Dziennik elektroniczny mobiDziennik wersja 8 - historia zmian

Wersja 8.19 - 23 czerwca 2015

 • Panel dyrektora

  • w przeglądzie ocen umożliwono kasowanie wybranej kolumny grupy ocen. Należy pamiętać, że operacja spowoduje wykasowanie ocen przypisanych do kasowanej kolumny
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • dla uczniów mających wystawioną ocenę z religii oraz etyki:
   • do arkuszy ocen, świadectw i innych miejsc na ocenę z religii będzie wczytywana ocena wyższa
   • do średniej ocen ucznia również będzie brana pod uwagę tylko ocena wyższa
  • w Zestawieniu ocen przewidywanych, śródrocznych i rocznych wprowadzono sprawdzenie jakie dokładnie przedmioty posiada każdy uczeń w planie lekcji i na tej podstawie:
   • widoczne jest czerwone pole z wykrzyknikiem jeżeli uczeń posiada przedmiot w planie, ale nie ma z niego wystawionej oceny
   • widoczny jest znak "X" jeżeli uczeń nie ma przedmiotu w planie i nie ma wystawionej oceny
  • w świadectwach:
   • w panelu dyrektora po wejściu w "Dzienniki->Świadectwa" dodano statystykę informującą dla ilu uczniów zatwierdzono i uzupełniono oceny, dla ilu uczniów zapisano świadectwo oraz ile zapisano świadectw/plików
   • dla klas I-III szkoły podstawowej ulepszono możliwość zapisu dodatkowych zajęć edukacyjnych
   • zwiększono liczbę możliwych do wpisania znaków w polu określającym poziom klasy
  • w arkuszach ocen:
   • dodano wzór MEN-I/40b/2 - arkusz ocen ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczającego do gimnazjum
   • we wzorze MEN-I/38b/2 dla stron klas starszych umożliwiono zapis opisowej oceny zachowania
   • we wzorze MEN-I/37b/2 dla strony klas młodszych ulepszono zapis dodatkowych zajęć edukacyjnych

Wersja 8.18 - 15 czerwca 2015

 • Panel dyrektora

  • w menu Dzienniki->Lekcje odwołane, dni wolne ulepszono opcje kasowania lekcji
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • w arkuszach ocen:
   • dodano opcję pozwalającą na wczytanie listy przedmiotów z ostatniej kartki u poprzedniego ucznia
   • wprowadzono kontrolę dodatkowych wyrazów w pozycji Imiona i nazwiska rodziców i adresy ich zamieszkania
  • w świadectwach:
   • przy zapisie nowych wprowadzono automatyczne dopisywanie " r." przy datach urodzenia. W przypadku ręcznego wprowadzenia takiego dopisku (lub jego wyczyszczenia) system zapyta czy wykonać to automatycznie dla wszystkich uczniów w ramach tworzonych świadectw
   • dla świadectw klas I-III szkoły podstawowej wprowadzono automatyczne przenoszenie ocen opisowych z modułu świadectw do dziennika
  • wprowadzono zmiany związane ze słownikiem oceny opisowej:
   • uniemożliwono modyfikację słownika systemowego
   • dodano możliwość ustawiania kolejności kategorii i podkategorii metodą "przeciągnij i upuść"
   • na etapie wystawiania ocen opisowych pozwolono na dodawanie nowych sformułowań, kasowaniie sformułowań oraz wprowadzono dodatkowe oznaczenia słownika systemowego i szkolnego za pomocą kolorów
  • ulepszono wydruk dziennika "Inne informacje o uczniu"
  • w dodatkowej kartotece ucznia umożliwiono określenie czy uczeń mieszka na wsi. Zatwierdzenie informacji dla I-go okresu będzie skutkować liczeniem ucznia w pozycji "Liczba uczniów mieszkających na wsi" w wydruku dziennika

Wersja 8.17 - 28 maja 2015

 • Panel dyrektora

  • w opcjach konfiguracyjnych dodano możliwość określenia ile dni do przodu nauczyciele mogą wpisywać lekcje. Domyślnie wprowadzanie takich lekcji nie jest możliwe, chyba że wynikają one z planowania zastępstw bądź wycieczek/praktyk
  • usprawiono działanie opcji "Dzienniki->Oceny->Uczniowie bez arkuszy ocen"
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • wprowadzono zmiany związane ze słownikiem oceny opisowej:
   • udostępniono systemowy słownik, którego widoczność można włączyć/wyłączyć w opcjach konfiguracyjnych (panel dyrektora) w pozycji "Widok systemowego słownika oceny opisowej". Jeśli słownik zostanie ustawiony jako widoczny to niezależnie każdy nauczyciel będzie mógł podczas wpisywania oceny zdecydować czy chce go widzieć
   • w interfejsie edycyjnym wprowadzono podział na słownik systemowy oraz szkolny
   • na etapie wystawiania ocen opisowych, po otwarciu słownika zmieniono sposób jego wyświetlania na strukturę drzewiastą
  • w arkuszach ocen dodano opcję pozwalającą na wczytanie ocen, które zostały uzupełnione i zatwierdzone na świadectwo
  • w kolejnych miejscach dodano przyciski nawigacyjne pozwalające np. na przejście do poprzedniej/następnej klasy
 • Panele wszystkich użytkowników

  • po otwarciu wiadomości odebranej dodano informację o dokładnym czasie przeczytania wiadomości
  • w opcji "nie pamiętam hasła" przestano uwzględniać wielkość znaków dla podawanego loginu

Wersja 8.16 - 11 maja 2015

 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • w planach lekcji nauczycieli udostępniono przyciski pozwalające na przełączanie się między poprzednim/następnym nauczycielem
  • analogiczne przyciski dodano w niektórych miejscach, które zawierają listy klas/zespołów np. plan lekcji czy zachowanie
  • po wejściu w dany dziennik różny dodano przy przedmiotach informacje o nauczycielach uczących
  • w wydruku "4. Dziennik - Nauczane przedmioty" dziennika zajęć indywidualnych uwzględniono obszary edukacji jeżeli w dzienniku zdefiniowano jakiś przedmiot blokowy, co powinno mieć miejsce w przypadku uczniów klas I-III szkoły podstawowej
 • Panel nauczyciela

  • w menu "Lekcje":
   • dla lekcji przynajmniej raz uruchomionych przez nauczyciela dodano sygnalizcję o braki wpisanego tematu
   • po najechaniu na temat zrealizowanej lekcji dodano dymek zawierający informacje o: temacie, czasie wpisania, źródle wpisania (IP lub ID urządzenia mobilnego), dzienniku różnym i zastępstwie. W przypadku dwóch ostatnich informacje będą widoczne tylko jeżeli danej lekcji dotyczą
  • na etapie zapisu klasyfikacyjnych ocen opisowych umożliwiono wczytanie oceny z wybranego poprzedniego okresu. Opcja zadziała dla uruchomionego okresu innego iż I-szy
 • Panele wszystkich użytkowników

  • w kalendarzach klasowych pozwolono na stosowanie wpisów zawierających cydzysłów bądź apostrof

Wersja 8.15 - 8 maja 2015

 • Panel dyrektora

  • w opcji "Analizy->Podejrzenia konfliktów->Lekcji" dodano możliwość filtrowania na podstawie wprowadzonych szkół, pod warunkiem że wprowadzono ich więcej niż jedną
  • w menu "Analizy->Realizacja planu->Realiacja planu nauczycieli" uwzględniono dzienniki różne
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • do wydruku dziennika zajęć i czynności dodatkowych nauczyciela dodano tygodniowy rozkład zajęć
  • w innych wydrukach dzienników różnych dla pozycji "Dziennik - Oceny opisowe" wprowadzono kontrolę wiszących spójników
 • Panel nauczyciela

  • w menu "Lekcje" uwzględniono plan oraz lekcje zrealizowane z dzienników różnych. Uruchomienie takiej lekcji spowoduje jej uruchomienie z automatycznym przeniesieniem do odpowiedniego dziennika różnego
  • zmieniono zasadę określania uprawnienia do wprowadzania dodatkowych zapisów w dziennikach różnych. Będzie je mógł wprowadzać:
   • założyciel dziennika
   • wychowawca klasy/zespołu powiązanego z dziennikiem
   • dowolny nauczyciel pod warunkiem, że jest to dziennik o stałym składzie

Wersja 8.14 - 5 maja 2015

 • Panel dyrektora

  • w module wiadomości ustawiono nauczycieli jako domyślną grupę odbiorców na etapie pisania wiadomości
  • usprawniono działanie opcji Analizy->Podejrzenia konfliktów->Sal
  • opcję "Zasoby->Pozostałe->Pamięć cache" zastąpiono opcją "Zasoby->Pozostałe->Narzędzia", która zawiera w sobie możliwość wyczyszczenia pamięci cache oraz inne opcje, które mogą okazać się przydatne np. możliwość zbiorowej zmiany daty początku aktywności uczniów
  • w zestawieniach lekcji nauczycieli (Analizy->Zestawienia lekcji) zrezygnowano z liczenia lekcji odwołanych
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • w przypadku dzienników korzystających z punktowego systemu oceniania w wydruku "14. Dziennik - Oceny osiągnięć edukacyjnych" dodano przy każdej ocenie informację o maksymalnej liczbie punktów jaką uczeń mógł zdobyć
  • w wydrukach dzienników dodano informacje o przypisanych do lekcji dodatkowych nauczycielach
  • w aktualnych planach klas dodano klasy młodsze
  • w wydruku dziennika zajęć specjalistycznych przebudowano i usprawniono wydruk "Diagnoza, program terapii, analiza postępów, wnioski i zalecenia do dalszej pracy"
  • wprowadzono możliwość zapowiadania sprawdzianów w dziennikach różnych. Będą one również widoczne dla dyrektora w menu Dzienniki->Sprawdziany
  • wprowadzono mechanizm powodujący, że w przypadku anulowania oceny, która nie posiada zapisanego komentarza zostanie zapisany jej komentarz zawierający informacje kiedy i przez kogo ocena została pierwotnie wpisania oraz kiedy i przez kogo została anulowana. Komentarze te nie będą widoczne dla rodziców/uczniów, ale będą widoczne dla nauczycieli i dyrektorów
  • wprowadzono zmiany w świadectwach:
   • we wzorach MEN-I/23a/2 oraz MEN-I/23a-w/2 zwiększono liczbę znaków dla daty urodzenia
   • ponadto po dopisaniu skrótu "r." do daty urodzenia system zapyta czy dopisać go do każdego ucznia w ramach tworzonego świadectwa
   • zwiększono maksymalna liczbę znaków na numer z księgi ucznia
  • wprowadzono zmiany w arkuszach ocen:
   • podczas wczytywania danych śródrocznych/rocznych wprowadzono mechanizm powodujący, że jeżeli z danego przedmiotu nie znaleziono oceny, ale została już ona wpisana ręcznie to nie zostanie wyczyszczona w arkuszu
   • dla wzorów dostosowanych do wypełniania komputeorwego ("b/" w symbolu) wprowadzono opcję powodującą, że w przypadku kartki z wieloma kolumnami do ostatniej z nich wczytywane jest sformułowanie "wyniki klasyfikacji końcowej", a nie "wyniki klasyfikacji rocznej"
  • ulepszono mechanizm sygnalizowania o kolejnym planie lekcji
  • usprawniono wydruk danych osobowych w wydruku dzienników
 • Panele wszystkich użytkowników

  • w module wiadomości w przypadku przekazywania wiadomości dalej dodano możliwość wyboru jakie załączniki niepowinny zostać przekazane
  • dla załączników oraz plików z repozytorium dodano informację o rozmiarze danego pliku. Jeśli taka informacja nie widnieje oznacza to, że dla danego pliku nie wykonała się jeszcze operacja kalkulacji i zapisu jego rozmiaru

Wersja 8.13 - 17 kwietnia 2015

 • Panel dyrektora

  • dodano opcję Analizy->Podejrzenia konfliktów->Danych uczniów, która na podstawie numeru pesel ucznia sygnalizuje przypadki:
   • nieprawidłowego numeru pesel
   • niezgodności płci wynikającej z numeru pesel z płcią przypisaną uczniowi w dzienniku
   • niezgodności daty urodzenia wynikającej z numeru pesel z datą urodzenia przypisaną uczniowi w dzienniku
   Zalecamy weryfikację zapisów jeżeli w szkole tego rodzaju podejrzenia konfliktów będą widoczne
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • dodano możliwość wygenerowania zaświadczenia o ukończeniu klasy patronackiej
  • rozbudowano wydruk dziennika głównego 14. Oceny osiągnięć edukacyjnych
   • zwiększono dopuszczalną liczbę znaków dla opisów grup i kolumn ocen
   • dodano kolumnę ze średnią ważoną ocen ucznia, a w przypadku systemów punktowych będzie to informacja o sumie zdobytych punktów przez ucznia oraz maksymalnej sumie jaką mógł uzyskać
  • na etapie edycji planu lekcji dla dzienników różnych dodano ułatwienie polegające na automatycznej zmianie aktywności pola formularza z godziny rozpoczęcia na godzinę zakończenia po poprawnym uzupełnieniu pierwszego z nich
 • Panele wszystkich użytkowników

  • w wiadomościach odebranych oraz wysłanych dodano ikonę sygnalizującą, że dana wiadomość zawiera załączniki. Dodatkowo po najechaniu nią widoczna jest dokładna informacja o liczbie załączników.

Wersja 8.12 - 15 kwietnia 2015

 • Panel dyrektora

  • w kartotece ucznia w pozycji Klasy i zespoły ucznia dodano możliwość bezpośredniego przejścia do klasy lub zespołu przez kliknięcie w jego nazwę
  • w menu Dzienniki->Rozkłady obok każdego nauczyciela dodano informację o liczbie rozkładów jakie wprowadził do systemu
  • usprawniono działanie importu z arkusza organizacyjnego Pabs
  • w menu Zasoby->Klasy i zespoły->Wybór klasy dodano informacje o czasie aktywności uczniów
  • jeżeli w powyższym menu uruchomi się opcję Zarządzaj uczniami to również będą widoczne informacje o aktywności uczniów w zmienionej postaci, a dodatkowo będzie możliwe bezpośrednie przejście do kartoteki ucznia poprzez kliknięcia w nazwisko i imię danego ucznia
  • w menu Zasoby->Szkoły przy każdej ze szkół dodano przyciski pozwalające na przejście do edycji danych szkoły lub edycji jej konfiguracji
  • w opcji układania planu w przypadku wykrycia zajętości wybranej sali dodano szczegółowe informacje jakie zajęcia zostały już dla niej zapisane
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • w świadectwach ukończenia liceum ogólnokształcącego (MEN-I/23a/2, MEN-I/23a-w/2) dodano możliwość zapisania 4-tego przedmiotu uzupełniającego
  • usprawniono i rozbudowano wydruki list uczniów dla wszystkich wydruków dzienników
 • Panel nauczyciela

  • w uruchomionej lekcji (dotyczy również dzienników różnych):
   • usprawniono wyświetlanie list uczniów dla specyficznych przypadków
   • przy uczniach nieaktywnych (przekreślonych na czerwono) dodano informację o czasie aktywności w klasie/zespole
 • Panele wszystkich użytkowników

  • w opcji moje logowania dołożono informację o przypadkach automatycznego wylogowania użytkownika
  • wyłączono działanie opcji nie pamiętam hasła dla kont, które zostały zablokowane przez dyrektora/administratora
  • na etapie pisania wiadomości dodano możliwość przyporządkowania jej do wybranych folderów jeżeli użytkownik z nich korzysta

Wersja 8.11 - 25 marca 2015

 • bezpośrednio na etapie dodawania/edycji klasy lub zespołu dodano możliwość przypisania do słowników godzin
 • w tygodniowym przeglądzie lekcji w panelu dyrektora w dodatkowych opcjach filtrowania dodano możliwość wyboru swobodnego zakresu dat
 • w dziennkach różnych dla uruchomionej lekcji zmieniono zasadę wyświetlania listy uczniów, która będzie analogiczna do dziennika głównego wyświetlając również uczniów nieaktywnych w odpowiedni sposób
 • na etapie wprowadzania/modyfikacji planu lekcji dodano możliwość zaznaczenia/odznaczenia danego dodatkowego nauczyciela dla wszystkich lekcji
 • w przeglądach obecności dodano więcej informacji w dymkach pojawiających się po najechaniu na "numerek/krateczkę" pod daną datą
 • ponadto w panelu nauczyciela w tym samym przeglądzie będą widoczne dodatkowe informacje o wpisanym statusie obecności po najechaniu myszką na niego
 • w module wiadomości dla grupy odbiorców "wychowawcy" zmieniono kolejność wyświetlania użytkowników, co spowoduje, że w pierwszej kolejności zawsze będzie widoczny wychowawca główny (bezpośrednio przypisany do klasy/zespołu)
 • w wydruku dziennika zajęć przedszkola tematy, w których wstawiono nową linię będą widoczne w taki sam sposób jak je wpisano. Zmiana nie będzie działać wstecz
 • zmieniono zasadę generowania formy adresów np. podczas importu zasobów z programu OSON. Przy ręcznym wprowadzaniu tych danych również zaleca się stosowanie takiej formy, aczkolwiek nie jest konieczna jakakolwiek modyfikacja adresów już wprowadzonych
 • w panelu dyrektora udostępniono możliwość importu słownika oceny opisowej z odpowiednio przygotowanego pliku csv

Wersja 8.10 - 12 marca 2015

 • system został w pełni dostosowany do szkół korzystających z dowolnej liczby okresów (semestrów)
 • w dziennikach różnych wprowadzono informacje o średniej ważonej/podsumowaniach punktowych
 • w panelu dyrektora menu Analizy->Statystyki->Statystyka ocen zostało rozbudowane oraz podzielone na osobne subopcje
 • w panelu dyrektora dodano nową opcję Dzienniki->Oceny->Uczniowie bez arkuszy ocen
 • również w menu Dzienniki->Oceny w przeglądzie ocen dodano możliwość uruchomienia przeglądu dla wybranego dziennika różnego
 • w panelu dyrektora w menu Dzienniki->Zwolnienia dodano informację o liczbie wpisanych zwolnień obok każdej z klas
 • podobnie w planach lekcji dodano informację o liczbie lekcji zapisanych w danym planie
 • w panelu rodzica/ucznia dodano niezależną opcję pozwalającą na scalenie niepotrzebnie założonych kilku kont dla tej samej osoby. Jest ona dostępna w zakładce Mój profil
 • w panelu dyrektora w menu Dzienniki->Tematy->Tematy z przedmiotów dla sytuacji wyboru zespołu system wczytuje listę przedmiotów z uwzględnieniem dzienników różnych głównych
 • w opcjach konifugracyjnych dodano trzecią linijkę dla wpisu nazwy szkoły na stronę logowania
 • zablokowano możliwość uruchomienia dziennika zajęć pedagoga dla osób posiadająych konto dyrektorskie/administracyjne z określonym podrodzajem
 • w dziennikach różnych po wybraniu dziennika oraz przedmiotu na liście lekcji dodano informację jakiej dokładnie klasy/grupy dotyczy dany zapis
 • usprawniono działanie planów blokowych
 • zwiększono zakres dopuszczalnych rozszerzeń plików, które można wgrywać do systemu
 • w panelu dyrektora w przeglądzie realizacji rozkładów (Analizy->Statystyki->Realizacja rozkładów) dodano ikonki sygnalizujące jakiego rodzaju jest dany rozkład. Ikona oznacza standardowy rozkład, a ikona rozkład blokowy
 • na liście dzienników różnych w panelu dyrektora dodano informację o czasie założenia dziennika w ikonie informacyjnej. Będzie to jednak działać dla dzienników, które dopiero zostaną założone
 • usprawniono opcję kopiowania grup ocen
 • w przeglądzie ocen i frekwencji ucznia, który dostępny jest z poziomu kartoteki dodano m.in. informacje o średnich ważonych bądź podsumowaniach punktowych
 • w przeglądzie lekcji odwołanych i dni wolnych dodano informacje o liczbie wpisów oraz czasie ostatniego dla danej kategorii
 • w panelu dyrektora Zestawienia ocen przewidywanych, śródrocznych i rocznych zostały dodatkowo umieszczone w głownym menu Dzienniki->Oceny
 • w kartotece ucznia, przeglądzie zachowania ucznia, arkuszu ocen ucznia i innych miejsach dodano przyciski pozwalające na bezpośrednie przełączanie się między uczniami klasy
 • w planach lekcji dodano ikony informujące o dodatkowych nauczycielach przypisanych do danej lekcji

Wersja 8.9 - 24 grudnia 2014

 • w panelu dyrektora dodano nową opcję dostępną w menu Dzienniki->Oceny->Zestawienie ocen. Pozwala ona na przegląd wpisanych ocen na podstawie czasu ich wpisania oraz ewentualnych dodatkowych kryteriów/filtrów
 • w konfiguracji systemu pozwolono dyrekcji na ustawienie dostępu do wszystkich zastępstw dla nauczycieli. Jeżeli opcja zostanie włączona to nauczyciel będzie mógl uruchomić przegląd wszystkich zastępstw w menu Plan->Zastępstwa. Opcja domyślnie jest wyłączona

Wersja 8.8 - 18 grudnia 2014

 • w panelu dyrektorskim w menu Analizy->Zestawienie lekcji->Zestawienie lekcji nauczycieli dodano 2 nowe opcje:
  • wydruk lekcji bez tematu do pliku pdf
  • eksport lekcji bez tematu do pliku csv. Plik powinien być otwierany z kodowaniem utf-8 oraz średnikiem jako znak rozdzielający
 • w menu Analizy->Zestawienie lekcji->Zestawienie lekcji nauczycieli, Analizy->Zestawienie lekcji->Zestawienie lekcji nauczycieli 2 oraz Analizy->Zestawienie lekcji->Zest. nieobecności i nadgodzin zmieniono sposób zliczania lekcji w przypadku dzienników różnych uwzględniając jednostki lekcyjne powiązane z daną lekcją
 • dodano nowy wzór arkusza ocen: Arkusz ocen ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczającego do szkoły podstawowej [MEN-I/38b/2]
 • w wydruku zagrożeń:
  • uwzględniono oceny NK (nieklasyfikowanie)
  • zmodyfikowano formę wizualną
 • usprawniono działanie usprawiedliwiania pozwalając wychowawcy na usprawiedliwienie nieobecności uczniów, którzy nie są już aktywni w jego klasie/klasach
 • w wydruku rejestru kontroli i obserwacji dodano informację jakiej klasy bądz dziennika różnego dotyczy dany zapis
 • wprowadzono zmiany w imporcie uczniów z pliku csv:
  • dodano możliwość importu projektu edukacyjnego oraz adresów e-mail opiekunów
  • zdjęto wymóg podania większości informacji pozwalając na podanie jedynie imienia i nazwiska ucznia
  • zaktualizowano instrukcję importu oraz przykładowy prawidłowo uzupełniony plik csv
 • rozszerzono zakres działania opcji kopiowania lekcji podczas wprowadzania planu lekcji dla dziennika głównego. Wykonanie operacji poza skopiowaniem wyboru przedmiotu, nauczyciela oraz sali spowoduje również przypisanie identycznych wyjątków (dat). Zadziała to oczywiście jedynie w przypadku kopiowania lekcji dla tego samego dnia tygodnia
 • w dziennikach różnych po wybraniu konkretnego przedmiotu zmieniono sposób wyświetlania lekcji oraz ukrywania zapisów z planu
 • dla systemów korzytających z punktowego systemu oceniania zachowania (dla skal punktowych, a nie procentowych) zmieniono sposób wyświetlania sugerowanych przez system ocen na formę skrótu pisemnego. Dotyczy to to kolumny "pkt/oc", która znajduje się w tabeli po uruchomieniu opcji przeglądu i oceniania zachowania
 • w menu Dzienniki->Lekcje odwołane, dni wolne->Odwołaj lekcje dla opcji "Odwołanie lekcji z całych dni" i wyboru dzienników różnych dodano informacje o zespole klasie/zespole powiązanym z danym dziennikiem

Wersja 8.7 - 11 grudnia 2014

 • wprowadzono możliwość generowania i drukowania Zaświadczenia o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Opcja jest dostępna dla dyrektorów/administratorów w menu Dzienniki->Zaświadczenia oraz wychowawców w Wydruki->Zaświadczenia
 • zmodyfikowano wydruk dziennika głównego 12. Realizacja programu nauczania uwzględniając w nim plan lekcji klasy
 • usprawniono usprawiedliwianie obecności z dzienników różnych dla opcji usprawiedliwiania dla konkretnej daty, a nie standardowo dla ucznia
 • w przypadku szkół korzystających z importu danych z sekretariatu OSON do kartoteki ucznia na etapie jej edycji dodano oznaczenia informacji, które są ze wspomnianego programu importowane
 • usprawniono działanie planów blokowych oraz rejestru kontroli i obserwacji

Wersja 8.6 - 5 listopada 2014

 • wprowadzono zmiany w zwolnieniach:
  • dodano kolejny rodzaj skutkujący zapisem statusu nieobecny usprawiedliwiony
  • na listach przeglądu dodano informacje o dokładnym czasie zapisu
 • wprowadzono zmiany związane z definiowaniem szkół w ramach danego systemu (menu Zasoby->Szkoły w panelu dyrektora):
  • konieczne jest zdefiniowanie przynajmniej jednej szkoły. Jeżeli dotychczas dana placówka z opcji nie korzystała to system automatycznie utworzył taki zapis, który zalecamy zweryfikować
  • do zapisu szkoły dodano konieczność określenia typu szkoły
  • konfiguracje związane z konkretną szkołą zostały przeniesione z menu Zasoby->Konfiguracje do Zasoby->Szkoły->Wybór konkretnej szkoły->Konfiguracja dla szkoły
 • do kartoteki ucznia dodano 2 nowe pozycje:
  • dostosowanie poziomu, opinie poradni
  • zalecenia zdrowotne
 • w uruchomionych lekcjach:
  • dodano przy uczniach oznaczenia:
   • D - jeżeli uczeń ma zapisane w kartotece dostosowanie poziomu, opinie poradni
   • Z - jeżeli uczeń ma zapisane w kartotece zalecenia zdrowotne
   • U - jeżeli uczeń ma zapisane w kartotece uwagi o uczniu
   Po kliknięciu w dane oznaczenie pojawi się dymek z informacjami
  • dodano przycisk "Wyświetlaj alfabetycznie" pozwalający na zmianę sposobu wyświetlania uczniów jeżeli są oni z różnych klas
  • kolumna z obecnościami została przeniesiona w lewo - zaraz po nazwisku ucznia
  • usunięto kolumnę służącą do wpisu uwag. Obecnie opcję można nadal uruchomić w lekcji, ale klikając w konkretnego ucznia, co pozwoli również na przejście do notatek z nim związanych
  • po najechaniu na daną kolumnę dodano informacje o średniej ocen w niej wpisanych
  • jeżeli uczeń ma wpisany status nieobecny usprawiedliwiony to po najechaniu w dymku pojawia się informacja kto status wpisał
  • jeżeli będzie miał wpisany status obecny zwolniony to w dymku znajdzie się informacja kto zwolnienie wpisał i z jakiego powodu
  • zmieniono komunikat informujący o braku wpisanego tematu
  • zrezygnowano z opcji "Skopiuj lekcję"
 • zmieniono sposób wyświetlania planów lekcji na blokową formę z uwzględnieniem dzienników różnych np. w przypadku planu dla nauczyciela. Ponadto dostępne są przyciski "Plan tabelaryczny" pozwalające na wyświetlenie danego planu według poprzedniego sposobu
 • w panelu wychowawcy wprowadzono sygnalizowanie o niezatwierdzonych usprawiedliwieniach, za pomocą liczby, która pojawi się nad menu "Obecności" analogicznie do sygnalizowania o nieodebranych wiadomościach
 • zmodyfikowano wydruki:
  • "Inne informacje o uczniu", który zawierać będzie scalone informacje z kartoteki ucznia wprowadzone w pozycjach: indywidualny program lub tok nauki, dostosowanie poziomu, zalecenia zdrowotne
  • "Dane osobowe", w którym wprowadzono zmiany wizualne
  • "Realizacja programu nauczania" dla klas 1-3 szkoły podstawowej, usprawniając jego działanie z uwzględnieniem specyficznych przypadków
 • dla dzienników głównych (od 4 klasy szkoły podstawowej czyli w panelu nauczyciela zakładka "Lekcje") umożliwiono zapis lekcji w dni weekendowe z uwzględnieniem takich wpisów w różnych zestawieniach i wydrukach
 • zrezygnowano z możliwości skasowania dziennika różnego przez nauczyciela nawet jeżeli jest on założycielem dziennika bądź wychowawcą powiązanej klasy/zespołu
 • w panelu dyrektora w menu Analizy->Czas pracy nauczycieli dodano możliwość posortowania zestawienia według nazw dzienników różnych w przypadku kiedy wybrano wariant je zawierający
 • w listach dzienników różnych dodano ikonkę informacyjną, która po najechaniu na nią wyświetla informacje o klasie/zespole powiązanym z danym dziennikiem
 • w przedmiotach umożliwiono zdefiniowanie nazwy do planu lekcji. Domyślnie są one takie same jak zdefiniowane przez szkołę
 • uniemożliwiono zatwierdzanie lekcji:
  • bez wpisanego tematu
  • nieuruchomionych jeszcze przez nauczyciela (np. zapisanych przez moduł zastępstw)
 • zmieniono zasadę powiadamiania o nowych wersjach systemu:
  • powiadomienie o danej wersji będzie pojawiać się użytkownikowi tylko raz
  • rodzice, uczniowie, użytkownicy zewnętrzni nie będą otrzymywać powiadomień oraz mieć dostępu do historii zmian wersji
 • w planach lekcji umożliwiono przypisanie do danej lekcji dodatkowych nauczycieli. Aby to zrobić należy przy danej lekcji kliknąć ikonę . Informacje o przypisaniu do lekcji dodatkowych nauczycieli będą sygnalizowane identyczną ikoną podczas przeglądu planu w panelu dyrektora. Ponadto w uruchomionej lekcji osoba prowadząca ma możliwość przypisania do niej kolejnych nauczycieli z wykorzystaniem przycisku "Dodatkowi nauczyciele"
 • w podejrzeniach konfliktów obecności dodano dla każdego ucznia informacje do jakiej uczęszcza klasy
 • uniemożliwono skasowanie nauczyciela z poziomu konta dyrektora - w takich przypadkach prosimy o indywidualny kontakt
 • usprawniono mechanizm kopiowania planu lekcji wraz z wyjątkami w przypadku dziennika głównego
 • w panelu dyrektora w przeglądzie frekwencji dla przedszkoli, zerówek i klas 1-3 szkoły podstawowej dodano dymki informujące o szczegółach danego statusu obecności
 • zmieniono domyślne ustawienia powiadomień/raportów dla nowo aktywowanych kont rodziców, uczniów i użytkowników zewnętrznych
 • w panelu ucznia dodano informację o jego numerze w dzienniku obok wyświetlanego szczęśliwego numerka jeżeli szkoła z takiego mechanizmu korzysta
 • usprawniono mechanizm zapisu standardowych rozkładów tematów lekcji aby w razie niepowodzenia (np. wybór nieprawidłowego przedmiotu, klasy/zespołu) wprowadzone dane nie były usuwane z formularza wprowadzania danych
 • w module świadectw usunięto przycisk pozwalający na przejście do opcji uzupełniania i zatwierdzania ocen w przypadku klas I-III szkoły podstawowej, zerówek, przedszkola

Wersja 8.5 - 14 października 2014

 • zmodyfikowano zasadę działania zwolnień w odniesieniu do lekcji wprowadzanych przez moduł zastępstw i wycieczek/praktyk tzn. zapis zwolnienia będzie ingerował w już wprowadzone statusy obecności takich lekcji, ale dla dnia bieżącego i dni przyszłych
 • zmieniono również zasadę uruchamiania lekcji z planu oraz poza planem. Obecnie nie będzie możliwe wprowadzenie lekcji dla dni przyszłych, chyba że będzie to zapis w ramach modułu zastępstw, wycieczek/praktyk lub lekcji odwołanych
 • statusy obecności wynikające z zapisu zastępstw i wycieczek/praktyk dla dni przyszłych nie będą automatycznie uwzględniane jako wpływające na frekwencję dopóki lekcja nie zostanie uruchomiona przez nauczyciela lub nastąpi czas jej realizacji
 • w kartotece ucznia dodano możliwość zapisu adresów poczty elektronicznej ojca/prawnego opiekuna, matki/prawnej opiekunki niezależnie od kont użytkowników powiązanych z uczniem
 • zmodyfikowane wydruki "Dane osobowe" dla dziennika lekcyjnego klas I-III szkoły podstawowej oraz dziennika lekcyjnego klas starszych, między innymi dodając adresy poczty elektronicznej oraz telefony opiekunów
 • ponadto do wydruku dziennika klas I-III szkoły podstawowej dodano informacje o przeprowadzonych kontrolach i obserwacjach
 • repozytorium zastąpiono określeniem "pliki"

Wersja 8.4 - 1 października 2014

 • w dziennikach różnych:
  • umożliwiono wprowadzanie lekcji poza planem dla dowolnego przedmiotu, a nie tylko zdefiniowanego w planie takiego dziennika jak dotychczas. Dotyczy to również modułu zastępstw i wycieczek/praktyk
  • wprowadzono konieczność okreśelnia sali podczas zapisu planu lekcji
 • w operacjach zmian haseł dla dyrektorów, administratorów i nauczycieli wprowadzono walidację zgodności hasła ze wzorcem podobnie jak przy ręcznej zmianie przez zalogowanego użytkownika
 • usprawniono działanie generatora szczęsliwego numerka
 • informujemy również, że dzienniki archiwalne za rok 2013/2014 zostały przeniesione do archiwum, co spowodowało blokadę modyfikacji jakichkolwiek danych w nich zawartych

Wersja 8.3 - 24 września 2014

 • w konfiguracji dodano możliwość określenia czy szkoła korzysta tylko z dziennika elektronicznego, a jeżeli tak to od kiedy. Serdecznie prosimy o ustawienie tej konfiguracji jeżeli szkoła korzysta wyłącznie z mobiDziennika (bez drugiej ewidencji w dzienniku papierowym)
 • udostępniono możliwość zapisu przekierowań dla dzienników różnych, w których zdefiniowano dodatkowe zespoły. Zapis realizuje się w tym samym miejscu, w którym zapisuje się standardowe przekierowania z tą różnicą, że dodatkowo należy okreś jakie dziennika maję one dotyczyć
 • w module zastępstw wprowadzono zmianę powodującą, że w pozycji "Powiadamia" domyślnie będzie wybierana osoba, która zastępstwa zapisuje
 • kolejna zmiana w zastępstwach powoduje, że domyślnym rodzajem powiadomień będzie informacja wewnątrz systemu przez moduł wiadomości
 • w opcji zbiorczego kasowania klas/zespołów dodano możliwość zaznaczenia tych, które nie mają przypisanych żadnych uczniów, nawet nieaktywnych
 • opcja skasuj wszystko od tego momentu będzie dostępna jedynie dla klas, a nie jak wcześniej klas i zespołów
 • na stronie logowania dodano informacje o roku szkolnym, co może być pomocne w przypadku korzystania z dziennika dla różnych lat szkolnych

Wersja 8.2 - 17 września 2014

 • w module zwolnień dodano konieczność określenia dla jakiego rodzaju dziennika (dzienników) mają funkcjonować aktualnie wprowadzane zwolnienia. Pozwoli to na przykład na dezaktywację ucznia w klasie, ale bez uwzględnienia dziennika nauczania indywidualnego. Domyślnie wszystkie aktualnie wprowadzone zwolnienia obejmują każdy rodzaj dziennika. W przypadku chęci zmiany zasięgu działania zwolnienia należy je skasować i wprowadzić ponownie z odpowiednimi ustawieniami
 • w panelu dyrektorskim w menu Zasoby->Kadra..->Nauczyciele dodano możliwość zbiorczego wykonywania operacji zmian statusów jak np. pedagog szkolny/psycholog, specjalista, zablokowany itd.
 • w panelu rodzica wprowadzono usprawnienia związane z wysyłaniem wniosu o usprawiedliwienie
 • do wydruków list osób dodano e-mail ucznia jeżeli zostało założone dla niego konto dostępowe
 • dla księgi zastępstw dodano możliwość jej wydruku wraz z nauczycielami do dyspozycji dyrektora
 • do powiadmień e-mail dodano informację z jakiej szkoły wysyłana została dana wiadomość, pod warunkiem że w konfiguracji zdefiniowano nazwę w pozycji "Pełna nazwa całej szkoły/zespołu szkół". Pozwoli to na łatwe rozróżnienie źródła wiadomości dla nauczycieli pracujących w kilku szkołach czy rodziców mających dzieci w różnych placówkach
 • wprowadzono zmiany w module zatępstw:
  • usprawniono mechanizm informowania o numerze poszczególnej lekcji w przypadku korzystania z dużej liczby zróżnicowanych słowników godzin
  • w pozycji powiadamia usunięto wyświetlane nadmiarowo osoby mające uprawnienia dyrektora/administratora
 • w opcji przydzielania uczniów do zespołu usunięto domyślny wybór pierwszej z kolei klasy aby nie tworzyć sytuacji, w której łatwiej o pomyłkę w doborze uczniów
 • usprawniono mechanizm zbiorczej zmiany obecności w uruchomionej lekcji
 • zmodyfikowano komunikat informujący o nieudanym logowaniu w przypadku kiedy użytkownikowi dyrekcja zablokowała dostęp

Wersja 8.1 - 4 września 2014

 • w module zwolnień dodano drugi rodzaj zwolnienia pozwalający na dezaktywację obecności uczniów dla wybranych parametrów. Obecnie w momencie zapisu zwolnienia należy określić skutek realizacji operacji:
  • zapis uczniom statusu obecny zwolniony czyli zapis tzw. "zetki"
  • dezaktywacja statusu obecności uczniów czyli zapis tzw. "szarej główki"
 • udostępniono możliwość dezaktywacji uczniów w lekcji dla wszystkich dzienników różnych
 • w panelu dyrektorskim w menu Zasoby->Kadra... dodano pozycję Wszyscy użytkownicy pozwalającą na przegląd i zarządzenie wszystkimi kontami zapisanymi w dzienniku niezależnie od rodzaju
 • w opcji moje logowania dodano również przegląd logowań nieudanych
 • dodano opcję przeglądu lekcji powiązanych z konkretną wycieczką/praktyką w panelu dyrektorskim po wybraniu danej pozycji w menu Dzienniki->Wycieczki,pratkyki
 • zmodyfikowano wydruki dziennika klas 1-3 szkoły podstawowej
 • usprawniono import planu lekcji z oprogramowania aSc
 • zmodyfikowano formularz zapisu lekcji poza planem dla dziennika głównego

Wersja 8.0 - 1 września 2014

 • dokonano następujących zmian w wydrukach całościowych dziennika klas I-III szkoły podstawowej oraz klas starszych:
  • po wygenerowaniu całego dziennika plik pdf jest automatycznie zapisywany w repozytorium osoby generującej
  • dla dyrektórów wprowadzono opcję Dzienniki->Wydruki...->Zamówienia wydruków, która pozwala wybrać jakie całościowe dzienniki system ma wygenerować w godzinach nocnych. Po wygenerowaniu zamówionych wydruków system kompresuje je w formie archiwum zip, umieszcza w repozytorium użytkownika zamawiającego oraz powiadomia go o tym fakcie wiadomością modułu komunikacji
 • rozbudowano słownik godzin lekcji pozwalając na utworzenie na rok szkolny dowolnej liczby zakresów godzinowych z przyporządkowaniem do konkretnych dat, klas i zespołów. Domyślnie system zapisał jedną kategorię słownika jeżeli w dzienniku zapisano jakiekolwiek ramy czasowe i ustawił jego aktywność od startu pierwszego semestru do ostatniego dnia nauki na podstawie konfiguracji. W przypadku wystąpienia komunikatu o braku słownika godzin należy sprawdzić czy daty obowiązywania słownika są zgodne z aktualną datą lub datą obowiązywania danego planu lekcji oraz czy dana klasa/zespół są przypisane do odpowiedniego słownika
 • wprowadzono funkcję kategoryzowania zapisywanych wycieczek szkolnych i praktyk z możliwością anulowa/skasowania danego zapisu
 • udostępniono mobilną wersję systemu on-line dla rodziców i uczniów, która jest dostępna pod adresem dziennika łamanym przez "mobile". Przykładowo dla systemu "nazwaszkoly.mobidziennik.pl" wersja mobilna dostępna jest pod adresem "nazwaszkoly.mobidziennik.pl/mobile"
 • wprowadzono nowe opcje dla rozkładów (planowanych tematów lekcji):
  • dla blokowych rozkładów (klasy I-III szkoły podstawowej, różne dzienniki) udostępniono opcję eksportu do pliku xml oraz eksportu realnie zrealizowanych tematów. Opcja dostępna jest po uruchomieniu danego rozkładu przez nauczyciela
  • wygenerowany plik xml rozkładu można również zaimportować do konkretnego dziennika i przedmiotu. Opcja pojawia się po uruchomieniu rozkładu jeżeli nie został on jeszcze wprowadzony
  • w przypadku rozkładów dla klas starszych (zakładka Tematy) udostępniono analogiczne opcję eksportu rozkładu (Tematy->Rozkłady->Wybór rozkładu->Eksport rozkładu) oraz importu (Tematy->Rozkłady->Import rozkładu)
 • w rejestrze kontroli i obesrwacji uwzględnione zostały dzienniki zajęć pedagoga
 • inną nowością w tym samym rejstrze jest możliwość wygenerowania wydruku zapisanych kontroli i obserwacji dla określonych dyrektorów
 • dla wydruku Wywiadówka - zestawienie ocen, uwag i frekwencji ucznia wprowadzono opcję Oceny tylko z wagami powodującą, że dla ocen cząstkowych nie będą drukowane opisy, a jedynie wagi
 • w kartotekach ucznia dodano przyciski pozwalające na przełączanie się między uczniami klasy ucznia
 • w arkuszach ocen wprowadzono możliwość przesuwania przedmiotów i ocen w górę i w dół w zakresie danej sekcji
 • w dolnej części interfejsu obok informacji o ostatnim dostępie wprowadzono funkcję moje logowania pozwalającą na przegląd listy własnych logowań do systemu ze szczegółami
 • w menu Analizy (panel dyrektora) dodano opcję podejrzenia konfliktów sal wynikających z planów lekcji
 • w module wiadomości wprowadzono:
  • dodatkowe oznaczenia kolorystyczne sygnalizujące o przeczytaniu bądź nie dane wiadomości
  • modyfikacje rozwijalnego menu głównego pod kątem folderów
  • na listach wiadomości odebranych, wysłanych oraz w folderach dodano opcje sortowania na podstawie wybranego nagłówka (temat, czas itp.)
 • w panelu dyrektorskim w zarządzaniu uczniami zespołu (nie klasy) dodano opcje pozwalające na wypisanie z grupy wszystkich uczniów ze śladem lub bez
 • w zarządzaniu nauczycielami dodano możliwość ich importu z pliku csv/txt (Zasoby->Kadra->Nauczyciele->Import nauczycieli)
 • w tym samym miejscu dodano informacje o przypisanym do danego nauczyciela kluczu zapisanym w momencie importu planu lekcji z oprogramowania Vulcan. Dodatkowo uruchamiając edycję wybranego nauczyciela można zmienić przypisany mu klucz
 • zmieniono sposób wyświetlania planów lekcji w wybranych miejscach systemu z pominięciem "pustych godzin"
 • udoskonalono działanie dyrektorskiej wyszukiwarki uczniów
 • w opcjach zbiorowego wpisu ocen zmieniono kolejność wyświetlanych stopni ze słownika (od najwyższej do najniższej)
 • w panelu rodzica/ucznia w menu kalendarza wprowadzono dodatkowe przyciski uruchamiające opcję zapisu własnej informacji
 • w panelu dyrektora w menu Zasoby->Uczniowie wprowadzono opcję Uczniowie bez zdjęć, która wyświetla listę uczniów, którym nie przypisano zdjęcia oraz dodatkowo wyszukuje na serwerze zdjęć, które mogły wcześniej być przypisane uczniowi, ale np. na skutek skasowania ucznia nie są już mu przyporządkowane, a dodatkowo system w ramach nocnej konserwacji nie zdąrzył skasować ich z serwera (zdjęć)
 • zmodyfikowano mechanizmy wczytujące listę języków obcych dla danego ucznia (np. arkusze ocen, świadectwa) z pominięciem dzienników różnych niegłównych
 • na liście przedmiotów w menu Zasoby dodano informację o unikalnym identyfikatorze danego elementu
 • wprowadzono również szereg innych zmian wizualnych i funkcjonalnych usprawniających pracę z mobiDziennikiem