 2 przyciski pozwalające na drukowanie listy zrealizowanych tematów w wybranej kolejności
  • w lekcjach zrezygnowano z wyświetlania dni, dla których nie zapisano żadnych lekcji w planie jak i żadnych nie zrealizowano
  • ocena ZW została usunięta z listy dostępnych stopni podczas wystawiania ocen zachowania
 • Panele wszystkich użytkowników

  • rozszerzono pulę dopuszczalnych rodzajów plików, które można przesyłać przez moduł wiadomości