Dziennik elektroniczny mobiDziennik wersja 14 - historia zmian

Wersja 14.7 - 29 marca 2021

 • Panel dyrektora

  • w module Sekretariatu:
   • w bazie uczniów:
    • wprowadzono funkcję obwodów szkół podstawowych, dzięki czemu możliwe jest zarządzanie wpisami dotyczącymi obwodów szkolnych u uczniów w bazie sekretariatu. Pozwala to w prosty sposób wyszukać uczniów nauczanych w szkole, lecz zamieszkujących poza obwodem szkoły lub takich, którzy zamieszkują w obwodzie szkoły, lecz uczęszczają do innej placówki. Informacje o obwodach szkolnych uzupełnia się poszczególnym uczniom w ich kartotekach z bazy sekretariatu
    • w kartotekach sekretariatowych wprowadzono wyświetlanie:
     • historii nauki na podstawie bieżącego roku szkolnego oraz zaimportowanych danych z poprzednich lat
     • wpisów z księgi uczniów
     • obwodów szkolnych ucznia (gdy w dzienniku jest szkoła podstawowa)
    • w niedługim czasie zostaną przeprowadzone importy uczniów, którzy uczęszczali do szkoły w poprzednich latach (najwcześniej od roku szkolnego 2014/2015). Zostaną automatycznie wprowadzone wpisy w księdze uczniów, lecz wyłącznie w przypadkach, gdzie była możliwość określenia wymaganych informacji
   • w księdze uczniów:
    • na głównej liście uczniów:
     • numer w księdze ustawiono jako pierwszy element
     • po najechaniu na konkretny numer danego ucznia w dymku dodano informację jakiej szkoły, jakiego typu dotyczy wpis
     • klasę przyjęcia zmieniono na określenie "oddział przyjęcia"
     • po najechaniu na datę odebrania dokumentów dodano w dymku powód odebrania dokumentów
    • wprowadzono opcję zatwierdzania bądź odrzucania zmian danych uczniów do księgi uczniów, które zostały wykonane np. przez wychowawcę czy dyrektora na skutek importu. Osoba obsługująca sekretariat może dany zestaw zmian zatwierdzić przenosząc je do księgi uczniów lub odrzucić
     • uruchomienie powyższej opcji odbywa się przez menu "Sekretariat -> Księga uczniów -> Zatwierdź/odrzuć zmiany" lub przez kartotekę ucznia w księdze uczniów tzn. jeżeli po uruchomieniu takiej kartoteki system wykryje zmiany związane z uczniem, które nie zostały zatwierdzone/odrzucone to wyświetli stosowny komunikat wraz z możliwością przejścia do listy zmian w odniesieniu tylko do wybranego ucznia
     • dostępna jest również historia pozwalająca sprawdzić kto i kiedy jakie zmiany do księgi uczniów zatwierdził/odrzucił
    • umożliwiono ręczną edycję kartoteki w księdze uczniów wraz z możliwością automatycznego zapisu wprowadzanych zmian w kartotece ucznia z bieżącego roku szkolnego
    • z powodu wcześniejszego braku możliwości zatwierdzania/odrzucania zmian lub ręcznej edycji wpisu w księdze dokonano automatycznego przepisania numerów z kartotek uczniów bieżącego roku szkolnego do księgi uczniów
    • dodano możliwość wydruku księgi uczniów, który można skonfigurować przez dostępne parametry, które po danym generowaniu system zapamięta w odniesieniu do wybranej szkoły
   • w zaświadczeniach/drukach dodano możliwość łatwego wyboru uczniów na podstawie obwodów szkolnych
  • zmodyfikowano standardowe szablony sprawozdań dodając element "Uczniowie ze 100% frekwencją". Aby uzyskać szablony z tym elementem, konieczne jest skorzystanie z przycisku "Dodaj standardowe szablony", a jeżeli zostały one wprowadzone wcześniej to należałoby najpierw je skasować
  • w menu "Zasoby -> Klasy i zespoły" po najechaniu na ikonkę informacyjną z lewej strony dodano informację o osobie, która zapisała dany zespół/klasę (ręcznie bądź na skutek importu). Należy pamiętać, że informacje te nie będą dostępne dla już wprowadzonych klas/zespołów, ale będą rejestrowane dla wszystkich kolejnych
  • z podejrzeń konfliktów sal wykluczono lekcję online oraz materiały zdalne
  • podczas dodawania/edycji dziennika różnego o zmiennym składzie umożliwiono zapis dodatkowych wychowawców
  • na etapie edycji konfiguracji danej szkoły umożliwiono powiązanie szkoły ze swoim odpowiednikiem z Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO). Dzięki temu w przyszłości będzie możliwy lepszy przepływ informacji pomiędzy placówkami korzystającymi z mobiDziennika
  • w słowniku godzin lekcji:
   • zwiększono maksymalną liczbę pozycji z 16 na 20
   • podczas zapisu dodano komunikat jeżeli zakres obowiązywania wynosi 1 dzień (obie daty są identyczne)
  • z edycji kartoteki ucznia oraz zaawansowanej wyszukiwarki wycofano projekt edukacyjny
  • w wydruku księgi zastępstw uwzględniono specyficzne przypadki wprowadzonych lekcji
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • w zakresie planów lekcji:
   • w przeglądach aktualnych planów klas wprowadzono zasadę, że jeżeli nie zostanie znaleziony słownik godzin przypisany do klasy to system spróbuje wczytać słownik przypisany do zespołów powiązanych z klasą
   • zmieniono zasadę funkcjonowania wyjątków tzn. system nie będzie już kasował tych, które przekraczają zakres obowiązywania danego planu, ale nie będą one powodować nieprawidłowości w systemie. Możliwy będzie również zapis wyjątków w zakresie całego roku szkolnego. W określonych miejscach wyjątki wykraczające poza daty obowiązywania planu zostały wyszarzone
   • wydruki wszystkich dzienników zostały ujednolicone w zakresie tygodniowego planu zajęć tzn. wprowadzono wyświetlanie dodatkowych nauczycieli, wyjątków w skróconej formie oraz nazwy sali
  • w wydrukach dziennika określenie "Dziennik lekcyjny dla klas IV-VIII szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych wszystkich typów" zmieniono na "Dziennik lekcyjny dla klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych wszystkich typów"
  • po najechaniu na ocenę przewidywaną, śródroczną bądź roczną w dymkach dodano informacje o uzasadnieniu oceny. Dotyczy to miejsc:
   • Dyrektor -> Dzienniki -> Oceny -> Przegląd ocen klas
   • Dyrektor -> Dzienniki -> Oceny -> Przegląd ocen nauczycieli
   • Nauczyciel -> Oceny -> Przegląd ocen dla klasy, w której jestem wychowawcą
  • wprowadzono arkusz ocen dla słuchaczy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych MEN-I/47b/2
  • na liście dzienników różnych po najechaniu na założyciela dodano w dymku informację jakiego rodzaju jest to konto (nauczycielskie lub administracyjne)
  • umożliwiono wyłączenie autoryzacji nowych urządzeń użytkownikowi, nawet jeżeli na jego koncie nie byłoby już żadnego urządzenia mobilnego (aplikacji)
  • usprawniono zapis zwolnień w przypadku szkół z wieloma słownikami godzin
  • z legendy kalendarza klasowego usunięto informację o własnym wpisie
 • Panel nauczyciela

  • rozszerzono zasadę ukrywania lekcji z planu w menu "Lekcje" uwzględniając przypadki, w których w tym samym czasie nauczyciel ma zapisane lekcje w tej samej klasie/zespole, ale któraś z nich jest dodatkowo powiązana z dziennikiem różnym
  • w uruchomionej lekcji podczas wybierania tematu z rozkładu zmieniono zasadę określania następnego, sugerowanego tematu do realizacji. Będzie to kolejny nierealizowany temat, po ostatnio wybranym w klasie/zespole
 • Panel rodzica, ucznia, użytkownika zewnętrznego

  • po zapisie odpowiedzi na zadanie domowe w komunikacie wprowadzono informację o liczbie dodanych załączników, co pozwoli np. na zorientowanie się, że zapomniano o dodaniu pliku
 • Panele wszystkich użytkowników

  • w mechanizmie auto wylogowania z powodu długiej bezczynności dodano minutę wcześniej komunikat ostrzegający o zbliżającym się wylogowaniu wraz z możliwością przedłużenia czasu aktywności sesji logowania
  • podczas próby skasowania urządzenia, oznaczenia go jako niezaufane lub wyłączenia powiadomień dodano ostrzeżenia o możliwych konsekwencjach
  • w dziennikach zintegrowanych z mobiBiblioteką zmodyfikowano pola formularza wyszukiwania, dzięki czemu można wyszukiwać książki na podstawie wprowadzonej frazy wyszukiwania (np. tytuł, autor, wydanie)
  • zmodyfikowano dymki informacyjne, tak aby możliwe było zaznaczenie treści w nich umieszczonych
  • do listy dopuszczalnych rozszerzeń wgrywanych załączników dodano pliki fodt
  • w module wiadomości przy próbie zaznaczenia wszystkich odbiorców na liście dodano okno pytające czy na pewno taka operacja ma zostać wykonana. Jeżeli zostanie ona potwierdzona to przy kolejnych próbach w ramach bieżącego pisania wiadomości, nie będzie już kolejnych ostrzeżeń

Wersja 14.6 - 2 lutego 2021

 • Panel dyrektora

  • w związku z prowadzoną klasyfikacją śródroczną (w przyszłości końcową i roczną) i otrzymywanymi pytaniami dotyczącymi działania i konfiguracji mobiDziennika w zakresie frekwencji uczniów pragniemy podkreślić, że jeśli szkoła korzysta z któregoś statusu: e-obecność, e-nieobecność, e-nieobecność usprawiedliwiona, materiały dostarczone przesyłką, listem, ale w Słowniku statusów obecności nie jest on oznaczony jako liczony do frekwencji to nie zostaje on ujmowany w różnych zestawieniach tabelarycznych w dzienniku, arkuszu do diagnozy pracy szkoły czy w przyszłości w arkuszu ocen. Ewentualna zmiana możliwa jest w menu "Zasoby -> Słowniki -> Słownik statusów obecności -> [ostatnia kolumna] Czy status liczony do frekwencji?"
  • wprowadzono nowe typy szkół:
   • Szkoła podstawowa dla dorosłych
   • Liceum dla dorosłych (3-letnie)
   • Liceum dla dorosłych (4-letnie)
   Prosimy o dostosowanie szkół wprowadzonych w Państwa systemie
  • w planie lekcji umożliwiono zapis lekcji dla sobót oraz niedziel
  • wydruk "Dzienniki -> Wydruki, eksporty, ankiety i testy -> Inne wydruki i eksporty - pliki *.pdf -> Uczniowie z rocznymi ocenami nagannymi i niedostatecznymi" został zastąpiony osobnymi wydrukami w odniesieniu do każdego z okresów np. "Uczniowie z ocenami nagannymi i niedostatecznymi - oceny śródroczne", "Uczniowie z ocenami nagannymi i niedostatecznymi - oceny roczne"
  • w menu "Dzienniki -> Frekwencja -> Frekwencja klas -> Frekwencja dzienna":
   • zrezygnowano z możliwości wyboru słowników godzin
   • zmodyfikowano zestawienie, aby znajdowały się w nim wyłącznie statusy obecności oznaczone jako liczone do frekwencji
  • w menu "Analizy -> Zestawienia lekcji -> Zestawienie lekcji nauczycieli" nauczycieli nieaktywnych (zablokowanych) wydzielono do osobnej grupy na liście wyboru
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • w wydruku ocen klasyfikacyjnych dziennika lekcyjnego dla klas 1 - 3 szkoły podstawowej wprowadzono wykreskowanie oceny z religii dla uczniów, którzy na nią nie uczęszczają. System określa takich uczniów na podstawie planu lekcji i/lub zwolnień
  • w zestawieniu ocen przewidywanych, śródrocznych i rocznych:
   • uczniom niechodzącym na religię wycofano sygnalizację braku oceny znakiem wykrzyknika
   • uczniom nieaktywnym w klasie:
    • dodano przekreślenie numeru w dzienniku
    • w dymku z imieniem i nazwiskiem dodano informację o datach aktywności w klasie
    • wycofano sygnalizację znakami wykrzyknika oraz X
  • przy zakładaniu różnego dziennika w przypadku wyboru dziennika zajęć świetlicy szkolnej o zmiennym składzie pole wyboru poziomu edukacji staje się nieaktywne z domyślnie oznaczoną wartością "od 4 klasy szkoły podstawowej"
 • Panel nauczyciela

  • w opcji wystawiania ocen spoza lekcji/szkoły wprowadzono możliwość zapisu opisowych ocen klasyfikacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi uczęszczających do szkoły podstawowej specjalnej lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy
  • przy zapisie sprawdzianu z poziomu lekcji wprowadzono dodatkowe ostrzeżenia w przypadku braku możliwości wczytania słownika godzin dla wybranej daty
 • Panel rodzica, ucznia, użytkownika zewnętrznego

  • w komputerowej wersji przeglądarkowej, na danym urządzeniu, wprowadzono mechanizm pamiętania jaką wersję widoku ocen dany użytkownik ostatni raz uruchomił, dzięki czemu przy kolejnym wejściu w menu "Oceny" zostanie on wyświetlony
 • Panele wszystkich użytkowników

  • przebudowano statystykę obecności ucznia:
   • z danego okresu uwzględniane są tylko te statusy, dla których uczeń uzyskał jakieś wpisy
   • wprowadzono grupowanie po pięciu podstawowych statusach z rozbiciem na odpowiadające im dodatkowe statusy jeżeli zostały wprowadzone do słownika
   • statystyka jest dostępna w następujących miejscach systemu:
    • panel dyrektora
     • Kartoteka ucznia -> Oceny i frekwencja ucznia
     • Kartoteka ucznia -> Zachowanie ucznia
    • panel nauczyciela
     • Kartoteka ucznia -> Oceny i frekwencja ucznia
     • Zachowanie -> Klasa -> Uczeń
    • panel rodzica, ucznia, użytkownika zewnętrznego
     • główne menu Frekwencja

Wersja 14.5 - 13 grudnia 2020

 • Panel dyrektora

  • udostępniono opcję "Dzienniki -> Wydruki, eksporty, ankiety i testy -> Inne wydruki i eksporty - pliki *.csv -> Eksport do Microsoft School Data Sync"
  • w module zaświadczeń/druków zmodyfikowano wybrane wzory oraz wprowadzono możliwość generowania pustych wzorów
  • w opcji "Analizy -> Statystyki -> Statystyka pracy nauczycieli" odfiltrowano nauczycieli, którzy zostali zablokowani, pod warunkiem, że nie wprowadzili oni również jakichkolwiek lekcji, ocen czy uwag. Dotyczy to również statystyki w formacie pdf oraz csv
  • w konfiguracji danej szkoły poszczególne opcje zostały ułożone w innej kolejności aby uzyskać efekt pogrupowania elementów związanych ze świadectwami czy arkuszami ocen
  • w słowniku sal dodano ikony kamery oraz domu dla sal "lekcja online" oraz "materiały zdalne"
  • na etapie edycji zespołu walidację przypisania słownika godzin rozszerzono o przypadek zespołów o poziomie edukacji klas starszych, ale używanych tylko w dziennikach różnych jako zespół o stałym składzie (np. nauczanie indywidualne)
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • wdrożono możliwość wystawiania opisowych ocen klasyfikacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi uczęszczających do szkoły podstawowej specjalnej lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy. Szczegółowa instrukcja mechanizmu znajduje się pod adresem: https://mobidziennik.pl/pliki/inne/instrukcja_oceny_opisowe_niepelnosprawni.pdf
  • pedagogom szkolnym/psychologom nadano możliwość wejścia do każdego dziennika różnego, niezależnie od jego ustawienia "dostępny dla wszystkich nauczycieli"
  • do wszystkich eksportów plików CSV dodano symbol, który pozwala arkuszom kalkulacyjnym (np. Microsoft Excel) rozpoznać standard kodowania pliku, dzięki czemu plik od razu jest wyświetlany w prawidłowy sposób (brak problemów z polskimi znakami)
  • na etapie ręcznego zakładania nowego konta powiązanego z uczniem dodano mechanizm sygnalizujący jeżeli po podaniu imienia i nazwiska system wykryje, że istnieje już takie konto dla tego ucznia
  • w wydruku "Uwagi" dla dziennika innych zajęć i czynności nauczyciela uwzględniono przypadki bardzo długich treści, które mogły być generowane ze zbędnym justowaniem w przypadku wydruku całościowego
 • Panel nauczyciela

  • w zadaniach domowych:
   • dodano przycisk czyszczący opcje filtrowania dla sekcji "Moje zadania domowe"
   • wprowadzono zasadę, że wejście w opcję przez główne menu "Kalendarz" i przycisk "Zadania domowe" również automatycznie będzie zerować opcje filtrowania
  • rozbudowano opis sygnalizacji o zadaniu domowym przez znak wykrzyknika po uruchomieniu lekcji
 • Panel rodzica, ucznia, użytkownika zewnętrznego

  • zrezygnowano z uwzględniania zadań domowych oznaczonych jako zrobione dla powiadomień:
   • email o zadaniach domowych na koniec dnia
   • email z ocenami, nieobecnościami oraz przyszłymi sprawdzianami i zadaniami domowymi na koniec tygodnia
   • aplikacja mobilna - powiadomienie o zadaniach domowych na jutro na koniec dnia
  • w "kółeczku" informacyjnym wyświetlanym nad głównym menu "Zastępstwa" zrezygnowano z uwzględniania zastępstw związanych z dziennikami zajęć świetlicy szkolnej. Niezależnie po uruchomieniu opcji nadal dostępny jest przycisk włączania/wyłączania widoczności zastępstw świetlicy, jednak nie ma on już wpływu na wspomnianą, sygnalizowaną liczbę
  • w komputerowej wersji przeglądarkowej dodano możliwość przejścia do zewnętrznej strony mobiDziennika zawierającej historię zmian systemu (https://www.mobidziennik.pl/historia-zmian) po kliknięciu w informacje o wersji na niebieskim pasku, w lewym górnym rogu (np.: "ver. 14.5, 2020/2021")
 • Panele wszystkich użytkowników

  • jeżeli wiadomość wysłana zawiera informację jakiego dotyczy ucznia (bądź uczniów) to na jej podglądzie znajdzie się taka informacja wraz z aktualną klasą ucznia
  • zmieniono symbol oznaczający ocenę z wyzerowaną liczbę plusów i minusów ze znaku ± na •
  • w przeglądach obecności/szczegółowej frekwencji uwzględniono przypadki, w których mogły być widoczne statusy e-obecności dla lekcji wynikających z modułu zastępstw dla dni przyszłych
  • do listy dopuszczalnych rozszerzeń wgrywanych załączników dodano pliki SVG
  • w aplikacji mobilnej:
   • dodano opcję przenoszenia wiadomości do kosza
   • wprowadzono blokadę automatycznych synchronizacji danych podczas uzupełniania formularzy

Wersja 14.4 - 15 listopada 2020

 • Panel dyrektora

  • w podejrzeniach konfliktów lekcji zmieniono domyślne ustawienia włączając opcje "uwzględniaj realne obecności" oraz "uwzględniaj dzienniki różne główne"
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • w słowniku statusów obecności dodano status "e-nieobecność usprawiedliwiona", który może zostać wykorzystany podczas usprawiedliwiania:
   • W przypadku usprawiedliwiania "ręcznego" w menu "Obecności" status można wybrać podczas przeklikiwania poszczególnych "główek"
   • W przypadku korzystania z modułu usprawiedliwień (o ile włączyła go dyrekcja) system automatycznie zamieni e-nieobecności na e-nieobecności usprawiedliwione
   • możliwe jest również wykorzystanie statusu w module zwolnień
   Należy pamiętać, że e-nieobecność można usprawiedliwić tylko jeżeli zostanie ona ustawiona jako liczona do frekwencji
  • w dzienniku zajęć przedszkola, w tzw. dodatkowych zapisach udostępniono pozycję "Dodatkowe czynności związane z prowadzeniem zajęć", która została również uwzględniona w wydruku tego dziennika
 • Panel nauczyciela

  • w przypadku lekcji w sali "lekcja online" nauczyciel ma w "opcjach lekcji" możliwość wprowadzenia linku, który pozwoli uczniom/rodzicom/opiekunom prawnym na dołączenie do zajęć prowadzonych na zewnętrznej platformie: zoom.us, meet.google.com, skype.com, hangouts.google.com, teams.microsoft.com, classroom.google.com. Wprowadzenie linku spowoduje wyświetlenie w planie lekcji opcji "dołącz"
  • zrezygnowano z blokowania możliwości zmiany sali uruchomionej lekcji w przypadku wybrania sali "lekcja online" lub "materiały zdalne"
 • Panel rodzica, ucznia, użytkownika zewnętrznego

  • wprowadzenie przez nauczyciela w danej lekcji linku do lekcji on-line spowoduje wyświetlenie w planie lekcji opcji "dołącz"
 • Panele wszystkich użytkowników

  • w zakresie planów lekcji:
   • w planie ucznia oraz planie klasy wprowadzono odrębne oznaczenie "zmiana sali" wyświetlane w sytuacji, gdy wprowadzono lekcję realizowaną w innej sali względem lekcji planowanej
   • mechanizm dzielenia bloczków rozszerzono o przypadki ich nachodzenia na siebie, nawet wtedy gdy mają różne godziny rozpoczęcia i zakończenia
  • w przeglądzie wiadomości (odebranych i wysłanych) oraz w przeglądzie zadań domowych i odpowiedzi na nie, wprowadzono przycisk umożliwiający pobieranie wszystkich załączników za jednym razem
  • umożliwiono kasowanie urządzeń w opcji "Moje konto -> Moje urządzenia"

Wersja 14.3 - 26 października 2020

 • Panel dyrektora

  • wprowadzono narzędzie umożliwiające zbiorową zmianę sal w planie lekcji (na jedną z sal e-nauczania) dla wybranych dni tygodnia oraz klas/zespołów. Prosimy, by zmiany wprowadzać wyłącznie na nowo dodanym planie lekcji. Opcja jest dostępna w menu "Plany -> Plany lekcji i dyżurów -> Modyfikuj -> Zmiana grupowa sal" oraz dla różnych dzienników "Różne dzienniki -> Wykaz dzienników -> Konkretny dziennik -> Plan lekcji -> Konkretny plan -> Zmiana grupowa sal"
  • w opcjach "przepisywania godzin lekcji" i "przepisywanie godzin dyżurów" zmodyfikowano interfejs, aby był czytelniejszy i umożliwiono wybór nawet takiego słownika, który ma mniejszą liczbę godzin niż plan lekcji/dyżurów
  • przy zapisie słownika godzin lekcji wprowadzono dodatkowe ograniczenia dopuszczalnego zakresu dat w dynamicznym kalendarzu dla dat obowiązywania
  • uwzględniono zmianę struktury pliku csv dla eksportu kont nauczycieli i uczniów do Office 365
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • w dzienniku zajęc świetlicy szkolnej zrezygnowano ze statusów e-obecności
  • po włączeniu opcji komunikacja z rodzicami i uczniami z podziałem na zespoły uwzględniono również zespoły powiązane z dziennikami różnymi niegłównymi jeżeli mają zapisane jakieś lekcje w planie głównym (klas starszych)
  • w wydruku dziennika klas starszych "Wykaz uczęszczania uczniów na zajęcia" uwzględniono sytuacje bardzo dużej liczby zapisów wynikających z kilku słowników godzin oraz tzw. luźnych wpisów
  • pisownię sal zdalnego nauczania zmieniono na tylko małe litery

Wersja 14.2 - 18 października 2020

 • Panel dyrektora

  • w szkołach, które dotychczas nie miały zapisanych statusów "e-obecność", "e-nieobecność" oraz "materiały dostarczone przesyłką, listem" zostały one odgórnie dodane do słownika statusów obecności. Domyślnie są one oznaczone jako nieliczone do frekwencji
  • w słowniku statusów obecności na etapie już zapisanego statusu pozwolono na zmianę ustawienia określającego czy status ma być liczony do frekwencji. Zmiana ustawienia będzie skutkować również dla obecności zapisanych wcześniej
 • Panel nauczyciela

  • wprowadzono zasadę, że nowo uruchamiane lekcje w salach "lekcja online" lub "materiały zdalne" domyślnie mają przypisany status e-obecność, o ile znajduje się on w słowniku
  • w opcji zbiorowej zmiany statusu obecności na lekcji dodano status e-obecności (o ile nie został usunięty przez szkołę) zaraz po tzw. szarej główce

Wersja 14.1 - 12 października 2020

 • Panel dyrektora

  • w wariancie "nowa wersja" wydruku księgi zastępstw dodano kolumnę z powodem nieobecności nauczyciela
  • w imporcie z programu OSON:
   • dodano komunikat przypominający, że nazewnictwo odpowiadających sobie klas w mobiDzienniku i OSON musi być identyczne, a w przeciwnym wypadku import doda nowe klasy i przepisze do nich uczniów
   • dla imion i nazwisk opiekunów wprowadzono zasadę, że jeżeli import miałby zapisać w kartotece ucznia puste wartości dla danego opiekuna to zignoruje taki zapis i pozostawi to co dotychczas znajdowało się w kartotece
  • w wydruku planu płachty dodano opisy informujące w jaki sposób realizować generowanie aby uzyskać najlepszy rezultat
  • w module sekretariatu dla zaświadczeń/druków oraz legitymacji wprowadzono instrukcje
  • w słowniku kategorii uwag dla nazwy zwiększono maksymalną liczbę wprowadzanych znaków z 150 na 200
  • w eksporcie kont nauczycieli i uczniów do Office 365 dodano możliwość wygenerowania kont uczniów z podziałem na klasy jako osobne pliki csv
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • w przypadku włączonej autoryzacji nowych urządzeń zrezygnowano z wymuszania zmiany hasła co 30 dni
  • podczas zapisu dziennika różnego:
   • po wybraniu dziennika zajęć specjalistycznych lub dziennika innych zajęć i czynności nauczyciela w ikonie informacyjnej obok pola wyboru rodzaju dziennika wczytywana jest lista przykładowych dzienników dla wybranego rodzaju
   • po wybraniu rodzaju dziennika jeżeli system nie znajdzie odpowiedniej klasy/zespołu, który może zostać do niego przypisany to pojawi się odpowiedni komunikat wyjaśniający. Sytuacja może dotyczyć np. dziennika indywidualnego nauczania, który może zostać przypisany tylko do zespołu z jednym uczniem
   • dla opcji "Widoczny w podstawowym planie ucznia" oraz "Widoczny w planie klasy" w dymkach informacyjnych dodano szczegółowe opisy ich działania
   • w przypadku wyboru zmiennego składu w pozycji "Uczniowie aktywni w zespole od dnia":
    • dodano ikonkę informacyjną wyjaśniającą, że chodzi o dzień, w którym wybrani uczniowie rozpoczną zajęcia w ramach dziennika
    • domyślnie ustawiono najwcześniejszą zdefiniowaną datę rozpoczęcia pierwszego semestru (zazwyczaj będzie to pierwszy września)
  • w wydruku dziennika klas starszych "16. Zestawienie wyników klasyfikacji uczniów" oraz "15. Zestawienie wyników klasyfikacji uczniów" dla klas 1-3 szkoły podstawowej dla okresów innych niż ostatni (zazwyczaj będzie to drugi okres) wprowadzono wykreskowanie dla pozycji "promowanych" oraz "pozostawionych w tej samej klasie"
  • dla punktowych systemów oceniania zachowania zmieniono koncepcję automatycznego generowania ocen jako sum punktów wynikających z uwag. Dotychczas oceny zapisywały się tylko w jednej klasie ucznia - tej, w której był aktywny, niezależnie od tego kiedy otrzymał uwagę. Aktualnie na podstawie czasu wpisania uwagi oraz dat aktywności ucznia w klasie sumy będę generowane z przypisaniem do odpowiednich klas, co ma znaczenie dla uczniów, którzy zmienili klasę lub wypisali się ze szkoły
  • w dziennikach różnych o zmiennym składzie, do których nie przypisano jeszcze żadnego ucznia pozwolono na uruchomienie lekcji, mimo braku możliwości weryfikacji daty lekcji w odniesieniu do dat roku szkolnego uczniów tego dziennika. Po uruchomieniu takiej lekcji należy przypisać do niej (a zarazem do dziennika) przynajmniej jednego ucznia. Jeżeli nie zostanie to zrobiona to lekcja automatycznie się odwoła z powodu braku przypisanych do niej statusów obecności
  • na etapie zapisu planu lekcji:
   • przy próbie zapisu wyjątków rozbudowano komunikat w przypadku braku możliwości wygenerowania dat, które można by zapisać jako wyjątki. Taka sytuacja najczęściej wynika z nieprzypisanych do klasy/zespołu uczniów, dla których brane są pod uwagę daty roku szkolnego
   • w pozycji "Obowiązujący od" wprowadzono ograniczenia możliwych do wyboru dat w dynamicznym kalendarzu, na podstawie wprowadzonych dat roku szkolnego
  • dla arkuszy ocen szkół artystycznych:
   • we wzorze ART/82a dodano możliwość utworzenia strony na podstawie nowej wersji wzoru z rozporządzenia opublikowanego 16 kwietnia 2020 r.
   • dodano wzory ART/82a oraz ART/82 z wspomnianego wyżej rozporządzenia
  • w kartotece ucznia dla pozycji "dostosowanie poziomu, opinie poradni" zwiększono limit wprowadzanych znaków z 2000 na 4000
  • w module świadectw dla uzupełniania i zatwierdzania ocen na podstawie ramowego planu nauczania pozwolono na zapis danych bez ocen zachowania, dzięki czemu możliwe jest zrealizowanie operacji dla uczniów z nauczaniem domowym
  • w zakresie podstaw programowych:
   • dostosowano system do rozporządzenia z dnia 24 czerwca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia
   • wprowadzono podstawy programowe na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego oraz dezaktywowano dotychczasowe podstawy programowe z tego zakresu
   • udostępniono podstawy programowe dla absolwentów gimnazjum w branżowej szkole II stopnia dla przedmiotów:
    • język polski
    • język obcy nowożytny
    • matematyka
    • informatyka
    • wychowanie fizyczne
    • etyka
    • język mniejszości narodowej lub etnicznej
    • język regionalny - język kaszubski
  • w rozkładzie materiału zwiększono maksymalną liczbę przypisanych podstaw programowych z 3 na 5
 • Panel nauczyciela

  • w zakresie sprawdzianów:
   • w sekcji "Moje sprawdziany" po najechaniu na datę dodano w dymku informację o czasie wpisania zapowiedzi oraz ostatniej zmianie terminu
   • jeżeli dyrekcja ustawiła ile dni wcześniej należy zapowiedzieć sprawdzian aby nie naruszać praw ucznia to podczas jego zapowiadania, w momencie próby zapisu system weryfikuje wybrany termin sprawdzianu i w razie konieczności ostrzega o naruszeniu praw ucznia oraz informuje, że informacja o tym fakcie będzie widoczna w panelu dyrektora oraz rodzica/ucznia. Dodatkowo jeżeli sprawdzian jest zapowiadany z menu "Kalendarz" to przy polu wyboru daty została umieszczona dodatkowa ikonka informująca o zdefiniowanej przez dyrekcję liczbie dni
  • w aplikacji mobilnej dodano wyświetlanie dyżurów w menu "Lekcje"
  • pedagogom szkolnym/psychologom umożliwiono przegląd ocen dzienników różnych w menu "Różne dzienniki->Wybór dziennika->Wybór przedmiotu->Przegląd ocen (przycisk)"
  • w uruchomionej lekcji zablokowano możliwość zmiany sali jeżeli aktualnie przypisana to "lekcja online" lub "materiały zdalne"
 • Panel rodzica, ucznia, użytkownika zewnętrznego

  • w wiadomości odebranej dodano informację jakiego dotyczy ona ucznia bądź uczniów w zależności z jakiej listy zostali wybrani odbiorcy. Informacja dotyczy tylko pierwotnej wiadomości wysłanej przez nadawcę (nie obejmuje odpowiedzi), znajdzie się również w aplikacji mobilnej i będzie dostępna tylko w nowo wysyłanych wiadomościach
  • w aplikacji mobilnej dodano powiadomienie push o skasowanej pojedynczej ocenie, które użytkownik otrzyma jeżeli ma włączone powiadomienie "aplikacja mobilna - powiadomienie o otrzymaniu oceny"
  • przy przełączaniu się między kontami połączonymi adresem e-mail z mobilnej wersji WWW dodano pośrednie okno pytające czy pozostać na tej wersji czy przejść do standardowej oraz czy zapamiętać ten wybór
 • Panele wszystkich użytkowników

  • w planach lekcji ucznia wprowadzono zasadę, że zajęcia wynikające z dziennika indywidualnego nauczania mają większy priorytet i są wyświetlane "wyżej" w hierarchii widoczności poszczególnych bloczków
  • zablokowano możliwość łączenia kont uczniowskich z innymi rodzajami kont poprzez e-mail w ramach jednego roku szkolnego. Dotychczasowe konta funkcjonujące w ten sposób nie zostały zmodyfikowane
  • w ankietach/testach pozycję "nazwa wpisu" zmieniono na "dodatkowy, opcjonalny komentarz". Jak sama nazwa wskazuje podczas wypełniania ankiety nie będzie już konieczności uzupełnienia tego pola

Wersja 14.0 - 30 sierpnia 2020

 • Panel dyrektora

  • do słownika sal dodano pozycje: "Lekcja online" oraz "Materiały zdalne", których nie można modyfikować ani kasować. Jeżeli lekcja z planu, zastępstwo lub lekcja zrealizowana zostanie przypisana do jednej z tych sal to w planach lekcji pojawi się dodatkowa ikonka kamery lub domu. Ponadto nauczyciele uruchamiając lekcję poza planem będą mogli dla tych sal wybrać dowolną datę lekcji w zakresie roku szkolnego. Będzie również możliwe dowolne uruchomienie lekcji planowanej lub zastępstwa przypisanego do wspomnianych sal
  • w ramach sekretariatu:
   • w module zaświadczeń/druków:
    • pozwolono na generowanie zaświadczeń bez numeru
    • listę wzorów posortowano na podstawie nazwy
    • dodano nowe makro "tekst do wyboru", w którym można zdefiniować własną listę wyboru
    • zmieniono zasadę powiązań zaświadczeń z uczniami tzn. poprzednio odbywało się to dla uczniów aktualnego roku szkolnego, a obecnie dotyczy sekretariatowej bazy uczniów
    • udostępniono następujące wzory, które można wczytać z bazy:
     • Decyzja - odroczenie obowiązku szkolnego
     • Decyzja - zwolnienie z zajęć szkolnych
     • Deklaracje (publikacja informacji, religia, etyka)
     • Dokumentacja wypadków - informacje od poszkodowanego
     • Dokumentacja wypadków - informacje od świadka
     • Karta zgłoszenia do świetlicy
     • Podanie o przekaz ucznia
     • Prośba o przyjęcie ucznia
     • Rezygnacja z wychowania do życia w rodzinie
     • Upomnienie - kontrola spełniania obowiązku szkolnego
     • Wniosek o wszczęcie egzekucji administracyjnej
     • Zaświadczenie o pobieraniu nauki
   • w legitymacjach:
    • zrezygnowano z łączenia formatów numeracji różnych szkół, ze względu na nową możliwość łączenia szkół w ich edycji
    • do formularza generowania dodano pole na określenie daty legitymacji, która zostanie wczytana dla każdego z wybranych uczniów. W ten sposób nie będzie trzeba w razie potrzeby zmieniać jej osobno dla każdego z nich
   • wprowadzono bazę uczniów:
    • zostali do niej skopiowani uczniowie aktualnie wpisani do dziennika 2020/2021
    • niemniej docelowo baza będzie zbiorem zawierającym również innych uczniów np. absolwentów czy kandydatów
    • baza uczniów zawiera mechanizmy, które powodują, że nowo dodawany do systemu uczeń pojawi się w niej automatycznie. Również edycja kartoteki ucznia (ręczna lub np. poprzez import) spowoduje przepływ danych do kartoteki analogicznego ucznia w bazie uczniów, ale tylko tych, które uzupełniono, a nie pozostawiono puste
    • po uruchomieniu kartoteki z bazy uczniów dostępna jest informacja jacy uczniowie z bieżącego roku szkolnego są z nią powiązani. W zdecydowanej większości będzie to tylko jeden uczeń, ale możliwa jest ich większa ilość np. w przypadku zmiany szkoły w ramach tego samego dziennika
    • kartoteka zawiera również historię zmian danych w bazie uczniów wraz ze szczegółami
   • wprowadzono księgę uczniów:
    • zostali do niej wpisani aktualni uczniowie, którym w podstawowej kartotece podano numer ewidencyjny (numer w księdze uczniów)
    • jeżeli uczniowi z pustym numerem ewidencyjnym zostanie on przypisany to również pojawi się automatycznie w księdze
    • jeżeli nastąpi zmiana danych w kartotece ucznia lub kartotece z bazy uczniów to nie zostanie ona automatycznie skopiowana do księgi uczniów według zasady, że wpis pierwotny pozostaje i jest ważniejszy. Niemniej docelowo na podstawie historii zmian w bazie uczniów będzie można określone zmiany danych uczniów przenosić do księgi lub je odrzucać
    • jeżeli uczeń zostanie wypisany ze szkoły to informacja o dacie i powodzie odebrania dokumentów automatycznie pojawi się w księdze
    • pojedynczy wpis w księdze jest związany z uczniem oraz szkołą zdefiniowaną w ramach systemu
    • jeżeli nastąpiłaby sytuacja, w której klasę podpięto by do innej szkoły to automatyczne mechanizmy księgi spowodują, że uczniowie zostaną do niej ponownie wpisani, ale w powiązaniu z nową szkołą. Konieczne będzie wtedy skasowanie wpisu z księgi dla szkoły poprzedniej
    • docelowo system będzie umożliwiał dodawanie wpisów w księdze w powiązaniu z bazą uczniów np. absolwentami
  • w zakresie szkół (Zasoby->Konfiguracje->Ustawienia dla szkół):
   • wprowadzono możliwość łączenia dla absolwentów gimnazjum i 8-letniej szkoły podstawowej (np. liceum 3-letniego i 4-letniego), aby uzyskać wspólną konfigurację szkół, księgę uczniów czy numerację legitymacji. W oczywistych przypadkach (np. jednej szkoły o typie liceum 3-letnim i drugiej o typie liceum 4-letnim) dokonaliśmy automatycznego połączenia. W pozostałych przypadkach konieczne jest wykonanie tej operacji przez dyrekcję/administrację szkoły. Łączenia dokonuje się z poziomu edycji szkoły wygasającej, czyli np. liceum 3-letniego, technikum 4-letniego
   • na potrzeby modułu sekretariatu zrezygnowano z możliwości kasowania szkół i wprowadzono ich dezaktywację, dzięki czemu w systemie będzie można znaleźć informacje o absolwentach szkół, które już nie istnieją. Automatycznie dokonano dezaktywacji szkół z wprowadzonym typem gimnazjum i zasadniczej szkoły zawodowej
  • w konfiguracjach dotyczących lekcji wprowadzono pozycję "E-obecność jako domyślny status w nowej lekcji". Włączenie opcji spowoduje, że nowo uruchamiane lekcje będą miały domyślnie zamiast statusów obecności (tzw. zielonej główki) status e-obecności nieliczony do frekwencji.
   Jeżeli opcja zostanie ustawiona na "tak" i w słowniku statusów obecności nie będzie statusów "e-obecność", "e-nieobecność" oraz "materiały dostarczone przesyłką, listem" to zostaną one automatycznie dodane po zapisie konfiguracji
  • wprowadzono możliwość kasowania rozkładu zablokowanego nauczyciela, jeżeli nie podpięto pod niego żadnych klas/zespołów
  • w ramowym planie nauczania:
   • lista klas została zmodyfikowana, dzięki czemu wyświetlany jest obecnie typ szkoły, aby móc łatwo rozróżnić klasy składające się z absolwentów gimnazjum od tych, gdzie znajdują się absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej. Podobną zasadę wprowadzono w arkuszach ocen i świadectwach
   • po wejściu w RPN danej klasy wprowadzono możliwość skasowania wszystkich nieprawidłowych zapisów (np. zajęć, profili kształcenia i nauczanych zawodów), o ile system wykrył, że takowe istnieją. Nieprawidłowe zapisy mogą powstać, gdy po wprowadzeniu informacji do ramowego planu nauczania klasy, zostanie zmieniony poziom klasy lub typ powiązanej z klasą szkoły
   • zniesiono blokadę wykorzystania przedmiotu tylko raz w klasie
   • w przypadku poziomu nauczania języka obcego, który określa rozszerzenie w arkuszu ocen nie będzie stosowany dopisek "(zakres rozszerzony)"
   • w świadectwach na liście przedmiotów rozszerzonych uwzględniono dopiski o poziomie dwujęzycznym lub nauczaniu dwujęzycznym, ale bez informacji o poziomie nauczania dla języków obcych
  • po wejściu w konkretny przedmiot z menu "Zasoby->Przedmioty" na liście powiązanych klas/zespołów po najechaniu na konkretną pozycję w dymku pojawia się spis planów, w których jest powiązanie z przedmiotem
  • zmieniono zasadę działania oznaczenia "czy klasa końcowa" wprowadzając automatyczne oznaczanie na podstawie typu przypisanej szkoły oraz poziomu klasy. Możliwość samodzielnego ustawienia jest dostępna tylko podczas dodawania nowej klasy lub podczas edycji pod warunkiem, że poziom jest nieliczbowy (uwzględniono cyfry rzymskie), a poziom edukacji ustawiono jako "od 4. klasy szkoły podstawowej"
  • na etapie edycji klasy/zespołu:
   • w przypadku zmiany typu wprowadzono dodatkowy alert ostrzegający o potencjalnych konsekwencjach
   • dopuszczono sytuację, w której w systemie nie ma zdefiniowanego żadnego nauczyciela i nie jest możliwe przypisanie wychowawcy
  • w menu "Zasoby->Uczniowie" po najechaniu na informację o liczbie uczniów (obok głównego nagłówka) wyświetlany jest dymek objaśniający zasadę zliczania uczniów aktywnych i nieaktywnych w tym miejscu
  • przy tworzeniu/edycji słownika godzin i przerw uwzględniono zespoły wynikające z rejestru wycieczek
  • w przedmiotach wprowadzono dodatkowe, krótsze formy adnotacji w przypadku nauczania dwujęzycznego, co może być przydatne w arkuszach ocen i świadectwach
  • w rozbudowanym imporcie zasobów z iDziennika Progmana uwzględniono nietypowe przypadki kilku osób z tym samym numerem PESEL
  • w formularzu zapisu nowego statusu obecności dodano automatyczna zmianę ustawień w przypadku wyboru nieobecności usprawiedliwionej jako nadrzędnej
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • zmodyfikowano działanie systemu w momencie trwałego kasowania lekcji:
   • wraz z lekcją nie będą kasowane oceny, które zostały na niej wpisane
   • jeżeli nauczyciel chce wykasować nieanulowaną ocenę, którą sam wpisał to w uruchomionej lekcji bądź interfejsie oceniania zachowania klika w ocenę, a następnie wybiera przycisk "Skasuj ocenę"
   • w nowo uruchamianej lekcji oceny w niej wpisane (oznaczone kolorem zielonym) w przypadku ich anulowania będą przekreślane, a nie kasowane permanentnie jak wcześniej
   • przy każdej operacji pojedynczego kasowania konkretnej oceny, również na koncie dyrektorskim, użytkownik jest informowany, że o kasowaniu zostaną powiadomieni użytkownicy powiązani z uczniem, którego dotyczy ocena
   • rodzice, uczniowie i użytkownicy zewnętrzni zostaną powiadomieni o skasowanej ocenie w raporcie dziennym jeżeli:
    • w powiadomieniach zaznaczyli pozycję "email z ocenami z bieżącego dnia"
    • ocena jest oznaczona jako widoczna dla rodziców/uczniów. Ocena niewidoczna to taka, którą wpisano:
     • w opisowej grupie ocen z ustawioną widocznością dla rodzica/ucznia na "nie" lub
     • w tzw. klasach młodszych jako ocenę opisową bez zaznaczenia, że ma być widoczna w panelu/rodzica ucznia oraz na wydrukach
  • w arkuszach ocen:
   • dodano arkusz ocen dla słuchaczy szkoły dla dorosłych MEN-I/54/2
   • wprowadzono automatyczne umieszczanie zawodu, specjalności i specjalizacji dla ucznia, u którego takie pola na wzorze arkusza występują i nie zostały wypełnione, a w ramowym planie nauczania klasy przypisano mu zawód
   • zmieniono opisy wzorów kontynuacyjnych, by dokładniej wskazywać sytuację, w jakiej powinno się z takich wzorów skorzystać
  • na etapie uzupełniania i zatwierdzania ocen do świadectw wprowadzono dodatkowy komunikat w sytuacji kiedy wśród wybranych uczniów są tacy, którzy mają już zatwierdzone przedmioty i oceny
  • w kartotece ucznia ukryto przycisk przejścia do dodatkowej kartoteki jeżeli uczeń nie jest powiązany z żadną klasą, nawet jako nieaktywny
  • doprecyzowano komunikaty na etapie dodawania/edycji ucznia w zakresie walidacji czy podany numer PESEL bądź nr dokumentu tożsamości są prawidłowe i unikalne
  • w wydruku dziennika dla klas I-III szkoły podstawowej:
   • w przypadku ocen przewidywanych wprowadzono zasadę, że będą widoczne tylko te, które uczeń uzyskał w klasie, dla której generowany jest wydruk
   • w pozycji "18. Zestawienie uczęszczania" nie uwzględniono statusów nieliczonych do frekwencji jeżeli dziennik został ustawiony jako główny
  • wydruk dziennika zajęć przedszkola został dostosowany do sytuacji, w której nie byłby on powiązany z klasą, lecz zespołem złożonym z uczniów różnych klas/grup
  • w wydruku "Informacja o programach nauczania" dla dziennika tzw. klas starszych uwzględniono przypadki bardzo długich zapisów bez znaków spacji
  • w zestawieniu ocen przewidywanych, śródrocznych i rocznych:
   • wprowadzono zasadę, że dla ostatniego okresu oraz ucznia nieaktywnego nie wyświetla się wykrzyknik w kolumnie dla zachowania
   • dodano sekcję uczniowie wg średniej ocen końcowych w przypadku klas końcowych
  • w wydrukach zagrożeń oceną niedostateczną, nieklasyfikowaniem oraz oceną naganną zachowania zmieniono wybrane opisy
  • podczas dodawania/edycji planu lekcji wprowadzono dodatkowe ograniczenia możliwej do wyboru daty obowiązywania na podstawie powiązanych uczniów w odniesieniu do konfiguracji dat roku szkolnego
 • Panel nauczyciela

  • podczas dodawania lekcji poza planem po wybraniu sali "Lekcja online" lub "Materiały zdalne", możliwy będzie wybór dowolnej daty w zakresie roku szkolnego
  • w formularzu zapisu nowej wycieczki odfiltrowano nauczycieli zablokowanych
 • Panel rodzica, ucznia, użytkownika zewnętrznego

  • wyłączono powiadamianie autora ankiety po jej wypełnieniu przez użytkownika
 • Panele wszystkich użytkowników

  • w statystyce obecności ucznia uwzględniono statusy nauczania zdalnego (e-obecność, e-nieobecność, materiały dostarczone przesyłką, listem)
  • do listy dopuszczalnych rozszerzeń wgrywanych plików dodano składowe skompresowanego archiwum ZIP