Dziennik elektroniczny mobiDziennik wersja 4 - historia zmian

Wersja 4.9 - 23 marca 2012

 • w panelu rodzica/ucznia udostępniono moduł zastępstw, w którym dostępne są informacje o zaplanowanych na przyszłość zastępstwach związanych z klasą/zespołami danego ucznia
 • w module importów udostępniona została opcja importowania zasobów z planu lekcji firmy Vulcan
 • w dziennku głównym dla opcji kopiowania planu lekcji dodano możliwość uwzględniania wyjątków planu, co skutkuje wygenerowaniem przez system odpowiednich dat, dla których są zapisywane wyjątki dla nowego planu na podstawie wyjątków z planu źródłowego

Wersja 4.8 - 20 marca 2012

 • w panelu dyrektorskim dodano moduł zliczający czas pracy nauczycieli na podstawie wprowadzonych lekcji. Opcja dostępna jest w menu Analizy->Czas pracy nauczycieli
 • również w panelu dyrektorskim dodano moduł wykrywania potencjalnych konfliktów w planach lekcji, gdzie za podejrzenie konfliktu uważa się sytuację kiedy 2 lub więcej klas/zespołow, w których jest przynajmniej 1 ten sam aktywny uczeń mają zaplanowane lekcje w godzinach, które w jakiś sposób na siebie nachodzą. Opcja znajduje się w menu Analizy->Podejrzenia konfliktów->Planów lekcji
 • w interfejsie zbiorczego generowania kont dla rodziców/uczniów (wychowawca) dodano opcję skasowania nieaktywnych kont rodziców/uczniów (jako nieaktywne konto rozumie się takie, na które jeszcze nie logowano się ani razu). Opcja może być przydatna kiedy np. w celach testowych wygenerowano zbiorcze konta w klasie lub gdy nie zapisano wygenerowano pliku pdf z dostępami
 • w różnych dziennikach dla wydruku Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej zostały zdjęte limity ilości znaków możliwych do wpisania w określone pola formularza

Wersja 4.7 - 14 marca 2012

 • do kartoteki ucznia został dodany interfejs wyświetlający (opcja jest dostępna dla dyrekcji, wychowawców oraz pedagogów):
  • frekwencję całkowitą oraz podzieloną na semestry i przedmioty
  • oceny cząstkowe z podziałem na semestry
  • oceny semestralne i roczne w odniesieniu do średnich klasy oraz szkoły
  • wykresy średnich ważonych ocen cząstkowych z poszczególnych przedmiotów i semestrów w odniesieniu do średnich klasy oraz szkoły
 • w panelu dyrektorskim udostępniono opcję samodzielnego czyszczenia pamięci cache systemu - szczegóły funkcjonalności zostały przekazane dyrekcji przez moduł komunikacji w systemie

Wersja 4.6 - 6 marca 2012

 • udostępniony został kolejny wydruk dla dzienników różnych - Dziennik zajęć świetlicy szkolnej dostępny dla danego dziennika po uprzednim poprawnym oznaczeniu jego rodzaju (patrz poniżej - opis wersji 4.4)
 • do zestawień frekwencji uczniów (panel dyrektora Dzienniki->Frekwencja->Frekwencja - zestawienie, panel nauczyciela: Obecności->Zestawienie frekwencji uczniów) dodano opcję pozwalającą wyświeltać zestawienie nie tylko dla klasy ale również dla wybranego dziennika
 • w panelu dyrektora umożliwiono zdefiniowanie osobnej skali punktowej (zakresów procentowych) oceniania zachowania dla szkół, które korzystają z oceniania punktowego. Jednocześnie informujemy, że w takich szkołach należy uzupełnić ową skalę w menu Zasoby->Słowniki->Słownik/skala ocen w pozycji Skala punktowa ocen zachowania
 • w module odwoływania lekcji dla całych dni (panel dyrektora) dodano możliwość wybrania dla jakich klas/zespołów oraz dzienników ma zostać wykonana operacja
 • również w module lekcji odwołanych umożliwiono dyrekcji kasowanie dowolnych zapisów, a nie jedynie jak uprzednio - tych, które dyrektor/administrator sam zapisał
 • zmodyfikowano wydruki dostępne w przeglądach ocen - zostały one dostosowane do sytuacji kiedy w ramach danego przedmiotu funkcjonuje bardzo dużo grup ocen
 • w panelu dyrektora dodano interfejs pozwalający na sprawdzenie z jakich wersji aplikacji mobilnych korzystają użytkownicy - jeżeli oczywiście w szkołach wykorzystywane są urządzenia iPod/iPhone/iPad. Interfejs informuje czy wersja z jakiej korzysta dany użytkownik jest najnowszą dostępną - zaleca się dyrekcji kontrolować te informacje ponieważ korzystanie z przestarzałych wersji aplikacji może w określonych przypadkach powodować problemy. Opcja znajduje się w menu Zasoby->Pozostałe->Urządzenia->Używane wersje aplikacji

Wersja 4.5 - 28 lutego 2012

 • udostępnione zostały kolejne wydruki - Dziennik zajęć pedagoga szkolnego (psychologa), Dziennik zajęć specjalistycznych (logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych...), Dziennik indywidualnego nauczania oraz Dziennik zajęć i czynności dodatkowych nauczyciela. W przypadu dziennika pedagoga należy po jego uruchomieniu wybrać opcję Wydruki dziennika, natomiast w przypadku pozostałych, które są rejestrowane jako "dziennik różny" należy postępować analogicznie jak dla dzienników przedszkola oraz klas 0-3 szkoły podstawowej (patrz poniżej - opis wersji 4.4). Ponadto informujemy, że nowo powstałe wydruki dzienników w "dziennikach różnych" dostępne są dla dyrekcji, założycieli dzienników oraz wychowawców
 • zmodyfikowany został rejestr wejść/wyjść dzieci w przedszkolach - podczas wprowadzania godzin lub zgłoszenia nieobecności należy dla każdego dziecka potwierdzić daną operację za pomocą przycisku zapisz
 • dodano nową funkcjonalność pozwalającą na wyczyszczenie całego planu lekcji dla konkretnych klas/zespołów w ramach wybranego planu. Opcja dostępna jest w panelu dyrektora w menu Plany lekcji->modyfikuj plan (wybór konkretnego)->Czyszczenie planu
 • w panelu dyrektora dodano możliwość oznaczania czy użytkownik jest aktywny (Zasoby->Kadra->Nauczyciele oraz Zasoby->Kadra->Konta administracyjne) - jeżeli dana osoba zostanie dezaktywowana to będzie to skutkować nie pojawianiem się jej na listach wyboru odbiorców w module wiadomości
 • dla wydruków zastępstw została powiększona czcionka oraz zmieniona orientacja strony - na poziomą. Dotyczy to wszystkich wydruków poza wydrukiem całej księgi zastępstw gdzie nie dokonano żadnych zmian
 • moduł wysyłania wiadomości został wzbogacony o dodatkowe opcje formatowania treści
 • w opcjach konfiguracyjnych systemu umożliwiono dyrekcji określić czy w panelu rodzica/ucznia ma być dostępne menu Frekwencja

Wersja 4.4 - 17 lutego 2012

 • dla różnych dzienników zostały przygotowane kompletne wydruki - Dziennika zajęć przedszkola oraz Dziennika lekcyjnego dla klas 0 - 3 szkoły podstawowej, które można generować w całości bądź poszczególne strony. Aby możliwe było generowanie określonych wydruków należy prawidłowo przypisać do dziennika jego rodzaj i aby tego dokonać należy podczas zakładania dziennika bądź jego edycji wybrać prawidłową pozycję w polu Rodzaj dziennika. Po wykonaniu tej operacji należy uruchomić opcję Wydruki (w konkretnym dzienniku) gdzie na samym dole listy wydruków pojawi się pozycja Dziennik zajęć przedszkola lub Dziennik lekcyjny dla klas 0 - 3 szkoły podstawowej w zależności od wcześniej określonego rodzaju dziennika. Wydruki są dostępne w panelu dyrektora oraz nauczyciela.

Wersja 4.3.1 - 2 lutego 2012

 • ulepszono moduł przeglądu motywacji ocen w panelu dyrektora
 • rejestr kontroli dzienników wzbogacono o funkcjonalność pamiętania do jakich użytkowników dana kontrola została wysłana
 • zmodyfikowano opcję zapisywania tematów dla przedmiotów, dla których ustawiono blokowe rozkłady materiału - po uruchomieniu opcji pojawia się lista kręgów tematycznych lecz dopiero po kliknięciu na dany krąg zostaje wyświetlona lista tematów dnia z nim powiązanych
 • w tygodniowych przeglądach obecności dodano pogrubione linie oddzielające poszczególne dni
 • w wydruku Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej zwiększono liczbę znaków możliwych do wpisania dla każdej informacji
 • w ramach uruchomionej lekcji dodano automatyczne podświetlanie wiersza z danym uczniem w momencie umieszczenia kursora na nim
 • w panelu dyrektora odblokowano możliwości edycjne zespołów stworzonych specjalnie dla różnych dzienników - można dokonywać zmian również przez menu Zasoby->Klasy i zespoły, a nie jedynie przez edycję danego dziennika
 • zestawienie pracy nauczycieli uzupełniono o liczbę wystawionych uwag neutralnych
 • w przedszkolach zlikwidowano kolumnę informującą o braku grup ocen w ramach uruchomionej lekcji

Wersja 4.3 - 26 stycznia 2012

 • zmieniono istotne założenia związane z zakładaniem kont dostępowych i logowaniem się do systemu przez rodziców i uczniów, gdzie najważniejszą zmianą jest brak konieczności używania loginu będącego poprawnym adresem e-mail oraz możliwość masowego generowania takich kont.

  Dyrektor lub wychowawca chcąc stworzyć konto dla rodzica bądź ucznia nadal jak dotychczas ma taką możliwość uruchamiając kartotekę ucznia i klikając przycisk Nowe konto, który został przeniesiony do górnego menu kartoteki. Po uruchomieniu opcji poza imieniem i nazwiskiem użytkownika należy wypełnić przynajmniej jedno z pól - login i e-mail (użytkownik będzie mógł się zalogować do systemu podając jeden z tych elementów - np. może istnieć użytkownik o loginie rodzicucznia i adresie e-mail [email protected] i podczas logowania może on podać jeden z tych zasobów). Można również podać hasło dla użytkownika, a jeśli tego nie zrobimy to zostanie ono automatycznie wygenerowane przez system i wysłane na adres poczty elektronicznej o ile go podaliśmy.

  W przypadku konieczności edycji użytkownika lub wygenerowania nowego hasła tak jak poprzednio należy wybrać go z listy przy pozycji Konta powiązane z uczniem w kartotece ucznia. Należy zwrócić uwagę, że jeżeli konto zakładano np. dawniej niż 2 tygodnie i widnieje przy nim informacja o nieaktywności to być może podano niepoprawny adres e-mail (np. pomylono adres [email protected] z [email protected] i wiadomość otrzymała nieprawidłowa osoba) i należy go poprawić lub skasować takie konto. Konto jest również automatycznie kasowane jeżeli w przeciągu 30 dni od jego założenia nie dojdzie do jego aktywacji tzn. użytkownik nie zaloguje się na nie.
  Po kliknięciu na dane konto poza możliwością edycji pojawiły się dwie nowe opcje wygeneruj hasło na e-mail oraz wygeneruj hasło na wydruk, które powodują wygenerowanie nowego hasła dla użytkownika oraz wysłanie go na adres e-mail w przypadku opcji pierwszej, a w przypadku opcji drugiej wygenerowanie dokumentu pdf z danymi dostępowymi.

  Kolejną ważną nowością jest możliwość masowego wygenerowania kont dostępowych dla rodziców lub uczniów przez wychowawcę. Aby tego dokonać należy w zakładce Uczniowie uruchomić opcję Generuj konta dostępowe, która znajduje się obok każdej klasy, dla której nauczyciel jest zapisany jako wychowawca. Po jej uruchomieniu należy wybrać czy chcemy generować konta rodziców czy uczniów oraz zwrócić uwagę na informacje związane z operacją dostępne obok formularza generowania. Wykonanie operacji spowoduje stworzenie kont w odniesieniu do tych uczniów, którzy jeszcze takowych nie posiadają oraz wygenerowanie dokumentu pdf z danymi dostępowymi, które następnie można przekazać rodzicom np. na wywiadówce.

  Tekst informacyjny jaki pojawia się na generowanych dokumentach pdf można modyfikować z poziomu panelu dyrektora w zakładce Zasoby->Konfiguracje w pozycji Informacja dla rodzica/ucznia

  W przypadku kiedy rodzic otrzymałby dwa różne konta, bo np. posiada w szkole dwoje dzieci to istnieje możliwość automatycznego scalenia tych kont. Aby tego dokonać można zgłosić ten fakt do wychowawcy/dyrektora lub wykonać operację samemu. W tym celu należy zalogować się na jedno z kont i w zakładce Mój profil uzupełnić adres e-mail. Następnie należy zalogować się na drugie z kont i również podczas edycji profilu podać ten sam adres e-mail. System wykryje, że istnieje już użytkownik o podanym adresie e-mail i zaproponuje scalenie kont w jedno, co spowoduje, że:
  • na podany adres e-mail zostanie wysłana informacja z linkiem umożliwiającym potwierdzenie scalenia kont
  • po kliknięciu na link do pierwszego z kont zostaną przypisani uczniowie z konta drugiego
  • konto drugie zostanie skasowane
  • do logowania będą obowiązywać dane dostępowe z konta pierwszego

  Wszelkie wprowadzone zmiany:
  • nie ingerują w dotychczas utworzone konta, z których nadal można korzystać, ale uruchamiając zakładkę Mój profil można zmienić swój login na niebędący adresem e-mail
  • nie dotyczą dzienników działających jako element zintegrowanego systemu oświaty (np. miasto Oleśnica), gdzie konta rodziców oraz uczniów są rejestrowane i zatwierdzane w portalu oświatowym
 • W zestawieniu nieobecności i nadgodzin (menu Analizy->Zest. nieobecności i nadgodzin) dodano opcje pozwalające na szczegółowy podgląd lekcji każdego nauczyciela, zmianę powodu nieobecności/nadgodziny bądź nawet skasowanie lekcji czy zastępstwa.
  Omówienie powyższej funkcjonalności:
  • w zestawieniu dla każdego nauczyciela, który wybranym okresie czasu ma jakieś nieobecności lub nadgodziny pojawia się opcja uruchomienia ekranu podglądu i modyfikacji oznaczona ikonką
  • po uruchomieniu tej opcji pojawi się ekran z listą lekcji związanych z nieobecnościami lub nadgodzinami nauczyciela
  • w kolumnie zmień jest możliwość zmiany powodu nieobecności lub nadgodziny wybierając go z listy, a następnie klikając na ikonkę zapisu
  • istnieje również opcja kasowania, którą można zrealizować poprzez ikonkę
  • bardzo ważne jest aby przed wykonywaniem operacji, a w szczególności skasowaniem zapisu zapoznać się z jego szczegółami klikając na ikonkę informacyjnę . Jest to bardzo istotne ponieważ pojedyncza lekcja może mieć przypisane informacje zarówno o nieobecności nauczyciela X jak i o nadgodzinie nauczyciela Y. Dlatego po kliknięciu na wspomnianą ikonkę informacyjną otrzymujemy szereg szczegółowych danych.
 • w panelu dyrektora dodano nową funkcjonalność związaną z tematami lekcji - poza dotychczasowym przeglądem tygodniowym umożliwiono przegląd wszystkich zrealizowanych tematów dla wybranej klasy/zespołu oraz przedmiotu. Opcja znajduje się w menu Dzienniki->Tematy->Tematy z przedmiotów
 • w tygodniowym przeglądzie lekcji (panel dyrektora) dodano kolumnę z informacją o ilości wpisanych ocen i uwag oraz opcję kasowania wybranej lekcji
 • w panelu dyrektora w interfejsie oceniania zachowania dodano możliwość kasowania całych grup ocen. Należy ostrożnie korzystać z opcji ponieważ skasowanie grupy powoduje skasowanie również ocen z nią związanych
 • w różnych dziennikach (panel dyrektora) udostępniono opcję kasowania ocen semestralnych oraz rocznych
 • w panelu dyrektora (Zasoby->Konfiguracje) umożliwiono określenie czy rodzice oraz uczniowie będą mieli możliwość rozszerzonej komunikacji tzn., że poza wysyłaniem wiadomości do nauczycieli i dyrektorów będą mogli komunikować się z pozostałymi użytkownikami systemu
 • do interfejsu masowego wystawiania ocen semestralnych oraz rocznych została dodana informacja o średniej ważonej ocen każdego ucznia
 • w zakładce instrukcje (panel dyrektora oraz nauczyciela) pojawił się nowy dokument - Urządzenie iPod - szybki start
 • na liście dzienników w zakładce Różne dzienniki, te które zapisano jako dzienniki główne zostały pogrubione
 • dla wiadomości odebranych dodano opcję Prześlij dalej umożliwającą przekazanie wiadomości innym użytkownikom
 • w kalendarzach klasowych pojawiły się dymki wyświetlające szczegóły o danym wydarzeniu po umieszczeniu kursora myszki na nim

Wersja 4.2 - 21 grudnia 2011

 • w panelu dyrektora wprowadzono moduł wyświetlający listę zdublowanych ocen jeżeli takie w systemie funkcjonują. Duplikat może powstawać na przykład jeżeli nauczyciel wpisze ocenę w systemie internetowym, nie wykona synchronizacji do urządzenia mobilnego i wpisze ocenę jeszcze raz w urządzeniu. Przez duplikat rozumie się sytuacje kiedy uczeń ma wpisaną więcej niż 1 ocenę (nieanulowaną) w danej kolumnie grupy ocen lub na semestr/koniec roku. Opcja znajduje się w menu Analizy->Duplikaty ocen
 • również w panelu dyrektora usprawniono funkcjonalność kasowania ocen w module Zachowanie

Wersja 4.1 - 19 grudnia 2011

 • w panelu dyrektora udostępniono moduł umożliwijący wprowadzanie lekcji dla klasy w czasie kiedy jest ona na wycieczce bądź np. realizuje praktyki. Opcja wraz z opisem jej działania znajduje się w menu Dzienniki->Wycieczki, praktyki
 • również w panelu dyrektorskim udostępniono możliwość kasowania ocen w module Zachowanie, dzięki czemu można korygować ewentualne pomyłki
 • zmodyfikowano głowny ekran Frekwencja w panelu rodzica/ucznia. Poprzednio użytkownik widział szczegółowe nieobecności z ostatnich 10 dni, a obecnie widzi listę wszystkich dni, w których uczniowi wpisano jakąkolwiek nieobecność i dodatkowo klikając w dany element pojawiają się szczegółowe informacje na temat nieobecności w tym dniu

Wersja 4.0 - 14 grudnia 2011

 • wprowadzono tzw. wyjątki planu lekcji - podczas wprowadzania planu (dotyczy dziennika głównego oraz dzienników różnych) klikając na ikonę można wybrać dla jakich dokładnie dni lekcja będzie obowiązywać. Interfejs pozwala w łatwy sposób określić, że lekcja ma odbywać się cyklicznie co X tygodni czy też w określonych dniach. Korzystając z mechanizmu można obsłużyć między innymi takie przypadki jak:
  • pojedyncza lekcja obywająca się np. co 2 tygodnie lub w określone dni
  • zależnie od tygodnia/daty lekcja odbywa się w innym zespole - w tym przypadku dla każdego z zespołów ustawiamy wyjątki dla przeciwnych dat
  • zależnie od tygodnia/daty cała klasa ma inną lekcję - należy stworzyć dwa zespoły z listą wszystkich uczniów klasy, a następnie postapić analogicznie jak w przypadku powyżej
 • rejestr wejść/wyjść dzieci w przedszkolu został rozbudowany o opcję zgłaszania nieobecności. Operację można wykonać zaznaczając pole znajdujące się w kolumnie ZN w rejestrze wejść/wyjść. Należy pamiętać, że zaznaczenie nieobecności powoduje automatyczne wykasowanie wprowadzonych godzin wejścia i wyjścia dziecka w tym dniu
 • w panelu rodzica/ucznia została utworzona zakładka Historia, w której po zalogowaniu zostaną wyświetlone chronologicznie na podstawie czasu wpisaniu informacje o ocenach, nieobecnościach oraz zachowaniu ucznia od momentu ostatniego logowania. Możliwe jest również przeglądania poprzednich wpisów.
 • również w panelu rodzica/ucznia dodano statystykę frekwencji, w której wyświetlona jest frekwencja z poszczególnych przedmiotów (jakie uczeń ma w planie) oraz ogólna. Interfejs domyślnie przedstawia zestawienia za cały rok jednak możliwe jest wybranie za jaki okres chcemy wyświetlić dane. Opcja znajduje się w menu Frekwencja->Statystyka frekwencji
 • w szkołach, które korzystają z punktowego systemu oceniania w panelu rodzica/ucznia informacje o punktach ucznia wzbogacono o takie elementy jak aktualnie uzyskany procent oraz ocena z niego wynikająca
 • w rejestrze kontroli dziennika podczas zapisu pozycji dodano możliwość wyboru dyrektorów/nauczycieli, do których po zapisie zostaną rozesłane informacje/zalecenia jakie wpiszemy
 • przy wyborze powiadomień jakie chce otrzymywać użytkownik (panel rodzica/ucznia) dodano nową pozycję e-mail z uwagami na koniec dnia
 • w panelu dyrektora dodano interfejs, w którym można zobaczyć listę wszystkich uczniów, którym pedagodzy zapisali jakąkolwiek formę pomocy. Opcja znajduje się w menu Różne dzienniki->Dzienniki zajęć pedagoga->Formy pomocy
 • dla wydruku dziennika Wykaz uczęszczania uczniów na zajęcia, Realizacja programu nauczania poprawiono informajce o ilości obecnych/nieobecnych uczniów na lekcjach prowadzonych w zespołach łączonych
 • w wydrukach list osób dla kolumn z danymi przywrócono możliwość wyboru numeru pesel jednak będzie on wyświetlony na wydruku tylko dla wychowanków nauczyciela. Jednocześnie informujemy, że numer pesel w kartotece ucznia widoczny jest również tylko dla wychowawców, co jest uwarunkowane rozporządzeniami oświatowymi
 • na liście podejrzeń konfliktów lekcji po najechaniu kursorem myszy na ikonkę informacyjną dodano informacje czy lekcja została zapisana w ramach planowania zastępstw w panelu dyrektora. Jednocześnie informujemy, że z poziomu nauczyciela nie można skasować lekcji, które w ten sposób zostały wprowadzone