Dziennik elektroniczny mobiDziennik wersja 5 - historia zmian

Wersja 5.3.1 - 6 czerwca 2012

 • w panelu dyrektorskim udostępniono interfejs pozwalający na przegląd ocen przewidywanych, semestralnych oraz rocznych z danego przedmiotu w wybranej klasie wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi ich wpisu. Opcja jest dostępna w menu Dzienniki->Oceny->Semestralne, roczne i przewid.
 • dla wydruków dziennika Zestawienie ocen za I semestr oraz Zestawienie ocen rocznych przygotowano alternatywne wersje zawierające informacje o nazwiskach i imionach uczniów. Znajdują się one na liście wydruków dziennika jednak nie będa one brane pod uwagę podczas generowania wydruku całościowego

Wersja 5.3 - 5 czerwca 2012

 • udostępnione zostały możliwości definiowania słowników/szablonów oceny opisowej dla uczniów szkoły podstawowej. W panelu dyrektorskim opcje wprowadzania/zarządzania słownikami znajdują się w menu Zasoby->Słowniki->Słownik oceny opisowej, a w panelu nauczycielskim w menu Różne dzienniki->Słownik oceny opisowej. Dyrekotrzy mogą ingerować w dowolne słowniki natomiast nauczyciel może modyfikować jedynie te zapisy, które sam wprowadził. Z wprowadzonych do systemu słowników można korzystać podczas wpisywania oceny opisowej zachowania i zajęć edukacyjnych. Słowniki można uzupełniać własnymi zapisami jednak informujemy również, że zostaną one w późniejszym czasie uzupełnione gotowymi szablonami
 • dla różnych dzienników i lekcji składających się z wielu jednostek lekcyjnych dodano w dolnej części ekranu podsumowanie stanu obecności w odniesieniu do każdej z nich
 • świadectwa ukończenia gimnazjum zostały dostosowane do Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lutego 2012 (pojawił się na nich zapis dotyczący projektu edukacyjnego)
 • w związku z powyższymi zmianami dotyczącymi świadectw w kartotece ucznia dodano możliwośc przypisania do każdego ucznia informacji o realizowanym projekcie edukacyjnym (podczas edycji informacji o uczniu), dzięki czemu informacje te zostaną automatycznie wczytane na pierwszą stronę świadectw
 • ponadto w kartotece ucznia umożliwiono dokonywanie zapisu zmian bez konieczności podawania dotychczas wymaganych informacji jak np. numer pesel czy miejsce urodzenia
 • w panelu dyrektorskim dla przeglądu czasu pracy nauczycieli w przypadku wyświetlania przegladu z wariantem zawierającym dzienniki różne umożliwiono pogrupowanie go według dzienników
 • dokonano następujących zmian w arkuszach sprawozdawczych do diagnozy pracy szkoły:
  • dodano informacje o szczególnych osiągnięciach uczniów (wczytywane z kartoteki ucznia)
  • dodano informacje o uczniach, dla których pedagodzy określili formy pomocy
  • w pozycji "Część dydaktyczna" rozszerzono zakres informacji o uczniach z oceną niedostateczną
  • dodano informację o liczbie ocen każdego rodzaju z poszczególnych przedmiotów w punkcie 4 - poprzednia wersja arkusza zawierała informację tylko o ocenach niedostatecznych
  • dodano informację o wszystkich uzasadnieniach ocen - poprzednia wersja arkusza zawierała informację tylko o uzasadnieniach ocen niedostatecznych oraz nagannych zachowania
 • zmodyfikowano wydruki dziennika dostosowując je do sytuacji kiedy w klasie znajduje się więcej niż 42 uczniów np. w przypadku oddziałów przysbosabiających do pracy
 • dla przeglądów zrealizowanych tematów (panel dyrektorski Dzienniki->Tematy->Tematy z przedmiotów->Wybór klasy/zespołu->Wybór przedmiotu, panel nauczycielski Tematy->Wybór klasy/zespołu i przedmiotu) umożliwiono wygenerowanie pliku pdf z listą tematów
 • w opcjach konfiguracyjnych umożliwono zablokowanie możliwości komunikacji z dyrekcją przez moduł wiadomości dla rodziców i uczniów
 • w panelu dyrektorskim umożliwiono zbiorczą zmianę haseł dla wybranych użytkowników. Opcja uruchamia jest w menu Zasoby->Kadra->Nauczyciele (lub Konta administracyjne)->Zbiorowa zmiana haseł
 • w module planowania zastępstw dodano przycisk Odwołaj wszystkie, dzięki czemu dla realizowanego zapisu automatycznie zostanie zaznaczona opcja odwołaj lekcję dla wszystkich lekcji
 • w interfejsach gdzie widnieją tygodniowe przeglądy (np. obecności czy tematów) dodano przyciski nawigacyjne poprzedni tydzień oraz następny tydzień co znacząco usprawnia korzystanie z takich modułów

Wersja 5.2 - 14 maja 2012

 • Udostępnione zostały funkcjonalności uzupełniania i generowania arkuszy ocen:
  • Arkusz ocen ucznia/słuchacza szkoły podstawowej
  • Arkusz ocen ucznia/słuchacza gimnazjum
  • Arkusz ocen ucznia/słuchacza liceum ogólnokształcącego i uzupełniającego liceum ogólnokształcącego
  • Arkusz ocen ucznia/słuchacza technikum i technikum uzupełniającego
  • Arkusz ocen ucznia/słuchacza zasadniczej szkoły zawodowej
  W menu Instrukcje znajduje się instrukcja dotycząca operacji.

Wersja 5.1 - 19 kwietnia 2012

 • udostępnione zostały świadectwa dla zasadniczych szkół zawodowych
 • do instrukcji generowania świadectw zostały wprowadzone istotne informacje - zalecamy zapoznanie się z dokumentem osobom, które zajmować będą się ich generowaniem/drukowaniem
 • w modułach wprowadzania planu lekcji dodano nowe opcje w odniesieniu do danego zapisu/lekcji:
  • - czyszczenie
  • - kopiowanie
  • - wklejanie
  Korzytając z opcji kopiowania i wklejania można powtarzające się w tygodniu lekcje w łatwy i szybki sposób umiejscowić w kilku pozycjach zamiast wprowadzać je od nowa dla każdej z nich. W tym celu należy dla lekcji, którą chcemy skopiować kliknąć ikonkę , a następnie w odpowiednich miejscach wkleić skopiowany zapis za pomocą ikonki
 • dla dzienników zajęć pedagoga udostępniono opcje odpisywania zajęć działające analogicznie jak w przypadku standardowych lekcji wprowadzanych przez nauczycieli
 • w opcji wystawiania ocen semestralnych/rocznych zachowania dla danego ucznia dodano treści uwag (wcześniej w tym interfejsie widoczna była tylko statystyka uwag)
 • do interfejsu Oceny i frekwencja ucznia (kartoteka ucznia) dodano informacje o ocenach zachowania
 • udostępniono opcje zbiorowego wpisywania uwag uczniom w wybranej klasie - aby z niej skorzystać należy uruchomić menu Dzienniki(p. dyrektora)->Zachowanie->Wybór klasy->Zbiorowy wpis uwag

Wersja 5.0 - 16 kwietnia 2012

 • w module świadectw zostały udostępnione nowe pozycje:
  • świadectwo ukończenia technikum - dla uczniów technikum dla młodzieży oraz dla słuchaczy technikum dla dorosłych [MEN-I/28/2]
  • świadectwo ukończenia technikum - dla uczniów technikum dla młodzieży - z wyróżnieniem [MEN-I/28-w/2]
  • świadectwo szkolne promocyjne technikum - dla uczniów klas I-III technikum dla młodzieży [MEN-I/27/2]
  • świadectwo szkolne promocyjne technikum - dla uczniów klas I-III technikum dla młodzieży - z wyróżnieniem [MEN-I/27-w/2]
  Są to świadectwa przygotowane do wydruku na giloszach formatu A3, a sposób uzupełniania ocen/generowania jest analogiczny jak dla innych świadectw - szczegółowe informacje dostępne są w pozycji Instrukcje->Generowanie świadectw
 • w panelu dyrektorskim dodano moduł wykrywania konfliktów obecności uczniów, gdzie za konflikt uważa się sytuację kiedy dany uczeń w tym samym czasie ma wpisany w systemie więcej niż 1 status obecności. Podczas wyszukiwania konfliktów uwzględniane są obecności z dziennika głównego oraz dzienników różnych - głównych. Opcja dostępna jest w menu Analizy->Podejrzenia konfliktów->Obecności
 • w interfejsie wpisywania oceny rocznej została dołożona informacja o średniej ważonej ucznia z I semestru