Dziennik elektroniczny mobiDziennik wersja 12 - historia zmian

Wersja 12.5 - 26 maja 2019

 • Panel dyrektora

  • zmieniono zasadę zapisu danych uczniów dla importu z programu OSON Krakfin w zakresie telefonów rodziców/opiekunów tzn. jeżeli w programie sekretariat dla danego ucznia ich nie zapisano to w dzienniku pozostanie taki zapis jak przed importem
  • dla opcji "Dzienniki->Wydruki, eksporty, ankiety i testy->Inne wydruki i eksporty->Najlepsi uczniowie w szkole" wprowadzono analogiczne wersje w formacie CSV
  • w analizie czasu pracy nauczycieli dodano wiersz z podsumowaniem czasu oraz jednostek
  • w przeglądzie lekcji odwołanych, po wybraniu konkretnego powodu dodano przyciski pozwalające na zaznaczenie/odznaczenie wszystkich lekcji, co pozwala na sprawniejsze kasowanie wpisów
  • w przeglądzie grup ocen "Zasoby->Grupy ocen" dodano informację o wadze lub maksymalnej liczbie punktów
  • umożliwiono import księgi uczniów z dziennika elektronicznego MobiReg
  • usprawniono działanie opcji oznaczania statusów przedmiotu w wybranych klasach
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • w zakresie arkuszy ocen:
   • wprowadzono możliwość ręcznego dzielenia długich nazw przedmiotów poprzez wprowadzenie gwiazdki (*) jako znaku podziału (analogicznie jak w świadectwach)
   • wprowadzono mechanizm automatycznego dzielenia długich nazw przedmiotów, aby je dopasować do przyjętego dla każdego wzoru limitu znaków. Mechanizm uwzględnia sytuację, gdyby spójnik pozostał na końcu wiersza
   • należy pamiętać, że w szkole podstawowej w klasie:
    • drugiej - dołącza się kartkę w oparciu o wzór: MEN-I/45/1
    • piątej - dołącza się kartkę w oparciu o wzór: MEN-I/45/1
    • ósmej - dołącza się kartkę w oparciu o wzór: MEN-I/63m/2
  • w zakresie świadectw:
   • zmieniono zasadę przenoszenia szczególnych osiągnięć do kartotek uczniów w momencie zapisu/generowania świadectw:
    • dla klas końcowych informacje ze świadectwa zostaną zapisane w polu "Szczególne osiągnięcia" kartoteki ucznia tylko jeżeli w tym samym polu oraz w "Szczególne osiągnięcia za poprzednie lata" nie będzie żadnej treści
    • dla pozostałych klas zapis w polu "Szczególne osiągnięcia" zostanie zrealizowany zawsze
   • dla szkół zawodowych i gimnazjum dezaktywowano wzory: MEN-I/10/2, MEN-I/11/2, MEN-I/9/2, MEN-I/9-w/2, MEN-I/17a/2, MEN-I/17a-w/2
   • dla klas o poziomie 6 umożliwiono wykorzystanie wzorów MEN-I/23a/2 oraz MEN-I/23a-w/2
   • dla szkół podstawowych:
    • zmodyfikowano wzory MEN-I/3/1 i MEN-I/4-w/1 dla klas piątych
    • dodano wzory MEN-I/8/1, MEN-I/9-w/1, MEN-I/10/1 i MEN-I/11/1 dla klas ósmych
  • w klasach młodszych szkoły podstawowej umożliwiono wpis przewidywanych ocen opisowych zachowania oraz zajęć edukacyjnych. Najważniejsze elementy wprowadzonych zmian:
   • w uruchomionej lekcji:
    • zmieniono kolejność kolumn z ocenami klasyfikacyjnymi tak aby zachowanie było jako pierwsze
    • jeżeli dyrektor wyłączył widoczność kolumn z ocenami przewidywanymi to w przypadku braku oceny klasyfikacyjnej będzie widoczna ocena przewidywana, oznaczona kolorem szarym (oczywiście jeżeli została wpisana)
    • podczas wystawiania ocen analogicznie do wystawiania ocen nieopisowych:
     • dodano możliwość wybrania czy jest to ocena przewidywana czy klasyfikacyjna, a domyślnie zaznaczony jest rodzaj zależny od tego w jaką kolumnę kliknięto
     • przy próbie zapisu oceny klasyfikacyjnej jeżeli jeszcze jej nie wystawiono to domyślnie wczytuje się ocena przewidywana
   • oceny zostały uwzględnione w wydrukach nr 14 dziennika lekcyjnego. W tych samych wydrukach zostały dołożone oceny z religii/etyki
   • w wydruku "Inne wydruki->Wydruk śródroczny i roczny (zachowanie, ocena opisowa, religia/etyka)" dodano opcję wyboru rodzaju ocen, które mają znaleźć się w pliku pdf
   • w kartotece ucznia dołożono oceny w opcjach "Zachowanie ucznia" oraz "Oceny i frekwencja ucznia"
   • w panelu rodzica/ucznia uwzględniono oceny w menu "Oceny" oraz "Zachowanie"
 • Panel nauczyciela

  • w opcji wystawiania ocen spoza lekcji/szkoły dodano możliwość wczytywania ocen śródrocznych, podobnie jak w uruchomionej lekcji
 • Panel rodzica, ucznia, użytkownika zewnętrznego

  • w menu "Oceny" oraz "Zachowanie" uwzględniono przewidywane oceny opisowe dla klas I-III szkoły podstawowej

Wersja 12.4 - 17 kwietnia 2019

 • Panel dyrektora

  • dostosowując system do łatwiejszego użytkowania przebudowano menu główne, w którym:
   • zrezygnowano z możliwości kliknięcia w niektóre elementy (np. Zastępstwa, Plany)
   • wprowadzono dodatkowy podział opcji przez menu rozwijalne (np. Plany)
   • zmieniono nazwy elementów głównych np. "Plany lekcji" na "Plany", "Kalendarz" na "Kalendarze"
  • wprowadzono opcję "Plany->Godziny pracy nauczycieli", która umożliwia rejestrację godzin pracy (dostępności) np. dla pedagoga/psychologa szkolnego czy nauczyciela biblioteki. Dane te zostaną wykorzystane w module zastępstw do określenia czy dla danej lekcji w ramach zastępstwa nauczyciel jest dostępny. Nie należy mylić godzin pracy z planem lekcji nauczyciela!
  • wprowadzono również analogiczną opcję "Plany->Godziny niedostępności nauczycieli", w której rejestrowane powinny być przypadki np. pracy w innej szkole czy zwolnienia lekarskiego. Aby dokonać wpisu należy uzupełnić słownik w menu "Zasoby->Słowniki->Słownik godzin niedostępności"
  • w module zastępstw:
   • wprowadzono rozwiązania, dzięki którym szybkość działania poszczególnych operacji znacząco wzrosła
   • wprowadzono automatyczne ładowanie formularza zapisu lekcji, aby nie było konieczne każdorazowe klikanie w przycisk "dodaj lekcję w ramach zastępstwa"
   • na liście wyboru nauczyciela zastępującego wprowadzono nowy podział uwzględniający:
    • plan lekcji z uwzględnieniem nauczycieli dodatkowych
    • lekcje zrealizowane i lekcje wynikające z zastępstw, również z uwzględnieniem nauczycieli dodatkowych
    • dyżury planowane i wynikające z zastępstw
    • lekcje i zapisy w rejestrze wycieczek
    • zapisy godzin pracy nauczycieli
    • zapisy godzin niedostępności nauczycieli
    Nauczyciele zostali podzieleni na 3 grupy (w odniesieniu do daty i czasu lekcji, za którą planowane jest zastępstwo):
    • Nauczyciele dostępni
     • za których zaplanowano zastępstwo/odwołano lekcje przez zastępstwo za klasę/zespół
     • mający wpis o godzinach pracy
     • mający okienko do 90 minut
     • którzy skończyli lekcje i/lub dyżur do 90 minut przed planowanym zastępstwem
     • którzy rozpoczną lekcje i/lub dyżur do 90 minut po planowanym zastępstwie
    • Nauczyciele z zajęciami w tym czasie
     • mający wpisaną lekcję lub dyżur
    • Nauczyciele niedostępni
     • mający wpis o godzinach niedostępności
     • będący na wycieczce
     • za których zaplanowano zastępstwo/odwołano lekcje przez zastępstwo za nauczyciela
     • mający okienko powyżej 90 minut
     • którzy skończyli lekcje i/lub dyżur powyżej 90 minut przed planowanym zastępstwem
     • którzy rozpoczną lekcje i/lub dyżur powyżej 90 minut po planowanym zastępstwie
     • niemający żadnych lekcji w dniu
   • ponadto obok listy wyboru nauczyciela dodano przycisk umożliwiający otwarcie graficznej prezentacji dostępności nauczycieli wobec lekcji w ramach zastępstwa. Schemat jest generowany w oparciu o takie same zasady jak wspomniany podział nauczycieli na 3 grupy. Kliknięcie w wiersz odnoszący się do danego nauczyciela spowoduje zamknięcie okna i wybranie nauczyciela na liście wyboru
   • również listy wybory klasy/zespołu oraz sali zostały rozbudowane. Podział w ich ramach pozostał taki sam, ale dodatkowo uwzględniono odwołania lekcji i zastępstwa
   • w przypadku zapisu zastępstwa za nauczyciela wprowadzono wykrywanie i informowanie o przypadkach, w których dla wybranego zakresu dat nauczyciel został zapisany w innym zastępstwie jako osoba zastępująca, z możliwością podglądu/edycji takiego zastępstwa
   • wprowadzono również wykrywanie sytuacji, w których dana lekcja z planu nauczyciela/klasy zastępowanej zostałaby już odwołana lub zapisano by za nią zastępstwo. W takiej sytuacji system wyświetli odpowiedni komunikat i nie pozwoli na podjęcie jakiejkolwiek czynności wobec tej lekcji
   • obok przycisku "Odwołaj wszystkie" dano przycisk "Ustaw brak czynności" odnoszący się do wszystkich lekcji i dyżurów
   • rozszerzono działanie blokady dublowania lekcji odwołanych tzn. do zapisu nie dochodzi nawet jeśli znaleziona identyczna lekcja odwołana została wprowadzona przez zastępstwa lub wycieczki/praktyki
   • zmieniono formę wydruku dla opcji "drukuj przyszłe", "drukuj zaznaczone" oraz wydruk konkretnego zastępstwa wprowadzając m.in. podział na podstawie daty i nauczyciela oraz zwiększono rozmiar czcionki
   • dodano również alternatywny, nowszy wariant wydruku księgi zastępstw m.in. z podziałem według dni i nauczycieli, większymi czcionkami, cieniowaniem godzin płatnych i miejscem na podpis nauczyciela
   • tematy powiadomień zostały zmienione z "informacja o zaplanowanych zmianach w planie" na "informacja o zmianach w planie lekcji". Analogicznie w przypadku kasowania zastępstwa
  • w module dyżurów, po uruchomieniu układania dla konkretnego planu:
   • zwiększono limit wyświetlanych znaków dla nazw rejonów
   • wprowadzono rozbudowaną możliwość generowania wydruku pdf
  • w słowniku nadgodzin wprowadzono możliwość oznaczenia czy dana pozycja jest płatna, co pozwoli na dodatkowe filtrowanie wydruku w zestawieniu nieobecności i nadgodzin oraz oznaczenie lekcji płatnych w nowym wydruku księgi zastępstw. Prosimy o zweryfikowanie słownika ponieważ niektóre pozycje zostały automatycznie oznaczone jako płatne według określonego algorytmu
  • w wydruku zestawienia nieobecności i nadgodzin nauczycieli:
   • dodano przycisk filtrujący "zaznacz tylko płatne" (o ile takie zostały w systemie określone)
   • zrezygnowano z wyświetlania nauczycieli, którzy dla wybranego zakresu dat nie mają żadnych nieobecności czy nadgodzin
  • w menu "Analizy->Zestawienia lekcji->Zestawienie lekcji nauczycieli":
   • umożliwiono wybór poszczególnych nauczycieli
   • dodano opcję "Drukuj wszystkie lekcje", dzięki której można wygenerować spis lekcji w zadanym okresie czasu, w podziale według nauczycieli, wraz z tematami lekcji
  • po wejściu w modyfikację danego planu lekcji dodano opcję "przepisywanie godzin dyżurów w planie", którą należy wykorzystać zawsze wtedy, kiedy zostanie dodany nowy słownik godzin ze słownikiem przerw. Operacja powinna zostać wykonana w nowym planie lekcji, który funkcjonuje na bazie nowego słownika godzin
  • w wydruku najlepszych uczniów w szkole uwzględniono specyficzne przypadki zmian klasy przez uczniów
  • na liście kont administracyjnych wprowadzono zasadę, że zawsze pierwszą wyświetlaną grupą użytkowników są "Dyrektorzy"
  • w zwolnieniach, po wyborze konkretnej klasy, w statystyce uwzględniono dzień bieżący
  • w opcji "Zasoby->Kadra i użytkownicy->Nauczyciele->Wpisy nauczycieli" wprowadzono możliwość kasowania danego użytkownika, o ile taka możliwość jest dostępna (aktualnie tylko w lipcu, sierpniu, wrześniu dla nowego roku szkolnego)
  • w komunikacie ostrzegającym przy próbie kasowania nauczyciela dodano tabelę prezentującą jakie zasoby i w jakiej liczbie są bezpośrednio z nim powiązane
  • w formularzu zapisu kontroli i obserwacji odfiltrowano listę odbiorców "wyślij do", tak aby nie zawierała użytkowników Administracji WizjaNet
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • w świadectwach:
   • zwiększono limit znaków pojedynczej linii dla nazw szkół z 64 do 70 znaków
   • na etapie uzupełniania i zatwierdzania ocen:
    • wprowadzono możliwość ręcznego dzielenia długich nazw przedmiotów poprzez wprowadzenie gwiazdki (*) jako znaku podziału
    • wprowadzono mechanizm automatycznego dzielenia długich nazw przedmiotów, aby je dopasować do przyjętego dla każdego wzoru limitu znaków. Mechanizm uwzględnia sytuację, gdyby spójnik pozostał na końcu wiersza
    • do funkcji czyszczenia wiersza dodano możliwość przesunięcia wszystkich poniższych wierszy o jeden wyżej, aby nie zostawić pustego wiersza
    • dla kolejnych wzorów świadectw wprowadzono mechanizmy uniemożliwiające wpisanie przy językach obcych nieprawidłowych poziomów nauczania
  • zaktualizowano wydruk informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, zamieniając wzór MEN-I-64/2 na MEN-I/74
  • w interfejsie przeglądania i oceniania zachowania wprowadzono zasadę, że kolumny ze średnią ocen, oceną przewidywaną, oceną śródroczną/roczną są widoczne zawsze, niezależnie od braku grup ocen
  • przy włączonej opcji "Komunikacja z rodzicami i uczniami z podziałem na zespoły dla dyrektorów i nauczycieli" zostały uwzględnione zespoły z dzienników różnych głównych
  • w wydruku dziennika pedagoga dodano pozycje "Plan zajęć stałych", która jest generowana na podstawie zapisów dyrektorskich w rejestrze "Plany->Godziny pracy nauczycieli"
  • w przeglądzie list rozkładów zrezygnowano ze skracania ich nazw, nawet jeśli są one długie
  • na listach lekcji w dziennikach różnych zmieniono zasadę ukrywania lekcji z planu uwzględniając moduł zastępstw i przypadki wprowadzonych identycznych lekcji w planie
  • usprawniono zapis grup ocen z kolumnami zawierającymi znaki cudzysłowu
 • Panel nauczyciela

  • w otwartej lekcji również wprowadzono zasadę, że kolumny ze średnią ocen, oceną przewidywaną, oceną śródroczną/roczną są widoczne zawsze, niezależnie od braku grup ocen. Zmiana dotyczy również dzienników różnych
 • Panel rodzica, ucznia, użytkownika zewnętrznego

  • w wersji webowej w menu "Frekwencja" po najechaniu na konkretną nieobecność dodano informację jeżeli została ona wpisana w ramach dziennika różnego
  • zmieniono wizualną formę wyświetlania informacji o lekcji odwołanej lub zastępowanej w planie lekcji wersji mobilnej oraz wersji tabelarycznej
 • Panele wszystkich użytkowników

  • w podglądach planów dzienników różnych wprowadzono rozróżnienie kolorystyczne dla lekcji z dzienników różnych głównych i niegłównych
  • do listy dopuszczalnych rozszerzeń wgrywanych plików dodano pliki text
  • wprowadzono techniczne usprawnienia dynamicznych kalendarzy, pojawiających się w momencie konieczności wyboru daty

Wersja 12.3 - 10 stycznia 2019

 • Panel dyrektora

  • w module zastępstw:
   • w konfiguracji wprowadzono opcję "Czy domyślnie zaznaczać przedmiot taki jak w planie lekcji przy zapisie zastępstwa", która została domyślnie zaznaczona na "tak". Dotychczas w formularzu zapisu zastępstwa żaden przedmiot nie był zaznaczany automatycznie
   • wprowadzono mechanizm, który w przypadku odwoływania lekcji szuka w systemie lekcji analogicznej, niepowiązanej z innym zastępstwem i jeżeli takowa jest to podpina ją pod zastępstwo, dzięki czemu nie dochodzi do dublowania zapisu. Mechanizm blokowania dublowania lekcji odwołanej zadziała również w innych przypadkach - nie tylko w module zastępstw, jeżeli zostaną spełnione określone warunki
  • w module dyżurów:
   • zmieniono sposób zarządzania modułem, który aktualnie można włączyć na okres testowy trwający 30 dni lub włączyć go na stałe. Szczegółowy opis modułu wraz z ww. opcjami znajduje się w menu "Plany lekcji->Moduł dyżurów"
   • wprowadzono możliwość przeglądu dyżurów nawet dla planów, które zostały zablokowane
  • w szablonach sprawozdań i słowniku danych sprawozdawczych zmieniono sposób wyboru powiązanych klas. Dotychczas zawsze należało wybrać konkretne klasy, co nadal jest możliwe, ale można również wybrać jedną z opcji: wszystkie klasy, tylko klasy końcowe
  • w słowniku statusów obecności dodano ikonę analogiczną do tzw. "Zetki" lecz z literą "W"
  • opcja konfiguracyjna dla rodziców/uczniów "Widok menu zastępstw" została zmieniona na "Widok menu 'Zastępstwa' oraz podgląd zastępstw w planie lekcji", a jej działanie zostało zmodyfikowane zgodnie z powyższym opisem
  • w przeglądzie lekcji odwołanych po wyborze konkretnego powodu odwołania przy każdej lekcji w dymku informacyjnym (najechanie na osobę odwołującą) dodano informację czy lekcja pochodzi z modułu zastępstw lub wycieczek/praktyk
  • w kartotece ucznia:
   • w sekcji "Klasy i zespoły ucznia" wprowadzono inteligentne mechanizmy reagujące na modyfikacje dat aktywności w danej klasie/zespole. Są to np. automatyczna modyfikacja dat jeżeli datę "od" zmieniono na późniejszą od daty "do" czy blokada modyfikacji aktywności w klasie jeżeli kolidowałoby to z aktywnością tego samego ucznia w innej klasie
   • w sekcji "Konta powiązane z uczniem" umożliwiono bezpośrednie blokowanie/odblokowanie użytkownika
  • w zakresie ekranów wyświetlaczy:
   • umożliwiono zdefiniowanie marginesu danego ekranu jeżeli np. telewizor nie umożliwia dopasowania wyświetlanego obrazu
   • wprowadzono zmiany graficzne dla wyświetlanych informacji
  • pozwolono na kasowanie uwag nie tylko dyrektorom, a również innym użytkownikom administracyjnym jeśli tylko dana osoba jest autorem konkretnej uwagi
  • dodano dymek wyjaśniający przy zapisaie opcjonalnych datach obowiązywania klas i zespołów
  • w słowniku ocen w przypadku tych, które odgórnie mają zablokowane opcje edycyjne (np. ZW) dodano komunikaty wyjaśniające np. brak możliwości ich skasowania
  • w słownikach oceny opisowej uwzględniono przypadki szkół wykorzystujących bardzo wiele poziomów klas/zespołów
  • wprowadzono dodatkowe logowania systemowe dla wybranych operacji (np. zapis dodatkowych wychowawców), które mogą być pomocne przy wyjaśnianiu specyficznych problemów suportowych
  • w opcji "Dzienniki->Rozkłady->Stopień realizacji rozkładów" uwzględniono nietypowe poziomy klas
  • zoptymalizowano techniczny aspekt zapisu wycieczek/praktyk wraz z lekcjami odwołanymi
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • w rejestrze wycieczek:
   • na etapie zapisu dodano pozycję "Dokąd i w jakim celu odbyła się wycieczka", które prezentuje jaki zapis zostanie umieszczony w wydruku dziennika klasowego, na podstawie treści z pozycji "Nazwa kraju/miasto/trasa wycieczki" oraz "Cel wycieczki"
   • zmodyfikowano wydruk karty wycieczki
  • w różnych dziennikach, w opcji "Inne wydruki" pozycję "Wydruk ocen cząstkowych z wybranych przedmiotów/obszarów edukacji" zmieniono na "Wydruk ocen cząstkowych z wybranych przedmiotów/obszarów edukacji, frekwencji, liczby uwag", w którym informacja o frekwencji oraz liczbie uwag jest zależna od wyboru użytkownika generującego wydruk
  • w wydruku dziennika lekcyjnego dla klas 1-3 szkoły podstawowej::
   • dodano wydruk "Informacje o programach nauczania"
   • przeprowadzone kontrole i obserwacje przesunięto na pozycję nr 3
  • w kartotece ucznia:
   • dla pozycji "dostosowanie poziomu, opinie poradni" oraz "zalecenia zdrowotne" zwiększono dopuszczalną liczbę znaków do 2000
   • uruchomiono zapis godzin przyprowadzania/odbierania do/z przedszkola w przypadku uczniów zerówek
  • w opcji zbiorowego generowania kont dostępowych rodziców/uczniów uwzględniono przypadki, w których w kartotece ucznia podano adres e-mail istniejącego już konta typu uczeń. W takiej sytuacji konto nie zostanie przypisane do ucznia, chyba że do takiego konta nie została przypisana żadna osoba
  • w dzienniku zajęć internatu w wydruku "Wykaz imienny wychowanków" zmieniono ich kolejność na alfabetyczną na podstawie nazwiska i imienia, a nie według powiązanych klas
  • pozwolono na zakładanie dziennika praktycznej nauki zawodu jako dziennik różny główny
 • Panel nauczyciela

  • w opcji "Zachowanie->Przeglądaj i oceniaj zachowanie" wprowadzono możliwość wystawiania ocen przewidywanych analogicznie jak w lekcji tj. bezpośrednio przez kliknięcie w kolumnę zbiorowego wpisu lub związaną z konkretnym uczniem
 • Panel rodzica, ucznia, użytkownika zewnętrznego

  • wprowadzono zmiany w wersji mobilnej on-line:
   • w zakresie nieobecności i usprawiedliwiania:
    • znacząco przebudowano interfejs
    • umożliwiono zaznaczenie nieobecności z całego dnia jednym przyciskiem
    • wprowadzono dynamiczne pokazywanie panelu umożliwiającego wysłanie usprawiedliwienia, po zaznaczeniu jakiejkolwiek nieobecności
   • w przeglądzie ocen przewidywanych, śródrocznych i rocznych dodano średnie
   • ulepszono interfejs dla zastępstw i zachowania
   • uwzględniono przypadki logowania na konta scalone przez e-mail
  • w przypadku usprawiedliwień umożliwiono zaznaczenie nieobecności z całego dnia jednym przyciskiem
  • wyłączono wysyłanie powiadomień e-mail dla użytkowników, którzy zostali zablokowani z poziomu dyrektora/administratora
 • Panele wszystkich użytkowników

  • w ramach E-Oświaty Miasta Oleśnicy uruchomiono pełną integrację z programem e-learningowym Nuadu
  • do listy dopuszczalnych rozszerzeń wgrywanych plików dodano pliki dwg
  • w dziennikach zintegrowanych z mobiBiblioteką możliwość rezerwacji książek została uzależniona od konfiguracji tej opcji po stronie programu mobiBiblioteka
  • na ekranach logowania zmieniono formę wizualną informowania o włączonym klawiszu Caps Lock

Wersja 12.2 - 8 października 2018

 • Panel dyrektora

  • w zakresie dyżurów:
   • wprowadzono możliwość sortowania rejonów w słowniku rejonów dyżurów
   • uwzględniono je w module zastępstw:
    • podczas planowania zastępstw za nauczyciela pojawiają się okienka z jego planowanymi dyżurami
    • dla każdego dyżuru można wybrać jedną z trzech opcji:
     • brak czynności
     • odwołaj dyżur
     • zapisz zastępstwo - w tym przypadku należy wybrać nauczyciela, któremu ma zostać przypisane zastępstwo. Na liście wyboru nauczyciele zostali podzieleni na 4 grupy:
      • dostępni czyli tacy, których dopasowanie przed i po przerwie jest minimum słabe. Obok każdej z osób znajdują się kolorowe trójkąty oznaczające stopień dopasowania przed i po przerwie, a ponadto po najechaniu pojawiają się szczegółowe informacje
      • z brakiem dopasowania czyli tacy, którzy nie mają dopasowania przed lub po przerwie
      • z dyżurem w tym czasie, wraz z informacją o rejonie dyżurowania, by móc np. połączyć 2 rejony znajdujące się blisko siebie
      • nieobecni w szkole w czasie dyżuru czyli tacy, którzy nie mają w tym czasie okienka lekcyjnego, a ich lekcje kończą się wcześniej lub zaczynają później niż 20 minut od czasu przerwy
    • zaplanowane zmiany związane z dyżurami zostały uwzględnione w powiadomieniach, podglądach i wydrukach zastępstw, planach lekcji, ekranach wyświetlaczy, głównym menu "Lekcje" nauczycieli i innych powiązanych miejscach
   • w menu "Analizy" wprowadzono zestawienie dyżurów, które umożliwia przegląd dyżurów dla wybranego dnia, z uwzględnieniem zastępstw i odwołań
  • dla importów:
   • import planu z programu aSc został rozbudowany o dodatkowych nauczycieli
   • uczniów mających zdefiniowany nr dokumentu tożsamości inny niż PESEL pominięto w procedurze dezaktywacji, jeżeli podczas wykonywania importu z programu OSON zaznaczono opcję "wykreśl uczniów, których dane zawarte są w dzienniku, ale nie znajdują się w importowanym pliku"
  • w zestawieniu lekcji nieuruchomionych dodano opcję filtrowania "uwzględniaj tylko dzienniki różne niegłówne"
  • w słowniku kategorii uwag zwiększono limit znaków na nazwę kategorii ze 100 na 150
  • w słowniku sal dodano informację o liczbie zapisanych pozycji
  • w opcji "Dzienniki->Arkusze ocen i świadectwa" wyłączono wyświetlanie klas z poziomem edukacji przedszkole lub zerówka
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • na etapie tworzenia nowego dziennika różnego wprowadzono mechanizm automatycznie oznaczający dziennik jako główny jeżeli wybrano dziennik zajęć przedszkola, dziennik lekcyjny dla klas 1-3 szkoły podstawowej lub dziennik indywidualnego nauczania
  • w przeglądzie realizacji podstaw programowych wprowadzono sygnalizowanie o braku wykonania importu realizacji z lat poprzednich, jeżeli szkoła posiada archiwalne mobiDzienniki
  • wydruk dziennika przedszkola "Codzienne godziny przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola" został uwzględniony również dla klas z poziomem edukacji "zerówka"
  • wprowadzono usprawnienia w opcjach filtrowania dla przeglądu uczniów z zapisanymi formami pomocy
 • Panel nauczyciela

  • w interfejsie usprawiedliwiania nieobecności wybranego ucznia, dla przycisków pozwalających na usprawiedliwienie całego dnia:
   • w nawiasie dodano nazwę dnia tygodnia
   • ukryto te, które dotyczą dni, w których uczeń nie otrzymał statusu, który wychowawca może zmodyfikować
  • zmieniono zasadę podpowiadania dotychczas zapisanych sprawdzianów na etapie tworzenia nowej zapowiedzi sprawdzianu. Aktualnie uwzględniono nie tylko klasy powiązane z wybraną klasą/zespołem, lecz przede wszystkim składy uczniowskie
  • import tematów rozkładu materiału z pliku xls został rozszerzony o obsługę dodatkowych form zapisu wymagań szczegółowych
  • w interfejsie zapisu wycieczek uwzględniono mechanizmy związane z pracą przeglądarki Edge
 • Panel rodzica, ucznia, użytkownika zewnętrznego

  • w przeglądzie planu z dzienników różnych dodano możliwość wyłączania widoczności zajęć wynikających z dziennika zajęć świetlicy szkolnej
  • w raportach dziennych zmieniono zakres czasu, dla którego generowane są oceny, uwagi oraz wydarzenia z kalendarza klasowego. Poprzednio były to zasoby wpisane w dniu dzisiejszym, aż do momentu wysyłki raportu. Aktualnie będą to te, które wpisano od godziny 18:00 dnia poprzedniego do godziny 18:00 dnia bieżącego
 • Panele wszystkich użytkowników

  • link pozwalający na ustawienie hasła dla nowego konta został umieszczony bezpośrednio w interfejsie potwierdzenia nieaktywnego adresu e-mail
  • wprowadzono zmiany wizualne m.in. w zakresie cieniowania wierszy czy obramowania tabel

Wersja 12.1 - 6 września 2018

 • Panel dyrektora

  • w zakresie importów:
   • rozbudowano import z programu PLEK:
    • uwzględniono dodatkowych nauczycieli
    • wprowadzono obsługę poziomów klas/zespołów innych niż jednoznakowe np. "G3". Należy pamiętać, że jeżeli wcześniej wykonywano import mając zapisaną np. klasę "G3A" to system zapisywał klasę o poziomie "G" oraz nazwie "3A". Aktualnie jeżeli w programie PLEK oznaczono, że numerem jest "G3", a opisem "A" to do dziennika zostanie zapisana klasa o poziomie "G3" oraz nazwie "A". Być może więc należałoby przed realizacją importu zweryfikować nazewnictwa w mobiDzienniku i PLEKu
   • w menu "Zasoby->Importy->Pozostałe importy danych" dla wszystkich pozycji poza importem uczniów z csv/sou wprowadzono dodatkowe, duże, czerwone okno informacyjne, która przed wykonaniem operacji przypomina o wykonaniu kopii zapasowej i pozwala przerwać operację
  • dla podejrzeń konfliktów:
   • planów lekcji - dodano przyciski pozwalające na bezpośrednie przejście do edycji danego planu
   • godzin planów lekcji:
    • dodano przyciski pozwalające na bezpośrednie przejście do edycji danego planu
    • zmieniono wybrane opisy
    • uwzględniono przypadki powodujące wyświetlanie się zestawienia w losowej chronologii dni tygodnia
  • na etapie dodawania/edycji klas i zespołów wprowadzono mechanizmy usprawniające pracę użytkownika w zakresie wyboru słownika godzin lekcji np. domyślne zaznaczenie słownika jeżeli jest tylko jeden w szkole czy też konieczność jego wyboru w przypadku klasy/zespołu o odpowiednim poziomie edukacji i braku powiązania z dziennikami różnymi
  • dla słowników godzin lekcji:
   • na etapie edycji do statystyki wykorzystania danego zakresu godzinowego wprowadzono uwzględnianie lekcji tylko dla zespołów powiązanych z wybranym słownikiem i tylko dla dat pasujących do jego zakresu obowiązywania
   • w przypadku próby zmiany zakresu, który został już wykorzystany wprowadzono komunikaty ostrzegające
  • w konfiguracji dodano możliwość wprowadzenia adresu szkoły/zespołu szkół, który jest niezbędny do wydruku karty wycieczki
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • dostosowano modułu wycieczek i karty wycieczki do rozporządzenia MEN
  • udostępniono rozkłady materiału:
   • Nowa Era
    • Planeta Nowa - klasa 5
    • Planet Nowa - klasy 7-8
    • To jest fizyka - klasy 7-8
    • Spotkania z fizyką - klasy 7-8
    • Jak to działa? Klasy 4-5
    • Puls Życia - klasy 5, 7, 8
    • Meine Deutschtour - klasy 7-8. (60h)
    • Meine Deutschtour - klasa 7-8. (120h)
    • Lubię to - klasa 4-5.
    • Lubię to - klasy 7-8.
    • Elementarz odkrywców - klasa 2, semestr I
    • Das ist Deutsch! KOMPAKT - klasa 7-8. (60h)
    • Das ist Deutsch! KOMPAKT - klasy 7-8. (120h)
    • Chemia Nowej Ery - klasy 7-8
   • Oxford University Press
    • English Plus Options - klasa 8
    • Gold Sparks - klasy 1-2
    • Oxford Repetytorium Ósmoklasisty
    • Steps Plus - klasy 4-5.
    • English File Third Edition Upper-Intermediate
   • Nowela
    • Espacio joven A1-A1+ - klasa 7-8
    • Amis et compagnie 1-2 - klasa 7-8
    • Decibel 1-2 - klasa 7-8
    • Progetto italiano junior 1-1b - klasa 7-8
 • Panel rodzica, ucznia, użytkownika zewnętrznego

  • usprawniono obsługę sytuacji, w której zapisano by więcej niż 1 konto rodzica z tym samym nieaktywnym adresem e-mail. Poprzednio w takim przypadku użytkownik był w stanie potwierdzić adres tylko dla jednego z kont, a następnie musiał zalogować się na kolejne konto i skorzystać z opcji scalania. Aktualnie scalanie zostanie uruchomione automatycznie w momencie próby potwierdzenia adresu e-mail dla kolejnego konta

Wersja 12.0 - 3 września 2018

 • Panel dyrektora

  • dla importów:
   • w menu "Zasoby->Importy->Pozostałe importy danych" dla wszystkich pozycji poza importem uczniów z csv/sou:
    • zmieniono zasadę dla dzienników zablokowanych lub archiwalnych. Jeżeli dziennik został zablokowany to po wybraniu jednej z opcji pojawia się informacja, że operacja nie jest możliwa do zrealizowania. W przypadku dziennik archiwalnego, ale niezablokowanego operacja importu została dopuszczona, ale również jest poprzedzona odpowiednim komunikatem ostrzegającym
    • po wykonaniu importu wyświetlane są szczegółowe raporty informujące jakie zasoby zostały dodane/uaktualnione wraz z importem. Informacje te są również widoczne w historii importów po kliknięciu w przycisk "Szczegóły"
   • import planu lekcji Vulcan został rozszerzony o dyżury tzn. jeżeli szkoła ma włączony moduł dyżurów i są one zawarte w importowanym pliku to zostaną wczytane do systemu
   • w przypadku importów planu lekcji zmieniono zasadę tworzenia nowego słownika godzin tzn. nie zostanie on dodany jeżeli istnieje już słownik zawierający identyczne godziny co importowany plan, a zakres obowiązywania planu mieści się w czasie obowiązywania słownika
  • podczas dodawania/importu/edycji planu lekcji dodano możliwość zdecydowania czy ma być on widoczny w panelu nauczyciela, rodzica, ucznia oraz użytkownika zewnętrznego. Jeżeli zostanie ustawiona wartość "nie" to w wybranych miejscach wspomnianych paneli lekcje z planu nie będą widoczne. Opcja nie dotyczy dzienników różnych
  • w module zastępstw:
   • wyłączona została opcja "zapisz zastępstwo"
   • obecnie domyślną opcją jest "odwołaj lekcję i zapisz zastępstwo"
   • opcję "odwołaj lekcję" zmieniono na "tylko odwołaj lekcję"
   • w menu "Zasoby->Konfiguracje" dodano opcję "Czy domyślnie odwoływać lekcję przy zapisie zastępstwa", która została ustawiona na "tak" i od jej ustawienia zależne jest domyślne zaznaczenie pozycji "Czy odwołać lekcję zaplanowaną" dla opcji "odwołaj lekcję i zapisz zastępstwo"
   • w przypadku zastępstwa za klasę/zespół:
    • w podglądzie zastępstwa dodano informację o nauczycielu dla lekcji z planu
    • rozszerzono listę powiadamianych użytkowników jeżeli wybrano taką opcję
   • w interfejsach podglądu/przeglądu zastępstw wprowadzono dodatkowe sortowanie danych aby w przypadku podziału na zespoły kolejność ich wyświetlania była zawsze taka sama
  • w zakresie arkuszy ocen i świadectw:
   • usunięto opcję "Dzienniki->Oceny->Arkusze ocen"
   • opcję "Dzienniki->Świadectwa" zmieniono w "Dzienniki->Arkusze ocen i świadectwa"
   • po uruchomieniu opcji widoczne jest zestawienie arkuszy ocen w klasach z podziałem na szkoły. Dla każdej z klas znajduje się informacja o liczbie uczniów, liczbie uczniów bez założonego arkusza oraz liczbie uczniów mających założony arkusz dla określonego wzoru/symbolu
   • po wybraniu konkretnej klasy dostępne jest zestawienie, które zawiera dla każdego ucznia informację czy ma on założony arkusz, a jeżeli tak to o jakim symbolu i ile zawiera stron. Ponadto kolorem czerwonym oznaczono uczniów, którzy posiadają arkusz o symbolu innym niż większość
   • po przejściu do opcji świadectw dostępne jest zestawienie takie jak dotychczas jednak z pogrupowaniem na poszczególne szkoły
  • w menu "Zasoby->Przedmioty":
   • dodano możliwość sortowania listy według większości dostępnych kolumn
   • podczas dodawania nowego przedmiotu wprowadzono domyślną wartość dla pozycji "kolejność", która jest zależna od aktualnej listy przedmiotów
  • w menu "Zasoby->Kadra i użytkownicy->Wszyscy użytkownicy" dodano szarym kolorem informację o mailach nieaktywnych (niepotwierdzonych) dla danego użytkownika
  • w formularzach dodawania nauczyciela/dyrektora/administratora zdjęto domyślne zaznaczenie opcji "wygeneruj losowe hasło"
  • w imporcie uczniów z pliku CSV zrezygnowano z uwzględniania telefonu ucznia
  • w module dyżurów:
   • słownik powiązań rejonów dyżurów i przerw został przeniesiony do planów lekcji, dzięki czemu powiązania określane są w odniesieniu do każdego planu z osobna
   • w słowniku dopasowań rejonów i sal wprowadzono kolejny stopień powiązania - "bardzo dobre". Konieczne jest ponowne dopasowanie rejonów i sal, aby uwzględnić nowy stopień
   • do układania dyżurów wprowadzono wyświetlanie większej liczby informacji o dopasowaniu, m.in. dopasowanie przed i po przerwie, dane o lekcji oraz okienku lekcyjnym czy o zakończeniu lekcji danego nauczyciela. Wprowadzono dodatkowe informacje o włączonym obecnie trybie dobierania dyżuru do nauczyciela lub nauczyciela do dyżuru
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • w zakresie szczególnych osiągnięć ucznia:
   • dotychczasowe dane w pozycji "szczególne osiągnięcia" zostały wyczyszczone
   • wprowadzono pozycję "szczególne osiągnięcia za poprzednie lata", do której na etapie uruchamiania nowego roku szkolnego przypisano informacje zapisane w roku 2017/2018 w pozycji "szczególne osiągnięcia"
   • nowa pozycja została uwzględniona m.in. w kartotece ucznia, wyszukiwarkach uczniów czy świadectwach (w przypadku klas końcowych)
  • dodano wydruk dziennika zajęć praktycznych, dla którego można wygenerować daną stronę, cały dziennik lub w przypadku panelu dyrektora/administratora zamówić nocne generowanie
  • dla szkół i placówek artystycznych wprowadzono świadectwa, arkusze ocen oraz legitymację zgodnie z najnowszym rozporządzeniem
  • w wydruku dziennika "Zestawienie ocen śródrocznych...." (15a, 15b, 15c) w pierwszych tabelach w dolnej części dodano kolumnę zawierającą łączną liczbę ocen danego typu
  • z kolei w wydruku "Wykaz uczęszczania uczniów na zajęcia, Realizacja programu nauczania" uwzględniono daty aktywności uczniów w poszczególnych zespołach z odniesieniem do dat aktywności w klasie. Pozwala to na prawidłowe generowanie lekcji wynikających z planu dla specyficznych przypadków
  • w przypadku uruchomienia edycji planu lekcji, który już obowiązuje/obowiązywał dodano wyraziste okno ostrzegające z informacją dlaczego modyfikacja może być niebezpieczna dla zasobów systemu
  • w arkuszach sprawozdawczych dla pozycji "Liczba ocen z poszczególnych przedmiotów oraz średnia ocen" dodano kolumnę "suma"
  • w interfejsach oceniania zachowania uwzględniono daty wykraczające poza ramy roku szkolnego
  • w świadectwach licealnych zwiększono o 2 znaki limit dla przedmiotów rozszerzonych, które wypisuje się na pierwszej stronie
  • w wybranych miejscach systemu wprowadzono dodatkową obsługę poziomów klas G1, G2 i G3
 • Panel nauczyciela

  • wychowawcom dodano opcje "Zestawienie arkuszy w klasie" w menu "Inne". Zestawienie zawiera dla każdego ucznia informację czy ma on założony arkusz, a jeżeli tak to o jakim symbolu i ile zawiera stron. Ponadto kolorem czerwonym oznaczono uczniów, którzy posiadają arkusz o symbolu innym niż większość
  • wprowadzono widoczność dyżurów:
   • w menu "Lekcje"
   • w menu "Plan"
   • w obu przypadkach zostały one oznaczone fioletowym kolorem
  • w dzienniku zajęć pedagoga wprowadzono:
   • opcję zatwierdzania wszystkich zajęć do wczoraj
   • opcję zatwierdzania wszystkich zajęć z bieżącego ekranu
  • w dzienniku zajęć świetlicy:
   • obok pól na podanie godzin wejścia/wyjścia dodano ikonki zegara pozwalające na wpisanie do odpowiedniego pola czasu teraźniejszego
   • jeżeli zaznaczono opcję "domyślnie nieaktywne obecności" to zrezygnowano z automatycznego generowania godzin wejścia/wyjścia przy pierwszym uruchomieniu danej lekcji
  • zdefiniowano na nowo nagłówki interfejsu planu lekcji zależnie od rodzaju wyświetlanego planu
  • rozszerzono procedury uruchamiane bezpośrednio po prawidłowym zamknięciu lekcji (przycisk "Wyjdź"), np. automatyczne określanie odwołania lekcji jeżeli wszystkim uczniom pozostawiono tzw. "szare główki"
 • Panel rodzica, ucznia, użytkownika zewnętrznego

  • na etapie pisania wiadomości ustawiono nauczycieli jako domyślną grupę odbiorców
  • zdefiniowano na nowo nagłówki interfejsu planu lekcji zależnie od rodzaju wyświetlanego planu
 • Panele wszystkich użytkowników

  • wprowadzono obsługę zintegrowanego, pojedynczego logowania opartego na adresie e-mail:
   • mechanizm pozwala na szybkie przełączanie się miedzy wszystkimi swoimi kontami (z tym samym adresem e-mail) niezależnie czy są one z tej samej szkoły czy nie. Jest to możliwe po rozwinięciu menu po najechaniu w górnym prawym rogu na nazwę roli użytkownika w niebieskim menu
   • została przeprowadzona procedura, która dla kont z wpisanym tym samym adresem e-mail:
    • wysłała wiadomości e-mail z linkami potwierdzającymi połączenie kont jeżeli jedno z nich było kontem dyrektorskim/nauczycielskim
    • w pozostałych przypadkach dokonała automatycznego połączania (globalizacji) kont
   • jeżeli połączenie kont dla danego adresu e-mail nie zostało jeszcze potwierdzone to po zalogowaniu na jedno z takich kont pojawia się informacja z możliwością ponownego wygenerowania wiadomości e-mail, która pozwoli na połączenie swoich kont
   • logowanie na konta z potwierdzonym adresem e-mail poza stronami poszczególnych szkół można zrealizować przez stronę https://mobidziennik.pl/logowanie
   • mechanizm nie funkcjonuje w dziennikach pracujących jako element Zintegrowanego Systemu Oświaty (np. miasto Oleśnica)