Dziennik elektroniczny mobiDziennik wersja 3 - historia zmian

Wersja 3.7 - 25 listopada 2011

 • dodana została funkcjonalność resetowania swojego hasła, z której można skorzystać jeżeli zdarzy się nam go zapomnieć. Aby to zrobić należy kliknąć na link nie pamiętam hasła widoczny na ekranie logowania do systemu
 • w ramach prowadzenia lekcji (dziennik główny oraz różne dzienniki) dodano szczegółowe informacje o uruchomionej lekcji tzn. klasa/zespół, przedmiot, data oraz godziny lekcyjne
 • dodano możliwość ustawienia dla wybranego nauczyciela uprawnienia rozszerzonego dostępu, co skutkuje tym, że w ramach zakładek oceny oraz obecności ma on dostęp do wszystkich klas. Dostęp może ustawić dyrektor podczas dodawania/edycji nauczyciela lub w przeglądzie nauczycieli klikając w ikonkę w odpowiedniej kolumnie
 • dla wydruków na wywiadówkę z poziomu panelu dyrektora umożliwiono druk również dla uczniów, którzy z danej klasy zostali wykreśleni. Może się to przydać np. w przypadku kiedy nowa szkoła ucznia chciałaby otrzymać listę jego ocen
 • podczas przeglądania zapowiedzianych sprawdzianów w ramach uruchomionej lekcji do listy została dodana informacja o dokładnym czasie wpisu zapowiedzi, która pojawia się w momencie najechania kurosorem myszki na imię i nazwisko osoby zapowiadającej

Wersja 3.6 - 22 listopada 2011

 • dla funkcjonalności generowania pliku PDF zawierającego cały dziennik lekcyjny została dodana opcja umożliwiająca złożenie na nim certyfikującego podpisu elektronicznego (po wygenerowaniu pliku można go również pobrać bez podpisywania). Podobny mechanizm został udostępniony dla opcji eksportu dziennika do pliku XML (panel dyrektora). Ponadto udostępniono interfejs (przycisk Podpisane pliki w menu wydruków), w którym użytkownik ma dostęp do wszystkich plików jakie dotychczas podpisał elektronicznie w wyżej wymienionych funkcjonalnościach
 • do interfejsów zapowiadania sprawdzianów (w ramach lekcji oraz Kalendarz->Sprawdziany->Nowa zapowiedź) dodano podgląd już zapowiedzianych sprawdzianów w wybranym dniu oraz tygodniu dla wybranej klasy lub w odniesieniu do klas powiązanych z wybranym zespołem
 • modyfikacji uległ wydruk listy uczniów, który dostępny jest w menu Zasoby->Klasy i zespoły->wybór klasy/zespołu->Drukuj (panel dyrektora) oraz Uczniowie->wybór klasy/zespołu->Drukuj (panel nauczyciela)
 • na Państwa prośbę w różnych dziennikach podczas zapisu rozkładu materiału złożonego z kręgów tematycznych, tematów dnia oraz treści edukacyjnych dodano przycisk zapisu również w górnej częsci interfejsu

Wersja 3.5 - 16 listopada 2011

 • dyrekcji umożliwiono określenie dla ilu dni wstecz nauczyciele będą mogli (jeżeli w ogóle) odpisywać własne lekcje. Opcja znajduje się w menu Zasoby->Pozostałe->Konfiguracje
 • w różnych dziennikach ikonkę pozwalającą na masowe wpisanie nieobecności/obecności przypisano indywidualnie do każdej jednostki lekcyjnej
 • udostępniono opcję wygenerowania planu lekcji całej szkoły do pliku HTML, w którym można przeglądać plany podzielone na plany klas, plany nauczycieli oraz plany różnych dzienników. Uruchomienie opcji powoduje wygenerowanie tylko jednego pliku, który można zapisać na komputerze i korzystać z niego przez przeglądarkę internetową, nawet jeżeli w danym momencie nie mamy połączenia z Internetem. Aby wygenrować plik należy kliknąć w przycisk Eksport planów do HTML w głównym menu planu lekcji
 • dyrekcji umożliwiono indywidualizację wyglądu strony logowania do systemu poprzez ustawienie nazwy szkoły oraz pliku graficznego np. z logo placówki. Opcja dostępna jest w menu Zasoby->Pozostałe->Konfiguracje->Strona logowania
 • do kartoteki ucznia dodano możliwość wpisu numeru legitymacji
 • w lekcjach prowadzonych w zespołach, do których przypisani są uczniowie z różnych klas lista uczniów została posegregowana wg klas, a nie jak dotychczas wg numerów w dzienniku
 • na liście wiadomości wysłanych dodano kolumnę określającą ilu odbiorców dotychczas zapoznało się z wiadomością
 • podczas zapisu trójki rodziców umożliwono wybór więcej niż 3 osób
 • na Państwa prośbę do wydruków list osób w ramach wyboru kolumny z danymi dodano pozycję Nazwisko i imię
 • na listach uczniów w menu Zasoby->Klasy i zespoły->wybór elementu (panel dyrektora) oraz Uczniowie (panel nauczyciela) kolumnę telefon zastąpiono scaleniem informacji o telefonach opiekunów jak i samego ucznia
 • informujemy również, że w App Store pojawiła się ulepszona wersja aplikacji mobilnej dla rodzica/ucznia

Wersja 3.4 - 7 listopada 2011

 • moduł planowania zastępstw został w pełni zintegrowany z tzw. różnymi dziennikami
 • również w module zastępstw przy wyborze nauczyciela bądź klasy/zespołu (opcja zapisz inne lekcje) system powiadamiania o dostępności został udoskonalony w oparciu o scalenie głównego planu lekcji, planów z dzienników różnych oraz faktycznie wprowadzonych lekcji
 • nauczycielom, którzy zostali przypisani jako wychowawcy jakiegokolwiek zespołu/grupy udostępniono możliwość zarządzania uczniami w ich obrębie. W ten sposób nauczyciel może: 1) dopisywać do zespołu nowych uczniów 2) wypisywać uczniów z zespołu z wyborem wariantu - z pozostawieniem sladu lub bez, 3) zmieniać daty aktywności uczniów w ramach zespołu. Opcja dostępna jest w menu Uczniowie->Zarządzaj zespołami
 • dotychczas uczniowie oraz rodzice w swoich panelach nie widzieli ocen anulowanych. Obecnie umożliwiono dyrekcji zadecydować poprzez opcje konfiguracyjne czy zasoby te mają być dla nich widoczne. Jeżeli widoczność zostanie włączona to uczniowie oraz rodzice takie oceny będą widzieć jako przekreślone
 • w module wiadomości dodano kolejne 2 grupy odbiorców - pedagodzy oraz logopedzi
 • w różnych dziennikach umożliwiono planowanie zajęć dla sobót
 • w przedszkolach na Państwa prośbę dodano informacje o telefonach opiekunów w module rejestru wejść/wyjść
 • zmodyfikowano również mechanizm powiadamiania o nowej wersji systemu - obecnie ekran pojawi się tylko raz po każdym zalogowaniu, jeżeli dotychczas nie zapoznaliśmy się z listą zmian. Prosimy jednak o czynne zapoznawanie się z każdą listą modyfikacji
 • nauczycieli korzytacjących z aplikacji mobilnej informujemy, że w App Store pojawiła się nowa wersja oznaczona numerem 1.8

Wersja 3.3.1 - 26 października 2011

 • w panelu dyrektorskim podczas przeglądu kartoteki ucznia w pozycji Klasy i zespoły ucznia umożliwiono całkowite (bez śladu) wykasowanie ucznia z danej klasy/zespołu
 • również w panelu dyrektorskim podczas dodawnia nowego nauczyciela lub dyrektora umożliwiono określenie terminu ważności hasła
 • w panelu dyrektorskim oraz nauczycielskim ulepszono dokument Informacje dla rodzica, który dostępny jest w menu Instrukcje
 • informujemty również, że w App Store pojawiła się oficjalnie aplikacja mobilna iPod/iPhone/iPad dla rodziców i uczniów

Wersja 3.3 - 24 października 2011

 • w panelu rodzica/ucznia udostępniono wykresy średnich ocen cząstkowych, które można porównywać ze średnimi klasy jak i całej szkoły
 • w związku z budową aplikacji mobilnej iPod/iPhone dla rodziców oraz uczniów w zakładce Powiadomienia umożliwiono zdefiniowanie w jakim zakresie użytkownik chce otrzymywać tzw. powiadomienia Push Notification
 • do raportu tygodniowego e-mail, który otrzymują rodzice/uczniowie, którzy wyrazili taką chęć zostały dołożone nieobecności z tygodnia bieżącego oraz przyszłe sprawdziany
 • dyrekcji pozwolono w zakresie wybranych zasobów włączyć lub wyłączyć ich widoczność w panelu rodzica/ucznia. Możliwość taką można znaleźć w menu Zasoby->Pozostałe->Konfiguracje pod nagłowkiem Widoczność zasobów w panelu rodzica/ucznia
 • w module planowania zastępstw podczas zapisu umożliowiono na dodatkowy wybór rodaju użytkowników, do których mają zostać rozesłane powiadomienia związane z zaplanowanymi zmianami
 • w kartotece ucznia umożliwiono zdefiniowanie numerów kontaktowych opiekunów niezależnie od istniejących kont rodziców/opiekunów. Ponadto w szkołach, które korzystają z importu uczniów z programu Krakfin Sekretariat dane te będą zapisywane podczas wykonywania operacji importu
 • w szkołach, której korzystają z punktowego systemu oceniania (w ramach zajęć edukacyjnych bądź zachowania) w interfejsach prowadzenia lekcji/wpisywania ocen została dołożona informacja o sumie uzyskanych punktów (poza wartością procentową, która była dotyczczas)
 • w rejestrze kontroli dziennika dodano możliwość powiązania konkretnego zapisu z klasą lub dziennikiem (spośród tych, które zostały założone w ramach "różnych dzienników")
 • w mechanizmie wpisywania wszystkim uczniom nieobecności/obecności w ramach prowadzonej lekcji zastąpiono dwie ikonki główek jedną , której wykorzystanie działa na zasadzie: 1 kliknięcie - wpis wszystkim nieobecności, 2 kliknięcie - wpis wszystkim obecności, 3 - wpis wszystkim nieobecności itd.

Wersja 3.2 - 7 października 2011

 • w wydrukach różnych dzienników dodano pozycję Raport nieobecności, w którym w odniesieniu do danego dziennika i wybranego zakresu dat możemy wygenerować raport o nieobecnościach uczniów w tym okresie. W raporcie zatosowano dwa rodzaje oznaczeń: 1) N - uczeń w danym dniu ma same nieobecności, 2) NC - nieobecności częściowe czyli w danym dniu uczeń ma wpisane zarówno obecności jak i nieobecności.
 • analogiczny raport jak wspomniany powyżej udostępniono dyrektorom z tym, że może on wygenerować takie zestawienie w odniesieniu do wybranych klas. Opcja znajduje się w menu Dzienniki -> Frekwencja -> Raport nieobecności
 • w przedszkolach umożliwiono prowadzenie rejestru wejść i wyjść dzieci z placówki w danym dniu. Opcja dostępna jest dla dyrektorów i nauczycieli w menu: Różne dzienniki -> Rejestr wejść/wyjść. Jeżeli opcja jest niewidoczna oznacza to, że w systemie nie zdefiniowano żadnej klasy z poziomem edukacji jako przedszkole
 • wiadomości wysłane zostały oddzielone od wiadomości odebranych do osobnego interfejsu, dzięki czemu moduł komunikacji między użytkownikami stał się bardziej użyteczny
 • nauczycielom w dzienniku głównym oraz różnych umożliwiono wpis obecności uczniowie w sytuacji kiedy w danej lekcji nie miał on żadnego statusu i pojawiała się ikonka . Ikonka ta pojawia się w sytuacji kiedy wpisano lekcję, ale w tym czasie w klasie/zespole uczeń nie był aktywny. Po zmienie dat aktywności ucznia uczeń może pojawiać się w tej lekcji, ale bez statusu obecności z racji, że w momencie jej wpisu był w tej klasie/zespole nieaktywny
 • w różnych dziennikach umożliwiono zapis lekcji dla sobót. Aby tego dokonać wystarczy w ramach wybranego dziennika i przedmiotu uruchomić opcję Lekcja poza planem i tam wybrać stosowną datę
 • w różnych dziennikach o zmiennym składzie dodano przycisk Odwróć zaznaczenia pozwalający jednym kliknięciem odwrócić wybór uczniów jakich chcemy wypisać całkowicie z uruchomionych zajęć
 • w ramach prowadzenia lekcji w nagłowku obecności dodano dwie ikonki oraz , które pozwalają wszystkim uczniom jednym kliknięciem wpisać obecność (ikonka zielona) lub nieobecność (ikonka czerwona). Operacja nie zadziała oczywiście w ramach obecności usprawiedliwionych już przez wychowawcę
 • udostępniono interfejs wyświetlający listę wszystkich osób ze szkoły, którym zdefiniowano diagnozę logopedy. Taką listę można również wygenerować do pliku pdf i np. wydrukować. Interfejs można uruchomić poprzez guzik Uczniowie z diagnozą dostępny w momencie przeglądu informacji logopedy o danym uczniu
 • informujemy również, że do listy zmian można przejść w każej chwili klikając na numer wersji systemu obok napisu E-dziennik w lewym górnym rogu interfejsu aplikacji

Wersja 3.1 - 25 września 2011

 • w poprzedniej wersji systemu w trakcie prowadzenia lekcji pojawiała się informacja o nieobecnościach danego ucznia z dnia w postaci ikonki . Aktualnie sytuacje takie będą sygnalizowane ikonkami z pytajnikiem oraz . Po najechaniu na "główkę obecności" zostaną wyświetlone szczegóły - podobnie jak w wersji poprzedniej
 • umożliwiono zmianę sposobu oceniania zachowania (ocenowo lub punktowo) niezależnie od głównego systemu oceniania (z przedmiotów). W razie chęci dokonania takiej zmiany należy skontaktować się z administratorem
 • poszczególnym pozycjom w kalendarzu klasowym przypisano różne kolory aby uczynić go bardziej czytelnym i przyjaznym użytkownikowi
 • dyrektorom umożliwiono prowadzenie rejestru kontroli dzienników - każdy dyrektor może zapisywać informacje o przeprowadzonej kontroli oraz ewentualnie kasować zapisy swojego autorstwa. Opcja znajduje się w menu Analizy -> Rejestr kontroli dziennika
 • dokonano zmian w module zastępstw: 1) udostępniono dodatkowa opcję wydruku zastępstw - tylko zaznaczonych na głownym interfejsie, 2) podczas zapisu umożliwiono podjęcie decyzji czy system ma automatycznie rozesłać powiadomienia, 3) podczas wydruku księgi zastępstw umożliwiono podjęcie decyzji o jego wariancie
 • wprowadzono mechanizm informowania o nowej wersji systemu - użytkownik będzie informowany o takim fakcie do momentu kiedy przeczyta informacje o wprowadzonych zmianach
 • w różnych dziennikach udostępniono nauczycielom możliwość wydruku ocen podczas ich przeglądu - Różne dzienniki -> Wybór dziennika -> Wybór przedmiotu -> Przegląd ocen -> Drukuj
 • dla nauczycieli dodano możliwość zapisu trzech rodzajów notatek: 1) notatka dotycząca konkretnej lekcji - można zapisać podczas wpisywania tematu, 2) notatka na następne lekcje czyli dotycząca konkretnych zajęć (np. 3 A Matematyka) - można zapisać klikąjąc na ikonkę znajdującą się obok tematu lekcji, 3) notatka dotycząca ucznia w odniesieniu do konkretnej lekcji - można zapisać klikając na uczniu w uruchomionej lekcji. Dodatkowo notatkami można zarządzać wybierając Kalendarz -> Notatki
 • pedagogom umożliwiono zapis form pomocy w odniesieniu do danego ucznia; aby dokonać zapisu należy wejśc w menu Uczniowie -> Wybór klasy -> Wybór ucznia -> Dodatkowa kartoteka -> Formy Pomocy i wybrać opcję Modyfikuj . Dyrektorzy, wychowawcy ucznia oraz nauczyciele go uczący mają możliwość wglądu do tych informacji
 • pedagogom umożliwiono również rejestrację swoich zajęć/czynności. Opcja ta jest dostępna klikając Różne dzienniki -> Dziennik zajęć pedagoga z poziomu nauczyciela i dyrektora z tym, że dyrektorzy mają tylko wgląd do czynności zapisanych przez pedagogów.
 • podczas zapisu użytkownika (panel dyrektorski) z uprawnieniami nauczyciela dodano możliwość oznaczenia go jako logopeda szkolny. Ponadto w przeglądzie nauczycieli status pedagoga bądz logopedy można zmieniać klikając bezpośrednio w ikonę oznaczającą dotychczasowy status
 • nauczyciele oznaczeni jako logopeda mogą w odniesieniu do ucznia zapisywać takie informacje jak: 1) podstawa zakwalifikowania na zajęcia, 2) indywidualny program terapii, 3) analiza postępów dziecka, wnioski, zalecenia do dalszej pracy. Informacje te można przeglądać/zapisywać uruchamiając menu Uczniowie -> Wybór klasy -> Wybór ucznia -> Dodatkowa kartoteka -> Informacje logopedy. Wgląd do tych informacji mają logopedzi oraz dyrektorzy.
 • w menu instrukcje pojawił się dokument Informacja dotycząca dzienników: biblioteki, świetlicy, pedagoga oraz logopedy, w którym można znaleźć informacje dotyczące prowadzenia wymienionych dzienników

Wersja 3.0 - 1 września 2011

 • wychowawcom udostępniono interfejs do szczegółowego przeglądu zrealizowanych lekcji oraz ich zgodności z planem w swojej klasie (Lekcje -> Lekcje mojej klasy)
 • rozbudowano moduł wiadomości o takie opcje jak: masowe kasowanie, dodatkowe kategorie odbiorców (trójki klasowe, wychowawcy), załączniki, możliwość archiwizacji wiadomości wraz z załącznikami do paczki ZIP
 • umożliwono podgląd aktualnie zapisanego planu całej klasy (wraz z zespołami) podczas układania lub przeglądu planu dla klasy w obrębie wybranej grupy planu
 • udostępniono możliwość szczegółowego przeglądu aktualnego stanu frekwencji dla dyrektora oraz wychowawców w swoich klasach czyli ile razy każdy uczeń w poszczególnych semestrach i całym roku był nieobecny, spóźniony, zwolniony itd. Dodatkowo wykaz można wyświetlić dla konkretnego przedmiotu oraz zakresu dat. Opcja znajduje się: panel dyrektorski: Dzienniki -> Frekwencja -> Frekwencja - zestawienie, panel nauczycielski: Obecności -> Zestawienie frekwencji uczniów
 • dla dyrektorów oraz wychowawców udostępniono interfejs Pojedyncze nieobecności, w którym w zakresie danej klasy system wyświetli dla poszczególnych uczniów pojedyncze nieobecności w danym dniu, dzięki czemu łatwiej będzie można wyłapać nieobecności, które teoretycznie mogą być błędne lub wychowawca zapomniał je usprawiedliwić. Pojedyncza nieobecność jest tutaj rozumiana jako sytuacja kiedy uczeń w danym dniu ma wpisaną jedną nieobecność nieusprawiedliwioną i przynajmniej jeden inny status obecności. Dodatkowo wychowawca ma możliwość bezpośredniego usprawiedliwienia nieobecności (poprzez kliknięcie na danym wierszu) lub przejścia do lekcji jeśli to on ją wpisał. W panelu dyrektorskim opcja znajduje się w Dzienniki -> Frekwencja -> Pojedyncze nieobecności oraz w panelu nauczyciela w Obecności -> Pojedyncze nieobecności
 • podczas określania statusu danego przedmiotu w klasach (panel dyrektorski) umożliwiono oznaczenie przedmiotu jako rozszerzony co skutkuje automatycznym wczytaniem go na pierwszą stronę świadectw (np. dla Liceum)
 • dla zestawień w panelu dyrektorskim, które znajdują się w menu Analizy -> Statystyki (statystyka pracy nauczycieli, statystyka ocen i statystyka obecności) umożliwiono wyeksportowanie każdego z nich do pliku CSV (kodowanie utf-8, znak rozdzielający - średnik). Generowanie eksportu można uruchamiać podczas przeglądu zestawienia lub w menu Dzienniki -> Wydruki, eksporty i ankiety
 • w czasie lekcji przy uczniu pojawi się ikonka jeżeli w dniu w jakim uruchomiona jest lekcja uczniowi wpisano jakąkolwiek nieobecność. W ten sposób nauczyciel otrzyma sygnał sugerujący komu prawdopodobnie należy wpisać absencję
 • w module prowadzenia lekcji przez nauczycieli dodano sztywny, pływający panel (dolna krawędź ekranu), dzięki czemu nauczyciel przewijając listę uczniów cały czas widzi do jakich grup i kolumn odnoszą się wpisane oceny
 • udostępniono aktualne świadectwa ukończenia szkoły gimnazjalnej (w roku szkolnym 2010/2011 obowiązywały stare wzory)
 • w dziennikach pracujących jako jeden z elementów zintegrowanego systemu e-oświaty umożliwiono wychowawcom podgląd świadectw swoich wychowanków jeden poziom (rok szkolny) wstecz. Opcja znajduje się w menu Wydruki -> Świadectwa -> Świadectwa archiwalne
 • uruchomiono archiwum poprzednich lat szkolnych, do którego dostęp mają wszyscy użytkownicy, którzy w tych latach posiadali konto w systemie. Lista dzienników archiwalnych widoczna jest w opcji Poprzednie lata, która znajduje się w górnym prawym menu systemu. W przypadku dziennika funkcjonującego jako jeden z elementów zintegrowanego systemu e-oświaty do archiwum należy logować się danymi dostępowymi do platformy oświatowej. W przeciwnym razie obowiązuje login i hasło, z których korzystano w archiwalnym roku szkolnym. Opcja edycyjne archiwów będą zablokowane początkiem października.
 • rozbudowano moduł planowania zastępstw o takie elementy jak m.in.: 1).możliwośc wyboru rodzaju oraz osoby powiadamiającej, 2).dodatkową opcję "zapisz inne lekcje", w której w odniesieniu do lekcji z planu nauczyciela nieobecnego możemy ją odwołać bądź nie i zapisać dowolne inne lekcje nawet na inny dzień czy godzinę. W ten sposób można np. zamiast lekcji "Historia - 3 A z Nowakiem Janem" zapisać "3 A dziewczyny wf z Marią Nowak" oraz "3 A chłopcy wf z Janem Kowalskim". Dodatkowo możemy od razu stworzyć zespół z dowolnymi uczniami i zapisać dla niego zajęcia. 3). po zapisie/edycji zastępstwa wysyłane są wiadomości do wszystkich użytkowników, którzy są z zaplanowanymi lekcjami powiązani (dyrektorzy,nauczyciele,rodzice i uczniowie). 4).możliwość wydruku wszystkich zastępstw (księga zastępstw).
 • na podstawie zaplanowanych zastępstw oraz lekcji wprowadzanych przez nauczycieli dyrektor może na dowolny okres (domyślnie aktualny miesiąc) obejrzeć zestawienie nieobecności i nadgodzin każdego nauczyciela uruchamiając pozycję Analizy -> Zest. nieobecności i nadgodzin
 • rozbudowano moduł uwag o takie możliwości jak: wpisywanie uwag dowolnemu uczniowi niezależnie od lekcji przez nauczycieli i dyrektorów (Zachowanie -> wybór klasy -> wybór ucznia -> wpisz uwagę uczniowi), nowy rodzaj - uwaga neutralna, dodatkowe kategorie (poza rodzajmi pozytywna,negatywna i neutralna uwagę można przypisać do kategorii np. 'brak mundurka', 'brak stroju' czy 'pomoc koleżeńska'), którymi można zarządzać w panelu dyrektorskim (Zasoby -> Słowniki -> Słownik kategorii uwag)
 • zmieniono koncepcje oceniania zachowania w klasach od 4 klasy szkoły podstawowej. Aktualnie każdy dyrektor i nauczyciel może oceniać zachowanie wszystkich uczniów poprzez wpis ocen, przy czym oceny semestralne i roczne wystawia wychowawca. Opcje oceniania zachowania znajdują się w menu Zachowanie -> wybór klasy -> Przeglądaj i oceniaj zachowanie. Dodatkowo przy przeglądzie zachowania danego ucznia (Zachowanie -> wybór klasy -> wybór ucznia) poza listą uwag mamy oceny zachowania, informacje o frekwencji oraz szczegółową statystykę uwag
 • w panelu dyrektorskim umożliwiono przeglądanie lekcji chronologicznie według daty ich wpisania w system z informacją o ewentualnej rozbieżności pomiędzy datami lekcji, a datami ich wpisu. Opcja znajduje się w menu Analizy -> Przegląd lekcji w klasach -> Przegląd chronologiczny
 • do kartoteki ucznia dodano możliwość wpisywania dodatkowych uwag o uczniu
 • ponadto została stworzona dodatkowa kartoteka, którą można przeglądać klikając Dodatkowa kartoteka podczas podglądu danych ucznia. Opcje modyfikacyjne kartoteki dostępne są dla wychowawców oraz dyrektorów. Poprawne uzupełnienie kartoteki w klasie gwarantuje poprawne automatyczne wczytanie danych do świadectw promocyjnych oraz wydruków "Zestawienie wyników klasyfikacji uczniów" oraz "Uczniowie wg stanu z 20 września"
 • w panelu dyrektorskim umożliwiono zdefiniowanie szkolnego zestawu podręczników i programów nauczania (Dzienniki -> Rozklady -> Szkolny zestaw podręczników -> Dodaj podręcznik). Nauczyciele mogą podejrzeć lub wygenerować zestaw w postaci pliku PDF klikając menu Rozklady -> Szkolny zestaw podręczników
 • aby uprzyjemnić nauczycielom procedury podpisywania lekcji wprowadzono dodatkowe możliwości: podpisz dzień oraz podpisz do wczoraj
 • w różnych dziennikach umożliwono masowe wypisywanie uczniów z danych zajęć (dla dzienników o zmiennym składzie)
 • w różnych dziennikach dodano nowe wydruki: 1) oceny cząstkowe wybranych uczniów dla określonych przedmiotów i/lub obszarów edukacji, 2) Zaświadczenie o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, 3) Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej
 • rodzicom i uczniom umożliwiono porównanie ocen semestralnych, rocznych oraz ich średnich w odniesieniu do klasy oraz całej szkoły
 • dyrektorom i wychowawcom umożliwiono w obrębie wybranej klasy podgląd zestawień ocen semestralnych i rocznych. W zestawieniach znajduje sie średnia klasy oraz średnia z poszczególnych przedmiotów w odniesieniu do tych samych średnich, ale dla całej szkoły. Ponadto dostępne są zestawienia ocen semestralncyh i rocznych wraz z ich średnimi dla poszczególnych uczniów w klasie oraz lista uczniów posegregowana na podstawie średniej ocen malejąco. Dostęp do zestawień z poziomu panelu nauczyciela dostępny jest dla wychowawców w menu Oceny -> Zestawienia ocen semestralnych i rocznych oraz dla dyrektorów Dzienniki -> Oceny -> Wybór klasy -> Zestawienia ocen semestralnych i rocznych
 • podczas zarządzania uczniami w ramach zespołów (nie klas) umożliwiono całkowite wypisanie ucznia bez pozostawienia po nim śladu. Opcja może być przydatna podczas dokonywania różnego rodzaju przenosin uczniów na początku roku szkolnego
 • w panelu dyrektorskim udostępniono opcje modyfikacyjne słownika godzin lekcyjnych, z którymi jednak trzeba obchodzić się bardzo ostrożnie w trakcie trwania roku szkolnego. Aby ułatwić ewentualne operacje zmian zakresów godzinowych dla każdego z nich została dodana mała statystyka określająca ile lekcji przypisano do niego w planie oraz lekcjach zrealizowanych
 • w momencie zarządzania uczniami w klasie/zespole umożliwiono dyrektorom masową zmianę dat aktywności wybranych uczniów
 • nauczycielom i dyrektorom udostępniono moduł do generowania ankiet/arkuszy. Pozwala on na wygenerowanie dowolnej ankiety o strukturze a) nazwa b) nagłowek tekstowy (do którego podczas wypełniania moga być wczytane automatyczne dane ucznia) c) obszary d) pytania do obszarów (z listą odpowiedzi lub miejscem na wpisanie tekstu) e) dowolna ilość odpowiedzi do pytania. Dla zdefiniowanej struktury ankiety można wygenerować jej szablon w formie PDF lub wypełnić ją dla wybranych uczniów z możliwością wydruku. Zarówno szablony jak i wypełnione ankiety można w każdym momencie modyfikować. Moduł może być przydatny w przypadku chęci wygenerowania i wypełnienia dokumentów takich jak np. karta obserwacji dziecka 5-letniego, arkusz obserwacji dziecka 6-letniego itp. Można również stworzyć sobie sam szablon ankiety, wydrukować go i rozdać wybranym osobom do uzupełnienia. Ankiety wypełnione w stosunku do danego ucznia będa widoczne w panelu rodzica/ucznia. Moduł jest dostępny dla dyrektora w menu Dzienniki -> Wydruki, eksporty i ankiety oraz nauczyciela Wydruki -> Ankiety