Dziennik elektroniczny mobiDziennik wersja 6 - historia zmian

Wersja 6.20 - 19 czerwca 2013

 • został wprowadzony szereg zmian związanych z arkuszami ocen oraz świadectwami, dzięki czemu operacje powinny być dla użytkownika prostsze, elastyczniejsze oraz wydajniejsze.
  Istotną zmianą jest możliwość określenia w konfiguracji systemu (panel dyrektora) czy na arkuszach ocen ma zostać wydrukowane imię i nazwisko ucznia. Opcja dotyczy stron arkusza poza stroną pierwszą.
  Inne udogodnienie to prawidłowa odmiana miejscowości urodzenia ucznia dla nowo zakładanych arkuszy ocen.

Wersja 6.19 - 28 maja 2013

 • zostały udostępnione kolejne arkusze ocen:
  • Arkusz ocen ucznia szkoły podstawowej [MEN-I/37b/2]
  • Arkusz ocen ucznia gimnazjum [MEN-I/39b/2]
  • Arkusz ocen ucznia liceum ogólnokształcącego [MEN-I/42b/2]
  • Arkusz ocen ucznia technikum [MEN-I/44b/2]
  • Arkusz ocen ucznia zasadniczej szkoły zawodowej [MEN-I/45b/2]
 • w panelu dyrektora zostały rozbudowne zestawienia lekcji:
  • w menu Analizy pojawiło się nowe rozwijane submenu Zestawienia lekcji zawierające dwa elementy
  • pierwszy z nich jest zestawieniem, które dotychczas było dostępne w ramach mobiDziennika
  • drugi pozwala na sprawdzenie dla każdego nauczyciela ile wpisał lekcji (nieodwołanych) w wybranym okresie czasu z podziałem na klasy/zespoły oraz przedmioty
 • z wydruków dziennika (odpowiedników papierowych) został usunięty numer pesel

Wersja 6.18.1 - 22 maja 2013

 • w panelu nauczyciela zostały rozbudowane interfejsy wystawiania ocen śródrocznych i rocznych. Zmiana dotyczy zarówno opcji wystawiania oceny dla pojedynczego ucznia jak i dla wszystkich uczniów. Najistotniejszą modyfikacją jest dołożenie informacji o średnich ważonych (I półrocze, II półrocze, cały rok) w interfejsie zbiorowego wystawiania ocen w przypadku standardowego systemu oceniania

Wersja 6.18 - 17 maja 2013

 • w związku z wejściem w życie dokumentu: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych zostały udostępnione świadectwa i arkusze ocen:
  • Świadectwo szkolne promocyjne szkoły podstawowej dla uczniów klas IV i V szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży [MEN-I/3a/2]
  • Świadectwo szkolne promocyjne szkoły podstawowej dla uczniów klas IV i V szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży - z wyróżnieniem [MEN-I/3a-w/2]
  • Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży oraz dla słuchaczy szkoły podstawowej dla dorosłych [MEN-I/6a/2]
  • Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży - z wyróżnieniem [MEN-I/6a-w/2]
  • Świadectwo szkolne promocyjne zasadniczej szkoły zawodowej dla uczniów klas I i II zasadniczej szkoły zawodowej dla młodzieży [MEN-I/17a/2]
  • Świadectwo szkolne promocyjne zasadniczej szkoły zawodowej dla uczniów klas I i II zasadniczej szkoły zawodowej dla młodzieży – z wyróżnieniem [MEN-I/17a-w/2]
  • Świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej dla młodzieży [MEN-I/18a/2]
  • Świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej dla młodzieży – z wyróżnieniem [MEN-I/18a-w/2]
  • Świadectwo szkolne promocyjne liceum ogólnokształcącego dla uczniów klas I i II liceum ogólnokształcącego dla młodzieży [MEN-I/21a/2]
  • Świadectwo szkolne promocyjne liceum ogólnokształcącego dla uczniów klas I i II liceum ogólnokształcącego dla młodzieży – z wyróżnieniem [MEN-I/21a-w/2]
  • Świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego dla uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży oraz dla słuchaczy liceum ogólnokształcącego dla dorosłych [MEN-I/23a/2]
  • Świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego dla uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży – z wyróżnieniem [MEN-I/23a-w/2]
  • Świadectwo szkolne promocyjne technikum dla uczniów klas I–III technikum dla młodzieży [MEN-I/27a/2]
  • Świadectwo szkolne promocyjne technikum dla uczniów klas I-III technikum dla młodzieży – z wyróżnieniem [MEN-I/27a-w/2]
  • Świadectwo ukończenia technikum dla uczniów technikum dla młodzieży [MEN-I/28a/2]
  • Świadectwo ukończenia technikum dla uczniów technikum dla młodzieży – z wyróżnieniem [MEN-I/28a-w/2]
  • Arkusz ocen ucznia szkoły podstawowej [MEN-I/37a/2]
  • Arkusz ocen ucznia gimnazjum [MEN-I/39a/2]
  • Arkusz ocen ucznia liceum ogólnokształcącego [MEN-I/42a/2]
  • Arkusz ocen ucznia technikum [MEN-I/44a/2]
  • Arkusz ocen ucznia zasadniczej szkoły zawodowej [MEN-I/45a/2]
  W związku z wprowadzonymi zmianami zotały również zmodyfikowane instrukcje dotyczące generowania świadectw i arkuszy.
  Należy zwrócić uwagę, że w systemie nadal dostępne są poprzednie wersje świadectw i arkuszy więc podczas ich tworzenia należy poprawnie wybrać odpowiedni rodzaj.
 • w panelu dyrektora udostępniono nowe zestawienia w formie pliku CSV i są to:
  • lista wszystkich uczniów w szkole ułożona alfabetycznie
  • lista wszystkich uczniów w szkole ułożona alfabetycznie, ale na podstawie klas
  Opcje dostępne są w menu Dzienniki->Wydruki na liście elementów w pozycji Inne wydruki i eksporty
 • w panelu nauczyciela w interfejsie uruchomionej lekcji (zakładka Lekcje) został skasowany przycisk umożliwiający jej odwołanie. Obecnie w takich przypadkach powinno się korzystać z przycisku Odwołaj, który jest dostępny w tym sam interfejsie, ale w przypadku kiedy żadna lekcja nie jest uruchomiona.
 • na listach dzienników różnych rozszerzono informację o ilości uczniów o informacje ile uczniów w ramach dziennika jest aktywnych i ile w ogóle przypisanych
 • rozbudowano algorytm losowania szczęśliwego numerka, dzięki czemu wylosowany numerek nie będzie mógł się powtórzyć w miesiącu dopóki nie zostanie wykorzysana cała pula
 • dokonano szeregu mniejszych zmian wizualnych i funkcjonalnych, dzięki którym korzystanie z mobiDziennika w niektórych obszarach będzie łatwiejsze i sprawniejsze

Wersja 6.17 - 25 marca 2013

 • w panelu dyrektorskim dodano zestawienie związane z repozytorium, w którym można zobaczyć informacje o jego wykorzystaniu przez użytkowników. Opcja dostępna jest w menu Repozytorium->Zestawienie
 • w module prowadzenia lekcji ulepszono działanie "pływającego" panelu grup ocen, dzięki czemu użyteczność tego elementu systemu znacząco wzrosła. Zmiany dotyczą dziennika głównego jak i dzienników różnych
 • w modułach zbiorczego wpisywania ocen z wybranej kolumny dodano nowe opcje:
  • - opcja pozwala na wpisanie wszystkim uczniom takiej samej oceny jak wybrana przy danym uczniu
  • - opcja działa podobnie jednak wpisuje oceny tym uczniom, którym jeszcze żadnej nie wpisano (wybrano z listy)
  Opcje działają również dla punktowych systemów oceniania
 • w przeglądach lekcji umożliwiających ich podgląd oraz uruchomienie czyli:
  • panel nauczyciela: menu Lekcje oraz Różne dzienniki
  • panel dyrektora: menu Różne dzienniki
  wprowadzono ulepszenie polegające na tym, że po uruchomieniu lekcji oraz jej zamknięciu (przycisk Wyjdź z lekcji) wyświetlana jest nie tylko strona, z poziomu której uruchomiono lekcję, ale również widok na odpowiedni dzień
 • usprawniono działanie dynamicznych okien wprowadzając obsługę ich zamykania również poprzez klawisz escape
 • dotychczas wykorzystywana ikona oznaczająca brak jakiegokolwiek statusu obecności ucznia w lekcji została zamieniona ikonami oraz

Wersja 6.16 - 19 marca 2013

 • dla dyrektorów oraz nauczycieli udostępniono repozytorium pozwalające na przechowywanie różnego rodzaju plików oraz szybki dostęp do nich. Najważniejsze informacje związane z funkcjonalnością:
  • w dolnej części interfejsu został umieszczony przycisk służący do uruchamiania repozytorium. Element ten jest widoczny niezależnie od części systemu, w której użytkownik obecnie się znajduje, dzięki czemu dostęp do repozytorium powinien być łatwy, szybki i przyjemny.
   Aktualizacja 20 marca 2013 - przycisk uruchamiania repozytorium został przeniesiony do paska głownego menu
  • jeżeli wspomniany przycisk nie jest widoczny lub pokazuje się w nieodpowiednim miejscu to należy wyczyścić pamięć podręczną przeglądarki. Operację tą zaleca się wykonywać zawsze po pojawieniu się nowej wersji e-dziennika
  • po uruchomieniu repozytorium pojawia się dynamiczne okno w którym znajdują się następujące opcje i elementy:
   • zapis folderu - folder może zostać umieszczony w głównej części repozytorium lub jako subelement innego folderu
   • wgrywanie plików - mechanizm wgrywania plików funkcjonuje podobnie jak mechanizm załączników w module wiadomości, a wgrywane pliki można umieszczać w głównej części repozytorium lub wybranym folderze
   • przegląd repozytorium - jeżeli zapisano przynajmniej jeden element to system wyświetli repozytorium działające na zasadzie "drzewka", w którym poprzez kliknięcie załączone pliki można pobierać, a foldery rozwijać i zwijać
   • przejście w tryb edycji - po uruchomieniu tej opcji dostępne będą funkcjonalności kasowania elementów oraz edycji folderów. Aby skasować elementy należy je zaznaczyć i nacisnąć przycisk skasuj zaznaczone. Aby dokonać edycji folderu należy kliknąć na ikonkę . Spowoduje to wczytanie jego ustawień do formularza zapisu, a potwierdzenie operacji spowoduje edycję folderu, a nie zapis nowego. Tryb edycji można wyłączyć za pomocą przycisku Tryb standardowy
   • odświeżenie ekranu - opcja powodująca przeładowanie interfejsu repozytorium, którą poza standardową funkcją odświeżania można wykorzystać np. w przypadku dużego repozytorium do zwinięcia struktury folderów po ich wcześniejszym wyświetleniu
   • zamknięcie repozytorium - dynamiczne okno jest zamykane, a użytkownik nadal znajduje się w tej części systemu, z poziomu której uruchomił repozytorium
  • każda operacja modyfikacyjna na repozytorium powoduje jego przeładowanie - podobnie jak wykorzystanie przycisku odśwież
  • każdy użytkownik tworzy i zarządza tylko swoimi zasobami w ramach repozytorium - bez widoczności elementów innych użytkowników
  • każda placówka otrzymuje na repozytorium 2 GB przestrzeni dyskowej, po której przekroczeniu zapis kolejnych elementów nie będzie możliwy. W przypadku przekroczenia limitu i chęci jego zwiększenia prosimy o kontakt
  • akutalny stan repozytorium (zajętość) można sprawdzić z poziomu panelu dyrektora w menu Zasoby->Konfiguracje (na samym dole interfejsu)
 • dla ankiet skierowanych dodano pozycję data ważności, która określa dzień, do którego (włącznie) wybrani użytkownicy będą mogli ankietę wypełniać. Domyślnie przy tworzeniu ankiety system ustawia tę datę na 2 tygodnie w przód.
 • dostosowując się do Państwa potrzeb oraz specyfiki edukacji w przedszkolach oraz klasach młodszych szkoły podstawowej zwiększono limit znaków dla tematów lekcji/treści zajęć do 2000
 • w panelu nauczyciela na listach lekcji w dziennikach różnych (Różne dzienniki->Wybór dziennika->Wybór przedmiotu) zmodyfikowano dymki pojawiające się po najechaniu na daną lekcję - tak aby w przypadku bardzo długich zapisów (np. edukacja wczesnoszkolna, przedszkola) interfejs pozwalał na prezentację wszystkich danych. Modyfikacja jest analogiczna do wcześniejszych zmian w panelu dyrektora
 • dokonano szeregu ulepszeń i modyfikacji interfejsu jak np. lepsza pozycja dymków informujących o nieobecnościach z dnia podczas prowadzenia lekcji czy usprawnione działanie list multi wyboru dla przeglądarek mobilnych
 • informujemy Państwa również, że od dnia dzisiejszego mobilna aplikacja dla rodziców i uczniów dla urządzeń z systemem iOS jest dostępna całkowicie za darmo w App Store. Należy pamiętać, że w aplikacji w miejscu na podanie serwera należy podać taki sam adres jaki podaje się w przeglądarce podczas uruchamiania dziennika (bez https://) np. 'lo1bielsko.wizja.net', 'sp9bielsko.mobidziennik.pl' czy 'dlsp4.e-oswiata.olesnica.pl'. W przypadku e-dzienników pracujących jako element Zintegrowanego Systemu Oświaty (np. miasto Oleśnica) w miejscu na podanie loginu należy wpisać przyporządkowany w systemie adres e-mail

Wersja 6.15 - 27 lutego 2013

 • rozbudowany został moduł wiadomości dla wszystkich użytkowników systemu. Zmiany i nowości związane z niniejszą rozbudową są następujące:
  • w głównym menu systemu po umieszczeniu kursora myszki na menu Wiadomości pojawiają się wiersze, które można wykorzystać do szybkiej nawigacji i są to: Nowa wiadomość, Nowy folder oraz Wiadomości wysłane
  • opcja Nowy folder pozwala na tworzenie własnych, dodatkowych kategorii, w których użytkownik może przechowywać wybrane wiadomości odebrane i wysłane
  • jeżeli użytkownik zapisze w systemie przynajmniej jeden folder to w rozwijanym menu zakładki Wiadomości pojawi się dodatkowa pozycja - Foldery, której uruchomienie spowoduje przejście do listy utworzonych folderów wraz z opcjami ich modyfikacji oraz uruchomienia. Jest to również menu rozwijalne pozwalające na szybkie przejście do wybranego folderu
  • aby przypisać (odpisać) wiadomość do folderu użytkownik ma do wyboru 2 możliwości:
   1. po uruchomieniu wybranej wiadomości odebranej lub wysłanej w nagłówku Foldery wiadomości można wybrać foldery, do jakich należy przypisać wiadomość
   2. po uruchomieniu konkretnego folderu należy kliknać przycisk Zarządzaj i dalej wybrać wiadomości, które należy przypisać do folderu
   Należy pamiętać, że przypisania do folderów są dodatkowymi powiązaniami i nie mają wpływu na widoczność wiadomości w podstawowych interfejsach wiadmości odebranych oraz wysłanych, ale zależność działa w drugą stronę tzn. wykasowanie elementu z wiadomości odebranych lub wysłanych powoduje również skasowanie powiązania wiadomości z folderami.
  • uruchomienie danego folderu powoduje wyświetlenie listy wiadomości z nim powiązanych, o ile oczywiście takowe zostały przypisane. Folder może zawierać przypisane zarówno wiadomości odebrane jak i wysłane wobec czego na ich liście są one rozróżniane ikonami oraz , które oznaczają kolejno wiadomość odebraną oraz wysłaną. Z danego folderu można przejść do szczegółów wybranej wiadomości oraz wrócić do folderu przez dodatkowy przycisk nawigacyjny
 • w panelu dyrektorskim w opcjach zarządzania kadrą (dyrektorzy/administratorzy, nauczyciele) udostępniono możliwość zablokowania użytkownika, co skutkuje niemożliwością jego zalogowania do systemu. Pozwala to na obsłużenie przypadków kiedy dany użytkownik nie powinien mieć dostępu do e-dziennika, ale nie można go wykasować np. z powodu dużej ilości zasobów z nim powiązanych. Opcję można również wykorzystać w sytuacjach kiedy trzeba użytkownika dezaktywować "na jakiś czas". Opcja nie dotyczy dzienników pracujących jako element Zintegrowanego Systemu Oświaty (np. miasto Oleśnica)
 • w panelu dyrektorskim w menu Zasoby->Grupy ocen dodano możliwość zbiorczego zapisu grup ocen również dla zachowania z uwzględnieniem wszystkich dostępnych systemów oceniania
 • w panelu dyrektorskim w menu podejrzeń konfliktów obecności dodano możliwość skasowania wybranych statusów
 • w panelu dyrektorskim w menu Zasoby->Kadra->Nauczyciele dodano opcję Wpisy nauczycieli, która jest statystycznym przedstawieniem zasobów e-dziennika ściśle powiązanych z nauczycielami. Jest to więc dla nauczycieli odpowiednik funkcjonalności Wykorzystanie przedmiotów
 • w panelu dyrektorskim w przeglądach lekcji różnych dzienników zmodyfikowano dymki pojawiające się po najechaniu na daną lekcję - tak aby w przypadku bardzo długich zapisów (np. edukacja wczesnoszkolna) interfejs pozwalał na prezentację wszystkich danych
 • w panelu dyrektorskim w realizacji planu klas dodano ikonkę sygnalizującą, że w danej lekcji nie wpisano tematu
 • w panelu nauczyciela podczas prowadzenia lekcji system będzie informował o zapowiedzianym na lekcję sprawdzianie poprzez ikonkę . Po umieszczeniu na niej kursora myszki system wyświetli szczegłówe informacje o tym fakcie
 • rozbudowano importy z Sekretaritu Optivum firmy Vulcan, dzięki czemu więcej informacji zawartych w importowanych zasobach będzie zapisywanych w e-dzienniku
 • zmodyfikowano importy uczniów z Sekretariatu OSON firmy Krakfin uwzględniając sytuację wypisania ucznia z sekretariatu - po wykonaniu importu tacy uczniowie będą również automatycznie dezaktywowani w e-dzienniku poprzez wykreślenie ze wszystkich klas i zespołów, w których są aktywni
 • w dziale instrukcji udostępniono odnośnik do bardzo szczegółowych instrukcji obsługi urządzeń firmy Apple, które mogą być przydatne dla użytkowników korzystających z mobilnych aplikacji e-dziennika

Wersja 6.14 - 8 lutego 2013

 • w panelu dyrektora w zestawieniu lekcji (Analizy->Zestawienie lekcji) dołożono informacje o lekcjach, w których wpisano temat lub nie. Moduł wzbogacono również o dodatkowe przyciski pozwalające na filtrowanie wyświetlanych lekcji tzn. można wyświetlić szczegóły tylko o lekcjach niezatwierdzonych lub lekcjach bez wpisanego tematu. Ostatnią zmianą w tej opcji jest podsumowanie prezentowanych danych statystycznych dostępne w dolnej części interfejsu
 • w panelu rodzica/ucznia dołożono informacje o średniej ważonej ocen z poszczególnych kolumn (dotyczy systemów ocenowych). Przykładowo po umieszczeniu kursora myszki na ocenie ucznia z grupy klasówki i kolumny dzieje świata pojawia się informacja średnia ważona ocen kolumny, która jest średnią ważoną wszystkich ocen wystawionych dla tej grupy i kolumny. Można więc w ten sposób porównać daną ocenę ucznia na tle innych uczniów z klasy/zespołu
 • w panelu rodzica/ucznia podczas dodawania własnego wpisu do kalendarza umożliwiono wyrażenie chęci otrzymania powiadomienia o wydarzeniu/wpisie dzień wcześniej poprzez e-mail
 • moduł wiadomości został wzbogacony o opcję auto zapisu wprowadzonego tematu oraz treści podczas tworzenia wiadomości. W ten sposób zapisane zasoby można ponownie wykorzystać (np. w przypadku nagłej przerwy pracy) podczas tworzenia wiadomości za pomocą przycisku Wczytaj z kopii roboczych. Kopie robocze starsze niż 3 dni będą automatycznie kasowane przez system
 • w panelu dyrektora do kartoteki przedmiotu (Zasoby->Przedmioty->Wybór przedmiotu) dołożono informacje o nauczycielach uczących na podstawie planu lekcji
 • w panelu nauczyciela dokonano kilku wizualnych zmian interfejsu obecności jak np. zmiana czcionki statusów obecności czy dodatkowe przyciski nawigacyjne dla klas wychowawcy
 • wprowadzono mechanizm informowania o auto wylogowaniu z systemu z racji zmiany adresu IP

Wersja 6.13 - 4 lutego 2013

 • plany z różnych dzienników zostały uwzględnione w różnych interfejsach wyświetlania planu:
  • panel dyrektora - Plany lekcji->Aktualne plany nauczycieli->Wybór nauczyciela (pod planem nauczyciela z dziennika głównego)
  • panel nauczyciela - zakładka Plan (pod planem z dziennika głównego i ewentualnym planem klas wychowawcy) oraz Plan->Aktualne plany nauczycieli->Wybór nauczyciela
  • panel rodzica/ucznia - Plan lekcji->Plan z dzienników różnych
 • w panelu dyrektora udostępniono nowe zestawienie w menu Analizy->Zestawienie lekcji. Jego głównym celem jest szybkie sprawdzenie wpisanych lekcji ze szczegółowymi informacjami o lekcjach zatwierdzonych i niezatwierdzonych (podpisanych i niepodpisanych)
 • w panelu rodzica/ucznia udostępniono alternatywny, prostszy interfejs przeglądu ocen. Aby go uruchomić należy w menu Oceny wybrać opcję Przełącz na inny widok ocen
 • w analizach czasu pracy (panel dyrektora i nauczyciela) w przypadku zestawienia uwzględniającego dzienniki różne umożliwiono określenie dla jakich rodzai dzienników ma zostać ono wygenerowane
 • w kalendarzu szkolnym podczas zapisu informacji umożliwiono wybranie czy ma być ona widoczna w panelu rodzica/ucznia. Zapisy, którym widoczność ta zostanie ustawiona będą widoczne w panelu rodzica/ucznia jako dodatkowe elementy w kalendarzu klasowym oraz będzie można je przeglądać w formie listy wydarzeń w menu Kalendarz->Kalendarz szkolny. Domyślnie wszystkie dotychczas wprowadzone zapisy zostały ustawione jako niewidoczne w panelu rodzica/ucznia
 • w panelu rodzica/ucznia w powiadomieniach dodano możliwość wyrażenia chęci otrzymywania z raportem dziennym informacji o wpisach w kalendarzu klasowym, które zostały do niego wprowadzone w dniu bieżącym
 • w całościowych wydrukach dzienników dodano numeracje stron
 • w zbiorczych wynikach ankiet kierowanych do użytkowników uwzględniono wyniki z pytań otwartych
 • nauczycielom pozwolono na modyfikację oraz kasowanie wprowadzonych notatek niezależnie od tego czy lekcja z nimi powiązana została zatwierdzona czy nie
 • w panelu dyrektora w menu zastępstw pojawił się dodatkowy element w menu rozwijanym pozwalający na szybkie przejście do interfejsu planowania zastępstw
 • w odpowiedzi na różne pytania i sugestie informujemy, że w systemie następuje automatycznie wylogowanie użytkownika z powodu bezczynności po upłynięciu 60 minut. Należy przy tym pamiętać, że czynności wykonywane w przeglądarce użytkownika jak ruch myszy czy wpisywanie tekstu do pól formularza nie są czynnościamy wykonywanymi po stronie serwera systemu

Wersja 6.12 - 25 stycznia 2013

 • w panelu rodzica/ucznia umożliwiono zapisywanie własnych informacji w kalendarzu. Aby dokonać zapisu należy uruchomić kalendarz, a następnie kliknąć w wybrany dzień. Użytkownik może również kasować wpisy, które sam wprowadził i aby tego dokonać należy kliknąć w wybrany wpis, a następnie w dynamicznym oknie wybrać opcję kasowania
 • w menu lekcji zostało dodane wyraźne oznaczenie aktualnego dnia, które może być pomocne w przypadku kiedy szkoła korzysta z opcji widoczności dni w przód. Opcja dotyczy również dzienników różnych
 • inną opcją związaną z ustawieniem widoczności dni w przód w modułach prowadzenia lekcji jest dodatkowy przycisk pozwalający nauczycielowi indywidualnie z opcji korzystać bądź nie w momencie kiedy uruchomiono ją w panelu dyrektorskim
 • w panelu dyrektorskim rozszerzono dane statystyczne związane z tzw. wykorzystaniem przedmiotów w systemie
 • udostępniono opcję kasowania zapisanych dyspozycji dyrektorskich oraz poprawiono mechanizm ich zapisu w szczególnych przypadkach, które zamiast modyfikacji powodowały zapis nowych elementów
 • w zestawieniach frekwencji dodano wiersz podsumowujący
 • w przeglądzie ocen (panel dyrektora i nauczyciela) dodano informacje o wagach poszczególnych grup ocen po najechaniu kursorem myszki na daną grupę
 • w panelu dyrektorskim na liście lekcji w dziennikach różnych dodano informację o dokładnym czasie wpisania lekcji po najechaniu kursorem myszki na temat danej lekcji
 • zdjęto limit 1000 znaków przy wpisywaniu ocen opisowych semestralnych/rocznych dla klas młodszych szkoły podstawowej; należy jednak zwracać uwagę czy taki zapis zmieści się na wydruku świadectwa i przykładowo bardzo długie opisy stosować tylko w I semestrze
 • w panelu dyrektorskim na listach nauczycieli i administratorów/dyrektorów dodano informacje o łącznej liczbie użytkowników
 • w panelach uczniów podczas edycji profilu została zablokowana możliwość edycji imienia i nazwiska; jeżeli istnieje potrzeba takiej modyfikacji należy zwrócić się do wychowawcy lub administratora szkolnego
 • dokonano modyfikacji wizualnej dynamicznych okien wykorzystywanych w systemie - jeżeli zmiana nie jest widoczna zaleca się wyczyszczenie pamięci cache przeglądarki

Wersja 6.11 - 21 stycznia 2013

 • rozbudowany został moduł tworzenia ankiet, który aktualnie pozwala dyrektorom i nauczycielom na tworzenie ankiet i kierowanie ich do wybranych użytkowników. Wprowadzone zmiany są związane z następującymi funkcjonalnościami:
  • tworząc ankietę użytkownik może zdecydować czy ma być to standardowa ankieta jak dotychczas czy skierowana do konkretnych użytkowników. W przypadku drugiej opcji system pozwala na wybranie dowolnych użytkowników, którym ankieta z możliwością jej wypełnienia pojawi się w panelu po zalogowaniu
  • edycja ankiet skierowanych czy generowanie ich szablonów w formie pdf odbywają się identycznie jak w przypadku standardowych ankiet dotyczących ucznia
  • jeżeli użytkownik posiada przypisane ankiety, których jeszcze nie wypełnił to po zalogowaniu do systemu zostanie przeniesiony do ich listy
  • każdy z wybranych użytkowników ma możliwość jednokrotnego wypełniania danej ankiety, o czym jej autor zostanie powiadomiony przez wiadomość systemową
  • autor ankiety skierowanej ma możliwość przeglądania zarówno poszczególnych jej wypełnień jak i zbiorczej statystyki odpowiedzi dla pytań z typem określonym jako lista wyboru
  • funkcjonalność można wykorzystać do przeprowadzenia różnego rodzaju badań wśród użytkowników
  • przypominamy, że moduł ankiet znajduje się w menu Dzienniki->Wydruki, eksporty i ankiety->Ankiety (panel dyrektora) oraz Wydruki->Ankiety (panel nauczyciela); w przypadku panelu ucznia/rodzica opcja dostępna jest w głównym menu
 • w panelu dyrektorskim umożliwiono prowadzenie rejestru nauczycieli do dyspozycji dyrektora - opcja znajduje się w menu Zastępstwa->Nauczyciele do dysp. dyrektora
 • zmodyfikowano wybrane wydruki dziennika np. "Wykaz uczęszczania uczniów na zajęcia, Realizacja programu nauczania", w którym uwzględniono specyficzne przypadki bardzo dużej ilości lekcji/zdublowanych wpisów, usprawniono czytelność i dodano nowe elementy
 • dokonano szeregu zmian związanych ze średnimi ocen i są to między innymi:
  • widoczność średnich ważonych w interfejsach przeglądu ocen (w przypadku II semestru widoczna jest również średnia roczna)
  • analogiczna funkcjonalność w interfejsach prowadzenia lekcji (dziennik główny)
  • widoczność średnich za I semestr, za II semestr oraz rocznej z poszczególnych przedmiotów w przeglądzie ocen w panelu rodzica/ucznia
  • średnia ocen semestralnych oraz średnie ważone z poszczególnych przedmiotów dla wydruku "Wywiadówka - wydruk semestralny"
 • zmodyfikowany wydruki arkuszy sprawozdawczych oraz arkuszy klasyfikacyjnych, w których najistotniejsze zmiany to:
  • poza liczbą zapisanych wszystkich uczniów pojawiła się informacja o liczbie aktywnych uczniów w momencie generowania pliku
  • wspomniana liczba jest wykorzystywana w arkuszu klasyfikacyjnym do obliczeń zależności procentowych (1-sza tabela)
  • po licznych konsultacjach, pytaniach i sugestiach ostatecznie określono mechanizmy obliczania liczby uczniów klasyfikowanych i nieklasyfikowanych z założeniem, że uczeń nieklasyfikowany to taki, który posiada wpisaną jakąkolwiek semestralną/roczną ocenę 'NK', a uczeń klasyfikowany takiej oceny nie posiada, ale posiada przynajmniej jedną jakąkolwiek inną ocenę (semestralną/roczną)
 • w panelu dyrektorskim w meny Zasoby->Klasy i zespoły wprowadzono opcję pozwalająca na szybkie przełączanie się miedzy standardowym widokiem klas i zespołów, a widokiem samych klas
 • w panelu dyrektorskim w przeglądzie ocen semestralnych, rocznych i przewidywanych dodano informację o adresie ip/identyfikatorze urządzenia mobilnego, z którego dokonano wpisu danej oceny
 • w panelu dyrektorskim w przeglądzie ocen na liście wyboru klasy/zespołu wyróżniono klasy poprzez pogrubienie
 • na stronie logowania oraz w dziale instrukcji zamieszczono dokument "Podstawowe zasady bezpiecznego użytkowania systemu"
 • wprowadzono różnego rodzaju mechanizmy usprawniające pracę oraz wydajność systemu

Wersja 6.10.1 - 6 grudnia 2012

 • w wydruku na wywiadówkę (dla klas starszych szkoły podstawowej oraz szkół ponadgimnazjalnych) dodano opcję pozwalającą na wygenerowanie go bez ocen cząstkowych, dzięki czemu można np. stworzyć wydruk zawierający tylko oceny przewidywane
 • w historii (panel rodzica/ucznia) dokonano kilku zmian wizualnych, które powinny uprzyjemnić korzystanie z tej opcji

Wersja 6.10 - 4 grudnia 2012

 • zmodyfikowano wydruki na wywiadówkę w układzie jednego ucznia na jednej kartce; zostały one wzbogacone m.in. o możliwość wyboru wielkości czcionki, zoptymalizowanie użyteczności i czytelności czy dodatkowe zapisy. Dotyczy to wydruków dla klas starszych szkoły podstawowej oraz szkół ponadgimnazjalnych
 • w wydrukach dziennika głównego udostępniono nowy wydruk Wykaz spostrzeżeń nt. zachowania ucznia pozwalający dla wybranych uczniów klasy wygenerować wydruk uwag
 • dyrektorom pozwolono na modyfikację uwag w zakresie ich treści oraz ilości punktów. Aby uruchomić opcję należy kliknąć link edytuj uwagę dla wybranego elementu w przeglądzie uwag ucznia
 • w panelu dyrektora podczas przypisywania uczniów do zespołu udostępniono opcję pozwalającą na automatyczne wczytanie uczniów z danej klasy, którzy nie znajdują się w wybranym zespole/grupie. Dzięki tej opcji można np. po stworzeniu grupy językowej 1/2 w prosty sposób zapisać skład dla grupy 2/2
 • zmodyfikowano interfejs zbiorczego wystawiania ocen semestralnych/rocznych dla punktowego systemu oceniania (dotyczy również zachowania) - obok każdego ucznia znajduje się informacja o sugerowanej ocenie, zdobytych punktach i ewentualnie przeliczniku procentowym
 • ulepszono czytelność wydruków planu lekcji klas oraz nauczycieli m.in. poprzez zwiekszenie rozmiaru czcionki
 • zmodyfikowano treść powiadomienia o otrzymaniu wiadomości w systemie. Przez pewien okres testowaliśmy funkcjonalność, która do powiadomienia dołączała również samą treść wiadomości jednak m.in. ze względu na możliwość kontroli zapoznania się z wiadomością opcja ta nie została przyjęta na stałe; pozwoli to również uniknąc sytuacji, w których niepożądane wiadomości mogłyby znaleźć się na zewnętrznych skrzynkach pocztowych użytkowników
 • wprowadzono mechanizm potwierdzenia operacji wyjścia z opcji pisania wiadomości, dzięki czemu będzie można uniknąć sytuacji utracenia wpisanego tekstu np. na skutek omylnego kliknięcia opcji wstecz w przeglądarce
 • kolejnym wspomagającym mechanizmem jest automatyczna kontrola nad wartością wpisanej liczby punktów w przypadku uwag negatywnych, dzięki której nauczyciel nie musi martwić się podaną niepoprawną wartością ponieważ system dokona jej zmiany na wartość ujemną niezależnie od tego co wpisał użytkownik
 • informujemy również, że uruchomiliśmy nową strone internetową naszego dziennika, na którą gorąco zapraszamy - www.mobidziennik.pl

Wersja 6.9 - 21 listopada 2012

 • w panelu dyrektorskim udostępniono zestawienie godzin dla różnych dzienników na podstawie wpisów w rejestrze godzin. Zestawienie pozwala dla wybranych dzienników, przedmiotów/obszarów edukacji oraz zakresu dat stwierdzić ile zrealizowano zajęć godzinnie/minutowo oraz w przeliczeniu dla wybranej jednostki. Opcja znajduje się w menu Różne dzienniki->Zestawienie godzin
 • w panelu dyrektorskim udostępniono opcję wykrywającą potencjalne konflikty przedmiotów, dzięki której można wychwycić przypadki, w których w systemie znajduje się więcej niż 1 przedmiot w odniesieniu tak naprawdę do tego samego przedmiotu. W przypadku wykrycia konfliktu należy jeden z przedmiotów skasować aby uniknąć dalszych problemów z funkcjonowaniem systemu. Warto jednak upewnić się czy z przedmiotem nie są powiązane żadne zasoby - można to zrealizować przez opcję Wykorzystanie przedmiotów, która została udostępniona w wersji 6.7 systemu. W przypadku wątpliwości zaleca się kontaktować ze wsparciem WizjaNet. Opcja znajduje się w menu Analizy->Podejrzenia konfliktów->Przedmiotów
 • w wydrukach na wywiadówkę umożliwiono wybór przedmiotów, które mają zostać umieszczone na wydruku, dzięki czemu można zaoszczędzić miejsce w przypadku przedmiotów, z których nie wystawia się ocen jak np. godzina wychowawcza czy wychowanie do życia w rodzinie

Wersja 6.8 - 13 listopada 2012

 • w panelu dyrektorskim udostępniono dodatkową opcję związaną z aktywowaniem rozszerzonej komunikacji dla rodziców oraz uczniów, która powoduje, że możliwości wymiany wiadomosci z innymi rodzicami oraz uczniami będą funkcjonować tylko w obrębie własnej klasy/klas przypisanych dzieci
 • również w konfiguracji udostępniono możliwość wyłączenia powiadomień na e-mail o otrzymaniu wiadomości w systemie dla dyrektorów oraz nauczycieli. Opcja jest dostępna w konfiguracji w pozycji E-mail o nowej wiadomości
 • działanie funkcjonalności odpisywania lekcji przez nauczycieli zostało zmodyfikowane aby usprawnić korzystanie z niej. Przypominamy, że możliwość odpisywania własnych lekcji przez nauczycieli w obrębie zdefiniowanej liczby dni wstecz może aktywować dyrekcja
 • w panelu dyrektorskim w interfejsie przeglądu wykorzystania przedmiotów udostępniono dodatkowe opcje związane z sortowaniem przedstawionych danych statystycznych
 • dla formularzy zapisu skal punktowych oceniania zajęć edukacyjnych i zachowania dodano opcje pozwalające na łatwe czyszczenie wprowadzonych zapisów
 • zmodyfikowano wydruki wycieczek w dziennikach głównych dla klas 0-3 szkoły podstawowej oraz klas wyższych, zastępując miejsce na podpis prowadzącego wycieczkę, informacja kto ją przeprowadził (na podstawie tego kto dokonał zapisu do kalendarza klasowego)

Wersja 6.7 - 7 listopada 2012

 • w panelu dyrektorskim w menu Zasoby->Przedmioty->Wykorzystanie przedmiotów udostępniono tabelę przedstawiającą w odniesieniu do każdego z przedmiotów informacje o ilości zrealizowanych lekcji, ocen itd. Informacje te można wykorzystać do różnego rodzaju zestawień statystycznych czy też mogą być pomocne np. w przypadku kiedy istnieje potrzeba skasowania przedmiotu, ale dyrekcja nie jest pewna czy z przedmiotem są powiązane jakieś zasoby (które również zostaną skasowane wraz ze skasowaniem przedmiotu)
 • w dodatkowej kartotece ucznia umożliwiono zapis informacji, który rok w klasie znajduje się dany uczeń. Uzupełnienie tych informacji skutkuje wczytaniem ich na wydruk dziennika "Inne informacje o uczniu"
 • umożliwiono wydruk protokołów - po wybraniu konkretnego protokołu należy uruchomić opcję Drukuj
 • w kalendarzach klasowych umożliwiono przełączanie się między widokiem miesięcznym, tygodniowym lub widokiem dnia
 • w module planowania zastępstw podczas odwołania lekcji umożliwiono wybór zapisu w dzienniku spośród dotychczas już wprowadzonych
 • wprowadzone w wersji 6.4 kafelki widoczne podczas wpisywania oceny danemu uczniowi zostały wzbogacone o dodatkową kolorystykę
 • dokonano modyfikacji wydruków arkuszy ocen m.in. zmianie uległa pierwsza strona, na której w zrezygnowano z wykreskowań niewypełnionych miejsc, dzięki czemu po wydrukowaniu arkusza możliwe będzie jego dalsze uzupełnianie

Wersja 6.6 - 26 października 2012

 • w konfiguracji systemu (panel dyrektorski) umożliwiono określenie ile dni wcześniej nauczyciel powinien zapowiedzieć sprawdzian, aby było to zgodne z prawami ucznia. Ustawienie takiej liczby dni nie będzie powodować żadnych blokad przy wposywaniu sprawdzianów, ale zostanie wykorzystane w nowej funkcjonalności przeglądów sprawdzianów (opis poniżej)
 • w panelu dyrektora w menu Dzienniki->Sprawdziany udostępniono dodatkowy przegląd sprawdzianów pozwalający przeglądać zapowiedzi sprawdzianów globalnie w całej szkole dla wybranego tygodnia lub zakresu dat. Przy każdym sprawdzianie znajduje się informacja ile dni wcześniej został on zapowiedziany, a ponadto jeżeli przy danym elemencie pojawi się ikonka - będzie oznaczać to, że:
  • sprawdzian zapowiedziano w tym samym dniu, w którym się odbył lub późniejszym
  • w konfiguracji okreslono liczbę dni, dla których należy zapowiedzieć sprawdzian i jest ona niezgodna z wpisaną zapowiedzią (sprawdzian zapowiedziano później)
  Ponadto system pozwala na fitlrowanie przegladu tak aby wyświetlić tylko te naruszające prawa ucznia. Sygnalizacja zapowiedzi wspomnianą ikonką będzie również widoczna w panelu rodzica/ucznia
 • w lekcjach prowadzonych w dzienniku głównym (zakładka Lekcje w panelu nauczyciela) umożliwiono usunięcie danego ucznia z zajęć podobnie jak w dziennikach różnych ze zmiennym składem. Obok każdego ucznia widoczna jest ikonka pozwalająca zrealizować taką operację, co skutkuje całkowitym wykasowaniem statusu obecności wybranego ucznia dla uruchomionej lekcji. Mechanizm ten może posłużyć do rozwiązania różnych specyficznych przypadków
 • dla opcji szczęśliwego numerka (Kalendarz->Szczęśliwy numerek) udostępniono możliwość bezwzględnego wylosowania nowego numerka nawet jeżeli takowy został na dzień dzisiejszy wylosowany. Należy jednak pamiętać, że w momencie kiedy system automatycznie losuje numerek w godzinach nocnych to powiadamia o tym również rodziców oraz uczniów, którzy wyrazili na to chęć
 • w panelu dyrektora w menu Analizy->Przegląd lekcji w klasach->Przegląd tygodniowy dodatkowe informacje oraz opcje związane z niebecnością czy nadgodziną danej lecji zostały ukryte celem zwiększenia użyteczności i czytelności przeglądu. Pojawiła sie natomiast ikonka pozwalająca dla wybranej lekcji wyświetlić wspomniane elementy
 • w kalendarzach klasowych dodano dodtkowy przycisk pozwalający na wyświetlenie legendy używanych kolorów

Wersja 6.5 - 16 października 2012

 • został udostępniony moduł Szcześliwy numerek, który można włączać/wyłączać w menu Zasoby->Konfiguracje w pozycji Inne ustawienia. Po włączeniu opcji system każdego dnia tygodnia (od poniedziałku do piątku w godzinach nocnych) będzie losował numer spośród znajdujących się w e-dzienniku. Informacja o wylosowanym numerze będzie widoczna po zalogowaniu do e-dziennika obok informacji o wersji systemu, a dodatkowo w panelu rodzica/ucznia w zakładce Powiadomienia udostępniono opcję włączenia powiadomień e-mail o wylosowanym numerze. Ponadto w panelu dyrektora w menu Kalendarz->Szczęśliwy numerek można sprawdzić aktualne ustawienia, historię dotychczasowych losowań lub wylosować numerek ręcznie gdyby w szczególnych okolicznościach system tej operacji nie zrealizował
 • funkcjonalność wydruków list osób udostępniono również w panelu dyrektora w menu Dzienniki->Wydruki, eksporty i ankiety->Wydruki list osób
 • w wydrukach dziennika głównego dla wydruku Wykaz uczęszczania uczniów na zajęcia, Realizacja programu nauczania utworzono dodatkowe wiersze podsumowujące informacje o obecnościach uczniów
 • w panelu dyrektorskim w menu Dzienniki->Wydruki, eksporty i ankiety->Wydruki list osób w pozycji Inne wydruki i eksporty udostępniono wydruk Lista uczniów dowożonych/dojeżdżających do szkoły w odniesieniu do wybranego semestru
 • również w panelu dyrektorskim funkcjonalność konfliktów obecności (Analizy->Podejrzenia konfliktów->Obecności) przebudowano z przeglądu miesięcznego na tygodniowy
 • w panelu nauczycielskim zakładki Rozkłady oraz Tematy scalono w jedną pozycję - po uruchomieniu menu tematów można przejść do rozkładów planowanych tematów

Wersja 6.4 - 9 października 2012

 • zmieniono sposób wpisywania oceny pojedynczemu uczniowi z wybranej kolumny (dotyczy ocen zajęć edukacyjnych jak i zachowania) w szkołach korzystających z ocenowego systemu oceniania. Poprzednio po uruchomieniu opcji pojawiała się lista z pozycjami do wyboru, a obecnie są to kafelki posegregowane kolumnami
 • w panelu dyrektora w przeglądzie tygodniowym lekcji (menu Analizy->Przegląd lekcji w klasach->Przegląd tygodniowy) udostępniono dodatkowe opcje pozwalające na modyfikację powodu nieobecności/typu nadgodzin dla wybranej lekcji. Dotyczy to lekcji nie zapisanych poprzez moduł zastępstw i pozwala skorygować przede wszystkim brak informacji o nieobecności/nadgodzinie w przypadku lekcji zapisanych z urządzeń mobilnych
 • w kartotece ucznia dodano możliwość zapisu adresów opiekunów całkowicie niezależnie od utworzonych kont dostępowych rodziców przypisanych do ucznia. Elementy te zostały również zintegrowane z importem danych o uczniach z programów OSON Sekretariat Krakfin oraz iDziennik Progman
 • dla zbiorczego wpisu uwag również udostępniono dodatkowy blok przedstawiający zdjęcia uczniów
 • dyrekcji umożliwono podgląd informacji o zrealizowanych w ramach systemu importach - menu Zasoby->Pozostałe->Importy->Historia importów
 • dokonao modyfikacji kolorystycznych interfejsu systemu

Wersja 6.3.1 - 1 października 2012

 • celem zwiększenia użyteczności pracy w systemie zostały zwiększone rozmiary okien dynamicznych pojawiających się w niektórych miejsach (np. wpis ocen czy tematu w lekcji, usprawiedliwianie nieobecności)
 • w interfejsach oceniania zachowania w klasach dodano funkcjonalność wyświetlania zdjęcia ucznia po umieszczeniu kursora myszki na danym uczniu (podobnie jak działa to w interfejsie prowadzenia lekcji)
 • w interfejsach wpisywania uwagi pojedynczemu uczniowi dodano funkcjonalnośc wyświetlania zdjęcia ucznia (jeżeli zostało mu ono wgrane w systemie)
 • w różnych dziennikach usprawniono wyświetlanie listy lekcji (po wybraniu dziennika i przedmiotu) oraz np. "dymków" z tematem lekcji/treściami edukacyjnymi
 • w panelu dyrektorskim usprawniono moduł uzasadnień ocen z uwzględnieniem między innymi sytuacji uczniów nieprzypisanych do żadnej klasy
 • dokonano blokady opcji modyfikacyjnych w dziennikach archiwalnych 2011/2012

Wersja 6.3 - 28 września 2012

 • w panelu dyrektora udostępniono opcję Dzienniki->Frekwencja->Wiszące obecności, która pozwala na wyłapywanie obecności uczniów związanych z klasami/zespołami, w których Ci uczniowie w ogóle aktualnie nie są przypisani (nawet jako nieaktywni). Tego rodzaju sytuacji może być wiele, a jednym z przykładów jest przypadek kiedy w klasie przypisano ucznia na raz do dwóch grup np. językowych - do grupy nr 1 i grupy nr 2. W ten sposób prze zjakiś czas uczeń ten miał wpisywane obecności na lekcjach w obu grupach. W momencie kiedy zorientowano się, że istnieje taka sytuacja wykasowano ucznia całkowicie z nieprawidłowej grupy, ale nie spowodowało to ingerencji w już zapisane lekcje więc uczeń mimo, że został bez śladu skasowany z grupy - miał nadal w systemie obecności z kilku lekcji w niej przeprowadzonych (należy pamiętać, że sytuację konfliktów obecności można wychwytywać poprzez opcję Analizy->Podejrzenia konfliktów->Obecności). Ponadto w Wiszących obecnościach dyrekcja ma możliwość wykasowania statusów obecności jeżeli uzna, że nie powinny one znajdować się w systemie
 • w panelu dyrektora udostępniono zaawansowną wyszukiwarkę uczniów, która pozwala przeszukiwać bazę uczniów z wykorzystaniem rozbudowanych konfiguracji oraz zależności. Ponadto pozwala na wczytywanie określonych, gotowych zestawów danych na podstawie zasobów w systemie, dzięki czemu można doprecyzować wyszukiwanie. Opcja znajduje się w menu Zasoby->Uczniowie->Zaawansowana wyszukiwarka
 • w panelu nauczyciela podczas tworzenia list osób dodano opcję pozwalającą zdecydować czy generowana lista ma mieć formę pliku pdf czy csv
 • zmodyfikowano wydruki dziennika dla klas z poziomem edukacyjnym "od 4 klasy szkoły podstawowej w górę" o takie elementy jak np. informacja o przedmiotach rozszerzonych jeżeli dana klasa takowe realizuje

Wersja 6.2 - 19 września 2012

 • dla klas młodszych (przedszkola, klasy 0-3 szkoły podstawowej) umożliwiono usprawidliwianie nieobecności uczniów również na podstawie wyboru konkretnej daty, a nie jedynie jak dotychczas na podstawie wyboru ucznia. Aby zrealizować taką operację wychowawca powinien w przeglądzie obecności kliknąć na nagłowek tabeli, w którym znajduje się konkretna data (analogicznie jak działa to w dziennikach klas starszych)
 • w panelu dyrektora dodano interfejs pozwalający na przegląd wszystkich uczniów w szkole, którym przypisano zdjęcie. Opcja znajduje się w menu Zasoby->Uczniowie->Uczniowie ze zdjęciami
 • podobna opcja jak powyżej znajduje się w panelu nauczyciela jednak w odniesieniu do klas/zespołow z nim powiązanych. Znajduje się ona w menu Uczniowie->Wybór klasy/zespołu->Uczniowie ze zdjęciami
 • do wydruków dziennika zajęć i czynności dodatkowych nauczyciela dodano tygodniowy wykaz obecności (wcześniej dostępny był jedynie wykaz miesięczny)
 • do wydruków dziennika głównego (od 4 klasy szkoły podstawowej w górę) dodano informacje o przeprowadzonych kontrolach dziennika. Są to inforamcje automatycznie wczytywane z rejestru kontroli dzienników, który jest dostępny w panelu dyrektorskim
 • do wydruków dziennika internatu dodano opcję wygenerowania dziennika w całosci
 • w panelu dyrektora udostępniono możliwość sprawdzenia kto spośród grona pedagogicznego zapoznał się z historią zmian aktualnej wersji. Aby uruchomić opcję należy uruchomić historię zmian wersji, a następnie kliknąć przycisk Informacje o zapoznaniu się z wersją. Ze swojej strony gorąco zachęcamy dyrekcje placówek o korzystanie z mechanizmu celem dopilnowania aby każdy użytkownik przynajmniej teoretyczne ze zmianami w systemie był na bieżąco

Wersja 6.1 - 11 września 2012

 • interfejs pozwalający na sprawdzenie zajętości sal lekcyjnych w wybranym tygodniu oraz zakresach godzinowych został udostępniony również w panelu nauczyciela - menu Plan->Zajętość sal
 • dla dzienników internatu udostępniono wydruki: strona tytułowa, rozkład zajęć, plan zajęć, wykaz imienny wychowanków, roczny plan pracy, tygodniowa realizacja planu, kontakty z rodzicami - nauczycielami oraz uwagi. Z biegiem czasu zostaną udostępnione kolejne wydruki związane z tym dziennikiem oraz opcja generowania wydruku całościowego
 • zmodyfikowano funckjonalność importu zasobów z dziennika archiwalnego - od tej pory import każdego z zasobów można wykonywać wielokrotnie; wraz z tą zmianą zmodyfikowana została instrukcja dotycząca tej operacji
 • w panelu dyrektora umożliwono kasowanie grup ocen w dziennikach różnych. Aby zrealizowac operację należy wybrać konkretny dziennik, przedmiot oraz uruchomić dowolną lekcję. Następnie klikając w nagłowek wybranej grupy można dokonać jej skasowania
 • wydruki na wywiadówkę zostały dostosowane do wprowadzonego w poprzedniej wersji słownika wag ocen tzn. na wydrukach tych przy ocenach cząstkowych poza opisami znajdują się w indeksach górnych przypisane im wagi

Wersja 6.0 - 1 września 2012

 • udostępniono możliwość importowania do dziennika określonych zasobów z dziennika za rok poprzedni. Opcja znajduje się w menu Zasoby->Pozostałe->Importy->Importy z archiwum dziennika. Przed skorzystaniem z funkcjonalności należy bezwzględnie zapoznać się z dokumentem Instrukcja dotycząca uzupełniania i importowania zasobów na nowy rok szkolny
 • udostępniono możliwość definiowania słownika wag ocen - dotychczas w systemie funkcjonowały 3 wagi tzn. 1 - normalna, 2 - ważna oraz 3 - bardzo ważna. Obecnie w panelu dyrektorskim (Zasoby->Słowniki->Słownik wag ocen) można definiować dowolną ilość wag ocen, które następnie nauczyciele wykorzystują w grupach ocen
 • udostępniono alternatywny punktowy system oceniania zachowania - dotychczas funkcjonujący system bazował na skali procentowej punktów, na podstawie której obliczana była sugerowana ocena semestralna/roczna. W nowym systemie sugestia ta opiera się na zwykłej skali określającej dla jakiego zakresu punktów (nie procent) jaka powinna być ocena. Aby sprawdzić z jakiego systemu oceniania zachowania aktualnie korzysta placówka należy podejrzeć pozycję System oceniania zachowania w menu Zasoby->Konfiguracje i jeżeli nie jest on prawidłowy to proszę zgłaszać to do nas
 • podczas wpisywania uwag umożliwono określenie liczby punktów związanych z uwagą. W przypadku placówek korzystających z jednego z punktowych systemów oceniania zachowania będzie to skutkować tym, że system automatycznie będzie w klasach tworzył grupy ocen, do których każdemu uczniowi przypiszę aktualne liczby punktów z uwag - osobno dla pozytywnych, negatywnych i neutralnych. Ponadto w przupadku ewentualnych niezgodności dodano w interfejsie oceniania zachowania w wybranej klasie opcję Aktualizuj punkty z uwag powodującą przeliczenie w klasie tych punktów
 • w panelu dyrektorskim podczas dodawania użytkownika - nauczyciela bądź administratora (dyrektora) umożliwiono określenie, że taki użytkownik ma mieć możliwość korzystania w ramach systemu tylko i wyłącznie z modułu wiadomości
 • umożliwono również podczas zapisu wyżej wymienionych użytkowników określenie ewentualnej podgrupy użytkowników do jakiej ma dana osoba należeć. Będzie to skutkować tym, że np. administrator przypisany do grupy "Sektetariat" na liście odbiorców wiadomości pojawi się właśnie w takiej grupie, a nie na liście dyrektorów
 • w module wycieczek i praktyk uwzględniono klasy młodsze szkoły podstawowej oraz przedszkola, które zajęcia główne mają prowadzone w dziennikach różnych oraz umożliwiono wybór zakresów godzinowych, dla których chcemy zapisać lekce
 • rozbudowano zestawienie nieobecności i nadgodzin w paneli dyrektorskim (Analizy->Zest. nieobecności i nadgodzin) tzn. dodano informacje o liczbie dni oraz możliwość wygenerowania wydruku w układzie pionowym lub poziomym
 • umożliwiono import zasobów z programu iDziennik firmy Progman (Zasoby->Pozostałe->Importy)
 • w panelu dyrektorskim po wybraniu danej klasy/zespołu dodano opcję skasuj wszystko, która powoduje poza wykasowaniem klasy/zespołu - wykasowanie również z systemu całkowice wszystkich uczniów z klasą/zespołem powiązanych. Opcja może być przydatna podczas czyszczenia zasobów po wykonaniu importu danych. Należy obchodzić się z nią bardzo ostrożnie
 • w menu Zasoby->Klasy i zespoły (panel dyrektora) udostępniono opcję Zbiorowe kasowanie, która pozwala na kasowanie klas i zespołów z systemu z uwzględnieniem różnycyh wariantów. Opcja podobnie jak powyższa może być pomocna przy uzupełnianiu zasobów systemu, po wykonaniu importów danych i również należy obchodzić się z nią bardzo ostrożnie
 • w paneli dyrektorskim udostępniono interfejs przeglądu uczniów nieaktywnych tzn., takich którzy są w systemie, jednak nie są przypisani do żadnej klasy/zespołu. Możliwe jest również zbiorcze wykasowanie takich uczniów z zasobów. Opcja znajduje się w menu Zasoby->Uczniowie->Uczniowie nieaktywni
 • w panelu nauczyciela w menu Tematy->Numery startowe lekcji umożliwono okreśelnie od jakiego numeru w danej klasie/zespole i dla jakiego przedmiotu mają być dodatkowo numerowane lekcje w całym cyklu nauczania
 • umożliwiono ręcznie uruchomienie procedury przenumerowania lekcji, która może być przydatna w przypadku ewentualnych niezgodności w tym zakresie. Opcja jest dostępna w panelu dyrektorskim: Dzienniki->Tematy->Tematy z przedmiotów->Wybór klasy/zespołu i przedmiotu oraz panelu nauczycielskim: Tematy->Tematy z przedmiotów->Wybór klasy/zespołu i przedmiotu
 • w panelu dyrektorskim (konfiguracje) umożliwiono określenie ile dni w przód ewentualnie powinni widzieć nauczyciele w interfejsach prowadzenia lekcji
 • w różnych dziennikach umożliwono sortowanie elementów dla wybranych kryteriów - nazwa dziennika, typ dziennika, liczba uczniów, założyciel
 • podczas wystawiania ocen semestralncyh i rocznych dodano informacje o frekwencji ucznia w odniesieniu do przedmiotu niezależnie od klasy/zespołu. Wcześniej nauczyciel widział informacje o frekwencji ucznia z przedmiotu w klasie/zespole, w którym odbywała się lekcja
 • podczas zbiorczego wpisywania ocen rocznych lub z określonej kolumny uczniom w II semestrze udostępniono opcję wczytania ocen semestralnych, które następnie można zapisać lub zmodyfikować. Opcja może się przydać w sytuacji kiedy w II semestrze chcemy przepisać uczniom z danego przedmiotu oceny semestralne jako cząstkowe. Inne zastosowanie to przypadek kiedy chcemy wystawić uczniom oceny roczne identyczne jak semestralne
 • w panelu dyrektorskim w analizie realizacji planu nauczyciela dodano możliwość odpisywania lekcji
 • w kartotece ucznia dodano możliwość wgrania zdjęcia (dyrektor lub wychowawca). W interfejsach prowadzenia lekcji dla uczniów, którym zdjęcie przypisano można szybko je podejrzeć najeżdżając kursorem myszki na nazwisko i imię
 • dodano interfejs pozwalający na analizę zajętości poszczególnych sal lekcyjnych w wybranych godzinach dla określonego tygodnia na podstawie wprowadzonych planów lekcji. Opcja dostępna jest w panelu dyrektorskim oraz nauczycielskim w menu Plany lekcji->Zajętość sal
 • w panelu dyrektroskim w menu przeglądu obecności (Dzienniki->Frekwencja->Frekwencja - przegląd) uwzględnione zostały klasy młodsze, których zajęcia powinny być prowadzone w dziennikach różnych
 • w wydrukach dzienników dotychczasowe puste kolumny "podpis" zamieniono na informacje o osobie, która prowadziła dane zajęcia/dokonała wpisu
 • w panelu dyrektorskim przebudowano moduł podejrzeń konfliktów obecności
 • w panelu nauczyciela dodano opcję analizy własnego czasu pracy z ewentualnym uwzględnieniem różnych dzienników czy ich grupowaniem. Opcję można uruchomić z dwóch miejsc: Lekcje->Czas pracy lub Różne dzienniki->Czas pracy
 • w różnych dziennikach pod kątem dziennika internatu umożliwono zapis planu również na niedzielę
 • podczas zakładania/edycji dziennika (różne dzienniki) udostępniono nowy rodzaj dziennika - dziennik internatu. Po utworzeniu takiego dziennika oraz uruchomieniu go dostępna będzie opcja Dodatkowe zapisy gdzie można wprowadzać: rozkad zajęć, roczny plan pracy, uwagi oraz kontakty z rodzicami i nauczycielami
 • w dziennikach KN również dostępna jest opcja Dodatkowe zapisy gdzie można wprowadzić: program zajęć (cele, zadania, tematyka zajęć) oraz zapis dodatkowych czynności
 • w dziennikach przedszkola ramowy rozkład dnia również został przeniesiony do opcji Dodatkowe zapisy
 • w przeglądach tygodniowych obecności statusy oznaczające niebecność nieusprawiedliwioną zostały oznaczone czerwonym kolorem
 • usprawniono opcje przekazywania wiadomości kolejnym użytkownikom z uwzględnieniem zawartych w niej załączników
 • podczas tworzenia nowego zespołu w module planowania zastępstw udostępniono przyciski pomocnicze pozwalające na wybranie wszystkich chłopców lub wszystkich dziewcząt z danej klasy
 • udostępniono dział faq - najczęściej zadawane pytania, który z biegiem czasu będzie uzupełniany