Dziennik elektroniczny mobiDziennik wersja 13 - historia zmian

Wersja 13.12 - 16 czerwca 2020

 • Panel dyrektora

  • wprowadzono import ramowego planu nauczania z systemu PABS firmy Krakfin. W przypadku szkół, które korzystają z tego systemu, można w szybki i prosty sposób dokonać importu, aby wczytane dane wykorzystać do generowania świadectw i arkuszy ocen. Opcja jest dostępna w menu: "Zasoby -> Importy -> Pozostałe importy danych -> PABS Arkusz Krakfin - import ramowego planu nauczania".
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • udostępniono możliwość generowania świadectw w oparciu o wzory wynikające z najnowszych rozporządzeń Ministerstwa Edukacji NarodowejMinisterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wersja 13.11 - 28 maja 2020

 • Panel dyrektora

  • dodano rozbudowaną wersję importu zasobów z iDziennika Progman
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • w klasowym wydruku zagrożeń oceną niedostateczną, nieklasyfikowaniem oraz oceną naganną zachowania wprowadzono możliwość wygenerowania pliku pdf z układem 1 ucznia na 1 kartce
 • Panel nauczyciela

  • w interfejsie wystawiania ocen śródrocznych/rocznych dla pojedynczego ucznia dodano statystykę uzyskanych e-obecności w odniesieniu do zajęć (np. 3 A - historia) jak i samego przedmiotu (np. historia). Przy danym uczniu informacja pojawia się tylko jeżeli uzyskał on któryś ze statusów: e-obecność, e-nieobecność, materiały dostarczone przesyłką, listem

Wersja 13.10 - 18 maja 2020

 • Panel dyrektora

  • wprowadzono w ramowym planie nauczania przycisk “Skopiuj i zapisz w innych klasach”, który pozwala na skopiowanie do innych klas, wprowadzonych w obecnej klasie zawodów lub profili kształcenia oraz przedmiotów z określonymi godzinami na poszczególnych poziomach. System na podstawie obowiązujących rozporządzeń uwzględnia różnice w dostępności ramowych planów nauczania i poszczególnych zawodów, dlatego do niektórych klas nie ma możliwości skopiowania danych lub jest ona dostępna tylko częściowo.
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • moduł ramowych planów nauczania został włączony we wszystkich szkołach. Zalecamy korzystanie z niego w celu ułatwienia generowania świadectw i arkuszy ocen, szczególnie w klasach, gdzie uczniowie realizują różne zestawy przedmiotów (np. klasy wielozawodowe).
  • arkusze ocen zostały wzbogacone o przycisk "RPN", który umożliwia wczytanie przedmiotów ze wzoru arkusza i ramowego planu nauczania oraz ocen rocznych lub końcowych z dziennika do kolumny. Oprócz przedmiotów znajdujących się we wzorze arkusza, są tutaj wczytywane przedmioty, których realizację określono danemu uczniowi w ramowym planie nauczania jego klasy. W przypadku przekraczania przez dany przedmiot limitu znaków określonego dla danego wzoru arkusza ocen, automatycznie wprowadzany jest znak podziału wiersza (*).
  • zaktualizowano instrukcję generowania świadectw i arkuszy ocen z wykorzystaniem ramowego planu nauczania

Wersja 13.9 - 12 maja 2020

 • Panel dyrektora

  • przebudowano mechanizm wykonywania importu realizacji podstaw programowych tzn. aktualnie użytkownik nie będzie musiał czekać na jego wykonanie lecz otrzyma komunikat, że operacja jest wykonywana w tle, a po jej zakończeniu zostanie wysłane odpowiednie powiadomienie w formie wiadomości
  • w menu "Dzienniki->Wydruki, eksporty, ankiety i testy", w sekcji "Inne wydruki i eksporty - pliki *.csv" dodano pozycję "Eksport kont nauczycieli i uczniów do Office 365", która po podaniu wymaganych parametrów zwraca dane w skompresowanym pliku zip, który po pobraniu należy rozpakować
  • w szablonach sprawozdań dla elementu "Uczniowie ze szczególnymi osiągnięciami" wprowadzono ustawienie, które pozwala na dołączenie szczególnych osiągnięć za poprzednie lata. Ustawienie zostało domyślnie skonfigurowane na "tak" w szablonach, które były przeznaczone dla klas końcowych lub zawierały w nazwie frazę "klasyfikacja końcowa"
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • opracowano zmiany w świadectwach artystycznych na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z kwietnia 2020 r.
  • w dzienniku innych zajęć i czynności nauczyciela wprowadzono dodatkowe algorytmy dla wydruków "7. Dziennik - Realizacja programu zajęć" oraz "8. Dziennik - Dodatkowe czynności związane z prowadzeniem zajęć", aby ułatwić wyświetlanie zapisów związanych ze zdalnym nauczaniem (np. bardzo długie adresy stron WWW)
  • na etapie dodawania lub edycji konta powiązanego z uczniem:
   • dodano komunikat ostrzegający jeżeli podano imię i nazwisko takie jak u ucznia, ale wybrano typ konta inny niż "uczeń"
   • dodano mechanizmy usprawniające korzystania z formularza wprowadzania danych w odniesieniu do dynamicznej weryfikacji danych w tle
 • Panel nauczyciela

  • rozbudowano zadania domowe:
   • na liście zadań dodano przycisk "Więcej opcji filtrowania", który pozwala na dostosowanie wyświetlanej listy do potrzeb (np. tylko z wybranej klasy i zawierające nowe odpowiedzi)
   • podczas dodawania nowego zadania przez kalendarz:
    • wprowadzono dynamicznie generowany podgląd zadań dla wybranego terminu zadania oraz wybranych uczniów
    • zrezygnowano z domyślnie zaznaczonego przedmiotu
   • przy próbie skasowania zadania wprowadzono nową wersję dynamicznego okienka ostrzegającego o konsekwencjach potwierdzenia operacji
   • zmniejszono wysokość edytora do wysyłania odpowiedzi do zadania
   • w uruchomionej lekcji:
    • po kliknięciu w przycisk "Zadania" w sekcji "Zapisane zadania" dodano również załączniki z bezpośrednią możliwością pobierania (z dowolnego zadania na liście)
    • w dymku informującym o zadaniu (na przycisku "Zadania") obsłużono przypadki specyficznej treści zadania
 • Panel rodzica, ucznia, użytkownika zewnętrznego

  • rozbudowano zadania domowe:
   • wprowadzono wyszukiwarkę zadań - szczegóły:
    • dostępna we wszystkich miejscach związanych z zadaniami tzn.: najbliższe zadania domowe, archiwalne zadania domowe, podgląd/wysyłanie zadania domowego
    • algorytm wyszukiwania uwzględnia treść zadania, nazwę przedmiotu oraz imię i nazwisko nauczyciela
    • wyszukiwanie odbywa się wśród wszystkich zadań tj. najbliższych i archiwalnych
    • lista z wynikami wyszukiwania jest pogrupowana według powiązanych uczniów - analogicznie do pozostałych list zadań
    • po wejściu w konkretne zadanie bezpośrednio z wyników wyszukiwania możliwy jest powrót do tej listy przez przycisk operacyjny lub pole wyszukiwarki z już uzupełnioną frazą
   • w menu "Powiadomienia" dodano nową pozycję "email o wysłaniu odpowiedzi na zadanie"
   • zrezygnowano z dodatkowego kolorowania linii parzystych na listach zadań
  • zrezygnowano z opcji permanentnego kasowania wiadomości odebranych, pozostawiając jedynie możliwość przenoszenia ich do kosza
 • Panele wszystkich użytkowników

  • dla załączników zadań domowych wprowadzono zasadę, że jeżeli jest to możliwe to dany plik jest wyświetlany bezpośrednio w przeglądarce użytkownika, a nie pobierany na urządzenie. Działanie mechanizmu może być zależne od rodzaju używanej przeglądarki internetowej
  • w module wiadomości po wejściu w dany folder na liście dodano informację o liczbie osób, które odebrały/przeczytały daną wiadomość wysłaną w odniesieniu do liczby wszystkich jej odbiorców
  • rozbudowano mechanizmy automatycznego zmniejszania rozmiaru przesyłanych plików graficznych, dzięki czemu w wielu przypadkach możliwe będzie bezproblemowe przesłanie plików przekraczających maksymalny dopuszczalny rozmiar
  • wprowadzono mechanizmy wykrywające wygasłe dane związane z wysyłką powiadomień push na aplikacje mobilne, dla konkretnego urządzenia. Taka sytuacja może mieć miejsce jeżeli aplikacja została skasowana i zainstalowana na nowo lub np. wyczyszczono jej dane w urządzeniu. Użytkownik taki przypadek będzie widział na liście swoich urządzeń w kolumnie informującej o statusie powiadomień

Wersja 13.8 - 17 kwietnia 2020

 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • wprowadzono do systemu moduł ramowych planów nauczania, który pozwala na przydzielenie klasie przedmiotów nauczanych przez cały cykl kształcenia, wraz z określeniem poziomów nauczania języka, nauczania dwujęzycznego czy też oznaczenia realizacji przedmiotu przez poszczególnych uczniów.
   Moduł został włączony jedynie w szkołach, gdzie występują oddziały dwujęzyczne, ze względu na problematyczność generowania świadectw dla uczniów z tych oddziałów. Wkrótce (prawdopodobnie w maju) funkcja zostanie uruchomiona także w pozostałych placówkach.
   Menu administratora: Zasoby -> Ramowe plany nauczania -> Wybór klasy lub Zasoby -> Klasy i zespoły -> Wybór klasy -> Przycisk "Ramowy plan nauczania" Menu wychowawcy: Uczniowie -> Nagłówek "Moja klasa", przycisk "Ramowy plan nauczania"
   Instrukcja generowania świadectw i arkuszy ocen z wykorzystaniem ramowego planu nauczania
  • interfejs sekcji uzupełniania i zatwierdzania ocen w module świadectw został zmodyfikowany, aby można było wykorzystać zestaw przedmiotów i ich adnotacji z ramowego planu nauczania klasy. Zmiany są widoczne jedynie w przypadku włączonego modułu ramowych planów nauczania.
  • włączono świadectwa dla maturzystów (MEN-I/23a/2, MEN-I/23a-w/2, MEN-I/28a/2, MEN-I/28a-w/2)

Wersja 13.7 - 7 kwietnia 2020

 • Panel dyrektora

  • w zadaniach domowych:
   • zmieniono formę wizualne tabeli z listą zadań
   • wprowadzono dodatkowe opcje filtrowania umożliwiające dostosowanie wyświetlanej listy do potrzeb
   • po wejściu w konkretne zadanie dostępne są szczegóły z nim związane (m.in. treść i załączniki) oraz lista uczniów wraz z dodatkowymi informacjami. Należy pamiętać, że informacje o przeczytaniu danego zadania nie były dotychczas gromadzone przez system więc nie będą one dostępne dla zadań wprowadzonych przed aktualizacją
   • po wejściu w konkretnego ucznia dostępny jest chronologiczny wątek wszystkich odpowiedzi na zadanie, które przesłał uczeń, powiązani z nim rodzice/użytkownicy zewnętrzni oraz nauczyciel. Przy każdej odpowiedzi widoczna jest treść, załączniki, czas wysłania oraz czas zapoznania się z odpowiedzią
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • niedawno dodane statusy obecności e-obecność, e-nieobecność, materiały dostarczone przesyłką, listem zostały uwzględnione w przeglądzie obecności oraz wydrukach dzienników
 • Panel nauczyciela

  • rozbudowano zadania domowe:
   • na etapie zapisu nowego zadania wprowadzono możliwość wybrania konkretnych uczniów z wybranej klasy/zespołu/dziennika różnego, do których kierowane jest zadanie. Domyślnie zaznaczeni są wszyscy uczniowie
   • wprowadzono sygnalizowanie o nieprzeczytanych odpowiedziach na zadania za pomocą czerwonego kółka z odpowiednią liczbą w głównym menu oraz na przycisku "Zadania domowe" po wejściu w menu "Kalendarz"
   • na liście zadań:
    • zmieniono format z terminem wykonania zadania
    • treść zadania skrócono do 2 linii
    • kolumnę "LO." zmieniono na "Odp."
    • kolumnę "LNO." zmieniono na "Nowe", a liczby w niej wyświetlane również oznaczono czerwonym kółkiem
    • usunięto przycisk kasowania, który dostępny jest po wejściu w konkretne zadanie
   • po wejściu w konkretne zadanie:
    • wprowadzono zmiany wizualne w zakresie nagłówków czy opisów
    • w sekcji "Odpowiedzi do zadania" przy każdym uczniu zamieszczono informacje:
     • czy uczeń zapoznał się z zadaniem (w dymku dokładny czas)
     • czy któryś z rodziców/opiekunów/użytkowników zewnętrznych (powiązanych z uczniem) zapoznał się z zadaniem (w dymku informacje kto i kiedy)
     • należy pamiętać, że te informacje nie były dotychczas gromadzone przez system więc nie będą one dostępne dla zadań wprowadzonych przed aktualizacją
     • czas ostatniej odpowiedzi przesłanej przez ucznia/rodzica/użytkownika zewnętrznego
     • czy nauczyciel zapoznał się z ostatnią przesłaną odpowiedzią
     • po wejściu w konkretnego ucznia:
      • nauczycielowi dodano możliwość wysyłania kolejnych odpowiedzi do zadania wraz z załącznikami, które będzie widział uczeń, użytkownicy z nim powiązani oraz dyrektor/administrator szkolny
      • wprowadzono chronologiczny wątek wszystkich odpowiedzi na zadanie, które przesłał uczeń, powiązani z nim rodzice/użytkownicy zewnętrzni oraz nauczyciel. Przy każdej odpowiedzi widoczna jest treść, załączniki, czas wysłania oraz czas zapoznania się z odpowiedzią
 • Panel rodzica, ucznia, użytkownika zewnętrznego

  • rozbudowano zadania domowe:
   • na liście zadań:
    • usunięto przycisk podglądu i wysyłania zadania, a żeby wejść w szczegóły zadania/wysłać odpowiedź należy kliknąć na wiersz z nim
    • treść skrócono do 10 znaków i dopiero po wejściu w zadanie system zapisuje czas zapoznania się z zadaniem przez zalogowanego użytkownika oraz odnotowuje, że jeden z użytkowników powiązanych z uczniem zapoznał się ze wszystkimi odpowiedziami do zadania, które wysłał nauczyciel
    • dodano kolumnę informującą czy i kiedy wysłano pierwszą odpowiedź do zadania (niezależnie czy wysłał ją rodzic czy uczeń)
    • dodano kolumnę informującą czy zadanie oznaczono jako zrobione (niezależnie czy oznaczył to rodzic czy uczeń)
    • zadania jeszcze nieprzeczytane przez danego ucznia/rodzica zostały oznaczone dodatkowym kolorem tła, podobnie jak w module wiadomości. Należy pamiętać, że te informacje nie były dotychczas gromadzone przez system więc nie będą one dostępne dla zadań wprowadzonych przed aktualizacją (wszystkie będą traktowane jako nieprzeczytane)
   • po wejściu w konkretne zadanie:
    • umożliwiono oznaczenia zadania jak zrobione/niezrobione. Oznaczenie dla danego ucznia jest tylko jedno niezależnie czy zostanie wpisane przez ucznia czy innego użytkownika, który jest z nim powiązany (np. rodzic)
    • wprowadzono chronologiczny wątek wszystkich odpowiedzi na zadanie, które przesłał uczeń, powiązani z nim rodzice/użytkownicy zewnętrzni oraz nauczyciel. Przy każdej odpowiedzi widoczna jest treść, załączniki, czas wysłania oraz czas zapoznania się z odpowiedzią
  • w menu "Powiadomienia" dodano nową pozycję "aplikacja mobilna - powiadomienie o wpisaniu zadania domowego lub wysłaniu odpowiedzi na zadanie"
  • jednocześnie z dotychczasowych powiadomień e-mail oraz push o zadaniach usunięto treści zadań
  • niedawno dodane statusy obecności e-obecność, e-nieobecność, materiały dostarczone przesyłką, listem zostały uwzględnione w opcji "Frekwencja->Szczegółowa frekwencja"

Wersja 13.6 - 24 marca 2020

 • Panel dyrektora

  • czas ważności tzw. aktywnej kopii systemu skrócono do 3 godzin
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • w słowniku statusów obecności dodano 3 nowe, dodatkowe statusy:
   • e-obecność
   • e-nieobecność
   • materiały dostarczone przesyłką, listem
   Są to statusy oznaczone jako nieliczone do frekwencji. Wszystkie lekcje uruchamiane dla dni od 25 marca 2020 w górę będą miały zamiast statusów obecności (tzw. zielonej główki) statusy e-obecności
 • Panel nauczyciela

  • rozbudowano zadania domowe:
   • umożliwiono zapis zadania poza lekcją w opcji "Kalendarz->Zadania domowe->Dodaj zadanie"
   • podczas zapisu zadania wprowadzono możliwość formatowania treści oraz załączenia plików
   • rodzicom i uczniom umożliwiono odpowiadanie na zadanie z podaniem treści i/lub załączników
   • na liście zadań dodano informację o liczbie wysłanych odpowiedzi oraz liczbie nowych odpowiedzi czyli takich, które nauczyciel jeszcze nie przeczytał
   • po wejściu w konkretne zadanie dostępna jest lista uczniów klasy/zespołu wraz z informacją o nadesłanych odpowiedziach/rozwiązaniach
 • Panel rodzica, ucznia, użytkownika zewnętrznego

  • wprowadzono możliwość wysyłania odpowiedzi/rozwiązań zadań domowych podająć formatowalną treść i/lub załączniki
 • Panele wszystkich użytkowników

  • w module wiadomości wprowadzono obsługę aktywnych linków
  • również w module wiadomości, ale w aplikacji mobilnej dodano możliwość robienia zdjęć i wysyłania załączników
  • w miejscach gdzie można załączać pliki, jeżeli wskazano plik graficzny (zdjęcie, obrazek) wprowadzono automatyczne ograniczanie rozmiaru, tak by najdłuższa krawędź miała maksymalnie 2000px długości/szerokości, bez zmiany stosunku szerokości do wysokości

Wersja 13.5 - 17 lutego 2020

 • Panel dyrektora

  • w konfiguracji:
   • w ustawieniach ogólnych dodano pozycje na wpisanie imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz adresu e-mail Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Prosimy o uzupełnienie tych danych
   • pozycję "Sumowanie punktów zachowania z całego roku w ostatnim okresie" przeniesiono z konfiguracji lekcji do ustawień ogólnych
   • w ustawieniach dla szkół:
    • dla każdej ze szkół dodano informację o liczbie przypisanych klas oraz liczbie aktywnych uczniów w klasach powiązanych ze szkołą
    • pod listą szkół dodano wiersz podsumowujący poszczególne wartości liczbowe
    • dodano sekcję "Klasy nieprzypisane do żadnej szkoły", co pozwoli na szybkie wyłapanie takich przypadków
   • w opcji dat roku szkolnego dodano sekcję "Klasy nieprzypisane do żadnej kategorii dat"
  • dodano opcję "Analizy->Podejrzenia konfliktów->klas uczniów" z podziałem na 2 sekcje:
   • uczniowie z nachodzącymi się datami aktywności w klasach
   • uczniowie nieprzypisani do żadnej klasy
   W przypadku wystąpienia konfliktów zaleca się analizę wykazanych przypadków ponieważ nieprawidłowe zapisy mogą skutkować nieprawidłowościami np. w zakresie różnego rodzaju statystyk czy zestawień
  • w opcji "Dzienniki->Wydruki, eksporty, ankiety i testy":
   • sekcję "Inne wydruki i eksporty" podzielono na 2 niezależne:
    • Inne wydruki i eksporty - pliki *.pdf
    • Inne wydruki i eksporty - pliki *.csv
   • w sekcji "Inne wydruki i eksporty - pliki *.csv":
    • dodano blok zawierający informacje o poprawnym otwieraniu plików w programie MS Excel
    • dla poszczególnych plików:
     • zestawienie ocen śródrocznych/rocznych - nie są uwzględnianie pary "uczeń przedmiot", z których nie wystawiono oceny
     • zestawienie frekwencji za X okres - zamieniono kropkę na przecinek przy wartościach liczbowych, wartość frekwencji zaokrąglono do 2 miejsc po przecinku
     • statystyka pracy nauczycieli - zamieniono kropkę na przecinek przy wartościach liczbowych, zrezygnowano z zaokrąglenia dla pozycji "na ucznio godzinę"
     • średnie ważone ocen cząstkowych w klasach - zamieniono kropkę na przecinek przy wartościach liczbowych, uwzględnia się tylko przedmioty, z których wpisano jakieś oceny cząstkowe
     • średnie ocen śródrocznych/rocznych w klasach - zamieniono kropkę na przecinek przy wartościach liczbowych, uwzględnia się tylko przedmioty, z których wystawiono jakieś oceny śródroczne/roczne
     • średnie ważone ocen cząstkowych nauczycieli - zamieniono kropkę na przecinek przy wartościach liczbowych, uwzględnia się tylko przedmioty, z których wpisano jakieś oceny cząstkowe, uwzględnia się tylko nauczycieli, którzy wpisali jakieś oceny cząstkowe
     • średnie ocen śródrocznych/rocznych nauczycieli - zamieniono kropkę na przecinek przy wartościach liczbowych, uwzględnia się tylko przedmioty, z których wpisano jakieś oceny śródroczne/roczne, uwzględnia się tylko nauczycieli, którzy wystawili jakieś oceny śródroczne/roczne
  • po wybraniu przycisku "przenieś/wypisz" w opcji zarządzania uczniami klasy:
   • dodano ekran pośredni, w którym należy wybrać jedną z 3 możliwości:
    1. przenieś ucznia do innej klasy w tej samej szkole
    2. przenieś ucznia do innej szkoły w ramach dziennika
    3. wypisz ucznia ze szkoły
   • opcja 1 i 3 działają jak dotychczas
   • opcja nr 2 po wybraniu wszystkich parametrów spowoduje:
    • dezaktywację ucznia w dotychczasowej klasie
    • wycofanie numeru pesel z kartoteki dotychczasowego ucznia
    • wpisanie do systemu nowego ucznia o identycznych danych osobowych (wraz z numerem pesel, ale bez numeru ewidencyjnego) oraz w powiązaniu z dotychczasowymi kontami dostępowymi
    • przypisanie nowego ucznia do wybranej klasy/zespołów
    Jednocześnie w terminie do 5 września danego roku w opcji dostępny będzie wariant przeniesienia bez pozostawienia jakiegokolwiek śladu po uczniu w dotychczasowej klasie/zespołach
  • w menu "Dzienniki->Oceny->Przewidywane, śródroczne i roczne":
   • w przypadku wyboru zachowania oceny zostały przedstawione w skróconej formie opisowej
   • w dymku po najechaniu na ocenę dodano wartość liczbową oceny oraz jej uzasadnienie
  • w wydrukach "Dane osobowe" dla uczniów nieaktywnych w klasie przekreślono poszczególne zapisy. Dotyczy to wydruków:
   • dzienników lekcyjnych tzw. klas starszych
   • dzienników lekcyjnych dla klas 1 - 3 szkoły podstawowej
   • dzienników zajęć przedszkola (oddziału przedszkolnego)
  • w zestawieniu lekcji nieuruchomionych dodano informację o sumie pasujących do podanych parametrów lekcji. Dotyczy to również wydruku pdf
  • w kartotece ucznia pod nagłówkiem z imieniem i nazwiskiem przekreślono na czerwono klasę ucznia, który nie jest już aktywny
  • w wydrukach wyników klasyfikacji:
   • zablokowano możliwość generowania dla danej szkoły jeżeli nie przypisano do niej żadnej klasy oraz dodano stosowną informację na liście szkół/wydruków
   • zmieniono etykiety wybranych opisów
  • w opcji zamówienia wydruków:
   • w sekcji "Moje zamówienia wydruków" dodano w dymku po najechaniu na dany element informację o czasie wpisania
   • w sekcji "Zestawienie aktualnych zamówień" wprowadzono grupowanie nie tylko wg użytkownika lecz również według czasu złożenia zamówienia
  • w module wiadomości dodano 2 grupy odbiorców:
   • rodzice uczniów niepowiązanych z żadną klasą
   • uczniowie niepowiązani z żadną klasą
   Ich wykorzystanie pozwoli na komunikację przede wszystkim w bardzo specyficznych przypadkach
  • w formularzach dodawania/edycji dyrektora/nauczyciela wprowadzono dodatkowe walidacje pól z wyborem daty
  • zwiększono maksymalną dopuszczalną liczbę znaków na nazwy przedmiotu ze 100 na 150 znaków
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • po wejściu do dziennika różnego oraz wybraniu przedmiotu dodano przycisk pozwalający na bezpośrednie przejście do wydruków dziennika
  • po ustawieniu na "nie" opcji "dostępny dla wszystkich nauczycieli" w danym dzienniku różnym, również wychowawcy/opiekunowanie klasy/zespołu powiązanego z dziennikiem będą mieli do niego dostęp
  • w zestawieniu lekcji wg znaczników w przypadku zaznaczenia filtru "wyświetlanie poszczególnych lekcji" dodano tematy lekcji również na wydruku
 • Panel nauczyciela

  • w przypadku włączonej widoczności kolumny z ocenami przewidywanymi w lekcji wprowadzono zasadę, że ocena przewidywana jest widoczna tylko i wyłącznie w tej kolumnie
  • w opcji wystawiania ocen spoza lekcji/szkoły wprowadzono możliwość zapisu uzasadnienia oceny
  • w przypadku próby uruchomienia dziennika różnego, do którego nauczyciel nie ma dostępu poza blokadą dodano ekran pośredni informujący o zaistniałej sytuacji
  • na etapie uruchamiania nowej lekcji w przypadku nieudanego określenia zakresu dat roku szkolnego dla uczniów powiązanych z klasą/zespołem lekcji, dodano bardzo szczegółowe komunikaty informujące z czego wynika brak możliwości uruchomienia lekcji oraz jak postępować dalej
 • Panel rodzica, ucznia, użytkownika zewnętrznego

  • rozszerzono komunikaty informacyjne widoczne podczas próby edycji swojego profilu z użyciem już wykorzystywanego adresu e-mail
 • Panele wszystkich użytkowników

  • w przeglądzie wiadomości odebranych dodano przycisk pozwalający na wyświetlenie tylko tych, które jeszcze nie zostały przeczytane

Wersja 13.4 - 4 stycznia 2020

 • Panel dyrektora

  • przeorganizowano menu "Zasoby->Konfiguracje" tzn.:
   • wprowadzony został podział na kilka osobnych opcji konfiguracji
   • opcję "Zasoby->Szkoły" zmieniono na "Zasoby->Konfiguracje->Ustawienia dla szkół"
  • wprowadzono możliwość definiowania niezależnych zakresów obowiązywania okresów/roku szkolnego dla wybranych klas - szczegóły:
   • opcję należy wykorzystać wszędzie tam gdzie wybrane klasy innego dnia rozpoczynają dany okres czy kończą rok szkolny, np.:
    • klasy maturalne kończące naukę w kwietniu
    • grupy przedszkolne kończące naukę w lipcu/sierpniu
   • zarządzania kategoriami dat odbywa się w menu "Zasoby->Konfiguracje->Daty roku szkolnego"
   • klasę można przypisać do danej kategorii również podczas dodawania nowej lub edycji istniejącej
   • jedna klasa może zostać przypisana tylko do jednego zestawu dat
   • aktualnie wszystkie klasy zostały przypisane do jednej, domyślnej kategorii dat z ustawieniami zgodnymi z dotychczasowymi
   • klasom powstałym np. wskutek jakiegoś importu domyślnie przypisywana jest pierwsza z wprowadzonych kategorii. Podobnie dzieje się z innymi klasami, dla których system wykryłby że nie są przypisane do żadnej kategorii
   • daną kategorię dat można skasować tylko jeżeli nie przypisano do niej żadnej klasy oraz istnieje przynajmniej jedna inna kategoria
   • zakresy dat można konfigurować w zakresie od września do sierpnia
   • ustawienia dat mają wpływ na szereg miejsc w systemie gdzie na ich podstawie określane sa np. okresy, zakresy tygodniowe, miesiące roku szkolnego, wydruki dziennika, arkusze sprawozdawcze i klasyfikacyjne itd.
   • w przypadku lekcji realizowanej w zespole, w którym znajdują się uczniowie z różnych klas, dla których obowiązuje inny okres dla daty lekcji:
    • lekcja zostanie zakwalifikowano jako obowiązująca we wszystkich okresach co zostanie wykazane np. w zestawieniu lekcji wg sal lub znaczników
    • status obecności każdego z uczniów zostanie przypisany od odpowiedniego okresu
    • lekcja zostanie uruchomiona z aktywnym najmniejszym z obowiązujących okresów, ale możliwe będzie przełączanie się na inne np. aby wpisać danym uczniom ocenę w okresie, który ich obowiązuje
    • uwagi wpisywane przez lekcję będą przypisane do okresu, na który aktualnie nauczyciel jest przełączony
   • dla klas maturalnych lub w innym analogicznym przypadku dotyczącym tzw. klas starszych, należy po zakończeniu roku szkolnego przez te klasy dodać nowy plan lekcji na bazie planu poprzedniego, a następnie wyczyścić w nim lekcje dla wspomnianych klas. Najprościej skorzystać z opcji "Plany->Plany lekcji i dyżurów->Modyfikuj (przy nowo dodanym planie)->Czyszczenie planu"
  • w module legitymacji:
   • dla formatów numeracji wprowadzono możliwość łączenia ich między szkołami, co może być wykorzystane np. w sytuacji kiedy w ramach dziennika funkcjonuje Liceum 3-letnie oraz 4-letnie i wykorzystują tę samą numerację
   • zmieniono sposób nawigacji wewnątrz modułu
  • w module zastępstw:
   • przy wyborze osoby powiadamiającej pozwolono na wybór również nauczyciela, za którego jest wprowadzane zastępstwo
   • zmodyfikowano wybrane opisy w interfejsie graficznego wyboru nauczyciela zastępującego
  • w module dyżurów dodano możliwość ustawienia oczekiwanego stosunku czasu dyżurów do czasu lekcji dla poszczególnych nauczycieli
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • w planach lekcji:
   • w planach nauczycieli dodano wyświetlanie godzin pracy wprowadzonych z kont dyrektorskich/administracyjnych w menu "Plany->Godziny pracy nauczycieli"
   • w planach sal dodano przyciski przełączania się na poprzednią/następną salę
   • przy przełączaniu się między poprzednimi/następnymi nauczycielami/klasami/salami wprowadzono zapamiętywanie wybranego tygodnia oraz wyboru widoczności zastępstw
   • po najechaniu na nagłówek będący nazwą dnia tygodnia dodano wyświetlanie daty tego dnia
  • w zestawieniu czasu pracy dodano opcję grupowania według dat
  • dotychczasowy limit 4 kolumn dla pojedynczej grupy ocen został zwiększony aż do 200 kolumn
  • w dzienniku zajęć pedagoga szkolnego:
   • w formularzu wprowadzania zajęć przez nauczyciela wprowadzono mechanizm przeskakiwania kursora między polami z godzinami
   • w wydruku dziennika:
    • zmniejszono marginesy
    • w planie zajęć stałych dni tygodnia i godziny przedstawiono w nowej formie
    • znacząco przebudowano formę wydruku wykonywanych zajęć (czynności)
 • Panel nauczyciela

  • wprowadzono sumowanie punktów cząstkowych w dziennikach z ocenowym systemem oceniania - szczegóły:
   • opcja dotyczy ocen cząstkowych wpisywanych w ramach punktowych grup ocen
   • po uruchomieniu lekcji i kliknięciu w kolumnę wystawiania oceny śródrocznej/rocznej danemu uczniowi:
    • jeżeli są zdefiniowane cząstkowe, punktowe grupy ocen pojawia się sekcja "Okres I - punktacja"
    • jeżeli uruchomiony jest okres inny niż I-szy pojawiają się sekcja "Okres II - punktacja", "Okres III - punktacja" itp. zależnie od tego z ilu okresów szkoła korzysta
    • również w przypadku okresu innego niż I-szy pojawia się sekcja "Cały rok - punktacja"
    • dla każdej sekcji dostępna jest informacja o sumie zdobytych punktów, maksymalnej liczbie możliwych do zdobycia punktów oraz przeliczenie na wynik procentowy
  • po wejściu w menu "Oceny" i wybraniu jakiejś pozycji z sekcji "Wystawione oceny" dodano przyciski "Poprzednie zajęcia", "Następne zajęcia"
 • Panel rodzica, ucznia, użytkownika zewnętrznego

  • w aplikacji oraz wersji mobilnej WWW:
   • na liście przedmiotów w menu "Oceny" dodano średnie ważone, pod warunkiem że ich widoczność nie została wyłączona przez dyrekcję
   • wprowadzono inne, drobne usprawnienia np. łamanie linii przy długich nazwach w module wiadomości czy dodatkowa etykieta dla nowej oceny po otwarciu aplikacji z powiadomienia push
  • w opcji "Frekwencja->Szczegółowa frekwencja" dla uczniów klas młodszych dodano przyciski nawigacyjne "poprzedni tydzień", "następny tydzień"
 • Panele wszystkich użytkowników

  • w planach lekcji:
   • w przypadku lekcji zrealizowanych w innej niż planowana sali wprowadzono oznaczanie ich jako niezgodna lub zastępstwo
   • wprowadzono zasadę, że jeżeli została wpisana lekcja zrealizowana zgodna z planem i dodatkowo w tym samy czasie wpisano również inną lekcję w tej samej klasie/zespole to wyświetlane są obie lekcje, a nie jedynie ta druga
  • wycofano starsze aplikacje mobilne (ikony w kolorze zielonym i czerwonym). Zachęcamy do korzystania z nowej aplikacji lub wersji mobilnej WWW. Nowa aplikacja jest dostępna pod adresem https://mobidziennik.pl/aplikacja/ lub bezpośrednio w sklepach Google Play oraz Apple App Store pod niebieską ikoną.
   Należy pamiętać, że z nowej aplikacji można korzystać, jeżeli na koncie wprowadzono i aktywowano adres e-mail. Można tego dokonać z poziomu edycji konta.
   W przypadku szkół korzystających z rozwiązania E-Oświaty (np. Oleśnica) aplikacja nie będzie działać i należy skorzystać z mobilnej wersji WWW dla rodzica/ucznia/użytkownika zewnętrznego

Wersja 13.3 - 19 listopada 2019

 • Panel dyrektora

  • w zakresie planów lekcji:
   • w opcjach "Plany->Plany lekcji i dyżurów->Modyfikuj" oraz "Plany->Plany lekcji i dyżurów->Przeglądaj" na liście klas/zespołów dodano informacje o wychowawcach
   • w menu "Plany->Plany lekcji i dyżurów->Przeglądaj" w opcji podglądu planu całej klasy (razem z zespołami):
    • przeniesiono ją wyżej na liście, nad daną klasę, a nie pod
    • zmieniono formę z tabelarycznej na blokową
    • po wejściu w konkretną klasę dodano przycisk włączania/wyłączania widoczności zespołów
  • w wyszukiwarce znajdującej się w menu "Zasoby->Uczniowie":
   • dodano ikonę informującą o sposobie działania
   • limit wyświetlanych wyników (uczniów) zwiększono z 10 na 50
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • na etapie dodawania/edycji dzienników różnych:
   • dodano możliwość określenia czy plan z danego dziennika ma być widoczny w planie lekcji klasy, np. w opcji "Plany->Aktualne plany->Klas" panelu dyrektora czy "Plan->Aktualne plany klas" panelu nauczyciela. W przypadku dziennika zajęć przedszkola oraz dziennika lekcyjnego dla klas 1 - 3 szkoły podstawowej nie jest możliwe ustawienie opcji na "nie"
   • w przypadku zmiennego składu:
    • elementy wczytywania i wyboru uczniów umiejscowiono z prawej strony formularza
    • dla wybranych uczniów dodano wyświetlanie ich aktualnych klas
    • białym tłem oznaczono uczniów dopisanych do zespołu dziennika w trakcie bieżącej edycji
  • w arkuszach ocen na etapie ich uzupełniania zmieniono kolejność pól na numer PESEL i numer innego dokumentu tożsamości aby najpierw podać PESEL, a w przypadku jego braku inny numer. Niezależnie wydruk pdf arkusza odbywa się zgodnie z ministerialnym wzorem
  • dla szkół i placówek artystycznych arkusze ocen ART/82 oraz ART/82a dostosowano do ostatniego rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  • w aktualnych planach sal dodano możliwość przełączania między tygodniami oraz włączania/wyłączania widoczności zastępstw. Dla tego rodzaju planu każda lekcja inna niż planowana jest oznaczona jako niezgodna
 • Panel nauczyciela

  • w menu "Zachowanie" dodano wyszukiwarkę uczniów, która po wyborze konkretnej osoby przekierowuje do jej strony zachowania gdzie np. można wpisać uwagę. Wyszukiwarka działa tak samo jak w panelu dyrektora w menu "Zasoby->Uczniowie" tzn. wyszukuje na podstawie imienia i nazwiska ucznia
  • wprowadzono mechanizm, który będzie powiadamiał niezablokowanych wychowawców o wykryciu kont rodziców/uczniów/użytkowników zewnętrznych, które posiadają nieprzeczytane wiadomości i z powodu braku logowania w okresie 30 dni od daty założenia zostaną skasowane za 5 dni
  • w zakresie planów lekcji:
   • w opcjach "Plan->Aktualne plany klas", "Plan->Aktualne plany nauczycieli":
    • umożliwiono przełączanie się między poszczególnymi tygodniami
    • dodano przycisk włączania/wyłączania widoczności zastępstw
    • zrezygnowano z planu tabelarycznego
   • dla wychowawców w sekcji "Plan->Plan mojej klasy" uwzględniono przedszkola oraz klasy I-III szkoły podstawowej
 • Panele wszystkich użytkowników

  • w planach lekcji:
   • w przypadku lekcji z wyjątkami wprowadzono możliwość kliknięcia w ikonę terminarza, co spowoduje otwarcie kalendarza, w którym zostały zaznaczone daty wyjątków
   • uczytelniono wydruki planów blokowych
   • wprowadzaono zasade ukrywania lekcji odwołanej jeżeli zapisano inną lekcję niedowołaną w tym samym zespole/klasie, co lekcja planowana

Wersja 13.2 - 8 listopada 2019

 • Panel dyrektora

  • w dzienniku zajęć świetlicy szkolnej po uruchomieniu danej lekcji dodano podgląd godzin przyjścia/wyjścia
  • w opcjach "Analizy->Realizacja planu" w dymkach informacyjnych o lekcjach zrealizowanych/odwołanych dodano bardziej szczegółowe informacje o zastępstwie jeżeli lekcja została wprowadzona przez ten moduł
  • w przeglądzie nauczycieli (Zasoby->Kadra i użytkownicy->Nauczyciele) dodano informację o ich liczbie oraz liczbie zablokowanych
  • w module zastępstw uwzględniono szczególne przypadki lekcji odwołanych
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • System został przygotowany pod kątem arkuszy ocen, zgodnie ze zmianami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych. Ze względu na wprowadzone zmiany w symbolach arkuszy ocen, zmodyfikowano sposób ich zakładania, gdzie powstał podział wzorów na: standardowe i kontynuacyjne.

   Wzór kontynuacyjny powinien być wykorzystywany w sytuacji, gdy uczeń ma już arkusz ocen, założony w poprzednich latach poza mobiDziennikiem, a jego symbol pokrywa się z symbolem wzoru kontynuacyjnego. W pozostałych sytuacjach powinien zostać założony arkusz ocen w oparciu o wzór standardowy.

   Zakładane arkusze ocen:

   Szkoła podstawowa
   KlasaWzór
   1- MEN-I/44/1 - dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży
   - MEN-I/46/1 - dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
   2-3- MEN-I/45/1 - dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży
   - MEN-I/46/1 - dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
   4-6- MEN-I/45/1 - dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży
   - MEN-I/46/1 - dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
   - MEN-I/37b/2 - kontynuacyjny
   7-8- MEN-I/63n/1 - dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży
   - MEN-I/46/1 - dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
   - MEN-I/37b/2 - kontynuacyjny

   Szkoła zawodowa
   KlasaWzór
   3- MEN-I/45b/2 - dla uczniów dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej

   Branżowa szkoła I stopnia (absolwenci gimnazjum)
   KlasaWzór
   1- MEN-I/51/2 - dla uczniów branżowej szkoły I stopnia
   - MEN-I/63j/2 - dla uczniów branżowej szkoły I stopnia będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum, którzy rozpoczęli kształcenie przed dniem 1 września 2019 r.
   - MEN-I/50/2 - kontynuacyjny
   2- MEN-I/63j/2 - dla uczniów branżowej szkoły I stopnia będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum, którzy rozpoczęli kształcenie przed dniem 1 września 2019 r.
   - MEN-I/50/2 - kontynuacyjny

   Branżowa szkoła I stopnia (absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej)
   KlasaWzór
   1- MEN-I/51/2 - dla uczniów branżowej szkoły I stopnia

   Liceum ogólnokształcące (3-letnie)
   KlasaWzór
   1-3- MEN-I/42b/2 - dla uczniów dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla młodzieży

   Liceum ogólnokształcące (4-letnie)
   KlasaWzór
   1- MEN-I/48/2 - dla uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży

   Technikum (4-letnie)
   KlasaWzór
   1- MEN-I/50/2 - dla uczniów technikum
   2-4- MEN-I/44b/2 - dla uczniów dotychczasowego czteroletniego technikum

   Technikum (5-letnie)
   KlasaWzór
   1- MEN-I/50/2 - dla uczniów technikum

   Szkoła policealna
   Wzór
   - MEN-I/53/2 - dla słuchaczy szkoły policealnej, MEN-I/52/2 - kontynuacyjny

   Dodawane strony (do arkuszy ocen z poprzednich lat w mobiDzienniku):

   Szkoła podstawowa
   KlasaWzór
   1- MEN-I/44/1 - dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży
   - MEN-I/46/1 - dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
   2-3- MEN-I/45/1 - dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży
   - MEN-I/46/1 - dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
   4- MEN-I/44/1 - dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży
   - MEN-I/46/1 - dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
   5-6- MEN-I/45/1 - dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży
   - MEN-I/46/1 - dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
   7-8- MEN-I/63m/1 - dla uczniów klasy VII i VIII szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży
   - MEN-I/46/1 - dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym

   Szkoła zawodowa
   KlasaWzór
   3- MEN-I/45b/2 - dla uczniów dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej

   Branżowa szkoła I stopnia (absolwenci gimnazjum)
   KlasaWzór
   1-2- MEN-I/50/2 - dla uczniów branżowej szkoły I stopnia

   Liceum ogólnokształcące (3-letnie)
   KlasaWzór
   1-3- MEN-I/42b/2 - dla uczniów dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla młodzieży

   Technikum (4-letnie)
   KlasaWzór
   1-4- MEN-I/44b/2 - dla uczniów dotychczasowego czteroletniego technikum

   Szkoła policealna
   Wzór
   - MEN-I/52/2 - dla uczniów szkoły policealnej dla młodzieży i słuchaczy szkoły policealnej dla dorosłych

  • w zestawieniach ocen dla filtru wyboru typu oceny dodano poszczególne warianty ocen cząstkowych tj. standardowe, opisowe, plus/minus oraz punktowe jeżeli są dostępne
  • w zaawansowanej wyszukiwarce uczniów dodano informację o liczbie znalezionych osób oraz liczbę porządkową
  • dla świadectw wygenerowanych według nieaktywnych wzorów wprowadzono dodatkowe informacje w dymku informacyjnym po najechaniu na rodzaj danego świadectwa oraz uniemożliwiono ich edycję
  • w nowych planach lekcji uwzględniających zastępstwa i lekcje odwołane uwzględniono specyficzne przypadki lekcji powiązanych z dodatkowymi nauczycielami
  • w instrukcji "Informacja dotycząca dzienników: biblioteki, świetlicy, pedagoga oraz specjalisty" uaktualniono dział dotyczący dziennika zajęć specjalistycznych
 • Panel nauczyciela

  • dla zapowiedzi sprawdzianów:
   • zmieniono zasadę działania w przypadku zmiany terminu zapowiedzi sprawdzianu tzn. czas pierwotnej zapowiedzi nie zmienia się, a dodatkowo pamiętany jest czas ostatniej zmiany terminu, którą widzi również rodzic czy uczeń
   • zwiększono maksymalną dopuszczalną liczbę znaków dla tematyki z 255 na 450
  • w dzienniku zajęć świetlicy szkolnej wprowadzono uwzględnianie ustawień "domyślnie pusty skład" oraz "domyślnie nieaktywne obecności" również dla lekcji wynikających z modułu zastępstw czy wycieczek/praktyk
  • w dziennikach różnych w przypadku próby uruchomienia lekcji planowanej, przypisanej innemu nauczycielowi dodano komunikat informujący i pytający czy na pewno ma zostać wpisana lekcja
  • do listy standardowych form pomocy dodano następujące pozycje:
   • Zajęcia logopedyczne
   • Zajęcia rewalidacyjne
   • Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne
   • Zajęcia z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego
 • Panel rodzica, ucznia, użytkownika zewnętrznego

  • w menu "Zastępstwa" dodano przycisk pozwalający na uwzględnianie lub nie, tych które wynikają z dzienników świetlicy szkolnej

Wersja 13.1 - 10 października 2019

 • Panel dyrektora

  • w opcjach "Plany->Aktualne plany->Klas", "Plany->Aktualne plany->Nauczycieli":
   • umożliwiono przełączanie się między poszczególnymi tygodniami
   • dodano przycisk włączania/wyłączania widoczności zastępstw
   • lekcje niezgodne z planem zostały określone jako "zastępstwo" lub "niezgodna" i oznaczone odpowiednim kolorem, analogicznie do menu "Lekcje" w panelu nauczyciela
   • zrezygnowano z planu tabelarycznego
  • w zakresie zastępstw:
   • jeżeli lekcja z planu jest odwoływana i przypisano do niej (w planie) nauczycieli dodatkowych to zostaną oni również powiązani z taką lekcją odwołaną
   • w powiadomieniach o zastępstwach również uwzględniono nauczycieli dodatkowych
   • podobnie w panelu nauczyciela w menu "Plany->Zastępstwa" uwzględniono lekcje, dla których nauczyciel został zapisany jako dodatkowy
  • moduł legitymacji został włączony we wszystkich szkołach i jest dostępny w menu "Sekretariat->Legitymacje"
  • w menu "Zasoby->Grupy ocen" ujednolicono interfejs, który dotychczas nieco różnił się po przejściu w opcję "Grupy dla dzienników różnych", a ponadto dodano informacje o rodzaju grupy ocen (standardowa, plus/minus lub punktowa)
  • uniemożliwiono kasowanie szkół, które mają przypisaną jakąkolwiek klasę/zespół
  • w słowniku wag ocen zwiększono dopuszczalną liczbę znaków na nazwę wagi
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • w kartotece ucznia dodano przycisk pozwalający wyświetlić plan ucznia dokładnie tak jak jest to prezentowane w panelu rodzica/ucznia/użytkownika zewnętrznego
  • wprowadzono nowy rodzaj grupy ocen, która jest przeznaczona na wpisywanie punktów - szczegóły:
   • grupy są dostępne dla:
    • oceniania zajęć edukacyjnych jeżeli szkoła nie korzysta z oceniania punktowego
    • oceniania zachowania jeżeli szkoła nie korzysta z oceniania punktowego zachowania
   • grupę można dodać w:
    • uruchomionej lekcji w dzienniku głównym (panel nauczyciela)
    • uruchomionej lekcji w dzienniku różnym (panel nauczyciela)
    • przeglądzie i ocenianiu zachowania (panel dyrektora i nauczyciela)
    • menu "Zasoby->Grupy ocen" (panel dyrektora)
   • dodając grupę punktową należy podać dokładnie takie same informacje jak w przypadku całościowo włączonego punktowego oceniania czyli:
    • nazwę grupy
    • maksymalną liczbę punktów możliwych do uzyskania przez ucznia w ramach pojedynczej kolumny w grupie (jeżeli będzie taka potrzeba to system pozwoli na wpisanie wyższej wartości np. w przypadku uczniów wybitnych). Wartość podana w tym polu docelowo pozwoli na obliczanie maksymalnej możliwej do uzyskania sumy punktów przez uczniów w danej klasie, z danego przedmiotu
    • czy punkty są dodatkowymi, czyli takimi które nie wliczają się do maksymalnej możliwej do zdobycia sumy punktów
    • okres
    • kolor
    • kolumny
  • w określonych miejscach (np. uruchomiona lekcja, przegląd ocen) dodano informację o rodzaju grupy ocen (standardowa, plus/minus lub punktowa) w dymku informacyjnym po najechaniu na jej nazwę
  • w podejrzeniach konfliktów lekcji filtr "uwzględniaj dzienniki różne" został zamieniony na 4 opcje jednokrotnego wyboru:
   • nie uwzględniaj dzienników różnych
   • uwzględniaj dzienniki różne główne
   • uwzględniaj wszystkie dzienniki różne
   • uwzględniaj wszystkie dzienniki różne poza świetlicą
  • zmieniono zasadę tzw. wypisywania uczniów bez śladu z klasy/zespołu, które obecnie będzie powodować wykasowanie obecności. W miejscach, w których jest możliwe wykonanie takiej operacji dodano następujące ostrzeżenie:
   "Należy pamiętać, że w tym wariancie operacja definitywnie kasuje:
   - powiązanie z klasą/zespołami
   - obecności (w przypadku klasy również dla wszystkich powiązanych zespołów/dzienników różnych),
   ale nie kasuje ocen, które nadal będą widoczne w kartotece ucznia czy panelu rodzica/ucznia.
   Należy również pamiętać, że lekcje bez jakiegokolwiek statusu obecności (innego niż tzw. "szara główka") staną się automatycznie lekcjami odwołanymi"
  • na listach uczniów podczas zapisu nowego zwolnienia dodano w nawiasach ich klasy
  • w formularzu zapisu nowego dziennika różnego wprowadzono zasadę, że pole wyboru klasy/zespołu jest domyślnie puste i należy świadomie dokonać wyboru
  • na etapie udostępniania plików:
   • odfiltrowano użytkowników zablokowanych oraz należących do wsparcia technicznego mobiDziennik
   • umożliwiono zbiorcze zaznaczenie użytkowników (np. rodziców) całej, pojedynczej klasy, a nie tylko całej grupy użytkowników
 • Panel nauczyciela

  • w menu Plan:
   • umożliwiono przełączanie się między poszczególnymi tygodniami
   • dodano przycisk włączania/wyłączania widoczności zastępstw
   • lekcje niezgodne z planem zostały określone jako "zastępstwo" lub "niezgodna" i oznaczone odpowiednim kolorem, analogicznie do menu "Lekcje"
   • zrezygnowano z planu tabelarycznego
   • zmiany dotyczą zarówno planu nauczyciela jak i sekcji "Plan mojej klasy"
  • w kartotece ucznia, w sekcji "Konta powiązane z uczniem":
   • wychowawcom dodano możliwość włączania/wyłączania autoryzacji nowych urządzeń dla danej osoby
   • dodano informacje o nieaktywnych/niepotwierdzonych adresach e-mail
  • w dzienniku zajęć świetlicy szkolnej:
   • zmieniono zasadę działania opcji "wczytaj uczniów z innych zajęć" tzn. z wybranych zajęć zostaną wczytani uczniowie, którzy na ostatniej jednostce lekcyjnej mieli wpisany status obecności (zielona główka) oraz godzinę wyjścia równą godzinie zakończenia zajęć lub pustą
   • na stronie tytułowej wydruku na liście osób prowadzących najpierw uwzględniono wynikających z planu lekcji, którzy dodatkowo zostali pogrubieni
  • zmieniono zasadę działania w przypadku zmiany terminu zapowiedzi sprawdzianu tzn. wraz ze zmianą zmieniany jest czas zapisu zapowiedzi
  • podczas dodawania/edycji danych podstawowych rozkładu materiału nauczycielowi niebędącemu pedagogiem szkolnym/psychologiem lub takiemu, który wybiera blokowy rodzaj tematów wyświetlane są wszystkie klasy/zespoły z jakimi ma lekcje w planie, bez względu na wybrany przedmiot. Niezależnie możliwość wyboru klasy/zespołu nie ulegają zmianie. W ten sposób nauczyciel może łatwiej zauważyć różnicę przedmiotu w planie, a przedmiotu w rozkładzie lub odkryć nieprawidłowy wybór rodzaju tematów
 • Panel rodzica, ucznia, użytkownika zewnętrznego

  • w przypadku chęci fizycznego scalenia kont (Moje konto->Połączone konta->Połącz konto), które mają określone różne płci dodano ostrzeżenie o tym fakcie w wiadomości e-mail, która zawiera link umożliwiający realizację operacji
 • Panele wszystkich użytkowników

  • konta administracyjne dotychczas dostępne w grupie "Administracja WizjaNET" (np. w module wiadomości) zostały przeniesione do nowej grupy o nazwie "Wsparcie techniczne mobiDziennik"
  • w zintegrowanym, pojedynczym mechanizmie wspólnego logowania uwzględniono przypadki użytkowników zablokowanych w konkretnym dzienniku
  • w opcji "moje logowania" dodano informację o dacie ważności hasła

Wersja 13.0 - 6 września 2019

 • Panel dyrektora

  • w module dyżurów wprowadzono opcję automatycznego ich układania - szczegóły:
   • po wejściu w listę planów lekcji "Plany->Plany lekcji i dyżurów" należy znaleźć ten, dla którego ma zostać uruchomiony automat i kliknąć przycisk "Dyżury"
   • po pojawieniu się interfejsu dyżurów należy nacisnąć przycisk "Automatyczne układanie", po czym będzie w otwartym oknie dostępne uruchomienie algorytmu układania dyżurów
   • w czasie jego działania można zaczekać na rezultat lub wykonywać inne prace w dzienniku, ponieważ po zakończeniu operacji użytkownik i tak otrzyma wiadomość informującą o rezultatach działania automatu
   • z wiadomości będzie można również bezpośrednio przejść do układania dyżurów gdzie zostanie wyświetlona informacja o wynikach generowania oraz przyciski operacyjne:
    • Wprowadź do planu - zapisuje do planu ułożone dyżury, bezpowrotnie kasując poprzednie
    • Skasuj - kasuje rezultaty automatu
    • Ułóż ponownie - kasuje rezultaty automatu i ponownie go uruchamia
    • Podgląd - włącza/wyłącza widok automatycznie ułożonych dyżurów na "siatce układania"
  • zrezygnowano z wyświetlania nauczycieli zablokowanych:
   • na etapie wprowadzania planu lekcji, również w dziennikach różnych
   • w zestawieniu nieobecności i nadgodzin
   Należy jednak pamiętać, że nauczyciel pojawi się w danym miejscu jeżeli mimo blokady został w nim wykorzystany
  • w podejrzeniach konfliktów:
   • lekcji - został przebudowany interfejs zmieniając dużą liczbę przycisków operacyjnych na formularz z opcjami wyboru, filtrowania
   • sal - dodano możliwość bezpośredniego przejścia do edycji odpowiedniego planu lekcji
  • w menu "Analizy->Przegląd lekcji w klasach->Przegląd tygodniowy" w opcjach filtrowania dodano pozycję "fraza w temacie"
  • w rejestrach "Plany->Godziny pracy nauczycieli" oraz "Plany->Godziny niedostępności nauczycieli" zaimplementowano nową formę wprowadzania, dzięki czemu za jednym razem można dodać/zmodyfikować więcej zapisów
  • na etapie dodawania nowego słownika godzin lekcji udostępniono możliwość skopiowania go z innego
  • zmieniono zasadę zapisu danych uczniów dla importu z programu OSON Krakfin w zakresie adresów i adresów e-mail rodziców/opiekunów tzn. jeżeli w programie sekretariat dla danego ucznia ich nie zapisano to w dzienniku pozostanie taki zapis jak przed importem. Poprzednio ta zasada dotyczyła tylko telefonów rodziców/opiekunów
  • na listach nauczycieli oraz dyrektorów/administratorów (Zasoby->Kadra i użytkownicy) dodano informację o nieaktywnych (jeszcze niepotwierdzonych) adresach e-mail
  • w planach lekcji dla sal wprowadzono możliwość ich przeglądu nawet jeżeli nie zdefiniowano żadnego słownika godzin lekcji. Pozwoli to na przegląd takiego planu w przypadku szkół, które korzystają tylko z dzienników różnych
  • w imporcie danych podstawowych z roku poprzedniego dodano nowe komunikaty wyjaśniające oraz zmieniono szatę graficzną
  • z kolei w imporcie planu aSc wprowadzono zasadę pomijania lekcji, które zostały wprowadzone z pustym nauczycielem
  • w podglądzie konkretnej lekcji z dziennika różnego klas I-III szkoły podstawowej dodano podgląd przewidywanych ocen opisowych
  • w tzw. "wiszących obecnościach" przyciski operacyjne zaznaczania oraz kasowania statusów zostały umieszczone również w górnej części interfejsu
  • w dziennikach pracujących w ramach E-Oświaty (np. Oleśnica) umożliwiono blokowanie użytkowników niezależnie od ich globalnych uprawnień nadawanych w platformie Krakfin lub Portalu Oświatowym
  • w wydruku najlepszych uczniów w szkole zrezygnowano z uwzględniania uczniów mających wystawioną jakąkolwiek ocenę NK, nawet jeżeli mają wystawioną inną, poprawną ocenę klasyfikacyjną
  • w imporcie ocen końcowych z lat poprzednich:
   • dla przedmiotów "historia i społeczeństwo", "zajęcia techniczne" i "zajęcia informatyczne" wprowadzono możliwość wyboru na jaki przedmiot oceny mają zostać przepisane. Automatycznie dobierane są odpowiedniki, czyli przedmioty: "historia", "technika" i "informatyka".
    W przypadku zespołów szkół, w których skład wchodzą szkoły średnie, dla przedmiotu "historia i społeczeństwo" domyślnie dobierane jest dopasowanie tego samego przedmiotu, ze względu na to, że występuje on w tych szkołach. Należy wtedy zrobić import osobno dla klas 8 szkoły podstawowej
   • wprowadzono podział klas na poszczególne szkoły i wyświetlenie informacji by robić osobno import dla klas z danego typu szkoły
  • w zakresie przedmiotów:
   • wprowadzono procedury automatycznego przenumerowania kolejności przedmiotów w przypadkach zdublowania kolejności lub kolejności mniejszej niż 1
   • podczas dodawania nowego przedmiotu wprowadzono automatyczne uzupełnianie nazwy na świadectwo z uwzględnieniem, że powinna ona zaczynać się od małej litery
   • zrezygnowano z wyświetlania przedmiotów, dla których określono, że nie wystawia się z nich ocen klasyfikacyjnych w:
    • arkuszach klasyfikacyjnych (Dzienniki->Wydruki, eksporty, ankiety i testy->Inne wydruki i eksporty->Wyniki klasyfikacji...)
    • przeglądzie ocen przewidywanych, śródrocznych i rocznych (Dzienniki->Oceny->Oceny przewidywane, śródroczne i roczne)
  • zwiększono limit znaków dla grup użytkowników w przypadku kont dostępowych
  • wprowadzono dodatkowe filtry w kalendarzach definiowania początków poszczególnych okresów oraz ostatniego dnia nauki (np. blokada wyboru dnia weekendowego, przekroczenie zakresu roku szkolnego w rozumieniu od września do końca sierpnia)
  • umożliwiono import uczniów z dziennika elektronicznego EduDziennik
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • w zakresie podstaw programowych i rozkładów materiału:
   • dodano nowe typy szkół np. "Liceum (4-letnie)" oraz zmodyfikowano dotychczasowe np. "Liceum (3-letnie)" zamiast "Liceum"
   • zmieniono opisy etapów edukacyjnych, aby uwzględniały nowe typy szkół
   • jako nieaktualne oznaczono etap edukacyjny "I-III", typ szkoły "gimnazjum" oraz podstawy programowe, które nie powinny być już używane (np. gimnazjalne). Zmiany uwzględniono m.in. w wyszukiwarce udostępnionych rozkładów materiału
   • w przeglądzie podstaw programowych wprowadzono podgląd rozkładów materiału, które wykorzystują przeglądaną podstawę programową. Funkcja ta, może ułatwić znalezienie rozkładów materiału, które wykorzystują nieaktualną podstawę programową
   • w przeglądzie realizacji podstaw programowych uwzględniono wszystkie dzienniki różne główne, a nie tylko dzienniki przedszkola czy klas 1-3 szkoły podstawowej
  • udostępniono podstawy programowe kształcenia ogólnego dla::
   • liceum (4-letniego)
   • technikum (5-letniego)
   • branżowej szkoły I stopnia (absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej)
   • szkoły policealnej
  • po bezpośrednim zalogowaniu do dziennika 2018/2019 (z opcji "poprzednie lata" dla kont z potwierdzonym adresem e-mail) w sekcji "Przełącz konto" dodano możliwość bezpośredniego powrotu do dziennika, z którego nastąpiło logowanie, bez konieczności ponownego podawania danych dostępowych
  • podczas tworzenia/edycji dziennika różnego wprowadzono możliwość określenia czy plan z tego dziennika ma być widoczny w podstawowym planie pojedynczych uczniów powiązanych z tym dziennikiem. Opcję można przestawiać tylko dla dzienników różnych niegłównych, ponieważ plan z dziennika różnego głównego zawsze będzie w ww. planach widoczny
  • podczas zbiorczego generowania kont dostępowych dodano możliwość zdecydowania czy procedura ma wykorzystywać adresy e-mail ucznia oraz rodziców/opiekunów podczas zakładania kont
  • wprowadzono nowy rodzaj grupy ocen, która jest przeznaczona na wpisywanie plusów i minusów - szczegóły:
   • grupę można dodać w:
    • uruchomionej lekcji w dzienniku głównym (panel nauczyciela)
    • uruchomionej lekcji w dzienniku różnym (panel nauczyciela)
    • przeglądzie i ocenianiu zachowania (panel dyrektora i nauczyciela)
    • menu "Zasoby->Grupy ocen" (panel dyrektora)
   • dodając grupę plus/minus określa się jej nazwę, okres oraz kolor. Nie definiuje się kolumn, ponieważ automatycznie dla tego rodzaju grupy tworzy się jedna kolumna nazwana "+,-"
   • wpisywanie ocen w takiej grupie (pojedynczo lub zbiorczo) odbywa się przez inny interfejs niż dla grup standardowych i opisowych, mianowicie przez pole numeryczne określa się ile danemu uczniowi wpisać plusów i/lub minusów
   • zmiana liczby plusów/minusów ucznia w danej kolumnie nie powoduje anulowania poprzedniego zapisu i pojawienia się nowego, lecz nadal funkcjonuje jeden zapis z zaktualizowaną liczbą plusów i minusów, a w komentarzu oceny widnieje informacja kto i kiedy ile plusów/minusów wprowadził. Komentarz jest widoczny również dla rodzica/ucznia
   • oceny wpisane przez ten rodzaj grupy są widoczne jako zapis typu "+++", "++,-", "--" itp.
   • w przypadku wyzerowania liczby plusów i minusów w dzienniku pozostanie ocena plus/minus oznaczona znakiem ± wraz z historią poszczególnych zapisów
   • w wydrukach dzienników wpisane plusy i minusy zostały dodane do strony przeznaczonej na oceny opisowe, a same wydruki zmieniły nazwę np. z "Oceny osiągnięć edukacyjnych, oceny opisowe" na "Oceny osiągnięć edukacyjnych, oceny opisowe, plusy i minusy"
  • w kartotece ucznia:
   • w opcji "Oceny i frekwencja ucznia":
    • dodano sekcję "nieobecności" pozwalającą na szczegółowy podgląd nieobecności ucznia, spośród tych, które są wliczane do jego frekwencji czyli zostały zapisane w dzienniku lekcyjnym i ewentualnie dziennikach różnych głównych
    • dodano również statystykę obecności ucznia pozwalającą na sprawdzenie ile poszczególnych statusów uczeń otrzymał spośród wszystkich, a nie tylko pięciu podstawowych
   • wycofano projekt edukacyjny
  • w menu głównym, w prawym górnym rogu na niebieskim pasku dodano opcję "Powiadomienia", w której:
   • umożliwiono włączenie/wyłączenie:
    • powiadomienia e-mail o otrzymaniu nowej wiadomości w systemie
    • analogicznego powiadomienia, ale w formie powiadomienia push nowej aplikacji mobilnej
    • powiadomienia e-mail o zapowiedzianych sprawdzianach na jutro w przypadku kont nauczycieli
    • blokady otrzymywania powiadomień push w określonych godzinach
   • jednocześnie z opcji konfiguracyjnych dyrektora wykasowano pozycję "E-mail o nowej wiadomości (dotyczy kadry)", ale jego dotychczasowe ustawienie uwzględniono w nowych opcjach
  • w miejscach, w których istnieje możliwość wypisania ucznia z klasy/zespołu bez tzw. śladu wprowadzono dodatkowe komunikaty informujące jaki będzie skutek wykonania operacji tzn. całkowicie zostanie skasowane powiązanie ucznia z klasą/zespołem, ale nadal w systemie będą funkcjonować oceny czy obecności, a te drugie dyrektor będzie mógł sprawdzić i ewentualnie skasować w przeglądzie tzw. wiszących obecności
  • w zakresie arkuszy ocen:
   • w wydruku strony dla klasy 8 szkoły podstawowej wyrównano tekst do górnej krawędzi komórki, aby nauczyciel wypełniający mógł zmieścić datę i swój podpis
   • w opcji wczytywania przedmiotów i ocen zatwierdzonych na świadectwo uwzględniono ministerialny wzór przedmiotów
   • na stronie z praktyką zawodową zwiększono dopuszczalną liczbę znaków w kolumnie "Rodzaj zajęć" z 75 na 80 znaków
   • usprawniono mechanizm wczytywania ocen z dziennika dla przypadków przedmiotów dzielonych
   • niestandardowe poziomy klas (np. G2, G3) zostały uwzględnione w mechanizmie generowania ich słownych odpowiedników
   • w pozycji "Data uchwały rady pedagogicznej" wprowadzono zasadę, że w przypadku klas końcowych informacje wczytywane z dodatkowej kartoteki są zamieniane np. "promowany" na "ukończył szkołę" itd.
  • na etapie uzupełniania i zatwierdzania ocen na świadectwo:
   • dodano możliwość wprowadzenia własnego podziału lub rezygnacji z niego w przypadku przedmiotów ze wzoru ministerialnego, które przekraczają limit znaków (np. przedmioty nauczane dwujęzycznie)
   • wprowadzono dodatkowe komunikaty m.in. o niewpisywaniu kreskowań ocen
  • zaświadczenie o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego dostosowano do wzoru MEN-I/73
  • na etapie przeglądu i oceniania zachowania:
   • w przypadku systemu punktowego zablokowano możliwość ingerowania w oceny w ramach systemowej grupy ocen "Punkty z uwag"
   • przywrócono pokazywanie na liście uczniów nieaktywnych jako przekreślonych, bez możliwości wpisania ocen
  • w dzienniku zajęć internatu wydruk "Wykaz imienny wychowanków" został rozbudowany i zmieniony na "Wykaz imienny wychowanków oraz ich osiągnięcia edukacyjne"
  • w wydruku dziennika "Wykaz uczęszczania uczniów na zajęcia, Realizacja programu nauczania" wprowadzono ignorowanie dni tygodnia wykraczających poza skonfigurowany ostatni dzień nauki
  • pola tekstowe wykorzystujące tzw. maski (np. ręczne podawanie godzin lekcji w planie dzienników różnych) zostały usprawnione techniczne, dzięki czemu np. operacja wklejania do nich danych będzie funkcjonować poprawnie na wszystkich przeglądarkach internetowych
 • Panel nauczyciela

  • w zakresie rozkładów materiału:
   • na etapie dodawania rozkładu lub edycji jego danych podstawowych wprowadzono możliwość przypisania klasy/zespołu powiązanego z innym rozkładem (dla tego samego przedmiotu), gdy jego właściciel nie ma w jakimkolwiek planie lekcji z tą klasą/zespołem
   • po wejściu do konkretnego rozkładu wprowadzono opcję "kopiowanie rozkładu", która pozwala na stworzenie kolejnej jego instancji. Rozkład może zostać przypięty do wybranych klas/zespołów spośród tych, które są aktualnie przypisane do rozkładu źródłowego, ale należy pamiętać, że może on zostać przypisany jedynie do tych, które nauczyciel ma planie w lekcji
  • zrezygnowano z wyświetlania nauczycieli zablokowanych w interfejsie wprowadzania planu lekcji w dziennikach różnych
  • w podejrzeniach konfliktów lekcji został przebudowany interfejs zmieniając dużą liczbę przycisków operacyjnych na formularz z opcjami wyboru, filtrowania
 • Panel rodzica, ucznia, użytkownika zewnętrznego

  • przebudowano plany lekcji:
   • wprowadzono podział na 3 plany:
    • podstawowy - zawierający lekcje z dziennika głównego, z dzienników różnych głównych oraz dzienników różnych niegłównych, ale oznaczonych jako widoczne w planie podstawowym ucznia
    • pozalekcyjny - zawierający lekcje z dzienników różnych niegłównych poza dziennikami świetlicy szkolnej
    • świetlicowy - zawierający lekcję z dzienników świetlicy szkolnej
   • umożliwiono przełączanie się na wybrany tydzień roku szkolnego
   • zmieniono formę wizualną interfejsu przełączania opcji planu
  • udostępniono całkowicie nową wersję mobilną WWW dziennika
 • Panele wszystkich użytkowników

  • udostępniona została całkowicie nowa aplikacja mobilna - szczegóły:
   • dostępna dla systemów Android (https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.mobidziennik.web) oraz iOS (https://apps.apple.com/pl/app/mobidziennik/id1383698315?l=pl) i nie dotyczy dzienników funkcjonujących w ramach E-Oświaty (np. Oleśnica). W sklepach oznaczona ikoną
   • dostępna dla użytkowników, którzy mają potwierdzony adres e-mail oraz jeżeli jest to wymagane - potwierdzone połączenie kont do wspólnego logowania
   • aplikacja najwięcej opcji dostarcza rodzicom oraz uczniom, ale zawiera również funkcje dla nauczyciela (np. prowadzenie lekcji, powiadomienia push) oraz dyrektora (np. moduł wiadomości, powiadomienia push)
  • opcja "Edycja profilu" została zmieniona na "Moje konto", w której przebudowano formę wizualną czy też wprowadzono inny podział poszczególnych zakładek
  • w opcji "Moje konto->Edycja profilu" wprowadzono możliwość włączenia autoryzacji nowych urządzeń - szczegóły:
   • opcję może włączyć użytkownik, który ma aktywny adres e-mail do wspólnego logowania oraz korzysta z nowej aplikacji mobilnej (zainstalował ją i zalogował się chociaż raz)
   • włączenie opcji spowoduje, że po zalogowaniu do systemu (dowolnej szkoły) z nowego urządzenia (przeglądarki internetowej) trzeba będzie dodatkowo potwierdzić, że jest to urządzenie zaufane aby móc na nim korzystać z dziennika
   • potwierdzenie nowej przeglądarki odbywa się przez nową aplikację mobilną, na którą jest wysyłane odpowiednie powiadomienie push, w które należy wejść, a następnie po przejściu do szczegółów urządzenia nacisnąć przycisk "Ustaw jako zaufane"
   • jeżeli autoryzacja zostanie włączona to każda kolejna instalacja nowej aplikacji mobilnej również będzie wymagała potwierdzenia urządzenia (podczas pierwszego logowania), które w tym wypadku odbywa się przez link wysyłany na adres e-mail
   • swoimi urządzeniami (ze wszystkich szkół) można zarządzać w menu "Moje konto->Moje urządzenia". Miejsce to może również zostać wykorzystane do potwierdzenia autoryzacji urządzenia, które na nią oczekuje
   • w razie konieczności danemu użytkownikowi można opcję włączyć/wyłączyć w panelu dyrektora w menu "Zasoby->Kadra i użytkownicy->Wszyscy użytkownicy", w kolumnie "AU" (autoryzacja urządzeń). Należy pamiętać, że włączanie/wyłączanie opcji dotyczy konta globalnie, a więc dla wszystkich powiązanych z nim szkół
   • mechanizm działa tylko na dziennikach od roku szkolnego 2019/2020 i nie dotyczy dzienników funkcjonujących w ramach E-Oświaty (np. Oleśnica)
   • należy również pamiętać, że włączenie autoryzacji uniemożliwi korzystanie z poprzednich wersji aplikacji mobilnych