Dziennik elektroniczny mobiDziennik wersja 11 - historia zmian

Wersja 11.12 - 19 czerwca 2018

 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • Dostosowano system do zmian wprowadzonych w rozporządzeniu w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych ogłoszonym w dniu 18 maja 2018 r.
   • Szkoła podstawowa
    • Klasa I - arkusz ocen w oparciu o wzór: MEN-I/45/1
    • Klasy II-III - dotychczasowy wzór: MEN-I/37b/2
    • Klasa IV - dołącza się kartkę w oparciu o nowy wzór: MEN-I/45/1
    • Klasy V-VI - dotychczasowy wzór: MEN-I/37b/2
    • Klasa VII - dołącza się kartkę w oparciu o nowy wzór: MEN-I/63m/2
    • Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczający do klas I - nowy wzór: MEN-I/46/1
    • Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczający do klas II-VII - dołącza się kartkę w oparciu o nowy wzór: MEN-I/46/1
   • Gimnazjum, Liceum, Technikum, Szkoła zawodowa
    Dotychczasowe wzory
   • Szkoła branżowa I stopnia
    Klasa 1 - nowy wzór: MEN-I/50/2
   • Szkoła policealna
    Wzór przeznaczony dla uczniów, którzy mieli założony arkusz ocen przed rokiem szkolnym 2017/2018: MEN-I/46b/2
    Nowy wzór: MEN-I/52/2
   • Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy
    Nowy wzór: MEN-I/47/2
  • Wycofano możliwość założenia arkusza ocen ucznia z wykorzystaniem wzorów:
   MEN-I/37/2, MEN-I/37a/2, MEN-I/38b/2, MEN-I/39a/2, MEN-I/42a/2, MEN-I/44/2, MEN-I/44a/2, MEN-I/45a/2, MENiS-I/110/2
  • Wprowadzono dodatkowe oznaczenie strony arkusza ocen, aby móc łatwo określić, czy wygenerowana strona jest prawidłowa. Oznaczenie jest wyświetlane na początku i na końcu każdej strony arkusza ocen.

Wersja 11.11 - 29 maja 2018

 • Panel dyrektora

  • wprowadzono dodatkowe oznaczenie przedmiotu, dzięki któremu zostaje on zaklasyfikowany w sekcji "inne zajęcia" na świadectwie i arkuszu ocen. To oraz pozostałe oznaczenia umieszczono również w formularzu edycji i dodawania przedmiotu
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • w module świadectw:
   • możliwość wyboru jedynie takich wzorów świadectw, które dotyczą wybranej klasy. Dopasowanie funkcjonuje na podstawie typu szkoły oraz poziomu klasy
   • ustawiono liczbę 11 linii tekstu dla oceny opisowej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ze względu na wprowadzenie nowego wzoru świadectwa
   • usprawniono działanie procedury kreskowania ostatnich linii na podglądzie ocen opisowych świadectwa
   • wprowadzono nowe wzory świadectw:
    • MEN-I/1/1 - dla klas I-III szkoły podstawowej
    • MEN-I/3/1 i MEN-I/4-w/1 - dla klasy IV i VII szkoły podstawowej
    • MEN-I/6/1 - dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klas I–VII szkoły podstawowej
    • MEN-I/23/2 i MEN-I/24-w/2 - dla klasy I szkoły branżowej I stopnia
    • MEN-I/33/2 - dla uczniów szkoły policealnej dla młodzieży oraz dla słuchaczy szkoły policealnej dla dorosłych
  • zastępstwa wyświetlane na ekranach TV - pokazywanie wyłącznie zastępstw dotyczących lekcji z planu, które nie zostały do tej pory zrealizowane

Wersja 11.10 - 18 maja 2018

 • Panel dyrektora

  • wprowadzono moduł płatności (zbiórek pieniężnych) zintegrowany z mobiDziennikiem, który domyślnie jest wyłączony. Szkoły zainteresowane uruchomieniem bezpłatnego okresu testowego prosimy o kontakt poprzez moduł wiadomości z administratorem WizjaNET
  • w narzędziach dodano opcję pozwalającą na zablokowanie możliwości edycyjnych lekcji oraz wpisywania nowych lekcji do wybranej daty włącznie przez nauczycieli
  • w module zastępstw:
   • podczas edycji zastępstwa dodano ostrzeżenie jeżeli użytkownik spróbuje zmienić zakres jego obowiązywania
   • opis jaki można było określić przy lekcji nieodwołanej zmieniono na "Komentarz"
  • w opcji "Plany lekcji->Modyfikuj" dodano dla każdej klasy/zespołu informację o liczbie wpisanych lekcji analogicznie jak w opcji przeglądu planu lekcji
  • dodano typ szkoły "Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy" w opcji "Zasoby->Szkoły"
  • zmieniono zasadę wysyłania raportu o niespełnianiu obowiązku szkolnego tzn. z grona odbiorców wykluczono użytkowników zablokowanych
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • wprowadzono menu "Inne", w którym aktualnie znajdują się wybrane opcje, a jednocześnie pozostawiono je w dotychczasowych miejscach. Niemniej docelowo będą one dostępne tylko z menu "Inne", w którym będą również pojawiać się nowe opcje
  • w rejestrze wycieczek dla uczestników spoza szkoły dodano możliwość określenia numerów telefonu: uczestnika, ojca/opiekuna, matki/opiekunki. Również w karcie wycieczki dodano wszystkie wspomniane trzy numery
  • w dziennikach różnych dodano obsługę dziennika praktycznej nauki zawodu
  • zmodyfikowano funkcję edycji dziennika różnego o zmiennym składzie tzn. możliwość określenia daty aktywności pojawia się dopiero po wybraniu nowego ucznia, który ma zostać wpisany do zespołu, a jeżeli istnieje potrzeba zmiany dat aktywności dotychczas zapisanych uczniów to należy skorzystać z opcji zarządzania zespołem, który jest powiązany z dziennikiem
  • w module świadectw:
   • dla szkół i placówek artystycznych wprowadzono dyplomy ukończenia szkół artystycznych
   • umożliwiono uzupełnianie i zatwierdzanie ocen nawet jeżeli klasa nie ma żadnych przedmiotów wynikających z planu lekcji bądź wystawionych ocen spoza lekcji/szkoły
   • wprowadzono zabezpieczenia i/lub komunikaty ostrzegające przed wykonywaniem określonych operacji w kilku kartach przeglądarki (w ramach tej samej sesji), co mogłoby powodować nieprawidłowości
  • w wydruku realizacji programu nauczania zmieniono zasadę wyświetlania osoby wpisującej w przypadku tzw. "luźnych wpisów"
  • zwiększono wybrane limity dopuszczalnych znaków dla zaświadczenia o ukończeniu klasy patronackiej
  • ulepszono mechanizm automatycznego odwoływania lekcji, które zostały wprowadzone jako zrealizowane, a następnie pozostawiono je bez jakichkolwiek statusów obecności
 • Panel nauczyciela

  • w planach lekcji dodano opcję "Plan na kolejny tydzień", która zastąpiła dotychczasową opcję pozwalającą na podgląd najbliższego, przyszłego planu niezależnie od kiedy on obowiązuje. Aktualnie będzie więc widoczny tylko plan nauczyciela na tydzień kolejny
  • w opcji "Kalendarz->Notatki" zrezygnowano z wyświetlania notatek dotyczących konkretnej lekcji (materiałów dydaktycznych)
  • usprawniono funkcjonowanie interfejsu tematów w uruchomionej lekcji
 • Panel rodzica, ucznia, użytkownika zewnętrznego

  • w wersji mobilnej on-line przebudowano opcję wysyłania usprawiedliwień
 • Panele wszystkich użytkowników

  • zmieniono zasadę działania opcji "nie pamiętam hasła" tzn. po potwierdzeniu przez link hasło nie jest generowane automatycznie i wysyłane na e-mail lecz ustawia się je ręcznie przez bezpieczny formularz. Analogicznie zmieniono działanie opcji "wygeneruj hasło na e-mail"
  • również w operacji potwierdzenia nieaktywnego adresu e-mail wprowadzono konieczność podania hasła, jeżeli konto którego to dotyczy jest kontem administracyjnym/dyrektorskim lub nauczycielskim
  • w edycji własnego profilu zmniejszono liczbę podawanych danych jak np. numer PESEL

Wersja 11.9 - 25 marca 2018

 • Panel dyrektora

  • rozbudowano moduł zastępstw pozwalając na ich planowanie również na podstawie wyboru klasy/zespołu. Należy pamiętać, że w takim przypadku lista generowanych lekcji z planu nie będzie dotyczyć tylko wybranej klasy/zespołu lecz będą to wszystkie lekcje powiązane z uczniami wybranej klasy/zespołu
  • wprowadzono klasy/zespoły tymczasowe poprzez możliwość zdefiniowania opcjonalnych dat obowiązywania na etapie tworzenia/edycji klasy/zespołu. Dzięki określeniu tych dat dana klasa/zespół będzie w określonych miejscach systemu widoczny bądź nie
  • w konfiguracji dodano możliwość uruchomienia modułu usprawiedliwień dla pełnoletnich uczniów na podstawie daty urodzenia w kartotece ucznia
  • w przypadku integracji z systemem mobiBiblioteka umożliwiono przegląd i rezerwowanie książek w menu "Wiadomości->Biblioteka"
  • dla każdego z okresów dodano zbiorcze zestawienia "Dzienniki->Wydruki->Inne wydruki i eksporty->Zagrożenie oceną niedostateczną, nieklasyfikowaniem oraz oceną naganną zachowania"
  • udostępniono opcję "Dzienniki->Wydruki...->Inne wydruki i eksporty->Eksport do pliku SOU" dla wybranych klas
  • dodano opcję "Zasoby->Klasy i zespoły->Wybór klasy->Eksport do csv". Struktura pliku jest zgodna z plikiem csv, którego instrukcja znajduje się w menu "Zasoby->Klasy i zespoły->Wybór klasy->Zarządzaj uczniami->Importy->import uczniów z pliku CSV (Excel)"
  • dla operacji edycji oceny w słowniku ocen wprowadzono mechanizm automatycznie powodujący analogiczne zmiany w już wystawionych ocenach
  • w module świadectw umożliwiono zablokowanie danego świadectwa, co uniemożliwi dalszą jego modyfikację
  • w raporcie przedstawiającym uczniów niespełniających obowiązku szkolnego dodano możliwość podania innej wartości nieobecności nieusprawiedliwionych niż domyślne 50%
  • w statystyce pracy nauczycieli dodano medianę cząstkowych ocen nieanulowanych i nieopisowych. Została ona również uwzględniona w wydruku pdf oraz eksporcie csv
  • w podejrzeniach konfliktów obecności w dymkach informacyjnych dodano informację o jednostce lekcyjnej, której dany status dotyczy
  • w kalendarzu szkolnym pozwolono na definiowanie kategorii wydarzeń, które następnie można powiązać z danym wpisem
  • w słowniku kategorii uwag dodano informację o liczbie wpisanych uwag dla danej kategorii
  • wprowadzono opcje związane z wykresami:
   • "Dzienniki->Lekcje zrealizowane->Wykresy lekcji" prezentującą wykresy dla wybranych parametrów z podziałem na nauczycieli
   • "Dzienniki->Oceny->Wykresy średnich ocen", która przedstawia średnie ocen dla wybranych parametrów z podziałem na klasy
   • "Dzienniki->Oceny->Rytmiczność oceniania" gdzie znajdują się dla każdego nauczyciela wykresy z podziałem na poszczególne miesiące roku szkolnego. Zależnie od wyboru są to wykresy przedstawiające: liczbę ocen, liczbę ocen na ucznia, liczbę ocen na lekcję
  • na liście dzienników różnych dodano możliwość sortowania ich na podstawie czasu wpisania klikając w ikonkę informacyjną z lewej strony
  • w module wycieczek/praktyk w przypadku wyboru klasy o poziomie edukacji przedszkole, zerówka bądź klasa 1-3 szkoły podstawowej uwzględniono tzw. dodatkowe zespoły podczas wczytywania odpowiedniego słownika godzin
  • w opcji "Dzienniki->Frekwencja->Frekwencja klas->Frekwencja dzienna" w dymkach ze szczegółami obecności danego ucznia dodano numery poszczególnych lekcji dla klas starszych (od 4-tej klasy szkoły podstawowej w górę)
  • w ekranach wyświetlacza informacji z mobiDziennika wprowadzono mechanizm prezentowania zastępstw na całej powierzchni jeśli nie ma komunikatów do wyświetlenia
  • na etapie przypisywania uczniów do zespołu w opcji "Zasoby->Klasy i zespoły->Wybór zespołu->Zarządzaj uczniami->Przypisz uczniów" w przypadku wybrania zespołu dodatkowego dziennika różnego pozwolono na wybór uczniów tylko z klasy, dla której zapisano ów dziennik różny
  • import z planu lekcji aSc 2010 został rozbudowany z uwzględnieniem specyficznych przypadków
  • dla zestawień csv "Zestawienie frekwencji za X okres" oraz "Zestawienie ocen X" w menu "Dzienniki->Wydruki...->Inne wydruki i eksporty" uwzględniono nietypowe przypadki zmian klas przez uczniów
  • w interfejsie edycji informacji o wypisie ucznia ze szkoły wprowadzono dodatkowe komunikaty informacyjne
  • dodano usprawnienia techniczne w imporcie ocen końcowych z lat poprzednich
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • rozbudowano rejestr wycieczek wprowadzając możliwości:
   • wyboru uczestników z klas jak i spoza szkoły
   • określenia kierownika spoza grona pedagogicznego
   • zaplanowania zastępstw za nauczycieli, którzy biorą udział w wycieczce
   • zaplanowania zastępstw klas, których uczniowie biorą udział w wycieczce
   • utworzenia tymczasowych zespołów na czas trwania wycieczki oraz zapisu lekcji dla nich
   • sprawdzenia obecności uczestników z uwzględnieniem ich w powiązanych lekcjach nieuruchomionych
   • szczegółowy opis modułu znajduje się w instrukcjach lub bezpośrednio pod tym linkiem
  • w interfejsie definiowania klas/zespołów zmieniono kolejność pól, tak aby najpierw określany był poziom, a potem nazwa
  • w wydruku "Wywiadówka - wydruk ocen: przewidywanych śródrocznych, śródrocznych, przewidywanych rocznych, rocznych" wprowadzono możliwość wyboru układu wydruku tj. "A4 w orientacji poziomej (2 uczniów na stronie)" lub "A4 w orientacji pionowej (1 uczeń na stronie)"
  • algorytm wykrywający czy dla danego ucznia można złożyć arkusz ocen (na podstawie zapisów w latach poprzednich) został rozszerzony o uwzględnienie niestandardowych oznaczeń poziomów klas gimnazjalnych
  • wprowadzono obsługę arkuszy IPET
   • w panelu dyrektorskim w menu "Zasoby->Uczniowie->Arkusze IPET"
   • w panelu nauczycielskim w menu "Uczniowie->Arkusze IPET"
   • każdy użytkownik może dodawać/modyfikować wzory arkuszy
   • generowanie arkuszy dla konkretnego ucznia jest dostępne dla kont administracyjnych, wychowawców, pedagogów/psychologów i nauczycieli uczących
  • udostępniono rozkłady materiału:
   • Nowa Era
    • Elementarz odkrywców - klasa 1., okres II
   • MAC
    • Edukacja wczesnoszkolna - Oto ja – klasa 1., cz. 3-4.
    • Wychowanie fizyczne - Oto ja - klasa 1., cz. 3-4.
  • w szablonach sprawozdań dla elementów "Oceny zachowania" uwzględniono również oceny uczniów już nieaktywnych w klasie, które jeszcze w niej otrzymali
  • w tzw. innych wydrukach dzienników różnych dla pozycji "Dziennik - oceny opisowe" zmniejszono marginesy aby uwzględnić przypadki bardzo długich ocen
  • wprowadzono dodatkowe logowania systemowe dla wybranych operacji (np. zatwierdzania/anulowania zatwierdzenia lekcji, kasowanie kategorii uwag), które mogą być pomocne przy wyjaśnianiu specyficznych problemów suportowych
 • Panel nauczyciela

  • w uruchomionej lekcji:
   • w zakresie tematów (po kliknięciu przycisku "Temat"):
    • wprowadzono możliwość przełączenia się na inny rozkład materiału niż ten zdefiniowany dla klasy/zespołu lekcji. System pozwoli na taką operację jeżeli wykryje rozkłady materiału z tego samego przedmiotu:
     • przypisane do uczniów wchodzących w skład klasy/zespołu lekcji
     • autorstwa nauczyciela prowadzącego lekcję
    • materiały dydaktyczne:
     • zostały rozdzielone na 2 niezależne pozycje tj. materiały dydaktyczne/notatki dla nauczyciela oraz materiały dydaktyczne/notatki dla uczniów (rodziców). Analogiczny podział wprowadzono w rozkładach materiału
     • zostały wzbogacone o możliwości formatowania tekstu oraz uruchomienia edytora graficznego pozwalającego na utworzenie rysunku, grafiki, wykresu czy pokazu slajdów
    • dodano możliwość oznaczenia czy lekcja ma być liczona do realizacji ramowego planu nauczania (pole checkbox z etykietą RPN)
    • analogiczne oznaczenia dodano w rozkładach materiału - zarówno w lekcji jak i w menu głównym "Tematy->Rozkłady materiału". Informacje te są również uwzględnianie przy operacjach udostępniania i wczytywania rozkładów
    • w kolumnie definiującej realizację tematu pozwolono zarówno na jej zaznaczenie jak i odznaczenie
   • po kliknięciu w ucznia dodano w dolnej części podsumowanie punktów jego uwag
   • wprowadzono komunikat informujący, że taka operacja jest niemożliwa w przypadku próby anulowania lekcji wprowadzonej przez moduł zastępstw
  • na listach lekcji w menu "Lekcje" oraz "Różne Dzienniki->Wybór dziennika->Wybór przedmiotu":
   • dla lekcji odwołanych ukryto linki umożliwiające ich kasowanie jeżeli zostały wprowadzone przez moduł zastępstw
   • w dymkach informacyjnych dodano informacje czy dana lekcja została zapisana przez moduł zastępstw w przypadku lekcji z dzienników różnych
  • w menu "Lekcje->Zestawienia lekcji":
   • w zestawieniach lekcji wg znaczników oraz wg sal dodano tematy lekcji jeżeli zaznaczono opcję "wyświetlanie poszczególnych lekcji"
   • dodano zestawienie moich lekcji nieuruchomionych uwzględniające dzienniki różne główne. Przy każdym typie zestawiania umieszczono ikony informacyjne pozwalające na pełne zrozumienie funkcjonowania opcji
  • dodano opcję "Oceny->Zestawienie ocen" będące dla nauczyciela zestawieniem ocen klas w których uczy lub jest wychowawcą
  • w opcji wpisywania ocen spoza lekcji/szkoły:
   • dodano niezależną informację o ocenie przewidywanej z możliwością kliknięcia w nią, co spowoduje jej wczytanie do pola wystawiania oceny danemu uczniowi
   • w przypadku systemu punktowego do statystyk brane są punkty ucznia niezależnie od klasy/zespołu, w jakim je otrzymał
  • do słownika standardowych form pomocy dodano pozycję "Zindywidualizowana ścieżka kształcenia"
  • w przypadku integracji z systemem mobiBiblioteka umożliwiono rezerwowanie książek w menu "Wiadomości->Biblioteka"
 • Panel rodzica, ucznia, użytkownika zewnętrznego

  • w planie lekcji uwzględniono realnie wpisane lekcje tj. lekcje odwołane, zastępstwa, lekcje poza planem itd. nanosząc je na plan z odpowiednim ich oznaczeniem kolorem oraz etykietą. Taki układ jest domyślnie włączony, ale można go wyłączyć przyciskiem "Widok bez zastępstw", co spowoduje wyświetlenie tylko lekcji z planu. Opcji przełączania układu na ten moment nie ma w wersji mobilnej on-line
  • w menu "Tematy" po wybraniu konkretnych zajęć dodano możliwość podejrzenia materiałów dydaktycznych/notatek dla uczniów związanych z konkretną lekcją
  • wprowadzono możliwość usprawiedliwiania dla pełnoletnich uczniów pod warunkiem, że pozwoli na to dyrekcja w konfiguracji
  • mechanizm bezpieczeństwa związany z automatycznym wylogowaniem po zmianie adresu IP został wzbogacony o sprawdzenie przeglądarki/urządzenia
  • w menu powiadomień umożliwiono włączenie blokady otrzymywania powiadomień push w określonych godzinach
  • w dolnej części interfejsu dodano możliwość przejścia do mapy strony
  • zmodernizowano wybrane elementy interfejsu np. poprawiając ich przejrzystość
 • Panele wszystkich użytkowników

  • we wszystkich przypadkach wprowadzania adresu e-mail dla użytkownika (utworzenie nowego użytkownika, edycja istniejącego użytkownika) wprowadzono zasadę, że taki adres staje się nieaktywny do momentu kliknięcia w link aktywacyjny na niego wysyłany. Link jest ważny 14 dni
  • zmieniono formę wizualną profilu w górnym, niebieskim menu:
   • w prawym górnym rogu jest wyświetlana rola zalogowanego użytkownika
   • po najechaniu na rolę pojawia się:
    • nazwisko i imię użytkownika
    • nazwa szkoły jeżeli została zdefiniowana
    • opcje: poprzednich lat, edycji profilu (dawniej "mój profil"), wylogowania
    • docelowo dostępne będą jeszcze opcje szybkiego przelogowania się na dowolne swoje konto funkcjonujące w mobiDzienniku
  • wprowadzono dodatkowe usprawnienia interfejsu systemu zgodne z wybranymi punktami WCAG

Wersja 11.8 - 15 grudnia 2017

 • Panel dyrektora

  • dodano opcję "Dzienniki->Frekwencja->Frekwencja klas->Frekwencja dzienna" umożliwiającą przegląd frekwencji wybranych klas na wybranych godzinach lekcyjnych z uwzględnieniem lekcji z dzienników różnych, jeśli godziny ich zajęć pasują do wybranego słownika godzin. Dodatkowo można zobaczyć uczniów nieobecnych na lekcjach w wybranym czasie oraz po najechaniu kursorem na daną osobę sprawdzić jej lekcje i obecności w dniu, dla którego wygenerowany został przegląd
  • w słowniku statusów obecności dodano nowe ikony, które można wykorzystać we własnych statusach
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • w wydruku "Wywiadówka - zestawienie ocen, uwag i frekwencji ucznia" uwzględniono wszystkie przedmioty i oceny z dzienników różnych głównych powiązanych z wybraną klasą. W przypadku wystąpienia takich ocen dla danego ucznia oznaczono je na wydruku gwiazdką w indeksie górnym oraz zmieniono treść legendy
  • udostępniono rozkłady materiału:
   • WSiP
    • Jutro pójdę w świat. Klasa 4
    • Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura. Nauka o języku i ortografia. Klasa 4
    • Bliżej słowa. Klasa 7
    • Myśli i słowa. Klasa 7
    • Świat w słowach i obrazach. Klasa 7
    • Matematyka wokół nas. Klasy 4, 7
    • Matematyka. Klasy 4, 7
    • Historia. Klasy 4, 7
    • Przyroda. Klasa 4
    • Biologia. Klasa 7
    • Geografia. Klasa 7
    • Świat chemii. Klasa 7
    • Ciekawa chemia. Klasa 7
    • Świat fizyki. Klasa 7
    • Klucz do muzyki. Klasy 4, 7
    • Plastyka. Klasy 4, 7
    • Szkolni przyjaciele. Klasa 1. Część 1-4
    • Nowi Tropiciele. Klasa 1.
    • Wychowanie fizyczne. Klasa 1
    • Informatyka. Klasa 1
    • Tropiciele. Klasa 2-3
    • Bądź bezpieczny na drodze. Karta rowerowa. Klasa 4
    • Technika na co dzień. Klasa 4
    • Aktion Deutsch. Klasa 7
    • Ćwiczenia z pomysłem. Klasy 2-3
   • Didasko
    • Ja,Ty-My. Radosne odkrywanie świata. Klasa 1. Gru-Cze
    • Ja,Ty-My. Radosne odkrywanie świata. Klasa 1.
   • Nowa Era
    • Matematyka z kluczem - klasa 7.
   • GWO
    • Między nami - klasa 7. (PP 4-6, 7-8)
   • Mac
    • Ja i moja szkoła na nowo, klasa 1., część 2.
    • Ja i moja szkoła na nowo, klasa 1., części 3-5.
    • Ja i moja szkoła na nowo, klasa 1.
    • Ja i moja szkoła na nowo. Wychowanie fizyczne, klasa. 1, część 2.
   • Nowela
    • Alex et Zoe - klasy 1-3
    • Vitamine - klasy 4-5.
    • Clan 7 tom 1 - klasa 4.
    • Progetto italiano Junior 1 - klasa 7.
    • Espacio joven A1 - klasa 7.
    • Décibel 1 - klasa 7.
    • Amis et compagnie 1 - klasa 7.
    • Amis et compagnie 2-3 (60h)
    • Amis et compagnie 2 (90h)
    • Décibel 2-3 (60h)
    • Décibel 2 (90h)
  • udostępniono podstawy programowe:
   • technik przemysłu mody 311941
   • technik usług fryzjerskich 514105
   • krawiec 753105
  • usprawniono formę wizualną wydruków dziennika lekcyjnego klas 1-3 szkoły podstawowej:
   • informacje o podręcznikach
   • realizacja programu nauczania
 • Panel nauczyciela

  • na lekcji po najechaniu na status obecności usprawiedliwionej dodano informację o osobie, która wpisała zwolnienie skutkujące zapisem takiego statusu jeżeli takowe zostało wprowadzone. W przeciwnym wypadku - tak jak dotychczas - wyświetli się informacja o osobie, która wpisała status
  • w lekcjach prowadzonych w dziennikach różnych wprowadzono sygnalizację o sprawdzianach zapowiedzianych na tę daną lekcję, analogicznie jak w dziennikach głównych
  • aktualnie zrezygnowano z uwzględniania ocen przewidywanych w opcji wpisywania ocen spoza lekcji/szkoły. Opcja najprawdopodobniej będzie jeszcze modyfikowana w tym zakresie
  • uwzględniono specyficzne przypadki w imporcie rozkładu materiału z pliku xls

Wersja 11.7 - 30 listopada 2017

 • Panel dyrektora

  • wprowadzono opcję "Zasoby->Słowniki->Słowniki statusów obecności", którą można scharakteryzować poniższymi punktami:
   • możliwość definiowania własnych statusów obecności
   • każdy dodatkowy status musi być powiązany z jednym z głównych statusów tj.: obecność, spóźnienie, zwolnienie, nieobecność nieusprawiedliwiona, nieobecność usprawiedliwiona
   • podczas sprawdzania obecności w lekcji dodatkowe statusy mogą być na głównej przeklikiwalnej lewym klawiszem myszy liście lub w dodatkowym menu wywoływanym kliknięciem prawym klawiszem myszy na danym statusie. Określa się to podczas dodawania/edycji danego statusu
   • dla wychowawców w opcjach usprawiedliwiania dodatkowe statusy nieobecności, nieobecności usprawiedliwionej i zwolnienia są dostępne jako kolejne elementy na głównej liście zmienianej podczas klikania w dany status
   • dodatkowe statusy zostały uwzględnione w wielu miejscach systemu np. przegląd obecności, wydruk dziennika (wykazy uczęszczania), usprawiedliwianie, kartoteka ucznia. Niemniej niektóre opcje funkcjonują z podziałem na 5 podstawowych statusów jak np. zestawienie frekwencji uczniów i oczywiście działają one prawidłowo ponieważ jak zostało wspomniane każdy dodatkowy status jest jednocześnie jednym ze statusów podstawowych
  • w opcji wypisywania ucznia ze szkoły dodano możliwość podania daty, od której uczeń ma zostać dezaktywowany w klasach/zespołach
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • udostępniono rozkłady materiału:
   • Mac:
    • wychowanie fizyczne - Oto ja - klasa 1., cz. 1-2.
    • wychowanie fizyczne - Oto ja - klasa 1., cz. 2.
    • edukacja wczesnoszkolna - Oto ja - klasa 1., cz. 1-2.
   • Didasko:
    • Od A do Z. Edukacja z pasją. Klasy 2-3.
 • Panel nauczyciela

  • jeżeli w panelu dyrektorskim zostaną zdefiniowane dodatkowe statusy obecności to:
   • będą one możliwe do wpisania uczniowi jako kolejne "główki" na dotychczasowej liście statusów lub jako elementy menu rozwijanego prawym klinięciem myszy na ikonie symbolizującej status obecności danego ucznia
   • dla wychowawców w opcjach usprawiedliwiania dodatkowe statusy nieobecności, nieobecności usprawiedliwionej i zwolnienia będą dostępne jako kolejne elementy na głównej liście zmienianej podczas klikania w dany status lewym klawiszem myszy
  • wprowadzono przegląd wypożyczonych przez siebie książek, dzięki możliwej integracji z oprogramowaniem mobiBiblioteka w menu "Wiadomości->Biblioteka"
 • Panele wszystkich użytkowników

  • w module wiadomości uwzględniono przypadki odpowiadania na wiadomości nadane przez użytkowników powiązanych z już nieaktywnymi uczniami

Wersja 11.6 - 16 listopada 2017

 • Panel dyrektora

  • w podejrzeniach konfliktów lekcji dodano możliwość uwzględniania obecności, dzięki czemu konflikty nie będą określane na podstawie składów uczniów klas i zespołów, lecz na podstawie realnie wpisanych statusów obecności
  • zmieniono formę wizualną wydruku szkolnego zestawu podręczników
  • w tabeli "Zasoby->Przedmioty->Wykorzystanie przedmiotów" dodano informację o liczbie lekcji archiwalnych powiązanych z danym przedmiotem. Są to lekcje, które wynikają z importu realizacji podstaw programowych z lat poprzednich
  • wprowadzono dodatkowe logowania systemowe dla operacji zapisu i modyfikacji danych (np. każdorazowy zapis tematu lekcji), które mogą być pomocne przy wyjaśnianiu specyficznych problemów suportowych
  • usprawniono komunikaty widoczne po operacji przenoszenia ucznia
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • rozbudowano mechanizm sprawdzania czy danemu uczniowi można założyć nowy arkusz ocen na podstawie wpisów w latach archiwalnych
 • Panel rodzica, ucznia, użytkownika zewnętrznego

  • w menu głównym wprowadzono sygnalizowanie o sprawdzianach zapowiedzianych na jutro podobnie jak w zadaniach domowych
 • Panele wszystkich użytkowników

  • podczas odpowiadania na wiadomość wprowadzono automatyczne rozwijanie list użytkowników, z którymi jest związany jej autor na listach pogrupowanych według klas/zespołów

Wersja 11.5 - 10 listopada 2017

 • Panel dyrektora

  • w raporcie obecności uczniów o godzinie:
   • na wydruku pogrubiono uczniów nieobecnych
   • poprawiono wyświetlanie uczniów
  • w opcji "Analizy->Przegląd lekcji w klasach->Przegląd tygodniowy" usprawniono działanie mechanizmu zmian wyświetlanego tygodnia w przypadku wcześniejszego skorzystania z opcji "Więcej opcji filtrowania->Zakres dat"
  • dodano typ szkoły "Liceum artystyczne"
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • w zestawieniach frekwencji uczniów nieaktywnych przekreślono i oznaczono czerwonym kolorem
 • Panel nauczyciela

  • zmieniono zasady zapisu treści edukacyjnych (tematów) i wymagań szczegółowych podstawy programowej dla przedmiotów oznaczonych jako blokowe:
   • przy uruchamianiu nowej lekcji:
    • kopiowane są do niej wszystkie wymagania z pozostałych lekcji dla tego samego przedmiotu i dziennika w dniu
    • w analogiczny sposób kopiowany jest temat (treści edukacyjne)
   • niezależnie od powyższych mechanizmów nauczyciel na danej lekcji (bloku) może zapisać swój indywidualny temat oraz wymagania podstawy programowej, bez wpływania na pozostałe lekcje
  • opcję wystawiania ocen śródrocznych/rocznych spoza lekcji/szkoły przebudowano w formę zbiorową dla wybranej klasy, a nie dla pojedynczego ucznia
  • w uruchomionej lekcji ulepszono działanie oznaczeń D, Z, U dla specyficznych przypadków
  • w rozkładach materiału usprawniono import tematów z pliku xls
 • Panel rodzica, ucznia, użytkownika zewnętrznego

  • w zapowiedziach sprawdzianów zmieniono formę wizualną:
   • wyświetlono całą tematykę
   • skrócono formę terminu, nazwy przedmiotu oraz rodzaju zapowiedzi
  • komunikat o dostępnych konfigurowalnych powiadomieniach wprowadzono również przy pierwszym logowaniu niezależnie czy konto ma już przypisany adres e-mail
 • Panele wszystkich użytkowników

  • w module wiadomości:
   • wprowadzono komunikaty informujące po wysłaniu wiadomości o przebiegu operacji
   • w przypadku grupowania odbiorców na poszczególne klasy dodano strzałkę sygnalizującą o sposobie działania list rozwijalnych
   • usprawniono mechanizm wyboru odbiorców dla wersji mobilnej on-lina dla rodziców, uczniów i użytkowników zewnętrznych

Wersja 11.4 - 6 listopada 2017

 • Panel dyrektora

  • w konfiguracji dodano opcję "czy wysyłać powiadomienia o zastępstwach w dziennikach zajęć świetlicy szkolnej", która domyślnie została ustawiona na "nie"
  • dodano opcję "Analizy->Podejrzenia konfliktów->Godzin planów lekcji", w której podejrzenia dotyczą sytuacji, w których godziny zapisane w danym planie lekcji nie odpowiadają tym, które wynikają ze słowników godzin
  • aby ułatwić kontrolę wykorzystywanych rozkładów materiału w opcji "Dzienniki->Rozkłady->Przegląd rozkładów" wprowadzono wyświetlanie dodatkowo tych, z których wybrany nauczyciel korzysta, a nie jest ich właścicielem
  • ulepszono wizualną formę wydruku planu płachty
  • usprawniono działanie opcji odwoływania lekcji z całych dni oraz pojedynczych lekcji
  • w przypadku włączonego modułu dyżurów udostępniono dokument "Instrukcje->Praca z mobiDziennikiem->Moduł dyżurów nauczycieli"
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • rozbudowano wydruk dziennika "Wykaz uczęszczania uczniów na zajęcia, Realizacja programu nauczania" wprowadzając m.in. zasadę powodującą, że w przypadku wprowadzenia luźnego wpisu w kolumnie z przedmiotem jest wyświetlany przekreślony przedmiot wynikający z planu lekcji
  • w zestawieniach lekcji według znaczników wprowadzono dodatkowe sortowanie list poszczególnych lekcji
  • usprawniono wysyłany przez moduł wiadomości raport o niespełnianiu obowiązku szkolnego
  • zrezygnowano z jakichkolwiek operacji automatycznego przepływu zasobów z kont rodziców/opiekunów do kartotek uczniów
 • Panel nauczyciela

  • w zakresie rozkładów materiału i podstaw programowych:
   • umożliwiono powiązanie jednego rozkładu materiału z kilkoma podstawami programowymi
   • w wyszukiwarce udostępnionych rozkładów materiału:
    • wprowadzono jedno uniwersalne pole, dzięki któremu można wyszukiwać na podstawie nazw rozkładów i tytułów podręczników
    • przeniesiono dotychczasowe opcje wyszukiwania pod przycisk "Dodatkowe filtry"
    • zmieniono sposób stronicowania znalezionych pozycji
   • wprowadzono możliwość kasowania jedynie takiego rozkładu materiału, do którego nie ma podpiętych żadnych klas/zespołów
   • w rozkładzie materiału dodano komunikat w przypadku wprowadzonych podręczników i klas/zespołów, lecz braku powiązania podręczników z klasami/zespołami, przez co podręcznik nie byłby zawarty na wydruku dziennika
   • dodano również komunikat w przypadku podpięcia podstawy programowej do rozkładu materiału i dodania tematów, lecz braku powiązania pomiędzy tematami, a wymaganiami szczegółowymi podstawy programowej
   • w opcji udostępniania rozkładu wprowadzono możliwość wyboru przedmiotu do jakiego zostanie przypisany po udostępnieniu
  • w uruchomionej lekcji:
   • w zakresie tematu lekcji wprowadzono:
    • wyświetlanie danych o podstawie programowej w polu z wymaganiami szczegółowymi dla lekcji
    • wyświetlanie obrazków w podstawach programowych
    • usprawnienia techniczne zwiększające użyteczność poszczególnych funkcji
   • jeśli została uruchomiona z menu "Tematy" to po wyjściu z niej nastąpi powrót do odpowiedniego przeglądu tematów
 • Panel rodzica, ucznia, użytkownika zewnętrznego

  • w ocenach udostępniono realny czas ich wpisania zamiast daty powiązanej lekcji
 • Panele wszystkich użytkowników

  • w grupach odbiorców wiadomości podzielonych na klasy ukryto poszczególnych użytkowników, a dopiero kliknięcie w daną klasę rozwija ich listę. Dodatkowo zmieniono sposób zaznaczania wszystkich użytkowników z danej klasy
  • rozbudowano mechanizmy bezpieczeństwa chroniące przed atakami typu brute force oraz dictionary attack
  • w ekranach wyświetlanych na urządzeniach zewnętrznych:
   • wprowadzono mechanizm odświeżający cały ekran w przypadku problemów z Internetem
   • zwiększono czcionki dla zastępstw i komunikatów
   • zmieniono formy wyświetlanych dat korzystając z określeń typu dziś czy jutro

Wersja 11.3 - 25 października 2017

 • Panel dyrektora

  • wprowadzono moduł planowania dyżurów zintegrowany z mobiDziennikiem, który domyślnie jest wyłączony. Szkoły zainteresowane uruchomieniem bezpłatnego okresu testowego prosimy o kontakt poprzez moduł wiadomości z administratorem WizjaNET
  • w planach lekcji:
   • po uruchomieniu edycji aktualnie obowiązującego lub już nieobowiązującego planu lekcji dodano komunikat ostrzegająco-informujący, że wprowadzone zmiany będą skutkować na cały okres funkcjonowania takiego planu i być może zamiast modyfikacji należy dodać nowy plan
   • po wejściu w konkretny plan i dalej opcję "Plan dla nauczycieli" wprowadzono wyświetlanie tylko tych, którzy w tym konkretnym planie mają wpisane jakiekolwiek lekcje
  • w module wycieczek/praktyk umożliwiono zapis z niepodanym tematem lekcji, co spowoduje:
   • zapis ogólny z tematem "wycieczka/praktyka"
   • zapis lekcji z pustym tematem
   • zapis lekcji odwołanych z powodem "wycieczka/praktyka" jeżeli zaznaczono opcję "odwołaj lekcje planowane"
  • w imporcie danych podstawowych z roku poprzedniego:
   • wprowadzono mechanizmy przyspieszające operację
   • w przypadku arkuszy ocen wprowadzono obsługę tylko tych uczniów, którzy w dzienniku archiwalnym są aktywni w jakiejkolwiek klasie
   • rozbudowano komunikaty związane z poszczególnymi elementami, które należy zaznaczyć przed realizacją operacji
  • poprawiono możliwe do wystąpienia błędy podczas zapisu komunikatów
  • w słownikach godzin lekcji zwiększono limit maksymalnej liczby zapisów
  • rozszerzono operację czyszczenia określonych sektorów pamięci cache uwzględniając dodatkowe sytuacje w systemie np. kasowanie ucznia z systemu bez śladu
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • w opcji zbiorowego generowania kont dostępowych:
   • w momencie wykrycia, że dla danego adresu e-mail istnieje już konto, wprowadzono mechanizm, który automatycznie przypina ucznia do znalezionego użytkownika oraz powiadamia go pocztą elektroniczną o tym fakcie
   • zmodyfikowano formę wizualną wydruku pdf
  • wprowadzono zabezpieczenia i/lub komunikaty ostrzegające przed wykonywaniem określonych operacji w kilku kartach przeglądarki (w ramach tej samej sesji), co mogłoby powodować nieprawidłowości
  • udostępniono rozkłady materiału:
   • Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe:
    • Lokomotywa - klasa 1.
   • Express Publishing:
    • Smart Time 1 - klasa 7. (90h)
    • Smart Time 2 - klasa 7. (90h)
    • STARLAND 1 - klasa 4.
   • Nowa Era:
    • Das ist Deutsch! KOMPAKT - Repetytorium (60h)
    • Das ist Deutsch! KOMPAKT - Repetytorium (90h)
   • Didasko:
    • Ja,Ty-My. Radosne odkrywanie świata. Klasa 1. Wrz-Lis
  • wprowadzono mechanizm automatycznie kasujący grupy ocen i oceny zachowania powstałe automatycznie na podstawie punktów uwag jeżeli zmieniono system oceniania zachowania z punktowego na ocenowy
  • w arkuszach ocen usprawniono obsługę stron związanych z praktykami zawodowymi
 • Panel nauczyciela

  • pedagogom i psychologom szkolnym w grupach odbiorców wiadomości dodano nauczycieli uczących we wszystkich, poszczególnych klasach
  • w mechanizmach wymiany danych z aplikacjami mobilnymi iOS oraz Android wprowadzono algorytmy konwersji umożliwiające poprawną obsługę rozkładów materiału w aplikacji dla niestandardowych oznaczeń poziomów klas gimnazjalnych
  • pozwolono na zapis znaków średnika w tematach lekcji
 • Panel rodzica, ucznia, użytkownika zewnętrznego

  • w zakładce "Mój profil" po podaniu zajętego adresu e-mail rozbudowano komunikat informujący o zaistniałej sytuacji oraz możliwości samodzielnego scalenia nadmiarowych kont
 • Panele wszystkich użytkowników

  • zwiększono limit rozmiaru pojedynczego dołączanego pliku z 5MB na 6MB
  • w kalendarzach klasowych:
   • ważniejszym wydarzeniom z życia klasy nadano kolor zielony
   • zapowiedziom sprawdzianu nadano kolor czerwony, taki jakim wcześniej oznaczano ważniejsze wydarzenia z życia klasy
   • zapowiedziom o rodzaju innym niż sprawdzian (np. kartkówka) nadano kolor ciemnoróżowy, taki jakim wcześniej oznaczano wszystkie rodzaje zapowiedzianych sprawdzianów
  • przebudowano techniczne rozwiązania odpowiedzialne za kolejkowanie oraz wysyłanie wiadomości e-mail z systemu
  • wprowadzono integrację z oprogramowaniem mobiBiblioteka:
   • Panel dyrektora - Zasoby->Klasy i zespoły->Wybór klasy->Wypożyczone książki - możliwość przeglądu aktualnie wypożyczonych książek uczniów wybranej klasy
   • Panel nauczyciela (wychowawcy) - Uczniowie->Wypożyczone książki - możliwość przeglądu aktualnie wypożyczonych książek uczniów wybranej swojej klasy
   • Panel rodzica i użytkownika zewnętrznego - Wiadomości->Biblioteka - możliwość przeglądu aktualnie wypożyczonych książek powiązanych uczniów
   • Panel ucznia - Wiadomości->Biblioteka - możliwość przeglądu swoich aktualnie wypożyczonych książek wraz możliwością wyszukiwania i rezerwacji
  • we wcześniej wprowadzonym mechanizmie niewyświetlania lekcji odwołanej w przypadku zastępstw wprowadzono obsługę nietypowych przypadków

Wersja 11.2 - 27 września 2017

 • Panel dyrektora

  • w zakresie zastępstw:
   • w panelu dyrektora opcję "Drukuj wszystkie" zmieniono na "Księga zastępstw"
   • zrezygnowano z wyświetlania informacji o lekcji odwołanej jeżeli za daną lekcję zapisano jeszcze inne lekcje nieodwołane. Dotyczy to miejsc:
    • Zastępstwa->Konkretne zastępstwo->Drukuj
    • Zastępstwa->Konkretne zastępstwo->Wstaw na stronę
    • Zastępstwa->Drukuj zaznaczone
    • Zastępstwa->Drukuj przyszłe
    • Zastępstwa->Wstaw przyszłe na stronę
    • Zastępstwa->Księga zastępstw
    • Wszyscy użytkownicy->Otrzymywane powiadomienie o zastępstwie
    • Panel rodzica/ucznia/użytkownika zewnętrznego->Zastępstwa
  • rozbudowano import realizacji podstaw programowych m.in. uwzględniając przypadki scalania szkół oraz dodając ikony informacyjne dla wybranych elementów
  • w historii importów w przypadku programu OSON dodano informację jakie klasy zostały wybrane oraz czy zaznaczono opcję "wykreśl uczniów..."
  • zmieniono zasadę edycji nazw w słowniku sal tzn. zmiana nazwy sali spowoduje automatyczną zmianę w planach lekcji oraz lekcjach zrealizowanych
  • usprawniono interfejs scalania przedmiotów
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • udostępnione rozkłady materiału:
   • Express publishing:
    • Career Paths: Mechanics
    • Career Paths: Cooking
    • Career Paths: Hotels & Catering
    • Career Paths: Beauty Salon
    • Career Paths: Information Technology
    • Career Paths: Electronics
   • MAC:
    • Gra w kolory - klasa 1.
    • Ja i moja szkoła na nowo - klasa 1., część 1.
    • Oto ja - klasa 1., część 1. - wychowanie fizyczne
    • Język polski - klasa 4.
    • Muzyka - klasa 4.
   • Nowa Era:
    • NOWE Słowa na start! Klasa 7.
    • NOWE Słowa na start! Klasa 4.
    • Nasz elementarz - klasy 2-3.
    • Elementarz XXI - wieku klasy 2-3.
   • GWO:
    • Lokomotywa - klasy 2-3.
    • Między nami - klasy 2-3.
    • Między nami - klasy 5-6.
    • Podróże w czasie - klasy 2-3.
    • Wehikuł czasu - klasy 5-6.
  • udostępniono podstawy programowe:
   • monter kadłubów jednostek pływających 721406
   • mechatronik 742118
   • mechanik-monter maszyn i urządzeń 723310
   • operator obrabiarek skrawających 722307
   • technik handlowiec 522305
   • rolnik 613003
  • wprowadzono możliwość wydrukowania rozkładu materiału z tematami i wymaganiami szczegółowymi podstawy programowej:
   • Panel nauczyciela->Tematy->Rozkłady materiału->Konkretny rozkład->Drukuj
   • Panel dyrektora->Dzienniki->Rozkłady->Przegląd rozkładów->Konkretny nauczyciel->Konkretny rozkład->Drukuj
  • w kartotece ucznia w sekcji "Konta powiązane z uczniem":
   • etykietę kolumny "Aktywne" zmieniono na "Czy log." czyli znajduje się tam informacja czy użytkownik logował się przynajmniej raz, a jeżeli tak to w dymku umieszczono również czas ostatniego logowania
   • dodano kolumnę informującą czy konto zostało zablokowane
  • przeredagowano wydruk strony tytułowej dziennika klas starszych
  • uaktualniono instrukcję obsługi dziennika na urządzeniach pracujących na systemie operacyjnym Android - dla nauczycieli ("Instrukcje->Praca z mobiDziennikiem na urządzeniach mobilnych->Obsługa dziennika przez nauczycieli w aplikacji dla systemu Android")
 • Panel rodzica, ucznia, użytkownika zewnętrznego

  • w menu "Zastępstwa" zrezygnowano z wyświetlania informacji o lekcji odwołanej jeżeli za daną lekcję zapisano jeszcze inne lekcje nieodwołane
  • w mobilnej wersji WWW on-line poprawiono mechanizm informowania o prawdopodobnym naruszenia praw ucznia dla sprawdzianów
 • Panele wszystkich użytkowników

  • w zakresie zastępstw:
   • w powiadomieniach zrezygnowano z wyświetlania informacji o lekcji odwołanej jeżeli za daną lekcję zapisano jeszcze inne lekcje nieodwołane
   • w przeglądach i wydrukach wprowadzono pogrubienie daty lekcji zastępującej jeżeli jest ona inna od daty lekcji zastępowanej
  • podczas generowania list odbiorców wiadomości ulepszono algorytm rozpoznawania i dopasowywania kont użytkowników do zapisanych samorządów klasowych i rad oddziałowych rodziców

Wersja 11.1 - 19 września 2017

 • Panel dyrektora

  • w zakresie kont użytkowników:
   • określenie "podrodzaj" zmieniono na "grupa użytkowników"
   • wszystkim dyrektorom/administratorom bez określonej dotychczas grupy użytkowników przypisano grupę "Dyrektorzy"
   • w podglądzie kont administracyjnych (Zasoby->Kadra...->Konta administracyjne) wprowadzono grupowanie na podstawie określonych grup użytkowników (podrodzajów)
   • usunięto możliwość nadania nielogicznych oznaczeń statusów np. nie można nauczycielowi nadać dostęp rozszerzony do ocen, a jednocześnie dostęp tylko do wiadomości. Tam gdzie dane uprawnienia wzajemnie się wykluczają wprowadzono mechanizmy kontrolne, które w momencie zapisu danego uprawnienia użytkownikowi zdejmą mu te, które są wobec niego niespójne
   • opcję blokowania kont zmieniono na przycisk operacyjny
   • opcję ustawienia dostępu tylko do wiadomości również zmieniono na osobny przycisk. Ponadto po nadaniu dostępu tylko do wiadomości konto na liście będzie wyszarzane oraz niemożliwe będzie nadawanie innych uprawnień aż do momentu zdjęcia dostępu tylko do modułu wiadomości
   • dla kont nauczycieli przebudowano opcję zbiorowej zmiany uprawnień
   • dla kont administracyjnych wprowadzono możliwość nadawania uprawnień dostępu do głównych miejsc w systemie, tzn.:
    • dostęp do menu "Wiadomości" mają zawsze wszyscy
    • dostęp do menu "Kalendarz" oraz "Pliki" mają wszyscy poza osobami, którym nadano dostęp tylko do wiadomości
    • dodano możliwość włączenia/wyłączenia dostępu do zasobów administracyjnych z menu "Zasoby"
    • dodano możliwość włączenia/wyłączenia dostępu do zasobów klas i uczniów z menu "Zasoby"
    • dodano możliwość włączenia/wyłączenia dostępu do menu "Zastępstwa"
    • dodano możliwość włączenia/wyłączenia dostępu do dzienników czyli menu "Dzienniki" oraz "Różne dzienniki"
    • dodano możliwość włączenia/wyłączenia dostępu do analiz dzienników czyli menu "Analizy"
    • dodano możliwość włączenia/wyłączenia dostępu do menu "Plany lekcji"
  • w opcjach "Zasoby->Importy->Pozostałe importy danych":
   • dodano komunikat przypominający, że przed wykonaniem importu warto zapisać kopię zapasową
   • dla większości operacji wprowadzono automatyczny zapis systemowej kopii zapasowej przed ich realizacją, ale trzeba pamiętać, że jest to kopia dostępna tylko dla administracji WizjaNET
  • w menu "Zasoby->Pozostałe->Narzędzia":
   • dodano możliwość samodzielnego scalania przedmiotów
   • dodano opcję przekierowań, która wcześniej znajdowała się w menu "Zasoby->Klasy i zespoły"
  • w podejrzeniach konfliktów obecności dodano przycisk pozwalający na uwzględnianie w zestawieniu obecności wynikających z dzienników różnych niegłównych
  • dodano obsługę branżowej szkoły I stopnia
  • na etapie dodawania nowego nauczyciela wprowadzono mechanizm sprawdzający i ostrzegający o sytuacji, w której istnieje już w systemie nauczyciel o takim samym imieniu i nazwisku
  • w module wycieczek/praktyk zrezygnowano z uwzględniania nauczycieli zablokowanych
  • w słowniku wag ocen dodano informacje o liczbie grup ocen przypisanych do danej pozycji
  • ulepszono algorytm skalowania plików graficznych podczas definiowania własnej strony logowania
  • uwzględniono przypadki szkół, które rozpoczynają rok szkolny w miesiącu sierpień
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • udostępniono podstawy programowe:
   • religia ewangelicka - klasy 7-8
   • technik rolnik 314207
  • udostępnione rozkłady materiału:
   • Macmillan:
    • All Clear - klasa 7.
    • Brainy - klasa 4.
    • Bugs Team - klasa 1.
    • Password - klasa 3. (90h)
    • Password - klasa 3. (150h)
    • Tiger - klasa 1.
    • Gateway Plus
    • Repetytorium Gimnazjalisty. Poziom podstawowy i rozszerzony (podręcznik wieloletni)
    • English Quest 1
    • Evolution Plus klasa 4.
    • English Quest - klasy 2-3.
   • Express Publishing:
    • Smart Time - klasy 2-3. (120h)
    • Smart Time - klasa 2-3. (90h)
    • Smart Time - klasa 2-3. (60h)
    • Egzamin gimnazjalny. Repetytorium - klasa 3.
    • Język angielski (Oxford, Oxford Solutions, Intermediate, klasa 3., 5 l./tydz.)
    • Język angielski (Oxford, Oxford Solutions, Elementary, klasa 1., 5 l./tydz.)
    • Język angielski (Oxford, Oxford Solutions, Pre-Intermediate, klasa 1., 5 l./tydz.)
    • Język angielski (Oxford, Oxford Solutions, Upper-Intermediate, klasa 4., 5 l./tydz.)
    • Język angielski (Oxford, Oxford Solutions, Intermediate, klasa 3., 4 l./tydz.)
    • Flash - klasa 7.
   • GWO:
    • Matematyka 3. Podręcznik dla gimnazjum. Nowa wersja
    • Matematyka z plusem 4. Podręcznik. Nowa szkoła podstawowa
    • Nowa Matematyka z plusem 6.
    • Matematyka z plusem 7. Podręcznik. Nowa szkoła podstawowa
    • Podróże w czasie - klasa 4.
    • Podróże w czasie - klasa 7.
    • Między nami - klasa 4.
    • Między nami - klasa 7.
   • Mac:
    • Elementarz małego informatyka - klasa 1.
    • Ja i moja szkoła na nowo - klasa 1., część 1.
    • Oto ja - klasa 1., część 1.
    • Oto ja. Edukacja informatyczna - klasa 1.
    • Technika - klasa 4.
    • Przyroda - klasa 4.
    • Muzyczny świat - klasa 7.
    • Historia - klasa 4.
    • Informatyka - klasa 4.
    • Matematyka - klasa 4.
    • Plastyka - klasa 4.
   • Nowa Era:
    • Opisać świat - klasa 3.
  • na etapie tworzenia nowej listy osób dla kolumn z danymi predefiniowanymi:
   • dodano pozycję "dostosowanie poziomu, opinie poradni"
   • opcję "dysfunkcje" zmieniono na "indywidualny program lub tok nauki"
  • w opcji udostępniania plików:
   • po wybraniu użytkownika należącego do Administracji WizjaNET dodano komunikat pytający czy na pewno dla tej osoby ma nastąpić udostępnienie
   • w powiadomieniach zmieniono nadawcę na realnie udostępniającą osobę, a nie Administratora WizjaNET
  • w opcji zbiorowego generowania kont rodziców/uczniów uszczegółowiono komunikaty informujące jak dalej postępować jeśli z jakiegoś powodu dane konto nie zostało założone
  • uwzględniono przypadki klas jednoosobowych, gdzie w trakcie roku szkolnego jedyny uczeń zmienia klasę
  • w kartotece ucznia usprawniono opisy znajdujące się w dymkach informacyjnych
  • w wydrukach dzienników "Inne informacje o uczniu" zmodyfikowano wybrane nagłówki
  • w kilku interfejsach przeredagowano komunikaty informujące o braku wpisanego tematu
  • w kalendarzach klasowych dla kontaktów z rodzicami usprawniono obsługę imion i nazwisk zawierających specyficzne znaki
  • w arkuszach ocen:
   • usprawniono mechanizm określania pisemnej wersji klasy ucznia dla niestandardowych poziomów
   • wprowadzono zmiany wizualne w przypadku szkół i placówek artystycznych
 • Panel nauczyciela

  • po odrzuceniu usprawiedliwienia w powiadomieniu wysyłanym do rodzica zmieniono nadawcę na wychowawcę, który dokonał odrzucenia, a nie Administratora WizjaNET
  • w wyszukiwarce rozkładów globalnych zmieniono sposób sortowania znalezionych elementów
 • Panel rodzica, ucznia, użytkownika zewnętrznego

  • rozwiązano problem z planem lekcji występujący w przypadku rodzeństwa należącego do tej samej klasy, ale innych zespołów
 • Panele wszystkich użytkowników

  • po otwarciu wiadomości odebranej bądź wysłanej dodano ikonkę spinacza sygnalizującą, że zawiera ona załączniki, a po najechaniu na nią pojawia się informacja o ich liczbie
  • usprawniono wygląd stron logowania zależnie od konfiguracji systemu

Wersja 11.0 - 4 września 2017

 • Panel dyrektora

  • w menu "Zasoby->Pozostałe->Narzędzia" dodano opcję "Zablokuj/odblokuj możliwości edycyjne dziennika", która:
   • pozwala na zablokowanie/odblokowanie dziennika w dowolnym momencie. Zablokowanie skutkuje tym, że w systemie nie można wprowadzać nowych zasobów oraz modyfikować/kasować istniejących (tak jak w dziennikach archiwalnych)
   • jest dostępna dla dyrektorów posiadających konto bez określonego podrodzaju
   • opcja jest dostępna również w dziennikach za rok szkolny 2016/2017
  • w menu "Zasoby->Pozostałe" wprowadzono moduły "Komunikaty" i "Ekrany". Moduł "Komunikaty" pozwala na wyświetlanie wprowadzonych informacji (tekstowych lub obrazkowych) na stronie internetowej szkoły, określonym w dzienniku użytkownikom lub na zdefiniowanym ekranie. Moduł "Ekrany" pozwala na skonfigurowanie urządzeń do wyświetlania informacji takich jak strona tytułowa szkoły, zastępstwa, komunikaty
  • narzędzie do kopiowania rozkładów materiału zostało wycofane z użytku. W zamian wprowadzono dwie dodatkowe funkcje w menu "Dzienniki->Rozkłady->Przegląd rozkładów":
   • zmiana obowiązywania w klasach/zespołach - pozwala na skasowanie powiązania wybranego rozkładu materiału z klasami/zespołami
   • kopiowanie rozkładu dla innego nauczyciela - umożliwia skopiowanie wybranego rozkładu materiału dla innego nauczyciela wraz z przeniesieniem przypisanych klas/zespołów
  • w wydruku rejestru kontroli i obserwacji zmieniono etykietę dla wpisów związanych z dziennikami pedagoga
  • w menu "Zasoby->Klasy i zespoły" po najechaniu na ikonę z lewej strony ekranu dodano informacje o identyfikatorze klasy/zespołu
  • podczas edycji/dodawania klasy lub zespołu wprowadzono możliwość określenia poziomu 7 i 8
  • w menu "Zasoby->Grupy ocen" podczas przeglądu grup:
   • dodano informacje o czasie wpisania oraz identyfikatorze systemowym w ikonce informacyjnej
   • wprowadzono ulepszenia wizualne
  • w menu "Zasoby->Kadra i użytkownicy->Nauczyciele" przy dodawaniu nowego nauczyciela można wprowadzić klucz z planu ASC lub Vulcan. Dotychczas możliwe było to jedynie podczas edycji
  • w menu "Zasoby->Importy->Import ocen z lat poprzednich" wprowadzono przegląd historii tego rodzaju importów
  • w imporcie planu lekcji z programu Vulcan uwzględniono specyficzne przypadki
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • na listach lekcji (dyrektor: menu "Dzienniki->Lekcje zrealizowane->Przegląd całościowy", nauczyciel: menu "Tematy") w przypadku tych, dla których realizowano więcej niż 1 jednostkę lekcyjną odpowiednio zmodyfikowano wyświetlanie numerów lekcji, aby je uwzględniały (dla roku szkolnego oraz całego cyklu)
  • w wydruku dziennika "Informacje o programach nauczania" wprowadzono sortowanie elementów na podstawie nazw przedmiotów oraz usprawniono formę wizualnę w specyficznych przypadkach
  • w module świadectw:
   • dla świadectw promocyjnych szkoły podstawowej zwiększono szerokość linii dla przedmiotów jednocześnie skracając miejsce na oceny
   • podobne zmiany wprowadzono w świadectwach promocyjnych oraz ukończenia gimnazjum
   • na listach wyboru rodzaju świadectwa zwiększono pola wyświetlające ich przeznaczenie
  • w module arkuszy ocen:
   • dostosowano strony z praktyką zawodową do specyficznych przypadków
   • we wzorze MEN-I/40b/2 zmniejszono czcionkę dla ocen opisowych
  • dla przeglądu rozkładu materiału zmieniono sposób nawigacji polegający na wyświetlaniu wszystkich przycisków i podświetlaniu jedynie przycisku aktualnie aktywnej podstrony
  • udostępniono rozkladów materiału:
   • Nowa Era:
    • Wczoraj i dziś - klasa 4. SP
    • Wczoraj i dziś - klasa 7. SP
    • Jak to działa? - klasa 4. SP
    • Dziś i jutro - Klasa 8. SP
    • Elementarz odkrywców - klasa 1., okres I
    • Puls Życia - klasa 7.
    • Żyję i działam bezpiecznie
    • Lubię to - klasa 7.
    • Lubię to - klasa 4.
    • Lekcja muzyki - klasa 4.
    • Lekcja muzyki - klasa 7.
    • Do dzieła! - klasa 4.
    • Planeta Nowa - klasa 7.
    • Matematyka z kluczem - klasa 4.
    • Do dzieła! - klasa 7.
    • To jest fizyka - klasa 7.
    • Spotkania z fizyką - klasa 7.
    • Teen Explorer - klasa 7. (60h)
    • Teen Explorer - klasa 7. (90h)
    • Teen Explorer - klasa 7. (120h)
    • Teen Explorer - klasa 7. (150h)
    • Das ist Deutsch! KOMPAKT - klasa 7. (60h)
    • Das ist Deutsch! KOMPAKT - klasa 7. (120h)
    • Meine Deutschtour - klasa 7. (60h)
    • Meine Deutschtour - klasa 7. (120h)
    • Hello Explorer - klasa 1. (60h)
    • Hello Explorer - klasa 1. (120h)
    • Junior Explorer - klasa 4. (90h)
    • Junior Explorer - klasa 4. (150h)
    • World Explorer - klasa 6. (dla uczniów szybciej pracujących)
    • World Explorer - klasa 6. (dla uczniów wolniej pracujących)
   • Express Publishing:
    • Flash - klasa 4.
    • Matura 2015 Repetytorium. Poziom rozszerzony - klasa 1.
    • Matura 2015 Repetytorium. Poziom rozszerzony - klasa 1.
    • On Screen Intermediate - klasa 2.
    • On Screen Intermediate - klasa 2.
    • On Screen Upper-Intermediate - klasa 3.
    • On Screen Upper-Intermediate - klasa 3.
    • Matura 2015 Repetytorium. Poziom podstawowy - klasa 3.
    • Matura 2015 Repetytorium. Poziom podstawowy - klasa 3.
   • Oxford University Press:
    • New English Plus 4 - klasa 3.
    • New English Plus 4 - klasa 3.
    • Gold Sparks - klasa 1.
    • Explore Treetops - klasa 1.
    • Steps Plus - klasa 4.
    • Team Up - klasa 4.
    • English Plus Options - klasa 7. (2h/tyg)
    • English Plus Options - klasa 7. (3h/tyg)
    • Język angielski (Oxford, Oxford Solutions, Elementary, klasa 1., 4 l./tydz.)
    • Język angielski (Oxford, Oxford Solutions, Elementary, klasa 1., 5 l./tydz.)
    • Język angielski (Oxford, Oxford Solutions, Pre-Intermediate, klasa 1., 4 l./tydz.)
    • Język angielski (Oxford, Oxford Solutions, Pre-Intermediate, klasa 1., 5 l./tydz.)
    • Język angielski (Oxford, Oxford Solutions, Pre-Intermediate, klasa 2., 4 l./tydz.)
    • Język angielski (Oxford, Oxford Solutions, Pre-Intermediate, klasa 2., 5 l./tydz.)
    • Język angielski (Oxford, Oxford Solutions, Upper-Intermediate, klasa 4., 4 l./tydz.)
    • Język angielski (Oxford, Oxford Solutions, Upper-Intermediate, klasa 4., 5 l./tydz.)
   • Pearson:
    • English Class A1 - klasa 4.
    • English Class A2+ - klasa 7.
    • English Class B1 - klasa 8.
    • Infos 1-2, poziom 0
    • Infos 1-2, poziom 1
    • Mit links! 1 - klasa 4.
    • New English Adventure 1 (60h)
    • New English Adventure 1 (60h)
  • udostępniono podstawy programowe:
   • technik żywienia i usług gastronomicznych 343404
   • technik informatyk 351203
   • Kucharz 512001
   • Mechanik pojazdów samochodowych 723103
   • technik mechanik 311504
   • technik hotelarstwa 422402
   • technik elektryk 311303
   • technik elektronik 311408
   • elektryk 741103
   • technik pojazdów samochodowych 311513
   • cukiernik 751201
   • technik obsługi turystycznej 422103
   • sprzedawca 522301
   • technik ekonomista 331403
   • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 311930
   • technik mechatronik 311410
   • technik architektury krajobrazu 314202
   • elektromechanik pojazdów samochodowych 741203
   • technik technologii żywności 314403
   • fryzjer 514101
   • technik grafiki i poligrafii cyfrowej 311943
   • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905
   • stolarz 752205
   • technik organizacji reklamy 333906
   • technik teleinformatyk 351103
   • murarz-tynkarz 711204
   • ogrodnik 611303
   • technik weterynarii 324002
   • technik ogrodnik 314205
   • technik spedytor 333108
   • technik fotografii i multimediów 343105
   • kelner 513101
   • monter sieci i instalacji sanitarnych 712618
   • technik agrobiznesu 331402
   • górnik eksploatacji podziemnej 811101
   • technik technologii chemicznej 311603
   • technik budownictwa 311204
   • piekarz 751204
   • wędliniarz 751107
   • technik logistyk 333107
 • Panel rodzica, ucznia, użytkownika zewnętrznego

 • Panele wszystkich użytkowników

  • w zakresie generowania wydruków pdf:
   • znacząco zwiększono wydajność systemu
   • zmieniono zasadę korzystania z takich plików - większość z nich będzie od razu wyświetlana przez przeglądarkę, a jedynie niektóre będą pobieranie na urządzenie (np. wydruki całościowe dziennika). Dotyczy to przede wszystkim przeglądarki Google Chrome
  • w menu "Wiadomości" została wprowadzona funkcja "Komunikaty", gdzie można zobaczyć informacje, które zostały zdefiniowane przez dyrekcję szkoły
  • odświeżono szatę wizualną stron logowania m.in. dostosowując je do urządzeń mobilnych