mobiDziennik - historia zmian dziennika elektronicznego

Wersja 17.4 - 7 czerwca 2024

 • Panel dyrektora

  • wprowadzono nowy typ szkoły “Pozaszkolna placówka specjalistyczna”
  • usprawniono automat do układania dyżurów pod kątem bardziej równomiernego obsadzania dyżurów na przestrzeni tygodnia
  • w eksporcie OSON Sekretariat Krakfin dodano adresy e-mail rodziców/opiekunów
  • zmodyfikowano działanie wyszukiwarki w księdze uczniów - dodano możliwość wyszukiwania na podstawie imienia lub/i nazwiska lub/i pełnego numeru z księgi uczniów
  • wprowadzono ograniczenie kasowania kategorii uwag - od teraz możliwe wyłącznie jeżeli w danej kategorii nie ma żadnej uwagi
  • w podejrzeniach konfliktów sal i planów lekcji uwzględniono wszystkie grupy planu oraz różne dzienniki. Dotychczas konflikty były wykazywane tylko w obrębie jednej grupy.
  • w zakresie legitymacji szkolnych (Sekretariat -> Legitymacje):
   • szkołom, które nie posiadają modułu Sekretariat, nadano ograniczony dostęp do legitymacji. Pozwala to na wygenerowanie legitymacji w celu złożenia zamówienia na wydruk przez mobiDziennik. W takim przypadku szkoły nie mogą samodzielnie generować plików .pdf z gotowymi legitymacjami.
   • wprowadzono opcję "Rezerwacja blankietów", która umożliwia szkołom wstępne zarezerwowanie przybliżonej liczby legitymacji do zamówienia. Szkoły, które dokonają rezerwacji, będą traktowane priorytetowo, co oznacza, że ich zamówienia będą realizowane w pierwszej kolejności.
   • w opcji generowania legitymacji:
    • umożliwiono generowanie legitymacji MEiN w formie kart wykonanych z polichlorku winylu (PCV) w formacie ID-1.
    • wprowadzono możliwość zmiany rozmiaru czcionki oraz określenia wersalików.
    • zmodernizowano wygląd interfejsu modułu.
   • w opcji generowania mLegitymacji:
    • umożliwiono wybór uczniów z różnych klas.
    • zmieniono źródło daty wydania legitymacji: zamiast wprowadzania jednej daty dla wszystkich uczniów podczas generowania legitymacji, teraz informacja ta jest pobierana z kartoteki każdego z wybranych uczniów.
    • umożliwiono indywidualny wybór generowania legitymacji dla ucznia niepełnosprawnego.
   • zaktualizowano instrukcję dotyczącą legitymacji szkolnych uwzględniając najnowsze zmiany
  • w module automatycznego układania planów lekcji:
   • wprowadzono możliwość uzupełnienia preferowanych godzin zakończenia zajęć
   • wprowadzono funkcję kopiowania grup przydziałów
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • do stron tytułowych wszystkich rodzajów dzienników dodano informacje o adresie, województwie, powiecie, gminie - wczytywanych na podstawie RSPO
  • w module SPN:
   • w opcji “Przedmioty uczniów” umożliwiono określenie realizacji przedmiotu z oznaczeniem “Ocena nieobowiązkowa”. Ustawienie określa, że w celu wygenerowania świadectwa nie będzie konieczne wystawienie uczniowi oceny z tego przedmiotu, a zatem będzie możliwe wydrukowanie świadectwa z wykreskowanym polem na ocenę z danego przedmiotu.
   • wprowadzono możliwość określania kolorów zawodów w obrębie klasy. Kolory mają pomagać z odróżnieniu uczniów uczących się różnych zawodów w jednej klasie. Określony dla danego zawodu kolor jest widoczny przy uczniu w przeglądzie uczniów w klasie (z konta administratora/dyrektora i nauczyciela) oraz na lekcji (na koncie nauczyciela). Po najechaniu kursorem myszy wyświetlają się informacje o zawodzie.
   • przy nazwie danego RPN dodano ikonę informacyjną widoczną w przypadku, gdy w rozporządzeniu określono dodatkową adnotację, np. "Nie dotyczy uczniów…”
   • podczas dodawania przedmiotu wprowadzono obowiązek wyboru przedmiotu z dziennika
  • w zakresie arkuszy ocen i świadectw:
   • w opcji generowania świadectwa wprowadzono precyzyjny podgląd treści ocen opisowych
   • wprowadzono możliwość wyboru, czy symbol wzoru świadectwa ma być drukowany
   • zaktualizowano arkusz ocen MEiN-I/44/1 SP zgodnie z rozporządzeniem MEiN z dnia 4 grudnia 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków
   • dopracowano wzory świadectw zgodznie z najnowszymi wytycznymi MEiN
   • zaktualizowano świadectwa ukończenia liceum, technikum i branżowej szkoły II stopnia zgodnie z rozporządzeniem z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków.
   • w przeglądzie arkuszy ocen dla danej klasy uwzględniono również uczniów nieaktywnych. Tacy uczniowie sa wykazywani przekreśloną, czerwoną czcionką
  • dostosowano zaświadczenie o kursie zawodowym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r.
  • zwiększono limit znaków nazwy szablonu ankiety ze 100 na 200 znaków
  • do wydruku rejestru wypadków dodano kolumnę “Uwaga”
  • zmieniono określanie wychowawstwa dla nauczyciela, aby było na podstawie daty końca aktywności
  • w dziennikach indywidualnego nauczania:
   • zablokowano możliwość tworzenia dodatkowych zespołów
   • wprowadzono blokadę zamawiania wydruku w przypadku, gdy wpisano do niego więcej niż jednego ucznia
 • Panel nauczyciela

  • Specjalistom, którzy prowadzą zajęcia w dzienniku zajęć specjalistycznych z danym uczniem, nadano możliwość przeglądania ocen i frekwencji ucznia w jego kartotece
 • Panele wszystkich użytkowników

  • w przeglądzie ocen ucznia, dla niepunktowych systemów oceniania, w przypadku punktowych grup ocen wprowadzono wyświetlanie podsumowania punktów na dany semestr/rok szkolny

Wersja 17.3 - 9 stycznia 2024

 • Panel dyrektora

  • w opcji: Sekretariat -> Sprawozdawczość (SIO):
   • wprowadzono zbiorczy przegląd danych dot. realizacji zajęć religii/etyki
   • w opcji wychowanie do życia w rodzinie wycofano klasy 1 - 3 szkoły podstawowej oraz dodano podsumowanie dla każdej ze szkół
   • w opcji korzystanie ze świetlicy również dodano podsumowanie dla każdej szkoły
  • moduł dyżurów:
   • w module zastępstw w opcji dodawania nowego zastępstwa (lub edycji istniejącego zastępstwa) dodano informację o przerwach, podczas których nauczyciel pełni dyżur
   • zrezygnowano z uwzględniania preferowanych godzin niedostępności podczas układania dyżurów
   • w podsumowaniu nauczycieli, w kolumnie “Aktualna l. dyż./lek.” wprowadzono sumowanie jednostek lekcyjnych w lekcjach z dzienników nie pokrywających się ze słownikiem godzin obowiązującym w danym planie
  • w opcji: Dzienniki -> Oceny -> Uczniowie bez ocen -> dodano zestawienie "Uczniowie bez żadnej oceny cząstkowej standardowej"
  • w rejestrze wypadków:
   • usprawniono formę wizualną wydruku protokołu
   • dodano informację, o osobie, która dokonała ostatniej edycji danego zdarzenia/wypadku, uwzględniono informacje o czasie oraz adresie IP
  • zmodyfikowano import z programu OSON by w przypadku przesłania pustych pól, dane w mobiDzienniku nie zostały wyczyszczone
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • wprowadzono automatyczne umieszczanie przedmiotów rozszerzonych w wydruku dziennika wyłącznie na podstawie SPN. W przypadku braku danych w module SPN - przedmioty rozszerzone zostaną umieszczone na podstawie oznaczenia przedmiotu rozszerzonego w edycji danego przedmiotu (z konta dyrektora/administratora: Zasoby -> Przedmioty)
  • w zakresie informacji specjalisty:
   • wprowadzono możliwość wyznaczenia konkretnego dziennika różnego specjalisty podczas dodawania nowej informacji specjalisty
   • umożliwiono zapis wielu diagnoz dla tego samego ucznia przez jednego specjalistę
   • zróżnicowano interfejs dodawania nowej informacji oraz edycji istniejącej informacji
   • w edycji informacji specjalisty dodano przycisk umożliwiający jej skasowanie
   • zróżnicowano interfejs przeglądu informacji specjalisty na koncie dyrektora oraz nauczyciela
   • w wydruku zajęć specjalistycznych danego dziennika będą wykazywane diagnozy powiązane z tym dziennikiem i/lub niepowiązane z żadnym dziennikiem, ale dotyczące ucznia i specjalisty związanego z dziennikiem o którym mowa
  • usprawniono wydruk dyżurów poprzez ujednolicenie szerokości kolumn
  • zwiększono dopuszczalną liczbę znaków podczas uzupełniania nazwy dzienników różnych z 100 do 150
  • w wydruku karty wycieczki dodano uwzględnianie godziny wyjazdu oraz powrotu w terminie wycieczki
  • usprawnienie liczenia zastępstw w powiadomieniu znajdującym się w menu (czerwone kółko z liczbą)
  • w module Arkusze WOPFU/IPET wprowadzono 3 nowe wzory arkuszy:
   • IPET - wzór mobDziennik (ogólny)
   • IPET - wzór mobiDziennik (szczegółowy)
   • WOPFU - wzór mobiDziennik
 • Panel nauczyciela

  • w opcji Lekcje poprawiono wyświetlanie się dyżurów odbywających się w tym samym czasie
  • w przeglądzie planu lekcji dodano podział dyżurów na kolumny w przypadku więcej niż jednego dyżuru w tym samym czasie
  • podczas wpisywania uwagi przez lekcję wprowadzono możliwość oznaczania osób, które mają zostać powiadomione o nowej uwadze
  • wprowadzono limit 100 ocen “+/-” w danej kolumnie
 • Panel rodzica, ucznia, użytkownika zewnętrznego

  • zrezygnowano z domyślnego oznaczania chęci otrzymywania powiadomień e-mail podczas zakładania nowego konta użytkownika
  • wyłączono domyślnie oznaczoną chęć powiadomień e-mail na kontach użytkowników
  • w raporcie dziennym i tygodniowym zrezygnowano z uwzględniania ocen z dzienników różnych nieoznaczonych jako główne oraz oznaczonych jako niewidoczne dla rodzica/ucznia
  • w aplikacji mobilnej dodano dni wolne w kalendarzu
 • Panele wszystkich użytkowników

  • w formularzach został zaimplementowany mechanizm sprawdzający obecność znaku spacji na początku lub na końcu treści w polu. Od tego momentu taki znak automatycznie zostanie usunięty podczas opuszczania pola, wyjątkiem powyższej reguły jest formularz znajdujący się w panelu logowania oraz pola przeznaczone do wpisania hasła
  • usprawniono algorytm losowania szczęśliwego numerka
  • w aplikacji mobilnej:
   • zmodyfikowano sposób wyświetlania przycisków w menu użytkownika
   • usprawniono przesyłanie powiadomień o nowej wiadomości

Wersja 17.2 - 21 listopada 2023

 • Panel dyrektora

  • w module dyżurów:
   • wprowadzono nowy mechanizm automatycznego układania dyżurów, który jest znacznie efektywniejszy niż jego poprzednik
   • odświeżono interfejs układania dyżurów, by ułatwić przegląd i weryfikację danych czy planowanie dyżurów
   • uwzględniono przypadki przerw pokrywających się czasowo, np. 07:40 - 08:00 i 07:50 - 08:00
  • w preferencjach globalnych planu lekcji wprowadzono konfigurację maksymalnej liczby przerw z rzędu, na których nauczyciel może pełnić dyżur
  • w słowniku dopasowania rejonów i sal wprowadzono możliwość zbiorczego dopasowania rejonu lub sali klikając w nagłówek kolumny lub wiersza
  • w funkcji przepisywania godzin dyżurów dla danego planu lekcji uwzględniono również przepisywanie słownika powiązań rejonów dyżurów i przerw
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • w edycji różnych dzienników wprowadzono ustawienie dotyczące uwzględniania czasu trwania lekcji/zajęć danego dziennika do obliczania proporcji czasu dyżurowania nauczycieli
  • wydruk obecności dziennika internatu - usprawnienie wydruku w przypadku dużej liczby jednostek lekcyjnych
 • Panele wszystkich użytkowników

  • w przeglądach wypożyczonych książek z mobiBiblioteki wprowadzono informację o numerze inwentarzowym danej książki

Wersja 17.1 - 25 października 2023

 • Panel dyrektora

  • w module automatycznego układania planu lekcji wprowadzono zbiorczy podgląd planu klas, nauczycieli i sal, po otrzymaniu wygenerowanego planu
  • w listach uczniów dodano możliwość dodania kolumn z adresem szkoły obwodowej oraz adresem szkoły nauki ucznia
  • dla kont, którym przydzielono uprawnienie "Sekretariat", a jednocześnie nie nadano dostępu do analiz dzienników udostępniono dostęp do menu "Analizy", ale jedynie do podejrzeń konfliktów danych uczniów
  • podczas dodawania/edycji nauczyciela wprowadzono automatyczną weryfikację czy podany numer PESEL jest unikalny
  • w konfiguracji panelu rodzica/ucznia wprowadzono zasadę, że jeżeli wyłączono widok menu frekwencji to automatycznie wyłączana jest możliwość usprawiedliwiania przez rodziców/pełnoletnich uczniów
  • w kartotece ucznia dla powiązanych kont udostępniono informację o statusie weryfikacji dwuetapowej wraz z możliwością jej włączania/wyłączania
  • wycofane zostały tabelaryczne wydruki wszystkich planów klas i nauczycieli
  • automatyczne układanie dyżurów zostało ulepszone pod kątem uzyskiwania większego stopnia obsadzenia oraz jakości dyżurów
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • w dodatkowych zespołach dzienników różnych umożliwiono zapis dodatkowych wychowawców
  • zaktualizowano wydruki:
   • MEN-I/73 - zaświadczenie o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego do wzoru MEiN-I/81
   • MEN-I/74 - informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej do wzoru MEiN-I/82
  • w wydruku dziennika internatu:
   • w rocznym planie pracy wycofano numerowanie poszczególnych akapitów oraz dodano między nimi większe przerwy aby uczytelnić wydruk
   • dodano wydruk Wykaz uczęszczania wychowanków na zajęcia
  • podczas wpisywania uwagi pojedynczemu uczniowi wprowadzono możliwość wyboru osób, do których powinno zostać wysłane powiadomienie o uwadze. Osoby do powiadomienia można wybrać spośród 3 grup: wychowawców ucznia, dyrektorów/administratorów oraz nauczycieli
  • moduł arkuszy IPET został przebudowany na arkusze WOPFU/IPET:
   • podczas zapisu arkusza można wybrać czy jest to WOPFU czy IPET
   • na listach arkuszy dodano informację jaki został wybrany typ
   • aktualnie wszystkie dotychczasowe arkusze zostały zapisane jako IPET, jeżeli trzeba to należy dany dokument edytować i wybrać prawidłowy typ
   • w panelu dyrektora/administratora zmodyfikowano widok modułu tzn. najpierw są wyświetlane klasy, w których zapisano jakikolwiek arkusz wraz z ich liczbą z podziałem na typy, następnie po kliknięciu w daną klasę pojawia się lista uczniów, którym jakiś arkusz zapisano (również z liczbą i podziałem na typy), a po wybraniu konkretnego ucznia pojawiają się jego arkusze
   • w późniejszym czasie zostanie również zmodyfikowany systemowy wzór arkusza IPET oraz zostanie dodany systemowy wzór WOPFU
  • w module oświadczeń:
   • wprowadzono termin składania decyzji, które oznacza datę, do której oświadczający może złożyć oświadczenie lub zmienić decyzję
   • umożliwiono dodanie do wzoru tylko jednego przycisku decyzyjnego
   • na listach oświadczeń będą wykazywane tylko te związane z bieżącym rokiem szkolnym, natomiast w dziennikach archiwalnych włączono możliwość przeglądu wcześniejszych oświadczeń (związanych z danym rokiem szkolnym wybranego dziennika)
  • w zestawieniu lekcji nieuruchomionych:
   • w pozycji "Pokaż lekcje" zrezygnowano z pierwszych dwóch opcji wybory, na ten moment pozostała tylko opcja "nieuruchomione, nieodwołane i niemające niczego w zamian"
   • w panelu nauczyciela przy każdej wykazanej lekcji dodano przycisk umożliwiający jej uruchomienie
  • w zachowaniu wybranego ucznia pod przeglądem uwag dodano informację o sumie punktów wynikających z uwag jeżeli zostały one wprowadzone
  • w arkuszach ocen wprowadzono mechanizm, który podczas generowania pliku pdf automatycznie zmniejsza wielkość czcionki dla wpisanych szczególnych osiągnięć jeżeli jest to konieczne. Niemniej w przypadku bardzo długich zapisów może okazać się, że treść należy skrócić aby nie doszło do nieprawidłowego wydruku arkusza
  • podczas tworzenia nowego lub edycji istniejącego konta powiązanego z uczniem system będzie informował jeżeli w loginie zostanie wpisany na końcu znak spacji. Ostrzeżenie o takiej sytuacji pojawi się również w pliku pdf jeżeli zostanie użyta opcja "wygeneruj hasło na wydruk"
  • w kartotece ucznia w sekcji "Klasy i zespoły ucznia" opcję skasowania powiązania z klasą pozostawiono tylko w przypadku kiedy uczeń ma więcej niż 1 powiązanie z klasami
  • w zestawieniu lekcji według znaczników przeznaczono więcej miejsca na wyświetlanie tematu w przypadku kiedy wybrano wyświetlanie poszczególnych lekcji
  • na etapie dodawania/edycji dzienników różnych dodano walidację wyboru poziomu edukacji w przypadku wyboru zmiennego składu
  • podczas dodawania/edycji ucznia wprowadzono blokadę podania takiego samego adresu e-mail dla ojca/opiekuna prawnego oraz matki/opiekunki prawnej. Dotyczy to zarówno kartotek tzw. bieżących uczniów jak i uczniów w bazie sekretariatowej
  • w opcji zbiorowego generowania kont dostępowych wyszczególniono komunikat informujący o możliwości wykorzystania adresów e-mail z kartotek uczniów
  • dla punktowych grup ocen umożliwiono korzystanie zarówno ze znaku kropki jak i przecinka przy określaniu maksymalnej liczby punktów
 • Panel nauczyciela

  • w lekcjach uruchamianych w dzienniku zajęć przedszkola wycofano średnie ocen oraz możliwość zapisu ocen śródrocznych/rocznych
  • w zwolnieniach sekcję "Zwolnienia mojej klasy" uruchomiono również dla wychowawców klas 1-3 szkoły podstawowej oraz przedszkoli
 • Panel rodzica, ucznia, użytkownika zewnętrznego

  • na kontach rodziców w opcji edycji profilu dodano szczegółowy komunikat związany z możliwością scalania/łączenia swoich kont
  • w opcji Moje konto -> Połączone konta -> Połącz konto wprowadzono blokadę uruchomienia operacji dla kont różnych płci
 • Panele wszystkich użytkowników

  • zaktualizowana została aplikacja mobilna, w której m.in. wprowadzono automatyczne dostosowywanie wielkości czcionki do ustawień systemowych urządzenia, podnosząc w ten sposób komfort z jej korzystania. Usprawniono również działanie powiadomień
  • w wiadomościach, grupach odbiorców, płatnościach i komunikatach usunięto osobną grupę "Użytkownicy zewnętrzni", a grupę "Rodzice" zamieniono na "Rodzice i użytkownicy zewnętrzni". Osoby o takim rodzaju konta na liście użytkowników będą w nawiasie zawierać opis, że nie są rodzicami/opiekunami, a użytkownikami zewnętrznymi

Wersja 17.0 - 1 września 2023

 • Panel dyrektora

  • wprowadzono testowy moduł automatycznego układania planu lekcji
   • aby opcja mogła poprawnie zadziałać należy uzupełnić m.in. preferencje układania, grupowanie zespołów czy przydziały - są to opcje, które również zostały dodane do systemu. Instrukcja związana z tymi zagadnieniami znajduje się pod adresem: https://mobidziennik.pl/pliki/inne/instrukcja-plan-lekcji.pdf
   • sama opcja zamawiania znajduje się w menu "Plany->Automatyczne układanie planu". Składając zamówienie prosimy o dokładne zweryfikowanie wszystkich danych, gdyż jakikolwiek błąd może pozbawić nas szans na ułożenie planu. Po złożeniu zamówienia, prosimy o cierpliwe oczekiwanie na rezultat, który może pojawić się po kilku godzinach lub dniach, gdyż w obecnej fazie samodzielnie weryfikujemy ułożone plany.
   • chcemy podkreślić, że moduł nie jest jeszcze w pełni gotowy i może nie osiągać idealnych wyników we wszystkich przypadkach. Planujemy fazę testów tej funkcji podczas roku szkolnego 2023/2024.
    Dodatkowo zapewniamy, że przez najbliższe dwa lata moduł będzie dostępny za darmo.
    Ponadto, nie mamy pewności, czy zarezerwowana moc obliczeniowa na okres testowy będzie wystarczająca dla wszystkich chętnych. Natomiast będziemy dokładnie obserwować wyniki i zgłaszane przez użytkowników uwagi, aby systematycznie wprowadzać poprawki i usprawnienia. Państwa opinie i zaangażowanie będą dla nas niezwykle cenne w tym procesie
  • rejestr nieobecności nauczycieli został przeniesiony do menu "Zastępstwa"
  • w zakresie sekretariatu:
   • podczas edycji kartoteki w księdze uczniów nawet jeżeli zaznaczono opcję "zapisz identyczne dane również w kartotece ucznia z bieżącego roku szkolnego" to określone dane nie zostaną zapisane w kartotece jeżeli w księdze są puste
   • w sprawozdawczości SIO dla dynamicznych kalendarzy wyboru daty wprowadzono ograniczenia do zakresu roku szkolnego w rozumieniu 1 września do 31 sierpnia
  • przy dodawaniu do klasy uczniów przez opcję "Zasoby -> Klasy i zespoły -> Wybór klasy -> Zarządzaj uczniami -> Przypisz wolnych" jeżeli wybrano ucznia z bazy sekretariatowej (tzw. pozostali uczniowie), który posiada już wpis w księdze uczniów, to numer z księgi zostanie automatycznie wpisany do jego kartoteki
  • w zespołach oznaczonych jako tzw. szablon dziennika różnego uniemożliwiono zmianę ich typu na klasę. Są to zespoły, które zostały utworzone podczas dodawania dziennika różnego o zmiennym składzie lub zostały zapisane jako zespoły dodatkowe dla danego dziennika różnego
  • w eksporcie do SOU pominięto uczniów nieaktywnych w żadnej klasie
  • w menu "Zasoby -> Uczniowie" przywrócono opcję Uczniowie bez zdjęć
  • w wybranych opcjach edycyjnych w kartotece ucznia, po ich zapisie dodano wyświetlanie odpowiednich przycisków powrotu do klasy ucznia lub listy uczniów w zależności jaką ścieżką użytkownik uruchomił wcześniej kartotekę
  • na liście przedmiotów zamieniono miejscami kolumny oznaczające kolejność oraz systemowe id
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • przy dodawaniu/edycji dziennika różnego:
   • nauczycielom dodano możliwość określania głównego wychowawcy oraz wychowawców dodatkowych
   • w przypadku zdefiniowania tylko jednej szkoły zostanie ona wybrana automatycznie
   • zrezygnowano z odgórnego ustawiania domyślnej daty aktywności uczniów
   • zakres możliwych do wyboru dat ograniczono do ram roku szkolnego
  • w dodatkowej kartotece ucznia:
   • dodano pozycje:
    • promowany z wyróżnieniem
    • przedłużenie okresu nauki - informacja wykorzystywana również w arkuszach ocen
    • ukończył szkołę
    • ukończył szkołę z wyróżnieniem
    • nie ukończył szkoły
   • jeżeli uczeń będzie na koniec roku niepromowany, nie ukończył szkoły lub ma przedłużony okres nauki to należy to zaznaczyć za ostatni okres w części "promocja". Taki uczeń będzie zaimportowany do dziennika na nowy rok szkolny, ale bez przypisania do jakiejkolwiek klasy
   • ponadto w klasach promocyjnych opcje związane z ukończeniem szkoły nie będą widoczne
  • w wydruku dziennika lekcyjnego dla klas 1-3 szkoły podstawowej obsłużono sytuacje, w których przez cały tydzień nie wpisano żadnych lekcji, ale wprowadzono dni wolne
  • w wydruku "Realizacja programu zajęć" dziennika zajęć specjalistycznych, dla opcji generowania całościowego (w przeglądarce lub przez zamówienia wydruków) wprowadzono pomijanie tygodni, w których nie wpisano żadnych lekcji
  • w szkołach dla dorosłych dla wydruków "Zestawienie ocen..." uwzględniono przypadki, że dla danego numeru nie ma ucznia
  • w przeglądach ocen dla opcji drukowania wprowadzono rozwiązanie uwzględniające sytuację, w których jedna grupa ocen zawiera więcej kolumn niż maksymalna ich liczba, która może zmieścić się na jednej stronie
 • Panel nauczyciela

  • pedagogom, pedagogom specjalnym i psychologom wyłączono możliwość kasowania swoich dzienników
 • Panele wszystkich użytkowników

  • rozszerzono algorytm zapobiegania auto wylogowaniu m.in. dla przypadków długotrwałej pracy w systemowym edytorze tekstu

Wersja 16.9 - 16 czerwca 2023

 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • w module świadectw:
   • w opcji generowania świadectw dodano zielone podświetlenie oznaczajace uczniów, którym zatwierdzono oceny na świadectwo
   • w widoku listy zapisanych świadectw dla danej klasy dodano przycisk umożliwiajacy skasowanie wygenerowancyh świadectw (widoczny, gdy świadectwa nie są zablokowane)
  • dodano wzory świadectw i arkuszy ocen wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków:
   • świadectwa promocyjne:
    • MEiN-I/1/1 dla uczniów klas I–III szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży
    • MEiN-I/3/1 dla uczniów klas IV–VII szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży
    • MEiN-I/4-w/1 dla uczniów klas IV–VII szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży – z wyróżnieniem
    • MEiN-I/5/1 dla uczniów klas VII oddziałów przysposabiających do pracy organizowanych w szkołach podstawowych dla dzieci i młodzieży
    • MEiN-I/6/1 dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klas I–VII szkoły podstawowe
    • MEiN-I/13/2 dla uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży
    • MEiN-I/14-w/2 dla uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży – z wyróżnieniem
    • MEiN-I/19/2 dla uczniów technikum
    • MEiN-I/20-w/2 dla uczniów technikum – z wyróżnieniem
    • MEiN-I/23/2 dla uczniów branżowej szkoły I stopnia
    • MEiN-I/24-w/2 dla uczniów branżowej szkoły I stopnia – z wyróżnieniem
    • MEiN-I/28/2 dla uczniów szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy
   • świadectwa ukończenia:
    • MEiN-I/8/1 dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży oraz dla słuchaczy szkoły podstawowej dla dorosłych, zawierające znak graficzny PRK II
    • MEiN-I/9-w/1 dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży, zawierające znak graficzny PRK II – z wyróżnieniem
    • MEiN-I/10/1 dla uczniów oddziału przysposabiającego do pracy organizowanego w szkole podstawowej dla dzieci i młodzieży, zawierające znak graficzny PRK II
    • MEiN-I/11/1 dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do szkoły podstawowej, zawierające znak graficzny PRK II
    • MEiN-I/25/2 dla uczniów branżowej szkoły I stopnia
    • MEiN-I/26-w/2 dla uczniów branżowej szkoły I stopnia – z wyróżnieniem
    • MEiN-I/29/2 dla uczniów szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy
    • MEiN-I/30/2 dla słuchaczy szkoły policealnej
   • arkusze ocen:
    • MEiN-I/48/2 dla uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży
    • MEiN-I/50/2 dla uczniów technikum
    • MEiN-I/51/2 dla uczniów branżowej szkoły I stopnia
   • wycofano dotychczas obowiązujące odpowiedniki ww. świadectw i arkuszy ocen (dotychczas założone arkusze ocen są prowadzone do czasu zakończenia przez uczniów kształcenia w danej szkole)

Wersja 16.8 - 12 czerwca 2023

 • Panel dyrektora

  • w menu "Plany" dodano rejestr nieobecności nauczycieli, w którym należy zapisywać całodniowe nieobecności jak np. zwolnienia lekarskie. Określone zapisy z niedostępności nauczycieli zostały przeniesione do tego rejestru, a w niedostępnościach powinny być zapisywane przypadki, w których nauczyciel nie może lub nie preferuje prowadzić lekcji w danych terminach
  • w godzinach pracy oraz niedostępnościach nauczycieli umożliwiono zapis kilku zakresów godzinowych dla danego dnia tygodnia
  • ponadto w niedostępnościach nauczycieli wprowadzono oznaczenie czy dana niedostępność jest bezwzględna czy preferowana w układaniu planu lekcji oraz możliwość wyboru czy dany wpis ma być uwzględniany w module zastępstw na etapie określania dostępności nauczycieli
  • wycofano również oznaczenie "czy zwolnienie lekarskie" w słowniku niedostępności
  • przy salach dodano możliwość określenia:
   • pojemności czyli maksymalnej liczby uczniów, którzy jednocześnie mogę uczestniczyć w lekcji
   • maksymalnej liczby równoczesnych lekcji czyli liczby klas/zespołów, które mogą mieć lekcje jednocześnie. Standardowo jest to 1, ale np. na hali sportowej mogą być to już 2 klas/zespoły
   • typu sali na podstawie domyślnego słownika, który można modyfikować w opcji "Zasoby -> Słowniki -> Słownik sal -> Słownik typów sal"
   • powyższe opcje będą docelowo wykorzystywane w układaniu planu lekcji
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • w zakresie arkuszy ocen wprowadzono precyzyjne określanie szerokości nazwy przedmiotu, aby określić ile linii dana pozycja zajmie
  • w zakresie świadectw wprowadzono:
   • analogiczne określanie szerokości wpisu
   • możliwość wyboru czcionki mniejszej niż ta ustawiona domyślnie dla danego wzoru świadectwa
   • możliwość wprowadzania skrótów na etapie uzupełniania ocen na świadectwo
   • dla szczególnych osiągnięć:
    • uproszczono redagowanie tekstu poprzez umieszczenie pojedynczego pola z obsługą wielu linii treści
    • również wprowadzono analogiczne precyzyjne określanie szerokości tekstu oraz możliwość zmniejszenia rozmiaru czcionki
  • w arkuszach ocen przy wczytywaniu danych do strony za bieżący rok szkolny, wprowadzono zasadę, że będzie umieszczona dokładnie taka treść szczególnych osiągnięć jak na świadectwie
  • w szkołach specjalnych przysposabiających do pracy w zestawieniu ocen klasyfikacyjnych zrezygnowano z dodatkowej pozycji z wykazem ocen oraz średnich końcowych
 • Panel nauczyciela

  • w lekcjach prowadzonych w dziennikach różnych dodano kolumnę ze średnią roczną/podsumowaniem punktowym rocznym w przypadku przełączenia się na ostatni okres

Wersja 16.7 - 18 maja 2023

 • Panel dyrektora

  • konfiguracja "Czy wysyłać powiadomienia o zastępstwach w dziennikach zajęć świetlicy szkolnej?" została przeniesiona z ustawień ogólnych do konfiguracji panelu rodzica/ucznia, co powoduje że ograniczenie wysyłanych powiadomień będzie dotyczyć tylko rodziców i uczniów
  • w imporcie ocen końcowych z lat poprzednich obsłużono przypadki, w których występowałyby rozbieżności w wielkości liter nazw przedmiotów na świadectwo między rokiem archiwalnym, a bieżącym
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • z wydruku dziennika zajęć specjalistycznych usunięto pozycję "Informacje o uczniach"
  • podczas zapisu zwolnienia zrezygnowano z automatycznego uzupełniania pól na wybór zakresu dat
 • Panele wszystkich użytkowników

  • rozbudowano aplikację mobilną, w której najważniejsze zmiany to:
   • ciemny motyw, który można włączać/wyłączać w głównym menu
   • dodatkowe zabezpieczenie, które można uruchomić w edycji profilu. Jest to funkcja, która po jej włączeniu będzie weryfikować użytkownika po 5 minutach nieaktywności, co oznacza że jeżeli będzie on nieaktywny i ponownie będzie chciał skorzystać z aplikacji, będzie musiał potwierdzić swoją tożsamość przy użyciu biometrii lub hasła
   • zmiana sposobu wysyłania powiadomień, by na dane urządzenie były wysyłane wyłącznie te, które dotyczą obecnie zalogowanego użytkownika
  • w dotychczasowej opcji autoryzacji nowych urządzeń:
   • zmieniono nazewnictwo na "weryfikacja dwuetapowa" (2FA)
   • włączanie/wyłączanie opcji przez użytkownika usunięto z edycji profilu i przeniesiono pod osobny przycisk w opcji "Moje konto"
   • dodano możliwość ustawienia weryfikacji również przez e-mail, a nie tylko przez aplikację mobilną
   • w zależności od wyboru domyślnego rodzaju taki sam zostanie wybrany na ekranie weryfikacji w przypadku logowania z niezaufanego urządzenia. Można będzie jednak niezależnie przełączać się między nimi
   • wprowadzono również możliwość dostępu jednorazowego tzn. po weryfikacji urządzenia będzie możliwe korzystanie z niego do momentu wylogowania. Kolejna próba logowania z tego samego urządzenia będzie wymagać weryfikacji
   • w przypadku włączania weryfikacji przez dyrektora/administratora/wychowawcę innemu użytkownikowi domyślnie będzie ona ustawiana dla aplikacji mobilnej, o ile dany użytkownik z niej korzysta, a w przeciwnym razie będzie to weryfikacja przez e-mail (jeżeli jest aktywny na koncie). Jeżeli dana osoba, chcę zmienić domyślny rodzaj to będzie musiała to zrobić we własnym panelu
   • również samodzielne włączanie weryfikacji przez aplikację mobilną będzie powodować automatyczne ustawienie domyślnego rodzaju na aplikację
  • wprowadzono odgórną zasadę, że powiadomienia e-mail o otrzymaniu nowej wiadomości w systemie nigdy nie będą wysyłane do użytkowników zablokowanych

Wersja 16.6 - 29 marca 2023

 • Panel dyrektora

  • w module zastępstw w zakresie powiadamiania użytkowników:
   • zrezygnowano z wyboru rodzaju wysyłanych powiadomień - nie będzie więc już wyboru między opcjami "na pocztę e-mail" lub "wewnątrz systemu poprzez moduł wiadomości", lecz zawsze będzie funkcjonować tylko druga z tych opcji
   • dodano pamiętanie dla użytkownika ostatnio wybranych przez niego rodzajów użytkowników, którzy mają zostać powiadomieni. Opcja działa analogicznie do dotychczasowego pamiętania czy w ogóle wysyłać powiadomienia tzn. dotyczy konkretnego komputera/przeglądarki
   • dotychczas po wyborze nieobecnego nauczyciela system informował:
    • jeżeli w wybranym czasie miałby on zapisane lekcje w ramach innych zastępstw. Obecnie uwzględniono również przypadki gdyby taki nauczyciel miał zapisane jedynie dyżury powiązane z innymi zastępstwami
    • jeżeli w wybranym czasie miałby wpisane inne zastępstwa (za niego samego). Obecnie do takiego komunikatu dołożono spis zastępstw oraz możliwość przejścia do ich podglądu/edycji
  • w opcji "Zasoby -> Konfiguracje -> Ustawienia ogólne" dodano pozycję "Możliwość zmiany wszystkich statusów obecności przez wychowawców". Domyślnie wychowawca w module obecności może zmieniać statusy swoich uczniów w zakresie: nieobecności nieusprawiedliwionych, nieobecności usprawiedliwionych, zwolnień. Włączenie tej opcji pozwoli wychowawcy zmienić każdy status wpisany przez nauczyciela na dowolny inny. Nie dotyczy to tzw. białych/szarych główek
  • w sekretariatowej księdze uczniów:
   • uwzględniono przypadki uczniów, którzy na przestrzeni kilku lat szkolnych byli wypisywani ze szkoły, a następnie zapisywani ponownie
   • na liście uczniów oraz wydruku księgi w zakresie sortowania uczniów uwzględniono wpisy w rodzaju "1234 błędny wpis", tak aby taka osoba była wykazywana po numerze 1233
   • wyłączono automatyczne dodawanie do księgi uczniów, którym wprowadzono numer ewidencyjny 0 (zero). Dotychczasowe księgi również zostały wyczyszczone z zapisów o takim numerze
  • w menu "Analizy -> Zestawienia lekcji -> Zestawienie lekcji nauczycieli" dodano możliwość wyboru konkretnych klas/zespołów
  • przy zapisie godzin pracy oraz niedostępności nauczycieli zrezygnowano z automatycznego uzupełniania pól na wybór zakresu dat, w których dotychczas wybór "daty od" automatycznie powodował wstawienie takiej samej wartości do "daty do". Zmiana będzie sukcesywnie wprowadzana również w wybranych, pozostałych miejscach systemu
  • w podglądzie przedmiotu w sekcji "Przedmiot w planie lekcji" pogrubiono klasy, a zespoły oznaczono kursywą
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • w module świadectw dodano wzory:
   • MEN-I/16/2 dla uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży oraz dla słuchaczy liceum ogólnokształcącego dla dorosłych
   • MEN-I/17-w/2 dla uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży – z wyróżnieniem
  • w wydruku "Wykaz uczęszczania dzieci na zajęcia w świetlicy i tematyka realizowanych zajęć" dziennika zajęć świetlicy szkolnej wprowadzono zasadę pomijania uczniów, którzy dla wybranego tygodnia nie mają wpisanych żadnych statusów obecności dla zrealizowanych lekcji. Tabela z obecnościami nie jest również generowana jeżeli w wybranym okresie nie zrealizowano żadnych zajęć. Pozwoli to na ograniczenie liczby stron wydruku, zwłaszcza w dziennikach, do których przypisano bardzo wielu uczniów
  • wprowadzono przypomnienie dla uczestników szkoleń, które jest wysyłane w dniu poprzedzającym
  • w wydruku dziennika zajęć specjalistycznych "Diagnoza, program terapii, analiza postępów, wnioski i zalecenia do dalszej pracy" w przypadku uczniów nieaktywnych wprowadzono zasadę, że będzie wykazywana ostatnia klasa, w której uczeń był aktywny
  • aby uniknąć sytuacji, w których na skutek pracy z dziennikami różnymi w osobnych kartach przeglądarki, dochodzi np. do wykasowania lub edycji nieprawidłowego dziennika - wprowadzono dodatkowe ostrzegające komunikaty
 • Panel nauczyciela

  • w kalendarzach klasowych wprowadzono zasadę, że wychowawca nie może kasować wpisów, które zostały dodane przez dyrektora/administratora
 • Panel rodzica, ucznia, użytkownika zewnętrznego

  • dodano nowy rodzaj powiadomienia "aplikacja mobilna - powiadomienie o wpisaniu zapowiedzi sprawdzianu", które zostało automatycznie włączone u osób, które dotychczas miały włączoną opcję "aplikacja mobilna - powiadomienie o zapowiedzianych sprawdzianach na jutro na koniec dnia"
 • Panele wszystkich użytkowników

  • ze względów bezpieczeństwa wprowadzono brak możliwości bycia zalogowanym na tym samym użytkowniku, w ramach danego dziennika i roku szkolnego - jednocześnie (np. z różnych komputerów czy przeglądarek). Jeżeli użytkownik zaloguje się na swoje konto to na innych urządzeniach zostanie automatycznie wylogowany. Mechanizm nie obejmuje aplikacji mobilnych
  • w opcji szczęśliwego numerka:
   • przebudowano algorytm aby uwzględniał szerszy zakres czasowy przy określaniu niepowtarzalności numerka; pozwoli to uniknąć sytuacji, w których w przypadku licznych klas trafiają się uczniowie, którym nigdy nie wylosowano numerka
   • w powiadomieniu e-mail wprowadzono zasadę, że otrzymywać je będą tylko uczniowie oraz rodzice, dla których wylosowano numerek (mój lub mojego dziecka)
  • w zakresie logowań operacji użytkowników:
   • wprowadzono rejestrowanie samodzielnych wylogowań przez użytkownika
   • w opcji moje logowania zrezygnowano z rozbicia historii zdarzeń na osobne sekcje (logowania, nieudane logowania itd.), lecz wprowadzono jedną chronologiczną listę zawierającą logowania, nieudane logowania, wylogowania oraz auto wylogowania

Wersja 16.5 - 27 lutego 2023

 • Panel dyrektora

  • podczas dodawania nowego komunikatu wprowadzono możliwość wstawienia aktywnego linku, umożliwiając użytkownikom kliknięcie w link i otwarcie przypisanego mu adresu URL
  • w opcji "Dzienniki -> Lekcje poza planem, luźne wpisy -> Dodaj lekcję poza planem":
   • dodano możliwość wyboru dziennika różnego
   • w przypadku wyboru dziennika różnego, umożliwiono wprowadzenie dowolnych zakresów godzin
  • w opcji “Dzienniki -> Oceny -> Uzasadnienia ocen” dodano przycisk “Skasuj uzasadnienie” umożliwiający całkowite usunięcie uzasadnienia oceny
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • w zestawieniu ocen klasyfikacyjnych zmieniono sposób wyświetlania danych u uczniów, którym na podstawie szkolnego planu nauczania wystawia się opisowe oceny klasyfikacyjne. Dotychczas ocena opisowa "OP" wyświetlana była zbiorczo przy każdym przedmiocie z wyjątkiem religii/etyki i dodatkowych zajęć edukacyjnych. Teraz ocena wyświetli się jedynie przy przedmiocie, który został przypisany w szkolnym planie nauczania, ta zmiana ułatwi wykrycie brakujących ocen.
  • zmodyfikowano podejrzenia konfliktów danych uczniów - w przypadku, gdy nie wprowadzono imienia i nazwiska lub oznaczono, że osoba nie żyje - nie będzie wyświetlany komunikat o błędzie wynikający z błędnie wpisanego adresu
  • dokonano modyfikacji wyświetlania ocen przewidywanych w przeglądach ocen, poprzez wyłączenie ich wyświetlania w kolumnach z ocenami klasyfikacyjnymi, w przypadku gdy nie wpisano oceny klasyfikacyjnej. Oceny przewidywane będą wyświetlane jedynie w kolumnie przeznaczonej dla ocen przewidywanych klasyfikacyjnych.
  • w opcji "Sekretariat -> Baza uczniów" wycofano przycisk "Skasuj ucznia", który umożliwiał całkowite usunięcie ucznia z bazy danych bez pozostawienia żadnego śladu
  • uwzględniono przypadki, w których dla wybranego miesiąca/tygodnia nie zrealizowano ani nie odwołano żadnych lekcji, ale zostały wpisane dni wolne. Dotyczy to wydruków różnych dzienników:
   • innych zajęć i czynności nauczyciela
   • lekcyjnych dla klas 1 - 3 szkoły podstawowej
   • zajęć przedszkola
   • zajęć świetlicy szkolnej
  • w zestawieniu frekwencji uczniów dodano podsumowanie kolumny “ogółem”
  • zmodyfikowano komunikat ukazujący się w tabeli podczas zbiorczego generowania kont dostępowych, w przypadku gdy w kartotece ucznia podano wyłącznie imię lub wyłącznie nazwisko rodzica/opiekuna prawnego wyświetla się informacja “brak pełnego wpisu w kartotece”
  • podczas generowania wydruku osiągnięć edukacyjnych, w opcji wyboru przedmiotu zmodyfikowano listę przedmiotów, od teraz na liście wyświetlają się wyłącznie przedmioty, którym oznaczono możliwość wystawienia oceny klasyfikacyjnej
  • podczas wysyłania powiadomień dotyczących zastępstw zaprzestano wysyłki do zablokowanych użytkowników
  • w opcji tworzenia nowej listy uczniów umożliwiono dodanie kolumny “Uwagi o uczniu”
  • w szkołach dla dorosłych:
   • wprowadzono nowy typ oceny “Dopuszczenie do egzaminu semestralnego”
   • dodano możliwość wystawienia w/w oceny podczas uruchomionej lekcji oraz w opcji “Wystaw ocenę klasyfikacyjną spoza lekcji/szkoły”, a także dodano widok tej oceny w przeglądzie ocen oraz w wydrukach dziennika
   • w wydrukach szczególnych osiągnięć zmodyfikowano szerokość kolumny “Warunek frekwencji na zajęciach”
   • w opcji uruchomionej lekcji dodano kolumnę “Frekwencja”
 • Panel nauczyciela

  • w aplikacji mobilnej umożliwiono kopiowanie tematu lekcji
  • w opcji “Temat” w uruchomionej lekcji blokowej dodano przycisk “Wyczyść temat”, który umożliwia jednoczesne usunięcie wszystkich aktualnie uzupełnionych danych z pól: "Krąg tematyczny", "Temat dnia", "Treści edukacyjne", "Materiały dydaktyczne" oraz "Realizacja podstawy"
  • w module “Plan”:
   • wyłączono możliwość eksportu planu do HTML
   • wprowadzono przycisk “Godziny pracy nauczyciela” umożliwiający nauczycielowi tworzenie własnych zapisów oraz zmiany dotychczasowych, również tych dodanych przez dyrektora
  • zaktualizowano instrukcję dotyczącą modułu oświadczeń uwzględniając m.in. obowiązkowe pola, oświadczenia w rejestrze wycieczek
 • Panel wszystkich użytkowników

  • w aplikacji mobilnej dodano możliwość kopiowania wiadomości
  • w module płatności - w przypadku, gdy zbiórkę zamknięto, lecz termin płatności jeszcze nie minął - dodano informację o zamknięciu zbiórki
 • Panel rodzica/ucznia

  • w opcji "Oceny -> Oceny klasyfikacyjne" wyeliminowano widoczność przedmiotów, dla których nie oznaczono możliwości wystawiania ocen klasyfikacyjnych

Wersja 16.4 - 14 grudnia 2022

 • Panel dyrektora

  • w opcji "Dzienniki -> Wydruki, eksporty, ankiety i testy" zmieniono nazwę przycisku z "Wydruki zbiorcze klas" na "Wydruki zbiorcze dzienników"
  • do opcji generowania zbiorczych wydruków dodano możliwość generowania wydruków zbiorczych poniższych dzienników:
   • Dzienniki zajęć przedszkola
   • Dzienniki lekcyjne klas I-III szkoły podstawowej
   • Dzienniki lekcyjne szkoły policealnej
   • Dzienniki lekcyjne szkoły dla dorosłych (z wyjątkiem szkoły policealnej)
   • Dzienniki zajęć specjalistycznych
   • Dzienniki indywidualnego nauczania
   • Dzienniki innych zajęć i czynności nauczycieli
   • Dzienniki zajęć w świetlicy
   • Dzienniki internatu
   • Dzienniki zajęć praktycznych
  • w przeglądzie planu klas, w opcji "Wstaw na stronę" uwzględniono sobotę i niedzielę, w sytuacji, gdy w systemie znajduje się lekcja w planie w te dni
  • w opcji "Różne dzienniki -> Dzienniki zajęć pedagoga/psychologa" w przypadku próby wejścia przez administratora szkolnego dodano komunikat "Brak uprawnień - dzienniki pedagoga/psychologa są dostępne tylko dla dyrektora"
  • w konfliktach danych uczniów wprowadzono uwzględnianie uczniów, którym dotychczas nie wpisano numeru PESEL ani innego dokumentu tożsamości
  • podczas dodawania oraz edycji przedmiotu wprowadzono weryfikację unikalności nazwy celem uniknięcia duplikowania tych samych nazw przedmiotów
  • w opcji "Zasoby -> Klasy i zespoły" w trakcie przenoszenia/wypisania ucznia, w sekcji "wariant przenoszenia" w nawiasach doprecyzowano informację o skutkach danej operacji
  • w wydrukach "Najlepsi uczniowie w szkole" dodano kolumnę Lp. oraz nagłówek do kolumny zawierającej miejsce, które zajął uczeń w tym zestawieniu
  • w zapisie kontroli lub obserwacji, w opcji wyboru dziennika, którego zapis ma dotyczyć, przy dziennikach pedagoga/psychologa dodano informację o typie dziennika
  • w kartotece ucznia ukryto przycisk "Skasuj" umożliwiający całkowite wykasowanie bez śladu ucznia z systemu
  • w opcji "Zasoby -> Klasy i zespoły" wprowadzono narzędzie "Promowanie klas semestralnych" umożliwiające przeprowadzenie promocji w klasach i zespołach semestralnych (szkoły dla dorosłych). Narzędzie dotyczy szkół, którym po kontakcie ze wsparciem technicznym skonfigurowano specjalne funkcje systemu dla szkół dla dorosłych. Klasy i zespoły szkół dla dorosłych mogą funkcjonować tylko i wyłącznie przez 1 semestr, dlatego przed rozpoczęciem kolejnego semestru w danym roku szkolnym konieczne jest utworzenie nowych klas i zespołów. Narzędzie wypisuje słuchaczy z wybranych klas i zespołów, tworzy nowe, wpisuje do nich słuchaczy oraz kopiuje szkolny plan nauczania. Operację można wykonać w momencie, gdy jest już znany skład słuchaczy na kolejny semestr. Możliwe jest również wykonanie procedury wybierając wszystkich słuchaczy, by w późniejszym czasie skasować powiązanie z nową klasą/zespołami u tych słuchaczy, którzy promocji nie uzyskali.
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • rejestr wycieczek:
   • zmieniono nazwę "Nazwa wewnętrzna wycieczki" na "Nazwa wycieczki"
   • wprowadzono sekcję "Oświadczenia", umożliwiającą przegląd oświadczeń wygenerowanych dla uczestników wycieczki wraz z podjętymi decyzjami i podsumowaniem.
   • dodano przycisk pozwalający na przejście do generowania oświadczenia z automatycznie wybranymi uczestnikami wycieczki. Oświadczenie wygenerowane tym sposobem zostanie powiązane z wycieczką.
   • umożliwiono opiekunom z grona pedagogicznego dostęp do przeglądu danych wycieczki
  • listy uczniów:
   • wprowadzono możliwość wyboru druku w orientacji poziomej
   • umożliwiono dodanie pustego wiersza w wydruku
  • moduł oświadczeń:
   • umożliwiono wybór użytkownika zewnętrznego jako oświadczającego
   • wprowadzono możliwość oznaczenia pól we wzorach jako obowiązkowych. Jeśli użytkownik nie uzupełni pola oznaczonego jako obowiązkowe - system nie pozwoli na wygenerowanie oświadczenia lub złożenie decyzji.
   • umożliwiono wprowadzanie nazw dla pól uzupełnianych przez oświadczającego
   • wprowadzono wydruk podsumowujący wygenerowane oświadczenia i podjęte decyzje przez oświadczających
   • umożliwiono wygenerowanie oświadczenia powiązanego z wycieczką
   • zaktualizowano bazę wzorów oświadczeń uwzględniając najnowszą aktualizację
  • podczas przypisywania uczniów do zespołów oraz wolnych uczniów do klasy:
   • zrezygnowano z sugerowania domyślnej daty aktywności
   • w przypadku braku wyboru daty aktywności dodano komunikat informujący o tym fakcie
  • w wydrukach osiągnięć i postępów uczniów klas 1-3 zmodyfikowano wygląd nagłówków kolumn poprzez zwiększenie miejsca na nazwę grupy ocen
  • w wydrukach dziennika zajęć przedszkola:
   • wprowadzono zestawienie "7b." zawierające adresy e-mail oraz numery telefonów rodziców/opiekunów
   • w wydruku "Codzienne godziny przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola" wyeliminowano dzieci nieaktywne w klasach w zakresie dat, które ten wydruk obejmuje
  • w powiadomieniu informującym o zapisie kontroli dziennika wprowadzono informację o typie użytkownika, który zapisał kontrolę - Dyrektor/Administrator
  • w kartotece ucznia, w sekcji "Wypis ze szkoły - odbiór dokumentów" zrezygnowano ze zwrotu "Nie dotyczy" w przypadku pozostawienia pustego pola
  • usprawniono generowanie wydruku księgi uczniów w przypadku dużej ilości danych
  • zmieniono okres obowiązkowej zmiany hasła na 3 miesiące
  • w opcji "Instrukcje":
   • dodano instrukcję "Moduł oświadczeń"
   • uaktualniono i uszczegółowiono instrukcję "Moduł Płatności"
  • w kalendarzu szkolnym dodano uwzględnianie pozycji z opcji "Dni wolne"
 • Panel nauczyciela

  • zmodyfikowano sposób wyszukiwania podręczników w bazie Biblioteki Narodowej ze względu na problemy z wyszukaniem. Ta zmiana wyeliminowała występujące problemy, a dodatkowo przyśpieszyła proces przeszukiwania bazy.
  • w module usprawiedliwień do przeglądu usprawiedliwień danego ucznia dodano informację o rodzaju konta, z jakiego zostało wysłane konkretne usprawiedliwienie
  • w module oświadczeń zablokowano możliwość usuwania oświadczenia przez nauczyciela, który nie wygenerował tego oświadczenia
  • w dzienniku zajęć świetlicy szkolnej usprawniono proces zapisu godzin wejścia/wyjścia w przypadku klikania w ikonę znajdującą się w nagłówku kolumny obecności
  • w module płatności, w opcji dodawania nowej płatności, użytkownikowi, który nie jest wychowawcą żadnej klasy umożliwiono wybór zespołów, w których jest wychowawcą/opiekunem
  • w opcji prowadzenia lekcji do podziału "obecnych/nieobecnych" dodano status "zwolnionych". Do tej pory zwolnieni byli zaliczani w tym zestawieniu do obecnych
  • do listy odbiorców wiadomości "Raport o niespełnianiu obowiązku szkolnego" przesyłanej 1-go dnia miesiąca dodano pedagogów specjalnych oraz psychologów
  • w lekcji prowadzonej z dzienniku internatu zostało zmodyfikowane sygnalizowanie nieobecności na wcześniejszych lekcjach (w postaci czerwonego pytajnika przy ikonie obecności) - uwzględniono nieobecności z innych dzienników internatu niezależnie, czy te nieobecności są liczone do frekwencji
  • wprowadzono automatyczne uaktualnienie wykazu stanu obecności w przypadku lekcji, z których nauczyciel wyszedł poprzez wylogowanie (lub został automatycznie wylogowany)
 • Panel rodzica/ucznia

  • w module usprawiedliwień wprowadzono możliwość wysłania usprawiedliwienia przez użytkownika zewnętrznego oraz pełnoletniego słuchacza szkoły dla dorosłych
 • Panel wszystkich użytkowników

  • w planach lekcji w przypadku lekcji odbywających się w różnych dziennikach zmieniono wyświetlanie nazwy dziennika na poziom oraz nazwę zespołu. Umożliwi to łatwiejsze rozróżnienie lekcji realizowanych w dodatkowych zespołach dziennika
  • podczas losowania szczęśliwego numerka wyeliminowano przedszkola oraz zerówki
  • podczas udostępniania pliku wiadomość z informacją zostanie wysyłana jedynie do osób, którym dany plik został udostępniony po raz pierwszy
  • w opcji "Instrukcje" dodano instrukcję "Instrukcja Autoryzowania urządzeń w mobiDzienniku (weryfikacja dwuetapowa)"
  • zmieniono minimalną wymaganą ilość znaków w haśle z 8 znaków na 10 znaków
  • zmniejszono maksymalny czas bezczynności skutkujący autowylogowaniem z systemu z 1 godziny na 30 minut
  • w zakresie ekranów (wyświetlaczy informacji) zmodyfikowano wyświetlanie strony tytułowej szkoły, aby była bardziej dopasowana do rozmiaru ekranu wyświetlacza

Wersja 16.3 - 9 października 2022

 • Panel dyrektora

  • w zakresie pracy pedagogów/psychologów z mobiDziennikiem zmodyfikowano możliwość oznaczenia pełnionej funkcji w edycji/dodawaniu konta pedagoga lub na liście nauczycieli (aby poprawnie korzystać z systemu - dyrektorzy szkół powinni nadać odpowiednie uprawnienia użytkownikom)
   • zmieniono nazwę funkcji z "pedagog (psycholog szkolny)" na "pedagog szkolny"
   • dodano funkcję "pedagog specjalny"
   • dodano funkcję "psycholog"
   • nadanie danej funkcji powoduje automatyczne utworzenie dziennika odpowiedniego typu
  • zmodyfikowano wyświetlanie się treści w opcji "Dzienniki zajęć psychologa/pedagoga" - dotychczas w tej opcji była wyświetlana lista pedagogów, aktualnie wyświetlają się wszyscy pedagodzy/psycholodzy z rozróżnieniem na dzienniki należące do nich
  • w opcji "Analizy -> Rejestr kontroli i obserwacji -> Zapisz kontrolę lub obserwację" dodano możliwość wyboru poszczególnych dzienników pedagogów/psychologów, dotychczas możliwy był wybór pedagoga/psychologa
  • w opcji "Plany -> Godziny pracy nauczycieli -> Nowa pozycja" dodano możliwość wyboru poszczególnego dziennika pedagoga/psychologa
  • w zakresie automatycznego układania dyżurów
   • wprowadzono korelację modułu układania dyżurów z godzinami niedostępności nauczycieli
   • zrezygnowano z wykorzystywania lekcji online i materiałów zdalnych podczas wykrywania "okienek" nauczycieli
   • zmodyfikowano sposób określania "okienka" nauczyciela, od teraz okienka będą wykonywane wyłącznie przy dyżurze sąsiadującym czasowo
    z lekcją,
    poprzednio "okienka" były wykrywane przez cały czas pomiędzy lekcjami
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • w zakresie przeglądania arkuszy ocen w klasie
   • zmodyfikowano nazwę przycisku z "Drukuj ostatnie strony klasyfikacyjne" na "Drukuj bieżące strony klasyfikacyjne"
   • przycisk "Drukuj bieżące strony klasyfikacyjne" będzie generował wydruki z bieżącego roku szkolnego
  • w zakresie adresów zamieszkania uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych:
   • dodano możliwość rezygnacji z uzupełnienia kraju zamieszkania
   • w przypadku wybrania kraju innego niż Polska, zrezygnowano z konieczności uzupełnienia pół: województwo, powiat, gmina
   • w edycji kartoteki ucznia wprowadzono podświetlanie czerwonym kolorem wymaganych pól formularza, które nie zostały uzupełnione
   • w podejrzeniach konfliktów danych uczniów u dyrektorów/administratorów oraz w wiadomościach wysyłanych do wychowawców klas:
    • zmieniono ikony nieprawidłowości danych
    • wskazano jakie dokładnie pola formularza nie zostały uzupełnione
    • wprowadzono możliwość uwzględniania błędów kodów pocztowych i miejscowości wykorzystując bazę adresową Poczty Polskiej. Pozwala to wykryć sytuację, gdzie wprowadzono kod pocztowy, który nie obejmuje wprowadzonej miejscowości
 • Panel nauczyciela

  • w zakresie pracy pedagogów/psychologów z mobiDziennikiem wprowadzono kategoryzację dzienników w zależności od pełnionej funkcji
   • dodano automatyczne dodawanie się dzienników pedagoga/psychologa w zależności od pełnionej funkcji i nadanych uprawnień
   • umożliwiono pedagogom/psychologom zakładanie dodatkowych dzienników
   • zmodyfikowano sposób wyświetlania się strony po wybraniu opcji "Różne dzienniki -> dziennik zajęć pedagoga/psychologa", rozróżniono dwie sytuacje
    • jeśli pedagog/psycholog posiada tylko jeden dziennik - od razu zostaje do niego przeniesiony
    • jeśli pedagog/psycholog posiada co najmniej dwa dzienniki - zostanie wyświetlona lista dzienników należących do niego, a po wyborze jednego z dzienników - zostaje do niego przeniesiony
   • dotychczasowe wpisy w dziennikach zajęć pedagoga/psychologa zostały nienaruszone, należy ręcznie zmienić typ dziennika i dostosować odpowiednią nazwę jeżeli jest to konieczne (po wcześniejszym nadaniu uprawnień np. pedagoga specjalnego czy psychologa przez dyrektora/administratora)
  • w zakresie sprawdzania obecności na lekcji
   • zmodyfikowano sposób działania systemu po kliknięciu pierwszy raz w pojedynczy status jakiejkolwiek obecności przy włączonej opcji "Czy lekcja ma być uruchamiana domyślnie z nieaktywnymi obecnościami". Dotychczas ta czynność zmieniała wybrany status, a pozostałe tzw. białe główki oznaczała szarą główką, a aktualnie będą one zmieniane na status obecności (główki zielone), poza dziennikami różnymi z ustawioną opcją "domyślnie nieaktywne obecności"
 • Panele wszystkich użytkowników

  • w module wiadomości zmodyfikowano wyświetlanie się odbiorców w zakresie pedagogów/psychologów - dotychczasowa zakładka "Pedagodzy" została rozdzielona na "Pedagodzy", "Pedagodzy Specjalni", "Psycholodzy"
  • do listy dopuszczalnych rozszerzeń wgrywanych załączników dodano pliki SH3D

Wersja 16.2 - 12 września 2022

 • Panel dyrektora

  • w zakresie planu płachty (menu "Plany -> Wydruki"):
   • wprowadzono generowanie wydruku uwzględniając pierwszy i ostatni dzień tygodnia, w których zaplanowano lekcje. Np. gdy lekcje są zaplanowane na dni: wtorek, piątek i sobotę, to zostaną wyświetlone dni tygodnia od wtorku do soboty.
   • dodano możliwość wyboru słowników godzin, które mają zostać zawarte w wydruku
  • w module legitymacji (menu: "Sekretariat -> Legitymacje"):
   • dostosowano generowanie mLegitymacji do zmian w systemie mLegitymacji OSE - rezygnacja z informacji o adresie i klasie ucznia
   • umożliwiono wybór wszystkich uczniów danej klasy na etapie generowania mLegitymacji
  • w menu "Zasoby -> Konfiguracje -> Ustawienia szkół" wprowadzono możliwość wyboru nowych typów placówek:
   • Branżowa szkoła II stopnia (absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej)
   • Ognisko pracy pozaszkolnej
  • w przeglądzie rozkładów ukryto nauczycieli, którzy są zablokowani i nie posiadają żadnych rozkładów materiału
  • ukrycie przycisku "Skasuj wszystkich" w przeglądzie uczniów nieaktywnych (menu: "Zasoby -> Uczniowie")
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • w zakresie kartotek uczniów w polu szczególne osiągnięcia wprowadzono ikonkę informacyjną co i jak ma tam być wpisywane
 • Panel rodzica, ucznia, użytkownika zewnętrznego

  • udostępniono zakładkę "Poprzednie lata", gdzie możliwe jest przejście do systemu z poprzednich lat
 • Panele wszystkich użytkowników

  • wprowadzono moduł oświadczeń, który daje nauczycielom i dyrektorom możliwość generowania wszelkiego rodzaju elektronicznych oświadczeń w systemie, a także umożliwia sprawne składanie decyzji przez rodziców i uczniów. Instrukcja znajduje się pod tym linkiem

Wersja 16.1 - 29 sierpnia 2022

 • Panel dyrektora

  • przebudowano obsługę dni wolnych wprowadzając opcję "Dzienniki -> Dni wolne":
   • opcja pozwala na definiowanie dni, w których w całej szkole nie ma zajęć
   • w przypadku dni, w których nie wszystkie klasy mają dzień wolny należy jak dotychczas korzystać z opcji odwoływania lekcji
   • do rejestru dni wolnych automatycznie zostały wpisane określone dni ustawowo wolne oraz wynikające z kalendarza roku szkolnego
   • jeżeli w systemie w konfiguracji zdefiniowano województwo lub przypisano szkołę z RSPO to system automatycznie przypisał dni wolne wynikające z terminu ferii zimowych. Jeżeli szkoła aktualnie nie ma określonego województwa to po jego ustawieniu ferie zostaną automatycznie dodane do rejestru dni wolnych
   • opcję "Dzienniki -> Lekcje odwołane, dni wolne" zmieniono na "Dzienniki -> Lekcje i dyżury odwołane", gdzie został dodany moduł pozwalający na zbiorowe odwoływanie dyżurów w całej szkole
   • przyjęto zasadę, że w dniach wolnych nie będzie losowany szczęśliwy numerek
   • w aktualnych planach lekcji klas, nauczycieli czy uczniów pod nazwą dnia tygodnia będzie widoczna etykieta informująca, że jest to dzień wolny, a w dymku znajdzie się jego opis
   • w module zastępstw przyjęto zasadę, że nie będzie możliwe zapisywanie zastępstw za lekcje planowane wypadające w dzień wolny. Będzie jednak możliwe zapisanie lekcji w ramach zastępstwa wybierając datę dnia wolnego. W takim przypadku system wyświetli odpowiednią informację, ale pozwoli na zapis takiej lekcji
   • w wydrukach dzienników zarówno klasowych jak i wszystkich dzienników różnych w miejscach gdzie wykazywane są zrealizowane lekcje dodano oznaczenie dni wolnych
   • w menu "Lekcje" w panelu nauczyciela dni wolne będą wykazywane i oznaczone, ale nie będzie dla nich widoczny plan, a jedynie ewentualne lekcje zapisane w module zastępstw lub jako lekcje poza planem
   • w wielu miejscach systemu w przypadku wyboru dat zawierających się w dniach wolnych wprowadzono informowanie o takiej sytuacji, np. odwoływanie lekcji, lekcja poza planem, zapowiadanie sprawdzianu, zmiana daty lekcji na zastępstwie itp.
   • zapisując dane w dniach wolnych lub kalendarzu szkolnym system będzie informował w obu przypadkach, że dla wybranych dat dokonano już jakiegoś zapisu w obu tych miejscach lub jednym z nich. Pozwoli to na wyłapanie ewentualnych przypadków kiedy np. dni wolne wpisano niepotrzebnie do kalendarza szkolnego
   • dni wolne zostały również uwzględnione w kalendarzach klasowych, a w panelu rodzica/ucznia zostały scalone z listą wydarzeń z kalendarza szkolnego
   • zachęcamy aby wprowadzić do rejestru dni wolnych kolejne pozycje np. wynikające ze specyfiki Państwa szkoły, z zachowaniem zasady, że powinny być wpisywane tylko dni, w których cała szkoła ma dzień wolny
  • w menu "Zasoby -> Konfiguracje -> Lekcje" dodano możliwość wyłączenia opcji całkowitego kasowania ocen przez nauczycieli
  • w opcji "Analizy -> Przegląd lekcji w klasach -> Przegląd tygodniowy" dodano filtr pozwalający wyświetlić lekcje, w których nauczyciel nie sprawdził obecności
  • w rejestrze kontroli i obserwacji w sekcji "wyślij do" nie będą wykazywani dyrektorzy/administratorzy i nauczyciele, którym zablokowano konto
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • zmieniono sposób wprowadzania obecności w lekcjach:
   • w menu "Zasoby -> Konfiguracje -> Lekcje" dodano opcję "Czy lekcja ma być uruchamiana domyślnie z nieaktywnymi obecnościami", która domyślnie została włączona
   • włączona opcja będzie sprawiać, że nowo uruchomiona lekcja nie będzie zawierać jak dotychczas ustawionych statusów obecności (zazwyczaj tzw. zielonych główek) lecz będą to "kontury główek" wypełnione na biało lub , a nauczyciel będzie musiał pojedynczo lub przez ikonę zbiorowej zmiany statusów obecności (nagłówek z trójkolorową główką ) ustawić odpowiednie statusy obecności. Jeżeli żadna obecność nie zostanie ustawiona to lekcja będzie traktowana przez system jako lekcja bez sprawdzenia obecności i ponowne jej uruchomienie nadal będzie wyświetlać statusy niesprawdzonej obecności
   • kliknięcie w pojedynczy status będzie powodować jego zmianę na obecność (zielona główka), a pozostałe białe ikony zamienią się na ikony tzw. szarej główki
   • kliknięcie w ikonę zbiorowej zmiany obecności będzie jak dotychczas powodować zmianę obecności dla wszystkich uczniów w zakresie podstawowych statusów
   • jednak w przypadku dzienników różnych o zmiennym składzie, w których przy zakładaniu ustawiono "domyślnie nieaktywne obecności" (np. świetlica), pierwsze kliknięcie zamieni białe ikony na szare główki, a nie zielone główki
   • jednocześnie w obu przypadkach pierwsze kliknięcie w zbiorowe ustawienie obecności (zielonej główki) będzie pomijać uczniów z wpisanym statusem zwolnienia
   • w dziennikach zajęć przedszkola zrezygnowano z głównych statusów spóźnienia oraz zwolnienia
   • w przypadku wyłączenia wspomnianej opcji konfiguracyjnej system będzie działał jak dotychczas
  • w wydruku "Osiągnięcia i postępy uczniów" dziennika lekcyjnego klas 1- 3 szkoły podstawowej wprowadzono zasadę, że jeżeli nie jest możliwe określenie nauczycieli uczących danego przedmiotu na podstawie planu lekcji to wykazywani są nauczyciele przedmiotu blokowego
  • w wydrukach dzienników zrezygnowano z zasady niewykazywania lekcji dla dni przyszłych
  • na etapie zakładania nowego dziennika różnego ze stałym składem na liście wyboru klasy zostały pogrubione, a zespoły oznaczone kursywą
 • Panel nauczyciela

  • zmieniono zasadę zachowania systemu w przypadku uruchomionej lekcji z dziennika różnego, a następnie przejścia do menu "Lekcje". Dotychczas nauczyciel "wychodził" z lekcji i widział listę zajęć. Obecnie użytkownik nadal będzie w uruchomionej lekcji
  • opcję "anuluj lekcję" zmieniono na "skasuj lekcję"

Wersja 16.0 - 4 sierpnia 2022

 • Panel dyrektora

  • w opcji "Dzienniki -> Lekcje poza planem, luźne wpisy - > Dodaj lekcję poza planem" dodano możliwość wyboru zespołu
  • w module "Analizy -> Podejrzenia konfliktów -> Klas uczniów" dodano pozycję "Uczniowie z podejrzeniem konfliktów dat aktywności w zespołach względem klasy" ukazującą zestawienie uczniów, w sytuacji gdy dany uczeń został wypisany z klasy, lecz zarejestrowano dłuższą aktywność w zespole, w którym był aktywny również w czasie aktywności w klasie, z której został wypisany
  • podczas importu z programu OSON dodano wykrywanie poziomu edukacji na podstawie nazwy szkoły oraz poziomu klasy
  • w opcji odwoływania lekcji z całych dni zmodyfikowano wyświetlanie domyślnej daty
  • w pozycji "Analizy -> przegląd lekcji w klasach -> Przegląd tygodniowy" w sytuacji gdy nie ma żadnych lekcji dodano komunikat powiadamiający o braku lekcji
  • w opcji "Analizy -> Zestawienia lekcji -> Zestawienie lekcji nauczycieli" zwiększono zakres dat możliwy do wyboru
  • w zakresie modułu drukowania księgi zastępstw:
   • zmieniono sposób wyświetlania się modułu w systemie
   • dodano możliwość wyboru zakresu dat
  • w podglądzie danego zastępstwa usunięto przycisk "Zatwierdź", w sytuacji gdy autorem danej lekcji odwołanej nie jest zalogowany w tym czasie dyrektor
  • po uruchomieniu dziennika różnego klas 1-3 szkoły podstawowej i konkretnej lekcji wprowadzono zasadę, że oceny klasyfikacyjne będą widoczne również jeżeli nie została wpisana żadna grupa ocen cząstkowych
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • zmodyfikowano sposób uzupełniania adresów zamieszkania w systemie - każdy człon adresu będzie zapisywany i wypełniany w osobnych polach np. kod pocztowy, miejscowość, gmina.
  • w zakresie arkuszy ocen w miejscu przeznaczonym na wpisanie daty uchwały rady pedagogicznej wprowadzono możliwość umieszczenia adnotacji dotyczącej klasyfikacji dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy
  • dostosowano system opierając się o aktualne wzory świadectw wynikające z najnowszych rozporządzeń
  • zmodyfikowano przypisywanie wolnego ucznia do klasy - nowy uczeń zostanie przypisany na koniec dziennika
  • w module "Przeglądaj i oceniaj zachowanie" wprowadzono możliwość wystawiania ocen opisowych uczniom z niepełnosprawnościami
  • w trakcie operacji wypisywania ucznia ze szkoły dodano komunikat informujący o możliwości zablokowania konta rodziców/ucznia. Należy wziąć po uwagę czy rodzic nie ma więcej uczniów w danej szkole
  • w zakresie słownika oceny opisowej:
   • zmieniono skrót z "Info." na "Inf."
   • w komunikacie pojawiającym się po najechaniu kursorem myszy na ikonę przy "Inf." wprowadzono informacje o czasie dokonania wpisu oraz adresie IP, z którego został dokonany wpis
  • w wydruku dziennika specjalistycznego we fragmencie "realizacja programu zajęć" udoskonalono generowanie listy uczniów, w sytuacji gdy dana lekcja jest prowadzona w zespole, który nie jest głównym zespołem dziennika
  • poprawiono wygląd strony tytułowej wydruku dziennika
  • w wydruku dziennika przedszkola we fragmencie "codzienne godziny przyprowadzania" zmodyfikowano generowanie zakresu dat. Daty będą generowane na podstawie planów lekcji
  • w zakresie dzienników różnych:
   • w miejscu edycji dodatkowego zespołu w polu "Uczniowie w wybranej klasie/zespole" oraz "Uczniowie wybrani do zespołu" obok imienia i nazwiska ucznia dodano informację o klasie ucznia
   • w wydruku planu lekcji dodano wyświetlanie zespołu danej lekcji, w sytuacji gdy zespół jest inny niż zespół główny powiązany z danym dziennikiem różnym
  • usprawniono wyświetlanie aktualnych planów lekcji w okresie wakacyjnym w przypadku szkół zawierających klasy o niestandardowo wydłużonym zakres dat roku szkolnego (np. przedszkola w zespołach szkolno-przedszkolnych)
 • Panel nauczyciela

  • usprawniono proces wczytywania rozkładów materiału z bazy:
   • w opcji "Tematy -> Rozkłady materiału -> Wczytaj rozkład z bazy -> Dodatkowe filtry" udoskonalono metodę wyszukiwania danych, dodano możliwość wpisywania szukanej frazy w polu nad listą wyboru w dodatkowych opcjach filtrowania
  • usprawniono proces wybierania uczniów podczas zakładania dziennika różnego ze zmiennym składem
  • w module szkolnych planów nauczania wprowadzono możliwości zwolnienia ucznia z drugiego języka obcego nowożytnego. Zwolnienie będzie skutkować pomijaniem nazwy przedmiotu na świadectwie i arkuszu ocen. W tych dokumentach pozostanie zapis "język", a w miejscu na ocenę automatycznie zostanie dodany zwrot "zwolniona/zwolniony" w zależności od płci ucznia
  • wystawiając uczniowi ocenę śródroczną/roczną w lekcji, w przypadku założonych grup ocen punktowych (dla standardowego systemu oceniana) dodano podsumowanie uzyskanych punktów nie tylko z konkretnych zajęć, ale również dla przedmiotu niezależnie od klasy/zespołu, biorąc pod uwagę punkty uzyskane również w dziennikach różnych głównych

Wersja 15.5 - 17 maja 2022

 • Panel dyrektora

  • w opcji "Dzienniki -> Wydruki, eksporty, ankiety i testy -> sekcja: Inne wydruki i eksporty - pliki *.csv" dodano “Zestawienie ocen końcowych” obejmujące wyłącznie uczniów klas końcowych. Zestawienie zawiera wszystkie przedmioty, z których wystawiono oceny klasyfikacyjne roczne
  • w module szkoleń "Inne -> Szkolenia":
   • dodano komunikat informujący o osobach, które wyraziły chęć uczestnictwa w szkoleniu
   • dodano automatyczne wysyłanie wiadomości do dyrektorów w przypadku wyrażenia chęci uczestnictwa użytkownika w szkoleniu
  • w opcji "Zasoby -> Klasy i zespoły" wprowadzono zasadę, że jeżeli liczba aktywnych uczniów wynosi zero to dana klasa/zespół jest na liście oznaczona szarym kolorem i wykazywana jest liczba wszystkich uczniów, a nie tylko aktywnych
  • w module słowników w opcji "Zasoby -> Słowniki -> Słowniki statusów obecności -> Dodaj status" dodano ikonę "e-spóźnienia"
  • w opcji "Plany -> Plany lekcji i dyżurów -> Modyfikuj -> Przepisywanie godzin lekcji":
   • dodano automatyczny zapis kopii bazy danych
   • dodano komunikat objaśniający zasady przepisywania godzin
  • w module planowania zastępstwa:
   • zmodyfikowano działanie pola informującego o powodzie zastępstwa - dodano możliwość edycji wcześniej wybranego powodu
   • zmieniono zasadę określania czy nauczyciel na danej lekcji ma zajęcia lub dyżur tzn. zazębiające się taką samą godziną rozpoczęcia i zakończenia nie będą wykazywane jako sytuacja, w której nauczyciel jest zajęty np. 08:00 - 08:55 z 08:55 - 09:40
  • w opcji "Dzienniki -> Lekcje poza planem, luźne wpisy -> Dodaj lekcje poza planem" wprowadzono zasadę, że po udanym zapisie lekcji i odrzuceniu propozycji przejścia do modułu zastępstw następuje przekierowanie do podglądu wprowadzonego zapisu
  • w module dodawania dyrektora/administratora "Zasoby -> Kadra i użytkownicy -> Konta administracyjne -> Dodaj nowego":
   • w wyborze grup odbiorców wiadomości dodano możliwość wyboru grup "Publicznych" i/lub "Tylko dla kadry"
   • dodano komunikat ostrzegający o konsekwencji w przypadku braku wyboru grupy odbiorców, mianowicie użytkownik nie będzie dostępny w module wiadomości dla innych użytkowników (jeżeli nie zaznaczono mu statusu "Dyrektor")
  • W opcji "Sekretariat -> Baza uczniów" podczas dodawania nowego ucznia lub edycji osoby z grupy "Pozostali uczniowie" wprowadzono pole "Planowana klasa przyjęcia", gdzie można wpisać nazwę klasy ręcznie lub wybrać z listy jeżeli wcześniej innemu uczniowi taką klasę określono. Na podstawie tych danych w opcji "Zasoby -> Klasy i zespoły -> Wybór klasy -> Zarządzaj uczniami -> Przypisz wolnych" uczniowie są grupowani w sekcji "Pozostali uczniowie z sekretariatowej bazy uczniów"
  • w opcji "Dzienniki -> Frekwencja -> Frekwencja - przegląd" dodano możliwość wyboru danego dziennika różnego
  • w Księdze uczniów:
   • podczas wyboru opcji "Drukuj" oraz "Dodaj ucznia" uwzględniono sytuację, w której w systemie jest tylko jedna szkoła, wprowadzając automatyczne jej wybieranie
   • umożliwiono klikanie w nagłówek z numerem w księdze, co zmienia sortowanie listy według tej kolumny
   • w wydruku wyśrodkowano informacje w kolumnie "NR"
  • w opcji "Zasoby -> Konfiguracje -> Ustawienia szkół" w sekcji "Szkoły" dodano podsumowanie o liczbie wszystkich wpisów w księdze uczniów
  • podczas edycji ucznia/dodawania nowego ucznia w miejscach zawierających datę urodzenia w opcji wybierania daty zwiększono zakres lat do wyboru
  • w menu "Sekretariat -> Zaświadczenia/druki" udostępniono do wczytania z bazy wzór "Zaświadczenia o uczęszczaniu do oddziału przygotowawczego"
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • w opcji "Oceny -> Wystaw ocenę klasyfikacyjną spoza lekcji/szkoły" dodano możliwość wystawienia oceny z egzaminu poprawkowego. Oceny te będą widoczne w:
   • przeglądzie ocen klasy
   • zestawieniu ocen klasyfikacyjnych
   • wydrukach dziennika lekcyjnego "Oceny osiągnięć, oceny opisowe, plusy i minusy" oraz "Zestawienie ocen z egzaminu poprawkowego"
  • w wydruku listy uczniów:
   • zmniejszono margines w pliku .pdf z 1.5 cm na 1 cm
   • określenie "Nr w dz." zmieniono na "Nr dz."
  • w zakresie arkuszy ocen:
   • wprowadzono arkusz ocen MEN-I/52/2 dla uczniów szkół branżowych drugiego stopnia dla absolwentów szkół podstawowych
   • zaktualizowano arkusz ocen MEN-I/48/2 dla uczniów liceum 4-letniego
   • zaktualizowano arkusz ocen MEN-I/50/2 dla uczniów technikum 4 i 5 letniego
   • zaktualizowano arkusz ocen MEN-I/51/2 dla uczniów szkół branżowych pierwszego stopnia dla absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych
   • zaktualizowano arkusz ocen MEN-I/53/2 dla uczniów szkół policealnych
  • w zakresie świadectw:
   • dla świadectw szkół artystycznych opracowano zmiany w świadectwach artystycznych: ART/22a, ART/42a, ART/42a/w, ART/42b, ART/42b/w
    na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 kwietnia 2022 r.
   • wprowadzono wzory MEN-I/25/2 i MEN-I/26-w/2 dla uczniów klas końcowych szkół branżowych pierwszego stopnia dla absolwentów szkół podstawowych
   • wprowadzono wzór MEN-I/26a/2 dla uczniów klas końcowych szkół branżowych drugiego stopnia dla absolwentów szkół gimnazjalnych
   • zaktualizowano wzory MEN-I/13/2 i MEN-I/14-w/2 dla uczniów liceum 4-letniego
   • zaktualizowano wzory MEN-I/23/2 i MEN-I/24-w/2 dla uczniów szkół branżowych pierwszego stopnia dla absolwentów szkół podstawowych
  • w wydruku "Wywiadówka - zestawienie ocen, uwag i frekwencji ucznia" pozwolono wybrać "Cały rok" jako okres, co spowoduje, że oceny cząstkowe, średnie ważone, frekwencja, liczba uwag będą generowane dla całego roku szkolnego
  • w wyszukiwarce uczniów wprowadzono uwzględnianie dodatkowego znacznika imienia i nazwiska podczas wyszukiwania
  • zmieniono zasadę liczenia uczniów nieklasyfikowanych - uczniowie nieklasyfikowani z religii/etyki nie będą uwzględniani w zestawieniach liczb uczniów nieklasyfikowanych. Wyjątkiem są zestawienia, w których wykazywane są oceny - w tych miejscach ocena "NK" będzie wyświetlana
  • w menu "Dzienniki -> Oceny" zmieniono nazwę opcji "zestawienia ocen przewidywanych, śródrocznych/okresowych i rocznych" na "zestawienia ocen klasyfikacyjnych"
  • w module kalendarza klasowego zmieniono "Kontakty z rodzicami i opiekunami" na "Kontakty z rodzicami, opiekunami i uczniami", pozwalając na wybieranie uczniów z listy. Wpisy uległy zmianie również w wydrukach dziennika
  • w zaawansowanej wyszukiwarce dla dyrektorów i pedagogów:
   • dodano ikonę informacyjną przy polu "PESEL"
   • w dodatkowych warunkach dodano możliwość zaznaczenia pola "uczniowie, którym określono nr dokumentu tożsamości inny niż PESEL."
 • Panel nauczyciela

  • w menu "Oceny" zmieniono nazwę opcji "Wystaw ocenę śródroczną/roczną spoza lekcji/szkoły" na "Wystaw ocenę klasyfikacyjną spoza lekcji/szkoły"
  • w pozycji "Wiadomości -> Grupy odbiorców -> Nowa grupa" zmieniono wygląd nieaktywnych opcji "publiczna" i "tylko dla kadry" na kolor szary
 • Panel rodzica, ucznia, użytkownika zewnętrznego

  • w powiadomieniu o nieobecności ucznia zmieniono określenie "po 1-szej lekcji" na "na 1-szej lekcji"
 • Panele wszystkich użytkowników

  • dostosowano system do szkół dla dorosłych:
   • nowo utworzone/zmienione opcje nie będą działać w szkołach automatycznie, możliwe będzie ich uruchomienie po kontakcie ze Wsparciem technicznym mobiDziennika za pośrednictwem modułu wiadomości
   • dla klas/zespołów szkół dla dorosłych podczas dodawania/edycji:
    • po wybraniu dat roku szkolnego należy określić dla jakiego semestru (zakresu dat) klasa/zespół będzie funkcjonować
    • klasom określa się również formę: dzienną, stacjonarną lub zaoczną
    • klasom szkoły policealnej wybiera się semestr końcowy (ostatni)
   • przyjęto zasadę, że na każdy semestr należy utworzyć nowe klasy i odpowiednio poprzenosić do nich uczniów. Jako poziom podaje się semestr, na którym w całym cyklu edukacyjnym znajduje się klasa np. "4 POL" będzie oznaczać, że jest to semestr czwarty
   • na lekcji oraz w opcji "Oceny -> Wystaw ocenę klasyfikacyjną spoza lekcji/szkoły":
    • nie wystawia się ocen śródrocznych/rocznych lecz ocenę semestralną powiązaną z konkretnym semestrem przypisanym do klasy
    • umożliwiono wystawienie oceny z egzaminów:
     • w formie pisemnej
     • w formie zadania praktycznego
     • w formie ustnej
     Oceny te będą widoczne m.in. w arkuszu ocen, przeglądzie ocen, wydruku dziennika czy panelu rodzica/słuchacza
   • dodano wydruk dziennika lekcyjnego dostosowany do specyfiki takich szkół
   • w wybranych miejscach systemu zmieniono określenie "okres" na "semestr" oraz "uczeń" na "słuchacz"
  • podczas losowania szczęśliwego numerka zrezygnowano z losowania 0 (zer)
  • wprowadzono odmianę nazewnictwa uczeń/słuchacz/dziecko w niektórych miejscach systemu
  • podczas potwierdzania adresu e-mail na koncie powiązanym do innego konta dodano zapis daty ważności hasła takiej jak na koncie globalnym.
   Data wygaśnięcia hasła wyświetla się w komunikacie w opcji "Moje konto -> Zmiana hasła"

Wersja 15.4 - 4 lutego 2022

 • Panel dyrektora

  • w opcji "Analizy -> Zestawienia lekcji -> Zestawienie lekcji nauczycieli" dodano możliwość wyboru konkretnych przedmiotów
  • w pozycji "Dzienniki -> Oceny -> Przewidywane, śródroczne i roczne" po wybraniu klasy i przedmiotu dodano przyciski "Poprzedni przedmiot", "Następny przedmiot"
  • w sprawozdawczości (SIO) w module sekretariatu w opcjach "Eksport uczniów CSV" oraz "Miejscowości zamieszkania" dodano filtrowanie uczniów na podstawie szkół
  • w zastępstwach umieszczonych na ekranie (Zasoby -> Pozostałe -> Ekrany) wprowadzono wyświetlanie komentarza do lekcji, jeżeli w ustawieniach ogólnych konfiguracji włączono opcję "Widok "Komentarza" do lekcji w wydrukach zastępstw, powiadomieniach o zastępstwach dla dyrektorów, nauczycieli, rodziców i uczniów oraz w menu "Zastępstwa" i "Plan lekcji" w panelu rodzica/ucznia"
  • w zestawienie oznakowań mebli po najechaniu na nagłówek (konkretny kolor) dodano dymek informujący o zakresach wzrostu i wysokości podkolanowej
  • w lekcjach poza planem uwzględniono sytuację, w której w systemie nie ma zdefiniowanego żadnego słownika godzin, a szkoła korzysta jedynie z dzienników różnych (np. przedszkole)
  • w imporcie nauczycieli z pliku csv dodano możliwość określenia czy system na rozesłać linki aktywacyjne do użytkowników, którym podano adres e-mail
  • w opcji czyszczenia planu lekcji dodano przycisk zmiany zaznaczeń klas/zespołów
  • w planach lekcji usprawniono mechanizm generowania poszczególnych "bloczków"
  • w dyżurach zmieniono sposób wyświetlania czasu dyżurów i lekcji
  • w konfiguracji konkretnej szkoły (Zasoby -> Konfiguracje -> Ustawienia dla szkół) dla pozycji "województwo" zmieniono pole tekstowe na listę wyboru
  • w module komunikatów umożliwiono wstawianie tabel w edytorze tekstu
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • w arkuszach IPET wprowadzono możliwość określenia dodatkowych nauczycieli, którzy będą mogli zarządzać danym arkuszem
  • dla zwolnień z przedmiotów dodano możliwość wybrania określonych dni tygodnia, dla których ma funkcjonować zwolnienie w ramach wybranego zakresu dat
  • w wydrukach dzienników klasowych (1-3 szkoły podstawowej oraz klas starszych) zrezygnowano z wyświetlania dodatkowych nauczycieli lekcji odwołanej, jeżeli jej autorem jest dyrektor/administrator
  • w wydruku dziennika tzw. klas starszych:
   • w zestawieniach ocen uwzględniono informacje o klasyfikacyjnych ocenach opisowych, jeśli jakikolwiek uczeń z klasy takie oceny uzyskał
   • w tabeli "19. Uczniowie wg nauki języków obcych (stan na 20 września)" uwzględnianie tylko uczniów, którzy oprócz przedmiotu w planie lekcji mają wpisany przynajmniej jeden status obecności z danego przedmiotu
  • w wydruku dziennika zajęć przedszkola dodano kontakty z rodzicami i opiekunami (na podstawie kalendarza klasowego)
  • w wydruku "Realizacja programu zajęć" dziennika zajęć specjalistycznych dodano informację o przedmiocie oraz godzinach
  • w arkuszu sprawozdawczym do diagnozy pracy szkoły w pozycji "Uzasadnienia ocen" w przypadku zachowania ocena będzie wyświetlana pisemnie, a nie cyfrowo
  • na etapie zapisu ankiety odfiltrowano użytkowników zablokowanych, chyba że wcześniej zostaliby już do niej przypisani
  • w szkołach zintegrowanych z oprogramowaniem Nuadu:
   • w zbiorowym generowaniu kont przyjęto zasadę, że jeżeli tworzone jest konto dla ucznia to jest mu przypisywany numer PESEL z kartoteki
   • w interfejsie ręcznego dodawania lub edycji konta ucznia/rodzica dodano informację, że aby skorzystać z E-learningu musi zostać podany numer PESEL oraz adres e-mail
  • dostosowano dostępności arkuszy ocen do zmian wynikających z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej:
   • kontynuacyjny MEN-I/37b/2 - ustawiono dostępność dla klas 6-8
   • MEN-I/45/1 - dezaktywowano
   • MEN-I/44/1 - ustawiono dostępność dla klas 1-7
   • MEN-I/63n/1 - ustawiono dostępność dla klasy 8
   • MEN-I/45b/2 - dezaktywowano
   • kontynuacyjny MEN-I/44b/2 - ustawiono dostępność dla klas 1-3
   • MEN-I/44b/2 - ustawiono dostępność dla klasy 4
   • MEN-I/50/2 - ustawiono dostępność dla klas 1-3
   • MEN-I/51/2 - ustawiono dostępność dla klasy 3
   • MEN-I/63j/2 - zmieniono treść uwag dotyczących wzoru
  • w szkołach podlegających pod miasto Bielsko-Biała uruchomiono integrację z Portalem Pracownika, co pozwala na bezpośrednie zalogowanie do niego z poziomu mobiDziennika. Opcja jest dostępna w menu użytkownika (prawy górny róg niebieskiego menu), w sekcji "Przełącz konto->Portal pracownika". Należy pamiętać, że osoba, która chce skorzystać z integracji musi mieć wpisany przez dyrektora/administratora numer PESEL
  • listy uczniów - wprowadzono publiczny szablon "Zestawienie uczniów do Systemu Informatycznego Obsługi Egzaminów Potwierdzających Kwalifikacje w Zawodzie" przygotowany zgodnie z wytycznymi
 • Panel nauczyciela

  • na etapie zapowiadania sprawdzianu przez menu "Kalendarz" dodano informację o ostatniej zmianie terminu (jeżeli nastąpiła) w sekcji "Podgląd dotychczas wpisanych zapowiedzi"
  • w opcjach lekcji sekcję "Pozostałe opcje" zmieniono na rozwijaną listę wyboru, aby usprawnić sytuacje, w których szkoła ma zdefiniowaną bardzo dużą liczbę znaczników lekcji
 • Panel rodzica, ucznia, użytkownika zewnętrznego

  • zablokowano możliwość ponownego wysłania usprawiedliwienia dotyczącego tej samej nieobecności przez inną osobę (rodzica/ucznia pełnoletniego). W ikonie informacyjnej dodano również szczegóły o tym, kto i kiedy wysłał już usprawiedliwienie
  • w aplikacji mobilnej w przeglądzie najbliższych zdarzeń na stronie głównej uwzględniono również lekcje niezgodne z planem, ale nie wynikające z modułu zastępstw
 • Panele wszystkich użytkowników

  • w zakresie modułu wiadomości:
   • wprowadzono opcję "Wiadomości -> Grupy odbiorców":
    • dotychczas niektóre grupy odbiorców wynikały z grupy użytkowników, którą można było przypisać do danej osoby na etapie dodawania/edycji jego konta
    • obecnie pozycja ta została usunięta z kont, a użytkownicy zostali przypisani do analogicznie utworzonych grup odbiorców wiadomości
    • wprowadzono nowe uprawnienie dla kont dyrektorskich/administracyjnych, które nazwano po prostu "Dyrektor". Wszystkim dyrektorom/administratorom, którzy wcześniej byli przypisani do grupy użytkowników "Dyrektorzy" nadano takie uprawnienie. Pozwala ono jak poprzednio na dodatkowe możliwości jak: blokowanie możliwości edycyjnych dziennika, blokowanie możliwości edycyjnych lekcji, dostęp do dziennika zajęć pedagoga szkolnego, kasowanie i edycja uwag (o ile dana osoba ma dostęp do miejsc, w których te funkcje się znajdują)
    • w opcji "Zasoby -> Kadra i użytkownicy -> Konta administracyjne" osoby z nadanym powyższym uprawnieniem nadal są wyświetlani w sekcji "Dyrektorzy", natomiast wszystkie inne konta znajdują się pod nagłówkiem "Pozostałe konta administracyjne". Jeżeli jakiekolwiek konto jest zablokowane to pojawia się dodatkowa sekcja "Konta nieaktywne (zablokowane)"
    • nowe grupy odbiorców zostały podzielone na 3 rodzaje:
     • prywatna - jest dostępna tylko i wyłącznie dla użytkownika, który ją utworzył. Może ją utworzyć dyrektor/administrator oraz nauczyciel
     • publiczna - jest dostępna dla każdego użytkownika systemu. Rodzice oraz uczniowie mogą wysyłać wiadomości do użytkowników grup publicznych niezależnie od dyrektorskiej konfiguracji panelu rodzica/ucznia. Może ją utworzyć tylko dyrektor/administrator
     • tylko dla kadry - jest dostępna dla kont dyrektorskich/administracyjnych oraz nauczycielskich. Może ją utworzyć tylko dyrektor/administrator.
    • w opcji "Wiadomości -> Grupy odbiorców" dyrektor/administrator widzi swoje grupy prywatne oraz wszystkie publiczne i tylko dla kadry. Każdą z nich może modyfikować. Nauczyciel widzi analogiczną listę, ale może modyfikować tylko swoje grupy prywatne
    • tworząc nową wiadomość:
     • grupy publiczne oraz tylko dla kadry są wyświetlane bezpośrednio na liście odbiorców, a po wybraniu jednej z nich wykazywani są użytkownicy do niej przypisani
     • na dole listy odbiorców znajduje się jedna pozycja "Grupy prywatne", której wybór powoduje, że wyświetlane są wszystkie takie grupy użytkownika, które można rozwijać/zwijać oraz wybierać odbiorców spośród nich
    • grupy zostały również wykorzystane w interfejsie zapisu komunikatu oraz płatności. W tych samych miejscach dodano również Szkolną Radę Rodziców
    • w panelu dyrektora w podglądzie kont dyrektorskich/administracyjnych/nauczycielskich dodano listę grup odbiorców wiadomości, do których dana osoba należy. Wymienione są tylko grupy publiczne oraz przeznaczone tylko dla kadry
   • zmieniono koncepcję kasowania wiadomości wysłanych:
    • dotychczas skasować wiadomość wysłaną można było jeżeli wszyscy jej odbiorcy skasowali ją w swoich panelach
    • aktualnie można zawsze skasować taką wiadomość, a samą opcję zamiast "skasuj" nazwano "skasuj u odbiorców"
    • wiadomości skasowane nie znikają u nadawcy, a na liście wiadomości wysłanych oznaczono je przekreślonym tematem (również w folderach). Z tej samej listy usunięta została opcja kasowania zbiorowego - aby skasować daną wiadomość należy w nią wejść. Możliwość skasowania wiadomości wysłanej została również usunięta z folderów
    • po wejściu w już skasowaną wiadomość przez nadawcę jest widoczna dodatkowa, czerwona informacja zawierająca m.in. czas skasowania
    • po wejściu w skasowaną wiadomość przez odbiorcę nie jest widoczna oryginalna treść, lecz pojawia się informacja, że wiadomość została skasowana przez nadawcę. Nie są również dostępne załączniki, ale nadal widoczny jest temat
    • odbiorca nie jest również w stanie przesłać takiej wiadomości dalej lub na nią odpowiedzieć
   • wprowadzono możliwość oznaczania gwiazdką wiadomości odebranych:
    • na liście wiadomości dodano kolumnę z gwiazdką, w której przy każdej wiadomości pojawia się odpowiednia ikonka zależnie czy wiadomość została gwiazdką oznaczona czy nie. Kliknięcie w ikonę przy danej wiadomości powoduje zmianę oznaczenia
    • możliwe jest również kliknięcie w nagłówek ww. kolumny, co pozwala na sortowanie listy na podstawie oznaczeń
    • zmiana oznaczenia przy danej wiadomości jest możliwa również po wejściu do środka wiadomości
    • dodano również analogiczną kolumnę informującą o tym czy dana wiadomość zawiera załączniki - wcześniej taka informacja była sygnalizowana taką samą ikoną spinacza, ale bezpośrednio obok tematu
   • na listach wiadomości odebranych, wysłanych oraz w folderach zmieniono kolejności kolumn oraz format wyświetlanych dat
   • wprowadzone zmiany zostały zostały również ujęte w aplikacji mobilnej, gdzie dodatkowo został zmodernizowany wygląd listy wiadomości
  • w kalendarzach klasowych po kliknięciu na zapowiedź sprawdzianu dodano informację o ostatniej zmianie terminu jeżeli taka nastąpiła
  • do listy dopuszczalnych rozszerzeń wgrywanych załączników dodano pliki *.py

Wersja 15.3 - 14 grudnia 2021

 • Panel dyrektora

  • zmieniono koncepcję lekcji odwołanych w systemie:
   • dotychczas lekcjami odwołanymi stawały się takie, które nie mają statusów obecności uczniów (tylko szare główki)
   • jeżeli nauczyciel uruchomił lekcję, ustawił wszystkim szare główki to przy próbie wyjścia z takiej lekcji system ostrzegał, że żaden z uczniów nie ma statusu obecności więc lekcja automatycznie zostanie odwołana
   • aktualnie takie ostrzeżenie się nie pojawi, a lekcja będzie normalną lekcją zrealizowaną, którą będzie można ponownie uruchomić
   • ponadto po wejściu w opcję "Temat" w uruchomionej lekcji dodano możliwość określenia czy ma być to lekcja z nadanym numerem. Opcję tę można wykorzystać do oznaczenia lekcji bez statusów obecności jako nienumerowane, ale nie jest to konieczne. Można również inne lekcje oznaczyć w ten sam sposób
   • w opcjach odwoływania lekcji (np. zastępstwa, lekcje odwołane/dni wolne czy menu "Lekcje->Odwołaj" u nauczyciela) powód odwołania bądź zapis w dzienniku był wpisywany ręcznie lub wybierany z dynamicznie tworzonego słownika. Obecnie określenie "powód" zmieniono na "zapis w dzienniku", a jego określenie opiera się na dwóch polach formularza:
    • wybór frazy spośród sztywnego słownika:
     • Lekcja odwołana
     • Zajęcia odwołane
     • Lekcja się nie odbyła
     • Zajęcia się nie odbyły
     • pusta pozycja
    • wpisanie dalszej części zapisu lub wybór ze słownika, co odbywa się w jednym polu formularza (w przypadku wpisu ręcznego należy go wpisać i nacisnąć Enter)
   • zmianie ulega również dyrektorski zapis lekcji wynikających z modułu zastępstw, lekcji poza planem (dawniej wycieczki/praktyki) oraz rejestru wycieczek. Takie lekcje nie będą miały przypisanych jakichkolwiek statusów obecności do momentu uruchomienia ich pierwszy raz przez przypisanego nauczyciela. Dopiero wtedy zostaną wygenerowane odpowiednie statusy zależne od modułu zwolnień czy konfiguracji dotyczącej e-obecności. Nauczyciele muszą więc uruchamiać lekcje wynikające ze wspomnianych modułów, ponieważ w przeciwnym razie nie będą one miały odnotowanej frekwencji
   • zrezygnowano z opcji skasowania jednym przyciskiem wszystkich lekcji dla wybranego zapisu w dzienniku
  • w słowniku powodów nieobecności dodano oznaczenia czy dany powód ma być wykorzystywany podczas tworzenia zastępstwa za nauczyciela oraz zastępstwa za klasę/zespół
  • w rejestrze wycieczek dodano możliwość podania godziny wyjazdu oraz powrotu
  • w module zastępstw:
   • podczas tworzenia nowego zastępstwa dodano przyciski określające czy ma to być zastępstwo za nauczyciela czy za klasę/zespół. Zależnie od wyboru zmienia się wybór zastępowanego/klasy/zespołu oraz słownik dostępny w polu "typ nieobecności"
   • "Domyślny zapis w dziennikach" w głównym formularzu oraz "Zapis w dzienniku" przy lekcji odwoływanej został przebudowany na 2 niezależne pola
   • zrezygnowano z opcji wyboru "Czy odwołać lekcję zaplanowaną" - obecnie lekcja planowana zawsze będzie odwoływana jeżeli wybrano opcję inną niż "brak czynności". Dotyczy to również edycji zastępstw zapisanych przed niniejszą aktualizacją systemu
   • konsekwencją powyższej zmiany jest usunięcie opcji konfiguracyjnej "Czy domyślnie odwoływać lekcję przy zapisie zastępstwa"
   • w polu wyboru nauczyciela zastępującego w przypadki informacji wynikającej z opcji "Plany -> Godziny pracy nauczycieli" lub "Plany -> Godziny niedostępności nauczycieli" dodano zakres godzin jeżeli został określony
   • przy konkretnej lekcji w ramach zastępstwa dodano ikonki informacyjne w pozycjach "Typ" oraz "Komentarz" objaśniające do czego są one wykorzystywane
   • w wyborze graficznym nauczycieli uwzględniono wyświetlanie lekcji odwołanych jeżeli w tym samym czasie nauczyciel nie ma innego wpisu
   • w algorytmie określania dostępności nauczyciela zastępującego oraz wyborze graficznym uwzględniono godziny wyjazdu i powrotu, które dodano w rejestrze wycieczek
  • w zakresie modułu wiadomości i konfiguracji komunikacji:
   • wprowadzono opcję "Zasoby -> Kadra i użytkownicy -> Szkolna Rada Rodziców":
    • pozwala ona przypisywać rodziców wraz z określeniem im funkcji w radzie
    • w przypadku błędnego wpisu należy rodzica skasować z rady oraz wpisać go ponownie
    • przypisywanie odbywa się na podstawie utworzonych kont dostępowych, a nie wpisów w kartotece ucznia
    • w opcji widoczne są również Oddziałowe Rady Rodziców z możliwością przejścia do interfejsu tych rad oraz Samorządu klasowego danej klasy
   • w module wiadomości użytkownik przypisany do Szkolnej Rady Rodziców może pisać do dowolnych użytkowników systemu niezależnie od konfiguracji panelu rodzica/ucznia
   • w opcji "Zasoby -> Konfiguracje -> Panel rodzica/ucznia":
    • dla pozycji "Komunikacja z innymi rodzicami i uczniami":
     • dodano opcję "tak, ale tylko z Oddziałową Radą Rodziców", której włączenie spowoduje, że rodzic/uczeń będzie mógł wysłać wiadomość tylko do Oddziałowej Rady Rodziców klas powiązanych z nim uczniów
     • tylko w przypadku włączonej opcji "tak" rodzic spoza Oddziałowej Rady Rodziców będzie mógł kontaktować się ze Szkolną radą rodziców
     • rodzic z Oddziałowej Rady Rodziców będzie mógł kontaktować się ze Szkolną Radą Rodziców jeżeli zaznaczono opcję "tak", a w przeciwnym wypadku będzie to zależne od nowej konfiguracji opisanej poniżej
    • dodano pozycję "Komunikacja Oddziałowej Rady Rodziców z innymi rodzicami i uczniami", która staje się aktywna tylko jeżeli w konfiguracji "Komunikacja z innymi rodzicami i uczniami" zaznaczono opcję inną niż "tak" i zawiera warianty:
     • tak, ze Szkolną Radą Rodziców oraz wewnątrz klasy
     • tak, ale tylko wewnątrz klasy
     • nie (opcja możliwa do zaznaczenia tylko jeżeli w konfiguracji "Komunikacja z innymi rodzicami i uczniami" zaznaczono "nie")
  • w księdze uczniów po wejściu w konkretną kartotekę dodano informację jakiej szkoły dotyczy wpis
  • opcja "Wycieczki,praktyki" została zmieniona na "Lekcje poza planem". Zasada działania opcji pozostała niezmienna
  • w zestawieniu nieobecności i nadgodzin opcję "Drukuj" zmieniono na "Generuj zestawienie wg filtrów"
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • w listach uczniów:
   • poza adresem umożliwiono wybór poszczególnych jego składowych jak np. ulica, miejscowość czy kod pocztowy
   • wprowadzono publiczny szablon "Zestawienie osób na kwarantannę do Sanepidu" przygotowany zgodnie z wytycznymi rządowymi
  • w kartotece ucznia dodano pozycję "pozostałe osiągnięcia i aktywności"
  • w przeglądach ocen, planach lekcji, zastępstwach czy wydrukach uwzględniono specyficzne przypadki, w których z danej klasy wypisano wszystkich uczniów
  • w rejestrze wypadków dodano rodzaj wypadku "lekki"
 • Panele wszystkich użytkowników

  • wprowadzono pełne spolszczenie edytora tekstu używanego np. w module wiadomości czy sekretariatowych zaświadczeniach/drukach

Wersja 15.2 - 18 listopada 2021

 • Panel dyrektora

  • w zakresie przeglądu realizacji podstaw programowych w podglądzie zbiorczym:
   • wprowadzono liczbę uczniów realizujących przedmiot na podstawie szkolnego planu nauczania klasy
   • dodano medianę i średnią liczbę godzin, które uczniowie klasy powinni zrealizować w cyklu kształcenia oraz obliczanie procentu bieżącej realizacji w stosunku do zdefiniowanej w SPN
   • ograniczono dane używane do obliczeń, aby uwzględniać wyłącznie tych uczniów, którym określono realizację przedmiotu w szkolnym planie nauczania klasy
   • wprowadzono wyświetlanie liczby lekcji bez wpisanych wymagań podstawy nawet w przypadku przedmiotów, z których nigdy nie realizowano podstawy programowej
   • w przypadku przedmiotów, na których realizowano więcej niż jedną podstawę programową, zmieniono sposób obliczania średniej i mediany liczby lekcji, aby uwzględnić wszystkie lekcje z danego przedmiotu, zamiast tylko tych realizujących daną podstawę programową
  • zmodernizowano nowy wydruk księgi zastępstw poprzez wprowadzenie mechanizmu wymuszającego umieszczanie nagłówka tabeli na jednej stronie razem z pierwszym wierszem tabeli
  • ograniczono wyświetlanie zablokowanych nauczycieli w miejscach:
   • Dzienniki pedagoga i psychologa
   • Uczniowie z diagnozą specjalisty
   • Zapis kontroli i obserwacji
   • Edycja rejestru wycieczek
   • Zapis i edycja godziny pracy i godzin niedostępności nauczycieli
  • w menu "Sekretariat -> Zaświadczenia/druki" przy generowaniu zaświadczenia dla uczniów i wybieraniu ich z sekcji "Pozostali uczniowie" na podstawie informacji o obwodach szkolnych, wprowadzono grupowanie uczniów po szkołach obwodowych i szkołach/rodzajach nauki
  • w zakresie sekretariatu, w menu "Sprawozdawczość" i sekcji "Uczniowie" wprowadzono opcję "Miejscowości zamieszkania", która umożliwia wyświetlenie listy uczniów, pogrupowanych po miejscowościach zamieszkania.
  • w zakresie wypisywania ucznia ze szkoły - wprowadzono zmiany w opisach komunikatów i zablokowano możliwość wypisania ucznia ze szkoły po ostatnim dniu nauki jego klasy
  • zestawienie arkuszy ocen w klasach - dodano w obecnym i ubiegłorocznym dzienniku informację o tym, ilu uczniów z poszczególnych klas nie ma uzupełnionej kartki z obecnego roku szkolnego
  • wprowadzono zmiany w zakresie generowania mLegitymacji:
   • możliwość generowania dla ucznia, któremu wcześniej w systemie nie wygenerowano papierowej legitymacji
   • wybór uczniów z maksymalnie jednej klasy
   • wymagany prawidłowy adres zamieszkania i nr legitymacji w kartotece ucznia
  • w zarządzaniu kontami dyrektorskimi (lista, dodaj, edytuj) wprowadzono dymki opisujące ścieżki menu głównego, do których dostęp nadaje dane uprawnienie
  • w zarządzaniu kontami nauczycielskimi (lista, dodaj, edytuj) umieszczono dymki informujące o tym co oznaczają dostępy rozszerzone do ocen i obecności
  • moduł zastępstw - wprowadzono zmianę by przy zapisie lekcji, lista zespołów do wyboru zawierała wyłącznie te zespoły, które są dostępne w dniu, na który zapisywana jest lekcja. Zmiana ta ogranicza wyświetlanie m.in. zespołów utworzonych na czas wycieczek
  • zmieniono kolejność pierwszych 3 opcji w menu "Zasoby -> Konfiguracje -> Lekcje"
  • w menu "Analizy -> Przegląd lekcji w klasach -> Przegląd tygodniowy" wprowadzono informację o czasie ostatniej zmiany tematu. Zapis tej informacji jest przeprowadzany dopiero od bieżącej wersji systemu, dlatego dla dotychczasowych lekcji nie będzie dostępny czas ostatniej zmiany tematu.
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • w zakresie przeglądu realizacji podstaw programowych:
   • zmieniono domyślną stronę po wybraniu klasy na podgląd wg uczniów zamiast podglądu szczegółówego
   • w podglądzie wg uczniów:
    • wprowadzono kolumnę "SPN", która dostarcza informacji o tym czy uczniowi określono realizację przedmiotu/ów w Szkolnym Planie Nauczania klasy
    • zmodyfikowano podsumowanie tabeli poprzez uwzględnianie realizacji wyłącznie tych uczniów, którzy mają określoną realizację danego przedmiotu w Szkolnym Planie Nauczania klasy
    • dodano wyświetlanie szarym kolorem uczniów, którym nie określono realizacji wybranego/ych przedmiotu/ów w Szkolnym Planie Nauczania klasy
   • w podglądzie szczegółowym:
    • wprowadzono w statystykach poszczególne poziomy danej klasy oraz średnie liczby godzin jakie uczniowie tej klasy powinni zrealizować
    • zmieniono w kolejność wyświetlania lat szkolnych
  • wprowadzono moduł szkoleń, który jest dostępny w menu "Inne" pod opcją "Szkolenia". W module będzie można znaleźć szkolenia zaplanowane przez twórców mobiDziennika. Każdy użytkownik kadry (nauczyciel czy dyrektor/administrator) może zgłosić chęć uczestnictwa w danym szkoleniu. Informacja o liczbie chętnych, będzie następnie wyświetlana dyrektorowi/administratorowi, a podczas składania zamówienia na dane szkolenie, użytkownicy, który zgłosili chęć uczestnictwa, będą oznaczeni innym kolorem. Po złożeniu zamówienia, wybrani uczestnicy automatycznie otrzymują wszelkie potrzebne informacje o szkoleniu poprzez wiadomość w systemie.
  • w zakresie różnych dzienników:
   • we wszystkich różnych dziennikach wprowadzono przycisk "dodatkowe zespoły", który pozwala na zarządzanie dodatkowymi zespołami utworzonymi w ramach tego dziennika. Przycisk jest dostępny dla dyrektorów, administratorów oraz nauczycieli, którzy są wychowawcami klasy/zespołu dziennika oraz dla nauczyciela, który dziennik założył.
   • pod przyciskiem "Dodatkowe zespoły -> Przypisz zespoły" wprowadzono opcję pozwalająca na przypisanie do dziennika dodatkowych zespołów spośród takich, które zostały założone poza dziennikiem (np. w menu "Zasoby -> Klasy i zespoły"). Możliwy jest wybór jedynie zespołów:
    • w których znajdują się tylko uczniowie należący do klasy powiązanej z dziennikiem
    • którym nie zapisano żadnych lekcji planowanych i zrealizowanych
    • które nie zostały powiązane z innym dziennikiem różnym
   • ograniczono możliwość zapisu i edycji planu w przypadku wprowadzenia lekcji odbywających się w tym samym zespole oraz nachodzącym się czasie, uwzględniając daty wyjątków w planie. W przypadku konieczności przeprowadzania takich lekcji, konieczne jest założenie dodatkowego zespołu i wykorzystanie go w planie.
  • w Szkolnych Planach Nauczania i w świadectwach wprowadzono obsługę poziomów klas "X-Y" i "X-Y-Z", gdzie X, Y i Z są cyframi, np. 1-3, 4-5-6
  • Rejestr wycieczek - zaktualizowano wydruk karty wycieczki poprzez wprowadzenie pod listą uczniów miejsca na podpis dyrektora
  • w zakresie list uczniów:
   • przy tworzeniu nowej listy i wybieraniu uczniów z sekcji "Pozostali uczniowie" na podstawie informacji o obwodach szkolnych, wprowadzono grupowanie uczniów po szkołach obwodowych i szkołach/rodzajach nauki
   • dodano nowe rodzaje kolumn: zalecenia zdrowotne, obwody szkolne - szkoła obwodowa, obwody szkolne - nauka
  • zaktualizowano dotychczasowe podstawy programowe do zmian zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 sierpnia 2021 r. w przypadku zajęć:
   • wychowanie do życia w rodzinie - branżowa szkoła I stopnia, etap III
   • język polski - branżowa szkoła I stopnia, etap III
   • język polski - klasy 7-8, etap II
   • język polski - klasy 4-6, etap II
   • edukacja wczesnoszkolna, etap I
  • zestawienie arkuszy ocen w klasie - wprowadzono w obecnym i ubiegłorocznym dzienniku informację o tym, którzy uczniowie mają uzupełnioną kartkę z obecnego roku szkolnego
  • wydruk zbiorczy arkuszy ocen w klasie - umożliwiono druk w wariancie rozszerzonym na wysokość arkuszy ocen o symbolu MEN-I/44b/2
  • wprowadzono integrację z systemem mobiPrzedszkola pod kątem importu danych rejestru wejść/wyjść dzieci z przedszkola
  • w formularzach dodawania i edycji uczniów oraz użytkowników uruchomiono dynamiczne uzupełnianie daty urodzenia i płci na podstawie wprowadzonego numeru PESEL
  • zmodyfowano sformułowania dotyczącego ucznia z "Dostosowanie poziomu, opinie poradni" na "Dostosowanie poziomu wymagań i opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej specjalistycznej"
  • w zakresie przeglądu tygodniowego obecności w klasie:
   • zmieniono sposób określania słownika godzin - na podstawie klasy i zespołów, zamiast wyłącznie samej klasy
   • w przypadku zakresu godzin lekcji dłuższego niż 45 minut w nagłówku numerka lekcji wprowadzono wyświetlanie szarego tła
 • Panel nauczyciela

  • wprowadzono możliwość zmiany godziny zapowiedzianego sprawdzianu - poprzez edycję z poziomu przycisku "Kalendarz -> Sprawdziany"
 • Panele wszystkich użytkowników

  • moduł wiadomości - odpowiadanie na wiadomość i przekazywanie jej dalej - w sytuacji gdy nadawcą był uczeń to w treści domyślnej w nawiasie wprowadzono umieszczanie klasy ucznia

Wersja 15.1 - 24 sierpnia 2021

 • Panel dyrektora

  • w zakresie sekretariatu:
   • w księdze uczniów wprowadzono opcję "Dodaj uczniów", która pozwala na wybranie uczniów z klas, którzy nie mają wpisanego numeru ewidencyjnego oraz uczniów z bazy sekretariatu, którzy nie mają powiązania z żadnym aktualnym uczniem i nie mają jakiegokolwiek wpisu w księdze uczniów. W dalszym etapie opcja pozwala na zbiorowe nadanie numerów do księgi uczniów wybranym uczniom
   • w legitymacjach:
    • wprowadzono możliwość wydrukowania legitymacji z wykorzystaniem zdjęć zapisanych w kartotekach uczniów
    • dodano opcję "Wygeneruj mLegitymacje", która umożliwia wygenerowanie pliku XML z danymi uczniów do utworzenia mLegitymacji w systemie OSE
  • w ustawieniach ogólnych konfiguracji dodano pozycję "Wymagalność podania numeru PESEL lub numeru innego dokumentu potwierdzającego tożsamość podczas ręcznego dodawania nowego ucznia", którą domyślnie zaznaczono na tak
  • w opcji "Zasoby -> Klasy i zespoły -> Wybór klasy -> Zarządzaj uczniami -> Przypisz wolnych" dodano przyciski pozwalające na zbiorową zmianę zaznaczeń na listach uczniów
  • w opcjach "Wpisy nauczycieli" oraz "Wpisy administratorów" dołożono informacje o liczbie utworzonych szablonów list uczniów oraz liczbie wysłanych wiadomości
  • w formularzach dodawania/edycji kont dyrektorów/administratorów i nauczycieli zrezygnowano z daty i miejsca urodzenia oraz dodano ikonę informacyjną przy polu na numer PESEL

Wersja 15.0 - 12 sierpnia 2021

 • Panel dyrektora

  • w zakresie sekretariatu:
   • wprowadzono możliwość ręcznego dodania ucznia do bazy uczniów. Z opcji można skorzystać np. w celu dodania ucznia mieszkającego w obwodzie szkoły, lecz nauczanego w innej placówce lub dodania kandydata, którego będzie można później przypisać do konkretnej klasy. Niezależnie nowych, aktualnych uczniów nadal można dodawać przez opcję "Zasoby -> Klasy i zespoły -> Wybór klasy -> Zarządzaj uczniami -> Nowy uczeń"
   • możliwa jest również edycja ucznia z bazy uczniów jeżeli nie jest to uczeń z bieżącego roku szkolnego
   • opcja "Zasoby -> Klasy i zespoły -> Wybór klasy -> Zarządzaj uczniami -> Przypisz wolnych":
    • została przebudowana interfejsowo
    • umożliwiono w niej wybór uczniów, którzy są zapisani w sekretariatowej bazie uczniów i zakwalifikowani jako "Pozostali uczniowie". Wybór takiego ucznia skutkuje utworzeniem analogicznego ucznia dla bieżącego roku szkolnego, powiązaniem go z uczniem z sekretariatu oraz wpisaniem do wybranej klasy
   • uruchomiono Rejestr wypadków:
    • moduł pozwala dyrektorom oraz nauczycielom (menu "Inne") na dodawanie wypadków w odniesieniu do konkretnego ucznia, które po zapisie są klasyfikowanie jako zdarzenie
    • dyrektor może zapisać wypadek w odniesieniu do uczniów z bieżącego roku szkolnego jak i uczniów z bazy sekretariatu zakwalifikowanych jako absolwenci lub pozostali
    • nauczyciele mogą zapisać wypadek jedynie dla ucznia z bieżącego roku szkolnego
    • jeżeli dane zdarzenie zgodnie z przepisami zostanie uznane za wypadek to dyrektor lub nauczyciel, który dokonał danego wpisu może w niego wejść i oznaczyć jako wypadek
    • oznaczenie jako wypadek skutkuje:
     • większą liczbą informacji jakie można wprowadzić podczas edycji
     • możliwością dodawania załączników
     • możliwością wygenerowania protokołu powypadkowego
     • widocznością w wydruku rejestru wypadków (opcja dostępna tylko kont dyrektorskich)
    • po uruchomieniu modułu na liście dyrektor widzi wszystkie wprowadzone wypadki/zdarzenia, a nauczyciel tylko te, które sam wprowadził. Wypadki (nie zdarzenia) na liście są pogrubione
    • jeżeli dany wpis zostanie zedytowany przez dyrektora/administratora to zostanie on zapisany jako jego autor
   • uruchomiono opcję Sekretariat -> Sprawozdawczość (SIO) z podziałem na opcje:
    • Uczniowie
     • eksport CSV - funkcja umożliwia wygenerowanie pliku CSV zawierającego wszystkich uczniów aktywnych w klasach w wybranym dniu
     • dzienniki różne - funkcja umożliwia wyświetlenie listy uczniów wybranej klasy, pogrupowanych po dziennikach różnych, w których Ci uczniowie byli aktywni w podanym dniu
    • Nauczyciele
     • eksport CSV - funkcja umożliwia wygenerowanie pliku CSV zawierającego wszystkich aktywnych (niezablokowanych) nauczycieli
    • Dane zbiorcze
     • wychowanie do życia w rodzinie - funkcja umożliwia wyświetlenie liczby uczniów, którym określono w szkolnym planie nauczania, realizację zajęć z wychowania do życia w rodzinie. W zestawieniu ujęci są uczniowie aktywni obecnie w klasie
     • korzystanie ze świetlicy - funkcja umożliwia wyświetlenie liczby uczniów, którzy zostali zapisani do dziennika świetlicy szkolnej i choć raz uczestniczyli w zajęciach w tym dzienniku. W zestawieniu ujęci są uczniowie aktywni obecnie w klasie
   • wprowadzono moduł list uczniów zastępujący dotychczasowe wydruki list osób
   • na liście szkół w menu "Zasoby -> Konfiguracje -> Ustawienia dla szkół" dodano kolumnę z liczbą powiązanych ze szkołą wpisów w księdze uczniów
   • w dziennikach archiwalnych 2020/2021 próba wejścia w opcje sekretariatowe powoduje wyświetlenie komunikatu "Moduł nie jest dostępny w dziennikach archiwalnych, a jedynie w bieżących."
  • w zakresie importów:
   • w importach z PABS, OSON, aSc, PLEK, Vulcan, Astar, Progman wprowadzono pośredni etap, w którym można podejrzeć jakie informacje zostaną do systemu dodane lub zaktualizowane na skutek importu. Pozwoli to na ponowienie importu po poprawieniu danych w mobiDzienniku lub systemie, z którego dane są wczytywane
   • w imporcie z planu aSc uwzględniono przypadki X lekcji dla tego samego nauczyciela, w tym samym czasie, które zostały zapisane jako osobne lekcje np. z różnych przedmiotów
   • w imporcie uczniów z pliku SOU uwzględniono adresy e-mail ucznia oraz rodziców/opiekunów
   • zmieniono sposób działania importu danych podstawowych z roku poprzedniego. Po jego uruchomieniu operacja nie jest wykonywana natychmiast lecz w tle przez system, który wyśle do użytkownika wiadomość kiedy import zostanie zrealizowany
   • w imporcie ocen końcowych z lat poprzednich:
    • wprowadzono zasadę, że raport wysyłany jest wyłącznie do administratora/dyrektora, który wykonywał import oraz do wychowawców klas, dla których oceny zostały wczytane
    • zmieniono komunikat operacji w przypadku braku klas końcowych
  • podczas dodawania nowego ucznia bieżącego roku szkolnego (Zasoby -> Klasy i zespoły -> Wybór klasy -> Zarządzaj uczniami -> Nowy uczeń), po podaniu imienia oraz nazwiska i ewentualnie drugiego imienia system zweryfikuje w tle czy w wybranej klasie nie ma już ucznia o podanych danych, a jeżeli tak to wyświetli odpowiedni komunikat
  • w menu "Inne" wprowadzono moduł "Umowy/dokumenty", w którym będą dostępne m.in. podpisane elektronicznie umowy utrzymania dziennika elektronicznego wraz z możliwością odesłania podpisanej elektronicznie umowy przez placówkę
  • w opcji przenoszenia ucznia do innej klasy lub szkoły zrezygnowano z automatycznego, alfabetycznego przenumerowania uczniów w klasie poprzedniej oraz dodano komunikat, że można taką operację wykonać samodzielnie jeżeli jest taka potrzeba
  • na listach użytkowników w menu "Zasoby -> Kadra i użytkownicy" obok adresu e-mail dodano ikonkę jeżeli dany adres został potwierdzony jako aktywny adres globalnego logowania SSO
  • w menu "Plany -> Plany lekcji i dyżurów" po wejściu w przeglądanie lub modyfikację dodano w nagłówku informację o liczbie wszystkich klas i zespołów oraz liczbie tych, które mają zapisane jakiekolwiek lekcje w wybranym planie
  • w opcji "Analizy -> Podejrzenia konfliktów -> Klas uczniów" dodano sekcję "Uczniowie aktywni tylko w zespołach "
  • zmodyfikowano opcję przepisywania godzin dyżurów w planie aby było możliwe przepisanie na kilka obowiązujących jednocześnie słowników godzin
  • w konfiguracji dla danej szkoły dodano możliwość wyłączenia drukowania linii przerywanych (wykropkowania) na świadectwach. Wyłączenie dotyczy miejsc na wpisanie danych w świadectwach oraz wykreskowań np. w wyrazach "uczęszczał...", "ukończył..."
  • w opcji "Dzienniki -> Oceny -> Rytmiczność oceniania" ukryto nauczycieli, którzy zostali zablokowani i nie wystawili ani jednej oceny
  • w opcji "Zasoby -> Uczniowie" w kolumnie "Zespoły" wprowadzono wyświetlanie większej liczby znaków, aby w jak najmniejszej liczbie przypadków konieczne było najeżdżanie na daną pozycję celem wyświetlenia dymka z pełną listą klas/zespołów
  • na etapie dodawania/edycji szkoły wprowadzono domyślny pusty wiersz dla typu szkoły oraz umożliwiono zapis bez wybrania jakiejkolwiek klasy/zespołu
  • w eksporcie do pliku SOU dodano opis precyzujący, że plik zawiera dane uczniów oraz oceny roczne
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • w arkuszach ocen:
   • w zestawieniach arkuszy ocen w klasie dodano możliwość wydruku arkuszy ocen dla wszystkich uczniów z danej klasy. Po wejściu w daną klasę mogą być dostępne przyciski:
    • Drukuj wszystkie strony - w klasach o poziomie pierwszym
    • Drukuj ostatnie strony klasyfikacyjne - w klasach o innym poziomie niż pierwszy
    • Drukuj praktyki zawodowe - w klasach końcowych szkół, w których wprowadza się praktyki zawodowe
   • rozbudowano komunikat pojawiający się w sytuacji kiedy dla ucznia nie można założyć nowego arkusza, ponieważ ma już go w latach poprzednich
  • wydruki list osób zostały rozbudowane i zmienione na moduł list uczniów, który umożliwia generowanie dowolnie skonfigurowanych list uczniów, a także tworzenie szablonów, z których inni nauczyciele i dyrektorzy będą mogli skorzystać
  • w zakresie planów lekcji:
   • w planach lekcji nauczycieli w przypadku gdy lekcja względem planu różni się wyłącznie salą będzie wyświetlana informacja "zmiana sali" zamiast "lekcja niezgodna z planem"
   • w planach aktualnych klas wprowadzono zasadę, że słownik godzin zawsze jest generowany na podstawie przypisań do klasy oraz wszystkich powiązanych z nią zespołów
   • podczas dodawaniu nowego planu, edycji bądź importowania po wybraniu daty obowiązywania wprowadzono automatyczne sprawdzanie w tle czy istnieje już plan o takiej samej dacie, a jeżeli tak to pojawia się stosowny komunikat
  • w wydrukach dzienników klasowych:
   • w zależności od typu szkoły na stronie tytułowej pojawia się fraza "szkół ponadpodstawowych" lub "szkół ponadgimnazjalnych"
   • w "Wykazie uczęszczania uczniów na zajęcia, Realizacji programu nauczania" uwzględniono przypadki lekcji weekendowych wynikających z planu lekcji, nawet jeżeli nie zostały zrealizowane
  • w wydruku dziennika przedszkola:
   • dodano wycieczki
   • dodane ważniejsze wydarzenia z życia klasy
   • w wydruku "dzienny zapis pracy wychowawczo-dydaktycznej" dodano dla każdego dnia krąg tematyczny i temat dnia
  • w wydruku dziennika zajęć świetlicy szkolnej dodano pozycję Godziny przyjścia/wyjścia z podziałem na miesiące
  • we wszystkich dziennikach różnych dodano wydruk Wykaz spostrzeżeń nt. zachowania ucznia
  • w wydruku arkusza sprawozdawczego zwiększono marginesy
  • wydruk "Średnie ocen śródrocznych, rocznych z wybranych przedmiotów":
   • w klasach końcowych został nazwany "Średnie ocen śródrocznych, rocznych i końcowych z wybranych przedmiotów"
   • dodano możliwość zdecydowania czy wydruk ma uwzględniać oceny z lat poprzednich
  • w księdze protokołów w wydruku zarówno jednego protokołu jak i wszystkich dodano spis/listę załączników
  • w opcjach dodawania i edycji podręczników dodano możliwość szybkiego wyszukiwania wydawnictwa w liście wyboru
  • w zestawieniu lekcji wg znaczników dodano możliwość grupowania po klasach
  • nazwa modułu "Ramowe plany nauczania" została zmieniona na "Szkolne plany nauczania"
  • w dodawaniu i edycji grup ocen uwzględniono przypadki zapisu danych z kilkukrotnymi apostrofami
  • w opcji zbiorowego generowania kont dostępowych dla rodziców/uczniów:
   • po kliknięciu w link "załóż konto ręcznie" dodano automatyczne zaznaczenie odpowiedniego typu konta w formularzu
   • rozbudowano komunikat pytający pojawiający się po kliknięciu w przycisk "Generuj konta"
   • nagłówek "Inny" zmieniono na "Użytkownik zewnętrzny"
  • wyłączono opcje związane z podpisem elektronicznym
 • Panel nauczyciela

  • w menu "Uczniowie" wprowadzono wyszukiwarkę uczniów, która pozwala na przejście do kartoteki ucznia. Wyszukiwanie odbywa się w zakresie uczniów, do których kartotek dany nauczyciel ma dostęp na podstawie planu lekcji, wychowawstwa czy dodatkowych uprawnień (np. pedagog szkolny/psycholog)
  • w dziennikach różnych na etapie zapisu dodatkowych czynności związanych z prowadzeniem zajęć wprowadzono ostrzeżenia w przypadku specyficznych, podanych danych (np. identycznych godzin od - do)
  • w opcji "Lekcje -> Odwołaj" dodano niezależne pole "Zapis w dzienniku", które jest powiązane z polem "Typ nieobecności", ale może również przyjąć zupełnie inną wartość
  • w zestawieniu moich lekcji bez wpisanego tematu wprowadzono zasadę, że jeżeli nie podano zakresu dat to domyślnie wyświetlanie jest okres od początku roku szkolnego do dziś
 • Panel rodzica, ucznia, użytkownika zewnętrznego

  • w historii określenie "Poprzednie wpisy" zmieniono na "Wpisy z poprzednich 14 dni"
 • Panele wszystkich użytkowników

  • w podglądzie wiadomości wysłanej:
   • dodano przycisk "Nowa wiadomość do tych samych odbiorców" pozwalający na przejście do tworzenia nowej wiadomości z już wybranymi identycznymi odbiorcami
   • dodano przycisk "Prześlij dalej"
  • w planie konkretnego ucznia wprowadzono uwzględnianie godzin ze wszystkich słowników powiązanych z klasą oraz wszystkimi zespołami, w których uczeń w wybranym tygodniu był aktywny
  • zaimplementowano procedurę, która wykrywa oceny oraz obecności powiązane bezpośrednio z jakimś zespołem, a nie klasą. Taka sytuacja może mieć miejsce jeżeli błędnie zmieniano typ klasy/zespołu w trakcie roku szkolnego. W takich przypadkach procedura próbuje przypisać zasoby do poprawnych klas na podstawie dat aktywności uczniów. Jest ona uruchamiana w godzinach nocnych oraz określonych sytuacjach w systemie

Wersja 14.7 - 29 marca 2021

 • Panel dyrektora

  • w module Sekretariatu:
   • w bazie uczniów:
    • wprowadzono funkcję obwodów szkół podstawowych, dzięki czemu możliwe jest zarządzanie wpisami dotyczącymi obwodów szkolnych u uczniów w bazie sekretariatu. Pozwala to w prosty sposób wyszukać uczniów nauczanych w szkole, lecz zamieszkujących poza obwodem szkoły lub takich, którzy zamieszkują w obwodzie szkoły, lecz uczęszczają do innej placówki. Informacje o obwodach szkolnych uzupełnia się poszczególnym uczniom w ich kartotekach z bazy sekretariatu
    • w kartotekach sekretariatowych wprowadzono wyświetlanie:
     • historii nauki na podstawie bieżącego roku szkolnego oraz zaimportowanych danych z poprzednich lat
     • wpisów z księgi uczniów
     • obwodów szkolnych ucznia (gdy w dzienniku jest szkoła podstawowa)
    • w niedługim czasie zostaną przeprowadzone importy uczniów, którzy uczęszczali do szkoły w poprzednich latach (najwcześniej od roku szkolnego 2014/2015). Zostaną automatycznie wprowadzone wpisy w księdze uczniów, lecz wyłącznie w przypadkach, gdzie była możliwość określenia wymaganych informacji
   • w księdze uczniów:
    • na głównej liście uczniów:
     • numer w księdze ustawiono jako pierwszy element
     • po najechaniu na konkretny numer danego ucznia w dymku dodano informację jakiej szkoły, jakiego typu dotyczy wpis
     • klasę przyjęcia zmieniono na określenie "oddział przyjęcia"
     • po najechaniu na datę odebrania dokumentów dodano w dymku powód odebrania dokumentów
    • wprowadzono opcję zatwierdzania bądź odrzucania zmian danych uczniów do księgi uczniów, które zostały wykonane np. przez wychowawcę czy dyrektora na skutek importu. Osoba obsługująca sekretariat może dany zestaw zmian zatwierdzić przenosząc je do księgi uczniów lub odrzucić
     • uruchomienie powyższej opcji odbywa się przez menu "Sekretariat -> Księga uczniów -> Zatwierdź/odrzuć zmiany" lub przez kartotekę ucznia w księdze uczniów tzn. jeżeli po uruchomieniu takiej kartoteki system wykryje zmiany związane z uczniem, które nie zostały zatwierdzone/odrzucone to wyświetli stosowny komunikat wraz z możliwością przejścia do listy zmian w odniesieniu tylko do wybranego ucznia
     • dostępna jest również historia pozwalająca sprawdzić kto i kiedy jakie zmiany do księgi uczniów zatwierdził/odrzucił
    • umożliwiono ręczną edycję kartoteki w księdze uczniów wraz z możliwością automatycznego zapisu wprowadzanych zmian w kartotece ucznia z bieżącego roku szkolnego
    • z powodu wcześniejszego braku możliwości zatwierdzania/odrzucania zmian lub ręcznej edycji wpisu w księdze dokonano automatycznego przepisania numerów z kartotek uczniów bieżącego roku szkolnego do księgi uczniów
    • dodano możliwość wydruku księgi uczniów, który można skonfigurować przez dostępne parametry, które po danym generowaniu system zapamięta w odniesieniu do wybranej szkoły
   • w zaświadczeniach/drukach dodano możliwość łatwego wyboru uczniów na podstawie obwodów szkolnych
  • zmodyfikowano standardowe szablony sprawozdań dodając element "Uczniowie ze 100% frekwencją". Aby uzyskać szablony z tym elementem, konieczne jest skorzystanie z przycisku "Dodaj standardowe szablony", a jeżeli zostały one wprowadzone wcześniej to należałoby najpierw je skasować
  • w menu "Zasoby -> Klasy i zespoły" po najechaniu na ikonkę informacyjną z lewej strony dodano informację o osobie, która zapisała dany zespół/klasę (ręcznie bądź na skutek importu). Należy pamiętać, że informacje te nie będą dostępne dla już wprowadzonych klas/zespołów, ale będą rejestrowane dla wszystkich kolejnych
  • z podejrzeń konfliktów sal wykluczono lekcję online oraz materiały zdalne
  • podczas dodawania/edycji dziennika różnego o zmiennym składzie umożliwiono zapis dodatkowych wychowawców
  • na etapie edycji konfiguracji danej szkoły umożliwiono powiązanie szkoły ze swoim odpowiednikiem z Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO). Dzięki temu w przyszłości będzie możliwy lepszy przepływ informacji pomiędzy placówkami korzystającymi z mobiDziennika
  • w słowniku godzin lekcji:
   • zwiększono maksymalną liczbę pozycji z 16 na 20
   • podczas zapisu dodano komunikat jeżeli zakres obowiązywania wynosi 1 dzień (obie daty są identyczne)
  • z edycji kartoteki ucznia oraz zaawansowanej wyszukiwarki wycofano projekt edukacyjny
  • w wydruku księgi zastępstw uwzględniono specyficzne przypadki wprowadzonych lekcji
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • w zakresie planów lekcji:
   • w przeglądach aktualnych planów klas wprowadzono zasadę, że jeżeli nie zostanie znaleziony słownik godzin przypisany do klasy to system spróbuje wczytać słownik przypisany do zespołów powiązanych z klasą
   • zmieniono zasadę funkcjonowania wyjątków tzn. system nie będzie już kasował tych, które przekraczają zakres obowiązywania danego planu, ale nie będą one powodować nieprawidłowości w systemie. Możliwy będzie również zapis wyjątków w zakresie całego roku szkolnego. W określonych miejscach wyjątki wykraczające poza daty obowiązywania planu zostały wyszarzone
   • wydruki wszystkich dzienników zostały ujednolicone w zakresie tygodniowego planu zajęć tzn. wprowadzono wyświetlanie dodatkowych nauczycieli, wyjątków w skróconej formie oraz nazwy sali
  • w wydrukach dziennika określenie "Dziennik lekcyjny dla klas IV-VIII szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych wszystkich typów" zmieniono na "Dziennik lekcyjny dla klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych wszystkich typów"
  • po najechaniu na ocenę przewidywaną, śródroczną bądź roczną w dymkach dodano informacje o uzasadnieniu oceny. Dotyczy to miejsc:
   • Dyrektor -> Dzienniki -> Oceny -> Przegląd ocen klas
   • Dyrektor -> Dzienniki -> Oceny -> Przegląd ocen nauczycieli
   • Nauczyciel -> Oceny -> Przegląd ocen dla klasy, w której jestem wychowawcą
  • wprowadzono arkusz ocen dla słuchaczy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych MEN-I/47b/2
  • na liście dzienników różnych po najechaniu na założyciela dodano w dymku informację jakiego rodzaju jest to konto (nauczycielskie lub administracyjne)
  • umożliwiono wyłączenie autoryzacji nowych urządzeń użytkownikowi, nawet jeżeli na jego koncie nie byłoby już żadnego urządzenia mobilnego (aplikacji)
  • usprawniono zapis zwolnień w przypadku szkół z wieloma słownikami godzin
  • z legendy kalendarza klasowego usunięto informację o własnym wpisie
 • Panel nauczyciela

  • rozszerzono zasadę ukrywania lekcji z planu w menu "Lekcje" uwzględniając przypadki, w których w tym samym czasie nauczyciel ma zapisane lekcje w tej samej klasie/zespole, ale któraś z nich jest dodatkowo powiązana z dziennikiem różnym
  • w uruchomionej lekcji podczas wybierania tematu z rozkładu zmieniono zasadę określania następnego, sugerowanego tematu do realizacji. Będzie to kolejny nierealizowany temat, po ostatnio wybranym w klasie/zespole
 • Panel rodzica, ucznia, użytkownika zewnętrznego

  • po zapisie odpowiedzi na zadanie domowe w komunikacie wprowadzono informację o liczbie dodanych załączników, co pozwoli np. na zorientowanie się, że zapomniano o dodaniu pliku
 • Panele wszystkich użytkowników

  • w mechanizmie auto wylogowania z powodu długiej bezczynności dodano minutę wcześniej komunikat ostrzegający o zbliżającym się wylogowaniu wraz z możliwością przedłużenia czasu aktywności sesji logowania
  • podczas próby skasowania urządzenia, oznaczenia go jako niezaufane lub wyłączenia powiadomień dodano ostrzeżenia o możliwych konsekwencjach
  • w dziennikach zintegrowanych z mobiBiblioteką zmodyfikowano pola formularza wyszukiwania, dzięki czemu można wyszukiwać książki na podstawie wprowadzonej frazy wyszukiwania (np. tytuł, autor, wydanie)
  • zmodyfikowano dymki informacyjne, tak aby możliwe było zaznaczenie treści w nich umieszczonych
  • do listy dopuszczalnych rozszerzeń wgrywanych załączników dodano pliki fodt
  • w module wiadomości przy próbie zaznaczenia wszystkich odbiorców na liście dodano okno pytające czy na pewno taka operacja ma zostać wykonana. Jeżeli zostanie ona potwierdzona to przy kolejnych próbach w ramach bieżącego pisania wiadomości, nie będzie już kolejnych ostrzeżeń

Wersja 14.6 - 2 lutego 2021

 • Panel dyrektora

  • w związku z prowadzoną klasyfikacją śródroczną (w przyszłości końcową i roczną) i otrzymywanymi pytaniami dotyczącymi działania i konfiguracji mobiDziennika w zakresie frekwencji uczniów pragniemy podkreślić, że jeśli szkoła korzysta z któregoś statusu: e-obecność, e-nieobecność, e-nieobecność usprawiedliwiona, materiały dostarczone przesyłką, listem, ale w Słowniku statusów obecności nie jest on oznaczony jako liczony do frekwencji to nie zostaje on ujmowany w różnych zestawieniach tabelarycznych w dzienniku, arkuszu do diagnozy pracy szkoły czy w przyszłości w arkuszu ocen. Ewentualna zmiana możliwa jest w menu "Zasoby -> Słowniki -> Słownik statusów obecności -> [ostatnia kolumna] Czy status liczony do frekwencji?"
  • wprowadzono nowe typy szkół:
   • Szkoła podstawowa dla dorosłych
   • Liceum dla dorosłych (3-letnie)
   • Liceum dla dorosłych (4-letnie)
   Prosimy o dostosowanie szkół wprowadzonych w Państwa systemie
  • w planie lekcji umożliwiono zapis lekcji dla sobót oraz niedziel
  • wydruk "Dzienniki -> Wydruki, eksporty, ankiety i testy -> Inne wydruki i eksporty - pliki *.pdf -> Uczniowie z rocznymi ocenami nagannymi i niedostatecznymi" został zastąpiony osobnymi wydrukami w odniesieniu do każdego z okresów np. "Uczniowie z ocenami nagannymi i niedostatecznymi - oceny śródroczne", "Uczniowie z ocenami nagannymi i niedostatecznymi - oceny roczne"
  • w menu "Dzienniki -> Frekwencja -> Frekwencja klas -> Frekwencja dzienna":
   • zrezygnowano z możliwości wyboru słowników godzin
   • zmodyfikowano zestawienie, aby znajdowały się w nim wyłącznie statusy obecności oznaczone jako liczone do frekwencji
  • w menu "Analizy -> Zestawienia lekcji -> Zestawienie lekcji nauczycieli" nauczycieli nieaktywnych (zablokowanych) wydzielono do osobnej grupy na liście wyboru
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • w wydruku ocen klasyfikacyjnych dziennika lekcyjnego dla klas 1 - 3 szkoły podstawowej wprowadzono wykreskowanie oceny z religii dla uczniów, którzy na nią nie uczęszczają. System określa takich uczniów na podstawie planu lekcji i/lub zwolnień
  • w zestawieniu ocen przewidywanych, śródrocznych i rocznych:
   • uczniom niechodzącym na religię wycofano sygnalizację braku oceny znakiem wykrzyknika
   • uczniom nieaktywnym w klasie:
    • dodano przekreślenie numeru w dzienniku
    • w dymku z imieniem i nazwiskiem dodano informację o datach aktywności w klasie
    • wycofano sygnalizację znakami wykrzyknika oraz X
  • przy zakładaniu różnego dziennika w przypadku wyboru dziennika zajęć świetlicy szkolnej o zmiennym składzie pole wyboru poziomu edukacji staje się nieaktywne z domyślnie oznaczoną wartością "od 4 klasy szkoły podstawowej"
 • Panel nauczyciela

  • w opcji wystawiania ocen spoza lekcji/szkoły wprowadzono możliwość zapisu opisowych ocen klasyfikacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi uczęszczających do szkoły podstawowej specjalnej lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy
  • przy zapisie sprawdzianu z poziomu lekcji wprowadzono dodatkowe ostrzeżenia w przypadku braku możliwości wczytania słownika godzin dla wybranej daty
 • Panel rodzica, ucznia, użytkownika zewnętrznego

  • w komputerowej wersji przeglądarkowej, na danym urządzeniu, wprowadzono mechanizm pamiętania jaką wersję widoku ocen dany użytkownik ostatni raz uruchomił, dzięki czemu przy kolejnym wejściu w menu "Oceny" zostanie on wyświetlony
 • Panele wszystkich użytkowników

  • przebudowano statystykę obecności ucznia:
   • z danego okresu uwzględniane są tylko te statusy, dla których uczeń uzyskał jakieś wpisy
   • wprowadzono grupowanie po pięciu podstawowych statusach z rozbiciem na odpowiadające im dodatkowe statusy jeżeli zostały wprowadzone do słownika
   • statystyka jest dostępna w następujących miejscach systemu:
    • panel dyrektora
     • Kartoteka ucznia -> Oceny i frekwencja ucznia
     • Kartoteka ucznia -> Zachowanie ucznia
    • panel nauczyciela
     • Kartoteka ucznia -> Oceny i frekwencja ucznia
     • Zachowanie -> Klasa -> Uczeń
    • panel rodzica, ucznia, użytkownika zewnętrznego
     • główne menu Frekwencja

Wersja 14.5 - 13 grudnia 2020

 • Panel dyrektora

  • udostępniono opcję "Dzienniki -> Wydruki, eksporty, ankiety i testy -> Inne wydruki i eksporty - pliki *.csv -> Eksport do Microsoft School Data Sync"
  • w module zaświadczeń/druków zmodyfikowano wybrane wzory oraz wprowadzono możliwość generowania pustych wzorów
  • w opcji "Analizy -> Statystyki -> Statystyka pracy nauczycieli" odfiltrowano nauczycieli, którzy zostali zablokowani, pod warunkiem, że nie wprowadzili oni również jakichkolwiek lekcji, ocen czy uwag. Dotyczy to również statystyki w formacie pdf oraz csv
  • w konfiguracji danej szkoły poszczególne opcje zostały ułożone w innej kolejności aby uzyskać efekt pogrupowania elementów związanych ze świadectwami czy arkuszami ocen
  • w słowniku sal dodano ikony kamery oraz domu dla sal "lekcja online" oraz "materiały zdalne"
  • na etapie edycji zespołu walidację przypisania słownika godzin rozszerzono o przypadek zespołów o poziomie edukacji klas starszych, ale używanych tylko w dziennikach różnych jako zespół o stałym składzie (np. nauczanie indywidualne)
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • wdrożono możliwość wystawiania opisowych ocen klasyfikacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi uczęszczających do szkoły podstawowej specjalnej lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy. Szczegółowa instrukcja mechanizmu znajduje się pod adresem: https://mobidziennik.pl/pliki/inne/instrukcja_oceny_opisowe_niepelnosprawni.pdf
  • pedagogom szkolnym/psychologom nadano możliwość wejścia do każdego dziennika różnego, niezależnie od jego ustawienia "dostępny dla wszystkich nauczycieli"
  • do wszystkich eksportów plików CSV dodano symbol, który pozwala arkuszom kalkulacyjnym (np. Microsoft Excel) rozpoznać standard kodowania pliku, dzięki czemu plik od razu jest wyświetlany w prawidłowy sposób (brak problemów z polskimi znakami)
  • na etapie ręcznego zakładania nowego konta powiązanego z uczniem dodano mechanizm sygnalizujący jeżeli po podaniu imienia i nazwiska system wykryje, że istnieje już takie konto dla tego ucznia
  • w wydruku "Uwagi" dla dziennika innych zajęć i czynności nauczyciela uwzględniono przypadki bardzo długich treści, które mogły być generowane ze zbędnym justowaniem w przypadku wydruku całościowego
 • Panel nauczyciela

  • w zadaniach domowych:
   • dodano przycisk czyszczący opcje filtrowania dla sekcji "Moje zadania domowe"
   • wprowadzono zasadę, że wejście w opcję przez główne menu "Kalendarz" i przycisk "Zadania domowe" również automatycznie będzie zerować opcje filtrowania
  • rozbudowano opis sygnalizacji o zadaniu domowym przez znak wykrzyknika po uruchomieniu lekcji
 • Panel rodzica, ucznia, użytkownika zewnętrznego

  • zrezygnowano z uwzględniania zadań domowych oznaczonych jako zrobione dla powiadomień:
   • email o zadaniach domowych na koniec dnia
   • email z ocenami, nieobecnościami oraz przyszłymi sprawdzianami i zadaniami domowymi na koniec tygodnia
   • aplikacja mobilna - powiadomienie o zadaniach domowych na jutro na koniec dnia
  • w "kółeczku" informacyjnym wyświetlanym nad głównym menu "Zastępstwa" zrezygnowano z uwzględniania zastępstw związanych z dziennikami zajęć świetlicy szkolnej. Niezależnie po uruchomieniu opcji nadal dostępny jest przycisk włączania/wyłączania widoczności zastępstw świetlicy, jednak nie ma on już wpływu na wspomnianą, sygnalizowaną liczbę
  • w komputerowej wersji przeglądarkowej dodano możliwość przejścia do zewnętrznej strony mobiDziennika zawierającej historię zmian systemu (https://www.mobidziennik.pl/historia-zmian) po kliknięciu w informacje o wersji na niebieskim pasku, w lewym górnym rogu (np.: "ver. 14.5, 2020/2021")
 • Panele wszystkich użytkowników

  • jeżeli wiadomość wysłana zawiera informację jakiego dotyczy ucznia (bądź uczniów) to na jej podglądzie znajdzie się taka informacja wraz z aktualną klasą ucznia
  • zmieniono symbol oznaczający ocenę z wyzerowaną liczbę plusów i minusów ze znaku ± na •
  • w przeglądach obecności/szczegółowej frekwencji uwzględniono przypadki, w których mogły być widoczne statusy e-obecności dla lekcji wynikających z modułu zastępstw dla dni przyszłych
  • do listy dopuszczalnych rozszerzeń wgrywanych załączników dodano pliki SVG
  • w aplikacji mobilnej:
   • dodano opcję przenoszenia wiadomości do kosza
   • wprowadzono blokadę automatycznych synchronizacji danych podczas uzupełniania formularzy

Wersja 14.4 - 15 listopada 2020

 • Panel dyrektora

  • w podejrzeniach konfliktów lekcji zmieniono domyślne ustawienia włączając opcje "uwzględniaj realne obecności" oraz "uwzględniaj dzienniki różne główne"
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • w słowniku statusów obecności dodano status "e-nieobecność usprawiedliwiona", który może zostać wykorzystany podczas usprawiedliwiania:
   • W przypadku usprawiedliwiania "ręcznego" w menu "Obecności" status można wybrać podczas przeklikiwania poszczególnych "główek"
   • W przypadku korzystania z modułu usprawiedliwień (o ile włączyła go dyrekcja) system automatycznie zamieni e-nieobecności na e-nieobecności usprawiedliwione
   • możliwe jest również wykorzystanie statusu w module zwolnień
   Należy pamiętać, że e-nieobecność można usprawiedliwić tylko jeżeli zostanie ona ustawiona jako liczona do frekwencji
  • w dzienniku zajęć przedszkola, w tzw. dodatkowych zapisach udostępniono pozycję "Dodatkowe czynności związane z prowadzeniem zajęć", która została również uwzględniona w wydruku tego dziennika
 • Panel nauczyciela

  • w przypadku lekcji w sali "lekcja online" nauczyciel ma w "opcjach lekcji" możliwość wprowadzenia linku, który pozwoli uczniom/rodzicom/opiekunom prawnym na dołączenie do zajęć prowadzonych na zewnętrznej platformie: zoom.us, meet.google.com, skype.com, hangouts.google.com, teams.microsoft.com, classroom.google.com. Wprowadzenie linku spowoduje wyświetlenie w planie lekcji opcji "dołącz"
  • zrezygnowano z blokowania możliwości zmiany sali uruchomionej lekcji w przypadku wybrania sali "lekcja online" lub "materiały zdalne"
 • Panel rodzica, ucznia, użytkownika zewnętrznego

  • wprowadzenie przez nauczyciela w danej lekcji linku do lekcji on-line spowoduje wyświetlenie w planie lekcji opcji "dołącz"
 • Panele wszystkich użytkowników

  • w zakresie planów lekcji:
   • w planie ucznia oraz planie klasy wprowadzono odrębne oznaczenie "zmiana sali" wyświetlane w sytuacji, gdy wprowadzono lekcję realizowaną w innej sali względem lekcji planowanej
   • mechanizm dzielenia bloczków rozszerzono o przypadki ich nachodzenia na siebie, nawet wtedy gdy mają różne godziny rozpoczęcia i zakończenia
  • w przeglądzie wiadomości (odebranych i wysłanych) oraz w przeglądzie zadań domowych i odpowiedzi na nie, wprowadzono przycisk umożliwiający pobieranie wszystkich załączników za jednym razem
  • umożliwiono kasowanie urządzeń w opcji "Moje konto -> Moje urządzenia"

Wersja 14.3 - 26 października 2020

 • Panel dyrektora

  • wprowadzono narzędzie umożliwiające zbiorową zmianę sal w planie lekcji (na jedną z sal e-nauczania) dla wybranych dni tygodnia oraz klas/zespołów. Prosimy, by zmiany wprowadzać wyłącznie na nowo dodanym planie lekcji. Opcja jest dostępna w menu "Plany -> Plany lekcji i dyżurów -> Modyfikuj -> Zmiana grupowa sal" oraz dla różnych dzienników "Różne dzienniki -> Wykaz dzienników -> Konkretny dziennik -> Plan lekcji -> Konkretny plan -> Zmiana grupowa sal"
  • w opcjach "przepisywania godzin lekcji" i "przepisywanie godzin dyżurów" zmodyfikowano interfejs, aby był czytelniejszy i umożliwiono wybór nawet takiego słownika, który ma mniejszą liczbę godzin niż plan lekcji/dyżurów
  • przy zapisie słownika godzin lekcji wprowadzono dodatkowe ograniczenia dopuszczalnego zakresu dat w dynamicznym kalendarzu dla dat obowiązywania
  • uwzględniono zmianę struktury pliku csv dla eksportu kont nauczycieli i uczniów do Office 365
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • w dzienniku zajęc świetlicy szkolnej zrezygnowano ze statusów e-obecności
  • po włączeniu opcji komunikacja z rodzicami i uczniami z podziałem na zespoły uwzględniono również zespoły powiązane z dziennikami różnymi niegłównymi jeżeli mają zapisane jakieś lekcje w planie głównym (klas starszych)
  • w wydruku dziennika klas starszych "Wykaz uczęszczania uczniów na zajęcia" uwzględniono sytuacje bardzo dużej liczby zapisów wynikających z kilku słowników godzin oraz tzw. luźnych wpisów
  • pisownię sal zdalnego nauczania zmieniono na tylko małe litery

Wersja 14.2 - 18 października 2020

 • Panel dyrektora

  • w szkołach, które dotychczas nie miały zapisanych statusów "e-obecność", "e-nieobecność" oraz "materiały dostarczone przesyłką, listem" zostały one odgórnie dodane do słownika statusów obecności. Domyślnie są one oznaczone jako nieliczone do frekwencji
  • w słowniku statusów obecności na etapie już zapisanego statusu pozwolono na zmianę ustawienia określającego czy status ma być liczony do frekwencji. Zmiana ustawienia będzie skutkować również dla obecności zapisanych wcześniej
 • Panel nauczyciela

  • wprowadzono zasadę, że nowo uruchamiane lekcje w salach "lekcja online" lub "materiały zdalne" domyślnie mają przypisany status e-obecność, o ile znajduje się on w słowniku
  • w opcji zbiorowej zmiany statusu obecności na lekcji dodano status e-obecności (o ile nie został usunięty przez szkołę) zaraz po tzw. szarej główce

Wersja 14.1 - 12 października 2020

 • Panel dyrektora

  • w wariancie "nowa wersja" wydruku księgi zastępstw dodano kolumnę z powodem nieobecności nauczyciela
  • w imporcie z programu OSON:
   • dodano komunikat przypominający, że nazewnictwo odpowiadających sobie klas w mobiDzienniku i OSON musi być identyczne, a w przeciwnym wypadku import doda nowe klasy i przepisze do nich uczniów
   • dla imion i nazwisk opiekunów wprowadzono zasadę, że jeżeli import miałby zapisać w kartotece ucznia puste wartości dla danego opiekuna to zignoruje taki zapis i pozostawi to co dotychczas znajdowało się w kartotece
  • w wydruku planu płachty dodano opisy informujące w jaki sposób realizować generowanie aby uzyskać najlepszy rezultat
  • w module sekretariatu dla zaświadczeń/druków oraz legitymacji wprowadzono instrukcje
  • w słowniku kategorii uwag dla nazwy zwiększono maksymalną liczbę wprowadzanych znaków z 150 na 200
  • w eksporcie kont nauczycieli i uczniów do Office 365 dodano możliwość wygenerowania kont uczniów z podziałem na klasy jako osobne pliki csv
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • w przypadku włączonej autoryzacji nowych urządzeń zrezygnowano z wymuszania zmiany hasła co 30 dni
  • podczas zapisu dziennika różnego:
   • po wybraniu dziennika zajęć specjalistycznych lub dziennika innych zajęć i czynności nauczyciela w ikonie informacyjnej obok pola wyboru rodzaju dziennika wczytywana jest lista przykładowych dzienników dla wybranego rodzaju
   • po wybraniu rodzaju dziennika jeżeli system nie znajdzie odpowiedniej klasy/zespołu, który może zostać do niego przypisany to pojawi się odpowiedni komunikat wyjaśniający. Sytuacja może dotyczyć np. dziennika indywidualnego nauczania, który może zostać przypisany tylko do zespołu z jednym uczniem
   • dla opcji "Widoczny w podstawowym planie ucznia" oraz "Widoczny w planie klasy" w dymkach informacyjnych dodano szczegółowe opisy ich działania
   • w przypadku wyboru zmiennego składu w pozycji "Uczniowie aktywni w zespole od dnia":
    • dodano ikonkę informacyjną wyjaśniającą, że chodzi o dzień, w którym wybrani uczniowie rozpoczną zajęcia w ramach dziennika
    • domyślnie ustawiono najwcześniejszą zdefiniowaną datę rozpoczęcia pierwszego semestru (zazwyczaj będzie to pierwszy września)
  • w wydruku dziennika klas starszych "16. Zestawienie wyników klasyfikacji uczniów" oraz "15. Zestawienie wyników klasyfikacji uczniów" dla klas 1-3 szkoły podstawowej dla okresów innych niż ostatni (zazwyczaj będzie to drugi okres) wprowadzono wykreskowanie dla pozycji "promowanych" oraz "pozostawionych w tej samej klasie"
  • dla punktowych systemów oceniania zachowania zmieniono koncepcję automatycznego generowania ocen jako sum punktów wynikających z uwag. Dotychczas oceny zapisywały się tylko w jednej klasie ucznia - tej, w której był aktywny, niezależnie od tego kiedy otrzymał uwagę. Aktualnie na podstawie czasu wpisania uwagi oraz dat aktywności ucznia w klasie sumy będę generowane z przypisaniem do odpowiednich klas, co ma znaczenie dla uczniów, którzy zmienili klasę lub wypisali się ze szkoły
  • w dziennikach różnych o zmiennym składzie, do których nie przypisano jeszcze żadnego ucznia pozwolono na uruchomienie lekcji, mimo braku możliwości weryfikacji daty lekcji w odniesieniu do dat roku szkolnego uczniów tego dziennika. Po uruchomieniu takiej lekcji należy przypisać do niej (a zarazem do dziennika) przynajmniej jednego ucznia. Jeżeli nie zostanie to zrobiona to lekcja automatycznie się odwoła z powodu braku przypisanych do niej statusów obecności
  • na etapie zapisu planu lekcji:
   • przy próbie zapisu wyjątków rozbudowano komunikat w przypadku braku możliwości wygenerowania dat, które można by zapisać jako wyjątki. Taka sytuacja najczęściej wynika z nieprzypisanych do klasy/zespołu uczniów, dla których brane są pod uwagę daty roku szkolnego
   • w pozycji "Obowiązujący od" wprowadzono ograniczenia możliwych do wyboru dat w dynamicznym kalendarzu, na podstawie wprowadzonych dat roku szkolnego
  • dla arkuszy ocen szkół artystycznych:
   • we wzorze ART/82a dodano możliwość utworzenia strony na podstawie nowej wersji wzoru z rozporządzenia opublikowanego 16 kwietnia 2020 r.
   • dodano wzory ART/82a oraz ART/82 z wspomnianego wyżej rozporządzenia
  • w kartotece ucznia dla pozycji "dostosowanie poziomu, opinie poradni" zwiększono limit wprowadzanych znaków z 2000 na 4000
  • w module świadectw dla uzupełniania i zatwierdzania ocen na podstawie ramowego planu nauczania pozwolono na zapis danych bez ocen zachowania, dzięki czemu możliwe jest zrealizowanie operacji dla uczniów z nauczaniem domowym
  • w zakresie podstaw programowych:
   • dostosowano system do rozporządzenia z dnia 24 czerwca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia
   • wprowadzono podstawy programowe na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego oraz dezaktywowano dotychczasowe podstawy programowe z tego zakresu
   • udostępniono podstawy programowe dla absolwentów gimnazjum w branżowej szkole II stopnia dla przedmiotów:
    • język polski
    • język obcy nowożytny
    • matematyka
    • informatyka
    • wychowanie fizyczne
    • etyka
    • język mniejszości narodowej lub etnicznej
    • język regionalny - język kaszubski
  • w rozkładzie materiału zwiększono maksymalną liczbę przypisanych podstaw programowych z 3 na 5
 • Panel nauczyciela

  • w zakresie sprawdzianów:
   • w sekcji "Moje sprawdziany" po najechaniu na datę dodano w dymku informację o czasie wpisania zapowiedzi oraz ostatniej zmianie terminu
   • jeżeli dyrekcja ustawiła ile dni wcześniej należy zapowiedzieć sprawdzian aby nie naruszać praw ucznia to podczas jego zapowiadania, w momencie próby zapisu system weryfikuje wybrany termin sprawdzianu i w razie konieczności ostrzega o naruszeniu praw ucznia oraz informuje, że informacja o tym fakcie będzie widoczna w panelu dyrektora oraz rodzica/ucznia. Dodatkowo jeżeli sprawdzian jest zapowiadany z menu "Kalendarz" to przy polu wyboru daty została umieszczona dodatkowa ikonka informująca o zdefiniowanej przez dyrekcję liczbie dni
  • w aplikacji mobilnej dodano wyświetlanie dyżurów w menu "Lekcje"
  • pedagogom szkolnym/psychologom umożliwiono przegląd ocen dzienników różnych w menu "Różne dzienniki->Wybór dziennika->Wybór przedmiotu->Przegląd ocen (przycisk)"
  • w uruchomionej lekcji zablokowano możliwość zmiany sali jeżeli aktualnie przypisana to "lekcja online" lub "materiały zdalne"
 • Panel rodzica, ucznia, użytkownika zewnętrznego

  • w wiadomości odebranej dodano informację jakiego dotyczy ona ucznia bądź uczniów w zależności z jakiej listy zostali wybrani odbiorcy. Informacja dotyczy tylko pierwotnej wiadomości wysłanej przez nadawcę (nie obejmuje odpowiedzi), znajdzie się również w aplikacji mobilnej i będzie dostępna tylko w nowo wysyłanych wiadomościach
  • w aplikacji mobilnej dodano powiadomienie push o skasowanej pojedynczej ocenie, które użytkownik otrzyma jeżeli ma włączone powiadomienie "aplikacja mobilna - powiadomienie o otrzymaniu oceny"
  • przy przełączaniu się między kontami połączonymi adresem e-mail z mobilnej wersji WWW dodano pośrednie okno pytające czy pozostać na tej wersji czy przejść do standardowej oraz czy zapamiętać ten wybór
 • Panele wszystkich użytkowników

  • w planach lekcji ucznia wprowadzono zasadę, że zajęcia wynikające z dziennika indywidualnego nauczania mają większy priorytet i są wyświetlane "wyżej" w hierarchii widoczności poszczególnych bloczków
  • zablokowano możliwość łączenia kont uczniowskich z innymi rodzajami kont poprzez e-mail w ramach jednego roku szkolnego. Dotychczasowe konta funkcjonujące w ten sposób nie zostały zmodyfikowane
  • w ankietach/testach pozycję "nazwa wpisu" zmieniono na "dodatkowy, opcjonalny komentarz". Jak sama nazwa wskazuje podczas wypełniania ankiety nie będzie już konieczności uzupełnienia tego pola

Wersja 14.0 - 30 sierpnia 2020

 • Panel dyrektora

  • do słownika sal dodano pozycje: "Lekcja online" oraz "Materiały zdalne", których nie można modyfikować ani kasować. Jeżeli lekcja z planu, zastępstwo lub lekcja zrealizowana zostanie przypisana do jednej z tych sal to w planach lekcji pojawi się dodatkowa ikonka kamery lub domu. Ponadto nauczyciele uruchamiając lekcję poza planem będą mogli dla tych sal wybrać dowolną datę lekcji w zakresie roku szkolnego. Będzie również możliwe dowolne uruchomienie lekcji planowanej lub zastępstwa przypisanego do wspomnianych sal
  • w ramach sekretariatu:
   • w module zaświadczeń/druków:
    • pozwolono na generowanie zaświadczeń bez numeru
    • listę wzorów posortowano na podstawie nazwy
    • dodano nowe makro "tekst do wyboru", w którym można zdefiniować własną listę wyboru
    • zmieniono zasadę powiązań zaświadczeń z uczniami tzn. poprzednio odbywało się to dla uczniów aktualnego roku szkolnego, a obecnie dotyczy sekretariatowej bazy uczniów
    • udostępniono następujące wzory, które można wczytać z bazy:
     • Decyzja - odroczenie obowiązku szkolnego
     • Decyzja - zwolnienie z zajęć szkolnych
     • Deklaracje (publikacja informacji, religia, etyka)
     • Dokumentacja wypadków - informacje od poszkodowanego
     • Dokumentacja wypadków - informacje od świadka
     • Karta zgłoszenia do świetlicy
     • Podanie o przekaz ucznia
     • Prośba o przyjęcie ucznia
     • Rezygnacja z wychowania do życia w rodzinie
     • Upomnienie - kontrola spełniania obowiązku szkolnego
     • Wniosek o wszczęcie egzekucji administracyjnej
     • Zaświadczenie o pobieraniu nauki
   • w legitymacjach:
    • zrezygnowano z łączenia formatów numeracji różnych szkół, ze względu na nową możliwość łączenia szkół w ich edycji
    • do formularza generowania dodano pole na określenie daty legitymacji, która zostanie wczytana dla każdego z wybranych uczniów. W ten sposób nie będzie trzeba w razie potrzeby zmieniać jej osobno dla każdego z nich
   • wprowadzono bazę uczniów:
    • zostali do niej skopiowani uczniowie aktualnie wpisani do dziennika 2020/2021
    • niemniej docelowo baza będzie zbiorem zawierającym również innych uczniów np. absolwentów czy kandydatów
    • baza uczniów zawiera mechanizmy, które powodują, że nowo dodawany do systemu uczeń pojawi się w niej automatycznie. Również edycja kartoteki ucznia (ręczna lub np. poprzez import) spowoduje przepływ danych do kartoteki analogicznego ucznia w bazie uczniów, ale tylko tych, które uzupełniono, a nie pozostawiono puste
    • po uruchomieniu kartoteki z bazy uczniów dostępna jest informacja jacy uczniowie z bieżącego roku szkolnego są z nią powiązani. W zdecydowanej większości będzie to tylko jeden uczeń, ale możliwa jest ich większa ilość np. w przypadku zmiany szkoły w ramach tego samego dziennika
    • kartoteka zawiera również historię zmian danych w bazie uczniów wraz ze szczegółami
   • wprowadzono księgę uczniów:
    • zostali do niej wpisani aktualni uczniowie, którym w podstawowej kartotece podano numer ewidencyjny (numer w księdze uczniów)
    • jeżeli uczniowi z pustym numerem ewidencyjnym zostanie on przypisany to również pojawi się automatycznie w księdze
    • jeżeli nastąpi zmiana danych w kartotece ucznia lub kartotece z bazy uczniów to nie zostanie ona automatycznie skopiowana do księgi uczniów według zasady, że wpis pierwotny pozostaje i jest ważniejszy. Niemniej docelowo na podstawie historii zmian w bazie uczniów będzie można określone zmiany danych uczniów przenosić do księgi lub je odrzucać
    • jeżeli uczeń zostanie wypisany ze szkoły to informacja o dacie i powodzie odebrania dokumentów automatycznie pojawi się w księdze
    • pojedynczy wpis w księdze jest związany z uczniem oraz szkołą zdefiniowaną w ramach systemu
    • jeżeli nastąpiłaby sytuacja, w której klasę podpięto by do innej szkoły to automatyczne mechanizmy księgi spowodują, że uczniowie zostaną do niej ponownie wpisani, ale w powiązaniu z nową szkołą. Konieczne będzie wtedy skasowanie wpisu z księgi dla szkoły poprzedniej
    • docelowo system będzie umożliwiał dodawanie wpisów w księdze w powiązaniu z bazą uczniów np. absolwentami
  • w zakresie szkół (Zasoby->Konfiguracje->Ustawienia dla szkół):
   • wprowadzono możliwość łączenia dla absolwentów gimnazjum i 8-letniej szkoły podstawowej (np. liceum 3-letniego i 4-letniego), aby uzyskać wspólną konfigurację szkół, księgę uczniów czy numerację legitymacji. W oczywistych przypadkach (np. jednej szkoły o typie liceum 3-letnim i drugiej o typie liceum 4-letnim) dokonaliśmy automatycznego połączenia. W pozostałych przypadkach konieczne jest wykonanie tej operacji przez dyrekcję/administrację szkoły. Łączenia dokonuje się z poziomu edycji szkoły wygasającej, czyli np. liceum 3-letniego, technikum 4-letniego
   • na potrzeby modułu sekretariatu zrezygnowano z możliwości kasowania szkół i wprowadzono ich dezaktywację, dzięki czemu w systemie będzie można znaleźć informacje o absolwentach szkół, które już nie istnieją. Automatycznie dokonano dezaktywacji szkół z wprowadzonym typem gimnazjum i zasadniczej szkoły zawodowej
  • w konfiguracjach dotyczących lekcji wprowadzono pozycję "E-obecność jako domyślny status w nowej lekcji". Włączenie opcji spowoduje, że nowo uruchamiane lekcje będą miały domyślnie zamiast statusów obecności (tzw. zielonej główki) status e-obecności nieliczony do frekwencji.
   Jeżeli opcja zostanie ustawiona na "tak" i w słowniku statusów obecności nie będzie statusów "e-obecność", "e-nieobecność" oraz "materiały dostarczone przesyłką, listem" to zostaną one automatycznie dodane po zapisie konfiguracji
  • wprowadzono możliwość kasowania rozkładu zablokowanego nauczyciela, jeżeli nie podpięto pod niego żadnych klas/zespołów
  • w ramowym planie nauczania:
   • lista klas została zmodyfikowana, dzięki czemu wyświetlany jest obecnie typ szkoły, aby móc łatwo rozróżnić klasy składające się z absolwentów gimnazjum od tych, gdzie znajdują się absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej. Podobną zasadę wprowadzono w arkuszach ocen i świadectwach
   • po wejściu w RPN danej klasy wprowadzono możliwość skasowania wszystkich nieprawidłowych zapisów (np. zajęć, profili kształcenia i nauczanych zawodów), o ile system wykrył, że takowe istnieją. Nieprawidłowe zapisy mogą powstać, gdy po wprowadzeniu informacji do ramowego planu nauczania klasy, zostanie zmieniony poziom klasy lub typ powiązanej z klasą szkoły
   • zniesiono blokadę wykorzystania przedmiotu tylko raz w klasie
   • w przypadku poziomu nauczania języka obcego, który określa rozszerzenie w arkuszu ocen nie będzie stosowany dopisek "(zakres rozszerzony)"
   • w świadectwach na liście przedmiotów rozszerzonych uwzględniono dopiski o poziomie dwujęzycznym lub nauczaniu dwujęzycznym, ale bez informacji o poziomie nauczania dla języków obcych
  • po wejściu w konkretny przedmiot z menu "Zasoby->Przedmioty" na liście powiązanych klas/zespołów po najechaniu na konkretną pozycję w dymku pojawia się spis planów, w których jest powiązanie z przedmiotem
  • zmieniono zasadę działania oznaczenia "czy klasa końcowa" wprowadzając automatyczne oznaczanie na podstawie typu przypisanej szkoły oraz poziomu klasy. Możliwość samodzielnego ustawienia jest dostępna tylko podczas dodawania nowej klasy lub podczas edycji pod warunkiem, że poziom jest nieliczbowy (uwzględniono cyfry rzymskie), a poziom edukacji ustawiono jako "od 4. klasy szkoły podstawowej"
  • na etapie edycji klasy/zespołu:
   • w przypadku zmiany typu wprowadzono dodatkowy alert ostrzegający o potencjalnych konsekwencjach
   • dopuszczono sytuację, w której w systemie nie ma zdefiniowanego żadnego nauczyciela i nie jest możliwe przypisanie wychowawcy
  • w menu "Zasoby->Uczniowie" po najechaniu na informację o liczbie uczniów (obok głównego nagłówka) wyświetlany jest dymek objaśniający zasadę zliczania uczniów aktywnych i nieaktywnych w tym miejscu
  • przy tworzeniu/edycji słownika godzin i przerw uwzględniono zespoły wynikające z rejestru wycieczek
  • w przedmiotach wprowadzono dodatkowe, krótsze formy adnotacji w przypadku nauczania dwujęzycznego, co może być przydatne w arkuszach ocen i świadectwach
  • w rozbudowanym imporcie zasobów z iDziennika Progmana uwzględniono nietypowe przypadki kilku osób z tym samym numerem PESEL
  • w formularzu zapisu nowego statusu obecności dodano automatyczna zmianę ustawień w przypadku wyboru nieobecności usprawiedliwionej jako nadrzędnej
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • zmodyfikowano działanie systemu w momencie trwałego kasowania lekcji:
   • wraz z lekcją nie będą kasowane oceny, które zostały na niej wpisane
   • jeżeli nauczyciel chce wykasować nieanulowaną ocenę, którą sam wpisał to w uruchomionej lekcji bądź interfejsie oceniania zachowania klika w ocenę, a następnie wybiera przycisk "Skasuj ocenę"
   • w nowo uruchamianej lekcji oceny w niej wpisane (oznaczone kolorem zielonym) w przypadku ich anulowania będą przekreślane, a nie kasowane permanentnie jak wcześniej
   • przy każdej operacji pojedynczego kasowania konkretnej oceny, również na koncie dyrektorskim, użytkownik jest informowany, że o kasowaniu zostaną powiadomieni użytkownicy powiązani z uczniem, którego dotyczy ocena
   • rodzice, uczniowie i użytkownicy zewnętrzni zostaną powiadomieni o skasowanej ocenie w raporcie dziennym jeżeli:
    • w powiadomieniach zaznaczyli pozycję "email z ocenami z bieżącego dnia"
    • ocena jest oznaczona jako widoczna dla rodziców/uczniów. Ocena niewidoczna to taka, którą wpisano:
     • w opisowej grupie ocen z ustawioną widocznością dla rodzica/ucznia na "nie" lub
     • w tzw. klasach młodszych jako ocenę opisową bez zaznaczenia, że ma być widoczna w panelu/rodzica ucznia oraz na wydrukach
  • w arkuszach ocen:
   • dodano arkusz ocen dla słuchaczy szkoły dla dorosłych MEN-I/54/2
   • wprowadzono automatyczne umieszczanie zawodu, specjalności i specjalizacji dla ucznia, u którego takie pola na wzorze arkusza występują i nie zostały wypełnione, a w ramowym planie nauczania klasy przypisano mu zawód
   • zmieniono opisy wzorów kontynuacyjnych, by dokładniej wskazywać sytuację, w jakiej powinno się z takich wzorów skorzystać
  • na etapie uzupełniania i zatwierdzania ocen do świadectw wprowadzono dodatkowy komunikat w sytuacji kiedy wśród wybranych uczniów są tacy, którzy mają już zatwierdzone przedmioty i oceny
  • w kartotece ucznia ukryto przycisk przejścia do dodatkowej kartoteki jeżeli uczeń nie jest powiązany z żadną klasą, nawet jako nieaktywny
  • doprecyzowano komunikaty na etapie dodawania/edycji ucznia w zakresie walidacji czy podany numer PESEL bądź nr dokumentu tożsamości są prawidłowe i unikalne
  • w wydruku dziennika dla klas I-III szkoły podstawowej:
   • w przypadku ocen przewidywanych wprowadzono zasadę, że będą widoczne tylko te, które uczeń uzyskał w klasie, dla której generowany jest wydruk
   • w pozycji "18. Zestawienie uczęszczania" nie uwzględniono statusów nieliczonych do frekwencji jeżeli dziennik został ustawiony jako główny
  • wydruk dziennika zajęć przedszkola został dostosowany do sytuacji, w której nie byłby on powiązany z klasą, lecz zespołem złożonym z uczniów różnych klas/grup
  • w wydruku "Informacja o programach nauczania" dla dziennika tzw. klas starszych uwzględniono przypadki bardzo długich zapisów bez znaków spacji
  • w zestawieniu ocen przewidywanych, śródrocznych i rocznych:
   • wprowadzono zasadę, że dla ostatniego okresu oraz ucznia nieaktywnego nie wyświetla się wykrzyknik w kolumnie dla zachowania
   • dodano sekcję uczniowie wg średniej ocen końcowych w przypadku klas końcowych
  • w wydrukach zagrożeń oceną niedostateczną, nieklasyfikowaniem oraz oceną naganną zachowania zmieniono wybrane opisy
  • podczas dodawania/edycji planu lekcji wprowadzono dodatkowe ograniczenia możliwej do wyboru daty obowiązywania na podstawie powiązanych uczniów w odniesieniu do konfiguracji dat roku szkolnego
 • Panel nauczyciela

  • podczas dodawania lekcji poza planem po wybraniu sali "Lekcja online" lub "Materiały zdalne", możliwy będzie wybór dowolnej daty w zakresie roku szkolnego
  • w formularzu zapisu nowej wycieczki odfiltrowano nauczycieli zablokowanych
 • Panel rodzica, ucznia, użytkownika zewnętrznego

  • wyłączono powiadamianie autora ankiety po jej wypełnieniu przez użytkownika
 • Panele wszystkich użytkowników

  • w statystyce obecności ucznia uwzględniono statusy nauczania zdalnego (e-obecność, e-nieobecność, materiały dostarczone przesyłką, listem)
  • do listy dopuszczalnych rozszerzeń wgrywanych plików dodano składowe skompresowanego archiwum ZIP

Wersja 13.12 - 16 czerwca 2020

 • Panel dyrektora

  • wprowadzono import ramowego planu nauczania z systemu PABS firmy Krakfin. W przypadku szkół, które korzystają z tego systemu, można w szybki i prosty sposób dokonać importu, aby wczytane dane wykorzystać do generowania świadectw i arkuszy ocen. Opcja jest dostępna w menu: "Zasoby -> Importy -> Pozostałe importy danych -> PABS Arkusz Krakfin - import ramowego planu nauczania".
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • udostępniono możliwość generowania świadectw w oparciu o wzory wynikające z najnowszych rozporządzeń Ministerstwa Edukacji NarodowejMinisterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wersja 13.11 - 28 maja 2020

 • Panel dyrektora

  • dodano rozbudowaną wersję importu zasobów z iDziennika Progman
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • w klasowym wydruku zagrożeń oceną niedostateczną, nieklasyfikowaniem oraz oceną naganną zachowania wprowadzono możliwość wygenerowania pliku pdf z układem 1 ucznia na 1 kartce
 • Panel nauczyciela

  • w interfejsie wystawiania ocen śródrocznych/rocznych dla pojedynczego ucznia dodano statystykę uzyskanych e-obecności w odniesieniu do zajęć (np. 3 A - historia) jak i samego przedmiotu (np. historia). Przy danym uczniu informacja pojawia się tylko jeżeli uzyskał on któryś ze statusów: e-obecność, e-nieobecność, materiały dostarczone przesyłką, listem

Wersja 13.10 - 18 maja 2020

 • Panel dyrektora

  • wprowadzono w ramowym planie nauczania przycisk “Skopiuj i zapisz w innych klasach”, który pozwala na skopiowanie do innych klas, wprowadzonych w obecnej klasie zawodów lub profili kształcenia oraz przedmiotów z określonymi godzinami na poszczególnych poziomach. System na podstawie obowiązujących rozporządzeń uwzględnia różnice w dostępności ramowych planów nauczania i poszczególnych zawodów, dlatego do niektórych klas nie ma możliwości skopiowania danych lub jest ona dostępna tylko częściowo.
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • moduł ramowych planów nauczania został włączony we wszystkich szkołach. Zalecamy korzystanie z niego w celu ułatwienia generowania świadectw i arkuszy ocen, szczególnie w klasach, gdzie uczniowie realizują różne zestawy przedmiotów (np. klasy wielozawodowe).
  • arkusze ocen zostały wzbogacone o przycisk "RPN", który umożliwia wczytanie przedmiotów ze wzoru arkusza i ramowego planu nauczania oraz ocen rocznych lub końcowych z dziennika do kolumny. Oprócz przedmiotów znajdujących się we wzorze arkusza, są tutaj wczytywane przedmioty, których realizację określono danemu uczniowi w ramowym planie nauczania jego klasy. W przypadku przekraczania przez dany przedmiot limitu znaków określonego dla danego wzoru arkusza ocen, automatycznie wprowadzany jest znak podziału wiersza (*).
  • zaktualizowano instrukcję generowania świadectw i arkuszy ocen z wykorzystaniem ramowego planu nauczania

Wersja 13.9 - 12 maja 2020

 • Panel dyrektora

  • przebudowano mechanizm wykonywania importu realizacji podstaw programowych tzn. aktualnie użytkownik nie będzie musiał czekać na jego wykonanie lecz otrzyma komunikat, że operacja jest wykonywana w tle, a po jej zakończeniu zostanie wysłane odpowiednie powiadomienie w formie wiadomości
  • w menu "Dzienniki->Wydruki, eksporty, ankiety i testy", w sekcji "Inne wydruki i eksporty - pliki *.csv" dodano pozycję "Eksport kont nauczycieli i uczniów do Office 365", która po podaniu wymaganych parametrów zwraca dane w skompresowanym pliku zip, który po pobraniu należy rozpakować
  • w szablonach sprawozdań dla elementu "Uczniowie ze szczególnymi osiągnięciami" wprowadzono ustawienie, które pozwala na dołączenie szczególnych osiągnięć za poprzednie lata. Ustawienie zostało domyślnie skonfigurowane na "tak" w szablonach, które były przeznaczone dla klas końcowych lub zawierały w nazwie frazę "klasyfikacja końcowa"
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • opracowano zmiany w świadectwach artystycznych na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z kwietnia 2020 r.
  • w dzienniku innych zajęć i czynności nauczyciela wprowadzono dodatkowe algorytmy dla wydruków "7. Dziennik - Realizacja programu zajęć" oraz "8. Dziennik - Dodatkowe czynności związane z prowadzeniem zajęć", aby ułatwić wyświetlanie zapisów związanych ze zdalnym nauczaniem (np. bardzo długie adresy stron WWW)
  • na etapie dodawania lub edycji konta powiązanego z uczniem:
   • dodano komunikat ostrzegający jeżeli podano imię i nazwisko takie jak u ucznia, ale wybrano typ konta inny niż "uczeń"
   • dodano mechanizmy usprawniające korzystania z formularza wprowadzania danych w odniesieniu do dynamicznej weryfikacji danych w tle
 • Panel nauczyciela

  • rozbudowano zadania domowe:
   • na liście zadań dodano przycisk "Więcej opcji filtrowania", który pozwala na dostosowanie wyświetlanej listy do potrzeb (np. tylko z wybranej klasy i zawierające nowe odpowiedzi)
   • podczas dodawania nowego zadania przez kalendarz:
    • wprowadzono dynamicznie generowany podgląd zadań dla wybranego terminu zadania oraz wybranych uczniów
    • zrezygnowano z domyślnie zaznaczonego przedmiotu
   • przy próbie skasowania zadania wprowadzono nową wersję dynamicznego okienka ostrzegającego o konsekwencjach potwierdzenia operacji
   • zmniejszono wysokość edytora do wysyłania odpowiedzi do zadania
   • w uruchomionej lekcji:
    • po kliknięciu w przycisk "Zadania" w sekcji "Zapisane zadania" dodano również załączniki z bezpośrednią możliwością pobierania (z dowolnego zadania na liście)
    • w dymku informującym o zadaniu (na przycisku "Zadania") obsłużono przypadki specyficznej treści zadania
 • Panel rodzica, ucznia, użytkownika zewnętrznego

  • rozbudowano zadania domowe:
   • wprowadzono wyszukiwarkę zadań - szczegóły:
    • dostępna we wszystkich miejscach związanych z zadaniami tzn.: najbliższe zadania domowe, archiwalne zadania domowe, podgląd/wysyłanie zadania domowego
    • algorytm wyszukiwania uwzględnia treść zadania, nazwę przedmiotu oraz imię i nazwisko nauczyciela
    • wyszukiwanie odbywa się wśród wszystkich zadań tj. najbliższych i archiwalnych
    • lista z wynikami wyszukiwania jest pogrupowana według powiązanych uczniów - analogicznie do pozostałych list zadań
    • po wejściu w konkretne zadanie bezpośrednio z wyników wyszukiwania możliwy jest powrót do tej listy przez przycisk operacyjny lub pole wyszukiwarki z już uzupełnioną frazą
   • w menu "Powiadomienia" dodano nową pozycję "email o wysłaniu odpowiedzi na zadanie"
   • zrezygnowano z dodatkowego kolorowania linii parzystych na listach zadań
  • zrezygnowano z opcji permanentnego kasowania wiadomości odebranych, pozostawiając jedynie możliwość przenoszenia ich do kosza
 • Panele wszystkich użytkowników

  • dla załączników zadań domowych wprowadzono zasadę, że jeżeli jest to możliwe to dany plik jest wyświetlany bezpośrednio w przeglądarce użytkownika, a nie pobierany na urządzenie. Działanie mechanizmu może być zależne od rodzaju używanej przeglądarki internetowej
  • w module wiadomości po wejściu w dany folder na liście dodano informację o liczbie osób, które odebrały/przeczytały daną wiadomość wysłaną w odniesieniu do liczby wszystkich jej odbiorców
  • rozbudowano mechanizmy automatycznego zmniejszania rozmiaru przesyłanych plików graficznych, dzięki czemu w wielu przypadkach możliwe będzie bezproblemowe przesłanie plików przekraczających maksymalny dopuszczalny rozmiar
  • wprowadzono mechanizmy wykrywające wygasłe dane związane z wysyłką powiadomień push na aplikacje mobilne, dla konkretnego urządzenia. Taka sytuacja może mieć miejsce jeżeli aplikacja została skasowana i zainstalowana na nowo lub np. wyczyszczono jej dane w urządzeniu. Użytkownik taki przypadek będzie widział na liście swoich urządzeń w kolumnie informującej o statusie powiadomień

Wersja 13.8 - 17 kwietnia 2020

 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • wprowadzono do systemu moduł ramowych planów nauczania, który pozwala na przydzielenie klasie przedmiotów nauczanych przez cały cykl kształcenia, wraz z określeniem poziomów nauczania języka, nauczania dwujęzycznego czy też oznaczenia realizacji przedmiotu przez poszczególnych uczniów.
   Moduł został włączony jedynie w szkołach, gdzie występują oddziały dwujęzyczne, ze względu na problematyczność generowania świadectw dla uczniów z tych oddziałów. Wkrótce (prawdopodobnie w maju) funkcja zostanie uruchomiona także w pozostałych placówkach.
   Menu administratora: Zasoby -> Ramowe plany nauczania -> Wybór klasy lub Zasoby -> Klasy i zespoły -> Wybór klasy -> Przycisk "Ramowy plan nauczania" Menu wychowawcy: Uczniowie -> Nagłówek "Moja klasa", przycisk "Ramowy plan nauczania"
   Instrukcja generowania świadectw i arkuszy ocen z wykorzystaniem ramowego planu nauczania
  • interfejs sekcji uzupełniania i zatwierdzania ocen w module świadectw został zmodyfikowany, aby można było wykorzystać zestaw przedmiotów i ich adnotacji z ramowego planu nauczania klasy. Zmiany są widoczne jedynie w przypadku włączonego modułu ramowych planów nauczania.
  • włączono świadectwa dla maturzystów (MEN-I/23a/2, MEN-I/23a-w/2, MEN-I/28a/2, MEN-I/28a-w/2)

Wersja 13.7 - 7 kwietnia 2020

 • Panel dyrektora

  • w zadaniach domowych:
   • zmieniono formę wizualne tabeli z listą zadań
   • wprowadzono dodatkowe opcje filtrowania umożliwiające dostosowanie wyświetlanej listy do potrzeb
   • po wejściu w konkretne zadanie dostępne są szczegóły z nim związane (m.in. treść i załączniki) oraz lista uczniów wraz z dodatkowymi informacjami. Należy pamiętać, że informacje o przeczytaniu danego zadania nie były dotychczas gromadzone przez system więc nie będą one dostępne dla zadań wprowadzonych przed aktualizacją
   • po wejściu w konkretnego ucznia dostępny jest chronologiczny wątek wszystkich odpowiedzi na zadanie, które przesłał uczeń, powiązani z nim rodzice/użytkownicy zewnętrzni oraz nauczyciel. Przy każdej odpowiedzi widoczna jest treść, załączniki, czas wysłania oraz czas zapoznania się z odpowiedzią
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • niedawno dodane statusy obecności e-obecność, e-nieobecność, materiały dostarczone przesyłką, listem zostały uwzględnione w przeglądzie obecności oraz wydrukach dzienników
 • Panel nauczyciela

  • rozbudowano zadania domowe:
   • na etapie zapisu nowego zadania wprowadzono możliwość wybrania konkretnych uczniów z wybranej klasy/zespołu/dziennika różnego, do których kierowane jest zadanie. Domyślnie zaznaczeni są wszyscy uczniowie
   • wprowadzono sygnalizowanie o nieprzeczytanych odpowiedziach na zadania za pomocą czerwonego kółka z odpowiednią liczbą w głównym menu oraz na przycisku "Zadania domowe" po wejściu w menu "Kalendarz"
   • na liście zadań:
    • zmieniono format z terminem wykonania zadania
    • treść zadania skrócono do 2 linii
    • kolumnę "LO." zmieniono na "Odp."
    • kolumnę "LNO." zmieniono na "Nowe", a liczby w niej wyświetlane również oznaczono czerwonym kółkiem
    • usunięto przycisk kasowania, który dostępny jest po wejściu w konkretne zadanie
   • po wejściu w konkretne zadanie:
    • wprowadzono zmiany wizualne w zakresie nagłówków czy opisów
    • w sekcji "Odpowiedzi do zadania" przy każdym uczniu zamieszczono informacje:
     • czy uczeń zapoznał się z zadaniem (w dymku dokładny czas)
     • czy któryś z rodziców/opiekunów/użytkowników zewnętrznych (powiązanych z uczniem) zapoznał się z zadaniem (w dymku informacje kto i kiedy)
     • należy pamiętać, że te informacje nie były dotychczas gromadzone przez system więc nie będą one dostępne dla zadań wprowadzonych przed aktualizacją
     • czas ostatniej odpowiedzi przesłanej przez ucznia/rodzica/użytkownika zewnętrznego
     • czy nauczyciel zapoznał się z ostatnią przesłaną odpowiedzią
     • po wejściu w konkretnego ucznia:
      • nauczycielowi dodano możliwość wysyłania kolejnych odpowiedzi do zadania wraz z załącznikami, które będzie widział uczeń, użytkownicy z nim powiązani oraz dyrektor/administrator szkolny
      • wprowadzono chronologiczny wątek wszystkich odpowiedzi na zadanie, które przesłał uczeń, powiązani z nim rodzice/użytkownicy zewnętrzni oraz nauczyciel. Przy każdej odpowiedzi widoczna jest treść, załączniki, czas wysłania oraz czas zapoznania się z odpowiedzią
 • Panel rodzica, ucznia, użytkownika zewnętrznego

  • rozbudowano zadania domowe:
   • na liście zadań:
    • usunięto przycisk podglądu i wysyłania zadania, a żeby wejść w szczegóły zadania/wysłać odpowiedź należy kliknąć na wiersz z nim
    • treść skrócono do 10 znaków i dopiero po wejściu w zadanie system zapisuje czas zapoznania się z zadaniem przez zalogowanego użytkownika oraz odnotowuje, że jeden z użytkowników powiązanych z uczniem zapoznał się ze wszystkimi odpowiedziami do zadania, które wysłał nauczyciel
    • dodano kolumnę informującą czy i kiedy wysłano pierwszą odpowiedź do zadania (niezależnie czy wysłał ją rodzic czy uczeń)
    • dodano kolumnę informującą czy zadanie oznaczono jako zrobione (niezależnie czy oznaczył to rodzic czy uczeń)
    • zadania jeszcze nieprzeczytane przez danego ucznia/rodzica zostały oznaczone dodatkowym kolorem tła, podobnie jak w module wiadomości. Należy pamiętać, że te informacje nie były dotychczas gromadzone przez system więc nie będą one dostępne dla zadań wprowadzonych przed aktualizacją (wszystkie będą traktowane jako nieprzeczytane)
   • po wejściu w konkretne zadanie:
    • umożliwiono oznaczenia zadania jak zrobione/niezrobione. Oznaczenie dla danego ucznia jest tylko jedno niezależnie czy zostanie wpisane przez ucznia czy innego użytkownika, który jest z nim powiązany (np. rodzic)
    • wprowadzono chronologiczny wątek wszystkich odpowiedzi na zadanie, które przesłał uczeń, powiązani z nim rodzice/użytkownicy zewnętrzni oraz nauczyciel. Przy każdej odpowiedzi widoczna jest treść, załączniki, czas wysłania oraz czas zapoznania się z odpowiedzią
  • w menu "Powiadomienia" dodano nową pozycję "aplikacja mobilna - powiadomienie o wpisaniu zadania domowego lub wysłaniu odpowiedzi na zadanie"
  • jednocześnie z dotychczasowych powiadomień e-mail oraz push o zadaniach usunięto treści zadań
  • niedawno dodane statusy obecności e-obecność, e-nieobecność, materiały dostarczone przesyłką, listem zostały uwzględnione w opcji "Frekwencja->Szczegółowa frekwencja"

Wersja 13.6 - 24 marca 2020

 • Panel dyrektora

  • czas ważności tzw. aktywnej kopii systemu skrócono do 3 godzin
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • w słowniku statusów obecności dodano 3 nowe, dodatkowe statusy:
   • e-obecność
   • e-nieobecność
   • materiały dostarczone przesyłką, listem
   Są to statusy oznaczone jako nieliczone do frekwencji. Wszystkie lekcje uruchamiane dla dni od 25 marca 2020 w górę będą miały zamiast statusów obecności (tzw. zielonej główki) statusy e-obecności
 • Panel nauczyciela

  • rozbudowano zadania domowe:
   • umożliwiono zapis zadania poza lekcją w opcji "Kalendarz->Zadania domowe->Dodaj zadanie"
   • podczas zapisu zadania wprowadzono możliwość formatowania treści oraz załączenia plików
   • rodzicom i uczniom umożliwiono odpowiadanie na zadanie z podaniem treści i/lub załączników
   • na liście zadań dodano informację o liczbie wysłanych odpowiedzi oraz liczbie nowych odpowiedzi czyli takich, które nauczyciel jeszcze nie przeczytał
   • po wejściu w konkretne zadanie dostępna jest lista uczniów klasy/zespołu wraz z informacją o nadesłanych odpowiedziach/rozwiązaniach
 • Panel rodzica, ucznia, użytkownika zewnętrznego

  • wprowadzono możliwość wysyłania odpowiedzi/rozwiązań zadań domowych podająć formatowalną treść i/lub załączniki
 • Panele wszystkich użytkowników

  • w module wiadomości wprowadzono obsługę aktywnych linków
  • również w module wiadomości, ale w aplikacji mobilnej dodano możliwość robienia zdjęć i wysyłania załączników
  • w miejscach gdzie można załączać pliki, jeżeli wskazano plik graficzny (zdjęcie, obrazek) wprowadzono automatyczne ograniczanie rozmiaru, tak by najdłuższa krawędź miała maksymalnie 2000px długości/szerokości, bez zmiany stosunku szerokości do wysokości

Wersja 13.5 - 17 lutego 2020

 • Panel dyrektora

  • w konfiguracji:
   • w ustawieniach ogólnych dodano pozycje na wpisanie imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz adresu e-mail Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Prosimy o uzupełnienie tych danych
   • pozycję "Sumowanie punktów zachowania z całego roku w ostatnim okresie" przeniesiono z konfiguracji lekcji do ustawień ogólnych
   • w ustawieniach dla szkół:
    • dla każdej ze szkół dodano informację o liczbie przypisanych klas oraz liczbie aktywnych uczniów w klasach powiązanych ze szkołą
    • pod listą szkół dodano wiersz podsumowujący poszczególne wartości liczbowe
    • dodano sekcję "Klasy nieprzypisane do żadnej szkoły", co pozwoli na szybkie wyłapanie takich przypadków
   • w opcji dat roku szkolnego dodano sekcję "Klasy nieprzypisane do żadnej kategorii dat"
  • dodano opcję "Analizy->Podejrzenia konfliktów->klas uczniów" z podziałem na 2 sekcje:
   • uczniowie z nachodzącymi się datami aktywności w klasach
   • uczniowie nieprzypisani do żadnej klasy
   W przypadku wystąpienia konfliktów zaleca się analizę wykazanych przypadków ponieważ nieprawidłowe zapisy mogą skutkować nieprawidłowościami np. w zakresie różnego rodzaju statystyk czy zestawień
  • w opcji "Dzienniki->Wydruki, eksporty, ankiety i testy":
   • sekcję "Inne wydruki i eksporty" podzielono na 2 niezależne:
    • Inne wydruki i eksporty - pliki *.pdf
    • Inne wydruki i eksporty - pliki *.csv
   • w sekcji "Inne wydruki i eksporty - pliki *.csv":
    • dodano blok zawierający informacje o poprawnym otwieraniu plików w programie MS Excel
    • dla poszczególnych plików:
     • zestawienie ocen śródrocznych/rocznych - nie są uwzględnianie pary "uczeń przedmiot", z których nie wystawiono oceny
     • zestawienie frekwencji za X okres - zamieniono kropkę na przecinek przy wartościach liczbowych, wartość frekwencji zaokrąglono do 2 miejsc po przecinku
     • statystyka pracy nauczycieli - zamieniono kropkę na przecinek przy wartościach liczbowych, zrezygnowano z zaokrąglenia dla pozycji "na ucznio godzinę"
     • średnie ważone ocen cząstkowych w klasach - zamieniono kropkę na przecinek przy wartościach liczbowych, uwzględnia się tylko przedmioty, z których wpisano jakieś oceny cząstkowe
     • średnie ocen śródrocznych/rocznych w klasach - zamieniono kropkę na przecinek przy wartościach liczbowych, uwzględnia się tylko przedmioty, z których wystawiono jakieś oceny śródroczne/roczne
     • średnie ważone ocen cząstkowych nauczycieli - zamieniono kropkę na przecinek przy wartościach liczbowych, uwzględnia się tylko przedmioty, z których wpisano jakieś oceny cząstkowe, uwzględnia się tylko nauczycieli, którzy wpisali jakieś oceny cząstkowe
     • średnie ocen śródrocznych/rocznych nauczycieli - zamieniono kropkę na przecinek przy wartościach liczbowych, uwzględnia się tylko przedmioty, z których wpisano jakieś oceny śródroczne/roczne, uwzględnia się tylko nauczycieli, którzy wystawili jakieś oceny śródroczne/roczne
  • po wybraniu przycisku "przenieś/wypisz" w opcji zarządzania uczniami klasy:
   • dodano ekran pośredni, w którym należy wybrać jedną z 3 możliwości:
    1. przenieś ucznia do innej klasy w tej samej szkole
    2. przenieś ucznia do innej szkoły w ramach dziennika
    3. wypisz ucznia ze szkoły
   • opcja 1 i 3 działają jak dotychczas
   • opcja nr 2 po wybraniu wszystkich parametrów spowoduje:
    • dezaktywację ucznia w dotychczasowej klasie
    • wycofanie numeru pesel z kartoteki dotychczasowego ucznia
    • wpisanie do systemu nowego ucznia o identycznych danych osobowych (wraz z numerem pesel, ale bez numeru ewidencyjnego) oraz w powiązaniu z dotychczasowymi kontami dostępowymi
    • przypisanie nowego ucznia do wybranej klasy/zespołów
    Jednocześnie w terminie do 5 września danego roku w opcji dostępny będzie wariant przeniesienia bez pozostawienia jakiegokolwiek śladu po uczniu w dotychczasowej klasie/zespołach
  • w menu "Dzienniki->Oceny->Przewidywane, śródroczne i roczne":
   • w przypadku wyboru zachowania oceny zostały przedstawione w skróconej formie opisowej
   • w dymku po najechaniu na ocenę dodano wartość liczbową oceny oraz jej uzasadnienie
  • w wydrukach "Dane osobowe" dla uczniów nieaktywnych w klasie przekreślono poszczególne zapisy. Dotyczy to wydruków:
   • dzienników lekcyjnych tzw. klas starszych
   • dzienników lekcyjnych dla klas 1 - 3 szkoły podstawowej
   • dzienników zajęć przedszkola (oddziału przedszkolnego)
  • w zestawieniu lekcji nieuruchomionych dodano informację o sumie pasujących do podanych parametrów lekcji. Dotyczy to również wydruku pdf
  • w kartotece ucznia pod nagłówkiem z imieniem i nazwiskiem przekreślono na czerwono klasę ucznia, który nie jest już aktywny
  • w wydrukach wyników klasyfikacji:
   • zablokowano możliwość generowania dla danej szkoły jeżeli nie przypisano do niej żadnej klasy oraz dodano stosowną informację na liście szkół/wydruków
   • zmieniono etykiety wybranych opisów
  • w opcji zamówienia wydruków:
   • w sekcji "Moje zamówienia wydruków" dodano w dymku po najechaniu na dany element informację o czasie wpisania
   • w sekcji "Zestawienie aktualnych zamówień" wprowadzono grupowanie nie tylko wg użytkownika lecz również według czasu złożenia zamówienia
  • w module wiadomości dodano 2 grupy odbiorców:
   • rodzice uczniów niepowiązanych z żadną klasą
   • uczniowie niepowiązani z żadną klasą
   Ich wykorzystanie pozwoli na komunikację przede wszystkim w bardzo specyficznych przypadkach
  • w formularzach dodawania/edycji dyrektora/nauczyciela wprowadzono dodatkowe walidacje pól z wyborem daty
  • zwiększono maksymalną dopuszczalną liczbę znaków na nazwy przedmiotu ze 100 na 150 znaków
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • po wejściu do dziennika różnego oraz wybraniu przedmiotu dodano przycisk pozwalający na bezpośrednie przejście do wydruków dziennika
  • po ustawieniu na "nie" opcji "dostępny dla wszystkich nauczycieli" w danym dzienniku różnym, również wychowawcy/opiekunowanie klasy/zespołu powiązanego z dziennikiem będą mieli do niego dostęp
  • w zestawieniu lekcji wg znaczników w przypadku zaznaczenia filtru "wyświetlanie poszczególnych lekcji" dodano tematy lekcji również na wydruku
 • Panel nauczyciela

  • w przypadku włączonej widoczności kolumny z ocenami przewidywanymi w lekcji wprowadzono zasadę, że ocena przewidywana jest widoczna tylko i wyłącznie w tej kolumnie
  • w opcji wystawiania ocen spoza lekcji/szkoły wprowadzono możliwość zapisu uzasadnienia oceny
  • w przypadku próby uruchomienia dziennika różnego, do którego nauczyciel nie ma dostępu poza blokadą dodano ekran pośredni informujący o zaistniałej sytuacji
  • na etapie uruchamiania nowej lekcji w przypadku nieudanego określenia zakresu dat roku szkolnego dla uczniów powiązanych z klasą/zespołem lekcji, dodano bardzo szczegółowe komunikaty informujące z czego wynika brak możliwości uruchomienia lekcji oraz jak postępować dalej
 • Panel rodzica, ucznia, użytkownika zewnętrznego

  • rozszerzono komunikaty informacyjne widoczne podczas próby edycji swojego profilu z użyciem już wykorzystywanego adresu e-mail
 • Panele wszystkich użytkowników

  • w przeglądzie wiadomości odebranych dodano przycisk pozwalający na wyświetlenie tylko tych, które jeszcze nie zostały przeczytane

Wersja 13.4 - 4 stycznia 2020

 • Panel dyrektora

  • przeorganizowano menu "Zasoby->Konfiguracje" tzn.:
   • wprowadzony został podział na kilka osobnych opcji konfiguracji
   • opcję "Zasoby->Szkoły" zmieniono na "Zasoby->Konfiguracje->Ustawienia dla szkół"
  • wprowadzono możliwość definiowania niezależnych zakresów obowiązywania okresów/roku szkolnego dla wybranych klas - szczegóły:
   • opcję należy wykorzystać wszędzie tam gdzie wybrane klasy innego dnia rozpoczynają dany okres czy kończą rok szkolny, np.:
    • klasy maturalne kończące naukę w kwietniu
    • grupy przedszkolne kończące naukę w lipcu/sierpniu
   • zarządzania kategoriami dat odbywa się w menu "Zasoby->Konfiguracje->Daty roku szkolnego"
   • klasę można przypisać do danej kategorii również podczas dodawania nowej lub edycji istniejącej
   • jedna klasa może zostać przypisana tylko do jednego zestawu dat
   • aktualnie wszystkie klasy zostały przypisane do jednej, domyślnej kategorii dat z ustawieniami zgodnymi z dotychczasowymi
   • klasom powstałym np. wskutek jakiegoś importu domyślnie przypisywana jest pierwsza z wprowadzonych kategorii. Podobnie dzieje się z innymi klasami, dla których system wykryłby że nie są przypisane do żadnej kategorii
   • daną kategorię dat można skasować tylko jeżeli nie przypisano do niej żadnej klasy oraz istnieje przynajmniej jedna inna kategoria
   • zakresy dat można konfigurować w zakresie od września do sierpnia
   • ustawienia dat mają wpływ na szereg miejsc w systemie gdzie na ich podstawie określane sa np. okresy, zakresy tygodniowe, miesiące roku szkolnego, wydruki dziennika, arkusze sprawozdawcze i klasyfikacyjne itd.
   • w przypadku lekcji realizowanej w zespole, w którym znajdują się uczniowie z różnych klas, dla których obowiązuje inny okres dla daty lekcji:
    • lekcja zostanie zakwalifikowano jako obowiązująca we wszystkich okresach co zostanie wykazane np. w zestawieniu lekcji wg sal lub znaczników
    • status obecności każdego z uczniów zostanie przypisany od odpowiedniego okresu
    • lekcja zostanie uruchomiona z aktywnym najmniejszym z obowiązujących okresów, ale możliwe będzie przełączanie się na inne np. aby wpisać danym uczniom ocenę w okresie, który ich obowiązuje
    • uwagi wpisywane przez lekcję będą przypisane do okresu, na który aktualnie nauczyciel jest przełączony
   • dla klas maturalnych lub w innym analogicznym przypadku dotyczącym tzw. klas starszych, należy po zakończeniu roku szkolnego przez te klasy dodać nowy plan lekcji na bazie planu poprzedniego, a następnie wyczyścić w nim lekcje dla wspomnianych klas. Najprościej skorzystać z opcji "Plany->Plany lekcji i dyżurów->Modyfikuj (przy nowo dodanym planie)->Czyszczenie planu"
  • w module legitymacji:
   • dla formatów numeracji wprowadzono możliwość łączenia ich między szkołami, co może być wykorzystane np. w sytuacji kiedy w ramach dziennika funkcjonuje Liceum 3-letnie oraz 4-letnie i wykorzystują tę samą numerację
   • zmieniono sposób nawigacji wewnątrz modułu
  • w module zastępstw:
   • przy wyborze osoby powiadamiającej pozwolono na wybór również nauczyciela, za którego jest wprowadzane zastępstwo
   • zmodyfikowano wybrane opisy w interfejsie graficznego wyboru nauczyciela zastępującego
  • w module dyżurów dodano możliwość ustawienia oczekiwanego stosunku czasu dyżurów do czasu lekcji dla poszczególnych nauczycieli
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • w planach lekcji:
   • w planach nauczycieli dodano wyświetlanie godzin pracy wprowadzonych z kont dyrektorskich/administracyjnych w menu "Plany->Godziny pracy nauczycieli"
   • w planach sal dodano przyciski przełączania się na poprzednią/następną salę
   • przy przełączaniu się między poprzednimi/następnymi nauczycielami/klasami/salami wprowadzono zapamiętywanie wybranego tygodnia oraz wyboru widoczności zastępstw
   • po najechaniu na nagłówek będący nazwą dnia tygodnia dodano wyświetlanie daty tego dnia
  • w zestawieniu czasu pracy dodano opcję grupowania według dat
  • dotychczasowy limit 4 kolumn dla pojedynczej grupy ocen został zwiększony aż do 200 kolumn
  • w dzienniku zajęć pedagoga szkolnego:
   • w formularzu wprowadzania zajęć przez nauczyciela wprowadzono mechanizm przeskakiwania kursora między polami z godzinami
   • w wydruku dziennika:
    • zmniejszono marginesy
    • w planie zajęć stałych dni tygodnia i godziny przedstawiono w nowej formie
    • znacząco przebudowano formę wydruku wykonywanych zajęć (czynności)
 • Panel nauczyciela

  • wprowadzono sumowanie punktów cząstkowych w dziennikach z ocenowym systemem oceniania - szczegóły:
   • opcja dotyczy ocen cząstkowych wpisywanych w ramach punktowych grup ocen
   • po uruchomieniu lekcji i kliknięciu w kolumnę wystawiania oceny śródrocznej/rocznej danemu uczniowi:
    • jeżeli są zdefiniowane cząstkowe, punktowe grupy ocen pojawia się sekcja "Okres I - punktacja"
    • jeżeli uruchomiony jest okres inny niż I-szy pojawiają się sekcja "Okres II - punktacja", "Okres III - punktacja" itp. zależnie od tego z ilu okresów szkoła korzysta
    • również w przypadku okresu innego niż I-szy pojawia się sekcja "Cały rok - punktacja"
    • dla każdej sekcji dostępna jest informacja o sumie zdobytych punktów, maksymalnej liczbie możliwych do zdobycia punktów oraz przeliczenie na wynik procentowy
  • po wejściu w menu "Oceny" i wybraniu jakiejś pozycji z sekcji "Wystawione oceny" dodano przyciski "Poprzednie zajęcia", "Następne zajęcia"
 • Panel rodzica, ucznia, użytkownika zewnętrznego

  • w aplikacji oraz wersji mobilnej WWW:
   • na liście przedmiotów w menu "Oceny" dodano średnie ważone, pod warunkiem że ich widoczność nie została wyłączona przez dyrekcję
   • wprowadzono inne, drobne usprawnienia np. łamanie linii przy długich nazwach w module wiadomości czy dodatkowa etykieta dla nowej oceny po otwarciu aplikacji z powiadomienia push
  • w opcji "Frekwencja->Szczegółowa frekwencja" dla uczniów klas młodszych dodano przyciski nawigacyjne "poprzedni tydzień", "następny tydzień"
 • Panele wszystkich użytkowników

  • w planach lekcji:
   • w przypadku lekcji zrealizowanych w innej niż planowana sali wprowadzono oznaczanie ich jako niezgodna lub zastępstwo
   • wprowadzono zasadę, że jeżeli została wpisana lekcja zrealizowana zgodna z planem i dodatkowo w tym samy czasie wpisano również inną lekcję w tej samej klasie/zespole to wyświetlane są obie lekcje, a nie jedynie ta druga
  • wycofano starsze aplikacje mobilne (ikony w kolorze zielonym i czerwonym). Zachęcamy do korzystania z nowej aplikacji lub wersji mobilnej WWW. Nowa aplikacja jest dostępna pod adresem https://mobidziennik.pl/aplikacja/ lub bezpośrednio w sklepach Google Play oraz Apple App Store pod niebieską ikoną.
   Należy pamiętać, że z nowej aplikacji można korzystać, jeżeli na koncie wprowadzono i aktywowano adres e-mail. Można tego dokonać z poziomu edycji konta.
   W przypadku szkół korzystających z rozwiązania E-Oświaty (np. Oleśnica) aplikacja nie będzie działać i należy skorzystać z mobilnej wersji WWW dla rodzica/ucznia/użytkownika zewnętrznego

Wersja 13.3 - 19 listopada 2019

 • Panel dyrektora

  • w zakresie planów lekcji:
   • w opcjach "Plany->Plany lekcji i dyżurów->Modyfikuj" oraz "Plany->Plany lekcji i dyżurów->Przeglądaj" na liście klas/zespołów dodano informacje o wychowawcach
   • w menu "Plany->Plany lekcji i dyżurów->Przeglądaj" w opcji podglądu planu całej klasy (razem z zespołami):
    • przeniesiono ją wyżej na liście, nad daną klasę, a nie pod
    • zmieniono formę z tabelarycznej na blokową
    • po wejściu w konkretną klasę dodano przycisk włączania/wyłączania widoczności zespołów
  • w wyszukiwarce znajdującej się w menu "Zasoby->Uczniowie":
   • dodano ikonę informującą o sposobie działania
   • limit wyświetlanych wyników (uczniów) zwiększono z 10 na 50
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • na etapie dodawania/edycji dzienników różnych:
   • dodano możliwość określenia czy plan z danego dziennika ma być widoczny w planie lekcji klasy, np. w opcji "Plany->Aktualne plany->Klas" panelu dyrektora czy "Plan->Aktualne plany klas" panelu nauczyciela. W przypadku dziennika zajęć przedszkola oraz dziennika lekcyjnego dla klas 1 - 3 szkoły podstawowej nie jest możliwe ustawienie opcji na "nie"
   • w przypadku zmiennego składu:
    • elementy wczytywania i wyboru uczniów umiejscowiono z prawej strony formularza
    • dla wybranych uczniów dodano wyświetlanie ich aktualnych klas
    • białym tłem oznaczono uczniów dopisanych do zespołu dziennika w trakcie bieżącej edycji
  • w arkuszach ocen na etapie ich uzupełniania zmieniono kolejność pól na numer PESEL i numer innego dokumentu tożsamości aby najpierw podać PESEL, a w przypadku jego braku inny numer. Niezależnie wydruk pdf arkusza odbywa się zgodnie z ministerialnym wzorem
  • dla szkół i placówek artystycznych arkusze ocen ART/82 oraz ART/82a dostosowano do ostatniego rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  • w aktualnych planach sal dodano możliwość przełączania między tygodniami oraz włączania/wyłączania widoczności zastępstw. Dla tego rodzaju planu każda lekcja inna niż planowana jest oznaczona jako niezgodna
 • Panel nauczyciela

  • w menu "Zachowanie" dodano wyszukiwarkę uczniów, która po wyborze konkretnej osoby przekierowuje do jej strony zachowania gdzie np. można wpisać uwagę. Wyszukiwarka działa tak samo jak w panelu dyrektora w menu "Zasoby->Uczniowie" tzn. wyszukuje na podstawie imienia i nazwiska ucznia
  • wprowadzono mechanizm, który będzie powiadamiał niezablokowanych wychowawców o wykryciu kont rodziców/uczniów/użytkowników zewnętrznych, które posiadają nieprzeczytane wiadomości i z powodu braku logowania w okresie 30 dni od daty założenia zostaną skasowane za 5 dni
  • w zakresie planów lekcji:
   • w opcjach "Plan->Aktualne plany klas", "Plan->Aktualne plany nauczycieli":
    • umożliwiono przełączanie się między poszczególnymi tygodniami
    • dodano przycisk włączania/wyłączania widoczności zastępstw
    • zrezygnowano z planu tabelarycznego
   • dla wychowawców w sekcji "Plan->Plan mojej klasy" uwzględniono przedszkola oraz klasy I-III szkoły podstawowej
 • Panele wszystkich użytkowników

  • w planach lekcji:
   • w przypadku lekcji z wyjątkami wprowadzono możliwość kliknięcia w ikonę terminarza, co spowoduje otwarcie kalendarza, w którym zostały zaznaczone daty wyjątków
   • uczytelniono wydruki planów blokowych
   • wprowadzaono zasade ukrywania lekcji odwołanej jeżeli zapisano inną lekcję niedowołaną w tym samym zespole/klasie, co lekcja planowana

Wersja 13.2 - 8 listopada 2019

 • Panel dyrektora

  • w dzienniku zajęć świetlicy szkolnej po uruchomieniu danej lekcji dodano podgląd godzin przyjścia/wyjścia
  • w opcjach "Analizy->Realizacja planu" w dymkach informacyjnych o lekcjach zrealizowanych/odwołanych dodano bardziej szczegółowe informacje o zastępstwie jeżeli lekcja została wprowadzona przez ten moduł
  • w przeglądzie nauczycieli (Zasoby->Kadra i użytkownicy->Nauczyciele) dodano informację o ich liczbie oraz liczbie zablokowanych
  • w module zastępstw uwzględniono szczególne przypadki lekcji odwołanych
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • System został przygotowany pod kątem arkuszy ocen, zgodnie ze zmianami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych. Ze względu na wprowadzone zmiany w symbolach arkuszy ocen, zmodyfikowano sposób ich zakładania, gdzie powstał podział wzorów na: standardowe i kontynuacyjne.

   Wzór kontynuacyjny powinien być wykorzystywany w sytuacji, gdy uczeń ma już arkusz ocen, założony w poprzednich latach poza mobiDziennikiem, a jego symbol pokrywa się z symbolem wzoru kontynuacyjnego. W pozostałych sytuacjach powinien zostać założony arkusz ocen w oparciu o wzór standardowy.

   Zakładane arkusze ocen:

   Szkoła podstawowa
   KlasaWzór
   1- MEN-I/44/1 - dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży
   - MEN-I/46/1 - dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
   2-3- MEN-I/45/1 - dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży
   - MEN-I/46/1 - dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
   4-6- MEN-I/45/1 - dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży
   - MEN-I/46/1 - dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
   - MEN-I/37b/2 - kontynuacyjny
   7-8- MEN-I/63n/1 - dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży
   - MEN-I/46/1 - dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
   - MEN-I/37b/2 - kontynuacyjny

   Szkoła zawodowa
   KlasaWzór
   3- MEN-I/45b/2 - dla uczniów dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej

   Branżowa szkoła I stopnia (absolwenci gimnazjum)
   KlasaWzór
   1- MEN-I/51/2 - dla uczniów branżowej szkoły I stopnia
   - MEN-I/63j/2 - dla uczniów branżowej szkoły I stopnia będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum, którzy rozpoczęli kształcenie przed dniem 1 września 2019 r.
   - MEN-I/50/2 - kontynuacyjny
   2- MEN-I/63j/2 - dla uczniów branżowej szkoły I stopnia będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum, którzy rozpoczęli kształcenie przed dniem 1 września 2019 r.
   - MEN-I/50/2 - kontynuacyjny

   Branżowa szkoła I stopnia (absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej)
   KlasaWzór
   1- MEN-I/51/2 - dla uczniów branżowej szkoły I stopnia

   Liceum ogólnokształcące (3-letnie)
   KlasaWzór
   1-3- MEN-I/42b/2 - dla uczniów dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla młodzieży

   Liceum ogólnokształcące (4-letnie)
   KlasaWzór
   1- MEN-I/48/2 - dla uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży

   Technikum (4-letnie)
   KlasaWzór
   1- MEN-I/50/2 - dla uczniów technikum
   2-4- MEN-I/44b/2 - dla uczniów dotychczasowego czteroletniego technikum

   Technikum (5-letnie)
   KlasaWzór
   1- MEN-I/50/2 - dla uczniów technikum

   Szkoła policealna
   Wzór
   - MEN-I/53/2 - dla słuchaczy szkoły policealnej, MEN-I/52/2 - kontynuacyjny

   Dodawane strony (do arkuszy ocen z poprzednich lat w mobiDzienniku):

   Szkoła podstawowa
   KlasaWzór
   1- MEN-I/44/1 - dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży
   - MEN-I/46/1 - dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
   2-3- MEN-I/45/1 - dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży
   - MEN-I/46/1 - dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
   4- MEN-I/44/1 - dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży
   - MEN-I/46/1 - dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
   5-6- MEN-I/45/1 - dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży
   - MEN-I/46/1 - dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
   7-8- MEN-I/63m/1 - dla uczniów klasy VII i VIII szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży
   - MEN-I/46/1 - dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym

   Szkoła zawodowa
   KlasaWzór
   3- MEN-I/45b/2 - dla uczniów dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej

   Branżowa szkoła I stopnia (absolwenci gimnazjum)
   KlasaWzór
   1-2- MEN-I/50/2 - dla uczniów branżowej szkoły I stopnia

   Liceum ogólnokształcące (3-letnie)
   KlasaWzór
   1-3- MEN-I/42b/2 - dla uczniów dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla młodzieży

   Technikum (4-letnie)
   KlasaWzór
   1-4- MEN-I/44b/2 - dla uczniów dotychczasowego czteroletniego technikum

   Szkoła policealna
   Wzór
   - MEN-I/52/2 - dla uczniów szkoły policealnej dla młodzieży i słuchaczy szkoły policealnej dla dorosłych

  • w zestawieniach ocen dla filtru wyboru typu oceny dodano poszczególne warianty ocen cząstkowych tj. standardowe, opisowe, plus/minus oraz punktowe jeżeli są dostępne
  • w zaawansowanej wyszukiwarce uczniów dodano informację o liczbie znalezionych osób oraz liczbę porządkową
  • dla świadectw wygenerowanych według nieaktywnych wzorów wprowadzono dodatkowe informacje w dymku informacyjnym po najechaniu na rodzaj danego świadectwa oraz uniemożliwiono ich edycję
  • w nowych planach lekcji uwzględniających zastępstwa i lekcje odwołane uwzględniono specyficzne przypadki lekcji powiązanych z dodatkowymi nauczycielami
  • w instrukcji "Informacja dotycząca dzienników: biblioteki, świetlicy, pedagoga oraz specjalisty" uaktualniono dział dotyczący dziennika zajęć specjalistycznych
 • Panel nauczyciela

  • dla zapowiedzi sprawdzianów:
   • zmieniono zasadę działania w przypadku zmiany terminu zapowiedzi sprawdzianu tzn. czas pierwotnej zapowiedzi nie zmienia się, a dodatkowo pamiętany jest czas ostatniej zmiany terminu, którą widzi również rodzic czy uczeń
   • zwiększono maksymalną dopuszczalną liczbę znaków dla tematyki z 255 na 450
  • w dzienniku zajęć świetlicy szkolnej wprowadzono uwzględnianie ustawień "domyślnie pusty skład" oraz "domyślnie nieaktywne obecności" również dla lekcji wynikających z modułu zastępstw czy wycieczek/praktyk
  • w dziennikach różnych w przypadku próby uruchomienia lekcji planowanej, przypisanej innemu nauczycielowi dodano komunikat informujący i pytający czy na pewno ma zostać wpisana lekcja
  • do listy standardowych form pomocy dodano następujące pozycje:
   • Zajęcia logopedyczne
   • Zajęcia rewalidacyjne
   • Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne
   • Zajęcia z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego
 • Panel rodzica, ucznia, użytkownika zewnętrznego

  • w menu "Zastępstwa" dodano przycisk pozwalający na uwzględnianie lub nie, tych które wynikają z dzienników świetlicy szkolnej

Wersja 13.1 - 10 października 2019

 • Panel dyrektora

  • w opcjach "Plany->Aktualne plany->Klas", "Plany->Aktualne plany->Nauczycieli":
   • umożliwiono przełączanie się między poszczególnymi tygodniami
   • dodano przycisk włączania/wyłączania widoczności zastępstw
   • lekcje niezgodne z planem zostały określone jako "zastępstwo" lub "niezgodna" i oznaczone odpowiednim kolorem, analogicznie do menu "Lekcje" w panelu nauczyciela
   • zrezygnowano z planu tabelarycznego
  • w zakresie zastępstw:
   • jeżeli lekcja z planu jest odwoływana i przypisano do niej (w planie) nauczycieli dodatkowych to zostaną oni również powiązani z taką lekcją odwołaną
   • w powiadomieniach o zastępstwach również uwzględniono nauczycieli dodatkowych
   • podobnie w panelu nauczyciela w menu "Plany->Zastępstwa" uwzględniono lekcje, dla których nauczyciel został zapisany jako dodatkowy
  • moduł legitymacji został włączony we wszystkich szkołach i jest dostępny w menu "Sekretariat->Legitymacje"
  • w menu "Zasoby->Grupy ocen" ujednolicono interfejs, który dotychczas nieco różnił się po przejściu w opcję "Grupy dla dzienników różnych", a ponadto dodano informacje o rodzaju grupy ocen (standardowa, plus/minus lub punktowa)
  • uniemożliwiono kasowanie szkół, które mają przypisaną jakąkolwiek klasę/zespół
  • w słowniku wag ocen zwiększono dopuszczalną liczbę znaków na nazwę wagi
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • w kartotece ucznia dodano przycisk pozwalający wyświetlić plan ucznia dokładnie tak jak jest to prezentowane w panelu rodzica/ucznia/użytkownika zewnętrznego
  • wprowadzono nowy rodzaj grupy ocen, która jest przeznaczona na wpisywanie punktów - szczegóły:
   • grupy są dostępne dla:
    • oceniania zajęć edukacyjnych jeżeli szkoła nie korzysta z oceniania punktowego
    • oceniania zachowania jeżeli szkoła nie korzysta z oceniania punktowego zachowania
   • grupę można dodać w:
    • uruchomionej lekcji w dzienniku głównym (panel nauczyciela)
    • uruchomionej lekcji w dzienniku różnym (panel nauczyciela)
    • przeglądzie i ocenianiu zachowania (panel dyrektora i nauczyciela)
    • menu "Zasoby->Grupy ocen" (panel dyrektora)
   • dodając grupę punktową należy podać dokładnie takie same informacje jak w przypadku całościowo włączonego punktowego oceniania czyli:
    • nazwę grupy
    • maksymalną liczbę punktów możliwych do uzyskania przez ucznia w ramach pojedynczej kolumny w grupie (jeżeli będzie taka potrzeba to system pozwoli na wpisanie wyższej wartości np. w przypadku uczniów wybitnych). Wartość podana w tym polu docelowo pozwoli na obliczanie maksymalnej możliwej do uzyskania sumy punktów przez uczniów w danej klasie, z danego przedmiotu
    • czy punkty są dodatkowymi, czyli takimi które nie wliczają się do maksymalnej możliwej do zdobycia sumy punktów
    • okres
    • kolor
    • kolumny
  • w określonych miejscach (np. uruchomiona lekcja, przegląd ocen) dodano informację o rodzaju grupy ocen (standardowa, plus/minus lub punktowa) w dymku informacyjnym po najechaniu na jej nazwę
  • w podejrzeniach konfliktów lekcji filtr "uwzględniaj dzienniki różne" został zamieniony na 4 opcje jednokrotnego wyboru:
   • nie uwzględniaj dzienników różnych
   • uwzględniaj dzienniki różne główne
   • uwzględniaj wszystkie dzienniki różne
   • uwzględniaj wszystkie dzienniki różne poza świetlicą
  • zmieniono zasadę tzw. wypisywania uczniów bez śladu z klasy/zespołu, które obecnie będzie powodować wykasowanie obecności. W miejscach, w których jest możliwe wykonanie takiej operacji dodano następujące ostrzeżenie:
   "Należy pamiętać, że w tym wariancie operacja definitywnie kasuje:
   - powiązanie z klasą/zespołami
   - obecności (w przypadku klasy również dla wszystkich powiązanych zespołów/dzienników różnych),
   ale nie kasuje ocen, które nadal będą widoczne w kartotece ucznia czy panelu rodzica/ucznia.
   Należy również pamiętać, że lekcje bez jakiegokolwiek statusu obecności (innego niż tzw. "szara główka") staną się automatycznie lekcjami odwołanymi"
  • na listach uczniów podczas zapisu nowego zwolnienia dodano w nawiasach ich klasy
  • w formularzu zapisu nowego dziennika różnego wprowadzono zasadę, że pole wyboru klasy/zespołu jest domyślnie puste i należy świadomie dokonać wyboru
  • na etapie udostępniania plików:
   • odfiltrowano użytkowników zablokowanych oraz należących do wsparcia technicznego mobiDziennik
   • umożliwiono zbiorcze zaznaczenie użytkowników (np. rodziców) całej, pojedynczej klasy, a nie tylko całej grupy użytkowników
 • Panel nauczyciela

  • w menu Plan:
   • umożliwiono przełączanie się między poszczególnymi tygodniami
   • dodano przycisk włączania/wyłączania widoczności zastępstw
   • lekcje niezgodne z planem zostały określone jako "zastępstwo" lub "niezgodna" i oznaczone odpowiednim kolorem, analogicznie do menu "Lekcje"
   • zrezygnowano z planu tabelarycznego
   • zmiany dotyczą zarówno planu nauczyciela jak i sekcji "Plan mojej klasy"
  • w kartotece ucznia, w sekcji "Konta powiązane z uczniem":
   • wychowawcom dodano możliwość włączania/wyłączania autoryzacji nowych urządzeń dla danej osoby
   • dodano informacje o nieaktywnych/niepotwierdzonych adresach e-mail
  • w dzienniku zajęć świetlicy szkolnej:
   • zmieniono zasadę działania opcji "wczytaj uczniów z innych zajęć" tzn. z wybranych zajęć zostaną wczytani uczniowie, którzy na ostatniej jednostce lekcyjnej mieli wpisany status obecności (zielona główka) oraz godzinę wyjścia równą godzinie zakończenia zajęć lub pustą
   • na stronie tytułowej wydruku na liście osób prowadzących najpierw uwzględniono wynikających z planu lekcji, którzy dodatkowo zostali pogrubieni
  • zmieniono zasadę działania w przypadku zmiany terminu zapowiedzi sprawdzianu tzn. wraz ze zmianą zmieniany jest czas zapisu zapowiedzi
  • podczas dodawania/edycji danych podstawowych rozkładu materiału nauczycielowi niebędącemu pedagogiem szkolnym/psychologiem lub takiemu, który wybiera blokowy rodzaj tematów wyświetlane są wszystkie klasy/zespoły z jakimi ma lekcje w planie, bez względu na wybrany przedmiot. Niezależnie możliwość wyboru klasy/zespołu nie ulegają zmianie. W ten sposób nauczyciel może łatwiej zauważyć różnicę przedmiotu w planie, a przedmiotu w rozkładzie lub odkryć nieprawidłowy wybór rodzaju tematów
 • Panel rodzica, ucznia, użytkownika zewnętrznego

  • w przypadku chęci fizycznego scalenia kont (Moje konto->Połączone konta->Połącz konto), które mają określone różne płci dodano ostrzeżenie o tym fakcie w wiadomości e-mail, która zawiera link umożliwiający realizację operacji
 • Panele wszystkich użytkowników

  • konta administracyjne dotychczas dostępne w grupie "Administracja WizjaNET" (np. w module wiadomości) zostały przeniesione do nowej grupy o nazwie "Wsparcie techniczne mobiDziennik"
  • w zintegrowanym, pojedynczym mechanizmie wspólnego logowania uwzględniono przypadki użytkowników zablokowanych w konkretnym dzienniku
  • w opcji "moje logowania" dodano informację o dacie ważności hasła

Wersja 13.0 - 6 września 2019

 • Panel dyrektora

  • w module dyżurów wprowadzono opcję automatycznego ich układania - szczegóły:
   • po wejściu w listę planów lekcji "Plany->Plany lekcji i dyżurów" należy znaleźć ten, dla którego ma zostać uruchomiony automat i kliknąć przycisk "Dyżury"
   • po pojawieniu się interfejsu dyżurów należy nacisnąć przycisk "Automatyczne układanie", po czym będzie w otwartym oknie dostępne uruchomienie algorytmu układania dyżurów
   • w czasie jego działania można zaczekać na rezultat lub wykonywać inne prace w dzienniku, ponieważ po zakończeniu operacji użytkownik i tak otrzyma wiadomość informującą o rezultatach działania automatu
   • z wiadomości będzie można również bezpośrednio przejść do układania dyżurów gdzie zostanie wyświetlona informacja o wynikach generowania oraz przyciski operacyjne:
    • Wprowadź do planu - zapisuje do planu ułożone dyżury, bezpowrotnie kasując poprzednie
    • Skasuj - kasuje rezultaty automatu
    • Ułóż ponownie - kasuje rezultaty automatu i ponownie go uruchamia
    • Podgląd - włącza/wyłącza widok automatycznie ułożonych dyżurów na "siatce układania"
  • zrezygnowano z wyświetlania nauczycieli zablokowanych:
   • na etapie wprowadzania planu lekcji, również w dziennikach różnych
   • w zestawieniu nieobecności i nadgodzin
   Należy jednak pamiętać, że nauczyciel pojawi się w danym miejscu jeżeli mimo blokady został w nim wykorzystany
  • w podejrzeniach konfliktów:
   • lekcji - został przebudowany interfejs zmieniając dużą liczbę przycisków operacyjnych na formularz z opcjami wyboru, filtrowania
   • sal - dodano możliwość bezpośredniego przejścia do edycji odpowiedniego planu lekcji
  • w menu "Analizy->Przegląd lekcji w klasach->Przegląd tygodniowy" w opcjach filtrowania dodano pozycję "fraza w temacie"
  • w rejestrach "Plany->Godziny pracy nauczycieli" oraz "Plany->Godziny niedostępności nauczycieli" zaimplementowano nową formę wprowadzania, dzięki czemu za jednym razem można dodać/zmodyfikować więcej zapisów
  • na etapie dodawania nowego słownika godzin lekcji udostępniono możliwość skopiowania go z innego
  • zmieniono zasadę zapisu danych uczniów dla importu z programu OSON Krakfin w zakresie adresów i adresów e-mail rodziców/opiekunów tzn. jeżeli w programie sekretariat dla danego ucznia ich nie zapisano to w dzienniku pozostanie taki zapis jak przed importem. Poprzednio ta zasada dotyczyła tylko telefonów rodziców/opiekunów
  • na listach nauczycieli oraz dyrektorów/administratorów (Zasoby->Kadra i użytkownicy) dodano informację o nieaktywnych (jeszcze niepotwierdzonych) adresach e-mail
  • w planach lekcji dla sal wprowadzono możliwość ich przeglądu nawet jeżeli nie zdefiniowano żadnego słownika godzin lekcji. Pozwoli to na przegląd takiego planu w przypadku szkół, które korzystają tylko z dzienników różnych
  • w imporcie danych podstawowych z roku poprzedniego dodano nowe komunikaty wyjaśniające oraz zmieniono szatę graficzną
  • z kolei w imporcie planu aSc wprowadzono zasadę pomijania lekcji, które zostały wprowadzone z pustym nauczycielem
  • w podglądzie konkretnej lekcji z dziennika różnego klas I-III szkoły podstawowej dodano podgląd przewidywanych ocen opisowych
  • w tzw. "wiszących obecnościach" przyciski operacyjne zaznaczania oraz kasowania statusów zostały umieszczone również w górnej części interfejsu
  • w dziennikach pracujących w ramach E-Oświaty (np. Oleśnica) umożliwiono blokowanie użytkowników niezależnie od ich globalnych uprawnień nadawanych w platformie Krakfin lub Portalu Oświatowym
  • w wydruku najlepszych uczniów w szkole zrezygnowano z uwzględniania uczniów mających wystawioną jakąkolwiek ocenę NK, nawet jeżeli mają wystawioną inną, poprawną ocenę klasyfikacyjną
  • w imporcie ocen końcowych z lat poprzednich:
   • dla przedmiotów "historia i społeczeństwo", "zajęcia techniczne" i "zajęcia informatyczne" wprowadzono możliwość wyboru na jaki przedmiot oceny mają zostać przepisane. Automatycznie dobierane są odpowiedniki, czyli przedmioty: "historia", "technika" i "informatyka".
    W przypadku zespołów szkół, w których skład wchodzą szkoły średnie, dla przedmiotu "historia i społeczeństwo" domyślnie dobierane jest dopasowanie tego samego przedmiotu, ze względu na to, że występuje on w tych szkołach. Należy wtedy zrobić import osobno dla klas 8 szkoły podstawowej
   • wprowadzono podział klas na poszczególne szkoły i wyświetlenie informacji by robić osobno import dla klas z danego typu szkoły
  • w zakresie przedmiotów:
   • wprowadzono procedury automatycznego przenumerowania kolejności przedmiotów w przypadkach zdublowania kolejności lub kolejności mniejszej niż 1
   • podczas dodawania nowego przedmiotu wprowadzono automatyczne uzupełnianie nazwy na świadectwo z uwzględnieniem, że powinna ona zaczynać się od małej litery
   • zrezygnowano z wyświetlania przedmiotów, dla których określono, że nie wystawia się z nich ocen klasyfikacyjnych w:
    • arkuszach klasyfikacyjnych (Dzienniki->Wydruki, eksporty, ankiety i testy->Inne wydruki i eksporty->Wyniki klasyfikacji...)
    • przeglądzie ocen przewidywanych, śródrocznych i rocznych (Dzienniki->Oceny->Oceny przewidywane, śródroczne i roczne)
  • zwiększono limit znaków dla grup użytkowników w przypadku kont dostępowych
  • wprowadzono dodatkowe filtry w kalendarzach definiowania początków poszczególnych okresów oraz ostatniego dnia nauki (np. blokada wyboru dnia weekendowego, przekroczenie zakresu roku szkolnego w rozumieniu od września do końca sierpnia)
  • umożliwiono import uczniów z dziennika elektronicznego EduDziennik
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • w zakresie podstaw programowych i rozkładów materiału:
   • dodano nowe typy szkół np. "Liceum (4-letnie)" oraz zmodyfikowano dotychczasowe np. "Liceum (3-letnie)" zamiast "Liceum"
   • zmieniono opisy etapów edukacyjnych, aby uwzględniały nowe typy szkół
   • jako nieaktualne oznaczono etap edukacyjny "I-III", typ szkoły "gimnazjum" oraz podstawy programowe, które nie powinny być już używane (np. gimnazjalne). Zmiany uwzględniono m.in. w wyszukiwarce udostępnionych rozkładów materiału
   • w przeglądzie podstaw programowych wprowadzono podgląd rozkładów materiału, które wykorzystują przeglądaną podstawę programową. Funkcja ta, może ułatwić znalezienie rozkładów materiału, które wykorzystują nieaktualną podstawę programową
   • w przeglądzie realizacji podstaw programowych uwzględniono wszystkie dzienniki różne główne, a nie tylko dzienniki przedszkola czy klas 1-3 szkoły podstawowej
  • udostępniono podstawy programowe kształcenia ogólnego dla::
   • liceum (4-letniego)
   • technikum (5-letniego)
   • branżowej szkoły I stopnia (absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej)
   • szkoły policealnej
  • po bezpośrednim zalogowaniu do dziennika 2018/2019 (z opcji "poprzednie lata" dla kont z potwierdzonym adresem e-mail) w sekcji "Przełącz konto" dodano możliwość bezpośredniego powrotu do dziennika, z którego nastąpiło logowanie, bez konieczności ponownego podawania danych dostępowych
  • podczas tworzenia/edycji dziennika różnego wprowadzono możliwość określenia czy plan z tego dziennika ma być widoczny w podstawowym planie pojedynczych uczniów powiązanych z tym dziennikiem. Opcję można przestawiać tylko dla dzienników różnych niegłównych, ponieważ plan z dziennika różnego głównego zawsze będzie w ww. planach widoczny
  • podczas zbiorczego generowania kont dostępowych dodano możliwość zdecydowania czy procedura ma wykorzystywać adresy e-mail ucznia oraz rodziców/opiekunów podczas zakładania kont
  • wprowadzono nowy rodzaj grupy ocen, która jest przeznaczona na wpisywanie plusów i minusów - szczegóły:
   • grupę można dodać w:
    • uruchomionej lekcji w dzienniku głównym (panel nauczyciela)
    • uruchomionej lekcji w dzienniku różnym (panel nauczyciela)
    • przeglądzie i ocenianiu zachowania (panel dyrektora i nauczyciela)
    • menu "Zasoby->Grupy ocen" (panel dyrektora)
   • dodając grupę plus/minus określa się jej nazwę, okres oraz kolor. Nie definiuje się kolumn, ponieważ automatycznie dla tego rodzaju grupy tworzy się jedna kolumna nazwana "+,-"
   • wpisywanie ocen w takiej grupie (pojedynczo lub zbiorczo) odbywa się przez inny interfejs niż dla grup standardowych i opisowych, mianowicie przez pole numeryczne określa się ile danemu uczniowi wpisać plusów i/lub minusów
   • zmiana liczby plusów/minusów ucznia w danej kolumnie nie powoduje anulowania poprzedniego zapisu i pojawienia się nowego, lecz nadal funkcjonuje jeden zapis z zaktualizowaną liczbą plusów i minusów, a w komentarzu oceny widnieje informacja kto i kiedy ile plusów/minusów wprowadził. Komentarz jest widoczny również dla rodzica/ucznia
   • oceny wpisane przez ten rodzaj grupy są widoczne jako zapis typu "+++", "++,-", "--" itp.
   • w przypadku wyzerowania liczby plusów i minusów w dzienniku pozostanie ocena plus/minus oznaczona znakiem ± wraz z historią poszczególnych zapisów
   • w wydrukach dzienników wpisane plusy i minusy zostały dodane do strony przeznaczonej na oceny opisowe, a same wydruki zmieniły nazwę np. z "Oceny osiągnięć edukacyjnych, oceny opisowe" na "Oceny osiągnięć edukacyjnych, oceny opisowe, plusy i minusy"
  • w kartotece ucznia:
   • w opcji "Oceny i frekwencja ucznia":
    • dodano sekcję "nieobecności" pozwalającą na szczegółowy podgląd nieobecności ucznia, spośród tych, które są wliczane do jego frekwencji czyli zostały zapisane w dzienniku lekcyjnym i ewentualnie dziennikach różnych głównych
    • dodano również statystykę obecności ucznia pozwalającą na sprawdzenie ile poszczególnych statusów uczeń otrzymał spośród wszystkich, a nie tylko pięciu podstawowych
   • wycofano projekt edukacyjny
  • w menu głównym, w prawym górnym rogu na niebieskim pasku dodano opcję "Powiadomienia", w której:
   • umożliwiono włączenie/wyłączenie:
    • powiadomienia e-mail o otrzymaniu nowej wiadomości w systemie
    • analogicznego powiadomienia, ale w formie powiadomienia push nowej aplikacji mobilnej
    • powiadomienia e-mail o zapowiedzianych sprawdzianach na jutro w przypadku kont nauczycieli
    • blokady otrzymywania powiadomień push w określonych godzinach
   • jednocześnie z opcji konfiguracyjnych dyrektora wykasowano pozycję "E-mail o nowej wiadomości (dotyczy kadry)", ale jego dotychczasowe ustawienie uwzględniono w nowych opcjach
  • w miejscach, w których istnieje możliwość wypisania ucznia z klasy/zespołu bez tzw. śladu wprowadzono dodatkowe komunikaty informujące jaki będzie skutek wykonania operacji tzn. całkowicie zostanie skasowane powiązanie ucznia z klasą/zespołem, ale nadal w systemie będą funkcjonować oceny czy obecności, a te drugie dyrektor będzie mógł sprawdzić i ewentualnie skasować w przeglądzie tzw. wiszących obecności
  • w zakresie arkuszy ocen:
   • w wydruku strony dla klasy 8 szkoły podstawowej wyrównano tekst do górnej krawędzi komórki, aby nauczyciel wypełniający mógł zmieścić datę i swój podpis
   • w opcji wczytywania przedmiotów i ocen zatwierdzonych na świadectwo uwzględniono ministerialny wzór przedmiotów
   • na stronie z praktyką zawodową zwiększono dopuszczalną liczbę znaków w kolumnie "Rodzaj zajęć" z 75 na 80 znaków
   • usprawniono mechanizm wczytywania ocen z dziennika dla przypadków przedmiotów dzielonych
   • niestandardowe poziomy klas (np. G2, G3) zostały uwzględnione w mechanizmie generowania ich słownych odpowiedników
   • w pozycji "Data uchwały rady pedagogicznej" wprowadzono zasadę, że w przypadku klas końcowych informacje wczytywane z dodatkowej kartoteki są zamieniane np. "promowany" na "ukończył szkołę" itd.
  • na etapie uzupełniania i zatwierdzania ocen na świadectwo:
   • dodano możliwość wprowadzenia własnego podziału lub rezygnacji z niego w przypadku przedmiotów ze wzoru ministerialnego, które przekraczają limit znaków (np. przedmioty nauczane dwujęzycznie)
   • wprowadzono dodatkowe komunikaty m.in. o niewpisywaniu kreskowań ocen
  • zaświadczenie o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego dostosowano do wzoru MEN-I/73
  • na etapie przeglądu i oceniania zachowania:
   • w przypadku systemu punktowego zablokowano możliwość ingerowania w oceny w ramach systemowej grupy ocen "Punkty z uwag"
   • przywrócono pokazywanie na liście uczniów nieaktywnych jako przekreślonych, bez możliwości wpisania ocen
  • w dzienniku zajęć internatu wydruk "Wykaz imienny wychowanków" został rozbudowany i zmieniony na "Wykaz imienny wychowanków oraz ich osiągnięcia edukacyjne"
  • w wydruku dziennika "Wykaz uczęszczania uczniów na zajęcia, Realizacja programu nauczania" wprowadzono ignorowanie dni tygodnia wykraczających poza skonfigurowany ostatni dzień nauki
  • pola tekstowe wykorzystujące tzw. maski (np. ręczne podawanie godzin lekcji w planie dzienników różnych) zostały usprawnione techniczne, dzięki czemu np. operacja wklejania do nich danych będzie funkcjonować poprawnie na wszystkich przeglądarkach internetowych
 • Panel nauczyciela

  • w zakresie rozkładów materiału:
   • na etapie dodawania rozkładu lub edycji jego danych podstawowych wprowadzono możliwość przypisania klasy/zespołu powiązanego z innym rozkładem (dla tego samego przedmiotu), gdy jego właściciel nie ma w jakimkolwiek planie lekcji z tą klasą/zespołem
   • po wejściu do konkretnego rozkładu wprowadzono opcję "kopiowanie rozkładu", która pozwala na stworzenie kolejnej jego instancji. Rozkład może zostać przypięty do wybranych klas/zespołów spośród tych, które są aktualnie przypisane do rozkładu źródłowego, ale należy pamiętać, że może on zostać przypisany jedynie do tych, które nauczyciel ma planie w lekcji
  • zrezygnowano z wyświetlania nauczycieli zablokowanych w interfejsie wprowadzania planu lekcji w dziennikach różnych
  • w podejrzeniach konfliktów lekcji został przebudowany interfejs zmieniając dużą liczbę przycisków operacyjnych na formularz z opcjami wyboru, filtrowania
 • Panel rodzica, ucznia, użytkownika zewnętrznego

  • przebudowano plany lekcji:
   • wprowadzono podział na 3 plany:
    • podstawowy - zawierający lekcje z dziennika głównego, z dzienników różnych głównych oraz dzienników różnych niegłównych, ale oznaczonych jako widoczne w planie podstawowym ucznia
    • pozalekcyjny - zawierający lekcje z dzienników różnych niegłównych poza dziennikami świetlicy szkolnej
    • świetlicowy - zawierający lekcję z dzienników świetlicy szkolnej
   • umożliwiono przełączanie się na wybrany tydzień roku szkolnego
   • zmieniono formę wizualną interfejsu przełączania opcji planu
  • udostępniono całkowicie nową wersję mobilną WWW dziennika
 • Panele wszystkich użytkowników

  • udostępniona została całkowicie nowa aplikacja mobilna - szczegóły:
   • dostępna dla systemów Android (https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.mobidziennik.web) oraz iOS (https://apps.apple.com/pl/app/mobidziennik/id1383698315?l=pl) i nie dotyczy dzienników funkcjonujących w ramach E-Oświaty (np. Oleśnica). W sklepach oznaczona ikoną
   • dostępna dla użytkowników, którzy mają potwierdzony adres e-mail oraz jeżeli jest to wymagane - potwierdzone połączenie kont do wspólnego logowania
   • aplikacja najwięcej opcji dostarcza rodzicom oraz uczniom, ale zawiera również funkcje dla nauczyciela (np. prowadzenie lekcji, powiadomienia push) oraz dyrektora (np. moduł wiadomości, powiadomienia push)
  • opcja "Edycja profilu" została zmieniona na "Moje konto", w której przebudowano formę wizualną czy też wprowadzono inny podział poszczególnych zakładek
  • w opcji "Moje konto->Edycja profilu" wprowadzono możliwość włączenia autoryzacji nowych urządzeń - szczegóły:
   • opcję może włączyć użytkownik, który ma aktywny adres e-mail do wspólnego logowania oraz korzysta z nowej aplikacji mobilnej (zainstalował ją i zalogował się chociaż raz)
   • włączenie opcji spowoduje, że po zalogowaniu do systemu (dowolnej szkoły) z nowego urządzenia (przeglądarki internetowej) trzeba będzie dodatkowo potwierdzić, że jest to urządzenie zaufane aby móc na nim korzystać z dziennika
   • potwierdzenie nowej przeglądarki odbywa się przez nową aplikację mobilną, na którą jest wysyłane odpowiednie powiadomienie push, w które należy wejść, a następnie po przejściu do szczegółów urządzenia nacisnąć przycisk "Ustaw jako zaufane"
   • jeżeli autoryzacja zostanie włączona to każda kolejna instalacja nowej aplikacji mobilnej również będzie wymagała potwierdzenia urządzenia (podczas pierwszego logowania), które w tym wypadku odbywa się przez link wysyłany na adres e-mail
   • swoimi urządzeniami (ze wszystkich szkół) można zarządzać w menu "Moje konto->Moje urządzenia". Miejsce to może również zostać wykorzystane do potwierdzenia autoryzacji urządzenia, które na nią oczekuje
   • w razie konieczności danemu użytkownikowi można opcję włączyć/wyłączyć w panelu dyrektora w menu "Zasoby->Kadra i użytkownicy->Wszyscy użytkownicy", w kolumnie "AU" (autoryzacja urządzeń). Należy pamiętać, że włączanie/wyłączanie opcji dotyczy konta globalnie, a więc dla wszystkich powiązanych z nim szkół
   • mechanizm działa tylko na dziennikach od roku szkolnego 2019/2020 i nie dotyczy dzienników funkcjonujących w ramach E-Oświaty (np. Oleśnica)
   • należy również pamiętać, że włączenie autoryzacji uniemożliwi korzystanie z poprzednich wersji aplikacji mobilnych

Wersja 12.5 - 26 maja 2019

 • Panel dyrektora

  • zmieniono zasadę zapisu danych uczniów dla importu z programu OSON Krakfin w zakresie telefonów rodziców/opiekunów tzn. jeżeli w programie sekretariat dla danego ucznia ich nie zapisano to w dzienniku pozostanie taki zapis jak przed importem
  • dla opcji "Dzienniki->Wydruki, eksporty, ankiety i testy->Inne wydruki i eksporty->Najlepsi uczniowie w szkole" wprowadzono analogiczne wersje w formacie CSV
  • w analizie czasu pracy nauczycieli dodano wiersz z podsumowaniem czasu oraz jednostek
  • w przeglądzie lekcji odwołanych, po wybraniu konkretnego powodu dodano przyciski pozwalające na zaznaczenie/odznaczenie wszystkich lekcji, co pozwala na sprawniejsze kasowanie wpisów
  • w przeglądzie grup ocen "Zasoby->Grupy ocen" dodano informację o wadze lub maksymalnej liczbie punktów
  • umożliwiono import księgi uczniów z dziennika elektronicznego MobiReg
  • usprawniono działanie opcji oznaczania statusów przedmiotu w wybranych klasach
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • w zakresie arkuszy ocen:
   • wprowadzono możliwość ręcznego dzielenia długich nazw przedmiotów poprzez wprowadzenie gwiazdki (*) jako znaku podziału (analogicznie jak w świadectwach)
   • wprowadzono mechanizm automatycznego dzielenia długich nazw przedmiotów, aby je dopasować do przyjętego dla każdego wzoru limitu znaków. Mechanizm uwzględnia sytuację, gdyby spójnik pozostał na końcu wiersza
   • należy pamiętać, że w szkole podstawowej w klasie:
    • drugiej - dołącza się kartkę w oparciu o wzór: MEN-I/45/1
    • piątej - dołącza się kartkę w oparciu o wzór: MEN-I/45/1
    • ósmej - dołącza się kartkę w oparciu o wzór: MEN-I/63m/2
  • w zakresie świadectw:
   • zmieniono zasadę przenoszenia szczególnych osiągnięć do kartotek uczniów w momencie zapisu/generowania świadectw:
    • dla klas końcowych informacje ze świadectwa zostaną zapisane w polu "Szczególne osiągnięcia" kartoteki ucznia tylko jeżeli w tym samym polu oraz w "Szczególne osiągnięcia za poprzednie lata" nie będzie żadnej treści
    • dla pozostałych klas zapis w polu "Szczególne osiągnięcia" zostanie zrealizowany zawsze
   • dla szkół zawodowych i gimnazjum dezaktywowano wzory: MEN-I/10/2, MEN-I/11/2, MEN-I/9/2, MEN-I/9-w/2, MEN-I/17a/2, MEN-I/17a-w/2
   • dla klas o poziomie 6 umożliwiono wykorzystanie wzorów MEN-I/23a/2 oraz MEN-I/23a-w/2
   • dla szkół podstawowych:
    • zmodyfikowano wzory MEN-I/3/1 i MEN-I/4-w/1 dla klas piątych
    • dodano wzory MEN-I/8/1, MEN-I/9-w/1, MEN-I/10/1 i MEN-I/11/1 dla klas ósmych
  • w klasach młodszych szkoły podstawowej umożliwiono wpis przewidywanych ocen opisowych zachowania oraz zajęć edukacyjnych. Najważniejsze elementy wprowadzonych zmian:
   • w uruchomionej lekcji:
    • zmieniono kolejność kolumn z ocenami klasyfikacyjnymi tak aby zachowanie było jako pierwsze
    • jeżeli dyrektor wyłączył widoczność kolumn z ocenami przewidywanymi to w przypadku braku oceny klasyfikacyjnej będzie widoczna ocena przewidywana, oznaczona kolorem szarym (oczywiście jeżeli została wpisana)
    • podczas wystawiania ocen analogicznie do wystawiania ocen nieopisowych:
     • dodano możliwość wybrania czy jest to ocena przewidywana czy klasyfikacyjna, a domyślnie zaznaczony jest rodzaj zależny od tego w jaką kolumnę kliknięto
     • przy próbie zapisu oceny klasyfikacyjnej jeżeli jeszcze jej nie wystawiono to domyślnie wczytuje się ocena przewidywana
   • oceny zostały uwzględnione w wydrukach nr 14 dziennika lekcyjnego. W tych samych wydrukach zostały dołożone oceny z religii/etyki
   • w wydruku "Inne wydruki->Wydruk śródroczny i roczny (zachowanie, ocena opisowa, religia/etyka)" dodano opcję wyboru rodzaju ocen, które mają znaleźć się w pliku pdf
   • w kartotece ucznia dołożono oceny w opcjach "Zachowanie ucznia" oraz "Oceny i frekwencja ucznia"
   • w panelu rodzica/ucznia uwzględniono oceny w menu "Oceny" oraz "Zachowanie"
 • Panel nauczyciela

  • w opcji wystawiania ocen spoza lekcji/szkoły dodano możliwość wczytywania ocen śródrocznych, podobnie jak w uruchomionej lekcji
 • Panel rodzica, ucznia, użytkownika zewnętrznego

  • w menu "Oceny" oraz "Zachowanie" uwzględniono przewidywane oceny opisowe dla klas I-III szkoły podstawowej

Wersja 12.4 - 17 kwietnia 2019

 • Panel dyrektora

  • dostosowując system do łatwiejszego użytkowania przebudowano menu główne, w którym:
   • zrezygnowano z możliwości kliknięcia w niektóre elementy (np. Zastępstwa, Plany)
   • wprowadzono dodatkowy podział opcji przez menu rozwijalne (np. Plany)
   • zmieniono nazwy elementów głównych np. "Plany lekcji" na "Plany", "Kalendarz" na "Kalendarze"
  • wprowadzono opcję "Plany->Godziny pracy nauczycieli", która umożliwia rejestrację godzin pracy (dostępności) np. dla pedagoga/psychologa szkolnego czy nauczyciela biblioteki. Dane te zostaną wykorzystane w module zastępstw do określenia czy dla danej lekcji w ramach zastępstwa nauczyciel jest dostępny. Nie należy mylić godzin pracy z planem lekcji nauczyciela!
  • wprowadzono również analogiczną opcję "Plany->Godziny niedostępności nauczycieli", w której rejestrowane powinny być przypadki np. pracy w innej szkole czy zwolnienia lekarskiego. Aby dokonać wpisu należy uzupełnić słownik w menu "Zasoby->Słowniki->Słownik godzin niedostępności"
  • w module zastępstw:
   • wprowadzono rozwiązania, dzięki którym szybkość działania poszczególnych operacji znacząco wzrosła
   • wprowadzono automatyczne ładowanie formularza zapisu lekcji, aby nie było konieczne każdorazowe klikanie w przycisk "dodaj lekcję w ramach zastępstwa"
   • na liście wyboru nauczyciela zastępującego wprowadzono nowy podział uwzględniający:
    • plan lekcji z uwzględnieniem nauczycieli dodatkowych
    • lekcje zrealizowane i lekcje wynikające z zastępstw, również z uwzględnieniem nauczycieli dodatkowych
    • dyżury planowane i wynikające z zastępstw
    • lekcje i zapisy w rejestrze wycieczek
    • zapisy godzin pracy nauczycieli
    • zapisy godzin niedostępności nauczycieli
    Nauczyciele zostali podzieleni na 3 grupy (w odniesieniu do daty i czasu lekcji, za którą planowane jest zastępstwo):
    • Nauczyciele dostępni
     • za których zaplanowano zastępstwo/odwołano lekcje przez zastępstwo za klasę/zespół
     • mający wpis o godzinach pracy
     • mający okienko do 90 minut
     • którzy skończyli lekcje i/lub dyżur do 90 minut przed planowanym zastępstwem
     • którzy rozpoczną lekcje i/lub dyżur do 90 minut po planowanym zastępstwie
    • Nauczyciele z zajęciami w tym czasie
     • mający wpisaną lekcję lub dyżur
    • Nauczyciele niedostępni
     • mający wpis o godzinach niedostępności
     • będący na wycieczce
     • za których zaplanowano zastępstwo/odwołano lekcje przez zastępstwo za nauczyciela
     • mający okienko powyżej 90 minut
     • którzy skończyli lekcje i/lub dyżur powyżej 90 minut przed planowanym zastępstwem
     • którzy rozpoczną lekcje i/lub dyżur powyżej 90 minut po planowanym zastępstwie
     • niemający żadnych lekcji w dniu
   • ponadto obok listy wyboru nauczyciela dodano przycisk umożliwiający otwarcie graficznej prezentacji dostępności nauczycieli wobec lekcji w ramach zastępstwa. Schemat jest generowany w oparciu o takie same zasady jak wspomniany podział nauczycieli na 3 grupy. Kliknięcie w wiersz odnoszący się do danego nauczyciela spowoduje zamknięcie okna i wybranie nauczyciela na liście wyboru
   • również listy wybory klasy/zespołu oraz sali zostały rozbudowane. Podział w ich ramach pozostał taki sam, ale dodatkowo uwzględniono odwołania lekcji i zastępstwa
   • w przypadku zapisu zastępstwa za nauczyciela wprowadzono wykrywanie i informowanie o przypadkach, w których dla wybranego zakresu dat nauczyciel został zapisany w innym zastępstwie jako osoba zastępująca, z możliwością podglądu/edycji takiego zastępstwa
   • wprowadzono również wykrywanie sytuacji, w których dana lekcja z planu nauczyciela/klasy zastępowanej zostałaby już odwołana lub zapisano by za nią zastępstwo. W takiej sytuacji system wyświetli odpowiedni komunikat i nie pozwoli na podjęcie jakiejkolwiek czynności wobec tej lekcji
   • obok przycisku "Odwołaj wszystkie" dano przycisk "Ustaw brak czynności" odnoszący się do wszystkich lekcji i dyżurów
   • rozszerzono działanie blokady dublowania lekcji odwołanych tzn. do zapisu nie dochodzi nawet jeśli znaleziona identyczna lekcja odwołana została wprowadzona przez zastępstwa lub wycieczki/praktyki
   • zmieniono formę wydruku dla opcji "drukuj przyszłe", "drukuj zaznaczone" oraz wydruk konkretnego zastępstwa wprowadzając m.in. podział na podstawie daty i nauczyciela oraz zwiększono rozmiar czcionki
   • dodano również alternatywny, nowszy wariant wydruku księgi zastępstw m.in. z podziałem według dni i nauczycieli, większymi czcionkami, cieniowaniem godzin płatnych i miejscem na podpis nauczyciela
   • tematy powiadomień zostały zmienione z "informacja o zaplanowanych zmianach w planie" na "informacja o zmianach w planie lekcji". Analogicznie w przypadku kasowania zastępstwa
  • w module dyżurów, po uruchomieniu układania dla konkretnego planu:
   • zwiększono limit wyświetlanych znaków dla nazw rejonów
   • wprowadzono rozbudowaną możliwość generowania wydruku pdf
  • w słowniku nadgodzin wprowadzono możliwość oznaczenia czy dana pozycja jest płatna, co pozwoli na dodatkowe filtrowanie wydruku w zestawieniu nieobecności i nadgodzin oraz oznaczenie lekcji płatnych w nowym wydruku księgi zastępstw. Prosimy o zweryfikowanie słownika ponieważ niektóre pozycje zostały automatycznie oznaczone jako płatne według określonego algorytmu
  • w wydruku zestawienia nieobecności i nadgodzin nauczycieli:
   • dodano przycisk filtrujący "zaznacz tylko płatne" (o ile takie zostały w systemie określone)
   • zrezygnowano z wyświetlania nauczycieli, którzy dla wybranego zakresu dat nie mają żadnych nieobecności czy nadgodzin
  • w menu "Analizy->Zestawienia lekcji->Zestawienie lekcji nauczycieli":
   • umożliwiono wybór poszczególnych nauczycieli
   • dodano opcję "Drukuj wszystkie lekcje", dzięki której można wygenerować spis lekcji w zadanym okresie czasu, w podziale według nauczycieli, wraz z tematami lekcji
  • po wejściu w modyfikację danego planu lekcji dodano opcję "przepisywanie godzin dyżurów w planie", którą należy wykorzystać zawsze wtedy, kiedy zostanie dodany nowy słownik godzin ze słownikiem przerw. Operacja powinna zostać wykonana w nowym planie lekcji, który funkcjonuje na bazie nowego słownika godzin
  • w wydruku najlepszych uczniów w szkole uwzględniono specyficzne przypadki zmian klasy przez uczniów
  • na liście kont administracyjnych wprowadzono zasadę, że zawsze pierwszą wyświetlaną grupą użytkowników są "Dyrektorzy"
  • w zwolnieniach, po wyborze konkretnej klasy, w statystyce uwzględniono dzień bieżący
  • w opcji "Zasoby->Kadra i użytkownicy->Nauczyciele->Wpisy nauczycieli" wprowadzono możliwość kasowania danego użytkownika, o ile taka możliwość jest dostępna (aktualnie tylko w lipcu, sierpniu, wrześniu dla nowego roku szkolnego)
  • w komunikacie ostrzegającym przy próbie kasowania nauczyciela dodano tabelę prezentującą jakie zasoby i w jakiej liczbie są bezpośrednio z nim powiązane
  • w formularzu zapisu kontroli i obserwacji odfiltrowano listę odbiorców "wyślij do", tak aby nie zawierała użytkowników Administracji WizjaNet
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • w świadectwach:
   • zwiększono limit znaków pojedynczej linii dla nazw szkół z 64 do 70 znaków
   • na etapie uzupełniania i zatwierdzania ocen:
    • wprowadzono możliwość ręcznego dzielenia długich nazw przedmiotów poprzez wprowadzenie gwiazdki (*) jako znaku podziału
    • wprowadzono mechanizm automatycznego dzielenia długich nazw przedmiotów, aby je dopasować do przyjętego dla każdego wzoru limitu znaków. Mechanizm uwzględnia sytuację, gdyby spójnik pozostał na końcu wiersza
    • do funkcji czyszczenia wiersza dodano możliwość przesunięcia wszystkich poniższych wierszy o jeden wyżej, aby nie zostawić pustego wiersza
    • dla kolejnych wzorów świadectw wprowadzono mechanizmy uniemożliwiające wpisanie przy językach obcych nieprawidłowych poziomów nauczania
  • zaktualizowano wydruk informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, zamieniając wzór MEN-I-64/2 na MEN-I/74
  • w interfejsie przeglądania i oceniania zachowania wprowadzono zasadę, że kolumny ze średnią ocen, oceną przewidywaną, oceną śródroczną/roczną są widoczne zawsze, niezależnie od braku grup ocen
  • przy włączonej opcji "Komunikacja z rodzicami i uczniami z podziałem na zespoły dla dyrektorów i nauczycieli" zostały uwzględnione zespoły z dzienników różnych głównych
  • w wydruku dziennika pedagoga dodano pozycje "Plan zajęć stałych", która jest generowana na podstawie zapisów dyrektorskich w rejestrze "Plany->Godziny pracy nauczycieli"
  • w przeglądzie list rozkładów zrezygnowano ze skracania ich nazw, nawet jeśli są one długie
  • na listach lekcji w dziennikach różnych zmieniono zasadę ukrywania lekcji z planu uwzględniając moduł zastępstw i przypadki wprowadzonych identycznych lekcji w planie
  • usprawniono zapis grup ocen z kolumnami zawierającymi znaki cudzysłowu
 • Panel nauczyciela

  • w otwartej lekcji również wprowadzono zasadę, że kolumny ze średnią ocen, oceną przewidywaną, oceną śródroczną/roczną są widoczne zawsze, niezależnie od braku grup ocen. Zmiana dotyczy również dzienników różnych
 • Panel rodzica, ucznia, użytkownika zewnętrznego

  • w wersji webowej w menu "Frekwencja" po najechaniu na konkretną nieobecność dodano informację jeżeli została ona wpisana w ramach dziennika różnego
  • zmieniono wizualną formę wyświetlania informacji o lekcji odwołanej lub zastępowanej w planie lekcji wersji mobilnej oraz wersji tabelarycznej
 • Panele wszystkich użytkowników

  • w podglądach planów dzienników różnych wprowadzono rozróżnienie kolorystyczne dla lekcji z dzienników różnych głównych i niegłównych
  • do listy dopuszczalnych rozszerzeń wgrywanych plików dodano pliki text
  • wprowadzono techniczne usprawnienia dynamicznych kalendarzy, pojawiających się w momencie konieczności wyboru daty

Wersja 12.3 - 10 stycznia 2019

 • Panel dyrektora

  • w module zastępstw:
   • w konfiguracji wprowadzono opcję "Czy domyślnie zaznaczać przedmiot taki jak w planie lekcji przy zapisie zastępstwa", która została domyślnie zaznaczona na "tak". Dotychczas w formularzu zapisu zastępstwa żaden przedmiot nie był zaznaczany automatycznie
   • wprowadzono mechanizm, który w przypadku odwoływania lekcji szuka w systemie lekcji analogicznej, niepowiązanej z innym zastępstwem i jeżeli takowa jest to podpina ją pod zastępstwo, dzięki czemu nie dochodzi do dublowania zapisu. Mechanizm blokowania dublowania lekcji odwołanej zadziała również w innych przypadkach - nie tylko w module zastępstw, jeżeli zostaną spełnione określone warunki
  • w module dyżurów:
   • zmieniono sposób zarządzania modułem, który aktualnie można włączyć na okres testowy trwający 30 dni lub włączyć go na stałe. Szczegółowy opis modułu wraz z ww. opcjami znajduje się w menu "Plany lekcji->Moduł dyżurów"
   • wprowadzono możliwość przeglądu dyżurów nawet dla planów, które zostały zablokowane
  • w szablonach sprawozdań i słowniku danych sprawozdawczych zmieniono sposób wyboru powiązanych klas. Dotychczas zawsze należało wybrać konkretne klasy, co nadal jest możliwe, ale można również wybrać jedną z opcji: wszystkie klasy, tylko klasy końcowe
  • w słowniku statusów obecności dodano ikonę analogiczną do tzw. "Zetki" lecz z literą "W"
  • opcja konfiguracyjna dla rodziców/uczniów "Widok menu zastępstw" została zmieniona na "Widok menu 'Zastępstwa' oraz podgląd zastępstw w planie lekcji", a jej działanie zostało zmodyfikowane zgodnie z powyższym opisem
  • w przeglądzie lekcji odwołanych po wyborze konkretnego powodu odwołania przy każdej lekcji w dymku informacyjnym (najechanie na osobę odwołującą) dodano informację czy lekcja pochodzi z modułu zastępstw lub wycieczek/praktyk
  • w kartotece ucznia:
   • w sekcji "Klasy i zespoły ucznia" wprowadzono inteligentne mechanizmy reagujące na modyfikacje dat aktywności w danej klasie/zespole. Są to np. automatyczna modyfikacja dat jeżeli datę "od" zmieniono na późniejszą od daty "do" czy blokada modyfikacji aktywności w klasie jeżeli kolidowałoby to z aktywnością tego samego ucznia w innej klasie
   • w sekcji "Konta powiązane z uczniem" umożliwiono bezpośrednie blokowanie/odblokowanie użytkownika
  • w zakresie ekranów wyświetlaczy:
   • umożliwiono zdefiniowanie marginesu danego ekranu jeżeli np. telewizor nie umożliwia dopasowania wyświetlanego obrazu
   • wprowadzono zmiany graficzne dla wyświetlanych informacji
  • pozwolono na kasowanie uwag nie tylko dyrektorom, a również innym użytkownikom administracyjnym jeśli tylko dana osoba jest autorem konkretnej uwagi
  • dodano dymek wyjaśniający przy zapisaie opcjonalnych datach obowiązywania klas i zespołów
  • w słowniku ocen w przypadku tych, które odgórnie mają zablokowane opcje edycyjne (np. ZW) dodano komunikaty wyjaśniające np. brak możliwości ich skasowania
  • w słownikach oceny opisowej uwzględniono przypadki szkół wykorzystujących bardzo wiele poziomów klas/zespołów
  • wprowadzono dodatkowe logowania systemowe dla wybranych operacji (np. zapis dodatkowych wychowawców), które mogą być pomocne przy wyjaśnianiu specyficznych problemów suportowych
  • w opcji "Dzienniki->Rozkłady->Stopień realizacji rozkładów" uwzględniono nietypowe poziomy klas
  • zoptymalizowano techniczny aspekt zapisu wycieczek/praktyk wraz z lekcjami odwołanymi
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • w rejestrze wycieczek:
   • na etapie zapisu dodano pozycję "Dokąd i w jakim celu odbyła się wycieczka", które prezentuje jaki zapis zostanie umieszczony w wydruku dziennika klasowego, na podstawie treści z pozycji "Nazwa kraju/miasto/trasa wycieczki" oraz "Cel wycieczki"
   • zmodyfikowano wydruk karty wycieczki
  • w różnych dziennikach, w opcji "Inne wydruki" pozycję "Wydruk ocen cząstkowych z wybranych przedmiotów/obszarów edukacji" zmieniono na "Wydruk ocen cząstkowych z wybranych przedmiotów/obszarów edukacji, frekwencji, liczby uwag", w którym informacja o frekwencji oraz liczbie uwag jest zależna od wyboru użytkownika generującego wydruk
  • w wydruku dziennika lekcyjnego dla klas 1-3 szkoły podstawowej::
   • dodano wydruk "Informacje o programach nauczania"
   • przeprowadzone kontrole i obserwacje przesunięto na pozycję nr 3
  • w kartotece ucznia:
   • dla pozycji "dostosowanie poziomu, opinie poradni" oraz "zalecenia zdrowotne" zwiększono dopuszczalną liczbę znaków do 2000
   • uruchomiono zapis godzin przyprowadzania/odbierania do/z przedszkola w przypadku uczniów zerówek
  • w opcji zbiorowego generowania kont dostępowych rodziców/uczniów uwzględniono przypadki, w których w kartotece ucznia podano adres e-mail istniejącego już konta typu uczeń. W takiej sytuacji konto nie zostanie przypisane do ucznia, chyba że do takiego konta nie została przypisana żadna osoba
  • w dzienniku zajęć internatu w wydruku "Wykaz imienny wychowanków" zmieniono ich kolejność na alfabetyczną na podstawie nazwiska i imienia, a nie według powiązanych klas
  • pozwolono na zakładanie dziennika praktycznej nauki zawodu jako dziennik różny główny
 • Panel nauczyciela

  • w opcji "Zachowanie->Przeglądaj i oceniaj zachowanie" wprowadzono możliwość wystawiania ocen przewidywanych analogicznie jak w lekcji tj. bezpośrednio przez kliknięcie w kolumnę zbiorowego wpisu lub związaną z konkretnym uczniem
 • Panel rodzica, ucznia, użytkownika zewnętrznego

  • wprowadzono zmiany w wersji mobilnej on-line:
   • w zakresie nieobecności i usprawiedliwiania:
    • znacząco przebudowano interfejs
    • umożliwiono zaznaczenie nieobecności z całego dnia jednym przyciskiem
    • wprowadzono dynamiczne pokazywanie panelu umożliwiającego wysłanie usprawiedliwienia, po zaznaczeniu jakiejkolwiek nieobecności
   • w przeglądzie ocen przewidywanych, śródrocznych i rocznych dodano średnie
   • ulepszono interfejs dla zastępstw i zachowania
   • uwzględniono przypadki logowania na konta scalone przez e-mail
  • w przypadku usprawiedliwień umożliwiono zaznaczenie nieobecności z całego dnia jednym przyciskiem
  • wyłączono wysyłanie powiadomień e-mail dla użytkowników, którzy zostali zablokowani z poziomu dyrektora/administratora
 • Panele wszystkich użytkowników

  • w ramach E-Oświaty Miasta Oleśnicy uruchomiono pełną integrację z programem e-learningowym Nuadu
  • do listy dopuszczalnych rozszerzeń wgrywanych plików dodano pliki dwg
  • w dziennikach zintegrowanych z mobiBiblioteką możliwość rezerwacji książek została uzależniona od konfiguracji tej opcji po stronie programu mobiBiblioteka
  • na ekranach logowania zmieniono formę wizualną informowania o włączonym klawiszu Caps Lock

Wersja 12.2 - 8 października 2018

 • Panel dyrektora

  • w zakresie dyżurów:
   • wprowadzono możliwość sortowania rejonów w słowniku rejonów dyżurów
   • uwzględniono je w module zastępstw:
    • podczas planowania zastępstw za nauczyciela pojawiają się okienka z jego planowanymi dyżurami
    • dla każdego dyżuru można wybrać jedną z trzech opcji:
     • brak czynności
     • odwołaj dyżur
     • zapisz zastępstwo - w tym przypadku należy wybrać nauczyciela, któremu ma zostać przypisane zastępstwo. Na liście wyboru nauczyciele zostali podzieleni na 4 grupy:
      • dostępni czyli tacy, których dopasowanie przed i po przerwie jest minimum słabe. Obok każdej z osób znajdują się kolorowe trójkąty oznaczające stopień dopasowania przed i po przerwie, a ponadto po najechaniu pojawiają się szczegółowe informacje
      • z brakiem dopasowania czyli tacy, którzy nie mają dopasowania przed lub po przerwie
      • z dyżurem w tym czasie, wraz z informacją o rejonie dyżurowania, by móc np. połączyć 2 rejony znajdujące się blisko siebie
      • nieobecni w szkole w czasie dyżuru czyli tacy, którzy nie mają w tym czasie okienka lekcyjnego, a ich lekcje kończą się wcześniej lub zaczynają później niż 20 minut od czasu przerwy
    • zaplanowane zmiany związane z dyżurami zostały uwzględnione w powiadomieniach, podglądach i wydrukach zastępstw, planach lekcji, ekranach wyświetlaczy, głównym menu "Lekcje" nauczycieli i innych powiązanych miejscach
   • w menu "Analizy" wprowadzono zestawienie dyżurów, które umożliwia przegląd dyżurów dla wybranego dnia, z uwzględnieniem zastępstw i odwołań
  • dla importów:
   • import planu z programu aSc został rozbudowany o dodatkowych nauczycieli
   • uczniów mających zdefiniowany nr dokumentu tożsamości inny niż PESEL pominięto w procedurze dezaktywacji, jeżeli podczas wykonywania importu z programu OSON zaznaczono opcję "wykreśl uczniów, których dane zawarte są w dzienniku, ale nie znajdują się w importowanym pliku"
  • w zestawieniu lekcji nieuruchomionych dodano opcję filtrowania "uwzględniaj tylko dzienniki różne niegłówne"
  • w słowniku kategorii uwag zwiększono limit znaków na nazwę kategorii ze 100 na 150
  • w słowniku sal dodano informację o liczbie zapisanych pozycji
  • w opcji "Dzienniki->Arkusze ocen i świadectwa" wyłączono wyświetlanie klas z poziomem edukacji przedszkole lub zerówka
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • na etapie tworzenia nowego dziennika różnego wprowadzono mechanizm automatycznie oznaczający dziennik jako główny jeżeli wybrano dziennik zajęć przedszkola, dziennik lekcyjny dla klas 1-3 szkoły podstawowej lub dziennik indywidualnego nauczania
  • w przeglądzie realizacji podstaw programowych wprowadzono sygnalizowanie o braku wykonania importu realizacji z lat poprzednich, jeżeli szkoła posiada archiwalne mobiDzienniki
  • wydruk dziennika przedszkola "Codzienne godziny przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola" został uwzględniony również dla klas z poziomem edukacji "zerówka"
  • wprowadzono usprawnienia w opcjach filtrowania dla przeglądu uczniów z zapisanymi formami pomocy
 • Panel nauczyciela

  • w interfejsie usprawiedliwiania nieobecności wybranego ucznia, dla przycisków pozwalających na usprawiedliwienie całego dnia:
   • w nawiasie dodano nazwę dnia tygodnia
   • ukryto te, które dotyczą dni, w których uczeń nie otrzymał statusu, który wychowawca może zmodyfikować
  • zmieniono zasadę podpowiadania dotychczas zapisanych sprawdzianów na etapie tworzenia nowej zapowiedzi sprawdzianu. Aktualnie uwzględniono nie tylko klasy powiązane z wybraną klasą/zespołem, lecz przede wszystkim składy uczniowskie
  • import tematów rozkładu materiału z pliku xls został rozszerzony o obsługę dodatkowych form zapisu wymagań szczegółowych
  • w interfejsie zapisu wycieczek uwzględniono mechanizmy związane z pracą przeglądarki Edge
 • Panel rodzica, ucznia, użytkownika zewnętrznego

  • w przeglądzie planu z dzienników różnych dodano możliwość wyłączania widoczności zajęć wynikających z dziennika zajęć świetlicy szkolnej
  • w raportach dziennych zmieniono zakres czasu, dla którego generowane są oceny, uwagi oraz wydarzenia z kalendarza klasowego. Poprzednio były to zasoby wpisane w dniu dzisiejszym, aż do momentu wysyłki raportu. Aktualnie będą to te, które wpisano od godziny 18:00 dnia poprzedniego do godziny 18:00 dnia bieżącego
 • Panele wszystkich użytkowników

  • link pozwalający na ustawienie hasła dla nowego konta został umieszczony bezpośrednio w interfejsie potwierdzenia nieaktywnego adresu e-mail
  • wprowadzono zmiany wizualne m.in. w zakresie cieniowania wierszy czy obramowania tabel

Wersja 12.1 - 6 września 2018

 • Panel dyrektora

  • w zakresie importów:
   • rozbudowano import z programu PLEK:
    • uwzględniono dodatkowych nauczycieli
    • wprowadzono obsługę poziomów klas/zespołów innych niż jednoznakowe np. "G3". Należy pamiętać, że jeżeli wcześniej wykonywano import mając zapisaną np. klasę "G3A" to system zapisywał klasę o poziomie "G" oraz nazwie "3A". Aktualnie jeżeli w programie PLEK oznaczono, że numerem jest "G3", a opisem "A" to do dziennika zostanie zapisana klasa o poziomie "G3" oraz nazwie "A". Być może więc należałoby przed realizacją importu zweryfikować nazewnictwa w mobiDzienniku i PLEKu
   • w menu "Zasoby->Importy->Pozostałe importy danych" dla wszystkich pozycji poza importem uczniów z csv/sou wprowadzono dodatkowe, duże, czerwone okno informacyjne, która przed wykonaniem operacji przypomina o wykonaniu kopii zapasowej i pozwala przerwać operację
  • dla podejrzeń konfliktów:
   • planów lekcji - dodano przyciski pozwalające na bezpośrednie przejście do edycji danego planu
   • godzin planów lekcji:
    • dodano przyciski pozwalające na bezpośrednie przejście do edycji danego planu
    • zmieniono wybrane opisy
    • uwzględniono przypadki powodujące wyświetlanie się zestawienia w losowej chronologii dni tygodnia
  • na etapie dodawania/edycji klas i zespołów wprowadzono mechanizmy usprawniające pracę użytkownika w zakresie wyboru słownika godzin lekcji np. domyślne zaznaczenie słownika jeżeli jest tylko jeden w szkole czy też konieczność jego wyboru w przypadku klasy/zespołu o odpowiednim poziomie edukacji i braku powiązania z dziennikami różnymi
  • dla słowników godzin lekcji:
   • na etapie edycji do statystyki wykorzystania danego zakresu godzinowego wprowadzono uwzględnianie lekcji tylko dla zespołów powiązanych z wybranym słownikiem i tylko dla dat pasujących do jego zakresu obowiązywania
   • w przypadku próby zmiany zakresu, który został już wykorzystany wprowadzono komunikaty ostrzegające
  • w konfiguracji dodano możliwość wprowadzenia adresu szkoły/zespołu szkół, który jest niezbędny do wydruku karty wycieczki
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • dostosowano modułu wycieczek i karty wycieczki do rozporządzenia MEN
  • udostępniono rozkłady materiału:
   • Nowa Era
    • Planeta Nowa - klasa 5
    • Planet Nowa - klasy 7-8
    • To jest fizyka - klasy 7-8
    • Spotkania z fizyką - klasy 7-8
    • Jak to działa? Klasy 4-5
    • Puls Życia - klasy 5, 7, 8
    • Meine Deutschtour - klasy 7-8. (60h)
    • Meine Deutschtour - klasa 7-8. (120h)
    • Lubię to - klasa 4-5.
    • Lubię to - klasy 7-8.
    • Elementarz odkrywców - klasa 2, semestr I
    • Das ist Deutsch! KOMPAKT - klasa 7-8. (60h)
    • Das ist Deutsch! KOMPAKT - klasy 7-8. (120h)
    • Chemia Nowej Ery - klasy 7-8
   • Oxford University Press
    • English Plus Options - klasa 8
    • Gold Sparks - klasy 1-2
    • Oxford Repetytorium Ósmoklasisty
    • Steps Plus - klasy 4-5.
    • English File Third Edition Upper-Intermediate
   • Nowela
    • Espacio joven A1-A1+ - klasa 7-8
    • Amis et compagnie 1-2 - klasa 7-8
    • Decibel 1-2 - klasa 7-8
    • Progetto italiano junior 1-1b - klasa 7-8
 • Panel rodzica, ucznia, użytkownika zewnętrznego

  • usprawniono obsługę sytuacji, w której zapisano by więcej niż 1 konto rodzica z tym samym nieaktywnym adresem e-mail. Poprzednio w takim przypadku użytkownik był w stanie potwierdzić adres tylko dla jednego z kont, a następnie musiał zalogować się na kolejne konto i skorzystać z opcji scalania. Aktualnie scalanie zostanie uruchomione automatycznie w momencie próby potwierdzenia adresu e-mail dla kolejnego konta

Wersja 12.0 - 3 września 2018

 • Panel dyrektora

  • dla importów:
   • w menu "Zasoby->Importy->Pozostałe importy danych" dla wszystkich pozycji poza importem uczniów z csv/sou:
    • zmieniono zasadę dla dzienników zablokowanych lub archiwalnych. Jeżeli dziennik został zablokowany to po wybraniu jednej z opcji pojawia się informacja, że operacja nie jest możliwa do zrealizowania. W przypadku dziennik archiwalnego, ale niezablokowanego operacja importu została dopuszczona, ale również jest poprzedzona odpowiednim komunikatem ostrzegającym
    • po wykonaniu importu wyświetlane są szczegółowe raporty informujące jakie zasoby zostały dodane/uaktualnione wraz z importem. Informacje te są również widoczne w historii importów po kliknięciu w przycisk "Szczegóły"
   • import planu lekcji Vulcan został rozszerzony o dyżury tzn. jeżeli szkoła ma włączony moduł dyżurów i są one zawarte w importowanym pliku to zostaną wczytane do systemu
   • w przypadku importów planu lekcji zmieniono zasadę tworzenia nowego słownika godzin tzn. nie zostanie on dodany jeżeli istnieje już słownik zawierający identyczne godziny co importowany plan, a zakres obowiązywania planu mieści się w czasie obowiązywania słownika
  • podczas dodawania/importu/edycji planu lekcji dodano możliwość zdecydowania czy ma być on widoczny w panelu nauczyciela, rodzica, ucznia oraz użytkownika zewnętrznego. Jeżeli zostanie ustawiona wartość "nie" to w wybranych miejscach wspomnianych paneli lekcje z planu nie będą widoczne. Opcja nie dotyczy dzienników różnych
  • w module zastępstw:
   • wyłączona została opcja "zapisz zastępstwo"
   • obecnie domyślną opcją jest "odwołaj lekcję i zapisz zastępstwo"
   • opcję "odwołaj lekcję" zmieniono na "tylko odwołaj lekcję"
   • w menu "Zasoby->Konfiguracje" dodano opcję "Czy domyślnie odwoływać lekcję przy zapisie zastępstwa", która została ustawiona na "tak" i od jej ustawienia zależne jest domyślne zaznaczenie pozycji "Czy odwołać lekcję zaplanowaną" dla opcji "odwołaj lekcję i zapisz zastępstwo"
   • w przypadku zastępstwa za klasę/zespół:
    • w podglądzie zastępstwa dodano informację o nauczycielu dla lekcji z planu
    • rozszerzono listę powiadamianych użytkowników jeżeli wybrano taką opcję
   • w interfejsach podglądu/przeglądu zastępstw wprowadzono dodatkowe sortowanie danych aby w przypadku podziału na zespoły kolejność ich wyświetlania była zawsze taka sama
  • w zakresie arkuszy ocen i świadectw:
   • usunięto opcję "Dzienniki->Oceny->Arkusze ocen"
   • opcję "Dzienniki->Świadectwa" zmieniono w "Dzienniki->Arkusze ocen i świadectwa"
   • po uruchomieniu opcji widoczne jest zestawienie arkuszy ocen w klasach z podziałem na szkoły. Dla każdej z klas znajduje się informacja o liczbie uczniów, liczbie uczniów bez założonego arkusza oraz liczbie uczniów mających założony arkusz dla określonego wzoru/symbolu
   • po wybraniu konkretnej klasy dostępne jest zestawienie, które zawiera dla każdego ucznia informację czy ma on założony arkusz, a jeżeli tak to o jakim symbolu i ile zawiera stron. Ponadto kolorem czerwonym oznaczono uczniów, którzy posiadają arkusz o symbolu innym niż większość
   • po przejściu do opcji świadectw dostępne jest zestawienie takie jak dotychczas jednak z pogrupowaniem na poszczególne szkoły
  • w menu "Zasoby->Przedmioty":
   • dodano możliwość sortowania listy według większości dostępnych kolumn
   • podczas dodawania nowego przedmiotu wprowadzono domyślną wartość dla pozycji "kolejność", która jest zależna od aktualnej listy przedmiotów
  • w menu "Zasoby->Kadra i użytkownicy->Wszyscy użytkownicy" dodano szarym kolorem informację o mailach nieaktywnych (niepotwierdzonych) dla danego użytkownika
  • w formularzach dodawania nauczyciela/dyrektora/administratora zdjęto domyślne zaznaczenie opcji "wygeneruj losowe hasło"
  • w imporcie uczniów z pliku CSV zrezygnowano z uwzględniania telefonu ucznia
  • w module dyżurów:
   • słownik powiązań rejonów dyżurów i przerw został przeniesiony do planów lekcji, dzięki czemu powiązania określane są w odniesieniu do każdego planu z osobna
   • w słowniku dopasowań rejonów i sal wprowadzono kolejny stopień powiązania - "bardzo dobre". Konieczne jest ponowne dopasowanie rejonów i sal, aby uwzględnić nowy stopień
   • do układania dyżurów wprowadzono wyświetlanie większej liczby informacji o dopasowaniu, m.in. dopasowanie przed i po przerwie, dane o lekcji oraz okienku lekcyjnym czy o zakończeniu lekcji danego nauczyciela. Wprowadzono dodatkowe informacje o włączonym obecnie trybie dobierania dyżuru do nauczyciela lub nauczyciela do dyżuru
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • w zakresie szczególnych osiągnięć ucznia:
   • dotychczasowe dane w pozycji "szczególne osiągnięcia" zostały wyczyszczone
   • wprowadzono pozycję "szczególne osiągnięcia za poprzednie lata", do której na etapie uruchamiania nowego roku szkolnego przypisano informacje zapisane w roku 2017/2018 w pozycji "szczególne osiągnięcia"
   • nowa pozycja została uwzględniona m.in. w kartotece ucznia, wyszukiwarkach uczniów czy świadectwach (w przypadku klas końcowych)
  • dodano wydruk dziennika zajęć praktycznych, dla którego można wygenerować daną stronę, cały dziennik lub w przypadku panelu dyrektora/administratora zamówić nocne generowanie
  • dla szkół i placówek artystycznych wprowadzono świadectwa, arkusze ocen oraz legitymację zgodnie z najnowszym rozporządzeniem
  • w wydruku dziennika "Zestawienie ocen śródrocznych...." (15a, 15b, 15c) w pierwszych tabelach w dolnej części dodano kolumnę zawierającą łączną liczbę ocen danego typu
  • z kolei w wydruku "Wykaz uczęszczania uczniów na zajęcia, Realizacja programu nauczania" uwzględniono daty aktywności uczniów w poszczególnych zespołach z odniesieniem do dat aktywności w klasie. Pozwala to na prawidłowe generowanie lekcji wynikających z planu dla specyficznych przypadków
  • w przypadku uruchomienia edycji planu lekcji, który już obowiązuje/obowiązywał dodano wyraziste okno ostrzegające z informacją dlaczego modyfikacja może być niebezpieczna dla zasobów systemu
  • w arkuszach sprawozdawczych dla pozycji "Liczba ocen z poszczególnych przedmiotów oraz średnia ocen" dodano kolumnę "suma"
  • w interfejsach oceniania zachowania uwzględniono daty wykraczające poza ramy roku szkolnego
  • w świadectwach licealnych zwiększono o 2 znaki limit dla przedmiotów rozszerzonych, które wypisuje się na pierwszej stronie
  • w wybranych miejscach systemu wprowadzono dodatkową obsługę poziomów klas G1, G2 i G3
 • Panel nauczyciela

  • wychowawcom dodano opcje "Zestawienie arkuszy w klasie" w menu "Inne". Zestawienie zawiera dla każdego ucznia informację czy ma on założony arkusz, a jeżeli tak to o jakim symbolu i ile zawiera stron. Ponadto kolorem czerwonym oznaczono uczniów, którzy posiadają arkusz o symbolu innym niż większość
  • wprowadzono widoczność dyżurów:
   • w menu "Lekcje"
   • w menu "Plan"
   • w obu przypadkach zostały one oznaczone fioletowym kolorem
  • w dzienniku zajęć pedagoga wprowadzono:
   • opcję zatwierdzania wszystkich zajęć do wczoraj
   • opcję zatwierdzania wszystkich zajęć z bieżącego ekranu
  • w dzienniku zajęć świetlicy:
   • obok pól na podanie godzin wejścia/wyjścia dodano ikonki zegara pozwalające na wpisanie do odpowiedniego pola czasu teraźniejszego
   • jeżeli zaznaczono opcję "domyślnie nieaktywne obecności" to zrezygnowano z automatycznego generowania godzin wejścia/wyjścia przy pierwszym uruchomieniu danej lekcji
  • zdefiniowano na nowo nagłówki interfejsu planu lekcji zależnie od rodzaju wyświetlanego planu
  • rozszerzono procedury uruchamiane bezpośrednio po prawidłowym zamknięciu lekcji (przycisk "Wyjdź"), np. automatyczne określanie odwołania lekcji jeżeli wszystkim uczniom pozostawiono tzw. "szare główki"
 • Panel rodzica, ucznia, użytkownika zewnętrznego

  • na etapie pisania wiadomości ustawiono nauczycieli jako domyślną grupę odbiorców
  • zdefiniowano na nowo nagłówki interfejsu planu lekcji zależnie od rodzaju wyświetlanego planu
 • Panele wszystkich użytkowników

  • wprowadzono obsługę zintegrowanego, pojedynczego logowania opartego na adresie e-mail:
   • mechanizm pozwala na szybkie przełączanie się miedzy wszystkimi swoimi kontami (z tym samym adresem e-mail) niezależnie czy są one z tej samej szkoły czy nie. Jest to możliwe po rozwinięciu menu po najechaniu w górnym prawym rogu na nazwę roli użytkownika w niebieskim menu
   • została przeprowadzona procedura, która dla kont z wpisanym tym samym adresem e-mail:
    • wysłała wiadomości e-mail z linkami potwierdzającymi połączenie kont jeżeli jedno z nich było kontem dyrektorskim/nauczycielskim
    • w pozostałych przypadkach dokonała automatycznego połączania (globalizacji) kont
   • jeżeli połączenie kont dla danego adresu e-mail nie zostało jeszcze potwierdzone to po zalogowaniu na jedno z takich kont pojawia się informacja z możliwością ponownego wygenerowania wiadomości e-mail, która pozwoli na połączenie swoich kont
   • logowanie na konta z potwierdzonym adresem e-mail poza stronami poszczególnych szkół można zrealizować przez stronę https://mobidziennik.pl/logowanie
   • mechanizm nie funkcjonuje w dziennikach pracujących jako element Zintegrowanego Systemu Oświaty (np. miasto Oleśnica)

Wersja 11.12 - 19 czerwca 2018

 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • Dostosowano system do zmian wprowadzonych w rozporządzeniu w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych ogłoszonym w dniu 18 maja 2018 r.
   • Szkoła podstawowa
    • Klasa I - arkusz ocen w oparciu o wzór: MEN-I/45/1
    • Klasy II-III - dotychczasowy wzór: MEN-I/37b/2
    • Klasa IV - dołącza się kartkę w oparciu o nowy wzór: MEN-I/45/1
    • Klasy V-VI - dotychczasowy wzór: MEN-I/37b/2
    • Klasa VII - dołącza się kartkę w oparciu o nowy wzór: MEN-I/63m/2
    • Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczający do klas I - nowy wzór: MEN-I/46/1
    • Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczający do klas II-VII - dołącza się kartkę w oparciu o nowy wzór: MEN-I/46/1
   • Gimnazjum, Liceum, Technikum, Szkoła zawodowa
    Dotychczasowe wzory
   • Szkoła branżowa I stopnia
    Klasa 1 - nowy wzór: MEN-I/50/2
   • Szkoła policealna
    Wzór przeznaczony dla uczniów, którzy mieli założony arkusz ocen przed rokiem szkolnym 2017/2018: MEN-I/46b/2
    Nowy wzór: MEN-I/52/2
   • Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy
    Nowy wzór: MEN-I/47/2
  • Wycofano możliwość założenia arkusza ocen ucznia z wykorzystaniem wzorów:
   MEN-I/37/2, MEN-I/37a/2, MEN-I/38b/2, MEN-I/39a/2, MEN-I/42a/2, MEN-I/44/2, MEN-I/44a/2, MEN-I/45a/2, MENiS-I/110/2
  • Wprowadzono dodatkowe oznaczenie strony arkusza ocen, aby móc łatwo określić, czy wygenerowana strona jest prawidłowa. Oznaczenie jest wyświetlane na początku i na końcu każdej strony arkusza ocen.

Wersja 11.11 - 29 maja 2018

 • Panel dyrektora

  • wprowadzono dodatkowe oznaczenie przedmiotu, dzięki któremu zostaje on zaklasyfikowany w sekcji "inne zajęcia" na świadectwie i arkuszu ocen. To oraz pozostałe oznaczenia umieszczono również w formularzu edycji i dodawania przedmiotu
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • w module świadectw:
   • możliwość wyboru jedynie takich wzorów świadectw, które dotyczą wybranej klasy. Dopasowanie funkcjonuje na podstawie typu szkoły oraz poziomu klasy
   • ustawiono liczbę 11 linii tekstu dla oceny opisowej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ze względu na wprowadzenie nowego wzoru świadectwa
   • usprawniono działanie procedury kreskowania ostatnich linii na podglądzie ocen opisowych świadectwa
   • wprowadzono nowe wzory świadectw:
    • MEN-I/1/1 - dla klas I-III szkoły podstawowej
    • MEN-I/3/1 i MEN-I/4-w/1 - dla klasy IV i VII szkoły podstawowej
    • MEN-I/6/1 - dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klas I–VII szkoły podstawowej
    • MEN-I/23/2 i MEN-I/24-w/2 - dla klasy I szkoły branżowej I stopnia
    • MEN-I/33/2 - dla uczniów szkoły policealnej dla młodzieży oraz dla słuchaczy szkoły policealnej dla dorosłych
  • zastępstwa wyświetlane na ekranach TV - pokazywanie wyłącznie zastępstw dotyczących lekcji z planu, które nie zostały do tej pory zrealizowane

Wersja 11.10 - 18 maja 2018

 • Panel dyrektora

  • wprowadzono moduł płatności (zbiórek pieniężnych) zintegrowany z mobiDziennikiem, który domyślnie jest wyłączony. Szkoły zainteresowane uruchomieniem bezpłatnego okresu testowego prosimy o kontakt poprzez moduł wiadomości z administratorem WizjaNET
  • w narzędziach dodano opcję pozwalającą na zablokowanie możliwości edycyjnych lekcji oraz wpisywania nowych lekcji do wybranej daty włącznie przez nauczycieli
  • w module zastępstw:
   • podczas edycji zastępstwa dodano ostrzeżenie jeżeli użytkownik spróbuje zmienić zakres jego obowiązywania
   • opis jaki można było określić przy lekcji nieodwołanej zmieniono na "Komentarz"
  • w opcji "Plany lekcji->Modyfikuj" dodano dla każdej klasy/zespołu informację o liczbie wpisanych lekcji analogicznie jak w opcji przeglądu planu lekcji
  • dodano typ szkoły "Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy" w opcji "Zasoby->Szkoły"
  • zmieniono zasadę wysyłania raportu o niespełnianiu obowiązku szkolnego tzn. z grona odbiorców wykluczono użytkowników zablokowanych
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • wprowadzono menu "Inne", w którym aktualnie znajdują się wybrane opcje, a jednocześnie pozostawiono je w dotychczasowych miejscach. Niemniej docelowo będą one dostępne tylko z menu "Inne", w którym będą również pojawiać się nowe opcje
  • w rejestrze wycieczek dla uczestników spoza szkoły dodano możliwość określenia numerów telefonu: uczestnika, ojca/opiekuna, matki/opiekunki. Również w karcie wycieczki dodano wszystkie wspomniane trzy numery
  • w dziennikach różnych dodano obsługę dziennika praktycznej nauki zawodu
  • zmodyfikowano funkcję edycji dziennika różnego o zmiennym składzie tzn. możliwość określenia daty aktywności pojawia się dopiero po wybraniu nowego ucznia, który ma zostać wpisany do zespołu, a jeżeli istnieje potrzeba zmiany dat aktywności dotychczas zapisanych uczniów to należy skorzystać z opcji zarządzania zespołem, który jest powiązany z dziennikiem
  • w module świadectw:
   • dla szkół i placówek artystycznych wprowadzono dyplomy ukończenia szkół artystycznych
   • umożliwiono uzupełnianie i zatwierdzanie ocen nawet jeżeli klasa nie ma żadnych przedmiotów wynikających z planu lekcji bądź wystawionych ocen spoza lekcji/szkoły
   • wprowadzono zabezpieczenia i/lub komunikaty ostrzegające przed wykonywaniem określonych operacji w kilku kartach przeglądarki (w ramach tej samej sesji), co mogłoby powodować nieprawidłowości
  • w wydruku realizacji programu nauczania zmieniono zasadę wyświetlania osoby wpisującej w przypadku tzw. "luźnych wpisów"
  • zwiększono wybrane limity dopuszczalnych znaków dla zaświadczenia o ukończeniu klasy patronackiej
  • ulepszono mechanizm automatycznego odwoływania lekcji, które zostały wprowadzone jako zrealizowane, a następnie pozostawiono je bez jakichkolwiek statusów obecności
 • Panel nauczyciela

  • w planach lekcji dodano opcję "Plan na kolejny tydzień", która zastąpiła dotychczasową opcję pozwalającą na podgląd najbliższego, przyszłego planu niezależnie od kiedy on obowiązuje. Aktualnie będzie więc widoczny tylko plan nauczyciela na tydzień kolejny
  • w opcji "Kalendarz->Notatki" zrezygnowano z wyświetlania notatek dotyczących konkretnej lekcji (materiałów dydaktycznych)
  • usprawniono funkcjonowanie interfejsu tematów w uruchomionej lekcji
 • Panel rodzica, ucznia, użytkownika zewnętrznego

  • w wersji mobilnej on-line przebudowano opcję wysyłania usprawiedliwień
 • Panele wszystkich użytkowników

  • zmieniono zasadę działania opcji "nie pamiętam hasła" tzn. po potwierdzeniu przez link hasło nie jest generowane automatycznie i wysyłane na e-mail lecz ustawia się je ręcznie przez bezpieczny formularz. Analogicznie zmieniono działanie opcji "wygeneruj hasło na e-mail"
  • również w operacji potwierdzenia nieaktywnego adresu e-mail wprowadzono konieczność podania hasła, jeżeli konto którego to dotyczy jest kontem administracyjnym/dyrektorskim lub nauczycielskim
  • w edycji własnego profilu zmniejszono liczbę podawanych danych jak np. numer PESEL

Wersja 11.9 - 25 marca 2018

 • Panel dyrektora

  • rozbudowano moduł zastępstw pozwalając na ich planowanie również na podstawie wyboru klasy/zespołu. Należy pamiętać, że w takim przypadku lista generowanych lekcji z planu nie będzie dotyczyć tylko wybranej klasy/zespołu lecz będą to wszystkie lekcje powiązane z uczniami wybranej klasy/zespołu
  • wprowadzono klasy/zespoły tymczasowe poprzez możliwość zdefiniowania opcjonalnych dat obowiązywania na etapie tworzenia/edycji klasy/zespołu. Dzięki określeniu tych dat dana klasa/zespół będzie w określonych miejscach systemu widoczny bądź nie
  • w konfiguracji dodano możliwość uruchomienia modułu usprawiedliwień dla pełnoletnich uczniów na podstawie daty urodzenia w kartotece ucznia
  • w przypadku integracji z systemem mobiBiblioteka umożliwiono przegląd i rezerwowanie książek w menu "Wiadomości->Biblioteka"
  • dla każdego z okresów dodano zbiorcze zestawienia "Dzienniki->Wydruki->Inne wydruki i eksporty->Zagrożenie oceną niedostateczną, nieklasyfikowaniem oraz oceną naganną zachowania"
  • udostępniono opcję "Dzienniki->Wydruki...->Inne wydruki i eksporty->Eksport do pliku SOU" dla wybranych klas
  • dodano opcję "Zasoby->Klasy i zespoły->Wybór klasy->Eksport do csv". Struktura pliku jest zgodna z plikiem csv, którego instrukcja znajduje się w menu "Zasoby->Klasy i zespoły->Wybór klasy->Zarządzaj uczniami->Importy->import uczniów z pliku CSV (Excel)"
  • dla operacji edycji oceny w słowniku ocen wprowadzono mechanizm automatycznie powodujący analogiczne zmiany w już wystawionych ocenach
  • w module świadectw umożliwiono zablokowanie danego świadectwa, co uniemożliwi dalszą jego modyfikację
  • w raporcie przedstawiającym uczniów niespełniających obowiązku szkolnego dodano możliwość podania innej wartości nieobecności nieusprawiedliwionych niż domyślne 50%
  • w statystyce pracy nauczycieli dodano medianę cząstkowych ocen nieanulowanych i nieopisowych. Została ona również uwzględniona w wydruku pdf oraz eksporcie csv
  • w podejrzeniach konfliktów obecności w dymkach informacyjnych dodano informację o jednostce lekcyjnej, której dany status dotyczy
  • w kalendarzu szkolnym pozwolono na definiowanie kategorii wydarzeń, które następnie można powiązać z danym wpisem
  • w słowniku kategorii uwag dodano informację o liczbie wpisanych uwag dla danej kategorii
  • wprowadzono opcje związane z wykresami:
   • "Dzienniki->Lekcje zrealizowane->Wykresy lekcji" prezentującą wykresy dla wybranych parametrów z podziałem na nauczycieli
   • "Dzienniki->Oceny->Wykresy średnich ocen", która przedstawia średnie ocen dla wybranych parametrów z podziałem na klasy
   • "Dzienniki->Oceny->Rytmiczność oceniania" gdzie znajdują się dla każdego nauczyciela wykresy z podziałem na poszczególne miesiące roku szkolnego. Zależnie od wyboru są to wykresy przedstawiające: liczbę ocen, liczbę ocen na ucznia, liczbę ocen na lekcję
  • na liście dzienników różnych dodano możliwość sortowania ich na podstawie czasu wpisania klikając w ikonkę informacyjną z lewej strony
  • w module wycieczek/praktyk w przypadku wyboru klasy o poziomie edukacji przedszkole, zerówka bądź klasa 1-3 szkoły podstawowej uwzględniono tzw. dodatkowe zespoły podczas wczytywania odpowiedniego słownika godzin
  • w opcji "Dzienniki->Frekwencja->Frekwencja klas->Frekwencja dzienna" w dymkach ze szczegółami obecności danego ucznia dodano numery poszczególnych lekcji dla klas starszych (od 4-tej klasy szkoły podstawowej w górę)
  • w ekranach wyświetlacza informacji z mobiDziennika wprowadzono mechanizm prezentowania zastępstw na całej powierzchni jeśli nie ma komunikatów do wyświetlenia
  • na etapie przypisywania uczniów do zespołu w opcji "Zasoby->Klasy i zespoły->Wybór zespołu->Zarządzaj uczniami->Przypisz uczniów" w przypadku wybrania zespołu dodatkowego dziennika różnego pozwolono na wybór uczniów tylko z klasy, dla której zapisano ów dziennik różny
  • import z planu lekcji aSc 2010 został rozbudowany z uwzględnieniem specyficznych przypadków
  • dla zestawień csv "Zestawienie frekwencji za X okres" oraz "Zestawienie ocen X" w menu "Dzienniki->Wydruki...->Inne wydruki i eksporty" uwzględniono nietypowe przypadki zmian klas przez uczniów
  • w interfejsie edycji informacji o wypisie ucznia ze szkoły wprowadzono dodatkowe komunikaty informacyjne
  • dodano usprawnienia techniczne w imporcie ocen końcowych z lat poprzednich
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • rozbudowano rejestr wycieczek wprowadzając możliwości:
   • wyboru uczestników z klas jak i spoza szkoły
   • określenia kierownika spoza grona pedagogicznego
   • zaplanowania zastępstw za nauczycieli, którzy biorą udział w wycieczce
   • zaplanowania zastępstw klas, których uczniowie biorą udział w wycieczce
   • utworzenia tymczasowych zespołów na czas trwania wycieczki oraz zapisu lekcji dla nich
   • sprawdzenia obecności uczestników z uwzględnieniem ich w powiązanych lekcjach nieuruchomionych
   • szczegółowy opis modułu znajduje się w instrukcjach lub bezpośrednio pod tym linkiem
  • w interfejsie definiowania klas/zespołów zmieniono kolejność pól, tak aby najpierw określany był poziom, a potem nazwa
  • w wydruku "Wywiadówka - wydruk ocen: przewidywanych śródrocznych, śródrocznych, przewidywanych rocznych, rocznych" wprowadzono możliwość wyboru układu wydruku tj. "A4 w orientacji poziomej (2 uczniów na stronie)" lub "A4 w orientacji pionowej (1 uczeń na stronie)"
  • algorytm wykrywający czy dla danego ucznia można złożyć arkusz ocen (na podstawie zapisów w latach poprzednich) został rozszerzony o uwzględnienie niestandardowych oznaczeń poziomów klas gimnazjalnych
  • wprowadzono obsługę arkuszy IPET
   • w panelu dyrektorskim w menu "Zasoby->Uczniowie->Arkusze IPET"
   • w panelu nauczycielskim w menu "Uczniowie->Arkusze IPET"
   • każdy użytkownik może dodawać/modyfikować wzory arkuszy
   • generowanie arkuszy dla konkretnego ucznia jest dostępne dla kont administracyjnych, wychowawców, pedagogów/psychologów i nauczycieli uczących
  • udostępniono rozkłady materiału:
   • Nowa Era
    • Elementarz odkrywców - klasa 1., okres II
   • MAC
    • Edukacja wczesnoszkolna - Oto ja – klasa 1., cz. 3-4.
    • Wychowanie fizyczne - Oto ja - klasa 1., cz. 3-4.
  • w szablonach sprawozdań dla elementów "Oceny zachowania" uwzględniono również oceny uczniów już nieaktywnych w klasie, które jeszcze w niej otrzymali
  • w tzw. innych wydrukach dzienników różnych dla pozycji "Dziennik - oceny opisowe" zmniejszono marginesy aby uwzględnić przypadki bardzo długich ocen
  • wprowadzono dodatkowe logowania systemowe dla wybranych operacji (np. zatwierdzania/anulowania zatwierdzenia lekcji, kasowanie kategorii uwag), które mogą być pomocne przy wyjaśnianiu specyficznych problemów suportowych
 • Panel nauczyciela

  • w uruchomionej lekcji:
   • w zakresie tematów (po kliknięciu przycisku "Temat"):
    • wprowadzono możliwość przełączenia się na inny rozkład materiału niż ten zdefiniowany dla klasy/zespołu lekcji. System pozwoli na taką operację jeżeli wykryje rozkłady materiału z tego samego przedmiotu:
     • przypisane do uczniów wchodzących w skład klasy/zespołu lekcji
     • autorstwa nauczyciela prowadzącego lekcję
    • materiały dydaktyczne:
     • zostały rozdzielone na 2 niezależne pozycje tj. materiały dydaktyczne/notatki dla nauczyciela oraz materiały dydaktyczne/notatki dla uczniów (rodziców). Analogiczny podział wprowadzono w rozkładach materiału
     • zostały wzbogacone o możliwości formatowania tekstu oraz uruchomienia edytora graficznego pozwalającego na utworzenie rysunku, grafiki, wykresu czy pokazu slajdów
    • dodano możliwość oznaczenia czy lekcja ma być liczona do realizacji ramowego planu nauczania (pole checkbox z etykietą RPN)
    • analogiczne oznaczenia dodano w rozkładach materiału - zarówno w lekcji jak i w menu głównym "Tematy->Rozkłady materiału". Informacje te są również uwzględnianie przy operacjach udostępniania i wczytywania rozkładów
    • w kolumnie definiującej realizację tematu pozwolono zarówno na jej zaznaczenie jak i odznaczenie
   • po kliknięciu w ucznia dodano w dolnej części podsumowanie punktów jego uwag
   • wprowadzono komunikat informujący, że taka operacja jest niemożliwa w przypadku próby anulowania lekcji wprowadzonej przez moduł zastępstw
  • na listach lekcji w menu "Lekcje" oraz "Różne Dzienniki->Wybór dziennika->Wybór przedmiotu":
   • dla lekcji odwołanych ukryto linki umożliwiające ich kasowanie jeżeli zostały wprowadzone przez moduł zastępstw
   • w dymkach informacyjnych dodano informacje czy dana lekcja została zapisana przez moduł zastępstw w przypadku lekcji z dzienników różnych
  • w menu "Lekcje->Zestawienia lekcji":
   • w zestawieniach lekcji wg znaczników oraz wg sal dodano tematy lekcji jeżeli zaznaczono opcję "wyświetlanie poszczególnych lekcji"
   • dodano zestawienie moich lekcji nieuruchomionych uwzględniające dzienniki różne główne. Przy każdym typie zestawiania umieszczono ikony informacyjne pozwalające na pełne zrozumienie funkcjonowania opcji
  • dodano opcję "Oceny->Zestawienie ocen" będące dla nauczyciela zestawieniem ocen klas w których uczy lub jest wychowawcą
  • w opcji wpisywania ocen spoza lekcji/szkoły:
   • dodano niezależną informację o ocenie przewidywanej z możliwością kliknięcia w nią, co spowoduje jej wczytanie do pola wystawiania oceny danemu uczniowi
   • w przypadku systemu punktowego do statystyk brane są punkty ucznia niezależnie od klasy/zespołu, w jakim je otrzymał
  • do słownika standardowych form pomocy dodano pozycję "Zindywidualizowana ścieżka kształcenia"
  • w przypadku integracji z systemem mobiBiblioteka umożliwiono rezerwowanie książek w menu "Wiadomości->Biblioteka"
 • Panel rodzica, ucznia, użytkownika zewnętrznego

  • w planie lekcji uwzględniono realnie wpisane lekcje tj. lekcje odwołane, zastępstwa, lekcje poza planem itd. nanosząc je na plan z odpowiednim ich oznaczeniem kolorem oraz etykietą. Taki układ jest domyślnie włączony, ale można go wyłączyć przyciskiem "Widok bez zastępstw", co spowoduje wyświetlenie tylko lekcji z planu. Opcji przełączania układu na ten moment nie ma w wersji mobilnej on-line
  • w menu "Tematy" po wybraniu konkretnych zajęć dodano możliwość podejrzenia materiałów dydaktycznych/notatek dla uczniów związanych z konkretną lekcją
  • wprowadzono możliwość usprawiedliwiania dla pełnoletnich uczniów pod warunkiem, że pozwoli na to dyrekcja w konfiguracji
  • mechanizm bezpieczeństwa związany z automatycznym wylogowaniem po zmianie adresu IP został wzbogacony o sprawdzenie przeglądarki/urządzenia
  • w menu powiadomień umożliwiono włączenie blokady otrzymywania powiadomień push w określonych godzinach
  • w dolnej części interfejsu dodano możliwość przejścia do mapy strony
  • zmodernizowano wybrane elementy interfejsu np. poprawiając ich przejrzystość
 • Panele wszystkich użytkowników

  • we wszystkich przypadkach wprowadzania adresu e-mail dla użytkownika (utworzenie nowego użytkownika, edycja istniejącego użytkownika) wprowadzono zasadę, że taki adres staje się nieaktywny do momentu kliknięcia w link aktywacyjny na niego wysyłany. Link jest ważny 14 dni
  • zmieniono formę wizualną profilu w górnym, niebieskim menu:
   • w prawym górnym rogu jest wyświetlana rola zalogowanego użytkownika
   • po najechaniu na rolę pojawia się:
    • nazwisko i imię użytkownika
    • nazwa szkoły jeżeli została zdefiniowana
    • opcje: poprzednich lat, edycji profilu (dawniej "mój profil"), wylogowania
    • docelowo dostępne będą jeszcze opcje szybkiego przelogowania się na dowolne swoje konto funkcjonujące w mobiDzienniku
  • wprowadzono dodatkowe usprawnienia interfejsu systemu zgodne z wybranymi punktami WCAG

Wersja 11.8 - 15 grudnia 2017

 • Panel dyrektora

  • dodano opcję "Dzienniki->Frekwencja->Frekwencja klas->Frekwencja dzienna" umożliwiającą przegląd frekwencji wybranych klas na wybranych godzinach lekcyjnych z uwzględnieniem lekcji z dzienników różnych, jeśli godziny ich zajęć pasują do wybranego słownika godzin. Dodatkowo można zobaczyć uczniów nieobecnych na lekcjach w wybranym czasie oraz po najechaniu kursorem na daną osobę sprawdzić jej lekcje i obecności w dniu, dla którego wygenerowany został przegląd
  • w słowniku statusów obecności dodano nowe ikony, które można wykorzystać we własnych statusach
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • w wydruku "Wywiadówka - zestawienie ocen, uwag i frekwencji ucznia" uwzględniono wszystkie przedmioty i oceny z dzienników różnych głównych powiązanych z wybraną klasą. W przypadku wystąpienia takich ocen dla danego ucznia oznaczono je na wydruku gwiazdką w indeksie górnym oraz zmieniono treść legendy
  • udostępniono rozkłady materiału:
   • WSiP
    • Jutro pójdę w świat. Klasa 4
    • Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura. Nauka o języku i ortografia. Klasa 4
    • Bliżej słowa. Klasa 7
    • Myśli i słowa. Klasa 7
    • Świat w słowach i obrazach. Klasa 7
    • Matematyka wokół nas. Klasy 4, 7
    • Matematyka. Klasy 4, 7
    • Historia. Klasy 4, 7
    • Przyroda. Klasa 4
    • Biologia. Klasa 7
    • Geografia. Klasa 7
    • Świat chemii. Klasa 7
    • Ciekawa chemia. Klasa 7
    • Świat fizyki. Klasa 7
    • Klucz do muzyki. Klasy 4, 7
    • Plastyka. Klasy 4, 7
    • Szkolni przyjaciele. Klasa 1. Część 1-4
    • Nowi Tropiciele. Klasa 1.
    • Wychowanie fizyczne. Klasa 1
    • Informatyka. Klasa 1
    • Tropiciele. Klasa 2-3
    • Bądź bezpieczny na drodze. Karta rowerowa. Klasa 4
    • Technika na co dzień. Klasa 4
    • Aktion Deutsch. Klasa 7
    • Ćwiczenia z pomysłem. Klasy 2-3
   • Didasko
    • Ja,Ty-My. Radosne odkrywanie świata. Klasa 1. Gru-Cze
    • Ja,Ty-My. Radosne odkrywanie świata. Klasa 1.
   • Nowa Era
    • Matematyka z kluczem - klasa 7.
   • GWO
    • Między nami - klasa 7. (PP 4-6, 7-8)
   • Mac
    • Ja i moja szkoła na nowo, klasa 1., część 2.
    • Ja i moja szkoła na nowo, klasa 1., części 3-5.
    • Ja i moja szkoła na nowo, klasa 1.
    • Ja i moja szkoła na nowo. Wychowanie fizyczne, klasa. 1, część 2.
   • Nowela
    • Alex et Zoe - klasy 1-3
    • Vitamine - klasy 4-5.
    • Clan 7 tom 1 - klasa 4.
    • Progetto italiano Junior 1 - klasa 7.
    • Espacio joven A1 - klasa 7.
    • Décibel 1 - klasa 7.
    • Amis et compagnie 1 - klasa 7.
    • Amis et compagnie 2-3 (60h)
    • Amis et compagnie 2 (90h)
    • Décibel 2-3 (60h)
    • Décibel 2 (90h)
  • udostępniono podstawy programowe:
   • technik przemysłu mody 311941
   • technik usług fryzjerskich 514105
   • krawiec 753105
  • usprawniono formę wizualną wydruków dziennika lekcyjnego klas 1-3 szkoły podstawowej:
   • informacje o podręcznikach
   • realizacja programu nauczania
 • Panel nauczyciela

  • na lekcji po najechaniu na status obecności usprawiedliwionej dodano informację o osobie, która wpisała zwolnienie skutkujące zapisem takiego statusu jeżeli takowe zostało wprowadzone. W przeciwnym wypadku - tak jak dotychczas - wyświetli się informacja o osobie, która wpisała status
  • w lekcjach prowadzonych w dziennikach różnych wprowadzono sygnalizację o sprawdzianach zapowiedzianych na tę daną lekcję, analogicznie jak w dziennikach głównych
  • aktualnie zrezygnowano z uwzględniania ocen przewidywanych w opcji wpisywania ocen spoza lekcji/szkoły. Opcja najprawdopodobniej będzie jeszcze modyfikowana w tym zakresie
  • uwzględniono specyficzne przypadki w imporcie rozkładu materiału z pliku xls

Wersja 11.7 - 30 listopada 2017

 • Panel dyrektora

  • wprowadzono opcję "Zasoby->Słowniki->Słowniki statusów obecności", którą można scharakteryzować poniższymi punktami:
   • możliwość definiowania własnych statusów obecności
   • każdy dodatkowy status musi być powiązany z jednym z głównych statusów tj.: obecność, spóźnienie, zwolnienie, nieobecność nieusprawiedliwiona, nieobecność usprawiedliwiona
   • podczas sprawdzania obecności w lekcji dodatkowe statusy mogą być na głównej przeklikiwalnej lewym klawiszem myszy liście lub w dodatkowym menu wywoływanym kliknięciem prawym klawiszem myszy na danym statusie. Określa się to podczas dodawania/edycji danego statusu
   • dla wychowawców w opcjach usprawiedliwiania dodatkowe statusy nieobecności, nieobecności usprawiedliwionej i zwolnienia są dostępne jako kolejne elementy na głównej liście zmienianej podczas klikania w dany status
   • dodatkowe statusy zostały uwzględnione w wielu miejscach systemu np. przegląd obecności, wydruk dziennika (wykazy uczęszczania), usprawiedliwianie, kartoteka ucznia. Niemniej niektóre opcje funkcjonują z podziałem na 5 podstawowych statusów jak np. zestawienie frekwencji uczniów i oczywiście działają one prawidłowo ponieważ jak zostało wspomniane każdy dodatkowy status jest jednocześnie jednym ze statusów podstawowych
  • w opcji wypisywania ucznia ze szkoły dodano możliwość podania daty, od której uczeń ma zostać dezaktywowany w klasach/zespołach
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • udostępniono rozkłady materiału:
   • Mac:
    • wychowanie fizyczne - Oto ja - klasa 1., cz. 1-2.
    • wychowanie fizyczne - Oto ja - klasa 1., cz. 2.
    • edukacja wczesnoszkolna - Oto ja - klasa 1., cz. 1-2.
   • Didasko:
    • Od A do Z. Edukacja z pasją. Klasy 2-3.
 • Panel nauczyciela

  • jeżeli w panelu dyrektorskim zostaną zdefiniowane dodatkowe statusy obecności to:
   • będą one możliwe do wpisania uczniowi jako kolejne "główki" na dotychczasowej liście statusów lub jako elementy menu rozwijanego prawym klinięciem myszy na ikonie symbolizującej status obecności danego ucznia
   • dla wychowawców w opcjach usprawiedliwiania dodatkowe statusy nieobecności, nieobecności usprawiedliwionej i zwolnienia będą dostępne jako kolejne elementy na głównej liście zmienianej podczas klikania w dany status lewym klawiszem myszy
  • wprowadzono przegląd wypożyczonych przez siebie książek, dzięki możliwej integracji z oprogramowaniem mobiBiblioteka w menu "Wiadomości->Biblioteka"
 • Panele wszystkich użytkowników

  • w module wiadomości uwzględniono przypadki odpowiadania na wiadomości nadane przez użytkowników powiązanych z już nieaktywnymi uczniami

Wersja 11.6 - 16 listopada 2017

 • Panel dyrektora

  • w podejrzeniach konfliktów lekcji dodano możliwość uwzględniania obecności, dzięki czemu konflikty nie będą określane na podstawie składów uczniów klas i zespołów, lecz na podstawie realnie wpisanych statusów obecności
  • zmieniono formę wizualną wydruku szkolnego zestawu podręczników
  • w tabeli "Zasoby->Przedmioty->Wykorzystanie przedmiotów" dodano informację o liczbie lekcji archiwalnych powiązanych z danym przedmiotem. Są to lekcje, które wynikają z importu realizacji podstaw programowych z lat poprzednich
  • wprowadzono dodatkowe logowania systemowe dla operacji zapisu i modyfikacji danych (np. każdorazowy zapis tematu lekcji), które mogą być pomocne przy wyjaśnianiu specyficznych problemów suportowych
  • usprawniono komunikaty widoczne po operacji przenoszenia ucznia
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • rozbudowano mechanizm sprawdzania czy danemu uczniowi można założyć nowy arkusz ocen na podstawie wpisów w latach archiwalnych
 • Panel rodzica, ucznia, użytkownika zewnętrznego

  • w menu głównym wprowadzono sygnalizowanie o sprawdzianach zapowiedzianych na jutro podobnie jak w zadaniach domowych
 • Panele wszystkich użytkowników

  • podczas odpowiadania na wiadomość wprowadzono automatyczne rozwijanie list użytkowników, z którymi jest związany jej autor na listach pogrupowanych według klas/zespołów

Wersja 11.5 - 10 listopada 2017

 • Panel dyrektora

  • w raporcie obecności uczniów o godzinie:
   • na wydruku pogrubiono uczniów nieobecnych
   • poprawiono wyświetlanie uczniów
  • w opcji "Analizy->Przegląd lekcji w klasach->Przegląd tygodniowy" usprawniono działanie mechanizmu zmian wyświetlanego tygodnia w przypadku wcześniejszego skorzystania z opcji "Więcej opcji filtrowania->Zakres dat"
  • dodano typ szkoły "Liceum artystyczne"
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • w zestawieniach frekwencji uczniów nieaktywnych przekreślono i oznaczono czerwonym kolorem
 • Panel nauczyciela

  • zmieniono zasady zapisu treści edukacyjnych (tematów) i wymagań szczegółowych podstawy programowej dla przedmiotów oznaczonych jako blokowe:
   • przy uruchamianiu nowej lekcji:
    • kopiowane są do niej wszystkie wymagania z pozostałych lekcji dla tego samego przedmiotu i dziennika w dniu
    • w analogiczny sposób kopiowany jest temat (treści edukacyjne)
   • niezależnie od powyższych mechanizmów nauczyciel na danej lekcji (bloku) może zapisać swój indywidualny temat oraz wymagania podstawy programowej, bez wpływania na pozostałe lekcje
  • opcję wystawiania ocen śródrocznych/rocznych spoza lekcji/szkoły przebudowano w formę zbiorową dla wybranej klasy, a nie dla pojedynczego ucznia
  • w uruchomionej lekcji ulepszono działanie oznaczeń D, Z, U dla specyficznych przypadków
  • w rozkładach materiału usprawniono import tematów z pliku xls
 • Panel rodzica, ucznia, użytkownika zewnętrznego

  • w zapowiedziach sprawdzianów zmieniono formę wizualną:
   • wyświetlono całą tematykę
   • skrócono formę terminu, nazwy przedmiotu oraz rodzaju zapowiedzi
  • komunikat o dostępnych konfigurowalnych powiadomieniach wprowadzono również przy pierwszym logowaniu niezależnie czy konto ma już przypisany adres e-mail
 • Panele wszystkich użytkowników

  • w module wiadomości:
   • wprowadzono komunikaty informujące po wysłaniu wiadomości o przebiegu operacji
   • w przypadku grupowania odbiorców na poszczególne klasy dodano strzałkę sygnalizującą o sposobie działania list rozwijalnych
   • usprawniono mechanizm wyboru odbiorców dla wersji mobilnej on-lina dla rodziców, uczniów i użytkowników zewnętrznych

Wersja 11.4 - 6 listopada 2017

 • Panel dyrektora

  • w konfiguracji dodano opcję "czy wysyłać powiadomienia o zastępstwach w dziennikach zajęć świetlicy szkolnej", która domyślnie została ustawiona na "nie"
  • dodano opcję "Analizy->Podejrzenia konfliktów->Godzin planów lekcji", w której podejrzenia dotyczą sytuacji, w których godziny zapisane w danym planie lekcji nie odpowiadają tym, które wynikają ze słowników godzin
  • aby ułatwić kontrolę wykorzystywanych rozkładów materiału w opcji "Dzienniki->Rozkłady->Przegląd rozkładów" wprowadzono wyświetlanie dodatkowo tych, z których wybrany nauczyciel korzysta, a nie jest ich właścicielem
  • ulepszono wizualną formę wydruku planu płachty
  • usprawniono działanie opcji odwoływania lekcji z całych dni oraz pojedynczych lekcji
  • w przypadku włączonego modułu dyżurów udostępniono dokument "Instrukcje->Praca z mobiDziennikiem->Moduł dyżurów nauczycieli"
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • rozbudowano wydruk dziennika "Wykaz uczęszczania uczniów na zajęcia, Realizacja programu nauczania" wprowadzając m.in. zasadę powodującą, że w przypadku wprowadzenia luźnego wpisu w kolumnie z przedmiotem jest wyświetlany przekreślony przedmiot wynikający z planu lekcji
  • w zestawieniach lekcji według znaczników wprowadzono dodatkowe sortowanie list poszczególnych lekcji
  • usprawniono wysyłany przez moduł wiadomości raport o niespełnianiu obowiązku szkolnego
  • zrezygnowano z jakichkolwiek operacji automatycznego przepływu zasobów z kont rodziców/opiekunów do kartotek uczniów
 • Panel nauczyciela

  • w zakresie rozkładów materiału i podstaw programowych:
   • umożliwiono powiązanie jednego rozkładu materiału z kilkoma podstawami programowymi
   • w wyszukiwarce udostępnionych rozkładów materiału:
    • wprowadzono jedno uniwersalne pole, dzięki któremu można wyszukiwać na podstawie nazw rozkładów i tytułów podręczników
    • przeniesiono dotychczasowe opcje wyszukiwania pod przycisk "Dodatkowe filtry"
    • zmieniono sposób stronicowania znalezionych pozycji
   • wprowadzono możliwość kasowania jedynie takiego rozkładu materiału, do którego nie ma podpiętych żadnych klas/zespołów
   • w rozkładzie materiału dodano komunikat w przypadku wprowadzonych podręczników i klas/zespołów, lecz braku powiązania podręczników z klasami/zespołami, przez co podręcznik nie byłby zawarty na wydruku dziennika
   • dodano również komunikat w przypadku podpięcia podstawy programowej do rozkładu materiału i dodania tematów, lecz braku powiązania pomiędzy tematami, a wymaganiami szczegółowymi podstawy programowej
   • w opcji udostępniania rozkładu wprowadzono możliwość wyboru przedmiotu do jakiego zostanie przypisany po udostępnieniu
  • w uruchomionej lekcji:
   • w zakresie tematu lekcji wprowadzono:
    • wyświetlanie danych o podstawie programowej w polu z wymaganiami szczegółowymi dla lekcji
    • wyświetlanie obrazków w podstawach programowych
    • usprawnienia techniczne zwiększające użyteczność poszczególnych funkcji
   • jeśli została uruchomiona z menu "Tematy" to po wyjściu z niej nastąpi powrót do odpowiedniego przeglądu tematów
 • Panel rodzica, ucznia, użytkownika zewnętrznego

  • w ocenach udostępniono realny czas ich wpisania zamiast daty powiązanej lekcji
 • Panele wszystkich użytkowników

  • w grupach odbiorców wiadomości podzielonych na klasy ukryto poszczególnych użytkowników, a dopiero kliknięcie w daną klasę rozwija ich listę. Dodatkowo zmieniono sposób zaznaczania wszystkich użytkowników z danej klasy
  • rozbudowano mechanizmy bezpieczeństwa chroniące przed atakami typu brute force oraz dictionary attack
  • w ekranach wyświetlanych na urządzeniach zewnętrznych:
   • wprowadzono mechanizm odświeżający cały ekran w przypadku problemów z Internetem
   • zwiększono czcionki dla zastępstw i komunikatów
   • zmieniono formy wyświetlanych dat korzystając z określeń typu dziś czy jutro

Wersja 11.3 - 25 października 2017

 • Panel dyrektora

  • wprowadzono moduł planowania dyżurów zintegrowany z mobiDziennikiem, który domyślnie jest wyłączony. Szkoły zainteresowane uruchomieniem bezpłatnego okresu testowego prosimy o kontakt poprzez moduł wiadomości z administratorem WizjaNET
  • w planach lekcji:
   • po uruchomieniu edycji aktualnie obowiązującego lub już nieobowiązującego planu lekcji dodano komunikat ostrzegająco-informujący, że wprowadzone zmiany będą skutkować na cały okres funkcjonowania takiego planu i być może zamiast modyfikacji należy dodać nowy plan
   • po wejściu w konkretny plan i dalej opcję "Plan dla nauczycieli" wprowadzono wyświetlanie tylko tych, którzy w tym konkretnym planie mają wpisane jakiekolwiek lekcje
  • w module wycieczek/praktyk umożliwiono zapis z niepodanym tematem lekcji, co spowoduje:
   • zapis ogólny z tematem "wycieczka/praktyka"
   • zapis lekcji z pustym tematem
   • zapis lekcji odwołanych z powodem "wycieczka/praktyka" jeżeli zaznaczono opcję "odwołaj lekcje planowane"
  • w imporcie danych podstawowych z roku poprzedniego:
   • wprowadzono mechanizmy przyspieszające operację
   • w przypadku arkuszy ocen wprowadzono obsługę tylko tych uczniów, którzy w dzienniku archiwalnym są aktywni w jakiejkolwiek klasie
   • rozbudowano komunikaty związane z poszczególnymi elementami, które należy zaznaczyć przed realizacją operacji
  • poprawiono możliwe do wystąpienia błędy podczas zapisu komunikatów
  • w słownikach godzin lekcji zwiększono limit maksymalnej liczby zapisów
  • rozszerzono operację czyszczenia określonych sektorów pamięci cache uwzględniając dodatkowe sytuacje w systemie np. kasowanie ucznia z systemu bez śladu
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • w opcji zbiorowego generowania kont dostępowych:
   • w momencie wykrycia, że dla danego adresu e-mail istnieje już konto, wprowadzono mechanizm, który automatycznie przypina ucznia do znalezionego użytkownika oraz powiadamia go pocztą elektroniczną o tym fakcie
   • zmodyfikowano formę wizualną wydruku pdf
  • wprowadzono zabezpieczenia i/lub komunikaty ostrzegające przed wykonywaniem określonych operacji w kilku kartach przeglądarki (w ramach tej samej sesji), co mogłoby powodować nieprawidłowości
  • udostępniono rozkłady materiału:
   • Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe:
    • Lokomotywa - klasa 1.
   • Express Publishing:
    • Smart Time 1 - klasa 7. (90h)
    • Smart Time 2 - klasa 7. (90h)
    • STARLAND 1 - klasa 4.
   • Nowa Era:
    • Das ist Deutsch! KOMPAKT - Repetytorium (60h)
    • Das ist Deutsch! KOMPAKT - Repetytorium (90h)
   • Didasko:
    • Ja,Ty-My. Radosne odkrywanie świata. Klasa 1. Wrz-Lis
  • wprowadzono mechanizm automatycznie kasujący grupy ocen i oceny zachowania powstałe automatycznie na podstawie punktów uwag jeżeli zmieniono system oceniania zachowania z punktowego na ocenowy
  • w arkuszach ocen usprawniono obsługę stron związanych z praktykami zawodowymi
 • Panel nauczyciela

  • pedagogom i psychologom szkolnym w grupach odbiorców wiadomości dodano nauczycieli uczących we wszystkich, poszczególnych klasach
  • w mechanizmach wymiany danych z aplikacjami mobilnymi iOS oraz Android wprowadzono algorytmy konwersji umożliwiające poprawną obsługę rozkładów materiału w aplikacji dla niestandardowych oznaczeń poziomów klas gimnazjalnych
  • pozwolono na zapis znaków średnika w tematach lekcji
 • Panel rodzica, ucznia, użytkownika zewnętrznego

  • w zakładce "Mój profil" po podaniu zajętego adresu e-mail rozbudowano komunikat informujący o zaistniałej sytuacji oraz możliwości samodzielnego scalenia nadmiarowych kont
 • Panele wszystkich użytkowników

  • zwiększono limit rozmiaru pojedynczego dołączanego pliku z 5MB na 6MB
  • w kalendarzach klasowych:
   • ważniejszym wydarzeniom z życia klasy nadano kolor zielony
   • zapowiedziom sprawdzianu nadano kolor czerwony, taki jakim wcześniej oznaczano ważniejsze wydarzenia z życia klasy
   • zapowiedziom o rodzaju innym niż sprawdzian (np. kartkówka) nadano kolor ciemnoróżowy, taki jakim wcześniej oznaczano wszystkie rodzaje zapowiedzianych sprawdzianów
  • przebudowano techniczne rozwiązania odpowiedzialne za kolejkowanie oraz wysyłanie wiadomości e-mail z systemu
  • wprowadzono integrację z oprogramowaniem mobiBiblioteka:
   • Panel dyrektora - Zasoby->Klasy i zespoły->Wybór klasy->Wypożyczone książki - możliwość przeglądu aktualnie wypożyczonych książek uczniów wybranej klasy
   • Panel nauczyciela (wychowawcy) - Uczniowie->Wypożyczone książki - możliwość przeglądu aktualnie wypożyczonych książek uczniów wybranej swojej klasy
   • Panel rodzica i użytkownika zewnętrznego - Wiadomości->Biblioteka - możliwość przeglądu aktualnie wypożyczonych książek powiązanych uczniów
   • Panel ucznia - Wiadomości->Biblioteka - możliwość przeglądu swoich aktualnie wypożyczonych książek wraz możliwością wyszukiwania i rezerwacji
  • we wcześniej wprowadzonym mechanizmie niewyświetlania lekcji odwołanej w przypadku zastępstw wprowadzono obsługę nietypowych przypadków

Wersja 11.2 - 27 września 2017

 • Panel dyrektora

  • w zakresie zastępstw:
   • w panelu dyrektora opcję "Drukuj wszystkie" zmieniono na "Księga zastępstw"
   • zrezygnowano z wyświetlania informacji o lekcji odwołanej jeżeli za daną lekcję zapisano jeszcze inne lekcje nieodwołane. Dotyczy to miejsc:
    • Zastępstwa->Konkretne zastępstwo->Drukuj
    • Zastępstwa->Konkretne zastępstwo->Wstaw na stronę
    • Zastępstwa->Drukuj zaznaczone
    • Zastępstwa->Drukuj przyszłe
    • Zastępstwa->Wstaw przyszłe na stronę
    • Zastępstwa->Księga zastępstw
    • Wszyscy użytkownicy->Otrzymywane powiadomienie o zastępstwie
    • Panel rodzica/ucznia/użytkownika zewnętrznego->Zastępstwa
  • rozbudowano import realizacji podstaw programowych m.in. uwzględniając przypadki scalania szkół oraz dodając ikony informacyjne dla wybranych elementów
  • w historii importów w przypadku programu OSON dodano informację jakie klasy zostały wybrane oraz czy zaznaczono opcję "wykreśl uczniów..."
  • zmieniono zasadę edycji nazw w słowniku sal tzn. zmiana nazwy sali spowoduje automatyczną zmianę w planach lekcji oraz lekcjach zrealizowanych
  • usprawniono interfejs scalania przedmiotów
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • udostępnione rozkłady materiału:
   • Express publishing:
    • Career Paths: Mechanics
    • Career Paths: Cooking
    • Career Paths: Hotels & Catering
    • Career Paths: Beauty Salon
    • Career Paths: Information Technology
    • Career Paths: Electronics
   • MAC:
    • Gra w kolory - klasa 1.
    • Ja i moja szkoła na nowo - klasa 1., część 1.
    • Oto ja - klasa 1., część 1. - wychowanie fizyczne
    • Język polski - klasa 4.
    • Muzyka - klasa 4.
   • Nowa Era:
    • NOWE Słowa na start! Klasa 7.
    • NOWE Słowa na start! Klasa 4.
    • Nasz elementarz - klasy 2-3.
    • Elementarz XXI - wieku klasy 2-3.
   • GWO:
    • Lokomotywa - klasy 2-3.
    • Między nami - klasy 2-3.
    • Między nami - klasy 5-6.
    • Podróże w czasie - klasy 2-3.
    • Wehikuł czasu - klasy 5-6.
  • udostępniono podstawy programowe:
   • monter kadłubów jednostek pływających 721406
   • mechatronik 742118
   • mechanik-monter maszyn i urządzeń 723310
   • operator obrabiarek skrawających 722307
   • technik handlowiec 522305
   • rolnik 613003
  • wprowadzono możliwość wydrukowania rozkładu materiału z tematami i wymaganiami szczegółowymi podstawy programowej:
   • Panel nauczyciela->Tematy->Rozkłady materiału->Konkretny rozkład->Drukuj
   • Panel dyrektora->Dzienniki->Rozkłady->Przegląd rozkładów->Konkretny nauczyciel->Konkretny rozkład->Drukuj
  • w kartotece ucznia w sekcji "Konta powiązane z uczniem":
   • etykietę kolumny "Aktywne" zmieniono na "Czy log." czyli znajduje się tam informacja czy użytkownik logował się przynajmniej raz, a jeżeli tak to w dymku umieszczono również czas ostatniego logowania
   • dodano kolumnę informującą czy konto zostało zablokowane
  • przeredagowano wydruk strony tytułowej dziennika klas starszych
  • uaktualniono instrukcję obsługi dziennika na urządzeniach pracujących na systemie operacyjnym Android - dla nauczycieli ("Instrukcje->Praca z mobiDziennikiem na urządzeniach mobilnych->Obsługa dziennika przez nauczycieli w aplikacji dla systemu Android")
 • Panel rodzica, ucznia, użytkownika zewnętrznego

  • w menu "Zastępstwa" zrezygnowano z wyświetlania informacji o lekcji odwołanej jeżeli za daną lekcję zapisano jeszcze inne lekcje nieodwołane
  • w mobilnej wersji WWW on-line poprawiono mechanizm informowania o prawdopodobnym naruszenia praw ucznia dla sprawdzianów
 • Panele wszystkich użytkowników

  • w zakresie zastępstw:
   • w powiadomieniach zrezygnowano z wyświetlania informacji o lekcji odwołanej jeżeli za daną lekcję zapisano jeszcze inne lekcje nieodwołane
   • w przeglądach i wydrukach wprowadzono pogrubienie daty lekcji zastępującej jeżeli jest ona inna od daty lekcji zastępowanej
  • podczas generowania list odbiorców wiadomości ulepszono algorytm rozpoznawania i dopasowywania kont użytkowników do zapisanych samorządów klasowych i rad oddziałowych rodziców

Wersja 11.1 - 19 września 2017

 • Panel dyrektora

  • w zakresie kont użytkowników:
   • określenie "podrodzaj" zmieniono na "grupa użytkowników"
   • wszystkim dyrektorom/administratorom bez określonej dotychczas grupy użytkowników przypisano grupę "Dyrektorzy"
   • w podglądzie kont administracyjnych (Zasoby->Kadra...->Konta administracyjne) wprowadzono grupowanie na podstawie określonych grup użytkowników (podrodzajów)
   • usunięto możliwość nadania nielogicznych oznaczeń statusów np. nie można nauczycielowi nadać dostęp rozszerzony do ocen, a jednocześnie dostęp tylko do wiadomości. Tam gdzie dane uprawnienia wzajemnie się wykluczają wprowadzono mechanizmy kontrolne, które w momencie zapisu danego uprawnienia użytkownikowi zdejmą mu te, które są wobec niego niespójne
   • opcję blokowania kont zmieniono na przycisk operacyjny
   • opcję ustawienia dostępu tylko do wiadomości również zmieniono na osobny przycisk. Ponadto po nadaniu dostępu tylko do wiadomości konto na liście będzie wyszarzane oraz niemożliwe będzie nadawanie innych uprawnień aż do momentu zdjęcia dostępu tylko do modułu wiadomości
   • dla kont nauczycieli przebudowano opcję zbiorowej zmiany uprawnień
   • dla kont administracyjnych wprowadzono możliwość nadawania uprawnień dostępu do głównych miejsc w systemie, tzn.:
    • dostęp do menu "Wiadomości" mają zawsze wszyscy
    • dostęp do menu "Kalendarz" oraz "Pliki" mają wszyscy poza osobami, którym nadano dostęp tylko do wiadomości
    • dodano możliwość włączenia/wyłączenia dostępu do zasobów administracyjnych z menu "Zasoby"
    • dodano możliwość włączenia/wyłączenia dostępu do zasobów klas i uczniów z menu "Zasoby"
    • dodano możliwość włączenia/wyłączenia dostępu do menu "Zastępstwa"
    • dodano możliwość włączenia/wyłączenia dostępu do dzienników czyli menu "Dzienniki" oraz "Różne dzienniki"
    • dodano możliwość włączenia/wyłączenia dostępu do analiz dzienników czyli menu "Analizy"
    • dodano możliwość włączenia/wyłączenia dostępu do menu "Plany lekcji"
  • w opcjach "Zasoby->Importy->Pozostałe importy danych":
   • dodano komunikat przypominający, że przed wykonaniem importu warto zapisać kopię zapasową
   • dla większości operacji wprowadzono automatyczny zapis systemowej kopii zapasowej przed ich realizacją, ale trzeba pamiętać, że jest to kopia dostępna tylko dla administracji WizjaNET
  • w menu "Zasoby->Pozostałe->Narzędzia":
   • dodano możliwość samodzielnego scalania przedmiotów
   • dodano opcję przekierowań, która wcześniej znajdowała się w menu "Zasoby->Klasy i zespoły"
  • w podejrzeniach konfliktów obecności dodano przycisk pozwalający na uwzględnianie w zestawieniu obecności wynikających z dzienników różnych niegłównych
  • dodano obsługę branżowej szkoły I stopnia
  • na etapie dodawania nowego nauczyciela wprowadzono mechanizm sprawdzający i ostrzegający o sytuacji, w której istnieje już w systemie nauczyciel o takim samym imieniu i nazwisku
  • w module wycieczek/praktyk zrezygnowano z uwzględniania nauczycieli zablokowanych
  • w słowniku wag ocen dodano informacje o liczbie grup ocen przypisanych do danej pozycji
  • ulepszono algorytm skalowania plików graficznych podczas definiowania własnej strony logowania
  • uwzględniono przypadki szkół, które rozpoczynają rok szkolny w miesiącu sierpień
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • udostępniono podstawy programowe:
   • religia ewangelicka - klasy 7-8
   • technik rolnik 314207
  • udostępnione rozkłady materiału:
   • Macmillan:
    • All Clear - klasa 7.
    • Brainy - klasa 4.
    • Bugs Team - klasa 1.
    • Password - klasa 3. (90h)
    • Password - klasa 3. (150h)
    • Tiger - klasa 1.
    • Gateway Plus
    • Repetytorium Gimnazjalisty. Poziom podstawowy i rozszerzony (podręcznik wieloletni)
    • English Quest 1
    • Evolution Plus klasa 4.
    • English Quest - klasy 2-3.
   • Express Publishing:
    • Smart Time - klasy 2-3. (120h)
    • Smart Time - klasa 2-3. (90h)
    • Smart Time - klasa 2-3. (60h)
    • Egzamin gimnazjalny. Repetytorium - klasa 3.
    • Język angielski (Oxford, Oxford Solutions, Intermediate, klasa 3., 5 l./tydz.)
    • Język angielski (Oxford, Oxford Solutions, Elementary, klasa 1., 5 l./tydz.)
    • Język angielski (Oxford, Oxford Solutions, Pre-Intermediate, klasa 1., 5 l./tydz.)
    • Język angielski (Oxford, Oxford Solutions, Upper-Intermediate, klasa 4., 5 l./tydz.)
    • Język angielski (Oxford, Oxford Solutions, Intermediate, klasa 3., 4 l./tydz.)
    • Flash - klasa 7.
   • GWO:
    • Matematyka 3. Podręcznik dla gimnazjum. Nowa wersja
    • Matematyka z plusem 4. Podręcznik. Nowa szkoła podstawowa
    • Nowa Matematyka z plusem 6.
    • Matematyka z plusem 7. Podręcznik. Nowa szkoła podstawowa
    • Podróże w czasie - klasa 4.
    • Podróże w czasie - klasa 7.
    • Między nami - klasa 4.
    • Między nami - klasa 7.
   • Mac:
    • Elementarz małego informatyka - klasa 1.
    • Ja i moja szkoła na nowo - klasa 1., część 1.
    • Oto ja - klasa 1., część 1.
    • Oto ja. Edukacja informatyczna - klasa 1.
    • Technika - klasa 4.
    • Przyroda - klasa 4.
    • Muzyczny świat - klasa 7.
    • Historia - klasa 4.
    • Informatyka - klasa 4.
    • Matematyka - klasa 4.
    • Plastyka - klasa 4.
   • Nowa Era:
    • Opisać świat - klasa 3.
  • na etapie tworzenia nowej listy osób dla kolumn z danymi predefiniowanymi:
   • dodano pozycję "dostosowanie poziomu, opinie poradni"
   • opcję "dysfunkcje" zmieniono na "indywidualny program lub tok nauki"
  • w opcji udostępniania plików:
   • po wybraniu użytkownika należącego do Administracji WizjaNET dodano komunikat pytający czy na pewno dla tej osoby ma nastąpić udostępnienie
   • w powiadomieniach zmieniono nadawcę na realnie udostępniającą osobę, a nie Administratora WizjaNET
  • w opcji zbiorowego generowania kont rodziców/uczniów uszczegółowiono komunikaty informujące jak dalej postępować jeśli z jakiegoś powodu dane konto nie zostało założone
  • uwzględniono przypadki klas jednoosobowych, gdzie w trakcie roku szkolnego jedyny uczeń zmienia klasę
  • w kartotece ucznia usprawniono opisy znajdujące się w dymkach informacyjnych
  • w wydrukach dzienników "Inne informacje o uczniu" zmodyfikowano wybrane nagłówki
  • w kilku interfejsach przeredagowano komunikaty informujące o braku wpisanego tematu
  • w kalendarzach klasowych dla kontaktów z rodzicami usprawniono obsługę imion i nazwisk zawierających specyficzne znaki
  • w arkuszach ocen:
   • usprawniono mechanizm określania pisemnej wersji klasy ucznia dla niestandardowych poziomów
   • wprowadzono zmiany wizualne w przypadku szkół i placówek artystycznych
 • Panel nauczyciela

  • po odrzuceniu usprawiedliwienia w powiadomieniu wysyłanym do rodzica zmieniono nadawcę na wychowawcę, który dokonał odrzucenia, a nie Administratora WizjaNET
  • w wyszukiwarce rozkładów globalnych zmieniono sposób sortowania znalezionych elementów
 • Panel rodzica, ucznia, użytkownika zewnętrznego

  • rozwiązano problem z planem lekcji występujący w przypadku rodzeństwa należącego do tej samej klasy, ale innych zespołów
 • Panele wszystkich użytkowników

  • po otwarciu wiadomości odebranej bądź wysłanej dodano ikonkę spinacza sygnalizującą, że zawiera ona załączniki, a po najechaniu na nią pojawia się informacja o ich liczbie
  • usprawniono wygląd stron logowania zależnie od konfiguracji systemu

Wersja 11.0 - 4 września 2017

 • Panel dyrektora

  • w menu "Zasoby->Pozostałe->Narzędzia" dodano opcję "Zablokuj/odblokuj możliwości edycyjne dziennika", która:
   • pozwala na zablokowanie/odblokowanie dziennika w dowolnym momencie. Zablokowanie skutkuje tym, że w systemie nie można wprowadzać nowych zasobów oraz modyfikować/kasować istniejących (tak jak w dziennikach archiwalnych)
   • jest dostępna dla dyrektorów posiadających konto bez określonego podrodzaju
   • opcja jest dostępna również w dziennikach za rok szkolny 2016/2017
  • w menu "Zasoby->Pozostałe" wprowadzono moduły "Komunikaty" i "Ekrany". Moduł "Komunikaty" pozwala na wyświetlanie wprowadzonych informacji (tekstowych lub obrazkowych) na stronie internetowej szkoły, określonym w dzienniku użytkownikom lub na zdefiniowanym ekranie. Moduł "Ekrany" pozwala na skonfigurowanie urządzeń do wyświetlania informacji takich jak strona tytułowa szkoły, zastępstwa, komunikaty
  • narzędzie do kopiowania rozkładów materiału zostało wycofane z użytku. W zamian wprowadzono dwie dodatkowe funkcje w menu "Dzienniki->Rozkłady->Przegląd rozkładów":
   • zmiana obowiązywania w klasach/zespołach - pozwala na skasowanie powiązania wybranego rozkładu materiału z klasami/zespołami
   • kopiowanie rozkładu dla innego nauczyciela - umożliwia skopiowanie wybranego rozkładu materiału dla innego nauczyciela wraz z przeniesieniem przypisanych klas/zespołów
  • w wydruku rejestru kontroli i obserwacji zmieniono etykietę dla wpisów związanych z dziennikami pedagoga
  • w menu "Zasoby->Klasy i zespoły" po najechaniu na ikonę z lewej strony ekranu dodano informacje o identyfikatorze klasy/zespołu
  • podczas edycji/dodawania klasy lub zespołu wprowadzono możliwość określenia poziomu 7 i 8
  • w menu "Zasoby->Grupy ocen" podczas przeglądu grup:
   • dodano informacje o czasie wpisania oraz identyfikatorze systemowym w ikonce informacyjnej
   • wprowadzono ulepszenia wizualne
  • w menu "Zasoby->Kadra i użytkownicy->Nauczyciele" przy dodawaniu nowego nauczyciela można wprowadzić klucz z planu ASC lub Vulcan. Dotychczas możliwe było to jedynie podczas edycji
  • w menu "Zasoby->Importy->Import ocen z lat poprzednich" wprowadzono przegląd historii tego rodzaju importów
  • w imporcie planu lekcji z programu Vulcan uwzględniono specyficzne przypadki
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • na listach lekcji (dyrektor: menu "Dzienniki->Lekcje zrealizowane->Przegląd całościowy", nauczyciel: menu "Tematy") w przypadku tych, dla których realizowano więcej niż 1 jednostkę lekcyjną odpowiednio zmodyfikowano wyświetlanie numerów lekcji, aby je uwzględniały (dla roku szkolnego oraz całego cyklu)
  • w wydruku dziennika "Informacje o programach nauczania" wprowadzono sortowanie elementów na podstawie nazw przedmiotów oraz usprawniono formę wizualnę w specyficznych przypadkach
  • w module świadectw:
   • dla świadectw promocyjnych szkoły podstawowej zwiększono szerokość linii dla przedmiotów jednocześnie skracając miejsce na oceny
   • podobne zmiany wprowadzono w świadectwach promocyjnych oraz ukończenia gimnazjum
   • na listach wyboru rodzaju świadectwa zwiększono pola wyświetlające ich przeznaczenie
  • w module arkuszy ocen:
   • dostosowano strony z praktyką zawodową do specyficznych przypadków
   • we wzorze MEN-I/40b/2 zmniejszono czcionkę dla ocen opisowych
  • dla przeglądu rozkładu materiału zmieniono sposób nawigacji polegający na wyświetlaniu wszystkich przycisków i podświetlaniu jedynie przycisku aktualnie aktywnej podstrony
  • udostępniono rozkladów materiału:
   • Nowa Era:
    • Wczoraj i dziś - klasa 4. SP
    • Wczoraj i dziś - klasa 7. SP
    • Jak to działa? - klasa 4. SP
    • Dziś i jutro - Klasa 8. SP
    • Elementarz odkrywców - klasa 1., okres I
    • Puls Życia - klasa 7.
    • Żyję i działam bezpiecznie
    • Lubię to - klasa 7.
    • Lubię to - klasa 4.
    • Lekcja muzyki - klasa 4.
    • Lekcja muzyki - klasa 7.
    • Do dzieła! - klasa 4.
    • Planeta Nowa - klasa 7.
    • Matematyka z kluczem - klasa 4.
    • Do dzieła! - klasa 7.
    • To jest fizyka - klasa 7.
    • Spotkania z fizyką - klasa 7.
    • Teen Explorer - klasa 7. (60h)
    • Teen Explorer - klasa 7. (90h)
    • Teen Explorer - klasa 7. (120h)
    • Teen Explorer - klasa 7. (150h)
    • Das ist Deutsch! KOMPAKT - klasa 7. (60h)
    • Das ist Deutsch! KOMPAKT - klasa 7. (120h)
    • Meine Deutschtour - klasa 7. (60h)
    • Meine Deutschtour - klasa 7. (120h)
    • Hello Explorer - klasa 1. (60h)
    • Hello Explorer - klasa 1. (120h)
    • Junior Explorer - klasa 4. (90h)
    • Junior Explorer - klasa 4. (150h)
    • World Explorer - klasa 6. (dla uczniów szybciej pracujących)
    • World Explorer - klasa 6. (dla uczniów wolniej pracujących)
   • Express Publishing:
    • Flash - klasa 4.
    • Matura 2015 Repetytorium. Poziom rozszerzony - klasa 1.
    • Matura 2015 Repetytorium. Poziom rozszerzony - klasa 1.
    • On Screen Intermediate - klasa 2.
    • On Screen Intermediate - klasa 2.
    • On Screen Upper-Intermediate - klasa 3.
    • On Screen Upper-Intermediate - klasa 3.
    • Matura 2015 Repetytorium. Poziom podstawowy - klasa 3.
    • Matura 2015 Repetytorium. Poziom podstawowy - klasa 3.
   • Oxford University Press:
    • New English Plus 4 - klasa 3.
    • New English Plus 4 - klasa 3.
    • Gold Sparks - klasa 1.
    • Explore Treetops - klasa 1.
    • Steps Plus - klasa 4.
    • Team Up - klasa 4.
    • English Plus Options - klasa 7. (2h/tyg)
    • English Plus Options - klasa 7. (3h/tyg)
    • Język angielski (Oxford, Oxford Solutions, Elementary, klasa 1., 4 l./tydz.)
    • Język angielski (Oxford, Oxford Solutions, Elementary, klasa 1., 5 l./tydz.)
    • Język angielski (Oxford, Oxford Solutions, Pre-Intermediate, klasa 1., 4 l./tydz.)
    • Język angielski (Oxford, Oxford Solutions, Pre-Intermediate, klasa 1., 5 l./tydz.)
    • Język angielski (Oxford, Oxford Solutions, Pre-Intermediate, klasa 2., 4 l./tydz.)
    • Język angielski (Oxford, Oxford Solutions, Pre-Intermediate, klasa 2., 5 l./tydz.)
    • Język angielski (Oxford, Oxford Solutions, Upper-Intermediate, klasa 4., 4 l./tydz.)
    • Język angielski (Oxford, Oxford Solutions, Upper-Intermediate, klasa 4., 5 l./tydz.)
   • Pearson:
    • English Class A1 - klasa 4.
    • English Class A2+ - klasa 7.
    • English Class B1 - klasa 8.
    • Infos 1-2, poziom 0
    • Infos 1-2, poziom 1
    • Mit links! 1 - klasa 4.
    • New English Adventure 1 (60h)
    • New English Adventure 1 (60h)
  • udostępniono podstawy programowe:
   • technik żywienia i usług gastronomicznych 343404
   • technik informatyk 351203
   • Kucharz 512001
   • Mechanik pojazdów samochodowych 723103
   • technik mechanik 311504
   • technik hotelarstwa 422402
   • technik elektryk 311303
   • technik elektronik 311408
   • elektryk 741103
   • technik pojazdów samochodowych 311513
   • cukiernik 751201
   • technik obsługi turystycznej 422103
   • sprzedawca 522301
   • technik ekonomista 331403
   • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 311930
   • technik mechatronik 311410
   • technik architektury krajobrazu 314202
   • elektromechanik pojazdów samochodowych 741203
   • technik technologii żywności 314403
   • fryzjer 514101
   • technik grafiki i poligrafii cyfrowej 311943
   • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905
   • stolarz 752205
   • technik organizacji reklamy 333906
   • technik teleinformatyk 351103
   • murarz-tynkarz 711204
   • ogrodnik 611303
   • technik weterynarii 324002
   • technik ogrodnik 314205
   • technik spedytor 333108
   • technik fotografii i multimediów 343105
   • kelner 513101
   • monter sieci i instalacji sanitarnych 712618
   • technik agrobiznesu 331402
   • górnik eksploatacji podziemnej 811101
   • technik technologii chemicznej 311603
   • technik budownictwa 311204
   • piekarz 751204
   • wędliniarz 751107
   • technik logistyk 333107
 • Panel rodzica, ucznia, użytkownika zewnętrznego

 • Panele wszystkich użytkowników

  • w zakresie generowania wydruków pdf:
   • znacząco zwiększono wydajność systemu
   • zmieniono zasadę korzystania z takich plików - większość z nich będzie od razu wyświetlana przez przeglądarkę, a jedynie niektóre będą pobieranie na urządzenie (np. wydruki całościowe dziennika). Dotyczy to przede wszystkim przeglądarki Google Chrome
  • w menu "Wiadomości" została wprowadzona funkcja "Komunikaty", gdzie można zobaczyć informacje, które zostały zdefiniowane przez dyrekcję szkoły
  • odświeżono szatę wizualną stron logowania m.in. dostosowując je do urządzeń mobilnych

Wersja 10.15 - 13 czerwca 2017

 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • w module świadectw:
   • przywrócono wczytywanie wpisów z kartoteki ucznia dla pozycji Indywidualny program lub tok nauki
   • w uzupełnianiu i zatwierdzaniu ocen uwzględniono indywidualnie dla uczniów języki obce, które nie wynikają z planu lekcji, a z ocen wpisanych spoza lekcji szkoły bądź zaimportowanych z lat poprzednich
   • uwzględniono aktualne zmiany we wzorze "MEN-I/27a-w/2"
  • dodano arkusz ocen dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, uczęszczających do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy - "MEN-I/41/2"
 • Panele wszystkich użytkowników

  • oceny okresowe z przedmiotów oznaczonych jako dodatkowe w klasach młodszych uwzględniono w sekcjach z ocenami przewidywanymi, śródrocznymi i rocznymi

Wersja 10.14 - 8 czerwca 2017

 • Panel dyrektora

  • wprowadzono mechanizm pamiętający dla danego użytkownika, urządzenia i przeglądarki ostatnio wybrany sposób sortowania listy w menu "Różne dzienniki"
  • w menu "Dzienniki->Lekcje odwołane, dni wolne" zrezygnowano z opcji pozwalającej jednym kliknięciem skasować wszystkie lekcje odwołane
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • w module świadectw:
   • dostosowano nazewnictwo przeznaczenia wzorów MEN-I/3a/2, MEN-I/3a-w/2 oraz MEN-I/4/2
   • dodano wzory:
    • Świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
     • MEN-I/6b/2 - dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży oraz dla słuchaczy szkoły podstawowej dla dorosłych, zawierające znak graficzny PRK I
     • MEN-I/6b-w/2 - dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży – z wyróżnieniem, zawierające znak graficzny PRK I
     • MEN-I/7a/2 - dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do szkoły podstawowej, zawierające znak graficzny PRK I
    • Świadectwa ukończenia gimnazjum
     • MEN-I/13b/2 - dla uczniów gimnazjum dla dzieci i młodzieży oraz dla słuchaczy gimnazjum dla dorosłych, zawierające znak graficzny PRK II
     • MEN-I/13b-w/2 - dla uczniów gimnazjum dla dzieci i młodzieży – z wyróżnieniem, zawierające znak graficzny PRK II
     • MEN-I/14b/2 - dla uczniów oddziałów przysposabiających do pracy organizowanych w gimnazjum dla dzieci i młodzieży, zawierające znak graficzny PRK II
     • MEN-I/15b/2 - dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do gimnazjum, zawierające znak graficzny PRK II
   • w świadectwie promocyjnym dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej wprowadzono dodatkowe kreskowanie ostatnich linii z wpisaną oceną opisową
  • w arkuszach ocen zmieniono nazewnictwa przycisków dodawania kolejnych stron w przypadku szkół podstawowych

Wersja 10.13 - 6 czerwca 2017

 • Panel dyrektora

  • w opcjach konfiguracyjnych dla danej szkoły dodano możliwość określenia czy wybrane pola na pierwszej stronie wydruku świadectwa mają zostać wyrównane do lewej strony
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • dodano wzory świadectw:
   • MEN-I/19/2 - świadectwo szkolne promocyjne dla uczniów klas I i II szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi
   • MEN-I/20/2 - świadectwo ukończenia dla uczniów szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi
  • udostępniono podstawy programowe opublikowane w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r.
  • w arkuszach ocen dla opcji wczytywania list przedmiotów zrezygnowano z uwzględniania:
   • lat poprzednich w przypadku szkół i placówek artystycznych
   • tych, dla których określono niemożliwość wystawiania ocen klasyfikacyjnych
  • w wydruku dziennika zajęć specjalistycznych uwzględniono również diagnozy tych specjalistów, którzy nie zostali ujęci w planie danego dziennika, ale prowadzili w nim lekcje
  • w kartotece ucznia po uruchomieniu opcji "Oceny i frekwencja ucznia" w przypadku uczniów klas I-III szkoły podstawowej dodano niezależne informacje o ocenach przewidywanych z religii/etyki
  • w "innych wydrukach" dla dzienników różnych zmodyfikowano etykiety dla religii/etyki
 • Panel nauczyciela

  • w świadectwie promocyjnym dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej oraz na etapie wystawiania klasyfikacyjnych ocen opisowych w lekcji przywrócono możliwość włączenia podglądu oceny na wydruku świadectwa
  • usprawniono zapis tematów zawierających znaki cudzysłowu
  • wprowadzono zmiany wizualne w interfejsie wystawiania opisowych ocen klasyfikacyjnych dla klas I-III szkoły podstawowej
 • Panel rodzica, ucznia, użytkownika zewnętrznego

  • w menu "Oceny->Przewidywane, śródroczne i roczne" w przypadku uczniów klas I-III szkoły podstawowej dodano niezależne informacje o ocenach przewidywanych z religii/etyki

Wersja 10.12 - 26 maja 2017

 • Panel dyrektora

  • w opcjach konfiguracyjnych dla szkół podstawowych dodano możliwość określenia wielkości czcionki tekstu dla zachowania i oceny opisowej na świadectwie. Ustawienie jest niezależne dla klasy pierwszej, drugiej i trzeciej
  • w świadectwie promocyjnym dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej zmieniono zasadę kontroli czy dana ocena zmieści się na wydruku świadectwa. Nie trzeba już samodzielnie klikać w przycisk podglądu oceny na świadectwie lecz sam system oznaczy ocenę czerwonym kolorem jeżeli będzie za długa. Mechanizm kontroli uwzględnia oczywiście kontrolę wolnych spójników oraz dyrektorskie ustawienie wielkości czcionki dla odpowiedniego poziomu klasy
  • w module zastępstw:
   • usprawniono opcję kopiowanie lekcji między dniami w przypadku występowania w zakresie zastępstwa różnych planów lekcji
   • w przypadku edycji istniejącego zastępstwa wprowadzono blokadę jego zapisu jeżeli nie wszystkie lekcje wynikające z opcji "odwołaj lekcje i zapisz zastępstwo" zostały załadowane
  • dodano możliwość odwołania lekcji wynikających z planu lekcji wybranej klasy podczas zapisu lekcji w module wycieczek/praktyk
  • usprawniono funkcjonowanie zestawienia lekcji nieuruchomionych, które mogło być nieprecyzyjne w przypadku niektórych lekcji z przypisanymi wyjątkami
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • dla szkół i placówek artystycznych:
   • wprowadzono zmiany w świadectwach ART/6 i ART/6/w
   • dodano wzór świadectwa ART/6a
   • wprowadzono arkusze ocen:
    • arkusz ocen ucznia ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych (15 kwietnia 2016 r.)
    • arkusz ocen ucznia ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych (25 kwietnia 2017 r.)
    • arkusz ocen ucznia liceum plastycznego (15 kwietnia 2016 r.)
    • arkusz ocen ucznia liceum plastycznego (25 kwietnia 2017 r.)
  • w wydruku dziennika "Oceny osiągnięć edukacyjnych, oceny opisowe" zrezygnowano z uwzględniania ocen końcowych z lat poprzednich
  • udostępniono rozkłady materiałów:
   • MAC "Moje ćwiczenia" do końca obecnego roku szkolnego
   • WSIP "Ćwiczenia z pomysłem" do końca obecnego roku szkolnego
  • ustawiono optymalną kolejność dla systemowych słowników oceny końcowej opisowej klas I-III szkoły podstawowej
  • zniesiono ograniczenia liczby znaków podczas zbiorowego wpisu oceny cząstkowej opisowej
  • dla rad oddziałowych rodziców uwzględniono przypadki tak samo nazywających się rodziców/opiekunów w ramach tej samej klasy
  • uwzględniono specyficzne, problematyczne przypadki związane z wymaganiami szczegółowymi podstaw programowych
 • Panel nauczyciela

  • w świadectwie promocyjnym dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej zmieniono zasadę kontroli czy dana ocena zmieści się na wydruku świadectwa. Nie trzeba już samodzielnie klikać w przycisk podglądu oceny na świadectwie lecz sam system oznaczy ocenę czerwonym kolorem jeżeli będzie ona za długa. Mechanizm kontroli uwzględnia oczywiście kontrolę wolnych spójników oraz dyrektorskie ustawienie wielkości czcionki dla odpowiedniego poziomu klasy. Analogiczny mechanizm został wprowadzony na etapie wystawiania klasyfikacyjnych ocen opisowych w lekcji
 • Panel rodzica, ucznia, użytkownika zewnętrznego

  • zmieniono zasadę wyświetlania zapowiedzi sprawdzianów w menu "Kalendarz" tak aby widoczne były wszystkie, ale tylko w klasie oraz zespołach, do których dany uczeń należy
  • ulepszono wizualną formę powiadomienia o odrzuceniu usprawiedliwienia przez wychowawcę
 • Panele wszystkich użytkowników

  • wprowadzono możliwość załączania plików o rozszerzeniach ".rtf" oraz ".accdb"

Wersja 10.11 - 8 maja 2017

 • Panel dyrektora

  • dla szkół i placówek artystycznych dodano możliwość oznaczenia danego przedmiotu jako artystyczny, co będzie skutkować wczytywaniem go do sekcji "Obowiązkowe zajęcia edukacyjne artystyczne" w świadectwach i arkuszach ocen. Opcja jest dostępna w sekcji "Status przedmiotu w klasach" po wejściu w dany przedmiot w menu "Zasoby->Przedmioty"
  • w module zastępstw:
   • dodano możliwość wyboru sali dla danej lekcji. Lista sal podobnie jak lista nauczycieli oraz klas i zespołów została podzielona na sale wolne i zajęte w danym czasie, wraz ze szczegółowymi informacjami
   • przypisywane sale zostały również uwzględnione w przeglądach, wydrukach i eksportach zastępstw
   • zoptymalizowano niektóre operacje wykonywane bezpośrednio w przeglądarce użytkownika
   • wprowadzono kilka zmian wizualnych interfejsu
  • w opcji "Dzienniki->Oceny->Zestawienia ocen przewidywanych, śródrocznych i rocznych":
   • w dotychczasowych zestawieniach zrezygnowano z uwzględniania ocen z lat poprzednich
   • dodano "zestawienie ocen końcowych" dla klas oznaczonych jako końcowe (ostatnie). Oceny, które zostały wczytane przy imporcie ocen z lat poprzednich zostały oznaczone literą "k", a wprowadzone spoza lekcji/szkoły jako końcowe z lat poprzednich literami "ks"
   • po najechaniu na daną ocenę dodano w dymku informację kto ją wpisał
  • na liście lekcji w menu "Różne dzienniki->Wybór dziennika->Wybór przedmiotu" dodano informacje o salach
  • w opcji "Analizy->Zestawienie nieobecności i nadgodzin nauczycieli" po wejściu w szczegółowy wykaz lekcji (opcja "podgląd/modyfikacja") dodano informacje o liczbie jednostek lekcyjnych
  • w menu "Zasoby->Klasy i zespoły" w kolumnie "Typ" po najechaniu na ikonę dodano informację czy dana klasa jest końcową (ostatnią)
  • procedura poprawiania dziennikowych numerów uczniów, realizowana w określonych sytuacjach została rozbudowana aby uwzględniać nietypowe przypadki, np. kompletny brak numerów uczniów w klasie po imporcie z iDziennika Progman
  • usprawniono komunikaty widoczne po czyszczeniu planu lekcji
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • dla szkół i placówek artystycznych wprowadzono:
   • Świadectwa promocyjne szkół artystycznych
    • ART/5 - dla klas I i II, IV i V ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych; dla klas I–III liceum plastycznego
    • ART/5/w - dla klas I i II, IV i V ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych; dla klas I–III liceum plastycznego - z wyróżnieniem
    • ART/6 - dla klasy III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych
    • ART/6/w - dla klasy III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych - z wyróżnieniem
   • Świadectwa ukończenia szkoły artystycznej
    • ART/22 - dla uczniów ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych i liceum plastycznego, którzy ukończyli klasę programową najwyższą w zakresie kształcenia ogólnego
    • ART/25 - dla uczniów ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych i liceum plastycznego, którzy nie ukończyli klasy programowo najwyższej
  • w arkuszach ocen:
   • uwzględniono sytuacje, w których dany uczeń ma ocenę zarówno z religi jak i etyki
   • uwzględniono przypadki, w których została wczytana/uzupełniona lista przedmiotów zawierająca nazwę języka obcego wraz z przypisanym poziomem nauczania. Dotychczas w takiej sytacji podczas próby wczytania ocen mogło zdarzyć się tak, że dla danego przedmiotu nie dopasowano oceny, ponieważ w arkuszu został on określony jako np. "Język angielski IV.0", a w systemie widnieje przedmiot o nazwie na świadectwo "język angielski". Obecnie jest tak, że jeżeli na arkuszu znajduje się przedmiot z dopisanym poziomem nauczania spośród możliwych (III.0, III.1, IV.0, IV.1p., IV.1r., IV.2) to w razie nie dopasowania odpowiedniego przedmiotu system będzie próbował dopasować inny, nieuwzględniając poziomu nauczania
   • dla wzorów "MEN-I/44b/2" oraz "MEN-I/45b/2" zmniejszono nieznacznie wewnętrzne odstępy tabeli, jednocześnie zwiększając dopuszczalną liczbę znaków na szczególne osiągnięcia oraz informację o zdanym egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie
   • ulepszono mechanizm wczytywania i dzielenia danych dla pozycji "Imiona i nazwiska rodziców i adresy ich zamieszkania", tak aby w pierwszej linii znalazły się same imiona i nazwiska, a adresy w pozostałych. Mechanizm uwzględnia rownież przypadki, w których wpisy byłyby na tyle długie i taki podział nie byłby możliwy
  • w module świadectw:
   • uwzględniono sytuacje, w których dany uczeń ma ocenę zarówno z religi jak i etyki
   • po uruchomieniu opcji "Generuj świadectwa" w sekcji "Podsumowanie wyników uczniów" dodano możliwość jej wydrukowania
   • na etapie uzupełniania i zatwierdzania ocen po wyborze uczniów oraz wzoru świadectwa dodano przycisk "Wyczyśc zapisy wybranych uczniów" pozwalający na wykasowanie uzupełnionych i zatwierdzonych ocen tylko dla wcześniej wybranych uczniów, a nie całej klasy
  • w szablonach sprawozdań dla elementu "Uczniowie z wynikami" zrezygnowano z uwzględniania uczniów ze średnią ocen wynoszącą 0 (zero)
  • w niezależnych wydrukach ocen z poszczególnych okresów ("Zestawienie ocen śródrocznych", "Zestawienie ocen rocznych" itp.) zmieniono zasadę obliczania średnich ocen tak aby nie uwzględniały ocen końcowych
  • w wydruku "Wywiadówka - zestawienie ocen, uwag i frekwencji ucznia" dla układu zawierającego 2 uczniów na 1 kartce zwiększono wewnętrzny odstęp między danymi uczniami
  • w wydruku dziennika zajęć specjalistycznych wprowadzono zmiany wizualne na stronie tytułowej
 • Panel nauczyciela

  • w uruchomionej lekcji:
   • jeżeli jest ona prowadzona w zespole międzyklasowym i zmieniono sposób wyświetlania listu uczniów, to po uruchomieniu opcji zbiorowego wpisywania ocen lista uczniów również będzie w tym porządku
   • po najechaniu na kolumnę zmieniono określenie "średnia" na "śr. ocen z kolumny"
  • na liście lekcji w menu "Lekcje" oraz "Różne dzienniki->Wybór dziennika->Wybór przedmiotu" dodano informacje o salach
  • na liście lekcji w menu "Lekcje" kolumnę "oc./uw." zamieniono na "Ob./Nb.", w której dla danej lekcji umieszczono liczbę obecnych i nieobecnych, a po najechaniu również liczbę ocen i uwag
  • dodano sygnalizowanie o swoich dzisiejszych i przyszłych zastępstwach przez umieszczenie czerwonego kółeczka z odpowiednią liczbą nad menu "Plan" (analogicznie jak np. dla nieodebranych wiadomości)
  • usprawniono algorytmy zapisu danych w momencie synchronizacji z aplikacji mobilnych
 • Panele wszystkich użytkowników

  • zoptymalizowano cykliczne operacje wykonywane w tle

Wersja 10.10 - 29 marca 2017

 • Panel dyrektora

  • w module szablonów sprawozdań:
   • słownik danych sprawozdawczych został wzbogacony o pole "opis", które pozwala na wprowadzenie instrukcji dla wychowawcy, w jaki sposób powinien uzupełnić wybraną pozycję danych sprawozdawczych
   • wprowadzono opisy poszczególnych elementów szablonów sprawozdawczych, by w prosty sposób przedstawić co dany element zawiera
   • od teraz można wprowadzić własny nagłówek dla każdego elementu, z wyjątkiem elementów pochodzących ze słownika danych sprawozdawczych
   • elementy "Uczniowie najlepsi w klasie" oraz "Uczniowie proponowani do stypendium" zostały scalone w nowy, uniwersalny element o nazwie "Uczniowie z wynikami", gdzie można ustalić jakie warunki muszą spełniać uczniowie, by zostali wyświetleni na liście. Warunki jakie są tutaj dostępne to średnia ocen, frekwencja oraz zachowanie
  • znacząco zoptymalizowano działania modułu planowania zastępstw
  • w raporcie obecności uczniów o godzinie zmieniono metodę obliczania frekwencji dla lekcji z większą liczbą jednostek lekcyjnych, gdyż przyjęto, że uczeń musi mieć obecność na wszystkich jednostkach lekcyjnych, by został uwzględniony we frekwencji jako obecny. W przypadku lekcji z większą liczbą jednostek lekcyjnych, wyświetlane są statusy obecności poszczególnych jednostek dla każdego ucznia. Statusy wyświetlane są również w sytuacji, gdy uczeń spóźnił się na lekcję lub został z niej zwolniony. Dodano również wyświetlanie liczby uczniów, którzy zostali zwolnieni z lekcji, a pod raportem można zobaczyć listę nauczycieli, którzy zwalniali uczniów z zajęć oraz powody zwolnień nie wynikających ze zmiany statusu na lekcji. Dla lekcji z różnych dzienników zostało włączone wyświetlanie czasu trwania lekcji
  • w zestawieniu ocen dodano możliwość wyboru zachowania na liście przedmiotów
  • w zestawieniu oznakowań mebli dodano wiersz z podsumowaniem
  • zoptymalizowano narzędzie czyszczenia pamięci cache
  • usprawniono nocne operacje, których zadaniem jest poprawa błędnie wprowadzonych zapisów
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • w dziennikach indywidualnego nauczania zmieniono zasadę obliczania średniej ważonej widocznej w uruchomionej lekcji tzn. jest ona liczona ze wszystkich ocen z danego przedmiotu (które powinny być wliczane do średnich), a nie tylko tych, które wpisano w tym dzienniku
  • rejestr wejść/wyjść dostępny dotychczas tylko dla przedszkoli został uruchomiony również dla zerówek
  • na liście planów lekcji w dziennikach różnych dodano informację o liczbie lekcji oraz oznaczenie planu aktualnego
  • w module plików dodano powiadamianie osób, którym udostępniono dany plik. Powiadomienie odbywa się przez moduł wiadomości
  • w przypadku ucznia, dla którego określono zapis numeru dokumentu tożsamości innego niż PESEL zwiększono limit znaków dla ów numeru
  • w dzienniku zajęc świetlicy szkolnej umożliwiono zapis "Dodatkowych czynności związanych z prowadzeniem zajęć" z uwzględnieniem wydruków takiego dziennika
  • w wydrukach dzienników klas starszych:
   • usprawniono algorytm określania danych dla wydruku "Uczniowie wg stanu z 20 września"
   • ulepszono formę wizualną dla kontaktów z rodzicami i opiekunami
 • Panel nauczyciela

  • w dziennikach zajęć pedagoga szkolnego umożliwiono modyfikację dat oraz godzin dla już wprowadzonych zapisów zajęć
  • udostępniono rozkład materiału MAC "Moje Ćwiczenia" - klasa 3. kwiecień
  • w podglądzie ocen cząstkowych na etapie wystawiania ocen dodano informację w jakiej klasie/zespole była przeprowadzana lekcja, na której daną ocenę wpisano. Nie dotyczy to ocen wystawianych w dziennikach różnych
  • w interfejsie zapisu lekcji poza planem dodano numerację godzin lekcyjnych wynikających ze słownika godzin
 • Panel rodzica, ucznia, użytkownika zewnętrznego

  • dla ocen cząstkowych dodano informację w jakiej klasie/zespole była przeprowadzana lekcja, na której daną ocenę wpisano. Nie dotyczy to ocen wystawianych w dziennikach różnych

Wersja 10.9 - 14 marca 2017

 • Panel dyrektora

  • w menu "Dzienniki->Wydruki, eksporty, ankiety i testy" wprowadzono możliwość definiowania własnych szablonów sprawozdań (np. arkusz sprawozdawczy) na każdy okres z wyborem różnych elementów wraz z ich ewentualną konfiguracją. Dodatkowo istnieje możliwość zdefiniowania własnych danych sprawozdawczych, które będą mogli uzupełniać wychowawcy oraz mogą one zostać dodane do szablonu sprawozdania. Wprowadzone sprawozdania będzie można wygenerować dla danej klasy w module jej wydruków
  • w opcji "Analizy->Statystki->Statystyka pracy nauczycieli" wprowadzono możliwość generowania pliku pdf
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • udostępniono rozkłady materiału:
   • MAC "Moje ćwiczenia" klasa 3. marzec
   • "Ćwiczenia z pomysłem" wydawnictwa WSiP. Zakres obejmuje miesiące marzec i kwiecień
  • udostępnione podstawy programowe:
   • betoniarz-zbrojarz 711402
   • mechanik motocyklowy 723107
   • murarz-tynkarz 711204
   • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905
   • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 311930
   • technik architektury krajobrazu 314202
   • technik budownictwa 311204
 • Panel nauczyciela

  • w ramach uruchomionej lekcji:
   • wprowadzono możliwość skasowania wszystkich informacji związanych z tematem (treść, materiały dydaktyczne, wymagania szczegółowe) za pomocą przycisku "Wyczyść temat"
   • umożliwiono anulowanie realizacji danego tematu klikając w ikonkę "zielonej fajki" w oknie tematu lekcji. Opcja działa analogicznie jak ta dostępna w interfejsie edycji tematów w rozkładzie materiału
   • podczas próby anulowania oceny, która została w niej wystawiona zostanie ona całkowicie skasowana, a nie przekreślona. Warunkiem takiego zachowania systemu jest to, że ocena została wpisana i lekcji jeszcze nie zamknięto
  • w menu "Uczniowie" dodano przycisk "Dane sprawozdawcze" uruchamiający opcję, w której wychowawcy mogą uzupełniać różne informacje związane z klasą, o ile z poziomu dyrektorskiego określono ich słownik

Wersja 10.8 - 1 marca 2017

 • Panel dyrektora

  • w menu "Zasoby->Kadra...->Wszyscy użytkownicy":
   • umożliwiono zablokowanie konta dowolnego użytkownika (również rodziców oraz uczniów) przez kliknięcie w odpowiednią ikonkę w kolumnie określającej czy aktualnie użytkownik jest zablokowany czy nie
   • w nagłówkach określających rodzaj wyświetlanych użytkowników dodano ich liczbę
  • w zakresie definiowania kluczy z planów lekcji Vulcan i aSc:
   • dodano możliwość ich podania na etapie edycji klasy/zespołu
   • dodano mechanizm automatycznego sprawdzania w tle czy podany klucz na pewno jest unikalny dla wybranego rodzaju zasobu (przedmioty, klasy/zespoły, nauczyciele)
  • "Wydruk śródroczny i roczny (zachowanie, ocena opisowa, religia)" dla dzienników różnych został rozszerzony o uczniów nieaktywnych
  • podczas edycji zespołu ukryto ustawienia, które odnoszą się jedynie do klas
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • uwzględniono nr w księdze ucznia w mechanizmie określającym czy dla danego ucznia można założyć nowy arkusz ocen czy należy dokonać jego importu z lat poprzednich
  • oceny okresowe z przedmiotów oznaczonych jako dodatkowe w klasach młodszych uwzględniono w menu:
   • [Panel dyrektora] Dzienniki->Oceny->Przegląd ocen klas->Przegląd ocen dzienników różnych
   • [Panel nauczyciela] Różne dzienniki->Wybór dziennika->Wybór przedmiotu->Przegląd ocen
   • [Panel dyrektora i nauczyciela] Wydruki dziennika lekcyjnego dla klas 1-3 szkoły podstawowej->Osiągnięcia i postępy uczniów
  • w aktualnych planach lekcji:
   • zrezygnowano z wyświetlania nauczycieli zablokowanych jeżeli wybrano przegląd dla nauczycieli
   • w przypadku wyboru klasy, która nie ma przypisanych żadnych uczniów zmodyfikowano mechanizm generowania planów tak aby mimo wszystko wyświetlał plan przypisany do całości klasy
  • w planach lekcji dzienników różnych:
   • operację kopiowania planu lekcji scalono z opcją dodawania nowego planu analogicznie jak odbywa się to w dziennikach klas starszych
   • wprowadzono dodatkowe logowania systemowe dla operacji ich zapisu, które mogą być pomocne przy wyjaśnianiu specyficznych problemów suportowych
  • w wydrukach dzienników różnych zawierających plan lekcji uwzględniono niedziele
  • w kalendarzach klasowych umożliwiono na zapis kontaktów z rodzicami i opiekunami nawet jeżeli nie wybrano żadnych opiekunów obecnych, a jedynie wprowadzono osoby dodatkowe
 • Panel nauczyciela

  • w menu "Lekcje->Zestawienia lekcji" dodano Zestawienie moich lekcji bez tematu
  • po wejściu w zarządzanie grupami ocen z poziomu lekcji oznaczono kursywą grupy ocen opisowych
  • jeżeli uczniowi zapisano ocenę śródroczną/roczną to na modyfikację uzasadnienia pozwolono jedynie jej autorowi
 • Panele wszystkich użytkowników

  • rozbudowano mechanizm czasowego blokowania logowania na podany login w przypadku zbyt dużej próby nieudanych logowań w krótkim czasie

Wersja 10.7 - 15 lutego 2017

 • Panel dyrektora

  • w imporcie z programu OSON uwzględniono adresy e-mail rodziców/opiekunów biorąc pod uwagę sytuacje, w których w kartotece ucznia te dane są wprowadzone, a w sekretariacie są puste lub nie są prawidłową formą adresów poczty elektronicznej. W takim przypadku import nie zmieni adresów w kartotece ucznia, a w pozostałych oczywiście tak
  • dla zbiorczych wydruków klas dodano możliwość ich generowania dla dowolnie wybranych tygodni w przypadku "Wykazu uczęszczania uczniów na zajęcia" oraz "Realizacji programu nauczania"
  • zrezygnowano z blokady zapisu zastępstw jeżeli wprowadzono już inne dla tego samego nauczyciela w czasie pokrywającym się w jakiejś części z wybranymi datami. Aktualnie w takiej sytuacji zapisujący otrzyma odpowiedni komunikat, ale będzie mógł dokonać zapisu
  • rozbudowano warianty ustawień dla konfiguracji "Wysyłając wiadomość nadawca decyduje czy odbiorcy będą widzieć pozostałych odbiorców"
  • w imporcie ocen końcowych z lat poprzednich:
   • uwzględniono ustawienia "Ocena śródroczna na świadectwo" dla przedmiotów w stosunku do klas
   • w przypadku dodawania przedmiotu z poprzednich lat, który miał oznaczenie jako "język obcy", zostanie on dodany do systemu z tym samym oznaczeniem
   • wprowadzono pobieranie ocen ucznia tylko z tego samego typu szkoły, co typ szkoły w klasie końcowej, lecz jedynie od roku szkolnego 2013/2014, gdyż wtedy pojawiła się opcja określania typu szkoły
  • uwzględniono specyficzne przypadki w imporcie realizacji podstaw programowych z lat poprzednich
  • podczas zapisu skal punktowych wprowadzono dodatkowe usprawnienia
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • tzw. "trójki klasowe" czyli samorząd klasy oraz rada oddziałowa rodziców:
   • zostały przeniesione z kalendarzy klasowych do osobnych miejsc w systemie czyli:
    • w panelu dyrektora "Zasoby->Klasy i zespoły->Wybór klasy->Trójki klasowe"
    • w panelu nauczyciela "Uczniowie->Trójki klasowe"
   • umożliwiono wybór funkcji jaką pełni dany uczeń/rodzic
  • dla wydruków klas starszych:
   • dodano możliwość ich generowania dla dowolnej liczby tygodni w przypadku "Wykazu uczęszczania uczniów na zajęcia" oraz "Realizacji programu nauczania"
   • dodano niezależne wydruki ocen z poszczególnych okresów ("Zestawienie ocen śródrocznych", "Zestawienie ocen rocznych" itp.), które w stosunku do analogicznych wydruków dziennika:
    • zawierają pełne imiona i nazwiska uczniów z uwzględnieniem tzw. dodatkowych znaczników
    • wyświetlają zdecydowanie więcej znaków dla nazewnictw przedmiotów
    • zawierają informacje o frekwencji
    • zawierają sumę poszczególnych typów ocen
    • zawierają średnie ocen całej klasy z poszczególnych przedmiotów
  • udostępniono podstawy programowe:
   • Technik górnictwa podziemnego 311703
   • Technik logistyk 333107
   • Technik technologii chemicznej 311603
   • Górnik eksploatacji podziemnej 811101
  • ulepszono interfejs zapisu planów lekcji w dziennikach różnych
  • w zestawieniach ocen przewidywanych, śródrocznych i rocznych nie uwzględnia się przedmiotów, dla których określono, że nie wystawia się z nich ocen klasyfikacyjnych
 • Panel nauczyciela

  • w interfejsie wystawiania klasyfikacyjnych ocen opisowych dla mechanizmu ostrzegania o możliwości wykasowania już wprowadzonej oceny:
   • dodano sprawdzanie również operacji wykonywanych z wykorzystaniem myszki (wytnij, wklej)
   • zwiększono limit różnicy znaków treści oceny, który określa czy powinien pojawić się stosowny komunikat
  • w menu "Lekcje" ulepszono sposób wykrywania tzw. zastępstw czyli lekcji, które ktoś zrealizował za nas, z uwzględnieniem lekcji blokowych, które zostały rozdzielone na kilka osobnych lekcji
  • w menu "Plany lekcji" w przypadku przełączenia się na plan przyszły (o ile takowy istnieje) uwzględniono również lekcje z różnych dzienników
  • zmieniono nazwę modułu "Tematy zrealizowane" na "Lekcje zrealizowane"
 • Panel rodzica, ucznia, użytkownika zewnętrznego

 • Panele wszystkich użytkowników

  • znacząco została rozbudowana wyszukiwarka w module wiadomości
  • wprowadzono szereg innych usprawnień, zmian nazewnictw, poprawek itp.

Wersja 10.6 - 19 stycznia 2017

 • Panel dyrektora

  • w przeglądzie realizacji podstaw programowych zmieniono organizację menu oraz nagłówków na bardziej intuicyjną formę. Zmieniono również podstawową stronę przeglądu na podgląd zbiorczy, który przedstawia zestawienie wszystkich przedmiotów danej klasy z całego cyklu edukacji wraz z realizacją lekcji oraz wymaganiami szczegółowymi podstawy programowej. Wybór pozycji z listy przenosi do podglądu wg uczniów
  • w module zastępstw uniemożliwiono wprowadzenie zastępstwa jeśli istnieje już inne zastępstwo za tego samego nauczyciela dla zakresu dat w jakiejś części pokrywającego się z zakresem wybranym w formularzu planowania zastępstw
  • wprowadzono mechanizm, który podczas wypisywania ucznia ze szkoły lub przenoszenia z klasy do klasy kasuje jego przyszłe statusy obecności w lekcjach wynikających z modułu planowania zastępstw
  • dla procedury samodzielnego odtwarzania stanu systemu z aktywnej kopii zapasowej wprowadzono zapis dodatkowej administracyjnej kopii, która jest wykonywana tuż przed rozpoczęciem procedury odtwarzania
  • usprawniono interfejs zapisu skal punktowych ocen zachowania i ocen z zajęć edukacyjnych
  • ulepszono interfejs przydzielania uczniów do zespołów
  • zmieniono nazwę podstrony "Statystyka realizacji rozkładów materiału" na "Stopień realizacji rozkładów", i przeniesiono ją do menu "Dzienniki->Rozkłady". Zmianie uległ również nagłówek podstrony oraz dodano dymki informacyjne dla kolumn tabeli
  • wprowadzono ulepszenia wizualne na liście nauczycieli w menu "Dzienniki->Rozkłady->Przegląd rozkładów"
  • w wydrukach zbiorczych dla klas w przypadku próby utworzenia wydruku, który nie może się wykonać ze względu na brak danych, zamiast generowania pustej strony zwracany jest stosowny komunikat
  • w menu "Zasoby->Uczniowie" rozbudowano informacje o liczbie uczniów oraz ulepszono algorytm określania uczniów aktywnych i nieaktywnych
  • w interfejsie edycji szkoły wyróżniono klasy za pomocą pogrubienia czcionki
  • w słowniku ocen usprawniono operację zmiany statusu "Śródroczna"
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • w wydruku dzienniku zajęć przedszkola:
   • wprowadzono wydruk "Codzienne godziny przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola" na podstawie rejestru wejść/wyjść
   • dla dziennego zapisu pracy dydaktyczno-wychowawczej w przypadku wydruku całościowego wprowadzono generowane tylko tych miesięcy, w których odbyły się jakieś zajęcia
   • dodano kilka usprawnień wizualnych
  • w przeglądzie ocen w przypadku wybory klasy, a nie zespołu wprowadzono regułę, że wyświetlane są tylko oceny uzyskane w tej klasie. Rozwiąże to problematyczne przypadki, w których uczeń zmienił klasę, ale nadal uczęszcza do tego samego zespołu międzyklasowego
  • udostępnione rozkłady materiału:
   • MAC "Moje ćwiczenia" - klasa 3. styczeń
  • udostępnione podstawy programowe:
   • efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów
   • monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych 712616
  • dla uczniów mających wystawioną ocenę jednocześnie z religii oraz etyki zmodyfikowano sposób liczenia średnich oraz sposób wyświetlania oceny z religii/etyki w wybranych miejscach
  • w kalendarzach klasowych dla pozycji "Kontakty z rodzicami i opiekunami" umożliwiono wprowadzenie osób spoza listy rodziców/opiekunów
  • w interfejsie zbiorczego generowania kont dostępowych:
   • zrezygnowano z brania pod uwagę adresu e-mail przy okreslaniu aktywności konta
   • zrezygnowano z informacji o powiadomieniach
   • usprawniono komunikat o ostatnim logowaniu
   • wprowadzono nową kolorystykę
  • po zalogowaniu do dziennika archiwalnego z lat poprzednich dodano komunikat informujący o tym, że zapisywanie zmian w tych dziennikach jest niemożliwe. W przypadku, gdy nie ma takiego komunikatu dziennik jest otwarty do edycji, na odpowiedzialność dyrektora, który wysłał do administracji wizjaNet prośbę o jego odblokowanie
  • w wydrukach dziennika dla wycieczek wprowadzono sortowanie pozycji na podstawie ich terminu
  • w zaawansowanej wyszukiwarce uczniów zmieniono sposób wyświetlania rodziców/opiekunów po wybraniu opcji wczytania danych z zasobów dziennika
  • zajętość sal została zmieniona na obłożenie sal
 • Panel nauczyciela

  • w interfejsie wprowadzania klasyfikacyjnych ocen opisowych dla klas młodszych szkoły podstawowej wprowadzono mechanizmy informacyjne i ostrzegawcze w przypadku kasowania wcześniej wprowadzonej treści oceny
  • w uruchomionej lekcji po kliknięciu w jej nagłówek (nazwa klasy/zespołu/dziennika różnego i nazwa przedmiotu) dodano wyświetlanie informacji o klasie/zespole oraz ewentualnych innych powiązanych klasach w przypadku zespołu międzyklasowego. Wyświetlane informacje to m.in. wychowawcy czy rada oddziałowa rodziców
  • pozwolono na wykasowanie samego uzasadnienia oceny. Aby to zrobić należy wejść w opcję wystawiania oceny, wyczyścić pole tekstowe z uzasadnieniem i zapisać zmiany
  • ulepszono komunikaty w przypadku kiedy nie jest możliwe uruchomienie danej lekcji np. na skutek braku aktywnych uczniów dla wybranej daty
  • usprawniono interfejs przeglądu realizacji podstawy programowej
  • podczas edycji rozkładu materiału pozwolono na zapis bez wybranej podstawy programowej. Ponadto lista podstaw jest grupowana na podstawie etapu edukacyjnego, by sugerować pasujące podstawy programowe, a pozostałe wyświetlać poniżej w osobnej grupie
  • przy wyszukiwaniu rozkładów materiału udostępnionych w szkole wprowadzono dodatkowe ułatwienia np. lista nauczycieli do wyboru zawiera tylko tych, którzy faktycznie coś udostępnili, a nie wszystkich
  • została przeprowadzona operacja, która ujednoliciła nazwy wydawnictw wprowadzonych do systemu. Wszystkie wprowadzane do systemu podręczniki będą sprawdzane pod względem poprawności nazw wydawnictw i w miarę potrzeb modyfikowane
  • przy udostępnianiu rozkładu materiału dodano informację jaką nazwę przyjmie przedmiot udostępnionego rozkładu po wykonaniu operacji (przykładowo dla przedmiotu zapisanego w systemie jako "J.Polski" będzie to "język polski")
  • na etapie zapisu tematu lekcji i wymagań podstawy programowej uwzględniono sytuacje, w których dla danego rozkładu obowiązywała jakaś podstawa programowa, z której realnie korzystano, a potem zmieniono ją na inną
 • Panel rodzica, ucznia, użytkownika zewnętrznego

  • w zakresie powiadomień:
   • email o zadaniach domowych na jutro na koniec dnia został zamieniony na email o zadaniach domowych na koniec dnia czyli w raporcie dziennym będzie wysyłana informacja o wszystkich przyszłych zadaniach domowych, a nie tylko jutrzejszych
   • do raportu tygodniowego również dołożono informacje o przyszłych zadaniach domowych
  • dla wszystkich kont wprowadzono blokadę samodzielnej edycji imienia oraz nazwiska. Poprzednio taka blokada obejmowała jedynie konta uczniów

Wersja 10.5 - 21 grudnia 2016

 • Panel dyrektora

  • dodano możliwość własnoręcznego utworzenia kopii bazy danych systemu w menu "Zasoby->Pozostałe->Narzędzia->Zabezpiecz dane na chwilę obecną (kopia bazy danych)". Co warto wiedzieć na temat działania tego mechanizmu:
   • można zapisać tylko 1 kopię tzn. zapis kolejnej powoduje bezpowrotne skasowanie poprzedniej
   • zapis stanu systemu może być przydatny przy newralgicznych operacjach typu import danych
   • w przypadku, w którym doszłoby do niepożądanych zmian w zasobach systemu możliwe będzie odtworzenie stanu dziennika z ostatnio utworzonej aktywnej kopii
   • należy jednak pamiętać, że operacja odtwarzania kasuje bezpowrotnie wszystkie zasoby wprowadzone do dziennika później niż czas utworzenia przywracanej kopii
   • odtworzenie jest możliwe tylko dla kopii utworzonych nie później niż 5 dni wstecz
   • kopie starsze niż 5 dni stają się nieaktywne
   • przy aktualizacji wersji systemu wszystkie kopie stają się nieaktywne
   • nieaktywne kopie starsze niż 10 dni są trwale kasowane przez system
  • w menu "Dzienniki->Lekcje zrealizowane->Przegląd całościowy" uwzględniono dzienniki różne. Rozszerzono również możliwości drukowania takiego przeglądu
  • w imporcie planu lekcji Astar uwzględniono specyficzne przypadki
  • wprowadzono usprawnienia optymalizacyjne w module zastępstw
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • rozbudowano rejestr wycieczek:
   • zrezygnowano z wyboru zespołów na rzecz klas, wraz z możliwością określenia liczby uczestników dla każdej z nich
   • zmianie uległo również pole "ilość dni", które zostało zmienione na "czas trwania", gdzie można wprowadzić słowny zapis, np. "3 dni", "5 godzin" itp.
   • dodatkową możliwością jest podgląd wycieczki bez względu na jej status, podobnie jak generowanie karty wycieczki
   • nauczyciel ma możliwość edycji wycieczki nawet po jej samodzielnemu zatwierdzeniu, lecz do momentu zatwierdzenia przez dyrektora
   • wprowadzono również szereg mniejszych usprawnień, które powinny ułatwić korzystanie z tego modułu
  • udostępnione podstawy programowe:
   • technik spedytor 333108
   • fryzjer 514101
  • w przeglądzie realizacji podstaw programowych dodano podgląd według lekcji z możliwością jego wydruku
  • usprawniono procedurę określania czy dla danego ucznia można założyć nowy arkusz ocen zależnie od lat poprzednich
  • przyspieszono mechanizmy interfejsu wyboru wyjątków planu lekcji
 • Panel nauczyciela

  • zoptymalizowano procedury detekcji i zapisu wymagań podstawy programowej dla konkretnych zajęć podczas dodawania lekcji przez aplikacje mobilne iOS oraz Android
 • Panel rodzica, ucznia, użytkownika zewnętrznego

  • rozbudowano sprawdziany oraz zadania domowe:
   • w głównych interfejsach pozostawiono tylko najbliższe zapisy w kolejności rosnącej (najbliższy sprawdzian/zadanie domowe pierwsze na liście)
   • jako osobne interfejsy udostępniono zapisy archiwalne w kolejności malejącej
 • Panele wszystkich użytkowników

  • w zestawieniach frekwencji dodano kolumnę "ogółem" będącą sumą poszczególnych statusów

Wersja 10.4 - 5 grudnia 2016

 • Panel dyrektora

  • opcja odwoływania lekcji w menu "Dzienniki->Lekcje odwołane, dni wolne" została rozdzielona na 2 osobne czyli odwoływanie lekcji z całych dni oraz odwoływanie pojedynczych lekcji. Opcje te zostały rozbudowane m.in. o możliwość powiadamiania rodziców/uczniów czy odwoływanie pojedynczych lekcji w dziennikach różnych
  • w menu "Dzienniki->Frekwencja->Uczniowie niespełniający obowiązku szkolnego" zmieniono zasadę określania takich uczniów - od teraz wykazywani będą tylko ci, którzy w danym miesiącu kalendarzowym mają nieobecności nieusprawiedliwione na poziomie 50% lub wyższym. Ponadto dołożono informacje o procentowej wartości obecności i nieobecności
  • dodano opcję "Dzienniki->Frekwencja->Obecności spoza zakresu aktywności uczniów w klasach/zespołach" wyświetlającą sytuację, w których dany uczeń ma wpisany jakikolwiek status obecności na lekcji, na której według dat aktywności w klasie/zespole lekcji nie miał prawa być. Sytuacje takie występują najczęściej na skutek nieprawidłowego przypisania uczniów do zespołów lub opóźnienia w wypisaniu ucznia z klasy/zespołu czy szkoły
  • wprowadzono ograniczenie skutkujące tym, że jedynie dyrektorzy mający konto bez określonego podrodzaju będą mogli kasować i edytować uwagi uczniów
  • wprowadzono zmiany w menu "Analizy->Statystyki->Realizacja rozkładów":
   • domyślnie wyświetlane są tylko te, które są aktualnie wykorzystywane, ale za pomocą przycisku operacyjnego można wyświetlić wszystkie
   • realizację rozdzielono na 2 osobne informacje:
    • dla aktualnego roku szkolnego, na podstawie poziomu klasy/zespołu oraz tematów przypisanych do analogicznego poziomu w rozkładzie
    • dla całego cyklu edukacyjnego
  • w module zastępstw dla przycisków umożliwiających kopiowanie lekcji między dniami tygodnia (np. "skopiuj dla wszystkich innych poniedziałków"):
   • usprawniono działanie mechanizmu w przypadku kopiowania lekcji dla wyboru "odwołaj lekcje i zapisz zastępstwo" z uwzględnieniem dat poszczególnych dni. Przykładowo jeżeli zapisujemy w ten sposób lekcje dla poniedziałku 7 listopada 2016, a następnie dokonamy kopiowania to ich odpowiedniki będą miały automatycznie ustawione daty zgodne z kolejnymi poniedziałkami czyli 14 listopada 2016, 21 listopada 2016 itd., oczywiście w okresie na jaki obowiązuje zastępstwo
   • uszczegółowiono etykiety
   • usunięto przyciski w przypadku kiedy zakres zastępstwa nie zawiera powtórzonych danych dni tygodnia
  • mechanizm przydzielania wychowawców dla nowo utworzonych klas/zespołów (np. po imporcie planu lekcji) został rozbudowany o przypisywanie również wychowawców dodatkowych
  • usprawniono opcje zmiany poszczególnych statusów (np. język obcy, zablokowany) w menu "Zasoby->Przedmioty" oraz "Zasoby->Kadra i użytkownicy->Nauczyciele"
  • dokonano reorganizacji menu "Zasoby" przesuwając opcję "Importy" wyżej w hierarchii i dzieląc ją na podelementy. Ponadto import realizacji podstaw programowych z lat poprzednich został rozbudowany uwzględniając tzw. "szare główki"
  • przy generowaniu planu płachty informacja o tym na jakiej zasadzie wyświetlane są lekcje z dzienników różnych została przeniesiona w miejsce bardziej widoczne oraz wyróżniona innym kolorem czcionki
  • "Wydruk ocen cząstkowych z wybranych przedmiotów/obszarów edukacji" dla dzienników różnych został rozszerzony o uczniów nieaktywnych
  • wprowadzono mechanizmy blokujące sytuacje, w których daty aktywności ucznia w klasie/zespole są nielogiczne
  • dodano lekkie, wizualne usprawnienia w formularzu dodawania wycieczki/praktyki oraz menu "Zasoby->Grupy ocen"
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • w przeglądzie realizacji podstaw programowych:
   • wprowadzono podgląd zbiorczy według podstawy programowej
   • umożliwiono podgląd realizacji wg uczniów
   • usprawniono wizualnie statystyki i inne elementy
  • w kartotece ucznia dodano możliwość wpisania dodatkowego znacznika nazwiska i imienia, który będzie wyświetlany w wielu miejscach wraz z imieniem i nazwiskiem ucznia. Znacznik można wykorzystać np. w sytuacji, w której w tej samej klasie (czy nawet szkole) znajduje się inny uczeń o tym samym imieniu i nazwisku
  • Udostępniono rozkłady materiału z wydawnictw:
   • Oxford University Press:
    • Insight
    • New English Plus
    • Oxford Explorers
    • Oxford Solutions
    • Steps Forward
    • Team Up
    • Young Treetops
    • Super Sparks
    • Matura Solutions
    • Oxford Matura Trainer
   • MAC:
    • Moje ćwiczenia
    • Moje ćwiczenia, klasy 1-3 wrz.-grudz
  • udostępniono podstawy programowe:
   • fototechnik 343104
   • technik cyfrowych procesów graficznych 311911
   • monter mechatronik 742114
   • stolarz 752205
   • technik mechatronik 311410
  • raport o niespełnianiu obowiązku szkolnego wysyłany do dyrekcji i wychowawców został zmodyfikowany zgodnie z wcześniej wspomnianymi zmianami w zestawieniu uczniów niespełniających obowiązku szkolnego
  • wdrożono mechanizm wykrywający arkusze ocen, które np. na skutek wykasowania nauczyciela nie są podpięte pod żadną osobę, które ostatnia dokonywała ich zapisu. W takim wypadku system podepnie pod dany arkusz kolejno: aktualnego wychowawcę ucznia lub dyrektora (bez określonego podrodzaju) lub dowolnego nauczyciela. Mechanizm rozwiąże również problemy, które mogłyby pojawić się po imporcie arkuszy z lat poprzednich jeżeli wcześniej wykasowano zbyt dużo użytkowników
  • w przeglądzie obecności klas młodszych/dzienników różnych rozbudowane informacje wyświetlane w dymku po najechaniu kursorem myszy na daną lekcję w nagłówku tabeli
  • w konfliktach lekcji dodano więcej szczegółów w przypadku lekcji zapisanych przez moduł zastępstw
  • w wielu miejscach systemu poza czasem wpisania lekcji dodano czas uruchomienia lekcji przez nauczyciela. Czasy te mogą się różnić np. w przypadku lekcji zapisanych w module zastępstw czy wycieczek/praktyk
  • w wydrukach dzienników zawierających informacje o programach nauczania oraz podręcznikach uwzględniono plan lekcji
  • w kartotekach uczniów zrezygnowano ze stosowania określenia "Nieaktywny od" na rzecz "Aktywny do" w odniesieniu do dat aktywności uczniów w klasach i zespołach. Należy zwrócić uwagę na owe nazewnictwo podczas modyfikowania wspomnianych dat ponieważ np. dotychczasowa data "nieaktywny od" 2016-11-20 oznacza datę "aktywny do" 2016-11-19
  • ulepszono wydruk dla zbiorowego generowania kont dostępowych
 • Panel nauczyciela

  • w menu "Tematy":
   • zmieniono nagłówek "Tematy zrealizowane" na "Realizacja tematów"
   • uwzględniono również dzienniki różne
   • w numerach startowych lekcji również uwzględniono dzienniki różne
  • usprawniono działanie opcji ręcznego usprawiedliwiania nieobecności przez wychowawcę w przypadku dzienników różnych oraz uczniów, którzy w danej klasie są nieaktywni, bo np. zmienili klasę lub nawet szkołę
  • w menu "Lekcje" dodano przycisk "Zestawienia lekcji" uruchamiający zestawienie lekcji wg sal wraz z możliwością uruchomienia zestawienia lekcji wg dodatkowych znaczników. Oba zestawienia dotyczą tylko lekcji, które dany nauczyciel wprowadził
  • w oknie wprowadzania lekcji poza planem w dziennikach różnych ulepszono działanie pól służących do wprowadzania zakresu godzin danej lekcji
  • w zakresie edycji tematów dla blokowych rozkładów materiału:
   • do edycji kręgu tematycznego dodano przycisk "Zapisz". Operacja zapisu dokonuje się w momencie dezaktywacji pola tekstowego, czyli w momencie kliknięcia poza pole tekstowe lub po kliknięciu w przycisk "Zapisz". Dodatkowo zapis możliwy jest poprzez naciśnięcie klawisza "enter"
   • zapis tematu odbywa się po naciśnięciu w klawisza "enter", w momencie gdy pole edycji tematu dnia jest aktywne lub po kliknięciu w przycisk "Zapisz", który znajduje się pod polem tekstowym
   • zmieniono nazwę przycisku "Dodaj temat do kręgu tematycznego" na "Dodaj temat dnia do kręgu tematycznego", by dokładniej wskazać funkcję przycisku
   • przycisk "Dodaj temat dnia do kręgu tematycznego" przeniesiono na lewą stronę ekranu, by móc łatwiej rozróżnić ten przycisk od przycisku "Dodaj krąg tematyczny do poziomu/klasy x"
  • dla edycji rozkładu materiału:
   • zmodyfikowano algorytm przepisywania tematów przy edycji etapu edukacyjnego lub typu szkoły. W przypadku tematów na wyłącznie jednym poziomie, po modyfikacji pozostaną one na tym samym miejscu, jeśli poziom ten mieści się w nowym zakresie poziomów lub zostaną odpowiednio dopasowane do nowych poziomów
   • dla programu nauczania oraz uwag do tego programu zwiększono dopuszczalny limit wprowadzanych znaków do 500
  • został wprowadzony komunikat informacyjny po wczytaniu podstawy programowej z bazy podstaw oficjalnych, aby uświadomić, że ta wybrana podstawa programowa została prawidłowo wczytana i można ją od razu wykorzystać w rozkładzie materiału
  • po wejściu do danego rozkładu materiału i wybraniu opcji "Wczytaj tematy z bazy" wprowadzono możliwość wyboru na jaki poziom aktualnego rozkładu materiału mają zostać wczytane tematy z udostępnionego rozkładu materiału. Opcja może być bardzo przydatna w sytuacji, gdy rozkład materiału, z którego chcemy skorzystać, ma przygotowane tematy na klasę 3, a my chcemy realizować je w klasie 2
  • podczas edycji tematów rozkładu dodano możliwość oznaczenia wszystkich tematów z wybranego poziomu i klasy/zespołu jako zrealizowane lub niezrealizowane
  • w formularzu edycji danych rozkładu materiału wprowadzono zależność listy wyświetlanych podstaw programowych od wyboru etapu edukacyjnego. W sytuacji, w której aktualnie wybrana podstawa programowa nie ma tego samego etapu edukacyjnego co rozkład - nadal będzie można na nim pracować
  • przy zapisie tematu lekcji dla przedmiotów blokowych w dziennikach różnych dodano ostrzeżenie jeżeli podano tylko jedną z wartości dla kręgu tematycznego i tematu dnia. Aby dane zostały zapisane należy podać obie te informacje lub żadną z nich jeżeli nie dotyczą one danej lekcji
  • wprowadzono drobne usprawnienia w formularza zapisu w rejestrze wycieczek
 • Panel rodzica, ucznia, użytkownika zewnętrznego

  • w menu "Sprawdziany":
   • wprowadzono wyświetlanie wszystkich sprawdzianów z wyszarzeniem tych za dni poprzednie
   • naniesiono zmiany wizualne interfejsu
  • zadania domowe na dni poprzednie również zostały wyszarzone
 • Panele wszystkich użytkowników

  • zmieniono zasadę działania przycisków zmiany zaznaczeń osób na listach odbiorców podczas pisania wiadomości, mając na uwadze sytuacje, w których dany użytkownik występuje na danej liście wielokrotnie lub występuje na kilku listach
  • wprowadzono usprawnienia w zakresie kolejkowania wiadomości e-mail
  • uruchomiono mechanizm wyłapujący użytkowników z prawdopodobnie źle wprowadzonym adresem e-mail i powiadamiający takie osoby o tym fakcie przez wewnętrzny moduł wiadomości

Wersja 10.3 - 21 października 2016

 • Panel dyrektora

  • dodano opcję Zasoby->Pozostałe->Importy->Import realizacji lekcji, która pozwala na wczytanie zrealizowanych w zeszłym roku szkolnym lekcji, wraz z informacjami o podstawie programowej, a także nauczycielach prowadzących lekcje. Po przeprowadzeniu importu pojawi się możliwość przeglądania realizacji podstaw programowych w menu "Dzienniki->Rozkłady->Przegląd realizacji podstaw progr.". Ów przegląd pozwala na kompleksową weryfikację realizacji podstaw programowych, zarówno w pojedynczych przedmiotach jak i w przypadku podstaw programowych realizowanych przez kilku nauczycieli na kilku różnych przedmiotach
  • zmieniono zachowanie systemu w momencie kasowania użytkownika tzn. podczas kasowania nauczyciela, ktory wczytał podstawę programową oficjalną lub był wlascicielem podstawy nieoficjalnej - nie dochodzi do wykasowania tych podstaw. W ten sposób podstawy nieoficjalne, które nie mają właściciela zostają w systemie po to by można było je skopiować i z nich skorzystać lub po prostu dlatego, iż mają powiązanie z lekcjami zrealizowanymi w bieżącym roku szkolnym lub w latach ubiegłych
  • dodano nowy typ szkoły - szkoła języków obcych wraz z zakresem poziomow 1-1
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • dla punktowych systemów oceniania zachowania wprowadzono automatyczne przeliczanie punktów wynikających z uwag i zapisywanie ich jako oceny zachowania, tuż po wpisaniu uwagi, a nie z pewnym opóźnieniem czasowym
  • w wydrukach dzienników "Kontakty z rodzicami i opiekunami" wprowadzono usprawnienia uwzględniające specyficzne przypadki
  • w wydruku dziennika indywidualnego nauczania "Dane ucznia" przywrócono informacje o telefonach kontaktowych
  • W innych wydrukach dzienników różnych, dla wydruku "Raport nieobecności" została dołożona legenda oznaczeń
 • Panel nauczyciela

  • rozbudowano przegląd realizacji podstaw programowych, pozwalając na kompleksową weryfikację realizacji podstaw programowych w klasach z przedmiotów, dla których dany nauczyciel prowadzi zajęcia z uwzględnieniem lat poprzednich
  • na liście rozkładów podczas wczytywania z bazy, te które zostaly udostępnione oficjalnie przez wydawnictwa oznaczono pionowym, niebieskim paskiem po lewej stronie danej pozycji
 • Panele wszystkich użytkowników

  • na etapie wyboru odbiorców wiadomości usprawniono dopasowywanie użytkowników do zdefiniowanych w kalendarzach klasowych trójek klasowych rodziców i uczniów

Wersja 10.2 - 28 września 2016

 • Panel dyrektora

  • w wydruku płachty planu lekcji:
   • dla planów nauczycieli uwzględniono lekcje z dzienników różnych, w których dany nauczyciel został zapisany jako dodatkowy
   • dla planów klas uwzględniono lekcje z dzienników różnych
   • w obu przypadkach widoczność dzienników różnych jest uzależniona od wyboru w opcji "Dzienniki różne" oraz godzin zapisanych w planie lekcji danego dziennika, które aby były widoczne powinny pokrywać się z godzinami ze słownika godzin lekcji (początek oraz koniec danej lekcji)
   • ponadto wprowadzono dodatkowe usprawnienia uwzględniające specyficzne przypadki
  • po wejściu w klasę/zespół w menu "Zasoby->Klasy i zespoły" dodano przycisk Powiązane dzienniki różne jeżeli takowe są w systemie
  • usprawniono zestawienie lekcji wg znaczników
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • podczas dodawania nowego ucznia do systemu (panel dyrektora) oraz edycji kartoteki ucznia (dyrektor, wychowawca) dodano możliwość podania uczniowi numeru dokumentu tożsamości innego niż numer PESEL
  • w przypadku uczniów, którzy nie mają zapisanego arkusza ocen wprowadzono blokadę zapisu nowego arkusza jeżeli ten sam uczeń identyfikowany po numerze pesel ma zapisany arkusz w jakimkolwiek archiwalnym dzienniku tej samej placówki z uwzględnieniem zespołów szkół
  • w kartotece ucznia w sekcji "Konta powiązane z uczniem" dodano informacje o dacie założenia danego konta
  • pozwolono na oznaczenie dziennika zajęć praktycznych jako dziennik główny
  • usprawniono wyświetlanie listy w rejestrze wycieczek
 • Panel nauczyciela

  • pedagogom szkolnym i psychologom udostępniono zaawansowaną wyszukiwarkę uczniów w menu "Uczniowie"
  • usprawniono wczytywanie tematów z rozkładu na etapie prowadzenia lekcji, po wejściu w temat lekcji, dla sytuacji, w których poziom klasy/zespołu, dla którego uruchomiono lekcję nie jest liczbą lub nie jest zgodny z zakresem poziomów przypisanego rozkładu
  • w imporcie tematu rozkładu z pliku xls:
   • uwzględniono sytuacje, w których poziom klas zapisano liczbą rzymską
   • wprowadzono inne usprawnienia uwzględniające nietypowe przypadki np. blokada duplikowania kręgów tematycznych przy niehierarchicznej kolejności
 • Panel rodzica, ucznia, użytkownika zewnętrznego

  • w mobilnej wersji systemu on-line zaimplementowano bardziej rozbudowany edytor wprowadzanej treści nowej wiadomości
 • Panele wszystkich użytkowników

  • w przypadku korzystania z urządzeń mobilnych dodano sygnalizowanie ikonką miejsc z numerami telefonu, w których można kliknąć i uruchomić opcję dzwonienia

Wersja 10.1 - 8 września 2016

 • Panel dyrektora

  • w imporcie z programu OSON na etapie wyboru klas dodano opcję pozwalającą zdecydować czy operacja ma wykreślić uczniów, których dane zawarte są w dzienniku, ale nie znajdują się w importowanych zasobach
  • na etapie zapisu zastępstw zrezygnowano z wyświetlania użytkowników zablokowanych
  • dodano opcję Dzienniki->Frekwencja->Raport obecności uczniów o godzinie, która pozwala na sprawdzenie jakie lekcje zostały zrealizowane w danym dniu o danej godzinie wraz z informacją o frekwencji i np. spisem uczniów nieobecnych
  • wprowadzono możliwość samodzielnego odblokowywania zamkniętego planu lekcji
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • udostępniono następujące podstawy programowe:
   • kształcenie ogólne dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym
   • cukiernik 751201
   • kelner 513101
   • kucharz 512001
   • piekarz 751204
   • wędliniarz 751107
   • technik ekonomista 331403
   • technik hotelarstwa 422402
   • technik obsługi turystycznej 422103
   • technik technologii żywności 314403
   • technik żywienia i usług gastronomicznych 343404
   Aby wczytać podstawę do systemu należy z poziomu nauczyciela skorzystać z opcji "Tematy->Podstawy programowe->Wczytaj z bazy". Szczegółowa instrukcja dla operacji znajduje się w menu "(Pomoc lub Instrukcje->Instrukcja mobiDziennika on-line)->Tematy lekcji->Rozkłady materiału->Importowanie tematów->Importowanie tematów blokowych z xls"
  • udostępniono rozkłady materiału z wydawnictwa WSiP: "Ćwiczenia z pomysłem" i "Tropiciele" (poziom I-II)
  • do dzienników różnych dodano Dziennik zajęć praktycznych
  • Dziennik zajęć i czynności dodatkowych nauczyciela został zmieniony na Dziennik innych zajęć i czynności nauczyciela
 • Panel nauczyciela

  • dla blokowych rozkładów materiału udostępniono możliwość importu z pliku xls: kręgów tematycznych, tematów dnia, treści zajęć, materiałów dydaktycznych oraz wymagań szczegółowych powiązanych z danym tematem dnia. Aby uruchomić operację należy wejść w "Tematy->Rozkłady materiału->Wybór rozkładu blokowego->Import z xls".
 • Panele wszystkich użytkowników

  • w module wiadomości, na listach odbiorców przestano wyświetlać użytkowników oznaczonych jako zablokowani

Wersja 10.0 - 1 września 2016

 • Panel dyrektora

  • wprowadzono zestawienie uczniów niespełniających obowiązku szkolnego czyli takich, których frekwencja za dany miesiąc jest niższa niż 50%. Opcję można znaleźć w menu Dzienniki->Frekwencja->Uczniowie niespełn.obowiązku szk.
  • udostępniono funkcję pozwalającą na sprawdzenie frekwencji klas w poszczególnych miesiącach roku szkolnego w menu Dzienniki->Frekwencja->Frekwencja klas
  • dodano opcję Dzienniki->Oceny->Przegląd ocen nauczycieli
  • w menu Zasoby->Słowniki dodano słownik znaczników lekcji, który będą mogli wykorzystać nauczyciele do oznaczania poszczególnych lekcji wybranymi znacznikami np. lekcja w terenie, lekcja prowadzona dwujęzycznie. Domyślny słownik jest pusty
  • pojawiły się dwa nowe zestawienia lekcji - wg sal i wg znaczników, dzięki którym można przeglądać lekcje, które były zrealizowane w poszczególnych salach i z wykorzystaniem poszczególnych znaczników, z dodatkową możliwością grupowania danych wg nauczycieli, zespołów i przedmiotów. Opcje dostępne są w menu "Analizy->Zestawienia lekcji"
  • dla punktowego systemu oceniania w wydruku dziennika klas starszych "Oceny osiągnięć edukacyjnych, oceny opisowe" dodano kolumnę z roczną sumą punktów: uzyskaną przez ucznia oraz maksymalną możliwą do uzyskania
  • w interfejsie przeglądu arkusza ocen danego ucznia, na samym dole dodano historię jego modyfikacji
  • w menu Dzienniki->Wydruki, eksporty, ankiety i testy->Inne wydruki i eksporty:
   • dodano wydruk Uczniowie z rocznymi ocenami nagannymi i niedostatecznymi
   • w zestawieniu ocen śródrocznych/rocznych (bądź innych jeśli szkoła ma więcej niż 2 okresy) CSV dodano pesel ucznia
  • rozbudowano opcję konfiguracyjną "Komunikacja z nauczycielami" umożliwiając wybór opcji pozwalającej na kontakt tylko z wychowawcami
  • w konfiguracji dla wybranej szkoły dodano kolejną linię dla pozycji oznaczającej imię szkoły
  • wprowadzono narzędzie Zasoby->Pozostałe->Narzędzia->Kopiowanie rozkładów materiału, którą należy wykorzystywać w sytuacji kiedy zmienia się nauczyciel przedmiotu
  • w menu Zasoby->Kadra i użytkownicy->Nauczyciele oddzielono nauczycieli nieaktywnych (zablokowanych) od pozostałych
  • usprawniono operacje dodawania i edycji szkół
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • dzienniki lekcyjne klas 1-3 szkoły podstawowej, dzienniki zajęć przedszkola i pozostałe dzienniki różne zostały dostosowane do rozbudowanej koncepcji rozkładów materiału wraz z podstawami programowymi, podręcznikami, monitoringiem realizacji podstawy, która od roku szkolnego 2015/2016 funkcjonowała w mobiDzienniku tylko dla klas starszych. Szczegóły zostały opisane w menu Instrukcje->Instrukcja mobiDziennika on-line
  • wprowadzono raport o niespełnianiu obowiązku szkolnego, który jest wysyłany 1-go dnia po każdym miesiącu nauki. Otrzymują go dyrektorzy, pedagodzy i wychowawcy uczniów niespełniających obowiązku szkolnego czyli takich, którzy za ubiegły miesiąc mieli frekwencję poniżej 50%
  • w menu "Kalendarz" utworzono rejestr wycieczek, w którym zasada działania wygląda następująco:
   • nauczyciel wprowadza wycieczkę podając m.in. cel i założenia, termin, kierownika (zazwyczaj będzie to on sam), klasy, opiekunów
   • dodatkowo nauczyciel może zdecydować czy informacja o wycieczce ma być widoczna w kalendarzu klasowym oraz wydruku dziennika. Poprzedni sposób zapisu wycieczek w kalendarzach klasowych został wycofany
   • jeżeli jest taka potrzeba - nauczyciel/kierownik wycieczki dokonuje modyfikacji wycieczki
   • jeśli dokumentacja jest kompletna - nauczyciel zatwierdza wycieczkę, dzięki czemu będzie mógł wygenerować kartę wycieczki w formacie pdf
   • dyrektor widzi, że nauczyciel zatwierdził wycieczkę więc generuje kartę wycieczki celem jej weryfikacji
   • jeżeli wszystko jest w porządku - dyrektor również zatwierdza wycieczkę. Jeżeli nauczyciel musi wprowadzić poprawki - dyrektor anuluje zatwierdzenie wycieczki, pozwalając nauczycielowi na dokonanie modyfikacji w jej obrębie
  • utworzono rejestr godzin przyprowadzania i odbierania uczniów z przedszkola z podziałem na okresy, który można wprowadzać:
   • z poziomu dyrektora: Zasoby->Klasy i zespoły->Wybór klasy->Przycisk "Godziny przypr. i odbier."
   • z poziomu wychowawcy: Uczniowie->Obok klasy przycisk "Godziny przyprowadzania i odbierania"
   • z poziomu dyrektora i wychowawcy: podczas standardowej edycji kartoteki pojedynczego ucznia
  • w dzienniku zajęć przedszkola dodano wydruki:
   • Przeprowadzone kontrole i obserwacje
   • Godziny przyprowadzania i odbierania z przedszkola
  • dla arkuszy sprawozdawczych dodano możliwość generowania w formacie docx i odt. Niezależnie nadal dostępny jest dotychczasowy format pdf
  • w wydrukach dziennika klas starszych "Zestawienie ocen śródrocznych", "Zestawienie ocen rocznych" i pozostałych z numerem "15x" zwiększono liczbę znaków kolumn przeznaczonych na nazwę przedmiotu
  • w wydruku dziennika lekcyjnego klas 1-3 szkoły podstawowej usprawniono wydruk "Wykaz uczęszczania uczniów na zajęcia edukacyjne [tygodniowy]"
  • eksport planu lekcji do html został wzbogacony o opcję generowania planów obowiązujących dla konkretnej daty. Ponadto zmodyfikowano wyeksportowany plan o responsywny układ, przyjemniejsze animacje oraz kilka mniejszych udogodnień
  • w przeglądach ocen dodano informacje o nauczycielach uczących w wybranej klasie/zespole/dzienniku różnym na podstawie planu lekcji
  • przeniesiono funkcję zbiorowej zmiany dat aktywności uczniów w klasie/zespole do osobnego ekranu. Przycisk prowadzący do tej funkcji znajduje się w zarządzaniu klasą/zespołem i jest opisany jako "Zmiana dat aktywności"
  • usprawniono interfejsy tworzenia oraz przeglądu dzienników różnych; ponadto wprowadzono blokadę ustawienia dziennika różnego jako główny zależnie od wybranego rodzaju
  • ulepszono mechanizm przełączania się między uczniami przyciskami "Poprzedni uczeń, Następny uczeń"
 • Panel nauczyciela

  • wprowadzono automatyczne zatwierdzanie usprawiedliwień wysłanych przez rodzica jeżeli wychowawca ręcznie usprawiedliwi wszystkie nieobecności powiązane z danym usprawiedliwieniem
  • na etapie prowadzenia lekcji dodano przycisk "Opcje lekcji" pozwalający na:
   • przypisanie sali
   • przypisanie dodatkowych nauczycieli
   • przypisanie dodatkowych oznaczeń jeśli zdefiniowano je w panelu dyrektora
  • podczas wystawiania oceny rocznej spoza lekcji/szkoły dla klasy oznaczonej jako końcowa dodano możliwość oznaczenia jej jako "ocena końcowa z lat poprzednich"
  • zasada sumowania punktów rocznych w lekcji została zmieniona tzn. nie jest brany pod uwagę zespół bądź klasa, dla której została uruchomiona lekcja, a jedynie przedmiot. Ma to znaczenie w przypadkach, w których dany przedmiot w klasie odbywa się z jakimś podziałem na zespoły
  • wprowadzono mechanizm automatycznego uzupełniania numerów startowych lekcji na podstawie dziennika z roku poprzedniego
 • Panele wszystkich użytkowników

  • w przeglądzie ocen i frekwencji ucznia dla dyrektora i nauczyciela oraz w przeglądzie ocen dla rodzica, ucznia, użytkownika zewnętrznego, w przypadku punktowego systemu oceniania dodano całoroczne podsumowania punktacji z danego przedmiotu

Wersja 9.18 - 24 maja 2016

 • Panel dyrektora

  • dodano opcję Zasoby->Pozostałe->Importy->Import ocen z lat poprzednich, którą może samodzielnie uruchomić dyrektor bądź administrator szkolny w dowolnym czasie. Po uruchomieniu opcji można zdecydować dla jakich klas spośród tych oznaczonych jako końcowe operacja ma zostać zrealizowana oraz w dalszej kolejności dla jakich przedmiotów. Szczegółowe informacje związane z opcją są dostępne po jej uruchomieniu
  • w wydrukach dzienników klas starszych wprowadzono możliwość wygenerowania wybranego, pojedynczego wydruku zbiorczo dla wszystkich klas. Opcja dostępna jest w menu Dzienniki->Wydruki...->Wydruki zbiorcze klas
  • podczas kasowania zastępstwa dodano możliwość zdecydowania:
   • czy mają zostać wysłane powiadomienia o anulowaniu zastępstwa do powiązanych z nim użytkowników
   • do jakiego rodzaju użytkowników powiadomienie powinno zostać wysłane
   • w jaki sposób mają zostać wysłane tzn. przez pocztę e-mail czy wewnątrz mobiDziennika przez moduł wiadomości
  • w menu Dzienniki->Lekcje odwołane, dni wolne:
   • dodano informacje o czasie pierwszego wpisu
   • wprowadzono możliwość sortowania listy klikając w wybrany nagłówek
  • w menu "Zasoby->Uczniowie" dodano przycisk pozwalający na bezpośrednie przejście do listy uczniów z zapisanymi formami pomocy
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • w wydruku dziennika klas starszych "Oceny osiągnięć edukacyjnych, oceny opisowe" ulepszono sposób wyświetlania nagłówków kolumn dla ocen przewidywanych i okresowych
  • w wydrukach dziennika lekcyjnego dla klas 1-3 szkoły podstawowej:
   • został usunięty wydruk "Wykaz uczęszczania uczniów na zajęcia edukacyjne [miesięczny]"
   • dla wydruku "Osiągnięcia i postępy uczniów" zrezygnowano z uwzględniania przedmiotów, z których zrealizowano lekcje w ramach danego dziennika, ale nie uwzględniono ich w jego planie lekcji
  • w wydrukach dziennika zajęć specjalistycznych "Strona tytułowa" oraz "Diagnoza, program terapii, analiza postępów, wnioski i zalecenia do dalszej pracy" wykazywani obecnie będą jedynie specjaliści ujęci w planie lekcji danego dziennika
  • w dzienniku zajęć pedagoga dodano liczbę porządkową dla:
   • wydruku "Wykaz uczniów zakwalifikowanych do różnych form pomocy"
   • przeglądu wszystkich uczniów z formami pomocy
 • Panel nauczyciela

  • wprowadzono możliwość zatwierdzania usprawiedliwień z odmową usprawiedliwienia poszczególnych nieobecności. W przypadku odmowy wychowawca zobowiązany jest podać jej powód. W momencie zatwierdzania usprawiedliwienia, w którym znalazła się odmowa rodzic otrzymuje odpowiednią wiadomość z jej szczegółami
 • Panel rodzica, ucznia, użytkownika zewnętrznego

  • wychowawcom wprowadzono możliwość odmowy usprawiedliwiania poszczególnych nieobecności. W takiej sytuacji rodzic otrzyma wiadomość zawierającą szczegóły odmowy. Również w menu "Obecności->Usprawiedliwienia->Wybrane usprawiedliwienie" będzie widoczny powód odmowy usprawiedliwienia poszczególnych nieobecności
  • dla kont uczniów zablokowano opcję scalania kont
 • Panele wszystkich użytkowników

  • dla grup ocen opisowych oraz ocen, które z nich wynikają wprowadzono ich dodatkowe oznaczenie z wykorzystaniem kursywy

Wersja 9.17 - 21 kwietnia 2016

 • Panel dyrektora

  • w konfiguracji dodano opcję "Widok średniej arytmetycznej ze średnich ważonych za poszczególne okresy". Po jej włączeniu taka średnia będzie widoczna:
   • w panelu rodzica w menu "Oceny"
   • w panelu dyrektora i nauczyciela w przeglądzie ocen oraz ocenach i frekwencji ucznia
   • w panelu nauczyciela podczas wystawiania ocen śródrocznych i rocznych
   Opcja domyślnie jest wyłączona i nie dotyczy dzienników z punktowym systemem oceniania
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • wprowadzono zmiany w zakresie podstaw programowych:
   • zmodyfikowano ich strukturę - od teraz wszystkie podstawy programowe znajdujące się w dzienniku są dostępne do wglądu dla każdego nauczyciela oraz dyrektora. Podstawy programowe, które są oficjalne zostały scalone, by wielu nauczycieli mogło jednocześnie korzystać z tej samej podstawy programowej
   • nauczyciel może skasować tylko własne podstawy nieoficjalne oraz podstawy oficjalne. Warunkiem usunięcia podstawy jest to, że nie jest ona przypisana do żadnego rozkładu oraz nie jest wykorzystana w żadnej lekcji
   • edycja podstawy jest możliwa tylko w przypadku podstawy programowej nieoficjalnej oraz gdy nauczyciel jest jej właścicielem
   • każdą podstawę można za pomocą jednego przycisku skopiować, by móc stworzyć podstawę programową w oparciu o inną. Należy pamiętać, że każda kopia podstawy programowej jest nieoficjalna, bez względu na to czy wprowadzano w niej zmiany od momentu skopiowania
   • oficjalne podstawy programowe zawarte w udostępnionych rozkładach materiału zostały scalone, w celu optymalizacji systemu
   • w panelu dyrektora wprowadzono opcję Dzienniki->Rozkłady->Podstawy programowe gdzie można przeglądać i kasować podstawy programowe
   • w panelu nauczyciela w przeglądzie podstaw programowych wprowadzono rozdzielenie na podstawy wykorzystywane w rozkładach materiałów zalogowanego nauczyciela oraz na pozostałe wczytane do dziennika
  • w arkuszach ocen dodano opcję wczytania przedmiotów oraz ocen uzupełnionych i zatwierdzonych na świadectwo
  • rozbudowano generowanie list osób. Oprócz wyświetlania uczniów z konkretnej klasy/zespołu, można wyświetlić uczniów ze wszystkich klas lub z konkretnej szkoły. Wprowadzono również przyciski pozwalające na wybranie wszystkich uczniów z listy lub uczniów o danej płci
  • w dzienniku zajęć świetlicy szkolnej usprawniono wydruk "Wykaz uczęszczania dzieci na zajęcia w świetlicy i tematyka realizowanych zajęć"
 • Panel nauczyciela

  • w uruchomionej lekcji jeżeli uczeń ma wpisany status obecny zwolniony to w dymku informacyjnym dodano informacje o czasie wpisania zwolnienia jeśli faktycznie zostało ono wystawione
 • Panele wszystkich użytkowników

  • usprawniono działanie planów lekcji, by lekcje w dzielonych blokach znajdowały się w tej samej kolejności we wszystkich interfejsach systemu, które związane są z planem lekcji

Wersja 9.16 - 29 marca 2016

 • Panel dyrektora

  • w module zastępstw wprowadzono oznaczenia przy wyborze osoby zastępującej:
   • żółtym tłem - nauczycieli uczących w danej klasie/klasach
   • niebieskim kolorem - nauczycieli uczących danego przedmiotu w szkole
  • w konfiguracji dodano opcję Kolejność ocen ze słownika przy zbiorczym wpisywaniu ocen. Domyślnie jest ona ustawiona jako malejąca - tak jak dotychczas
  • w zestawieniu lekcji nieuruchomionych dodano możliwość wydruku w dwóch wariantach:
   • wszystkie lekcje w jednej tabeli
   • lekcje w tabelach pogrupowanych według nauczycieli z podziałami stron
  • w tygodniowym przeglądzie lekcji w klasach, gdy wybrany zostanie zakres dat spośród dodatkowych opcji filtrowania to wyświetlone zostaną tylko dni, w których zostały wprowadzone jakiekolwiek lekcje
  • podczas dodawania i edycji klasy bądź zespołu dodano mechanizm automatycznie informujący o podaniu nieunikalnej pełnej nazwy, na którą składa się poziom oraz nazwa
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • w przeglądzie realizacji podstawy programowej wprowadzono możliwość wyboru zakresu dat
  • wprowadzono możliwość wydrukowania wszystkich protokołów w dwóch wariantach:
   • każdy protokół jako osobna strona
   • protokoły jeden pod drugim
  • w analizie czasu pracy (panel dyrektora: "Analizy->Czas pracy nauczycieli", panel nauczyciela: "Lekcje->Czas pracy") dodano:
   • możliwość wyboru określonych przedmiotów
   • możliwość pogrupowania zestawiania również po przedmiotach
  • w wydrukach list osób dodano możliwość wyboru rodzaju sortowania uczniów na wygenerowanej liście:
   • według nazewnictw klas
   • według nazwisk i imion uczniów
  • ulepszono opcję czyszczenia zapisów podczas wprowadzania planu lekcji uwzględniając dodatkowych nauczycieli oraz wyjątki
 • Panel rodzica, ucznia i użytkownika zewnętrznego

  • wprowadzono rozbudowaną możliwość wydrukowania wpisów kalendarza klasowego i szkolnego
 • Panele wszystkich użytkowników

  • dla uczniów mających wystawioną ocenę jednocześnie z religii oraz etyki zmodyfikowano sposób liczenia średnich
  • wprowadzono ulepszenia wizualne, dla niektórych komponentów systemu jak np. kalendarze pozwalające na wybór dat czy listy wielokrotnego wyboru

Wersja 9.15 - 16 marca 2016

 • Panel dyrektora

  • dodano nową opcję Analizy->Zestawienia lekcji->Zestawienie lekcji nieuruchomionych. Przy każdym wariancie/typie zestawiania oraz dodatkowych opcjach filtrowania umieszczono ikony informacyjne pozwalające na pełne zrozumienie funkcjonowania opcji
  • w menu "Dzienniki->Oceny->Przegląd ocen" dla ocen przewidywanych, śródrocznych i rocznych po najechaniu kursorem dodano informację o lekcji, na której dana ocena została wpisana. Jeśli przy danej ocenie informacja nie jest widoczna, oznacza to że została ona wpisana poza lekcją lub w dzienniku różnym
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • dodano informację o realizacji tematów dnia dla rozkładów blokowych:
   • w podglądzie rozkładu dla dyrektora
   • w podglądzie oraz edycji rozkładu dla nauczyciela z możliwością zaznaczania/odznaczania realizacji
   • w uruchomionej lekcji podczas wpisywania tematu przez nauczyciela
  • globalnie udostępniono wybrane podstawy programowe dla szkół artystycznych
  • umożliwiono wprowadzanie podręczników dla klas I-III szkoły podstawowej
 • Panel nauczyciela

  • w uruchomionej lekcji dla ocen przewidywanych, śródrocznych i rocznych po najechaniu kursorem dodano informację o lekcji, na której dana ocena została wpisana. Jeśli przy danej ocenie informacja nie jest widoczna, oznacza to że została ona wpisana poza lekcją lub w dzienniku różnym
  • w menu "Mój profil" dodano możliwość indywidualnego ustawienia strony startowej czyli miejsca w systemie, które zostanie wyświetlone użytkownikowi po zalogowaniu
  • w zakresie odwoływania lekcji:
   • usunięto przycisk "odwołaj" z lekcji uruchomionej w dzienniku różnym, jednocześnie dodając taki sam przycisk na liście lekcji po wyborze przedmiotu
   • kliknięcie w przycisk spowoduje przeniesienie do opcji Lekcje->Odwołaj
   • w tej właśnie opcji zostały uwzględnione lekcje z dzienników różnych. Dodano również domyślny wybór zakresu dat na dzień aktualny

Wersja 9.14 - 4 marca 2016

 • Panel dyrektora

  • w słowniku ocen dodano opcję pozwalającą określić czy dana ocena może być wykorzystywana podczas wpisywania ocen przewidywanych śródrocznych i śródrocznych. W przypadku ocen przewidywanych rocznych i rocznych zawszę będą dostępne tylko oceny ZW, NK, 1, 2, 3, 4, 5 oraz 6
  • wszystkim dyrektorom/administratorom, którzy kiedykolwiek zapisali zastępstwo wraz z wysyłką powiadomień przez moduł wiadomości stworzono folder "Powiadomienia o zastępstwach", do którego przypisano wysłane powiadomienia. Wszystkie nowo wysyłane powiadomienia o zastępstwach w momencie ich zapisu również będą automatycznie przydzielane do tego folderu
  • w kartotece ucznia dodano przycisk pozwalający na bezpośrednie przejście do jego zachowania/uwag
  • wprowadzono nowy typ szkoły "Sześcioletnia szkoła artystyczna" oraz etap edukacji "III-IV"
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • na etapie edycji planu dzienników lekcyjnych dla klas 1-3 szkoły podstawowej wprowadzono blokadę nie pozwalającą na ustawienie tematów blokowych w przypadku przedmiotów oznaczonych:
   • jako religia/etyka
   • w klasie dziennika jako dodatkowe
   • jako język obcy
  • w dzienniku zajęć świetlicy wprowadzono usprawnienia wydruku "Wykaz uczęszczania dzieci na zajęcia w świetlicy i tematyka realizowanych zajęć"
  • przy generowaniu list osób w przypadku wyboru adresu e-mail ucznia będzie on pobierany z kartoteki ucznia, a jeśli tam nie został wprowadzony to z konta dostępowego
  • przy zbiorczym generowaniu kont dostępowych uczniów wprowadzono wykorzystanie adresu e-mail wprowadzonego w kartotece ucznia
 • Panel nauczyciela

  • wprowadzono mechanizm kasowania diagnozy specjalisty w momencie próby zapisu pustych informacji uczniowi, któremu wcześniej dany specjalista diagnozę już zapisał
 • Panel rodzica, ucznia i użytkownika zewnętrznego

  • w module wiadomości dodano informacje jakich przedmiotów uczą poszczególni nauczyciele moje dzieci (lub mnie samego w przypadku konta ucznia)
 • Panele wszystkich użytkowników

  • wprowadzono możliwość załączania plików o rozszerzeniu .dotx

Wersja 9.13 - 23 lutego 2016

 • Panel dyrektora

  • do zaawansowanej wyszukiwarki uczniów dodano możliwość wyszukiwania po adresach e-mail rodziców/opiekunów oraz adresie e-mail ucznia
  • do generowania planu płachty dodano możliwość wyboru dzienników różnych wyłącznie lekcyjnych dla klas 1-3 szkoły podstawowej oznaczonych jako główne lub wszystkich dzienników
  • w powiadomieniach o zastępstwie dodano informacje o typie, który jest wybierany dla danej lekcji ze słownika nadgodzin. Będzie on widoczny tylko dla nauczyciela, któremu zapisano daną lekcję
  • w menu "Zasoby->Uczniowie" dodano przycisk pozwalający na przejście do uczniów z zapisaną diagnozą specjalisty
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • do kartoteki ucznia dodano możliwość zapis adresu e-mail ucznia niezależnie od adresu określonego przy jego koncie dostępowym
  • podgląd informacji specjalistów został wzbogacony o możliwość zobaczenia wszystkich diagnoz jednocześnie
  • w wydrukach dziennika klas 1-3 szkoły podstawowej:
   • "Wykaz uczęszczania uczniów na zajęcia edukacyjne [tygodniowy]" - wprowadzono usprawnienie dla przypadków lekcji zrealizowanych w tym samym czasie
   • "Osiągnięcia i postępy uczniów" - dodano możliwość generowania dla dowolnej liczby przedmiotów/obszarów edukacji
  • wprowadzono mechanizm pamiętający dla danego użytkownika oraz komputera i przeglądarki ostatnio wprowadzony rodzaj uwagi, dzięki czemu przy wpisywaniu kolejnej uwagi, będzie automatycznie zaznaczony rodzaj taki jak w poprzedniej
  • dodano automatyczne "przyklejanie" nagłówków tabel do ekranu w wielu miejscach w systemie. Jest to przydatny element w przypadku przeglądania tabel o dużej liczbie wierszy, gdzie trzeba pamiętać co w danej kolumnie się znajduje
 • Panel nauczyciela

  • wprowadzono możliwość wystawiania ocen przewidywanych bezpośrednio przez kolumnę zawierającą takie oceny (pojedynczo i zbiorczo), jeżeli została ona włączona przez dyrekcję. Kolumna została również dodana w dziennikach różnych w przypadkach, gdzie wystawiane są standardowe oceny
  • w uruchomionej lekcji dodano szczegółowe informacje o ocenach przewidywanych, śródrocznych i rocznych po najechaniu kursorem myszy na jedną z nich
  • w przypadku pedagogów/psychologów:
   • pozwolono na wejście do każdego dziennika zajęć klas 1-3 szkoły podstawowej, bez względu na ustawienie jego dostępności
   • podczas zapisu form pomocy dodano opcję pozwalającą na skopiowanie ich z poprzedniego okresu
  • wprowadzono zmianę powodującą, że dla klasyfikacyjnych ocen opisowych zapamiętywany jest ostatni nauczyciel zapisujący
  • do końca roku szkolnego każdy specjalista ma możliwość przepisywania lub kopiowania diagnozy innego specjalisty za pomocą przycisków dostępnych w informacjach specjalisty dla wybranego ucznia
 • Panele wszystkich użytkowników

  • wprowadzono modyfikację wyglądu wiadomości informującej o zastępstwach

Wersja 9.12 - 12 lutego 2016

 • Panel dyrektora

  • zablokowano możliwość skasowania przedmiotu, z którym zostały powiązane zasoby w dzienniku. W takiej sytuacji:
   • użytkownik otrzymuje komunikat jakiego rodzaju zasoby są powiązane z przedmiotem
   • aby skasować przedmiot należy skasować te powiązane zasoby
  • w menu "Zasoby->Przedmioty" dodano możliwość określenia czy z danego przedmiotu mają być wystawiane oceny klasyfikacyjne. Jeżeli przy konkretnym przedmiocie opcja nie zostanie zaznaczona (np. lekcja z wychowawcą) to nie będzie można z niego wystawić ocen przewidywanych, śródrocznych i rocznych. Ponadto taki przedmiot nie będzie widoczny w niektórych wydrukach dziennika
  • w konfiguracji dodano opcję Wysyłając wiadomość nadawca decyduje czy odbiorcy będą widzieć pozostałych odbiorców. Domyślnie jest ona wyłączona
  • kolejna opcja w konfiguracji to Czy nauczycielowi ma się wyświetlać komunikat z pytaniem czy na pewno sprawdził obecność. Jeśli opcja zostanie włączona to komunikat będzie pojawiał się jeśli lekcja zostanie uruchomiona pierwszy raz i nie zostanie zmieniony żaden status obecności
  • wprowadzono pamiętanie oraz możliwość edycji pierwotnych nazewnictw wynikających z importu planu lekcji z oprogramowania aSc dla przedmiotów, nauczycieli oraz sal, dzięki czemu po wykonaniu importu będzie można zmienić nazewnictwo zasobów w mobiDzienniku nie powodując problemów przy kolejnym imporcie. Trzeba jednak pamiętać, że:
   • mechanizm nie zadziała wstecz więc szkoły realizujące import z aSc wcześniej niż wprowadzona zmiana nie mogą zmieniać nazewnictw zasobów w dzienniku, ale mogą skorzystać z opcji przypisania klucz aSc w interfejsie edycji przedmiotu bądź nauczyciela
   • nigdy nie powinno się zmieniać nazewnictw w aSc, a jeśli byłaby taka konieczność to należy odpowiednio zmodyfikować klucze zasobów w dzienniku
  • podczas edycji słownika godzin po wprowadzeniu godziny rozpoczęcia lekcji, nie tylko uzupełnia się godzina zakończenia lekcji, lecz jeszcze automatycznie zaznacza się pole z godziną rozpoczęcia następnej lekcji
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • rozbudowano informacje specjalisty:
   • każdy specjalista będzie mógł zapisać niezależne informacje dla każdego ucznia
   • w wydruku dziennika zajęć specjalistycznych będą widoczne tylko diagnozy zapisane przez specjalistów korzystających z tego dziennika w odniesieniu do uczniów z tym dziennikiem powiązanych
   • dotychczasowe wpisy zostały domyślnie przypisane jednemu z specjalistów i jeżeli istnieje taka konieczność to należy je zmodyfikować, rozdzielić
  • wprowadzono ułatwienie, które podczas edycji dodatkowej kartoteki ucznia pozwoli na automatyczne ustawienie danego parametru we wszystkich okresach na raz
 • Panel nauczyciela

  • jeżeli dyrektor włączy taką opcję to podczas zamykania nowo uruchomionej lekcji, w której nie zmieniono żadnego statusu obecności pojawi się komunikat potwierdzający czy na pewno obecność została sprawdzona
  • podczas zapowiadania sprawdzianu z pozycji uruchomionej lekcji usprawniono wczytywanie sprawdzianów już zapowiedzianych w przypadku skorzystania z opcji "inny termin"
 • Panel rodzica, ucznia i użytkownika zewnętrznego

  • w mobilnej wersji systemu internetowego wprowadzono poprawki m.in. w menu frekwencji
 • Panele wszystkich użytkowników

  • jeżeli dyrekcja włączy taką możliwość to podczas pisania wiadomości będzie możliwe zdecydowanie czy wszyscy odbiorcy wiadomości będą widzieć pozostałych
  • w blokowych planach lekcji gdy blok lekcji ma już maksymalnie zmniejszoną czcionkę i nadal nie mieści się w nim jego zawartość, to po umieszczeniu na nim kursora jego wysokość się zwiększa, tak by dało się odczytać całą treść

Wersja 9.11 - 27 stycznia 2016

 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • w przypadku ucznia, któremu wpisano jakiekolwiek nieklasyfikowanie dodano wyświetlanie przed średnią informacji "NK" w:
   • zestawieniu ocen przewidywanych, śródrocznych i rocznych
   • wydruku dziennika klas starszych "Zestawienie ocen"
  • na etapie zakładania dziennika różnego lekcyjnego dla klas 1 - 3 szkoły podstawowej pozwolono na wybór nie tylko klasy, ale również zespołu, jednocześnie dodając blokadę wyboru klasy/zespołu z nieprawidłowym poziomem edukacji
  • dla lekcji uruchamianych w dziennikach różnych dodano kolumny na oceny śródroczne/roczne również dla dzienników lekcyjnych klas 1 - 3 szkoły podstawowej założonych jako dziennik ze zmiennym składem
 • Panel nauczyciela

  • wprowadzono powiadamianie wychowawców o podejrzeniach konfliktów danych uczniów. W przypadku wykrycia takich zaosbów wiadomości będą rozsyłane raz w tygodniu
  • w opcjji wystawiania ocen spoza lekcji/szkoły wprowadzono filtrowanie przedmiotów w przypadku klas młodszych pozwalając na wybór tylko przedmiotów oznaczonych jako religia/etyka oraz oznaczonych jako dodatkowe w wybranej klasie
  • usprawniono edycję planu realizacji podstawy programowej poprzez dopasowywanie obszarów edycji do wysokości okna przeglądarki. Dodatkowo kolorem szarym oznaczone są wymagania szczegółowe, które zostały wybrane w tematach tego rozkładu
  • w uruchomionej lekcji usprawniono działanie dymków z dzisiejszymi nieobecnościami
 • Panel rodzica, ucznia i użytkownika zewnętrznego

  • w mobilnej wersji systemu WWW dodano zastępstwa jeżeli zostały włączone przez dyrekcję

Wersja 9.10 - 21 stycznia 2016

 • Panel dyrektora

  • rozbudowano opcję importu z programu PABS pozwalając na wybór jakie dokładnie zasoby mają być importowane
  • w zastępstwach dodano przycisk pozwalający na wyświetlenie tylko swoich zastępstw (które dany dyrektor sam zapisał)
  • przy dodawaniu i edycji słownika godzin zostało wprowadzone automatyczne uzupełnianie czasu, do którego trwa lekcja - 45 minut po czasie rozpoczęcia lekcji. Pojawiło się również udogodnienie przy przełączaniu pomiędzy polami tekstowymi za pomocą skrótów klawiszowych (tab oraz shift+tab)
  • podczas dodawania/edycji przedmiotu dodano możliwość podania klucza związanego z planem lekcji Vulcan
  • konfiguracja dla panelu rodzica/ucznia "Widok zrealizowanych tematów" została uwzględniona w powiadomieniach o nieobecności ucznia na pierwszej lekcji
  • usprawniono przegląd ocen w przypadku wyboru dziennika różnego
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • w przypadku próby skasowania lekcji, w której znajdują się oceny dodano ich listę w komunikacie ostrzegającym
  • na etapie edycji kartoteki ucznia dodano możliwość określenia, że dany opiekun nie żyje, co będzie miało skutek m.in. w opcjach zbiorczego generowania kont dostępowych
  • w wydruku dziennika klas starszych "Oceny osiągnięć edukacyjnych, oceny opisowe" dodano kolumnę z ocenami przewidywanymi
  • podczas zakładania dziennika lekcyjnego dla klas 1-3 szkoły podstawowej wprowadzono filtr pozwalający na przypisanie go tylko do klasy
  • w wydrukach dziennika klas 1-3 szkoły podstawowej:
   • w wydruku ocen klasyfikacyjnych opisowych uwzględniono specyficzne przypadki zmiany klasy ucznia
   • w wydruku osiągnięć i postępów pominięto przedmioty blokowe jak edukacja wczesnoszkolna jeżeli nie wpisano dla nich żadnych ocen
  • w module dodawania zwolnień usprawniono wczytywanie słownika godzin
  • wprowadzono usprawnienia w interfejsach wyświetlania planu lekcji z dzienników różnych
  • zastosowano dodatkowe mechanizmy walidacji podczas realizacji wpisów do kalendarza klasowego
 • Panel nauczyciela

  • dla kont pedagoga szkolnego/psychologa
   • nadano dostęp do wszystkich dzienników indywidualnego nauczania
   • dodano możliwość edycji kartoteki dowolnego ucznia w zakresie danych: 1). indywidualny program lub tok nauki, 2). dostosowanie poziomu, opinie poradni 3). zalecenia zdrowotne 4). uwagi o uczniu:
  • opcję "Wystaw ocenę śródroczną/roczną spoza lekcji/szkoły" rozbudowano o obsługę obszarów edukacji i klas młodszych
  • w rejestrze godzin dla dzienników innych niż dziennik lekcyjny dla klas 1 - 3 szkoły podstawowej zrezygnowano z podpowiedzi o pozostałym do wprowadzenia czasie
  • po wpisaniu oceny w uruchomionej lekcji w przypadku dużej liczby grup ocen lub ekranu o szerokości mniejszej niż 1000px dodano mechanizm odpowiedniego przewijania ekranu w poziomie aby użytkownik "został w tym samym miejscu"
  • przy wyszukiwaniu rozkładów udostępnionych i wybraniu opcji "tylko udostępnione w szkole" wyświetlane są rozkłady udostępnione przez nauczycieli tej szkoły dla innych szkół, a także te dla tej jednej szkoły
 • Panel rodzica, ucznia i użytkownika zewnętrznego

  • po zalogowaniu się z urządzenia mobilnego pojawia się możliwość wyboru czy ma zostać załadowany interfejs standardowy (komputerowy) czy dostosowany do urządzeń mobilnych. Wybór może zostać zapamiętany na danym urządzeniu i można go zmienić podczas edycji profilu będąc zalogowanym z danego urządzenia mobilnego
 • Panele wszystkich użytkowników

  • usprawniono generowanie list przedmiotów klasy oraz ucznia uwzględniając nie tylko plan lekcji lecz również wystawione oceny niecząstkowe
  • rozbudowano mechanizm auto wylogowywania na skutek bezczynności uwzględniając niektóre operacje realizowane jedynie po stronie użytkownika, a nie serwera czyli w samej przeglądarce
  • usprawniono funkcjonowanie dymków w przeglądarkach mobilnych

Wersja 9.9 - 19 grudnia 2015

 • Panel dyrektora

  • wprowadzono ulepszenia w zakresie przetwarzania numerów telefonów dla importu uczniów z programu iDziennik Progman
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • w wydrukach dziennika zajęć i czynności dodatkowych nauczyciela oraz dziennika zajęć specjalistycznych
   • zmodyfikowano wydruki obecności rezygnując z podziału na tygodnie i pozostawiając tylko dni, w których jakiekolwiek zajęcia zostały zrealizowane
   • dodano wydruk przeprowadzonych kontroli i obserwacji
   • dodano wydruk kontaktów z rodzicami
  • w przeglądzie ocen:
   • dla punktowego systemu oceniania dodano kolumny podsumowujące punktację
   • dodano kolumnę z oceną przewidywaną
  • usprawniono wczytywanie słownika godzin podczas zapisu zwolnień w momencie określenia zakresu dat
  • w kartotece ucznia i powiązanych z nią stronach:
   • zmieniono formę "Nazwisko Imię" na "Imię Nazwisko"
   • w nagłówkach, w których wyświetlana jest aktualna klasa ucznia uwzględniono sytuację opuszczenia szkoły
   • zmieniono kolejność wyświetlanych klas i zespołów powiązanych z uczniem
  • w interfejsach generowania całościowego dziennika dodano poglądowy pasek postępu operacji
 • Panel nauczyciela

  • w interfejsach wystawiania ocen okresowych zrezygnowano z możliwości wyboru ocen z wartością 0 (zero) poza NK oraz ZW
  • dla tematu lekcji oraz tematów w rozkładach materiału zwiększono liczbę dopuszczalnych znaków do 3000
  • uwzględniono specyficzne przypadku w menu "Lekcje->Lekcje mojej klasy"
 • Panel rodzica, ucznia i użytkownika zewnętrznego

  • dla klas młodszych uwzględniono sytuację błędnie wpisywanych ocen bezpośrednio w przedmiocie blokowym (np. edukacja wczesnoszkolna) zamiast w poszczególnych obszarach edukacji

Wersja 9.8 - 15 grudnia 2015

 • Panel dyrektora

  • wprowadzono słownik rodzajów sprawdzianów dostępny w menu "Zasoby->Słowniki->Słownik rodzajów sprawdzianów" wraz z opcjami modyfikacyjnymi. Podczas zapowiadania sprawdzianu nauczyciel na podstawie słownika będzie mógł określić jego rodzaj
  • w kartotece ucznia i powiązanych z nią miejscach (np. dodatkowa kartoteka, arkusz ocen) dodano informacje o aktualnej klasie ucznia
  • zwiększono wydajność operacji wysyłania powiadomień w module planowania zastępstw
  • na liście przekierowań wprowadzono rozróżnienie klas od zespołów
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • w wydrukach dziennika "Wykaz uczęszczania uczniów na zajęcia, Realizacja programu nauczania":
   • w przypadku lekcji odwolanej, jej nr i obecności są określone myślnikiem zamiast 0, a przedmiot jest przekreślany
   • lekcje generowane są na podstawie planu, co powoduje, że w przypadku nieprzeprowadzenia danej lekcji i braku jej odwołania zostanie wyświetlona na liście, lecz jedynie z uzupełnioną nazwą przedmiotu
   • wydruk uczęszczania jest generowany na podstawie planu lekcji, lekcji zrealizowanych oraz luźnych wpisów analogicznie do wydruku realizacji
  • w tygodniowych wydrukach obecności dla dzienników różnych zrezygnowano z uwzględniania lekcji odwołanych
  • w dzienniku lekcyjnym dla klas 1 - 3 szkoły podstawowej dla wydruku "Realizacja programu nauczania" wprowadzono:
   • kontrolę wiszących spójników
   • dzielenie specyficznych, długich wyrazów dla kręgu tematycznego
  • usprawniono wydruk "Dzienny zapis pracy wychowawczo-dydaktycznej" dla dziennika zajęć przedszkola
  • w przeglądach ocen w przypadku wyboru klasy średnia ważona będzie liczona tylko z ocen jakie uczeń uzyskał w tej konkretnej klasie, dzięki czemu nie dojdzie do nieścisłości w przypadku uczniów, którzy zmienili klasę
  • po uruchomieniu wybranego dziennika różnego oraz wejściu w dany przedmiot dodano przycisk pozwalający na bezpośrednie przejście do planu lekcji dziennika
  • zablokowano możliwość utworzenia dziennika różnego bez określonego rodzaju
  • wprowadzono mocniejsze sygnalizowanie o braku wypełniania wymaganych informacji podczas zapisu planu lekcji
  • na etapie zakładania nowego arkusza ocen zrezygnowana z dodatkowego komunikatu pytającego
 • Panel nauczyciela

  • w menu "Oceny" dodano przycisk Wystaw ocenę śródroczną/roczną spoza lekcji/szkoły uruchamiający opcję pozwalającą na wystawianie ocen okresowych niezależnie od lekcji. Opcję można wykorzystać np. w przypadku nauczania indywidualnego lub uzyskania oceny poza placówką
  • w interfejsie wystawiania ocen okresowych dodano przycisk pozwalający na szybki podgląd ocen cząstkowych wybranego ucznia
  • podczas zapowiadania sprawdzianu dodano konieczność określenia jego rodzaju wynikającego ze słownika, który może modyfikować dyrektor/szkolny administrator
  • w interfejsie zbiorowego wpisywania ocen z danej kolumny dodano przy każdym uczniu status obecności na uruchomionej lekcji. Opcja dotyczy zajęć prowadzonych poza dziennikami różnymi
  • w przypadku wychowawców w module wiadomości dodano grupy odbiorców pozwalające na wysłanie wiadomości do nauczycieli uczących w ich klasie
  • dla względnego, punktowego systemu oceniania w interfejsie wystawiania ocen okresowych wprowadzono zasadę obliczeń punktacji ucznia niezależnie od klasy/zespołu
 • Panel rodzica, ucznia i użytkownika zewnętrznego

  • zrezygnowano z opcji scalania kont przez edycję profilu pozostawiając niezależną opcję "Scalanie kont"
 • Panele wszystkich użytkowników

  • poprawiono wydajność operacji wysyłania powiadomień o otrzymaniu wiadomości w przypadku dużej liczby odbiorców

Wersja 9.7 - 5 grudnia 2015

 • Panel dyrektora

  • dotychczasowy dostęp rozszerzony dla nauczycieli został rozdzielony na 2 osobne ustawienia:
   • dostęp rozszerzony do ocen
   • dostęp rozszerzony do obecności
   Ustawienia działają podobnie jak wcześniej czyli pozwalają na dostęp do ocen/obecności we wszystkich klasach. Nauczycielom, którzy do tego momentu mieli określony dostęp rozszerzony zostały ustawione obie opcje więc nie trzeba nadawać im na nowo jakichkolwiek uprawnień, chyba że z jakiegoś powodu dany nauczyciel powinien mieć ograniczony dostęp rozszerzony jedynie do ocen lub obecności
  • po wejściu w "Plany lekcji->Konkretny plan" przy każdej klasie dodano opcję bezpośredniego wywołania scalonego planu uwzględniającego powiązane zespoły
  • podczas zapisu słownika godzin dodano informacje o liczbie lekcji planowanych i zrealizowanych w odniesieniu do każdego zakresu godzinowego
  • w menu "Zasoby->Uczniowie->Zestawienie oznakowań mebli" dodano opcję wydruku
  • podczas ręcznego dodawania nowego przedmiotu umożliwiono jego określenie jako religia/etyka, język obcy, obszar edukacji
  • w operacjach nocnych dodano korekcję dat aktywności uczniów w klasach i zespołach w przypadku zapisanej daty "aktywności od" mniejszej niż data rozpoczęcie pierwszego okresu. W takich przypadkach data zostanie zmieniona na datę rozpoczęcie pierwszego okresu
  • w menu "Analizy->Realizacja planu" wprowadzono jednolite sygnalizowanie o lekcjach z niewpisanym tematem z wykorzystaniem ikony
  • eksport dziennika w formacie xml został uzupełniony o dodatkowe zasoby
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • dotychczas w momencie kasowania lekcji usuwane były również uwagi z nimi bezpośrednio powiązane. Obecnie w takiej sytuacji uwagi nie zostaną usunięte, a jedynie zostanie utracone ich przypisanie do konkretnej lekcji
  • dodano ograniczenie podczas tworzenia dziennika indywidualnego nauczania pozwalające na jego zapis jeżeli wcześniej dodano w zasobach zespół tylko z 1 uczniem i nie jest on powiązany z żadnym innym dziennikiem różnym
  • zmodyfikowano wydruk dziennika lekcyjnego klas 1-3 szkoły podstawowej pod kątem sytuacji, w których zostały on założony dla zespołu składającego się z uczniów różnych klas
  • wprowadzono mechanizm rozpoznający czy w systemie występują nauczyciele o takim samym nazwisku oraz imieniu zaczynającym się taką samą literą i jeżeli taka sytuacja ma miejsce to w miejscach, w których następuję skracanie informacji o nauczycielu na zasadzie "Nowak J." nauczyciele Ci będą wyświetlani w pełnej formie np. "Nowak Jan"
  • w wydruku dziennika zajęć specjalistycznych dodano pozycję "Program zajęć (cele, zadania, tematyka zajęć)"
  • na etapie ręcznego tworzenia konta dostępowego powiązanego z uczniem wprowadzono mechanizm blokujący przypięcie do niego już istniejącego konta o typie uczeń
  • wprowadzono dodatkowe informacje w wydruku zbiorczego generowania kont dostępowych w klasie
  • usprawniono opcję ręcznego zapisu wyjątków planu lekcji
 • Panel nauczyciela

  • podczas zapisywania rejestru godzin dodano informację ile czasu zostało do wykorzystania na podstawie wpisanych lekcji i ich jednostek lekcyjnych, ale jest to jedynie informacja, a nie mechanizm blokujący
  • w uruchomionej lekcji:
   • w zadaniach domowych:
    • na liście wyboru terminu zadania wprowadzono podział na tygodnie
    • zwiększono liczbę wyświetlanych terminów na podstawie planu lekcji do 10 tygodni
    • usprawniono interfejs
   • w sprawdzianach:
    • przebudowano opcję zapowiadania sprawdzianów, która działa analogicznie do zapisywania zadań domowych. Jednocześnie w menu "Kalendarz->Sprawdziany->Nowa zapowiedź" interfejs pozostał niezmieniony
    • wprowadzono opcję "Moje sprawdziany" wyświetlającą tylko własne zapowiedzi z opcjami kasowania oraz zmiany terminu jeżeli to możliwe
 • Panel rodzica, ucznia i użytkownika zewnętrznego

  • usprawniono działanie szczegółowej frekwencji w przypadku uczniów wypisanych ze szkoły
  • w menu "Oceny" odfiltrowano wyświetlanie przedmiotów oznaczonych jako blokowe (np. edukacja wczesnoszkolna). Dotyczy to klas młodszych, których zajęcia realizowane są w tzw. dziennikach różnych
 • Panele wszystkich użytkowników

  • rozszerzono pulę dopuszczalnych rodzajów plików, które można przesyłać przez moduł wiadomości
  • z mechanizmu generującego losowe hasło dla użytkownika wycofano zestawy znaków mogące powodować problem z poprawnym odczytem hasła np. 0 i O (zero i duże o)

Wersja 9.6 - 21 listopada 2015

 • Panel dyrektora

  • w zakresie zastępstw:
   • wprowadzono mechanizm pamiętający dla danego użytkownika oraz komputera czy podczas poprzedniego zapisu zastępstw zaznaczono opcję powiadamiania użytkowników. Pozwoli to na odpowiednie, automatyczne zaznaczenie/odznaczenie tej opcji podczas kolejnego planowania zastępstw
   • w konfiguracji dodano możliwość wyłączenia menu "Zastępstwa" w panelu rodzica/ucznia/użytkownika zewnętrznego. Należy pamiętać, że ustawienie nie ma żadnego związku z powiadomieniami, które można wysłać do użytkowników podczas zapisu zastępstw
   • w przypadku włączonej powyższej opcji użytkownik będzie widział informacje o powodzie odwołania lekcji jeżeli na "tak" zostanie ustawiona opcja konfiguracyjna "Widok opisu lekcji w wydrukach, powiadomieniach dla zastępstw i w menu 'Zastępstwa' w panelu u rodzica/ucznia, jeśli jest dostępne"
  • w menu "Dzienniki->Oceny->Zestawienie ocen" dodano kolejny filtr pozwalający na wyświetlenie ocen wpisanych w wybranym dzienniku różnym
  • dodano opcję Zasoby->Uczniowie->Zestawienie oznakowań mebli, która dotyczy całej szkoły (wszystkich klas)
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • zmodyfikowano, usprawniono wydruki dzienników:
   • Dziennik zajęć przedszkola - Dzienny zapis pracy wychowawczo-dydaktycznej
   • Dziennik zajęć przedszkola - Wykaz obecności dzieci na zajęciach
   • Dziennik lekcyjny dla klas 1 - 3 szkoły podstawowej - Wykaz uczęszczania uczniów na zajęcia edukacyjne [tygodniowy]
  • dla względnego, punktowego systemu oceniania w interfejsie otwartej lekcji dla kolumn zawierających podsumowania punktowe wprowadzono zasadę obliczeń niezależnie od klasy/zespołu, dla którego uruchomiono lekcję - brany będzie pod uwagę jedynie przedmiot
  • wprowadzono możliwość zbiorczego przeglądu oraz edycji wzrostu/wysokości podkolanowej w danej klasie. W panelu dyrektora opcja znajduje się w menu "Zasoby->Klasy i zespoły->Wybór klasy->Wzrost uczniów", a w panelu nauczyciela (wychowawcy) w menu "Uczniowie"
  • przycisk pozwalający na przejście do zarządzania dodatkowymi zespołami danego dziennika różnego (jeżeli ich zapis jest możliwy) został dołożony do interfejsu dostępnego bezpośrednio po uruchomieniu danego dziennika różnego
  • w przeglądach obecności dla dzienników różnych zrezygnowano z wyświetlania lekcji odwołanych
  • usprawniono zapis słownika oceny opisowej
 • Panel nauczyciela

  • w menu "Kalendarz->Sprawdziany->Moje sprawdziany" dodano możliwość zmiany terminu (daty) sprawdzianu:
   • tylko jeżeli został on zapisany na dzień dzisiejszy lub przyszły
   • tylko w przód
   • Zmiana daty sprawdzianu nie powoduje zmiany pamiętanego czasu jego zapisu
  • po uruchomieniu lekcji z dowolnego dziennika różnego przez menu "Lekcje" oraz wyjściu z niej - system będzie przekierowywał do tego samego menu. W przypadku uruchomienia lekcji bezpośrednio przez dziennik różny jej zamknięcie będzie powodować powrót do listy lekcji w samym dzienniku
 • Panel rodzica, ucznia i użytkownika zewnętrznego

  • na liście nieobecności wyłączono informację o temacie lekcji, na której uczniowi wpisano nieobecność jeżeli w panelu dyrektora wyłączono widoczność zakładki "Tematy"
  • w menu "Frekwencja->Szczegółowa frekwencja" wprowadzono dodatkowe filtrowanie powodujące, że będą wykazywane jedynie lekcje klas/zespołów, do których zapisano ucznia, a nie całej jego klasy
  • ulepszono działanie powiadomień push w czasie rzeczywistym dla aplikacji mobilnej na platformę Android
 • Panele wszystkich użytkowników

  • zmodyfikowano opcję "nie pamiętam hasła", która obecnie do działania wymagać będzie podania jedynie adresu e-mail. W przypadku użytkowników, którzy dla jednego adresu mają w danym systemie więcej niż 1 konto opcja będzie pozwalać na wybór, dla którego dokładnie konta należy zresetować hasło. Wybór konta będzie możliwy w wiadomości e-mail, która zostanie wysłana do użytkownika

Wersja 9.5 - 27 października 2015

 • Panel dyrektora

  • udostępniono przegląd zadań domowych dostepny w menu "Dzienniki->Sprawdziany i zadania domowe->Zadania domowe"
  • usprawniono import z programu OSON:
   • wprowadzono opcję zmiany zaznaczeń na liście wyboru klas, które mają zostać uwzględnione podczas wykonywania operacji
   • rozbudowano mechanizm dezaktywacji uczniów, który będzie funkcjonował niezależnie od liczby wybranych klas
  • umożliwiono realizację importów z dziennika archiwalnego 2013/2014 do dziennika 2014/2015. Aby przeprowadzić taki import należy najpierw skontaktować się z Administracją WizjaNet, która odblokuje dziennik 2014/2015 i odpowiednio go skonfiguruje
  • w menu "Dzienniki->Oceny->Zestawienie" dodano filtr pozwalający na wyświetlenie ocen z wybraną wagą/wagami
  • w menu "Zasoby->Słowniki->Słownik/skala ocen" oraz "Zasoby->Słowniki->Słownik wag ocen" dodano informacje o liczbie wpisanych ocen dla danej oceny bądź wagi
  • usprawniono mechanizm dynamicznego tworzenia zespołów na etapie planowania zastępstw
  • ulepszono interfejs zapisu słownika godzin
  • na liście dzienników różnych dodano informację o ich liczebności
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • podczas edycji kartoteki ucznia dodano możliwość zapisu jego wzrostu oraz wysokości podkolanowej. Na tej podstawie w uruchomionej lekcji pojawi się przy danym uczniu kolor bądź kolory będące oznakowaniem mebli, które powinno się mu przydzielić
  • wprowadzono filtrowanie list rodzajów arkuszy ocen:
   • widoczne będą tylko arkusze zgodne z typem szkoły przypisanej do klasy ucznia
   • w przypadku uczniów klas z poziomem "1" widoczne będą tylko arkusze "b"
  • dla zbiorczego generowania kont dosępowych wzbogacono wydruk o datę ważności konta
  • wprowadzono ulepszenia w wydruku planu lekcji dla wydruków dzienników
 • Panel nauczyciela

  • w uruchomionej lekcji zmieniono formę sygnalizacji o zapowiedzianym sprawdzianie własnie na tę lekcję. W takiej sytuacji na przycisku "Sprawdziany" pojawi się ikona wykrzyknika, która po najechaniu na nią wyświetli tematykę sprawdzianu
 • Panel rodzica, ucznia i użytkownika zewnętrznego

  • ulepszono działanie raportów dziennych oraz tygodniowych
  • usprawniono działanie menu "Tematy"

Wersja 9.4 - 15 października 2015

 • Panel nauczyciela

  • wprowadzono obsługę zadań domowych:
   • w otwartej lekcji dodano przycisk "Zadania" uruchamiający ekran pozwalający na dodanie zadania domowego oraz przegląd i kasowanie dotychczas zapisanych
   • jeżeli zapisano zadanie domowe dla danej lekcji to po jej otwarciu przycisk "Zadania" będzie zawierał znak wykrzyknika, a po najechaniu na niego w dymku pojawi się treść zadania
   • w menu "Kalendarz" dodano przycisk "Zadania domowe" pozwalający na przegląd zadań zapisanych przez nauczyciela z opcją kasowania
 • Panel rodzica, ucznia i użytkownika zewnętrznego

  • przycisk "Ankiety" został przeniesiony do wiadomości, a w jego miejsce znajduje się przycisk "Zadania" uruchamiający interfejs przeglądu zadań domowych z dodatkowym oznaczeniem zadań na jutro
  • ponadto w przypadku znalezienia zadań domowych na jutro na nowo dodanym przycisku pojawi się ich liczba - analogicznie do sygnalizacji o nowych wiadomościach i zastępstwach
  • dodano możliwość otrzymywania powiadomień o zadaniach domowych na jutro na e-mail i/lub aplikację mobilną

Wersja 9.3 - 13 października 2015

 • Panel dyrektora

  • podczas kopiowania planu lekcji dodano możliwość zdecydowania czy mają być kopiowani również dodatkowi nauczyciele
  • w dziennikach różnych również wprowadzono opcję kopiowania planu lekcji z wyborem czy mają zostać skopiowane wyjątki oraz dodatkowi nauczyciele
  • w lekcjach odwołanych po wybraniu konkretnej kategorii (powodu odwołania) dodano informacje o czasie oraz adresie ip zapisu w dymku po najechaniu kursorem myszy na zapisującego
  • w zaawansowanej wyszukiwarce uczniów dodano możliwość wyboru klasy w dodatkowych warunkach wyszukiwania
  • w menu "Zasoby->Uczniowie" usprawniono interfejs
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • rozbudowano słowniki oceny opisowej:
   • pozwolono na definiowanie słowników oceny opisowej cząstkowej z podziałem na kategorie wraz ze sformułowaniami
   • następnie tego rodzaju słownik można przypisać do opisowej grupy ocen podczas jej tworzenia/edycji. W ten sposób podczas wpisywania oceny zostanie wczytany domyślnie przypisany słownik, a jednocześnie możliwe będzie przełączenie się na inny
   • zmodyfikowano interfejs wyboru sformułowań ze słownika na etapie wpisu oceny opisowej
   • w panelu nauczyciela umieszczono dodatkowy przycisk pozwalający na zarządzanie słownikami w menu "Oceny"
  • w dziennkach różnych dodano automatyczny zapis do plików po ręcznym wygenerowaniu wydruku całego dziennika
  • usprawniono wydruk "Wykaz uczęszczania uczniów na zajęcia edukacyjne [miesięczny]" w dzienniku klas I-III szkoły podstawowej
  • w grupach ocen rozszerzono pulę kolorów, które można wykorzystać podczas ich zapisu
 • Panel nauczyciela

  • w uruchomionej lekcji po kliknięciu na ucznia dodano informacje o telefonach rodziców/opiekunów
  • usprawniono mechanizm zapisu tematów w rozkładzie materiału oraz import rozkładu z pliku xls
  • wprowadzono mechanizm, który w przypadku nieprawidłowego (sprzecznego) ustawienia etapu edukacyjnego i typu szkoły w rozkładzie materiału, po otwarciu jego edycji informuje o zaistniałej sytuacji i nie pozwala na ponowny zapis błędnych ustawień
 • Panel rodzica, ucznia i użytkownika zewnętrznego

  • dodano kolejne rodzaje powiadomień, które użytkownik może otrzymywać
  • ulepszono działanie mobilnej wersji systemu on-line

Wersja 9.2 - 30 września 2015

 • Panel dyrektora

  • w wydruku planu płachty dodano możliwość zmiany kolejności drukowanych klas/nauczycieli metodą przeciągnij i upuść
  • w menu "Zasoby->Kadra i użytkownicy->Konta administracyjne" dodano opcję Wpisy administratorów pozwalającą na sprawdzenie czy dana osoba ma wprowadzone w dzienniku jakieś istotne zasoby np. przed wykasowaniem jej konta
  • pozwolono na edycję informacji "Wypis ze szkoły - odbiór dokumentów" niezależnie od tego czy wcześniej zostały one wprowadzone dla danego ucznia
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • w interfejsach zbiorczego wpisywania ocen z danej kolumny dodano możliwość określenia, która ocena ma być liczona do średniej
  • usprawniono interfejs wprowadzania pojedynczych ocen
  • w wydrukach dzienników zawierających oceny cząstkowe dołożono strony z ocenami opisowymi jeżeli zostały wpisane
  • wydruki "Zestawienie ocen..." dla klas starszych (powyżej I-III szkoły podstawowej) zostały dostosowane do przypadków, w kórych klasa posiada bardzo dużą liczbę przedmiotów
  • usprawniono mechanizm zbiorczego generowania kont dostępowych w klasie
  • rozszerzono liczbę dostępnych kolorów wykorzystywanych w grupach ocen
  • na listach dzienników różnych dodano kolumnę informującą czy dany dziennik jest widoczny dla rodzica/ucznia
  • zmieniono nazewnictwa w dzienniku zajęć pedagoga szkolnego
 • Panel rodzica, ucznia i użytkownika zewnętrznego

  • w kalendarzach klasowych wprowadzono wyświetlanie zapowiedzi sprawdzianów powiązanych z całą klasą i tylko zespołami, do których uczeń jest zapisany

Wersja 9.1 - 24 września 2015

 • Panel dyrektora

  • w chronologicznym przeglądzie lekcji dodano możliwość ich kasowania
  • po uruchomieniu kartoteki ucznia i dalej opcji "Oceny i frekwencja ucznia" dodano możliwość kasowania ocen cząstkowych przez kliknięcie na danej pozycji
  • w zamówieniach wydruków dodano zestawienie aktualnie wprowadzonych zamówień przez wszystkich użytkowników
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • zrealizowano zmiany w zakresie grup ocen:
   • wprowadzono opisowe grupy ocen, w ramach których możliwe jest wpisywanie ocen w formie dowolnego opisu, które będa zapisywane z wartością zero i automatycznie nie uwzględniane przy liczeniu średnich. Ponadto podczas zakładania grupy można zdecydować czy oceny w niej wystawione mają być widoczne dla rodzica/ucznia. Grupy można zakładać korzystając z przycisku "Nowa grupa opisowa"
   • dodano interaktywny mechanizm pokazujący jak będzie wyglądać opis oceny wystawionej w danej kolumnie, który będzie widoczny np. w panelu rodzica/ucznia
   • pozwolono na zapis grup z pustymi nazwami kolumn
  • podczas dodawania/edycji dziennika różnego o zmiennym składzie dodano opcję "Domyślnie nieaktywne obecności", której ustawienie powoduje, że dla nowo uruchamianej lekcji wszyscy uczniowie mają zapisaną tzw. "szarą główkę" oznaczającą brak statusu obecności w lekcji. Należy pamiętać, że ma to być jedynie ułatwienie w przypadku niektórych dzienników, ale nie wolno takiej lekcji pozostawić bez żadnego statusu obecności ponieważ zostanie ona potraktowana jako odwołana
  • na etapie zapisu podręcznika umożliwono jego przypisanie do dowolnej liczby szkół i przedmiotów w ramach szkolnego zestawu podręczników
  • rozbudowano opcję zbiorczego generowania kont dostępowych w klasie:
   • dodano automatyczne przypisanie adresów e-mail do generowanych kont na podstawie danych z kartoteki ucznia
   • wprowadzono możliwość automatycznego wysłania powiadomień e-mail z loginem i hasłem do rodziców/uczniów
 • Panel nauczyciela

  • na etapie wpisywania pojedynczej oceny cząstkowej dodano możliwość zdecydowania czy ocena ma być liczona do średniej. Opcja dotyczy dziennika głównego oraz dzienników różnych głównych
  • zrealizowano zmiany związane z podstawami programowymi, rozkładami materiałów, podręcznikami:
   • na etapie prowadzenia lekcji po wejściu w "Tematy" wprowadzono dodatkowe sygnalizowanie zrealizowanego już tematu za pomocą ikony
   • dodano opcję wczytywania tematów do istniejącego rozkładu z innego rozkładu udostępnionego w szkole lub całym systemie. Opcję uruchamia się przyciskiem "Wczytaj z bazy" po wejściu w konkretny rozkład
   • umożliwiono wykasowanie tematów z danego rozkładu dla wybranego poziomu
   • w rozkładzie i na lekcji dodano możliwość dodania temtu powyżej aktualnego
   • przy podglądzie realizacji podstawy dodano wyświetlanie danych realizowanych podstaw programowych
   • ujednolicono nazewnictwa wydawnictw
   • zablokowano możliwość skasowania podstawy programowej jeśli została ona podpięta pod rozkład lub gdy jest wykorzystana na jakiejś lekcji
   • do bazy rozkładów i podstaw programowych dodano nowe pozycje
 • Panel rodzica, ucznia i użytkownika zewnętrznego

Wersja 9.0 - 1 września 2015

 • Panel dyrektora

  • uwzględniono wszystkie rodzaje dzienników różnych w opcji zamawiania wydruków
  • w menu Zasoby->Klasy i zespoły po wejściu w konkretną klasę dodano opcję "Powiązane zespoły" wyświetlającą na podstawie składu uczniów zespoły, które system traktuje jako bezpośrednio powiązane z daną klasą. Opcja zawiera również objaśnienie jak należy postępować w razie wykazywania nieprawidłowych zespołów
  • w planach lekcji dodano wydruk planu płachty z szeregiem konfiguracji
  • w imporcie z programu OSON dodano ekran pośredni, na którym należy wybrać klasy, która mają zostać zaimportowane do systemu
  • w module wycieczek i praktyk:
   • dodano tzw. "Luźne wpisy", dzięki którym można zdefiniować dodatkowe informacje wyświetlane w wydruku dziennika "Wykaz uczęszczania uczniów na zajęcia, Realizacja programu nauczania"
   • podczas zapisu wycieczki/praktyki dodano 2 opcje wyboru:
    • czy zapis lekcji powinien zostać zrealizowany na podstawie planu lekcji (opcja domyślna, dotychczas jedyna)
    • czy zapis lekcji powinien uwzględniać zespoły
  • w planach lekcji po wybraniu "modyfikuj" dodano opcję Przepisanie godzin pozwalającą na zmianę słownika godzin używanego w danym planie. Należy pamiętać, że po zrealizowaniu opcji konieczne jest zweryfikowanie czy daty obowiązywania słowników godzin są zgodne z planami lekcji
  • w zestawieniu nieobecności i nadgodzin rozbudowano opcję drukowania
  • w menu "Zasoby->Uczniowie->Uczniowie nieaktywni" dodano informacje o klasach i zespołach powiązanych z danym uczniem. Pozwola to na rozróżnienie uczniów, którzy zostali wypisani ze szkoły (mają nieaktywne powiązana z klasą), od uczniów którzy najprawdopodobniej znajdują się w systemie niepotrzebnie, bo np. po imporcie z roku poprzedniego nie wykasowano absolwentów
  • na etapie wprowadzania planu lekcji dla dziennika różnego wprowadzono dodatkową walidację jednostek lekcyjnych
  • w menu "Analizy->Przegląd lekcji w klasach->Przegląd tygodniowy" w dodatkowych opcjach filtrowania dodano możliwość określenia zakresu jednostek lekcyjnych
  • na liście klas i zespołów dodano ikonę wyświetlającą czas wpisu klasy/zespołu do dziennika. Czas będzie pamiętany dla zasobów wprowadzanych po 17 sierpnia 2015
  • w zaawansowanej wyszukiwarce uczniów dodano możliwość wyszukania uczniów, którzy nie uczą się żadnego język obcego
  • menu "Pliki->Zestawienie" zostało rozbudowane pokazując informacje o zajmowanej przestrzeni przez użytkowników z uwzględnieniem ich plików oraz załączników wysyłanych wiadomości
  • dodano kolejne pozycje w menu Zasoby->Pozostałe->Narzędzia
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • wprowadzono podstawy programowe, rozbudowano rozkłady materiału oraz podręczniki. Szczegółowa instrukcja dotycząca zmian jest dostępna tutaj. Zmiany nie dotyczą dzienników różnych
  • w planach lekcji nauczyciela uwzględniono lekcje, na których został on zapisany jako nauczyciel dodatkowy
  • na świadectwach i arkuszach ocen umożliwono zapis oceny 7 (wybitny)
  • na etapie tworzenia/edycji dziennika różnego dodano opcje pozwalające określić:
   • czy dziennik ma być dostępny dla wszystkich nauczycieli
   • czy nowo dodawana lekcja ma być uruchamiana z pustą listą uczniów. Opcja dotyczy dzienników o zmiennym składzie
  • w wydrukach klas dodano pozycję Nauczane języki obce w klasie
  • na listach zwolnień dodano informacje jakich konkretnych dzienników (rodzajów) dotyczą
  • w dzienniku zajęć i czynności dodatkowych nauczyciela dodano "Uwagi" w ramch tzw. "dodatkowych zapisów", które uwzględniono również w wydruku tego dziennika
  • usprawniono niektóre wydruki dzienników np. "Oceny osiągnięć edukacyjnych", w którym nauczyciele uczący są pobierani dla każdego okresu niezależnie na podstawie planu lekcji
  • usprawniono zapis odpowiedniej formy niektórych ocen zależnie od płci na świadectwach i arkuszach (np. nieklasyfikowany, nieklasyfikowana)
  • w module świadectw usprawniono mechanizm podpisu elektronicznego
  • arkusz ocen MEN-I/37b/2 został usprawniony w zakresie dodatkowych zajęć edukacyjnych dla klas I-III
  • wprowadzono mechanizm kontroli wpisów w rejestrze godzin powodujący automatyczne ich skasowanie jeżeli nie są one zgodne z wpisanymi lekcjami. Przykładowo jeżeli w dzienniku "ABC" wpisano do rejestru godzin 45 minut z przedmiotu "wychowanie fizyczne" w dniu 14 września 2015, a jednocześnie nie zapisano w tym dzienniku dla tego samego dnia żadnej lekcji nieodwołanej z wychowania fizycznego to taki wpis zostanie skasowany
 • Panel nauczyciela

  • na etapie prowadzenia lekcji:
   • usunięto opcję wykasowywania obecności ucznia (tzw. szara główka) ikonką czerwonego krzyżyka lub checkboxem. Obecnie status ten jest dostępny jako ostatni podczas standardowego wpisywania obecności poprzez "klikanie w główki"
   • w opcji zbiorowej zmiany obecności dodano możliwość zapisu szarej główki. Uwaga! System pozwoli na zapis szarej główki wszystkim uczniom w lekcji jednak nie można takiej lekcji pozostawić zapisanej w systemie ponieważ spowoduje to, że zostanie ona sklasyfikowana jako lekcja odwołana, a jej zasoby powiązane (np. oceny) zostaną skasowane. Prawidłowa lekcja nieodwołana musi posiadać zapisany przynajmniej jeden dowolny status obecności (nie szarą głowę)
   • w dziennikach różnych:
    • dla lekcji z kilkoma jednostkami lekcyjnymi wprowadzono mechanizm powodujący, że kliknięcie w dany status obecności spowoduje zapisanie odpowiednich statusów uczniowi dla kolejnych jednostek lekcyjnych. Podobny mechanizm wprowadzono dla opcji zbiorowej zmiany obecności
    • opcja "dopisz uczniów" została zmieniona na "wczytaj uczniów" oraz dodano do niej możliwość usunięcia aktualnej listy uczniów w ramach lekcji (do jej ponownego uruchomienia)
   • w dzienniku różnym zajęć świetlicy:
    • wprowadzono opcję "wczytaj uczniów z innych zajęć" pozwalającą na załadowanie listy uczniów z innych zajęć dowolnego dziennika świetlicy z tego samego dnia pod warunkiem, że na ostatniej jednostce lekcyjnej przynajmniej jednemu uczniowi zapisano status obecności. Opcja również zawiera możliwość usunięcia aktualnej listy uczniów w ramach lekcji
    • wprowadzono możliwość zapisu godzin wejścia i wyjścia wraz z mechanizmem ich automatycznego przeliczania w momencie klikania w statusy obecności
  • udostępniona została nowa wersja instrukcji, którą można uruchomić przyciskiem "Pomoc" w górnym niebieskim menu lub wciskając klawisz F2 na klawiaturze
  • w menu "Tematy" po wybraniu klasy/zespołu oraz przedmiotu wprowadzono 2 przyciski pozwalające na drukowanie listy zrealizowanych tematów w wybranej kolejności
  • w lekcjach zrezygnowano z wyświetlania dni, dla których nie zapisano żadnych lekcji w planie jak i żadnych nie zrealizowano
  • ocena ZW została usunięta z listy dostępnych stopni podczas wystawiania ocen zachowania
 • Panele wszystkich użytkowników

  • rozszerzono pulę dopuszczalnych rodzajów plików, które można przesyłać przez moduł wiadomości

Wersja 8.19 - 23 czerwca 2015

 • Panel dyrektora

  • w przeglądzie ocen umożliwono kasowanie wybranej kolumny grupy ocen. Należy pamiętać, że operacja spowoduje wykasowanie ocen przypisanych do kasowanej kolumny
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • dla uczniów mających wystawioną ocenę z religii oraz etyki:
   • do arkuszy ocen, świadectw i innych miejsc na ocenę z religii będzie wczytywana ocena wyższa
   • do średniej ocen ucznia również będzie brana pod uwagę tylko ocena wyższa
  • w Zestawieniu ocen przewidywanych, śródrocznych i rocznych wprowadzono sprawdzenie jakie dokładnie przedmioty posiada każdy uczeń w planie lekcji i na tej podstawie:
   • widoczne jest czerwone pole z wykrzyknikiem jeżeli uczeń posiada przedmiot w planie, ale nie ma z niego wystawionej oceny
   • widoczny jest znak "X" jeżeli uczeń nie ma przedmiotu w planie i nie ma wystawionej oceny
  • w świadectwach:
   • w panelu dyrektora po wejściu w "Dzienniki->Świadectwa" dodano statystykę informującą dla ilu uczniów zatwierdzono i uzupełniono oceny, dla ilu uczniów zapisano świadectwo oraz ile zapisano świadectw/plików
   • dla klas I-III szkoły podstawowej ulepszono możliwość zapisu dodatkowych zajęć edukacyjnych
   • zwiększono liczbę możliwych do wpisania znaków w polu określającym poziom klasy
  • w arkuszach ocen:
   • dodano wzór MEN-I/40b/2 - arkusz ocen ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczającego do gimnazjum
   • we wzorze MEN-I/38b/2 dla stron klas starszych umożliwiono zapis opisowej oceny zachowania
   • we wzorze MEN-I/37b/2 dla strony klas młodszych ulepszono zapis dodatkowych zajęć edukacyjnych

Wersja 8.18 - 15 czerwca 2015

 • Panel dyrektora

  • w menu Dzienniki->Lekcje odwołane, dni wolne ulepszono opcje kasowania lekcji
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • w arkuszach ocen:
   • dodano opcję pozwalającą na wczytanie listy przedmiotów z ostatniej kartki u poprzedniego ucznia
   • wprowadzono kontrolę dodatkowych wyrazów w pozycji Imiona i nazwiska rodziców i adresy ich zamieszkania
  • w świadectwach:
   • przy zapisie nowych wprowadzono automatyczne dopisywanie " r." przy datach urodzenia. W przypadku ręcznego wprowadzenia takiego dopisku (lub jego wyczyszczenia) system zapyta czy wykonać to automatycznie dla wszystkich uczniów w ramach tworzonych świadectw
   • dla świadectw klas I-III szkoły podstawowej wprowadzono automatyczne przenoszenie ocen opisowych z modułu świadectw do dziennika
  • wprowadzono zmiany związane ze słownikiem oceny opisowej:
   • uniemożliwono modyfikację słownika systemowego
   • dodano możliwość ustawiania kolejności kategorii i podkategorii metodą "przeciągnij i upuść"
   • na etapie wystawiania ocen opisowych pozwolono na dodawanie nowych sformułowań, kasowaniie sformułowań oraz wprowadzono dodatkowe oznaczenia słownika systemowego i szkolnego za pomocą kolorów
  • ulepszono wydruk dziennika "Inne informacje o uczniu"
  • w dodatkowej kartotece ucznia umożliwiono określenie czy uczeń mieszka na wsi. Zatwierdzenie informacji dla I-go okresu będzie skutkować liczeniem ucznia w pozycji "Liczba uczniów mieszkających na wsi" w wydruku dziennika

Wersja 8.17 - 28 maja 2015

 • Panel dyrektora

  • w opcjach konfiguracyjnych dodano możliwość określenia ile dni do przodu nauczyciele mogą wpisywać lekcje. Domyślnie wprowadzanie takich lekcji nie jest możliwe, chyba że wynikają one z planowania zastępstw bądź wycieczek/praktyk
  • usprawiono działanie opcji "Dzienniki->Oceny->Uczniowie bez arkuszy ocen"
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • wprowadzono zmiany związane ze słownikiem oceny opisowej:
   • udostępniono systemowy słownik, którego widoczność można włączyć/wyłączyć w opcjach konfiguracyjnych (panel dyrektora) w pozycji "Widok systemowego słownika oceny opisowej". Jeśli słownik zostanie ustawiony jako widoczny to niezależnie każdy nauczyciel będzie mógł podczas wpisywania oceny zdecydować czy chce go widzieć
   • w interfejsie edycyjnym wprowadzono podział na słownik systemowy oraz szkolny
   • na etapie wystawiania ocen opisowych, po otwarciu słownika zmieniono sposób jego wyświetlania na strukturę drzewiastą
  • w arkuszach ocen dodano opcję pozwalającą na wczytanie ocen, które zostały uzupełnione i zatwierdzone na świadectwo
  • w kolejnych miejscach dodano przyciski nawigacyjne pozwalające np. na przejście do poprzedniej/następnej klasy
 • Panele wszystkich użytkowników

  • po otwarciu wiadomości odebranej dodano informację o dokładnym czasie przeczytania wiadomości
  • w opcji "nie pamiętam hasła" przestano uwzględniać wielkość znaków dla podawanego loginu

Wersja 8.16 - 11 maja 2015

 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • w planach lekcji nauczycieli udostępniono przyciski pozwalające na przełączanie się między poprzednim/następnym nauczycielem
  • analogiczne przyciski dodano w niektórych miejscach, które zawierają listy klas/zespołów np. plan lekcji czy zachowanie
  • po wejściu w dany dziennik różny dodano przy przedmiotach informacje o nauczycielach uczących
  • w wydruku "4. Dziennik - Nauczane przedmioty" dziennika zajęć indywidualnych uwzględniono obszary edukacji jeżeli w dzienniku zdefiniowano jakiś przedmiot blokowy, co powinno mieć miejsce w przypadku uczniów klas I-III szkoły podstawowej
 • Panel nauczyciela

  • w menu "Lekcje":
   • dla lekcji przynajmniej raz uruchomionych przez nauczyciela dodano sygnalizcję o braki wpisanego tematu
   • po najechaniu na temat zrealizowanej lekcji dodano dymek zawierający informacje o: temacie, czasie wpisania, źródle wpisania (IP lub ID urządzenia mobilnego), dzienniku różnym i zastępstwie. W przypadku dwóch ostatnich informacje będą widoczne tylko jeżeli danej lekcji dotyczą
  • na etapie zapisu klasyfikacyjnych ocen opisowych umożliwiono wczytanie oceny z wybranego poprzedniego okresu. Opcja zadziała dla uruchomionego okresu innego iż I-szy
 • Panele wszystkich użytkowników

  • w kalendarzach klasowych pozwolono na stosowanie wpisów zawierających cydzysłów bądź apostrof

Wersja 8.15 - 8 maja 2015

 • Panel dyrektora

  • w opcji "Analizy->Podejrzenia konfliktów->Lekcji" dodano możliwość filtrowania na podstawie wprowadzonych szkół, pod warunkiem że wprowadzono ich więcej niż jedną
  • w menu "Analizy->Realizacja planu->Realiacja planu nauczycieli" uwzględniono dzienniki różne
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • do wydruku dziennika zajęć i czynności dodatkowych nauczyciela dodano tygodniowy rozkład zajęć
  • w innych wydrukach dzienników różnych dla pozycji "Dziennik - Oceny opisowe" wprowadzono kontrolę wiszących spójników
 • Panel nauczyciela

  • w menu "Lekcje" uwzględniono plan oraz lekcje zrealizowane z dzienników różnych. Uruchomienie takiej lekcji spowoduje jej uruchomienie z automatycznym przeniesieniem do odpowiedniego dziennika różnego
  • zmieniono zasadę określania uprawnienia do wprowadzania dodatkowych zapisów w dziennikach różnych. Będzie je mógł wprowadzać:
   • założyciel dziennika
   • wychowawca klasy/zespołu powiązanego z dziennikiem
   • dowolny nauczyciel pod warunkiem, że jest to dziennik o stałym składzie

Wersja 8.14 - 5 maja 2015

 • Panel dyrektora

  • w module wiadomości ustawiono nauczycieli jako domyślną grupę odbiorców na etapie pisania wiadomości
  • usprawniono działanie opcji Analizy->Podejrzenia konfliktów->Sal
  • opcję "Zasoby->Pozostałe->Pamięć cache" zastąpiono opcją "Zasoby->Pozostałe->Narzędzia", która zawiera w sobie możliwość wyczyszczenia pamięci cache oraz inne opcje, które mogą okazać się przydatne np. możliwość zbiorowej zmiany daty początku aktywności uczniów
  • w zestawieniach lekcji nauczycieli (Analizy->Zestawienia lekcji) zrezygnowano z liczenia lekcji odwołanych
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • w przypadku dzienników korzystających z punktowego systemu oceniania w wydruku "14. Dziennik - Oceny osiągnięć edukacyjnych" dodano przy każdej ocenie informację o maksymalnej liczbie punktów jaką uczeń mógł zdobyć
  • w wydrukach dzienników dodano informacje o przypisanych do lekcji dodatkowych nauczycielach
  • w aktualnych planach klas dodano klasy młodsze
  • w wydruku dziennika zajęć specjalistycznych przebudowano i usprawniono wydruk "Diagnoza, program terapii, analiza postępów, wnioski i zalecenia do dalszej pracy"
  • wprowadzono możliwość zapowiadania sprawdzianów w dziennikach różnych. Będą one również widoczne dla dyrektora w menu Dzienniki->Sprawdziany
  • wprowadzono mechanizm powodujący, że w przypadku anulowania oceny, która nie posiada zapisanego komentarza zostanie zapisany jej komentarz zawierający informacje kiedy i przez kogo ocena została pierwotnie wpisania oraz kiedy i przez kogo została anulowana. Komentarze te nie będą widoczne dla rodziców/uczniów, ale będą widoczne dla nauczycieli i dyrektorów
  • wprowadzono zmiany w świadectwach:
   • we wzorach MEN-I/23a/2 oraz MEN-I/23a-w/2 zwiększono liczbę znaków dla daty urodzenia
   • ponadto po dopisaniu skrótu "r." do daty urodzenia system zapyta czy dopisać go do każdego ucznia w ramach tworzonego świadectwa
   • zwiększono maksymalna liczbę znaków na numer z księgi ucznia
  • wprowadzono zmiany w arkuszach ocen:
   • podczas wczytywania danych śródrocznych/rocznych wprowadzono mechanizm powodujący, że jeżeli z danego przedmiotu nie znaleziono oceny, ale została już ona wpisana ręcznie to nie zostanie wyczyszczona w arkuszu
   • dla wzorów dostosowanych do wypełniania komputeorwego ("b/" w symbolu) wprowadzono opcję powodującą, że w przypadku kartki z wieloma kolumnami do ostatniej z nich wczytywane jest sformułowanie "wyniki klasyfikacji końcowej", a nie "wyniki klasyfikacji rocznej"
  • ulepszono mechanizm sygnalizowania o kolejnym planie lekcji
  • usprawniono wydruk danych osobowych w wydruku dzienników
 • Panele wszystkich użytkowników

  • w module wiadomości w przypadku przekazywania wiadomości dalej dodano możliwość wyboru jakie załączniki niepowinny zostać przekazane
  • dla załączników oraz plików z repozytorium dodano informację o rozmiarze danego pliku. Jeśli taka informacja nie widnieje oznacza to, że dla danego pliku nie wykonała się jeszcze operacja kalkulacji i zapisu jego rozmiaru

Wersja 8.13 - 17 kwietnia 2015

 • Panel dyrektora

  • dodano opcję Analizy->Podejrzenia konfliktów->Danych uczniów, która na podstawie numeru pesel ucznia sygnalizuje przypadki:
   • nieprawidłowego numeru pesel
   • niezgodności płci wynikającej z numeru pesel z płcią przypisaną uczniowi w dzienniku
   • niezgodności daty urodzenia wynikającej z numeru pesel z datą urodzenia przypisaną uczniowi w dzienniku
   Zalecamy weryfikację zapisów jeżeli w szkole tego rodzaju podejrzenia konfliktów będą widoczne
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • dodano możliwość wygenerowania zaświadczenia o ukończeniu klasy patronackiej
  • rozbudowano wydruk dziennika głównego 14. Oceny osiągnięć edukacyjnych
   • zwiększono dopuszczalną liczbę znaków dla opisów grup i kolumn ocen
   • dodano kolumnę ze średnią ważoną ocen ucznia, a w przypadku systemów punktowych będzie to informacja o sumie zdobytych punktów przez ucznia oraz maksymalnej sumie jaką mógł uzyskać
  • na etapie edycji planu lekcji dla dzienników różnych dodano ułatwienie polegające na automatycznej zmianie aktywności pola formularza z godziny rozpoczęcia na godzinę zakończenia po poprawnym uzupełnieniu pierwszego z nich
 • Panele wszystkich użytkowników

  • w wiadomościach odebranych oraz wysłanych dodano ikonę sygnalizującą, że dana wiadomość zawiera załączniki. Dodatkowo po najechaniu nią widoczna jest dokładna informacja o liczbie załączników.

Wersja 8.12 - 15 kwietnia 2015

 • Panel dyrektora

  • w kartotece ucznia w pozycji Klasy i zespoły ucznia dodano możliwość bezpośredniego przejścia do klasy lub zespołu przez kliknięcie w jego nazwę
  • w menu Dzienniki->Rozkłady obok każdego nauczyciela dodano informację o liczbie rozkładów jakie wprowadził do systemu
  • usprawniono działanie importu z arkusza organizacyjnego Pabs
  • w menu Zasoby->Klasy i zespoły->Wybór klasy dodano informacje o czasie aktywności uczniów
  • jeżeli w powyższym menu uruchomi się opcję Zarządzaj uczniami to również będą widoczne informacje o aktywności uczniów w zmienionej postaci, a dodatkowo będzie możliwe bezpośrednie przejście do kartoteki ucznia poprzez kliknięcia w nazwisko i imię danego ucznia
  • w menu Zasoby->Szkoły przy każdej ze szkół dodano przyciski pozwalające na przejście do edycji danych szkoły lub edycji jej konfiguracji
  • w opcji układania planu w przypadku wykrycia zajętości wybranej sali dodano szczegółowe informacje jakie zajęcia zostały już dla niej zapisane
 • Panel dyrektora i nauczyciela

  • w świadectwach ukończenia liceum ogólnokształcącego (MEN-I/23a/2, MEN-I/23a-w/2) dodano możliwość zapisania 4-tego przedmiotu uzupełniającego
  • usprawniono i rozbudowano wydruki list uczniów dla wszystkich wydruków dzienników
 • Panel nauczyciela

  • w uruchomionej lekcji (dotyczy również dzienników różnych):
   • usprawniono wyświetlanie list uczniów dla specyficznych przypadków
   • przy uczniach nieaktywnych (przekreślonych na czerwono) dodano informację o czasie aktywności w klasie/zespole
 • Panele wszystkich użytkowników

  • w opcji moje logowania dołożono informację o przypadkach automatycznego wylogowania użytkownika
  • wyłączono działanie opcji nie pamiętam hasła dla kont, które zostały zablokowane przez dyrektora/administratora
  • na etapie pisania wiadomości dodano możliwość przyporządkowania jej do wybranych folderów jeżeli użytkownik z nich korzysta

Wersja 8.11 - 25 marca 2015

 • bezpośrednio na etapie dodawania/edycji klasy lub zespołu dodano możliwość przypisania do słowników godzin
 • w tygodniowym przeglądzie lekcji w panelu dyrektora w dodatkowych opcjach filtrowania dodano możliwość wyboru swobodnego zakresu dat
 • w dziennkach różnych dla uruchomionej lekcji zmieniono zasadę wyświetlania listy uczniów, która będzie analogiczna do dziennika głównego wyświetlając również uczniów nieaktywnych w odpowiedni sposób
 • na etapie wprowadzania/modyfikacji planu lekcji dodano możliwość zaznaczenia/odznaczenia danego dodatkowego nauczyciela dla wszystkich lekcji
 • w przeglądach obecności dodano więcej informacji w dymkach pojawiających się po najechaniu na "numerek/krateczkę" pod daną datą
 • ponadto w panelu nauczyciela w tym samym przeglądzie będą widoczne dodatkowe informacje o wpisanym statusie obecności po najechaniu myszką na niego
 • w module wiadomości dla grupy odbiorców "wychowawcy" zmieniono kolejność wyświetlania użytkowników, co spowoduje, że w pierwszej kolejności zawsze będzie widoczny wychowawca główny (bezpośrednio przypisany do klasy/zespołu)
 • w wydruku dziennika zajęć przedszkola tematy, w których wstawiono nową linię będą widoczne w taki sam sposób jak je wpisano. Zmiana nie będzie działać wstecz
 • zmieniono zasadę generowania formy adresów np. podczas importu zasobów z programu OSON. Przy ręcznym wprowadzaniu tych danych również zaleca się stosowanie takiej formy, aczkolwiek nie jest konieczna jakakolwiek modyfikacja adresów już wprowadzonych
 • w panelu dyrektora udostępniono możliwość importu słownika oceny opisowej z odpowiednio przygotowanego pliku csv

Wersja 8.10 - 12 marca 2015

 • system został w pełni dostosowany do szkół korzystających z dowolnej liczby okresów (semestrów)
 • w dziennikach różnych wprowadzono informacje o średniej ważonej/podsumowaniach punktowych
 • w panelu dyrektora menu Analizy->Statystyki->Statystyka ocen zostało rozbudowane oraz podzielone na osobne subopcje
 • w panelu dyrektora dodano nową opcję Dzienniki->Oceny->Uczniowie bez arkuszy ocen
 • również w menu Dzienniki->Oceny w przeglądzie ocen dodano możliwość uruchomienia przeglądu dla wybranego dziennika różnego
 • w panelu dyrektora w menu Dzienniki->Zwolnienia dodano informację o liczbie wpisanych zwolnień obok każdej z klas
 • podobnie w planach lekcji dodano informację o liczbie lekcji zapisanych w danym planie
 • w panelu rodzica/ucznia dodano niezależną opcję pozwalającą na scalenie niepotrzebnie założonych kilku kont dla tej samej osoby. Jest ona dostępna w zakładce Mój profil
 • w panelu dyrektora w menu Dzienniki->Tematy->Tematy z przedmiotów dla sytuacji wyboru zespołu system wczytuje listę przedmiotów z uwzględnieniem dzienników różnych głównych
 • w opcjach konifugracyjnych dodano trzecią linijkę dla wpisu nazwy szkoły na stronę logowania
 • zablokowano możliwość uruchomienia dziennika zajęć pedagoga dla osób posiadająych konto dyrektorskie/administracyjne z określonym podrodzajem
 • w dziennikach różnych po wybraniu dziennika oraz przedmiotu na liście lekcji dodano informację jakiej dokładnie klasy/grupy dotyczy dany zapis
 • usprawniono działanie planów blokowych
 • zwiększono zakres dopuszczalnych rozszerzeń plików, które można wgrywać do systemu
 • w panelu dyrektora w przeglądzie realizacji rozkładów (Analizy->Statystyki->Realizacja rozkładów) dodano ikonki sygnalizujące jakiego rodzaju jest dany rozkład. Ikona oznacza standardowy rozkład, a ikona rozkład blokowy
 • na liście dzienników różnych w panelu dyrektora dodano informację o czasie założenia dziennika w ikonie informacyjnej. Będzie to jednak działać dla dzienników, które dopiero zostaną założone
 • usprawniono opcję kopiowania grup ocen
 • w przeglądzie ocen i frekwencji ucznia, który dostępny jest z poziomu kartoteki dodano m.in. informacje o średnich ważonych bądź podsumowaniach punktowych
 • w przeglądzie lekcji odwołanych i dni wolnych dodano informacje o liczbie wpisów oraz czasie ostatniego dla danej kategorii
 • w panelu dyrektora Zestawienia ocen przewidywanych, śródrocznych i rocznych zostały dodatkowo umieszczone w głownym menu Dzienniki->Oceny
 • w kartotece ucznia, przeglądzie zachowania ucznia, arkuszu ocen ucznia i innych miejsach dodano przyciski pozwalające na bezpośrednie przełączanie się między uczniami klasy
 • w planach lekcji dodano ikony informujące o dodatkowych nauczycielach przypisanych do danej lekcji

Wersja 8.9 - 24 grudnia 2014

 • w panelu dyrektora dodano nową opcję dostępną w menu Dzienniki->Oceny->Zestawienie ocen. Pozwala ona na przegląd wpisanych ocen na podstawie czasu ich wpisania oraz ewentualnych dodatkowych kryteriów/filtrów
 • w konfiguracji systemu pozwolono dyrekcji na ustawienie dostępu do wszystkich zastępstw dla nauczycieli. Jeżeli opcja zostanie włączona to nauczyciel będzie mógl uruchomić przegląd wszystkich zastępstw w menu Plan->Zastępstwa. Opcja domyślnie jest wyłączona

Wersja 8.8 - 18 grudnia 2014

 • w panelu dyrektorskim w menu Analizy->Zestawienie lekcji->Zestawienie lekcji nauczycieli dodano 2 nowe opcje:
  • wydruk lekcji bez tematu do pliku pdf
  • eksport lekcji bez tematu do pliku csv. Plik powinien być otwierany z kodowaniem utf-8 oraz średnikiem jako znak rozdzielający
 • w menu Analizy->Zestawienie lekcji->Zestawienie lekcji nauczycieli, Analizy->Zestawienie lekcji->Zestawienie lekcji nauczycieli 2 oraz Analizy->Zestawienie lekcji->Zest. nieobecności i nadgodzin zmieniono sposób zliczania lekcji w przypadku dzienników różnych uwzględniając jednostki lekcyjne powiązane z daną lekcją
 • dodano nowy wzór arkusza ocen: Arkusz ocen ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczającego do szkoły podstawowej [MEN-I/38b/2]
 • w wydruku zagrożeń:
  • uwzględniono oceny NK (nieklasyfikowanie)
  • zmodyfikowano formę wizualną
 • usprawniono działanie usprawiedliwiania pozwalając wychowawcy na usprawiedliwienie nieobecności uczniów, którzy nie są już aktywni w jego klasie/klasach
 • w wydruku rejestru kontroli i obserwacji dodano informację jakiej klasy bądz dziennika różnego dotyczy dany zapis
 • wprowadzono zmiany w imporcie uczniów z pliku csv:
  • dodano możliwość importu projektu edukacyjnego oraz adresów e-mail opiekunów
  • zdjęto wymóg podania większości informacji pozwalając na podanie jedynie imienia i nazwiska ucznia
  • zaktualizowano instrukcję importu oraz przykładowy prawidłowo uzupełniony plik csv
 • rozszerzono zakres działania opcji kopiowania lekcji podczas wprowadzania planu lekcji dla dziennika głównego. Wykonanie operacji poza skopiowaniem wyboru przedmiotu, nauczyciela oraz sali spowoduje również przypisanie identycznych wyjątków (dat). Zadziała to oczywiście jedynie w przypadku kopiowania lekcji dla tego samego dnia tygodnia
 • w dziennikach różnych po wybraniu konkretnego przedmiotu zmieniono sposób wyświetlania lekcji oraz ukrywania zapisów z planu
 • dla systemów korzytających z punktowego systemu oceniania zachowania (dla skal punktowych, a nie procentowych) zmieniono sposób wyświetlania sugerowanych przez system ocen na formę skrótu pisemnego. Dotyczy to to kolumny "pkt/oc", która znajduje się w tabeli po uruchomieniu opcji przeglądu i oceniania zachowania
 • w menu Dzienniki->Lekcje odwołane, dni wolne->Odwołaj lekcje dla opcji "Odwołanie lekcji z całych dni" i wyboru dzienników różnych dodano informacje o zespole klasie/zespole powiązanym z danym dziennikiem

Wersja 8.7 - 11 grudnia 2014

 • wprowadzono możliwość generowania i drukowania Zaświadczenia o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Opcja jest dostępna dla dyrektorów/administratorów w menu Dzienniki->Zaświadczenia oraz wychowawców w Wydruki->Zaświadczenia
 • zmodyfikowano wydruk dziennika głównego 12. Realizacja programu nauczania uwzględniając w nim plan lekcji klasy
 • usprawniono usprawiedliwianie obecności z dzienników różnych dla opcji usprawiedliwiania dla konkretnej daty, a nie standardowo dla ucznia
 • w przypadku szkół korzystających z importu danych z sekretariatu OSON do kartoteki ucznia na etapie jej edycji dodano oznaczenia informacji, które są ze wspomnianego programu importowane
 • usprawniono działanie planów blokowych oraz rejestru kontroli i obserwacji

Wersja 8.6 - 5 listopada 2014

 • wprowadzono zmiany w zwolnieniach:
  • dodano kolejny rodzaj skutkujący zapisem statusu nieobecny usprawiedliwiony
  • na listach przeglądu dodano informacje o dokładnym czasie zapisu
 • wprowadzono zmiany związane z definiowaniem szkół w ramach danego systemu (menu Zasoby->Szkoły w panelu dyrektora):
  • konieczne jest zdefiniowanie przynajmniej jednej szkoły. Jeżeli dotychczas dana placówka z opcji nie korzystała to system automatycznie utworzył taki zapis, który zalecamy zweryfikować
  • do zapisu szkoły dodano konieczność określenia typu szkoły
  • konfiguracje związane z konkretną szkołą zostały przeniesione z menu Zasoby->Konfiguracje do Zasoby->Szkoły->Wybór konkretnej szkoły->Konfiguracja dla szkoły
 • do kartoteki ucznia dodano 2 nowe pozycje:
  • dostosowanie poziomu, opinie poradni
  • zalecenia zdrowotne
 • w uruchomionych lekcjach:
  • dodano przy uczniach oznaczenia:
   • D - jeżeli uczeń ma zapisane w kartotece dostosowanie poziomu, opinie poradni
   • Z - jeżeli uczeń ma zapisane w kartotece zalecenia zdrowotne
   • U - jeżeli uczeń ma zapisane w kartotece uwagi o uczniu
   Po kliknięciu w dane oznaczenie pojawi się dymek z informacjami
  • dodano przycisk "Wyświetlaj alfabetycznie" pozwalający na zmianę sposobu wyświetlania uczniów jeżeli są oni z różnych klas
  • kolumna z obecnościami została przeniesiona w lewo - zaraz po nazwisku ucznia
  • usunięto kolumnę służącą do wpisu uwag. Obecnie opcję można nadal uruchomić w lekcji, ale klikając w konkretnego ucznia, co pozwoli również na przejście do notatek z nim związanych
  • po najechaniu na daną kolumnę dodano informacje o średniej ocen w niej wpisanych
  • jeżeli uczeń ma wpisany status nieobecny usprawiedliwiony to po najechaniu w dymku pojawia się informacja kto status wpisał
  • jeżeli będzie miał wpisany status obecny zwolniony to w dymku znajdzie się informacja kto zwolnienie wpisał i z jakiego powodu
  • zmieniono komunikat informujący o braku wpisanego tematu
  • zrezygnowano z opcji "Skopiuj lekcję"
 • zmieniono sposób wyświetlania planów lekcji na blokową formę z uwzględnieniem dzienników różnych np. w przypadku planu dla nauczyciela. Ponadto dostępne są przyciski "Plan tabelaryczny" pozwalające na wyświetlenie danego planu według poprzedniego sposobu
 • w panelu wychowawcy wprowadzono sygnalizowanie o niezatwierdzonych usprawiedliwieniach, za pomocą liczby, która pojawi się nad menu "Obecności" analogicznie do sygnalizowania o nieodebranych wiadomościach
 • zmodyfikowano wydruki:
  • "Inne informacje o uczniu", który zawierać będzie scalone informacje z kartoteki ucznia wprowadzone w pozycjach: indywidualny program lub tok nauki, dostosowanie poziomu, zalecenia zdrowotne
  • "Dane osobowe", w którym wprowadzono zmiany wizualne
  • "Realizacja programu nauczania" dla klas 1-3 szkoły podstawowej, usprawniając jego działanie z uwzględnieniem specyficznych przypadków
 • dla dzienników głównych (od 4 klasy szkoły podstawowej czyli w panelu nauczyciela zakładka "Lekcje") umożliwiono zapis lekcji w dni weekendowe z uwzględnieniem takich wpisów w różnych zestawieniach i wydrukach
 • zrezygnowano z możliwości skasowania dziennika różnego przez nauczyciela nawet jeżeli jest on założycielem dziennika bądź wychowawcą powiązanej klasy/zespołu
 • w panelu dyrektora w menu Analizy->Czas pracy nauczycieli dodano możliwość posortowania zestawienia według nazw dzienników różnych w przypadku kiedy wybrano wariant je zawierający
 • w listach dzienników różnych dodano ikonkę informacyjną, która po najechaniu na nią wyświetla informacje o klasie/zespole powiązanym z danym dziennikiem
 • w przedmiotach umożliwiono zdefiniowanie nazwy do planu lekcji. Domyślnie są one takie same jak zdefiniowane przez szkołę
 • uniemożliwiono zatwierdzanie lekcji:
  • bez wpisanego tematu
  • nieuruchomionych jeszcze przez nauczyciela (np. zapisanych przez moduł zastępstw)
 • zmieniono zasadę powiadamiania o nowych wersjach systemu:
  • powiadomienie o danej wersji będzie pojawiać się użytkownikowi tylko raz
  • rodzice, uczniowie, użytkownicy zewnętrzni nie będą otrzymywać powiadomień oraz mieć dostępu do historii zmian wersji
 • w planach lekcji umożliwiono przypisanie do danej lekcji dodatkowych nauczycieli. Aby to zrobić należy przy danej lekcji kliknąć ikonę . Informacje o przypisaniu do lekcji dodatkowych nauczycieli będą sygnalizowane identyczną ikoną podczas przeglądu planu w panelu dyrektora. Ponadto w uruchomionej lekcji osoba prowadząca ma możliwość przypisania do niej kolejnych nauczycieli z wykorzystaniem przycisku "Dodatkowi nauczyciele"
 • w podejrzeniach konfliktów obecności dodano dla każdego ucznia informacje do jakiej uczęszcza klasy
 • uniemożliwono skasowanie nauczyciela z poziomu konta dyrektora - w takich przypadkach prosimy o indywidualny kontakt
 • usprawniono mechanizm kopiowania planu lekcji wraz z wyjątkami w przypadku dziennika głównego
 • w panelu dyrektora w przeglądzie frekwencji dla przedszkoli, zerówek i klas 1-3 szkoły podstawowej dodano dymki informujące o szczegółach danego statusu obecności
 • zmieniono domyślne ustawienia powiadomień/raportów dla nowo aktywowanych kont rodziców, uczniów i użytkowników zewnętrznych
 • w panelu ucznia dodano informację o jego numerze w dzienniku obok wyświetlanego szczęśliwego numerka jeżeli szkoła z takiego mechanizmu korzysta
 • usprawniono mechanizm zapisu standardowych rozkładów tematów lekcji aby w razie niepowodzenia (np. wybór nieprawidłowego przedmiotu, klasy/zespołu) wprowadzone dane nie były usuwane z formularza wprowadzania danych
 • w module świadectw usunięto przycisk pozwalający na przejście do opcji uzupełniania i zatwierdzania ocen w przypadku klas I-III szkoły podstawowej, zerówek, przedszkola

Wersja 8.5 - 14 października 2014

 • zmodyfikowano zasadę działania zwolnień w odniesieniu do lekcji wprowadzanych przez moduł zastępstw i wycieczek/praktyk tzn. zapis zwolnienia będzie ingerował w już wprowadzone statusy obecności takich lekcji, ale dla dnia bieżącego i dni przyszłych
 • zmieniono również zasadę uruchamiania lekcji z planu oraz poza planem. Obecnie nie będzie możliwe wprowadzenie lekcji dla dni przyszłych, chyba że będzie to zapis w ramach modułu zastępstw, wycieczek/praktyk lub lekcji odwołanych
 • statusy obecności wynikające z zapisu zastępstw i wycieczek/praktyk dla dni przyszłych nie będą automatycznie uwzględniane jako wpływające na frekwencję dopóki lekcja nie zostanie uruchomiona przez nauczyciela lub nastąpi czas jej realizacji
 • w kartotece ucznia dodano możliwość zapisu adresów poczty elektronicznej ojca/prawnego opiekuna, matki/prawnej opiekunki niezależnie od kont użytkowników powiązanych z uczniem
 • zmodyfikowane wydruki "Dane osobowe" dla dziennika lekcyjnego klas I-III szkoły podstawowej oraz dziennika lekcyjnego klas starszych, między innymi dodając adresy poczty elektronicznej oraz telefony opiekunów
 • ponadto do wydruku dziennika klas I-III szkoły podstawowej dodano informacje o przeprowadzonych kontrolach i obserwacjach
 • repozytorium zastąpiono określeniem "pliki"

Wersja 8.4 - 1 października 2014

 • w dziennikach różnych:
  • umożliwiono wprowadzanie lekcji poza planem dla dowolnego przedmiotu, a nie tylko zdefiniowanego w planie takiego dziennika jak dotychczas. Dotyczy to również modułu zastępstw i wycieczek/praktyk
  • wprowadzono konieczność okreśelnia sali podczas zapisu planu lekcji
 • w operacjach zmian haseł dla dyrektorów, administratorów i nauczycieli wprowadzono walidację zgodności hasła ze wzorcem podobnie jak przy ręcznej zmianie przez zalogowanego użytkownika
 • usprawniono działanie generatora szczęsliwego numerka
 • informujemy również, że dzienniki archiwalne za rok 2013/2014 zostały przeniesione do archiwum, co spowodowało blokadę modyfikacji jakichkolwiek danych w nich zawartych

Wersja 8.3 - 24 września 2014

 • w konfiguracji dodano możliwość określenia czy szkoła korzysta tylko z dziennika elektronicznego, a jeżeli tak to od kiedy. Serdecznie prosimy o ustawienie tej konfiguracji jeżeli szkoła korzysta wyłącznie z mobiDziennika (bez drugiej ewidencji w dzienniku papierowym)
 • udostępniono możliwość zapisu przekierowań dla dzienników różnych, w których zdefiniowano dodatkowe zespoły. Zapis realizuje się w tym samym miejscu, w którym zapisuje się standardowe przekierowania z tą różnicą, że dodatkowo należy okreś jakie dziennika maję one dotyczyć
 • w module zastępstw wprowadzono zmianę powodującą, że w pozycji "Powiadamia" domyślnie będzie wybierana osoba, która zastępstwa zapisuje
 • kolejna zmiana w zastępstwach powoduje, że domyślnym rodzajem powiadomień będzie informacja wewnątrz systemu przez moduł wiadomości
 • w opcji zbiorczego kasowania klas/zespołów dodano możliwość zaznaczenia tych, które nie mają przypisanych żadnych uczniów, nawet nieaktywnych
 • opcja skasuj wszystko od tego momentu będzie dostępna jedynie dla klas, a nie jak wcześniej klas i zespołów
 • na stronie logowania dodano informacje o roku szkolnym, co może być pomocne w przypadku korzystania z dziennika dla różnych lat szkolnych

Wersja 8.2 - 17 września 2014

 • w module zwolnień dodano konieczność określenia dla jakiego rodzaju dziennika (dzienników) mają funkcjonować aktualnie wprowadzane zwolnienia. Pozwoli to na przykład na dezaktywację ucznia w klasie, ale bez uwzględnienia dziennika nauczania indywidualnego. Domyślnie wszystkie aktualnie wprowadzone zwolnienia obejmują każdy rodzaj dziennika. W przypadku chęci zmiany zasięgu działania zwolnienia należy je skasować i wprowadzić ponownie z odpowiednimi ustawieniami
 • w panelu dyrektorskim w menu Zasoby->Kadra..->Nauczyciele dodano możliwość zbiorczego wykonywania operacji zmian statusów jak np. pedagog szkolny/psycholog, specjalista, zablokowany itd.
 • w panelu rodzica wprowadzono usprawnienia związane z wysyłaniem wniosu o usprawiedliwienie
 • do wydruków list osób dodano e-mail ucznia jeżeli zostało założone dla niego konto dostępowe
 • dla księgi zastępstw dodano możliwość jej wydruku wraz z nauczycielami do dyspozycji dyrektora
 • do powiadmień e-mail dodano informację z jakiej szkoły wysyłana została dana wiadomość, pod warunkiem że w konfiguracji zdefiniowano nazwę w pozycji "Pełna nazwa całej szkoły/zespołu szkół". Pozwoli to na łatwe rozróżnienie źródła wiadomości dla nauczycieli pracujących w kilku szkołach czy rodziców mających dzieci w różnych placówkach
 • wprowadzono zmiany w module zatępstw:
  • usprawniono mechanizm informowania o numerze poszczególnej lekcji w przypadku korzystania z dużej liczby zróżnicowanych słowników godzin
  • w pozycji powiadamia usunięto wyświetlane nadmiarowo osoby mające uprawnienia dyrektora/administratora
 • w opcji przydzielania uczniów do zespołu usunięto domyślny wybór pierwszej z kolei klasy aby nie tworzyć sytuacji, w której łatwiej o pomyłkę w doborze uczniów
 • usprawniono mechanizm zbiorczej zmiany obecności w uruchomionej lekcji
 • zmodyfikowano komunikat informujący o nieudanym logowaniu w przypadku kiedy użytkownikowi dyrekcja zablokowała dostęp

Wersja 8.1 - 4 września 2014

 • w module zwolnień dodano drugi rodzaj zwolnienia pozwalający na dezaktywację obecności uczniów dla wybranych parametrów. Obecnie w momencie zapisu zwolnienia należy określić skutek realizacji operacji:
  • zapis uczniom statusu obecny zwolniony czyli zapis tzw. "zetki"
  • dezaktywacja statusu obecności uczniów czyli zapis tzw. "szarej główki"
 • udostępniono możliwość dezaktywacji uczniów w lekcji dla wszystkich dzienników różnych
 • w panelu dyrektorskim w menu Zasoby->Kadra... dodano pozycję Wszyscy użytkownicy pozwalającą na przegląd i zarządzenie wszystkimi kontami zapisanymi w dzienniku niezależnie od rodzaju
 • w opcji moje logowania dodano również przegląd logowań nieudanych
 • dodano opcję przeglądu lekcji powiązanych z konkretną wycieczką/praktyką w panelu dyrektorskim po wybraniu danej pozycji w menu Dzienniki->Wycieczki,pratkyki
 • zmodyfikowano wydruki dziennika klas 1-3 szkoły podstawowej
 • usprawniono import planu lekcji z oprogramowania aSc
 • zmodyfikowano formularz zapisu lekcji poza planem dla dziennika głównego

Wersja 8.0 - 1 września 2014

 • dokonano następujących zmian w wydrukach całościowych dziennika klas I-III szkoły podstawowej oraz klas starszych:
  • po wygenerowaniu całego dziennika plik pdf jest automatycznie zapisywany w repozytorium osoby generującej
  • dla dyrektórów wprowadzono opcję Dzienniki->Wydruki...->Zamówienia wydruków, która pozwala wybrać jakie całościowe dzienniki system ma wygenerować w godzinach nocnych. Po wygenerowaniu zamówionych wydruków system kompresuje je w formie archiwum zip, umieszcza w repozytorium użytkownika zamawiającego oraz powiadomia go o tym fakcie wiadomością modułu komunikacji
 • rozbudowano słownik godzin lekcji pozwalając na utworzenie na rok szkolny dowolnej liczby zakresów godzinowych z przyporządkowaniem do konkretnych dat, klas i zespołów. Domyślnie system zapisał jedną kategorię słownika jeżeli w dzienniku zapisano jakiekolwiek ramy czasowe i ustawił jego aktywność od startu pierwszego semestru do ostatniego dnia nauki na podstawie konfiguracji. W przypadku wystąpienia komunikatu o braku słownika godzin należy sprawdzić czy daty obowiązywania słownika są zgodne z aktualną datą lub datą obowiązywania danego planu lekcji oraz czy dana klasa/zespół są przypisane do odpowiedniego słownika
 • wprowadzono funkcję kategoryzowania zapisywanych wycieczek szkolnych i praktyk z możliwością anulowa/skasowania danego zapisu
 • udostępniono mobilną wersję systemu on-line dla rodziców i uczniów, która jest dostępna pod adresem dziennika łamanym przez "mobile". Przykładowo dla systemu "nazwaszkoly.mobidziennik.pl" wersja mobilna dostępna jest pod adresem "nazwaszkoly.mobidziennik.pl/mobile"
 • wprowadzono nowe opcje dla rozkładów (planowanych tematów lekcji):
  • dla blokowych rozkładów (klasy I-III szkoły podstawowej, różne dzienniki) udostępniono opcję eksportu do pliku xml oraz eksportu realnie zrealizowanych tematów. Opcja dostępna jest po uruchomieniu danego rozkładu przez nauczyciela
  • wygenerowany plik xml rozkładu można również zaimportować do konkretnego dziennika i przedmiotu. Opcja pojawia się po uruchomieniu rozkładu jeżeli nie został on jeszcze wprowadzony
  • w przypadku rozkładów dla klas starszych (zakładka Tematy) udostępniono analogiczne opcję eksportu rozkładu (Tematy->Rozkłady->Wybór rozkładu->Eksport rozkładu) oraz importu (Tematy->Rozkłady->Import rozkładu)
 • w rejestrze kontroli i obesrwacji uwzględnione zostały dzienniki zajęć pedagoga
 • inną nowością w tym samym rejstrze jest możliwość wygenerowania wydruku zapisanych kontroli i obserwacji dla określonych dyrektorów
 • dla wydruku Wywiadówka - zestawienie ocen, uwag i frekwencji ucznia wprowadzono opcję Oceny tylko z wagami powodującą, że dla ocen cząstkowych nie będą drukowane opisy, a jedynie wagi
 • w kartotekach ucznia dodano przyciski pozwalające na przełączanie się między uczniami klasy ucznia
 • w arkuszach ocen wprowadzono możliwość przesuwania przedmiotów i ocen w górę i w dół w zakresie danej sekcji
 • w dolnej części interfejsu obok informacji o ostatnim dostępie wprowadzono funkcję moje logowania pozwalającą na przegląd listy własnych logowań do systemu ze szczegółami
 • w menu Analizy (panel dyrektora) dodano opcję podejrzenia konfliktów sal wynikających z planów lekcji
 • w module wiadomości wprowadzono:
  • dodatkowe oznaczenia kolorystyczne sygnalizujące o przeczytaniu bądź nie dane wiadomości
  • modyfikacje rozwijalnego menu głównego pod kątem folderów
  • na listach wiadomości odebranych, wysłanych oraz w folderach dodano opcje sortowania na podstawie wybranego nagłówka (temat, czas itp.)
 • w panelu dyrektorskim w zarządzaniu uczniami zespołu (nie klasy) dodano opcje pozwalające na wypisanie z grupy wszystkich uczniów ze śladem lub bez
 • w zarządzaniu nauczycielami dodano możliwość ich importu z pliku csv/txt (Zasoby->Kadra->Nauczyciele->Import nauczycieli)
 • w tym samym miejscu dodano informacje o przypisanym do danego nauczyciela kluczu zapisanym w momencie importu planu lekcji z oprogramowania Vulcan. Dodatkowo uruchamiając edycję wybranego nauczyciela można zmienić przypisany mu klucz
 • zmieniono sposób wyświetlania planów lekcji w wybranych miejscach systemu z pominięciem "pustych godzin"
 • udoskonalono działanie dyrektorskiej wyszukiwarki uczniów
 • w opcjach zbiorowego wpisu ocen zmieniono kolejność wyświetlanych stopni ze słownika (od najwyższej do najniższej)
 • w panelu rodzica/ucznia w menu kalendarza wprowadzono dodatkowe przyciski uruchamiające opcję zapisu własnej informacji
 • w panelu dyrektora w menu Zasoby->Uczniowie wprowadzono opcję Uczniowie bez zdjęć, która wyświetla listę uczniów, którym nie przypisano zdjęcia oraz dodatkowo wyszukuje na serwerze zdjęć, które mogły wcześniej być przypisane uczniowi, ale np. na skutek skasowania ucznia nie są już mu przyporządkowane, a dodatkowo system w ramach nocnej konserwacji nie zdąrzył skasować ich z serwera (zdjęć)
 • zmodyfikowano mechanizmy wczytujące listę języków obcych dla danego ucznia (np. arkusze ocen, świadectwa) z pominięciem dzienników różnych niegłównych
 • na liście przedmiotów w menu Zasoby dodano informację o unikalnym identyfikatorze danego elementu
 • wprowadzono również szereg innych zmian wizualnych i funkcjonalnych usprawniających pracę z mobiDziennikiem

Wersja 7.28 - 2 lipca 2014

 • wprowadzono zmiany w arkuszach ocen:
  • dodano możliwość zapisu adnotacji dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim
  • zwiększono limity znaków dla informacji o indywidualnym programie lub toku nauki z uwzględnieniem sytuacji rozciągnięcia wpisu na dodatkową linię
  • zwiększono limity znaków dla nazwy szkoły. Zmiana dotyczy samego arkusza jak i opcji konfiguracyjnych gdzie taką nazwę można odgórnie wprowadzić
  • usprawniono mechanizm określania nazw przedmiotów tak aby nie zamieniać informacji o poziomie nauczania na postać małych liter
 • w panelu dyrektorskim w zestawieniach lekcji dodano informację czy dana lekcja została zapisana w ramach dziennika różnego. Opcja dotyczy miejsc:
  • Analizy->Przeglą lekcji w klasach->Przegląd tygodniowy - dymek pokazujący się po najechaniu na informację o temacie
  • Analizy->Zestawienie lekcji->Zestawienie lekcji nauczycieli - dymek pokazujący się po najechaniu na ikonę oraz szary zapis obok opisu lekcji
 • rozbudowano i usprawniono działanie "sztywnych nagłówków" dla tabel o dużej wysokości i szerokości. Dotyczy to np. uruchomionej lekcji czy przeglądu ocen
 • w interfejsie oceniania zachowania przez wychowawcę uwzględniono specyficzne przypadki powodujące niemożliwość uruchomienia opcji zapisu oceny rocznej

Wersja 7.27 - 25 czerwca 2014

 • dodane kolejne wzory świadectw:
  • MEN-I/4/2 - świadectwo szkolne promocyjne szkoły podstawowej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klas IV i V szkoły podstawowej
  • MEN-I/7/2 - świadectwo ukończenia szkoły podstawowej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do szkoły podstawowej
  • MEN-I/11/2 - świadectwo szkolne promocyjne gimnazjum dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klas I i II gimnazjum
  • MEN-I/15/2 - świadectwo ukończenia gimnazjum dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do gimnazjum
 • w panelu dyrektora dla zestawienia Dzienniki->Oceny->Przewidyw., śródroczne i roczne zostało uwzględnione zachowanie
 • uwzględniono sytuację odgórnego zapisu (Zasoby->Przedmioty) poziomu nauczania w "nazwie na świadectwo" dla języków obcych. Operacja powinna być wykonywana tylko jeżeli z konkretnego przedmiotu realizowany jest w szkole jeden poziom nauczania lub dany język został w zasobach rozbity na kilka pozycji
 • zmieniono nazewnictwo w dodatkowych kartotekach ucznia z "pozostawiony w tej samej klasie" na "niepromowany"

Wersja 7.26.1 - 18 czerwca 2014

 • w opcjach konfiguracyjnych dodano opcję pozwalającą na udostępnienie wychowawcom informacji zapisanych przez specjalistów. Opcja widnieje pod nazwą Widok informacji specjalisty dla wychowawcy i domyślnie jest wyłączona. Jej włączenie spowoduje, że wychowawca będzie miał dostępny przycisk Infromacje specjalisty po wejściu w dodatkową kartotekę ucznia
 • zwiększono limit znaków na numer z księgi ucznia dla świadectw

Wersja 7.26 - 16 czerwca 2014

 • zrealizowano zmiany w opcjach konfiguracyjnych:
  • dodano możliwość określenia nazwy szkoły na świadectwa promocyjne z rozróżnieniem na 2 linie (tak jak we wzorze świadectw)
  • na takiej samej zasadzie dodano możliwość określenia nazwy szkoły na świadectwa ukończenia. Aby system wczytał nazwę szkoły z tego miejsca należy dla odpowiedniej klasy uruchomić jej edycję oraz oznaczyć ją jako klasę końcową/ostatnią
  • dodano możliwość określenia nazwy szkoły na arkusze ocen (3 linie)
  • dodano możliwość określenia nazwy szkoły na wydruki dzienników
  • ponadto w przypadku dzienników, w których zdefiniowano szkoły w menu Zasoby->Szkoły opcje konfiguracyjne związane ze świadectwami i arkuszami ocen zostały rozdzielone tak aby dla każdej ze szkół możnaby było te informacje wprowadzić niezależnie.
  • Zalecamy aby w możliwie najszybszym czasie dokonano zapisu konfiguracji związanych z nazwami szkól na poszczególne elementy
 • wprowadzono dodatkowe opcje formatowania na etapie pisania wiadomości

Wersja 7.25 - 12 czerwca 2014

 • w panelu nauczyciela w menu Plan dodano przycisk Zastępstwa uruchamiający zestawienie w którym nauczyciel może przejrzeć swoje aktualne zastępstwa czyli zapisane za niego lub przypisane jemu. Jeżeli nauczyciel jest również wychowawcą/opiekunem to w przeglądzie dostępny jest przycisk wyświetlający dodatkowo zastępstwa przypisanych klas i zespołów
 • zmodyfikowano wydruk dziennika głównego 16. Dziennik - Zestawienie ocen rocznych, w którym informacje związane z frekwencją będą generowane dla całego roku szkolnego, a nie tylko okresu II
 • usprawniono mechanizm zapisu uzasadnień dla ocen przewidywanych śródrocznych i przewidywanych rocznych
 • w panelu rodzica/ucznia wprowadzono następujące zmiany w domyślnym przeglądzie ocen:
  • w przypadku systemów ze standardowym systemem oceniania (nie punktowym) w indeksach górnych widoczne będą wagi ocen
  • niezależnie od systemu oceniania również w indeksie górnym będzie widoczna litera "k" jeśli dla oceny zapisano komentarz, który można przeczytać umieszczając kursor myszy na danej ocenie
 • zablokowano wczytywanie na świadectwo wpisów z kartoteki ucznia dla pozycji Indywidualny program lub tok nauki
 • w interfejsach wpisu ocen cząstkowych dodano filtry niewyświetlające ocen NK oraz ZW
 • w panelu dyrektorskim została zablokowana możliwość kasowania nauczycieli. W razie konieczności wykonania takiej operacji prosimy o kontakt z Administracją WizjaNet

Wersja 7.24 - 5 czerwca 2014

 • wprowadzono następujące zmiany związane z punktowym systemem oceniania:
  • pozwolono na wprowadzenie niezależnych skal punktowych/procentowych dla każdego okresu. Opcja dotyczy skal ocen z zajęc edukacyjnych i zachowania
  • domyślnie w szkołach korzystających z punktowego oceniania zostały ustawione identyczne skale dla obu okresów (na podstawie aktualnie wprowadzonej). W razie konieczności należy je zmodyfikować
  • w opcjach konfiguracyjnych dodano opcję Sumowanie punktów zachowania z całego roku w II okresie. Dotyczy ona systemów z punktowym systemem oceniania zachowania i przelicznikiem/skalą punktową (nie procentową). Po jej włączeniu dla II okresu będzie dostępna suma punktów z całego roku wraz z sugerowaną oceną w odniesieniu do skali punktowej wprowadzonej na II okres. W takim wypadku należy pamiętać, aby skalę punktów na II okres odpowiednio zwiększyć w porównaniu ze skalą na I okres (np. pomnożyć razy 2)
 • rozszerzono działanie opcji konfiguracyjnej Widok zrealizowanych tematów w panelu rodzica/ucznia. Po jej wyłączeniu tematy nie będą również widoczne w menu Frekwencja->Szczegółowa frekwencja po najechaniu kursorem myszy na zakolorowaną "kratkę z liczbą" oznaczającą zrealizowaną lekcję

Wersja 7.23 - 29 maja 2014

 • dla dzienników różnych o stałym składzie powiązanych z klasą o poziomie edukacyjnym "klasa 1-3 szkoły podstawowej", "zerówka" lub "przedszkole" wprowadzono możliwość wystawiania dodatkowych, niezależnych, liczbowych ocen przewidywanych, śródrocznych i rócznych, które w przypadku edukacji wczesnoszkolnej będą automatycznie wczytywane na świadectwo dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży, w tym dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w w stopniu umiarkowanym lub znacznym w pozycji Dodatkowe zajęcia edukacyjne. Aby operacja była możliwa należy dla klasy przypisanej do dziennika dany przedmiot oznaczyć jako przedmiot dodatkowy po uruchomieniu kartoteki przedmiotu w menu Zasoby->Przedmioty w sekcji Status przedmiotu w klasach
 • dla zestawienia form pomocy dodano możliwość filtrowania według klas, okresów i konkretnych form. Zestawienie jest dostępne:
  • w panelu dyrektora w menu Różne dzienniki->Dzienniki zajęć pedagoga->Formy pomocy
  • w panelu nauczyciela z uprawnieniami pedagoga/psychologa w menu Różne dzienniki->Dziennik zajęć pedagoga->Formy pomocy
 • w module planowania zastępstw wprowadzono dodatkową walidację poprawności podania wszystkich wymaganych informacji dla każdej z lekcji
 • wprowadzono dodatkowe filtrowanie słownika ocen w momencie wystawiania oceny rocznej. Będą wtedy dostępne tylko oceny NK, ZW oraz 1-6
 • zmieniono zasadę funkcjonowania modułu zwolnień. Obecnie po zapisie zwolnienia nie będą modyfikowane statusy obecności, które zostały do tego momentu zapisane w systemie
 • zmodyfikowano wydruki zrealizowanych tematów lekcji. Wydruki są dostępne:
  • w panelu dyrektora w menu Dzienniki->Tematy->Tematy z przedmiotów->Wybór klasy/zespołu->Wybór przedmiotu
  • w panelu nauczyciela w menu Tematy->Wybór klasy/zespołu i przedmiotu
 • usprawniono mechanizm wpisywania lekcji poza planem
 • zmodyfikowano raporty dzienne dla rodziców i uczniów pod kątem wydarzeń z kalendarza klasowego
 • w interfejsach, w których dostępne są listy godzin lekcyjnych zarówno z dziennika głównego jak i dzienników różnych te pierwsze zostały dodatkowo pogrubione
 • polepszono mechanizm auto wylogowania użytkownika po okresie bezczynności trwającym więcej niż 60 minut

Wersja 7.22 - 21 maja 2014

 • zmodyfikowano wydruk Wywiadówka - wydruk ocen: przewidywanych śródrocznych, śródrocznych, przewidywanych rocznych, rocznych, dla którego w przypadku ocen przewidywanych rocznych lub rocznych będą widoczne średnie ważone za I okres, II okres oraz cały rok, jeżeli na etapie generowania wybrano, że mają one zostać umieszczone na wydruku
 • w dzienniku zajęć pedagoga dodano możliwość zapisu planu pracy, który będzie również dostępny na wydruku takiego dziennika
 • w panelu dyrektora dodano możliwość renumeracji/zmiany kolejności kategorii uwag metodą "przeciągnij i upuść"
 • w panelu nauczyciela dla notatek dotyczących zajeć zapisywanych przez ikonkę żółtej karteczki w uruchomionej lekcji dodano możliwość określenia danej notatki jako widocznej dla innych nauczycieli. Zdefiniowanie notatki w ten sposób spowoduje, że dowolny inny nauczyciel uruchamiając określone zajęcia będzie miał możliwość jej podglądu
 • dodano 2 opcje w konfiguracjach systemu dla dyrektora:
  • widok opisu lekcji w wydrukach i powiadomieniach dla zastępstw - włączenie opcji spowoduje, że na wydrukach zastępstw oraz powiadomieniach o zastępstwach będą widoczne informacje zapisane w polu "opis" dla standardowych lekcji oraz zapisane w polu "Zapis w dzienniku" dla lekcji odwołanych
  • widok frekwencji rzeczywistej podczas wystawiania oceny w lekcji - włączenie opcji spowoduje, że na etapie wpisu uczniowi oceny przewidywanej śródrocznej, śródrocznej, przewidywanej rocznej lub rocznej będzie dostępa frekwencja rzeczywista. Jest to średnia, do obliczenia której nie są brane pod uwagę statusy "obecny zwolniony"
 • w przeglądzie tygodniowym lekcji w panelu dyrektora zmieniono komunikaty ostrzegające przed skasowaniem lekcji, w których wpisano jakiekolwiek oceny lub uwagi
 • w panelu rodzica/ucznia dodano w głównym menu sygnalizację o dostępnych aktualnych zastępstwach. Informacje będą sygnalizowane czerwonym kółkiem z liczbą zastępstw analogicznie do informowania użytkownika o liczbie nieprzeczytanych wiadomości
 • w panelu rodzica/ucznia w przypadku szkół korzystających z systemu punktowego podsumowania punktowe zostały podzielone na I okres, II okres oraz cały rok w przypadku przeglądania ocen za okres II. Przypominamy, że podsumowania punktowe/średnie ważone są dostępne w panelu rodzica/ucznia jeżeli dyrekcja włączyła je w konfiguracji dziennika

Wersja 7.21 - 14 maja 2014

 • w momencie wpisu pojedynczej oceny cząstkowej dodano możliwość zapisu dodatkowego słownego komentarza powiązanego z oceną wraz z możliwością wybrania czy komentarz ma być widoczny w panelu rodzica i ucznia. Aby wykonać operację należy podczas wpisywania oceny skorzystać z przycisku Zapisz dodatkowy komentarz. Komentarz można zmieniać bez modyfikacji/anulowania oceny. W tym celu należy uruchomić standardowo operację wpisu oceny, nie modyfikować jej, a jedynie zmodyfikować komentarz i zapisać dane
 • dla szkół korzystających z punktowego systemu oceniania na etapie zbiorowego wystawiania ocen zmodyfikowano dane statystyczne na tej zasadzie, że w przypadku drugiego okresu będa widoczne podsumowania punktowe, procentowe i sugerowana przez system ocena z podziałem na okres pierwszy, okres drugi oraz cały rok
 • w panelu dyrektora dodano opcję Analizy->Realizacja planu->Realizacja planu dzienników pozwalającą na przegląd, analizę i kontrolę wpisów w wybranym dzienniku różnym
 • analogiczne zestawienie jest dostępne dla nauczycieli będących założycielem jakiegoś dziennika lub wychowawcą/opiekunem zespołu powiązanego z jakimś dziennikiem. W takim wypadku w menu Różne Dzienniki dostępny będzie przycisk Lekcje moich dzienników uruchamiający zestawienie
 • w panelu dyrektorskim w menu Zasoby->Klasy i zespoły dodano przycisk pozwalający na dodatkowe filtrowanie listy wyświetlanych zasobów w odniesieniu do klas i zespołów powiązanych z dziennikami różnymi. Klikając w przycisk można kolejno zmienić zasadę wyświetlania:
  • bez dzienników różnych
  • tylko klasy i zespoły związane z dziennikami różnymi
  • wszystkie klasy i zespoły - z dziennika głównego oraz dzienników różnych (ustawienie domyślne)

Wersja 7.20 - 6 maja 2014

 • w słowniku oceny opisowej dodano możliwość ustalenia kolejności sformułowań z wykorzystaniem techniki "przeciągnij i upuść" - analogicznie jak podczas ustalania kolejności przedmiotów. Opcja dotyczy panelu dyrektorskiego
 • w uruchomionych zajęciach dodano informacje o numerze lekcji w roku szkolnym oraz całym cyklu edukacyjnym
 • w blokowych rozkładach materiału dodano możliwość ustalenia kolejności tematów w kręgu (technika "przeciągnij i upuść") jak i samych kręgów (z wykorzystaniem dodatkowych ikonek strzałek)
 • w opcjach konfiguracyjnych związanych z panelem rodzica/ucznia dodano opcję pozwalającą wyłączyć możliwość pisania do nauczycieli - możliwe wtedy będzie kontaktowanie się jedynie z pedagogami, specjalistami oraz nauczycielami, którym określono podrodzaj. W szczególnym przypadku użytkownik będzie mógł odpowiedzieć na wiadomość otrzymaną od dowolnego nauczyciela
 • w sekcji "Inne ustawienia" konfiguracji dodano opcję Komunikacja z rodzicami i uczniami z podziałem na zespoły dla dyrektorów i nauczycieli, która powoduje, że po jej włączeniu w grupie odbiorców wiadomości pojawią się rodzice oraz uczniowie pogrupowani na podstawie zespołów. Opcja dotyczy panelu dyrektorskiego oraz nauczycielskiego i jest domyślnie wyłączona. Przed jej uruchomieniem należy pamiętać, że w przypadku dużej liczby zespołów i uczniów w szkole może dojść do zawieszania przeglądarki użytkownika po skorzystaniu z opcji (zależnie od wydajności komputera)
 • również w opcjach konfiguracyjnych dokonano kilku zmian wizualnych dostępnych opcji oraz zmieniono nazewnictwo "rozszerzonej komunikacji" na "komunikacja z innymi rodzicami i uczniami"
 • w kalendarzach klasowych dodano możliwość realizacji wpisów zbiorowych czyli przypisanych do kilku klas jednocześnie. Opcja dotyczy "zwykłej informacji" oraz "ważniejszego wydarzenia z życia klasy". Uruchomienie opcji odbywa się przez zakładkę Kalendarz oraz przycisk Wpis zbiorowy
 • w module wycieczek i praktyk dodano mechanizm powodujący, że po zapisie lekcji system zaproponuje użytkownikowy przejście do planowania zastępstw aby zapisać informacje o zmianach dla danych określonych w formularzu zapisu wycieczki/praktyki (nauczyciel, zakres dat)
 • dla wychowawcy w module usprawiedliwiania nieobecności rozwiązano problem ze zmianą pozycji ekranu po zapisie danych. Obecnie ekran powinien pozostać dokładnie w takiej samej pozycji
 • wprowadzono kilka zmian w instrukcji generowania świadectw
 • operacje importu uczniów (np. z sekretariatu OSON) zostały wzbogacone o mechanizmy wykrywające sytuacje, w których w danej klasie znajduje się więcej niż 1 uczeń z takim samym numerem w dzienniku oraz poprawiające takie przypadku przez alfabetyczną renumerację
 • w panelu dyrektora dla opcji modyfikacji planu lekcji na etapie wyboru klasy lub zespołu dodatkowo oznaczono klasy pogrubioną czcionką

Wersja 7.19 - 16 kwietnia 2014

 • dokonano kilku zmian wizualnych w opcjach konfiguracyjnych, w których dodano również możliwości:
  • włączenia wysyłania usprawiedliwień przez rodziców (opcja domyślnie wyłączona)
  • włączenia w lekcji dodatkowej kolumny z rocznym podsumowaniem dla systemów korzystających z oceniania punktowego (opcja domyślnie wyłączona)
  • włączenia w lekcji dodatkowej kolumny z ocenami przewidywanymi (opcja domyślnie wyłączona)
 • w lekcjach prowadzonych w dziennikach różnych dodano przycisk pozwalający zmienić sposób wyświetlania listy uczniów na alfabetyczny
 • w ankietach/testach dodano możliwość określenia liczby dodatkowych kartek w momencie generowania szablonu

Wersja 7.18 - 2 kwietnia 2014

 • w repozytorium dodano możliwość udostępniania danego pliku innym użytkownikom. Aby tego dokonać należy:
  • uruchomić repozytorium
  • przejść do trybu edycji
  • obok odpowiedniego pliku wybrać udostępnij plik
  • wybrać użytkowników, którym chce się plik udostępnić
  • zatwierdzić wybór przyciskiem zapisu w dolnej częsci interfejsu
  Pliki udostępnione przez innych użytkowników nauczyciel/dyrektor będzie widział po uruchomieniu repozytorium w dodatkowym nagłówku, natomiast w panelu rodzica/ucznia/użytkownika zewnętrznego dodano zakładkę Pliki, w której będą pojawiać się takie elementy
 • w panelu rodzica wprowadzono możliwość wysyłania usprawiedliwień. Aby zrealizować taką operację należy:
  • przejść do menu Frekwencja
  • wybrać wiersz z nieobecnościami danego ucznia (kliknąć na niego)
  • po wyświetleniu szczegółowych nieobecności zaznaczyć te, które chce się usprawiedliwić (wysłane wcześniej do usprawiedliwienia będą już nieaktywne)
  • pod listą nieobecności podać powód nieobecności oraz kliknąć przycisk Wyślij usprawiedliwienie
  Ponadto klikając przycisk Usprawiedliwienia w menu Frekwencja rodzic może zobaczyć usprawiedliwienia, które wysłał wraz z ich statusami, a po kliknięciu w daną pozycję jej szczegóły
 • wychowawca ma możliwość przeglądu i zatwierdzania usprawiedliwień wysłanych przez rodziców. Opcja działa następująco:
  • w menu Obecności dla wychowawcy dostępny jest przycisk Usprawiedliwienia
  • po jego uruchomieniu pojawiają się klasy wychowawcy wraz z listą uczniów oraz informacją, dla których z nich są w systemie niezatwierdzone usprawiedliwienia
  • po wybraniu danego ucznia pojawia się lista jego usprawiedliwień ze statusami (zatwierdzone lub nie)
  • po kliknięciu w dane usprawiedliwienie pojawiają się jego szczegóły oraz możliwość zatwierdzenia jeżeli nie zostało to jeszcze zrobione
  • zatwierdzenie skutkuje usprawiedliwieniem nieobecności powiązanych z danym zapisem
 • w konfliktach planów lekcji umożliwiono skasowanie danej pozycli (lekcji z planu)
 • w kalendarzach klasowych wprowadzono dodatkowe opisy poszczególnych pozycji na etapie dodawania nowych wpisów, które powinny ułatwić ich realizację
 • w interfejsach dodawania kont użytkowników dowolnego rodzaju dodano możliwość zapisu dodatkowych informacji jak np. pesel, płeć, data urodzenia czy miejsce urodzenia. Nie są one jednak wymagane ani konieczne do prawidłowego funkcjonowania systemu
 • w panelu dyrektorskim umożliwono zbiorcze tworzenie grup ocen dla dzienników różnych w menu Zasoby->Grupy ocen->Nowa grupa
 • jednocześnie dodano możliwość przeglądu grup ocen dla poszczególnych dzienników różnych w menu Zasoby->Grupy ocen->Grupy dla dzienników różnych
 • usprawniono opcję importu uczniów z Sekretariatu Optivum firmy Vulcan uwzględniając np. przypadki dogrywania danych czy projekty edukacyjne
 • w panelu dyrektorskim dla historii importów dodano opcję ich wydrukowania
 • w różnych dziennikach dla podglądu planu lekcji dodano oznaczenie lekcji okreslonych jako blokowe ikoną
 • dla modułu planowania zastępstw zmodyfikowano zasadę działania list wyboru nauczyciela zastępującego, która domyślnie będzie pusta
 • wprowadzono również inne zmiany, usprawnienia w modułach: ankiet, zajętości sal i konfiguracji

Wersja 7.17 - 4 marca 2014

 • wprowadzono możliwość usprawiedliwiania nieobecności dla wszystkich dzienników różnych. Opcja jest dostępna w menu Obecności w nagłowku Moja klasa i dzienniki dla nauczyciela, który:
  • jest założycielem dziennika
  • jest wychowawcą/opiekunem klasy lub zespołu powiązanego z dziennikiem
 • zmodyfikowano importy z sekretariatu OSON uwzględniając adresy zamieszkania oraz zameldowania na takiej zasadziej, że dziennik będzie zapisywał adres zamieszkania lub adres zamledowania gdyby ten pierwszy nie został odpowiednio uzupełniony. Jednocześnie informujemy, że poprawnie uzupełniony adres w programie OSON czyli taki, który zostanie zaczytany do dziennika powinien mieć uzupełnione elementy:
  • ulicę lub miejscowość
  • numer budynku lub numer lokalu
  • kod pocztowy
  • pocztę

Wersja 7.16 - 26 lutego 2014

 • w module planowania zastępstw wprowadzono mechanizm wyświetlający dla każdej lekcji plan powiązanej klasy lub klas, dla dnia takiej planowanej lekcji
 • w module konfliktów lekcji wprowadzono dodatkową opcję pozwalającą na wygenerowanie listy konfliktów bez uwzględniania lekcji odwołanych
 • zoptymalizowano mechanizmy związane z renumeracją uczniów w klasach i zespołach
 • wprowadzono również automat wykrywający klasy, w których więcej niż 1 uczeń posiada ten sam numer w dzienniku oraz korygujący takie przypadki
 • w panelu dyrektorskim dla rejestru godzin dodano szczegółowe informacje o każdym wpisie. Są one dostępne w menu "Różne dzienniki" po wyborze konkretnego dziennika, przedmiotu oraz przycisku "Rejestr godzin"
 • wprowadzono dodatkowe opisy w kalendarzach klasowych
 • spis kont administracyjnych został dodatkowo pogrupowany
 • wprowadzono techniczne zmiany w architekturze oprogramowania serwerów mobiDziennika celem udoskonalenia wydajności systemu oraz wyeliminowania szczególnych sytuacji

Wersja 7.15 - 18 lutego 2014

 • zmieniono sposób wyświetlania uczniów w uruchomionej lekcji dla dziennika głównego. Od tego momentu będą pokazywani również uczniowie nieaktywni
 • w opcjach konfiguracyjnych dodano możliwość zdecydowania czy w uruchomionej lekcji mają pojawiać się średnie ważone/podsumowania punktowe
 • z wydruków dzienników zostały wykasowane numery telefonów rodziców oraz uczniów
 • wprowadzono zmiany, usprawnienia w wybranych wydrukach dziennika lekcyjnego dla klas 1-3 szkoły podstawowej
 • zrealizowano następujące zmiany w zakresie modułu zastępstw:
  • wprowadzono możliwość sortowania listy zastępstw po uruchomieniu interfejsu głównego
  • bardziej wyróżniono numery lekcji na liście lekcji nauczyciela, dla którego zapisuje się zastępstwa
  • zmieniono wygląd pól formularza zapisu dla poszczególnej lekcji
 • kolejne miejsca w systemie zostały ujęte bardziej widocznymi komunikatami ostrzegającymi (np. kasowanie planu lekcji)
 • wybrane listy prezentujące spis klas i zespołów zostały dodatkowo sformatowane, dzięki czemu będą bardziej użyteczne dla użytkownika (np. panel dyrektora i menu Dzienniki->Tematy->Tematy z przedmiotów)
 • dodano nowe wpisy do działu FAQ (najczęściej zadawane pytania) oraz usprawniono synchronizację mobiDziennika z tymi zasobami
 • zmienono formę zapisu tematu lekcji w odniesieniu do lekcji odwołanych

Wersja 7.14 - 12 lutego 2014

 • w konfiguracjach dodano 2 nowe opcje:
  • Widok ocen anulowanych na wydruku dziennika - pozwala zdecydować czy wydruki dziennika mają zawierać oceny anulowane (przekreślone)
  • Widok średnich ważonych/podsumowań punktowych - pozwala zdecydować czy w panelu rodzica/ucznia mają być widoczne średnie ważone lub podsumowania punktowe w przypadku szkół korzystających z punktowego systemu oceniania
 • w dzienniku zajęc świetlicy szkolnej dodano możliwość zapisu rocznego planu pracy, który został również uwzględniony w wdyrukach takiego dziennika
 • w panelu dyrektora w menu Dzienniki->Oceny dodano nową opcję "Uczniowie bez ocen", która pozwala wyświetlić uczniów, którzy nie mają w systemie wpisanej żadnej oceny określonego rodzaju
 • w panelu dyrektora w menu Analizy->Statystyki->Realizacja rozkładów uwzględniono dzienniki różne, które zostały oznaczone kursywą oraz nieco innym kolorem tekstu
 • również w panelu dyrektora po wejściu w plany lekcji oraz wybraniu konkretnego planu dodano opcję "Wyjątki w planie" pozwalającą na ich przegląd
 • wydruki dziennika "Wykaz uczęszczania uczniów na zajęcia, Realizacja programu nauczania" nie będą wykazywać lekcji zapisanych w zespołach składających się z uczniów kilku klas, w których wykasowano obecności wszystkich uczniów danej klasy
 • w dziennikach różnych mechanizm numerowania lekcji będzie uwzględniał jednostki lekcyjne
 • w panelu dyrektora w menu Analizy->Przegląd lekcji w klasach->Przegląd tygodniowy zostały zaimplementowane bardziej wyróżniające się komunikaty ostrzegające w momencie kasowania lekcji
 • wprowadzono dodatkowe narzędzia administracyjne, które pozwolą administracji WizjiNet na skuteczniejszą obsługę specyficznych przypadków

Wersja 7.13 - 31 stycznia 2014

 • umożliwiono oznaczenie większej liczby przedmiotów jako "religia/etyka" z uwzględnieniem wydruków, świadectw, arkuszy ocen i innych powiązanych miejsc
 • dokonano zmian w różnego rodzaju wydrukach, przykładowo:
  • wprowadzono zmiany w wydruku realizacji programu nauczania dziennika klas 1-3 szkoły podstawowej
  • do wydruków Dziennik - Ocena klasyfikacyjna opisowa - śródroczna/roczna wprowadzono dodatkowe justowanie tekstu ocen opisowych oraz kontrolę tzw. wiszących spójników w ich zakresie
  • w dzienniku zajęć specjalistycznych dołożono wydruk dodatkowych czynności związanych z prowadzeniem zajęć
  • rozwiązano problem z wydrukami z księgi protokołów powstający w specyficznych przypadkach
 • w panelu dyrektorskim w menu "Analizy->Przegląd lekcji w klasach->Przegląd tygodniowy" udostępniono dodatkowe opcje filtrowania pozwalające na wyświetlanie przeglądu dla ściśle określonych klas, dzienników, nauczycieli, przedmiotów oraz godzin
 • również w panelu dyrektorskim dla menu "Analizy->Zestawienie lekcji->Zestawienie lekcji nauczycieli" uwzględniono szerokie zakresy dat np. od początku roku. Poprzednio opcja mogła nie działać prawidłowo dla takich zakresów w przypadku dużych szkół. Obecnie takie problemy nie powinny występować, ale należy pamiętać, że takie zestawienie może zawierać bardzo duzą liczbę zapisów, co w przypadku słabszego sprzętu może spowodować zawieszenie przeglądarki internetowej
 • w panelu nauczyciela przyciski uruchamiające zbiorowe zatwierdzanie lekcji zostały dokładnie opisane aby zasada ich działania nie budziła żadnych wątpliwości
 • umożliwiono zapis pustego formularza wprowadzania oceny opisowej, co będzie skutkować wykasowaniem takiej oceny
 • w opcji zapisu oceny opisowej dostępny jest checkbox ("okienko do odfajkowywania"), którego zaznaczenie skutkuje tym, że dana ocena pojawia się w panelu rodzica/ucznia oraz na wybranych wydrukach. Opcja została obecnie opisana jeszcze dokładniej aby w momencie zapisu oceny nauczyciel mógł jednoznacznie zdecydować czy chce ją zaznaczyć i rozumiał zasadę działania
 • w panelu rodzica/ucznia uwzględniono przypadki nieprecyzyjnych wpisów podczas wielokrotnego odświeżania ekranu historii wpisów
 • przycisk urochomienia rejestru godzin w dziennikach różnych został udostępniony również dla dni, w których aktualnie nie wprowadzono żadnych lekcji
 • zmodyfikowano zasadę zapisu kopii roboczych w module wiadomości powodując, że będa one zapisywane nawet jeżeli nie wprowadzi się tematu, a jedynie samą treść
 • kolejne newralgiczne opcje kasowania danych zostały uwzględnione w bardziej wyróżniających się komunikatach ostrzegających, np. opcja kasowania uruchomionej lekcji za pomocą przycisku "Anuluj lekcję"
 • wprowadzono usprawnienia w imporcie zasobów z programów PABS oraz PLEK

Wersja 7.12 - 20 stycznia 2014

 • wprowadzono kolejną serię zmian w interfejsie pisania wiadomości
 • dokonano modyfikacji wybranych wydruków, np. Wywiadówka - wydruk ocen: przewidywanych śródrocznych, śródrocznych, przewidywanych rocznych, rocznych, Dziennik - Zestawienie ocen śródrocznych/rocznych uwzględniając sugestie i specyficzne przypadki
 • w opcji zbiorczego generowania kont dostępowych dodano mechanizm automatycznie zapisujący wygenerowany plik pdf do repozytorium użytkownika realizującego operację
 • usprawniono mechanizm generowania listy uczniów na lekcji z uwzględnieniem specyficznych przypadków zmian aktywności uczniów, przenosin z klasy do klasy itd.

Wersja 7.11 - 15 stycznia 2014

 • w panelu dyrektorskim dla wydruków "Wyniki klasyfikacji śródrocznej" oraz "Wyniki klasyfikacji rocznej" dodano możliwość ich wygenerowania dla wybranej szkoły spośród zdefiniowanych w zasobach. Przed generowaniem takich wydruków zaleca się sprawdzić czy wszystkie klasy/zespoły zostały poprawnie przypisane do szkół
 • w dzienniku zajęć specjalistycznych umożliwiono zapis dodatkowych czynności związanych z prowadzeniem zajęć
 • dla szkół korzystających z punktowego systemu oceniania zajęć edukacyjnych bądź zachowania zmodyfikowano mechanizm zapisu skal punktowych
 • kolejne newralgiczne opcje kasowania danych zostały uwzględnione w bardziej wyróżniających się komunikatach ostrzegających
 • dokonano kilku usprawnień wizualnych w interfejsie wprowadzania planu lekcji

Wersja 7.10 - 13 stycznia 2014

 • zmieniono zasadę obliczania średnich dla ocen: przewidywanych śródrocznych, śródrocznych, przewidywanych rocznych oraz rocznych. Od tej pory obliczenia będą realizowane z wykorzystaniem wartości ocen podanych w słowniku ocen
 • w panelu dyrektorskim dla dzienników różnych zmodyfikowano wybrane wydruki aby pozwalały one na uwzględnienie uczniów, którzy zostali wypisani z klasy. Dotyczy to wydruków:
  • Wydruk na wywiadówkę (zachowanie, ocena opisowa, oceny cząstkowe z religii)
  • Wydruk śródroczny i roczny (zachowanie, ocena opisowa, religia)
  • Wydruk ocen cząstkowych z wybranych przedmiotów/obszarów edukacji
  • Dziennik - Oceny opisowe
 • z poziomu konta dyrektora/adminstratora dodano możliwość zapisu tzw. "podrodzaju użytkownika" dla uczniów, rodziców oraz użytkowników zewnętrznych. Opcje działa analogicznie jak zapis podrodzajów dla dyrektorów oraz nauczycieli i jest dostępna w interfejsie edycji konta powiązanego z uczniem. W panelu rodzica, ucznia i użytkownika zewnętrznego grupy wynikające z podrodzajów zapisanych dla użytkowników niebędących nauczycielem bądź dyrektorem nie będą widoczne
 • wydruk "Wywiadówka - wydruk śródroczny" został rozbudowany i zmieniono jego nazwę na "Wywiadówka - wydruk ocen: przewidywanych śródrocznych, śródrocznych, przewidywanych rocznych, rocznych". W obecnej formie przed wygenerowaniem pliku pdf można dodatkowo określić z jakiego rodzaju ocen ma się on generować oraz czy powinien zawierać średnie ważone
 • zmodyfikowano wydruk "Wywiadówka - zestawienie ocen, uwag i frekwencji ucznia" zmieniając formę ocen zachowania na pisemną
 • dla szczególnie niebezpiecznych operacji kasowania danych jak np. kasowanie klasy/zespołu wraz z uczniami czy kasowanie ucznia wprowadzono bardziej wyróżniające się okna ostrzegające
 • wprowadzono dodatkowy mechanizm kontrolujący zalogowanie do systemu, który poinformuje użytkownika jeśli zostanie wylogowany z dziennika. Może to zapobiec utracie wprowadzanych danych dla specyficznych przypadków
 • dokonano szeregu zmian wizualnych i merytorycznych w wybranych wydrukach dziennika
 • usprawniono mechanizm kopiowania lekcji
 • udoskonalono wydajność systemu w zakresie list odbiorców wiadomości w przypadku bardzo dużej liczby użytkowników
 • w module wiadomości dodano więcej informacji o oryginalnej wiadomości po wybraniu opcji odpowiadania
 • w panelu dyrektorskim w opcjach zarządzania konkretnym przedmiotem dla pozycji "Przedmiot w planie lekcji" oraz "Nauczyciele uczący" zmieniono zasadę działania, dzięki której będą one uwzględniać dzienniki różne

Wersja 7.9 - 24 grudnia 2013

 • do zestawienia ocen śródrocznych i rocznych dodano oceny przewidywane
 • wprowadzono następujące zmiany w module wiadomości:
  • po wgraniu załącznika możliwa jest rezygnacja z jego wysłania. Dotyczy to również księgi protokołów czy repozytorium
  • informacja o wybranych odbiorcach
  • zwiększony rozmiar czcionki w polu pisania wiadomości
  • dodatkowe opisy opcji zbiorczego zaznaczania/odznaczania
  • zbiorowe zaznaczanie/odznaczanie również techniką przeciągania
 • w panelu rodzica/ucznia oceny zostały posortowane na podstawie czasu ich wpisanie po uruchomieniu alternatywnego widoku ocen

Wersja 7.8 - 11 grudnia 2013

 • w module wiadomości przebudowano mechanizm wybierania odbiorców. Jedną z zalet zmiany jest to, że moduł będzie lepiej funckjonował na urządzeniach mobilnych
 • zmieniono koncepcję funkcjonowania modułu wiadomości dla nauczycieli z określonym "podrodzajem". Od tej pory osoby takie będą również widoczne w głównej grupie odbiorców "Nauczyciele"
 • rozbudowana została opcja eksportu planu szkoły do pliku html. W obecnej formie przed wygenerowaniem pliku można zdecydować, dla których zasobów ma zostać zrealizowana operacja spośród klas, nauczycieli oraz dzienników różnych
 • dyrektorskie zestawienie nieobecności i nadgodzin od tej chwili będzie uwzględniać wszystkie zapisane lekcje. Poprzednio brane były pod uwagę tylko lekcje z dziennika głównego oraz dzienników różnych głównych
 • rozszerzono zbiór dopuszczalnych rodzai plików, które można wgrać jako załączniki wiadomości czy elementy repozytorium

Wersja 7.7 - 6 grudnia 2013

 • zmodyfikowano koncepcję funkcjonowania folderów wiadomości. Obecnie jeżeli wiadomość zostanie umieszczona w folderze to użytkownik nie będzie już jej widział w wiadomościach odebranych bądź wysłanych zależnie od jej rodzaju. Ponadto w folderach udostępniono możliwość zbiorczego kasowania wiadomości
 • w panelu rodzica/ucznia dla alternatywnego widoku ocen dodano możliwość wyświetlenia informacji o średnich ważonych lub punktacji z każdego przedmiotu
 • w panelu dyrektora dla uczniów wypisanych ze szkoły dodano możliwość edycji informacji o odbiorze dokumentów. Aby tego dokonać należy uruchomić kartotekę ucznia i skorzystać z przycisku obok nagłówka "Wypis ze szkoły - odbiór dokumentów"
 • w panelu dyrektora i nauczyciela dla przeglądu ocen dodano informacje na jakiej lekcji dana ocena została wpisana. Informacja jest dostępna w dymku po najechaniu kursorem myszki na wybraną ocenę

Wersja 7.6 - 29 listopada 2013

 • dla wydruku na wywiadówkę dodano możliwość wyboru czy ma się na nim pojawić średnia ważona ucznia z każdego wybranego przedmiotu
 • rozbudowano możliwości importu zasobów z programu "Astar Plan lekcji"
 • w opcji wystawiania oceny pojedynczemu uczniowi w ramach lekcji dodano mechanizm usprawniający, który powoduje, że po zapisie oceny widok ekranu wraca do wcześniejszego położenia
 • w rozkładach materiału zwiększono limity znaków dla dodatkowych informacji

Wersja 7.5 - 26 listopada 2013

 • wprowadzona została możliwość importu zasobów z programu "Astar Plan lekcji". Przed realizacją operacji należy koniecznie zwrócić się do administracji celem ustalenia szczegółów przygotowania pliku do importu
 • wprowadzono zmiany w module wiadomości, dzięki którym m.in. w przypadku wykasowania wiadomości przez wszystkich odbiorców, nadawca nadal będzie widział informacje do kogo wiadomość została wysłana i kiedy zapoznano się z jej treścią
 • w panelu rodzica/ucznia wprowadzono dodatkowe komunikaty informacyjne pozwalające np. na sprawniejsze uruchomienie powiadomień e-mail o ocenach czy nieobecnościach
 • w dziennikach różnych rozbudowano rozkłady tematów pozwalając na zapis dodatkowych informacji takich jak program nauczania czy informacja o podręczniku. Na podstawie tych informacji w wydrukach dziennika klas 1-3 szkoły podstawowej dodano wydruk "Informacje o podręcznikach"
 • zmodyfikowano wydruk dziennika "Informacje o podręcznikach" dodając numer dopuszczenia podręcznika

Wersja 7.4 - 4 listopada 2013

 • przebudowany został moduł pozwalający wychowawcy na zbiorcze generowanie kont dostępowych dla rodziców i uczniów. Poza możliwościami generowania kont pozwala on obecnie również na zbiorcze przeglądanie, analizę aktywności kont już istniejących. Opcja została również udostępnione w panelu dyrektorskim w menu Zasoby->Klasy i zespoły->Wybór klasy->Konta dostępowe
 • dla punktowego systemu oceniania zajęć edukacyjnych wprowadzono możliwość uruchomienia alternatywnego sposobu wyliczania wyniku procentowego. Działa on na takiej zasadzie, że dla każdego ucznia wyliczana jest indywidualnie maksymalna możliwa liczba uzyskanych punktów na podstawie dokonanych wpisów. W przypadku chęci uruchomienia takiego mechanizmu prosimy o kontakt.
 • ujednolicone zostały kwestie związane z nazewnictwem, rodzajem opiekunów
 • dzienniki za rok szkolny 2012/2013 zostały ostatecznie oznaczone jako archiwalne, na skutek czego nie będą w nich funkcjonować operacje modyfikacyjne. Dostęp do nich jest jednak nadal możliwy.

Wersja 7.3 - 25 października 2013

 • w dziennikach różnych (panel nauczyciela) rozbudowano rejestr godzin o zestawienie czasu/jednostek dla danego tygodnia
 • w podejrzeniach konfliktów lekcji dodano opcję pozwalającą na uwzględnienie zapisów z dzienników różnych
 • w interfejsie przeglądu odebranej wiadomości rozbudowano informacje o nadawcy jeżeli jest to rodzic, uczeń lub użytkownik zewnętrzny
 • zwiększono liczbę uczniów, których można określić podczas zapisu trójki klasowej uczniów. Obecnie można zapisać do 5 uczniów
 • raport nieobecności został wzbogacony o dodatkowe zapisy informujące o znaczeniu poszczególnych skrótów
 • dokonano kategoryzacji elementów w dziale instrukcji

Wersja 7.2 - 4 października 2013

 • dla punktowego systemu oceniania zajęć edukacyjnych dodano możliwość zapisu oceny nie będącej liczbą. W takich sytuacjach system zapiszę wprowadzoną ocenę przypisując jej wartość zero
 • w zestawieniu frekwencji uczniów dodano informację o frekwencji w wierszu podsumowującym
 • w dzienniku zajęć specjalistycznych uruchomiono zakładkę dodatkowe zapisy z pozycją program zajęć (cele, zadania, tematyka zajęć)
 • w rozkładach temtów dla dzienników różnych dodano opcje ich zatwierdzania i odblokowywania analogicznie do dziennika głównego; opcja odblokowywania dostępna jest tylko z poziomu panelu dyrektorskiego
 • w kartotekach ucznia w panelu dyrektorskim dodano opcje pozwalające na modyfikację powiązań ucznia z klasami i zespołami (aktywację, dezaktywację)
 • dodano funkcję ostrzegającą nauczyciela o niezamkniętej poprawnie lekcji w przypadku kiedy jakaś została uruchomiona i następuje próba wylogowania z aplikacji
 • rozbudowano niektóre z powiadomień wysyłanych przez system jak np. informacja dla rodzica/ucznia o założonym koncie dostępowym

Wersja 7.1 - 16 września 2013

 • w planach lekcji dodano pozycję aktualne plany sal gdzie można dla wybranej sali przeglądnąć lub wydrukować aktualny plan zajęć; do tego menu została przeniesiona opcja uruchomienia interfejsu zajętości sal
 • w dziennikach różnych, dla których zdefiniowano dodatkowe zespoły dodano opcję wyboru klasy/zespołu podczas przeglądu oraz zapisu rozkładu materiału
 • dla opcji zbiorczego generowania kont rodziców dodano możliwość określenia jakie dane mają zostać użyte do wygenerowania kont
 • w importach z archiwalnego dziennika dołożono możliwość zaimportowania form pomocy przypisanych uczniom przez pedagoga
 • wprowadzono dodatkowe funkcje sprawdzające poprawność wpisywanego numeru PESEL na etapie zapisu użytkowników, uczniów czy edycji profilu
 • zmodyfikowano opcję edycji dzienników różnych ze zmiennym składem dla przypadków pozostawienia zespołu bez przypisanych uczniów (wcześniej nie było to możliwe)

Wersja 7.0 - 2 września 2013

 • w dziennikach różnych o stałym składzie, które zostały przypisane do klasy (nie zespołu, np. Edukacja wczesnoszkolna) dodano możliwość zdefiniowania dodatkowych zespołów funkcjonujących w ramach takiego dziennika. Opcje zarządzania dodatkowymi zespołami są dostępne w menu Różne dzienniki->Wybór dziennika->Edytuj->Dodatkowe zespoły dla dyrekcji oraz wychowawcy/założyciela danego dziennika
 • w panelu dyrektorskim dodano opcję zdefiniowania szkół jakie funkcjonują w ramach systemu oraz przypisania do nich wybranych klas i zespołów. Również na poziomie zapisu pojedynczej klasy/zespołu istnieje możliwość przypisania do danej szkoły (jeżeli w ogóle jakakolwiek została zdefiniowana).
  Szkoły powinny być wprowadzane tylko w przypadku zespołu szkół lub innej sytuacji kiedy w ramach tego samego systemu obsługiwanych jest więcej niż jedna szkoła. Korzystanie z tej funkcji nie jest jednak konieczne nawet w wymienionych przypadkach.
  Wprowadzany podział na szkoły będzie z biegiem czasu wykorzystywany w różnych miejsach mobiDziennika - przykładowo w obecnym momencie w panelu dyrektora w menu Zasoby->Klasy i zespoły dostępna jest opcja filtrowania listy dla wybranej szkoły
 • zmodyfikowano moduł planowania zastępstw wprowadzając w nim następujące zmiany:
  • dodano opcję kopiowania lekcji między analogicznymi dniami tygodnia - przykładowo wybierając zastępstwo na 2 tygodnie można skopiować zastępstwa z poniedziałku na kolejny poniedziałek, wtorku na kolejny wtorek itd. Opcja jest dostępna pod każdym dniem w interfejsie planowania zastępstw
  • przy wyborze czy system ma rozsyłać powiadomienia do użytkowników można zdecydować czy informacja ma zostać jak dotychczas wysłana poprzez pocztę e-mail czy przez wewnętrzny moduł komunikacyjny mobiDziennika
  • dodano możliwość pozwolenia nauczycielowi na zmianę przedmiotu lekcji zapisanej w ramach zastępstw. Będzie to skutkować sytuacją, w której po pierwszym uruchomieniu lekcji system zapyta nauczyciela czy chce do lekcji przypisać inny przedmiot. Taką zmianę będzie można wykonać tylko raz.
  • wprowadzono dodatkowe informacje i zmiany wizualne na etapie planowania zastępstw jak np. numer kolejnej lekcji
 • zmodyfikowano wydruk dziennika klas I-III szkoły podstawowej, w którym między innymi dołożono wykaz obecności z podziałem na tygodnie i godziny
 • w opcjach konfiguracyjnych umożliwiono wybór w jakim zakresie nauczyciele mogą edytować swoje dane. W przypadku pełnej edycji nauczyciel może modyfikować wszystkie dane swojego profilu, a w przeciwnym wypadku jedynie e-mail oraz hasło
 • w panelu dyrektorskim udostępniono dodatkowe opcje związane z kasowaniem uczniów w menu Zasoby->Uczniowie->Uczniowie nieaktywni
 • udostępniono możliwość ręcznego importu zasobów z pliku xml wygenerowanego w programie OSON Krakfin
 • dokonano szeregu funkcjonalnych zmian wizualnych i merytorycznych jak np. dodatkowe numerowania na etapie wydruków dzienników, użycie słowa 'okres' zamiast 'semestr' czy 'ocena śródroczna' zamiast 'ocena semestralna', rozszerzone formatowanie
 • udostępniony został arkusz ocen ucznia/słuchacza szkoły podstawowej - MENiS-I/110/2

Wersja 6.20 - 19 czerwca 2013

 • został wprowadzony szereg zmian związanych z arkuszami ocen oraz świadectwami, dzięki czemu operacje powinny być dla użytkownika prostsze, elastyczniejsze oraz wydajniejsze.
  Istotną zmianą jest możliwość określenia w konfiguracji systemu (panel dyrektora) czy na arkuszach ocen ma zostać wydrukowane imię i nazwisko ucznia. Opcja dotyczy stron arkusza poza stroną pierwszą.
  Inne udogodnienie to prawidłowa odmiana miejscowości urodzenia ucznia dla nowo zakładanych arkuszy ocen.

Wersja 6.19 - 28 maja 2013

 • zostały udostępnione kolejne arkusze ocen:
  • Arkusz ocen ucznia szkoły podstawowej [MEN-I/37b/2]
  • Arkusz ocen ucznia gimnazjum [MEN-I/39b/2]
  • Arkusz ocen ucznia liceum ogólnokształcącego [MEN-I/42b/2]
  • Arkusz ocen ucznia technikum [MEN-I/44b/2]
  • Arkusz ocen ucznia zasadniczej szkoły zawodowej [MEN-I/45b/2]
 • w panelu dyrektora zostały rozbudowne zestawienia lekcji:
  • w menu Analizy pojawiło się nowe rozwijane submenu Zestawienia lekcji zawierające dwa elementy
  • pierwszy z nich jest zestawieniem, które dotychczas było dostępne w ramach mobiDziennika
  • drugi pozwala na sprawdzenie dla każdego nauczyciela ile wpisał lekcji (nieodwołanych) w wybranym okresie czasu z podziałem na klasy/zespoły oraz przedmioty
 • z wydruków dziennika (odpowiedników papierowych) został usunięty numer pesel

Wersja 6.18.1 - 22 maja 2013

 • w panelu nauczyciela zostały rozbudowane interfejsy wystawiania ocen śródrocznych i rocznych. Zmiana dotyczy zarówno opcji wystawiania oceny dla pojedynczego ucznia jak i dla wszystkich uczniów. Najistotniejszą modyfikacją jest dołożenie informacji o średnich ważonych (I półrocze, II półrocze, cały rok) w interfejsie zbiorowego wystawiania ocen w przypadku standardowego systemu oceniania

Wersja 6.18 - 17 maja 2013

 • w związku z wejściem w życie dokumentu: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych zostały udostępnione świadectwa i arkusze ocen:
  • Świadectwo szkolne promocyjne szkoły podstawowej dla uczniów klas IV i V szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży [MEN-I/3a/2]
  • Świadectwo szkolne promocyjne szkoły podstawowej dla uczniów klas IV i V szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży - z wyróżnieniem [MEN-I/3a-w/2]
  • Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży oraz dla słuchaczy szkoły podstawowej dla dorosłych [MEN-I/6a/2]
  • Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży - z wyróżnieniem [MEN-I/6a-w/2]
  • Świadectwo szkolne promocyjne zasadniczej szkoły zawodowej dla uczniów klas I i II zasadniczej szkoły zawodowej dla młodzieży [MEN-I/17a/2]
  • Świadectwo szkolne promocyjne zasadniczej szkoły zawodowej dla uczniów klas I i II zasadniczej szkoły zawodowej dla młodzieży – z wyróżnieniem [MEN-I/17a-w/2]
  • Świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej dla młodzieży [MEN-I/18a/2]
  • Świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej dla młodzieży – z wyróżnieniem [MEN-I/18a-w/2]
  • Świadectwo szkolne promocyjne liceum ogólnokształcącego dla uczniów klas I i II liceum ogólnokształcącego dla młodzieży [MEN-I/21a/2]
  • Świadectwo szkolne promocyjne liceum ogólnokształcącego dla uczniów klas I i II liceum ogólnokształcącego dla młodzieży – z wyróżnieniem [MEN-I/21a-w/2]
  • Świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego dla uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży oraz dla słuchaczy liceum ogólnokształcącego dla dorosłych [MEN-I/23a/2]
  • Świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego dla uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży – z wyróżnieniem [MEN-I/23a-w/2]
  • Świadectwo szkolne promocyjne technikum dla uczniów klas I–III technikum dla młodzieży [MEN-I/27a/2]
  • Świadectwo szkolne promocyjne technikum dla uczniów klas I-III technikum dla młodzieży – z wyróżnieniem [MEN-I/27a-w/2]
  • Świadectwo ukończenia technikum dla uczniów technikum dla młodzieży [MEN-I/28a/2]
  • Świadectwo ukończenia technikum dla uczniów technikum dla młodzieży – z wyróżnieniem [MEN-I/28a-w/2]
  • Arkusz ocen ucznia szkoły podstawowej [MEN-I/37a/2]
  • Arkusz ocen ucznia gimnazjum [MEN-I/39a/2]
  • Arkusz ocen ucznia liceum ogólnokształcącego [MEN-I/42a/2]
  • Arkusz ocen ucznia technikum [MEN-I/44a/2]
  • Arkusz ocen ucznia zasadniczej szkoły zawodowej [MEN-I/45a/2]
  W związku z wprowadzonymi zmianami zotały również zmodyfikowane instrukcje dotyczące generowania świadectw i arkuszy.
  Należy zwrócić uwagę, że w systemie nadal dostępne są poprzednie wersje świadectw i arkuszy więc podczas ich tworzenia należy poprawnie wybrać odpowiedni rodzaj.
 • w panelu dyrektora udostępniono nowe zestawienia w formie pliku CSV i są to:
  • lista wszystkich uczniów w szkole ułożona alfabetycznie
  • lista wszystkich uczniów w szkole ułożona alfabetycznie, ale na podstawie klas
  Opcje dostępne są w menu Dzienniki->Wydruki na liście elementów w pozycji Inne wydruki i eksporty
 • w panelu nauczyciela w interfejsie uruchomionej lekcji (zakładka Lekcje) został skasowany przycisk umożliwiający jej odwołanie. Obecnie w takich przypadkach powinno się korzystać z przycisku Odwołaj, który jest dostępny w tym sam interfejsie, ale w przypadku kiedy żadna lekcja nie jest uruchomiona.
 • na listach dzienników różnych rozszerzono informację o ilości uczniów o informacje ile uczniów w ramach dziennika jest aktywnych i ile w ogóle przypisanych
 • rozbudowano algorytm losowania szczęśliwego numerka, dzięki czemu wylosowany numerek nie będzie mógł się powtórzyć w miesiącu dopóki nie zostanie wykorzysana cała pula
 • dokonano szeregu mniejszych zmian wizualnych i funkcjonalnych, dzięki którym korzystanie z mobiDziennika w niektórych obszarach będzie łatwiejsze i sprawniejsze

Wersja 6.17 - 25 marca 2013

 • w panelu dyrektorskim dodano zestawienie związane z repozytorium, w którym można zobaczyć informacje o jego wykorzystaniu przez użytkowników. Opcja dostępna jest w menu Repozytorium->Zestawienie
 • w module prowadzenia lekcji ulepszono działanie "pływającego" panelu grup ocen, dzięki czemu użyteczność tego elementu systemu znacząco wzrosła. Zmiany dotyczą dziennika głównego jak i dzienników różnych
 • w modułach zbiorczego wpisywania ocen z wybranej kolumny dodano nowe opcje:
  • - opcja pozwala na wpisanie wszystkim uczniom takiej samej oceny jak wybrana przy danym uczniu
  • - opcja działa podobnie jednak wpisuje oceny tym uczniom, którym jeszcze żadnej nie wpisano (wybrano z listy)
  Opcje działają również dla punktowych systemów oceniania
 • w przeglądach lekcji umożliwiających ich podgląd oraz uruchomienie czyli:
  • panel nauczyciela: menu Lekcje oraz Różne dzienniki
  • panel dyrektora: menu Różne dzienniki
  wprowadzono ulepszenie polegające na tym, że po uruchomieniu lekcji oraz jej zamknięciu (przycisk Wyjdź z lekcji) wyświetlana jest nie tylko strona, z poziomu której uruchomiono lekcję, ale również widok na odpowiedni dzień
 • usprawniono działanie dynamicznych okien wprowadzając obsługę ich zamykania również poprzez klawisz escape
 • dotychczas wykorzystywana ikona oznaczająca brak jakiegokolwiek statusu obecności ucznia w lekcji została zamieniona ikonami oraz

Wersja 6.16 - 19 marca 2013

 • dla dyrektorów oraz nauczycieli udostępniono repozytorium pozwalające na przechowywanie różnego rodzaju plików oraz szybki dostęp do nich. Najważniejsze informacje związane z funkcjonalnością:
  • w dolnej części interfejsu został umieszczony przycisk służący do uruchamiania repozytorium. Element ten jest widoczny niezależnie od części systemu, w której użytkownik obecnie się znajduje, dzięki czemu dostęp do repozytorium powinien być łatwy, szybki i przyjemny.
   Aktualizacja 20 marca 2013 - przycisk uruchamiania repozytorium został przeniesiony do paska głownego menu
  • jeżeli wspomniany przycisk nie jest widoczny lub pokazuje się w nieodpowiednim miejscu to należy wyczyścić pamięć podręczną przeglądarki. Operację tą zaleca się wykonywać zawsze po pojawieniu się nowej wersji e-dziennika
  • po uruchomieniu repozytorium pojawia się dynamiczne okno w którym znajdują się następujące opcje i elementy:
   • zapis folderu - folder może zostać umieszczony w głównej części repozytorium lub jako subelement innego folderu
   • wgrywanie plików - mechanizm wgrywania plików funkcjonuje podobnie jak mechanizm załączników w module wiadomości, a wgrywane pliki można umieszczać w głównej części repozytorium lub wybranym folderze
   • przegląd repozytorium - jeżeli zapisano przynajmniej jeden element to system wyświetli repozytorium działające na zasadzie "drzewka", w którym poprzez kliknięcie załączone pliki można pobierać, a foldery rozwijać i zwijać
   • przejście w tryb edycji - po uruchomieniu tej opcji dostępne będą funkcjonalności kasowania elementów oraz edycji folderów. Aby skasować elementy należy je zaznaczyć i nacisnąć przycisk skasuj zaznaczone. Aby dokonać edycji folderu należy kliknąć na ikonkę . Spowoduje to wczytanie jego ustawień do formularza zapisu, a potwierdzenie operacji spowoduje edycję folderu, a nie zapis nowego. Tryb edycji można wyłączyć za pomocą przycisku Tryb standardowy
   • odświeżenie ekranu - opcja powodująca przeładowanie interfejsu repozytorium, którą poza standardową funkcją odświeżania można wykorzystać np. w przypadku dużego repozytorium do zwinięcia struktury folderów po ich wcześniejszym wyświetleniu
   • zamknięcie repozytorium - dynamiczne okno jest zamykane, a użytkownik nadal znajduje się w tej części systemu, z poziomu której uruchomił repozytorium
  • każda operacja modyfikacyjna na repozytorium powoduje jego przeładowanie - podobnie jak wykorzystanie przycisku odśwież
  • każdy użytkownik tworzy i zarządza tylko swoimi zasobami w ramach repozytorium - bez widoczności elementów innych użytkowników
  • każda placówka otrzymuje na repozytorium 2 GB przestrzeni dyskowej, po której przekroczeniu zapis kolejnych elementów nie będzie możliwy. W przypadku przekroczenia limitu i chęci jego zwiększenia prosimy o kontakt
  • akutalny stan repozytorium (zajętość) można sprawdzić z poziomu panelu dyrektora w menu Zasoby->Konfiguracje (na samym dole interfejsu)
 • dla ankiet skierowanych dodano pozycję data ważności, która określa dzień, do którego (włącznie) wybrani użytkownicy będą mogli ankietę wypełniać. Domyślnie przy tworzeniu ankiety system ustawia tę datę na 2 tygodnie w przód.
 • dostosowując się do Państwa potrzeb oraz specyfiki edukacji w przedszkolach oraz klasach młodszych szkoły podstawowej zwiększono limit znaków dla tematów lekcji/treści zajęć do 2000
 • w panelu nauczyciela na listach lekcji w dziennikach różnych (Różne dzienniki->Wybór dziennika->Wybór przedmiotu) zmodyfikowano dymki pojawiające się po najechaniu na daną lekcję - tak aby w przypadku bardzo długich zapisów (np. edukacja wczesnoszkolna, przedszkola) interfejs pozwalał na prezentację wszystkich danych. Modyfikacja jest analogiczna do wcześniejszych zmian w panelu dyrektora
 • dokonano szeregu ulepszeń i modyfikacji interfejsu jak np. lepsza pozycja dymków informujących o nieobecnościach z dnia podczas prowadzenia lekcji czy usprawnione działanie list multi wyboru dla przeglądarek mobilnych
 • informujemy Państwa również, że od dnia dzisiejszego mobilna aplikacja dla rodziców i uczniów dla urządzeń z systemem iOS jest dostępna całkowicie za darmo w App Store. Należy pamiętać, że w aplikacji w miejscu na podanie serwera należy podać taki sam adres jaki podaje się w przeglądarce podczas uruchamiania dziennika (bez https://) np. 'lo1bielsko.wizja.net', 'sp9bielsko.mobidziennik.pl' czy 'dlsp4.e-oswiata.olesnica.pl'. W przypadku e-dzienników pracujących jako element Zintegrowanego Systemu Oświaty (np. miasto Oleśnica) w miejscu na podanie loginu należy wpisać przyporządkowany w systemie adres e-mail

Wersja 6.15 - 27 lutego 2013

 • rozbudowany został moduł wiadomości dla wszystkich użytkowników systemu. Zmiany i nowości związane z niniejszą rozbudową są następujące:
  • w głównym menu systemu po umieszczeniu kursora myszki na menu Wiadomości pojawiają się wiersze, które można wykorzystać do szybkiej nawigacji i są to: Nowa wiadomość, Nowy folder oraz Wiadomości wysłane
  • opcja Nowy folder pozwala na tworzenie własnych, dodatkowych kategorii, w których użytkownik może przechowywać wybrane wiadomości odebrane i wysłane
  • jeżeli użytkownik zapisze w systemie przynajmniej jeden folder to w rozwijanym menu zakładki Wiadomości pojawi się dodatkowa pozycja - Foldery, której uruchomienie spowoduje przejście do listy utworzonych folderów wraz z opcjami ich modyfikacji oraz uruchomienia. Jest to również menu rozwijalne pozwalające na szybkie przejście do wybranego folderu
  • aby przypisać (odpisać) wiadomość do folderu użytkownik ma do wyboru 2 możliwości:
   1. po uruchomieniu wybranej wiadomości odebranej lub wysłanej w nagłówku Foldery wiadomości można wybrać foldery, do jakich należy przypisać wiadomość
   2. po uruchomieniu konkretnego folderu należy kliknać przycisk Zarządzaj i dalej wybrać wiadomości, które należy przypisać do folderu
   Należy pamiętać, że przypisania do folderów są dodatkowymi powiązaniami i nie mają wpływu na widoczność wiadomości w podstawowych interfejsach wiadmości odebranych oraz wysłanych, ale zależność działa w drugą stronę tzn. wykasowanie elementu z wiadomości odebranych lub wysłanych powoduje również skasowanie powiązania wiadomości z folderami.
  • uruchomienie danego folderu powoduje wyświetlenie listy wiadomości z nim powiązanych, o ile oczywiście takowe zostały przypisane. Folder może zawierać przypisane zarówno wiadomości odebrane jak i wysłane wobec czego na ich liście są one rozróżniane ikonami oraz , które oznaczają kolejno wiadomość odebraną oraz wysłaną. Z danego folderu można przejść do szczegółów wybranej wiadomości oraz wrócić do folderu przez dodatkowy przycisk nawigacyjny
 • w panelu dyrektorskim w opcjach zarządzania kadrą (dyrektorzy/administratorzy, nauczyciele) udostępniono możliwość zablokowania użytkownika, co skutkuje niemożliwością jego zalogowania do systemu. Pozwala to na obsłużenie przypadków kiedy dany użytkownik nie powinien mieć dostępu do e-dziennika, ale nie można go wykasować np. z powodu dużej ilości zasobów z nim powiązanych. Opcję można również wykorzystać w sytuacjach kiedy trzeba użytkownika dezaktywować "na jakiś czas". Opcja nie dotyczy dzienników pracujących jako element Zintegrowanego Systemu Oświaty (np. miasto Oleśnica)
 • w panelu dyrektorskim w menu Zasoby->Grupy ocen dodano możliwość zbiorczego zapisu grup ocen również dla zachowania z uwzględnieniem wszystkich dostępnych systemów oceniania
 • w panelu dyrektorskim w menu podejrzeń konfliktów obecności dodano możliwość skasowania wybranych statusów
 • w panelu dyrektorskim w menu Zasoby->Kadra->Nauczyciele dodano opcję Wpisy nauczycieli, która jest statystycznym przedstawieniem zasobów e-dziennika ściśle powiązanych z nauczycielami. Jest to więc dla nauczycieli odpowiednik funkcjonalności Wykorzystanie przedmiotów
 • w panelu dyrektorskim w przeglądach lekcji różnych dzienników zmodyfikowano dymki pojawiające się po najechaniu na daną lekcję - tak aby w przypadku bardzo długich zapisów (np. edukacja wczesnoszkolna) interfejs pozwalał na prezentację wszystkich danych
 • w panelu dyrektorskim w realizacji planu klas dodano ikonkę sygnalizującą, że w danej lekcji nie wpisano tematu
 • w panelu nauczyciela podczas prowadzenia lekcji system będzie informował o zapowiedzianym na lekcję sprawdzianie poprzez ikonkę . Po umieszczeniu na niej kursora myszki system wyświetli szczegłówe informacje o tym fakcie
 • rozbudowano importy z Sekretaritu Optivum firmy Vulcan, dzięki czemu więcej informacji zawartych w importowanych zasobach będzie zapisywanych w e-dzienniku
 • zmodyfikowano importy uczniów z Sekretariatu OSON firmy Krakfin uwzględniając sytuację wypisania ucznia z sekretariatu - po wykonaniu importu tacy uczniowie będą również automatycznie dezaktywowani w e-dzienniku poprzez wykreślenie ze wszystkich klas i zespołów, w których są aktywni
 • w dziale instrukcji udostępniono odnośnik do bardzo szczegółowych instrukcji obsługi urządzeń firmy Apple, które mogą być przydatne dla użytkowników korzystających z mobilnych aplikacji e-dziennika

Wersja 6.14 - 8 lutego 2013

 • w panelu dyrektora w zestawieniu lekcji (Analizy->Zestawienie lekcji) dołożono informacje o lekcjach, w których wpisano temat lub nie. Moduł wzbogacono również o dodatkowe przyciski pozwalające na filtrowanie wyświetlanych lekcji tzn. można wyświetlić szczegóły tylko o lekcjach niezatwierdzonych lub lekcjach bez wpisanego tematu. Ostatnią zmianą w tej opcji jest podsumowanie prezentowanych danych statystycznych dostępne w dolnej części interfejsu
 • w panelu rodzica/ucznia dołożono informacje o średniej ważonej ocen z poszczególnych kolumn (dotyczy systemów ocenowych). Przykładowo po umieszczeniu kursora myszki na ocenie ucznia z grupy klasówki i kolumny dzieje świata pojawia się informacja średnia ważona ocen kolumny, która jest średnią ważoną wszystkich ocen wystawionych dla tej grupy i kolumny. Można więc w ten sposób porównać daną ocenę ucznia na tle innych uczniów z klasy/zespołu
 • w panelu rodzica/ucznia podczas dodawania własnego wpisu do kalendarza umożliwiono wyrażenie chęci otrzymania powiadomienia o wydarzeniu/wpisie dzień wcześniej poprzez e-mail
 • moduł wiadomości został wzbogacony o opcję auto zapisu wprowadzonego tematu oraz treści podczas tworzenia wiadomości. W ten sposób zapisane zasoby można ponownie wykorzystać (np. w przypadku nagłej przerwy pracy) podczas tworzenia wiadomości za pomocą przycisku Wczytaj z kopii roboczych. Kopie robocze starsze niż 3 dni będą automatycznie kasowane przez system
 • w panelu dyrektora do kartoteki przedmiotu (Zasoby->Przedmioty->Wybór przedmiotu) dołożono informacje o nauczycielach uczących na podstawie planu lekcji
 • w panelu nauczyciela dokonano kilku wizualnych zmian interfejsu obecności jak np. zmiana czcionki statusów obecności czy dodatkowe przyciski nawigacyjne dla klas wychowawcy
 • wprowadzono mechanizm informowania o auto wylogowaniu z systemu z racji zmiany adresu IP

Wersja 6.13 - 4 lutego 2013

 • plany z różnych dzienników zostały uwzględnione w różnych interfejsach wyświetlania planu:
  • panel dyrektora - Plany lekcji->Aktualne plany nauczycieli->Wybór nauczyciela (pod planem nauczyciela z dziennika głównego)
  • panel nauczyciela - zakładka Plan (pod planem z dziennika głównego i ewentualnym planem klas wychowawcy) oraz Plan->Aktualne plany nauczycieli->Wybór nauczyciela
  • panel rodzica/ucznia - Plan lekcji->Plan z dzienników różnych
 • w panelu dyrektora udostępniono nowe zestawienie w menu Analizy->Zestawienie lekcji. Jego głównym celem jest szybkie sprawdzenie wpisanych lekcji ze szczegółowymi informacjami o lekcjach zatwierdzonych i niezatwierdzonych (podpisanych i niepodpisanych)
 • w panelu rodzica/ucznia udostępniono alternatywny, prostszy interfejs przeglądu ocen. Aby go uruchomić należy w menu Oceny wybrać opcję Przełącz na inny widok ocen
 • w analizach czasu pracy (panel dyrektora i nauczyciela) w przypadku zestawienia uwzględniającego dzienniki różne umożliwiono określenie dla jakich rodzai dzienników ma zostać ono wygenerowane
 • w kalendarzu szkolnym podczas zapisu informacji umożliwiono wybranie czy ma być ona widoczna w panelu rodzica/ucznia. Zapisy, którym widoczność ta zostanie ustawiona będą widoczne w panelu rodzica/ucznia jako dodatkowe elementy w kalendarzu klasowym oraz będzie można je przeglądać w formie listy wydarzeń w menu Kalendarz->Kalendarz szkolny. Domyślnie wszystkie dotychczas wprowadzone zapisy zostały ustawione jako niewidoczne w panelu rodzica/ucznia
 • w panelu rodzica/ucznia w powiadomieniach dodano możliwość wyrażenia chęci otrzymywania z raportem dziennym informacji o wpisach w kalendarzu klasowym, które zostały do niego wprowadzone w dniu bieżącym
 • w całościowych wydrukach dzienników dodano numeracje stron
 • w zbiorczych wynikach ankiet kierowanych do użytkowników uwzględniono wyniki z pytań otwartych
 • nauczycielom pozwolono na modyfikację oraz kasowanie wprowadzonych notatek niezależnie od tego czy lekcja z nimi powiązana została zatwierdzona czy nie
 • w panelu dyrektora w menu zastępstw pojawił się dodatkowy element w menu rozwijanym pozwalający na szybkie przejście do interfejsu planowania zastępstw
 • w odpowiedzi na różne pytania i sugestie informujemy, że w systemie następuje automatycznie wylogowanie użytkownika z powodu bezczynności po upłynięciu 60 minut. Należy przy tym pamiętać, że czynności wykonywane w przeglądarce użytkownika jak ruch myszy czy wpisywanie tekstu do pól formularza nie są czynnościamy wykonywanymi po stronie serwera systemu

Wersja 6.12 - 25 stycznia 2013

 • w panelu rodzica/ucznia umożliwiono zapisywanie własnych informacji w kalendarzu. Aby dokonać zapisu należy uruchomić kalendarz, a następnie kliknąć w wybrany dzień. Użytkownik może również kasować wpisy, które sam wprowadził i aby tego dokonać należy kliknąć w wybrany wpis, a następnie w dynamicznym oknie wybrać opcję kasowania
 • w menu lekcji zostało dodane wyraźne oznaczenie aktualnego dnia, które może być pomocne w przypadku kiedy szkoła korzysta z opcji widoczności dni w przód. Opcja dotyczy również dzienników różnych
 • inną opcją związaną z ustawieniem widoczności dni w przód w modułach prowadzenia lekcji jest dodatkowy przycisk pozwalający nauczycielowi indywidualnie z opcji korzystać bądź nie w momencie kiedy uruchomiono ją w panelu dyrektorskim
 • w panelu dyrektorskim rozszerzono dane statystyczne związane z tzw. wykorzystaniem przedmiotów w systemie
 • udostępniono opcję kasowania zapisanych dyspozycji dyrektorskich oraz poprawiono mechanizm ich zapisu w szczególnych przypadkach, które zamiast modyfikacji powodowały zapis nowych elementów
 • w zestawieniach frekwencji dodano wiersz podsumowujący
 • w przeglądzie ocen (panel dyrektora i nauczyciela) dodano informacje o wagach poszczególnych grup ocen po najechaniu kursorem myszki na daną grupę
 • w panelu dyrektorskim na liście lekcji w dziennikach różnych dodano informację o dokładnym czasie wpisania lekcji po najechaniu kursorem myszki na temat danej lekcji
 • zdjęto limit 1000 znaków przy wpisywaniu ocen opisowych semestralnych/rocznych dla klas młodszych szkoły podstawowej; należy jednak zwracać uwagę czy taki zapis zmieści się na wydruku świadectwa i przykładowo bardzo długie opisy stosować tylko w I semestrze
 • w panelu dyrektorskim na listach nauczycieli i administratorów/dyrektorów dodano informacje o łącznej liczbie użytkowników
 • w panelach uczniów podczas edycji profilu została zablokowana możliwość edycji imienia i nazwiska; jeżeli istnieje potrzeba takiej modyfikacji należy zwrócić się do wychowawcy lub administratora szkolnego
 • dokonano modyfikacji wizualnej dynamicznych okien wykorzystywanych w systemie - jeżeli zmiana nie jest widoczna zaleca się wyczyszczenie pamięci cache przeglądarki

Wersja 6.11 - 21 stycznia 2013

 • rozbudowany został moduł tworzenia ankiet, który aktualnie pozwala dyrektorom i nauczycielom na tworzenie ankiet i kierowanie ich do wybranych użytkowników. Wprowadzone zmiany są związane z następującymi funkcjonalnościami:
  • tworząc ankietę użytkownik może zdecydować czy ma być to standardowa ankieta jak dotychczas czy skierowana do konkretnych użytkowników. W przypadku drugiej opcji system pozwala na wybranie dowolnych użytkowników, którym ankieta z możliwością jej wypełnienia pojawi się w panelu po zalogowaniu
  • edycja ankiet skierowanych czy generowanie ich szablonów w formie pdf odbywają się identycznie jak w przypadku standardowych ankiet dotyczących ucznia
  • jeżeli użytkownik posiada przypisane ankiety, których jeszcze nie wypełnił to po zalogowaniu do systemu zostanie przeniesiony do ich listy
  • każdy z wybranych użytkowników ma możliwość jednokrotnego wypełniania danej ankiety, o czym jej autor zostanie powiadomiony przez wiadomość systemową
  • autor ankiety skierowanej ma możliwość przeglądania zarówno poszczególnych jej wypełnień jak i zbiorczej statystyki odpowiedzi dla pytań z typem określonym jako lista wyboru
  • funkcjonalność można wykorzystać do przeprowadzenia różnego rodzaju badań wśród użytkowników
  • przypominamy, że moduł ankiet znajduje się w menu Dzienniki->Wydruki, eksporty i ankiety->Ankiety (panel dyrektora) oraz Wydruki->Ankiety (panel nauczyciela); w przypadku panelu ucznia/rodzica opcja dostępna jest w głównym menu
 • w panelu dyrektorskim umożliwiono prowadzenie rejestru nauczycieli do dyspozycji dyrektora - opcja znajduje się w menu Zastępstwa->Nauczyciele do dysp. dyrektora
 • zmodyfikowano wybrane wydruki dziennika np. "Wykaz uczęszczania uczniów na zajęcia, Realizacja programu nauczania", w którym uwzględniono specyficzne przypadki bardzo dużej ilości lekcji/zdublowanych wpisów, usprawniono czytelność i dodano nowe elementy
 • dokonano szeregu zmian związanych ze średnimi ocen i są to między innymi:
  • widoczność średnich ważonych w interfejsach przeglądu ocen (w przypadku II semestru widoczna jest również średnia roczna)
  • analogiczna funkcjonalność w interfejsach prowadzenia lekcji (dziennik główny)
  • widoczność średnich za I semestr, za II semestr oraz rocznej z poszczególnych przedmiotów w przeglądzie ocen w panelu rodzica/ucznia
  • średnia ocen semestralnych oraz średnie ważone z poszczególnych przedmiotów dla wydruku "Wywiadówka - wydruk semestralny"
 • zmodyfikowany wydruki arkuszy sprawozdawczych oraz arkuszy klasyfikacyjnych, w których najistotniejsze zmiany to:
  • poza liczbą zapisanych wszystkich uczniów pojawiła się informacja o liczbie aktywnych uczniów w momencie generowania pliku
  • wspomniana liczba jest wykorzystywana w arkuszu klasyfikacyjnym do obliczeń zależności procentowych (1-sza tabela)
  • po licznych konsultacjach, pytaniach i sugestiach ostatecznie określono mechanizmy obliczania liczby uczniów klasyfikowanych i nieklasyfikowanych z założeniem, że uczeń nieklasyfikowany to taki, który posiada wpisaną jakąkolwiek semestralną/roczną ocenę 'NK', a uczeń klasyfikowany takiej oceny nie posiada, ale posiada przynajmniej jedną jakąkolwiek inną ocenę (semestralną/roczną)
 • w panelu dyrektorskim w meny Zasoby->Klasy i zespoły wprowadzono opcję pozwalająca na szybkie przełączanie się miedzy standardowym widokiem klas i zespołów, a widokiem samych klas
 • w panelu dyrektorskim w przeglądzie ocen semestralnych, rocznych i przewidywanych dodano informację o adresie ip/identyfikatorze urządzenia mobilnego, z którego dokonano wpisu danej oceny
 • w panelu dyrektorskim w przeglądzie ocen na liście wyboru klasy/zespołu wyróżniono klasy poprzez pogrubienie
 • na stronie logowania oraz w dziale instrukcji zamieszczono dokument "Podstawowe zasady bezpiecznego użytkowania systemu"
 • wprowadzono różnego rodzaju mechanizmy usprawniające pracę oraz wydajność systemu

Wersja 6.10.1 - 6 grudnia 2012

 • w wydruku na wywiadówkę (dla klas starszych szkoły podstawowej oraz szkół ponadgimnazjalnych) dodano opcję pozwalającą na wygenerowanie go bez ocen cząstkowych, dzięki czemu można np. stworzyć wydruk zawierający tylko oceny przewidywane
 • w historii (panel rodzica/ucznia) dokonano kilku zmian wizualnych, które powinny uprzyjemnić korzystanie z tej opcji

Wersja 6.10 - 4 grudnia 2012

 • zmodyfikowano wydruki na wywiadówkę w układzie jednego ucznia na jednej kartce; zostały one wzbogacone m.in. o możliwość wyboru wielkości czcionki, zoptymalizowanie użyteczności i czytelności czy dodatkowe zapisy. Dotyczy to wydruków dla klas starszych szkoły podstawowej oraz szkół ponadgimnazjalnych
 • w wydrukach dziennika głównego udostępniono nowy wydruk Wykaz spostrzeżeń nt. zachowania ucznia pozwalający dla wybranych uczniów klasy wygenerować wydruk uwag
 • dyrektorom pozwolono na modyfikację uwag w zakresie ich treści oraz ilości punktów. Aby uruchomić opcję należy kliknąć link edytuj uwagę dla wybranego elementu w przeglądzie uwag ucznia
 • w panelu dyrektora podczas przypisywania uczniów do zespołu udostępniono opcję pozwalającą na automatyczne wczytanie uczniów z danej klasy, którzy nie znajdują się w wybranym zespole/grupie. Dzięki tej opcji można np. po stworzeniu grupy językowej 1/2 w prosty sposób zapisać skład dla grupy 2/2
 • zmodyfikowano interfejs zbiorczego wystawiania ocen semestralnych/rocznych dla punktowego systemu oceniania (dotyczy również zachowania) - obok każdego ucznia znajduje się informacja o sugerowanej ocenie, zdobytych punktach i ewentualnie przeliczniku procentowym
 • ulepszono czytelność wydruków planu lekcji klas oraz nauczycieli m.in. poprzez zwiekszenie rozmiaru czcionki
 • zmodyfikowano treść powiadomienia o otrzymaniu wiadomości w systemie. Przez pewien okres testowaliśmy funkcjonalność, która do powiadomienia dołączała również samą treść wiadomości jednak m.in. ze względu na możliwość kontroli zapoznania się z wiadomością opcja ta nie została przyjęta na stałe; pozwoli to również uniknąc sytuacji, w których niepożądane wiadomości mogłyby znaleźć się na zewnętrznych skrzynkach pocztowych użytkowników
 • wprowadzono mechanizm potwierdzenia operacji wyjścia z opcji pisania wiadomości, dzięki czemu będzie można uniknąć sytuacji utracenia wpisanego tekstu np. na skutek omylnego kliknięcia opcji wstecz w przeglądarce
 • kolejnym wspomagającym mechanizmem jest automatyczna kontrola nad wartością wpisanej liczby punktów w przypadku uwag negatywnych, dzięki której nauczyciel nie musi martwić się podaną niepoprawną wartością ponieważ system dokona jej zmiany na wartość ujemną niezależnie od tego co wpisał użytkownik
 • informujemy również, że uruchomiliśmy nową strone internetową naszego dziennika, na którą gorąco zapraszamy - www.mobidziennik.pl

Wersja 6.9 - 21 listopada 2012

 • w panelu dyrektorskim udostępniono zestawienie godzin dla różnych dzienników na podstawie wpisów w rejestrze godzin. Zestawienie pozwala dla wybranych dzienników, przedmiotów/obszarów edukacji oraz zakresu dat stwierdzić ile zrealizowano zajęć godzinnie/minutowo oraz w przeliczeniu dla wybranej jednostki. Opcja znajduje się w menu Różne dzienniki->Zestawienie godzin
 • w panelu dyrektorskim udostępniono opcję wykrywającą potencjalne konflikty przedmiotów, dzięki której można wychwycić przypadki, w których w systemie znajduje się więcej niż 1 przedmiot w odniesieniu tak naprawdę do tego samego przedmiotu. W przypadku wykrycia konfliktu należy jeden z przedmiotów skasować aby uniknąć dalszych problemów z funkcjonowaniem systemu. Warto jednak upewnić się czy z przedmiotem nie są powiązane żadne zasoby - można to zrealizować przez opcję Wykorzystanie przedmiotów, która została udostępniona w wersji 6.7 systemu. W przypadku wątpliwości zaleca się kontaktować ze wsparciem WizjaNet. Opcja znajduje się w menu Analizy->Podejrzenia konfliktów->Przedmiotów
 • w wydrukach na wywiadówkę umożliwiono wybór przedmiotów, które mają zostać umieszczone na wydruku, dzięki czemu można zaoszczędzić miejsce w przypadku przedmiotów, z których nie wystawia się ocen jak np. godzina wychowawcza czy wychowanie do życia w rodzinie

Wersja 6.8 - 13 listopada 2012

 • w panelu dyrektorskim udostępniono dodatkową opcję związaną z aktywowaniem rozszerzonej komunikacji dla rodziców oraz uczniów, która powoduje, że możliwości wymiany wiadomosci z innymi rodzicami oraz uczniami będą funkcjonować tylko w obrębie własnej klasy/klas przypisanych dzieci
 • również w konfiguracji udostępniono możliwość wyłączenia powiadomień na e-mail o otrzymaniu wiadomości w systemie dla dyrektorów oraz nauczycieli. Opcja jest dostępna w konfiguracji w pozycji E-mail o nowej wiadomości
 • działanie funkcjonalności odpisywania lekcji przez nauczycieli zostało zmodyfikowane aby usprawnić korzystanie z niej. Przypominamy, że możliwość odpisywania własnych lekcji przez nauczycieli w obrębie zdefiniowanej liczby dni wstecz może aktywować dyrekcja
 • w panelu dyrektorskim w interfejsie przeglądu wykorzystania przedmiotów udostępniono dodatkowe opcje związane z sortowaniem przedstawionych danych statystycznych
 • dla formularzy zapisu skal punktowych oceniania zajęć edukacyjnych i zachowania dodano opcje pozwalające na łatwe czyszczenie wprowadzonych zapisów
 • zmodyfikowano wydruki wycieczek w dziennikach głównych dla klas 0-3 szkoły podstawowej oraz klas wyższych, zastępując miejsce na podpis prowadzącego wycieczkę, informacja kto ją przeprowadził (na podstawie tego kto dokonał zapisu do kalendarza klasowego)

Wersja 6.7 - 7 listopada 2012

 • w panelu dyrektorskim w menu Zasoby->Przedmioty->Wykorzystanie przedmiotów udostępniono tabelę przedstawiającą w odniesieniu do każdego z przedmiotów informacje o ilości zrealizowanych lekcji, ocen itd. Informacje te można wykorzystać do różnego rodzaju zestawień statystycznych czy też mogą być pomocne np. w przypadku kiedy istnieje potrzeba skasowania przedmiotu, ale dyrekcja nie jest pewna czy z przedmiotem są powiązane jakieś zasoby (które również zostaną skasowane wraz ze skasowaniem przedmiotu)
 • w dodatkowej kartotece ucznia umożliwiono zapis informacji, który rok w klasie znajduje się dany uczeń. Uzupełnienie tych informacji skutkuje wczytaniem ich na wydruk dziennika "Inne informacje o uczniu"
 • umożliwiono wydruk protokołów - po wybraniu konkretnego protokołu należy uruchomić opcję Drukuj
 • w kalendarzach klasowych umożliwiono przełączanie się między widokiem miesięcznym, tygodniowym lub widokiem dnia
 • w module planowania zastępstw podczas odwołania lekcji umożliwiono wybór zapisu w dzienniku spośród dotychczas już wprowadzonych
 • wprowadzone w wersji 6.4 kafelki widoczne podczas wpisywania oceny danemu uczniowi zostały wzbogacone o dodatkową kolorystykę
 • dokonano modyfikacji wydruków arkuszy ocen m.in. zmianie uległa pierwsza strona, na której w zrezygnowano z wykreskowań niewypełnionych miejsc, dzięki czemu po wydrukowaniu arkusza możliwe będzie jego dalsze uzupełnianie

Wersja 6.6 - 26 października 2012

 • w konfiguracji systemu (panel dyrektorski) umożliwiono określenie ile dni wcześniej nauczyciel powinien zapowiedzieć sprawdzian, aby było to zgodne z prawami ucznia. Ustawienie takiej liczby dni nie będzie powodować żadnych blokad przy wposywaniu sprawdzianów, ale zostanie wykorzystane w nowej funkcjonalności przeglądów sprawdzianów (opis poniżej)
 • w panelu dyrektora w menu Dzienniki->Sprawdziany udostępniono dodatkowy przegląd sprawdzianów pozwalający przeglądać zapowiedzi sprawdzianów globalnie w całej szkole dla wybranego tygodnia lub zakresu dat. Przy każdym sprawdzianie znajduje się informacja ile dni wcześniej został on zapowiedziany, a ponadto jeżeli przy danym elemencie pojawi się ikonka - będzie oznaczać to, że:
  • sprawdzian zapowiedziano w tym samym dniu, w którym się odbył lub późniejszym
  • w konfiguracji okreslono liczbę dni, dla których należy zapowiedzieć sprawdzian i jest ona niezgodna z wpisaną zapowiedzią (sprawdzian zapowiedziano później)
  Ponadto system pozwala na fitlrowanie przegladu tak aby wyświetlić tylko te naruszające prawa ucznia. Sygnalizacja zapowiedzi wspomnianą ikonką będzie również widoczna w panelu rodzica/ucznia
 • w lekcjach prowadzonych w dzienniku głównym (zakładka Lekcje w panelu nauczyciela) umożliwiono usunięcie danego ucznia z zajęć podobnie jak w dziennikach różnych ze zmiennym składem. Obok każdego ucznia widoczna jest ikonka pozwalająca zrealizować taką operację, co skutkuje całkowitym wykasowaniem statusu obecności wybranego ucznia dla uruchomionej lekcji. Mechanizm ten może posłużyć do rozwiązania różnych specyficznych przypadków
 • dla opcji szczęśliwego numerka (Kalendarz->Szczęśliwy numerek) udostępniono możliwość bezwzględnego wylosowania nowego numerka nawet jeżeli takowy został na dzień dzisiejszy wylosowany. Należy jednak pamiętać, że w momencie kiedy system automatycznie losuje numerek w godzinach nocnych to powiadamia o tym również rodziców oraz uczniów, którzy wyrazili na to chęć
 • w panelu dyrektora w menu Analizy->Przegląd lekcji w klasach->Przegląd tygodniowy dodatkowe informacje oraz opcje związane z niebecnością czy nadgodziną danej lecji zostały ukryte celem zwiększenia użyteczności i czytelności przeglądu. Pojawiła sie natomiast ikonka pozwalająca dla wybranej lekcji wyświetlić wspomniane elementy
 • w kalendarzach klasowych dodano dodtkowy przycisk pozwalający na wyświetlenie legendy używanych kolorów

Wersja 6.5 - 16 października 2012

 • został udostępniony moduł Szcześliwy numerek, który można włączać/wyłączać w menu Zasoby->Konfiguracje w pozycji Inne ustawienia. Po włączeniu opcji system każdego dnia tygodnia (od poniedziałku do piątku w godzinach nocnych) będzie losował numer spośród znajdujących się w e-dzienniku. Informacja o wylosowanym numerze będzie widoczna po zalogowaniu do e-dziennika obok informacji o wersji systemu, a dodatkowo w panelu rodzica/ucznia w zakładce Powiadomienia udostępniono opcję włączenia powiadomień e-mail o wylosowanym numerze. Ponadto w panelu dyrektora w menu Kalendarz->Szczęśliwy numerek można sprawdzić aktualne ustawienia, historię dotychczasowych losowań lub wylosować numerek ręcznie gdyby w szczególnych okolicznościach system tej operacji nie zrealizował
 • funkcjonalność wydruków list osób udostępniono również w panelu dyrektora w menu Dzienniki->Wydruki, eksporty i ankiety->Wydruki list osób
 • w wydrukach dziennika głównego dla wydruku Wykaz uczęszczania uczniów na zajęcia, Realizacja programu nauczania utworzono dodatkowe wiersze podsumowujące informacje o obecnościach uczniów
 • w panelu dyrektorskim w menu Dzienniki->Wydruki, eksporty i ankiety->Wydruki list osób w pozycji Inne wydruki i eksporty udostępniono wydruk Lista uczniów dowożonych/dojeżdżających do szkoły w odniesieniu do wybranego semestru
 • również w panelu dyrektorskim funkcjonalność konfliktów obecności (Analizy->Podejrzenia konfliktów->Obecności) przebudowano z przeglądu miesięcznego na tygodniowy
 • w panelu nauczycielskim zakładki Rozkłady oraz Tematy scalono w jedną pozycję - po uruchomieniu menu tematów można przejść do rozkładów planowanych tematów

Wersja 6.4 - 9 października 2012

 • zmieniono sposób wpisywania oceny pojedynczemu uczniowi z wybranej kolumny (dotyczy ocen zajęć edukacyjnych jak i zachowania) w szkołach korzystających z ocenowego systemu oceniania. Poprzednio po uruchomieniu opcji pojawiała się lista z pozycjami do wyboru, a obecnie są to kafelki posegregowane kolumnami
 • w panelu dyrektora w przeglądzie tygodniowym lekcji (menu Analizy->Przegląd lekcji w klasach->Przegląd tygodniowy) udostępniono dodatkowe opcje pozwalające na modyfikację powodu nieobecności/typu nadgodzin dla wybranej lekcji. Dotyczy to lekcji nie zapisanych poprzez moduł zastępstw i pozwala skorygować przede wszystkim brak informacji o nieobecności/nadgodzinie w przypadku lekcji zapisanych z urządzeń mobilnych
 • w kartotece ucznia dodano możliwość zapisu adresów opiekunów całkowicie niezależnie od utworzonych kont dostępowych rodziców przypisanych do ucznia. Elementy te zostały również zintegrowane z importem danych o uczniach z programów OSON Sekretariat Krakfin oraz iDziennik Progman
 • dla zbiorczego wpisu uwag również udostępniono dodatkowy blok przedstawiający zdjęcia uczniów
 • dyrekcji umożliwono podgląd informacji o zrealizowanych w ramach systemu importach - menu Zasoby->Pozostałe->Importy->Historia importów
 • dokonao modyfikacji kolorystycznych interfejsu systemu

Wersja 6.3.1 - 1 października 2012

 • celem zwiększenia użyteczności pracy w systemie zostały zwiększone rozmiary okien dynamicznych pojawiających się w niektórych miejsach (np. wpis ocen czy tematu w lekcji, usprawiedliwianie nieobecności)
 • w interfejsach oceniania zachowania w klasach dodano funkcjonalność wyświetlania zdjęcia ucznia po umieszczeniu kursora myszki na danym uczniu (podobnie jak działa to w interfejsie prowadzenia lekcji)
 • w interfejsach wpisywania uwagi pojedynczemu uczniowi dodano funkcjonalnośc wyświetlania zdjęcia ucznia (jeżeli zostało mu ono wgrane w systemie)
 • w różnych dziennikach usprawniono wyświetlanie listy lekcji (po wybraniu dziennika i przedmiotu) oraz np. "dymków" z tematem lekcji/treściami edukacyjnymi
 • w panelu dyrektorskim usprawniono moduł uzasadnień ocen z uwzględnieniem między innymi sytuacji uczniów nieprzypisanych do żadnej klasy
 • dokonano blokady opcji modyfikacyjnych w dziennikach archiwalnych 2011/2012

Wersja 6.3 - 28 września 2012

 • w panelu dyrektora udostępniono opcję Dzienniki->Frekwencja->Wiszące obecności, która pozwala na wyłapywanie obecności uczniów związanych z klasami/zespołami, w których Ci uczniowie w ogóle aktualnie nie są przypisani (nawet jako nieaktywni). Tego rodzaju sytuacji może być wiele, a jednym z przykładów jest przypadek kiedy w klasie przypisano ucznia na raz do dwóch grup np. językowych - do grupy nr 1 i grupy nr 2. W ten sposób prze zjakiś czas uczeń ten miał wpisywane obecności na lekcjach w obu grupach. W momencie kiedy zorientowano się, że istnieje taka sytuacja wykasowano ucznia całkowicie z nieprawidłowej grupy, ale nie spowodowało to ingerencji w już zapisane lekcje więc uczeń mimo, że został bez śladu skasowany z grupy - miał nadal w systemie obecności z kilku lekcji w niej przeprowadzonych (należy pamiętać, że sytuację konfliktów obecności można wychwytywać poprzez opcję Analizy->Podejrzenia konfliktów->Obecności). Ponadto w Wiszących obecnościach dyrekcja ma możliwość wykasowania statusów obecności jeżeli uzna, że nie powinny one znajdować się w systemie
 • w panelu dyrektora udostępniono zaawansowną wyszukiwarkę uczniów, która pozwala przeszukiwać bazę uczniów z wykorzystaniem rozbudowanych konfiguracji oraz zależności. Ponadto pozwala na wczytywanie określonych, gotowych zestawów danych na podstawie zasobów w systemie, dzięki czemu można doprecyzować wyszukiwanie. Opcja znajduje się w menu Zasoby->Uczniowie->Zaawansowana wyszukiwarka
 • w panelu nauczyciela podczas tworzenia list osób dodano opcję pozwalającą zdecydować czy generowana lista ma mieć formę pliku pdf czy csv
 • zmodyfikowano wydruki dziennika dla klas z poziomem edukacyjnym "od 4 klasy szkoły podstawowej w górę" o takie elementy jak np. informacja o przedmiotach rozszerzonych jeżeli dana klasa takowe realizuje

Wersja 6.2 - 19 września 2012

 • dla klas młodszych (przedszkola, klasy 0-3 szkoły podstawowej) umożliwiono usprawidliwianie nieobecności uczniów również na podstawie wyboru konkretnej daty, a nie jedynie jak dotychczas na podstawie wyboru ucznia. Aby zrealizować taką operację wychowawca powinien w przeglądzie obecności kliknąć na nagłowek tabeli, w którym znajduje się konkretna data (analogicznie jak działa to w dziennikach klas starszych)
 • w panelu dyrektora dodano interfejs pozwalający na przegląd wszystkich uczniów w szkole, którym przypisano zdjęcie. Opcja znajduje się w menu Zasoby->Uczniowie->Uczniowie ze zdjęciami
 • podobna opcja jak powyżej znajduje się w panelu nauczyciela jednak w odniesieniu do klas/zespołow z nim powiązanych. Znajduje się ona w menu Uczniowie->Wybór klasy/zespołu->Uczniowie ze zdjęciami
 • do wydruków dziennika zajęć i czynności dodatkowych nauczyciela dodano tygodniowy wykaz obecności (wcześniej dostępny był jedynie wykaz miesięczny)
 • do wydruków dziennika głównego (od 4 klasy szkoły podstawowej w górę) dodano informacje o przeprowadzonych kontrolach dziennika. Są to inforamcje automatycznie wczytywane z rejestru kontroli dzienników, który jest dostępny w panelu dyrektorskim
 • do wydruków dziennika internatu dodano opcję wygenerowania dziennika w całosci
 • w panelu dyrektora udostępniono możliwość sprawdzenia kto spośród grona pedagogicznego zapoznał się z historią zmian aktualnej wersji. Aby uruchomić opcję należy uruchomić historię zmian wersji, a następnie kliknąć przycisk Informacje o zapoznaniu się z wersją. Ze swojej strony gorąco zachęcamy dyrekcje placówek o korzystanie z mechanizmu celem dopilnowania aby każdy użytkownik przynajmniej teoretyczne ze zmianami w systemie był na bieżąco

Wersja 6.1 - 11 września 2012

 • interfejs pozwalający na sprawdzenie zajętości sal lekcyjnych w wybranym tygodniu oraz zakresach godzinowych został udostępniony również w panelu nauczyciela - menu Plan->Zajętość sal
 • dla dzienników internatu udostępniono wydruki: strona tytułowa, rozkład zajęć, plan zajęć, wykaz imienny wychowanków, roczny plan pracy, tygodniowa realizacja planu, kontakty z rodzicami - nauczycielami oraz uwagi. Z biegiem czasu zostaną udostępnione kolejne wydruki związane z tym dziennikiem oraz opcja generowania wydruku całościowego
 • zmodyfikowano funckjonalność importu zasobów z dziennika archiwalnego - od tej pory import każdego z zasobów można wykonywać wielokrotnie; wraz z tą zmianą zmodyfikowana została instrukcja dotycząca tej operacji
 • w panelu dyrektora umożliwono kasowanie grup ocen w dziennikach różnych. Aby zrealizowac operację należy wybrać konkretny dziennik, przedmiot oraz uruchomić dowolną lekcję. Następnie klikając w nagłowek wybranej grupy można dokonać jej skasowania
 • wydruki na wywiadówkę zostały dostosowane do wprowadzonego w poprzedniej wersji słownika wag ocen tzn. na wydrukach tych przy ocenach cząstkowych poza opisami znajdują się w indeksach górnych przypisane im wagi

Wersja 6.0 - 1 września 2012

 • udostępniono możliwość importowania do dziennika określonych zasobów z dziennika za rok poprzedni. Opcja znajduje się w menu Zasoby->Pozostałe->Importy->Importy z archiwum dziennika. Przed skorzystaniem z funkcjonalności należy bezwzględnie zapoznać się z dokumentem Instrukcja dotycząca uzupełniania i importowania zasobów na nowy rok szkolny
 • udostępniono możliwość definiowania słownika wag ocen - dotychczas w systemie funkcjonowały 3 wagi tzn. 1 - normalna, 2 - ważna oraz 3 - bardzo ważna. Obecnie w panelu dyrektorskim (Zasoby->Słowniki->Słownik wag ocen) można definiować dowolną ilość wag ocen, które następnie nauczyciele wykorzystują w grupach ocen
 • udostępniono alternatywny punktowy system oceniania zachowania - dotychczas funkcjonujący system bazował na skali procentowej punktów, na podstawie której obliczana była sugerowana ocena semestralna/roczna. W nowym systemie sugestia ta opiera się na zwykłej skali określającej dla jakiego zakresu punktów (nie procent) jaka powinna być ocena. Aby sprawdzić z jakiego systemu oceniania zachowania aktualnie korzysta placówka należy podejrzeć pozycję System oceniania zachowania w menu Zasoby->Konfiguracje i jeżeli nie jest on prawidłowy to proszę zgłaszać to do nas
 • podczas wpisywania uwag umożliwono określenie liczby punktów związanych z uwagą. W przypadku placówek korzystających z jednego z punktowych systemów oceniania zachowania będzie to skutkować tym, że system automatycznie będzie w klasach tworzył grupy ocen, do których każdemu uczniowi przypiszę aktualne liczby punktów z uwag - osobno dla pozytywnych, negatywnych i neutralnych. Ponadto w przupadku ewentualnych niezgodności dodano w interfejsie oceniania zachowania w wybranej klasie opcję Aktualizuj punkty z uwag powodującą przeliczenie w klasie tych punktów
 • w panelu dyrektorskim podczas dodawania użytkownika - nauczyciela bądź administratora (dyrektora) umożliwiono określenie, że taki użytkownik ma mieć możliwość korzystania w ramach systemu tylko i wyłącznie z modułu wiadomości
 • umożliwono również podczas zapisu wyżej wymienionych użytkowników określenie ewentualnej podgrupy użytkowników do jakiej ma dana osoba należeć. Będzie to skutkować tym, że np. administrator przypisany do grupy "Sektetariat" na liście odbiorców wiadomości pojawi się właśnie w takiej grupie, a nie na liście dyrektorów
 • w module wycieczek i praktyk uwzględniono klasy młodsze szkoły podstawowej oraz przedszkola, które zajęcia główne mają prowadzone w dziennikach różnych oraz umożliwiono wybór zakresów godzinowych, dla których chcemy zapisać lekce
 • rozbudowano zestawienie nieobecności i nadgodzin w paneli dyrektorskim (Analizy->Zest. nieobecności i nadgodzin) tzn. dodano informacje o liczbie dni oraz możliwość wygenerowania wydruku w układzie pionowym lub poziomym
 • umożliwiono import zasobów z programu iDziennik firmy Progman (Zasoby->Pozostałe->Importy)
 • w panelu dyrektorskim po wybraniu danej klasy/zespołu dodano opcję skasuj wszystko, która powoduje poza wykasowaniem klasy/zespołu - wykasowanie również z systemu całkowice wszystkich uczniów z klasą/zespołem powiązanych. Opcja może być przydatna podczas czyszczenia zasobów po wykonaniu importu danych. Należy obchodzić się z nią bardzo ostrożnie
 • w menu Zasoby->Klasy i zespoły (panel dyrektora) udostępniono opcję Zbiorowe kasowanie, która pozwala na kasowanie klas i zespołów z systemu z uwzględnieniem różnycyh wariantów. Opcja podobnie jak powyższa może być pomocna przy uzupełnianiu zasobów systemu, po wykonaniu importów danych i również należy obchodzić się z nią bardzo ostrożnie
 • w paneli dyrektorskim udostępniono interfejs przeglądu uczniów nieaktywnych tzn., takich którzy są w systemie, jednak nie są przypisani do żadnej klasy/zespołu. Możliwe jest również zbiorcze wykasowanie takich uczniów z zasobów. Opcja znajduje się w menu Zasoby->Uczniowie->Uczniowie nieaktywni
 • w panelu nauczyciela w menu Tematy->Numery startowe lekcji umożliwono okreśelnie od jakiego numeru w danej klasie/zespole i dla jakiego przedmiotu mają być dodatkowo numerowane lekcje w całym cyklu nauczania
 • umożliwiono ręcznie uruchomienie procedury przenumerowania lekcji, która może być przydatna w przypadku ewentualnych niezgodności w tym zakresie. Opcja jest dostępna w panelu dyrektorskim: Dzienniki->Tematy->Tematy z przedmiotów->Wybór klasy/zespołu i przedmiotu oraz panelu nauczycielskim: Tematy->Tematy z przedmiotów->Wybór klasy/zespołu i przedmiotu
 • w panelu dyrektorskim (konfiguracje) umożliwiono określenie ile dni w przód ewentualnie powinni widzieć nauczyciele w interfejsach prowadzenia lekcji
 • w różnych dziennikach umożliwono sortowanie elementów dla wybranych kryteriów - nazwa dziennika, typ dziennika, liczba uczniów, założyciel
 • podczas wystawiania ocen semestralncyh i rocznych dodano informacje o frekwencji ucznia w odniesieniu do przedmiotu niezależnie od klasy/zespołu. Wcześniej nauczyciel widział informacje o frekwencji ucznia z przedmiotu w klasie/zespole, w którym odbywała się lekcja
 • podczas zbiorczego wpisywania ocen rocznych lub z określonej kolumny uczniom w II semestrze udostępniono opcję wczytania ocen semestralnych, które następnie można zapisać lub zmodyfikować. Opcja może się przydać w sytuacji kiedy w II semestrze chcemy przepisać uczniom z danego przedmiotu oceny semestralne jako cząstkowe. Inne zastosowanie to przypadek kiedy chcemy wystawić uczniom oceny roczne identyczne jak semestralne
 • w panelu dyrektorskim w analizie realizacji planu nauczyciela dodano możliwość odpisywania lekcji
 • w kartotece ucznia dodano możliwość wgrania zdjęcia (dyrektor lub wychowawca). W interfejsach prowadzenia lekcji dla uczniów, którym zdjęcie przypisano można szybko je podejrzeć najeżdżając kursorem myszki na nazwisko i imię
 • dodano interfejs pozwalający na analizę zajętości poszczególnych sal lekcyjnych w wybranych godzinach dla określonego tygodnia na podstawie wprowadzonych planów lekcji. Opcja dostępna jest w panelu dyrektorskim oraz nauczycielskim w menu Plany lekcji->Zajętość sal
 • w panelu dyrektroskim w menu przeglądu obecności (Dzienniki->Frekwencja->Frekwencja - przegląd) uwzględnione zostały klasy młodsze, których zajęcia powinny być prowadzone w dziennikach różnych
 • w wydrukach dzienników dotychczasowe puste kolumny "podpis" zamieniono na informacje o osobie, która prowadziła dane zajęcia/dokonała wpisu
 • w panelu dyrektorskim przebudowano moduł podejrzeń konfliktów obecności
 • w panelu nauczyciela dodano opcję analizy własnego czasu pracy z ewentualnym uwzględnieniem różnych dzienników czy ich grupowaniem. Opcję można uruchomić z dwóch miejsc: Lekcje->Czas pracy lub Różne dzienniki->Czas pracy
 • w różnych dziennikach pod kątem dziennika internatu umożliwono zapis planu również na niedzielę
 • podczas zakładania/edycji dziennika (różne dzienniki) udostępniono nowy rodzaj dziennika - dziennik internatu. Po utworzeniu takiego dziennika oraz uruchomieniu go dostępna będzie opcja Dodatkowe zapisy gdzie można wprowadzać: rozkad zajęć, roczny plan pracy, uwagi oraz kontakty z rodzicami i nauczycielami
 • w dziennikach KN również dostępna jest opcja Dodatkowe zapisy gdzie można wprowadzić: program zajęć (cele, zadania, tematyka zajęć) oraz zapis dodatkowych czynności
 • w dziennikach przedszkola ramowy rozkład dnia również został przeniesiony do opcji Dodatkowe zapisy
 • w przeglądach tygodniowych obecności statusy oznaczające niebecność nieusprawiedliwioną zostały oznaczone czerwonym kolorem
 • usprawniono opcje przekazywania wiadomości kolejnym użytkownikom z uwzględnieniem zawartych w niej załączników
 • podczas tworzenia nowego zespołu w module planowania zastępstw udostępniono przyciski pomocnicze pozwalające na wybranie wszystkich chłopców lub wszystkich dziewcząt z danej klasy
 • udostępniono dział faq - najczęściej zadawane pytania, który z biegiem czasu będzie uzupełniany

Wersja 5.3.1 - 6 czerwca 2012

 • w panelu dyrektorskim udostępniono interfejs pozwalający na przegląd ocen przewidywanych, semestralnych oraz rocznych z danego przedmiotu w wybranej klasie wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi ich wpisu. Opcja jest dostępna w menu Dzienniki->Oceny->Semestralne, roczne i przewid.
 • dla wydruków dziennika Zestawienie ocen za I semestr oraz Zestawienie ocen rocznych przygotowano alternatywne wersje zawierające informacje o nazwiskach i imionach uczniów. Znajdują się one na liście wydruków dziennika jednak nie będa one brane pod uwagę podczas generowania wydruku całościowego

Wersja 5.3 - 5 czerwca 2012

 • udostępnione zostały możliwości definiowania słowników/szablonów oceny opisowej dla uczniów szkoły podstawowej. W panelu dyrektorskim opcje wprowadzania/zarządzania słownikami znajdują się w menu Zasoby->Słowniki->Słownik oceny opisowej, a w panelu nauczycielskim w menu Różne dzienniki->Słownik oceny opisowej. Dyrekotrzy mogą ingerować w dowolne słowniki natomiast nauczyciel może modyfikować jedynie te zapisy, które sam wprowadził. Z wprowadzonych do systemu słowników można korzystać podczas wpisywania oceny opisowej zachowania i zajęć edukacyjnych. Słowniki można uzupełniać własnymi zapisami jednak informujemy również, że zostaną one w późniejszym czasie uzupełnione gotowymi szablonami
 • dla różnych dzienników i lekcji składających się z wielu jednostek lekcyjnych dodano w dolnej części ekranu podsumowanie stanu obecności w odniesieniu do każdej z nich
 • świadectwa ukończenia gimnazjum zostały dostosowane do Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lutego 2012 (pojawił się na nich zapis dotyczący projektu edukacyjnego)
 • w związku z powyższymi zmianami dotyczącymi świadectw w kartotece ucznia dodano możliwośc przypisania do każdego ucznia informacji o realizowanym projekcie edukacyjnym (podczas edycji informacji o uczniu), dzięki czemu informacje te zostaną automatycznie wczytane na pierwszą stronę świadectw
 • ponadto w kartotece ucznia umożliwiono dokonywanie zapisu zmian bez konieczności podawania dotychczas wymaganych informacji jak np. numer pesel czy miejsce urodzenia
 • w panelu dyrektorskim dla przeglądu czasu pracy nauczycieli w przypadku wyświetlania przegladu z wariantem zawierającym dzienniki różne umożliwiono pogrupowanie go według dzienników
 • dokonano następujących zmian w arkuszach sprawozdawczych do diagnozy pracy szkoły:
  • dodano informacje o szczególnych osiągnięciach uczniów (wczytywane z kartoteki ucznia)
  • dodano informacje o uczniach, dla których pedagodzy określili formy pomocy
  • w pozycji "Część dydaktyczna" rozszerzono zakres informacji o uczniach z oceną niedostateczną
  • dodano informację o liczbie ocen każdego rodzaju z poszczególnych przedmiotów w punkcie 4 - poprzednia wersja arkusza zawierała informację tylko o ocenach niedostatecznych
  • dodano informację o wszystkich uzasadnieniach ocen - poprzednia wersja arkusza zawierała informację tylko o uzasadnieniach ocen niedostatecznych oraz nagannych zachowania
 • zmodyfikowano wydruki dziennika dostosowując je do sytuacji kiedy w klasie znajduje się więcej niż 42 uczniów np. w przypadku oddziałów przysbosabiających do pracy
 • dla przeglądów zrealizowanych tematów (panel dyrektorski Dzienniki->Tematy->Tematy z przedmiotów->Wybór klasy/zespołu->Wybór przedmiotu, panel nauczycielski Tematy->Wybór klasy/zespołu i przedmiotu) umożliwiono wygenerowanie pliku pdf z listą tematów
 • w opcjach konfiguracyjnych umożliwono zablokowanie możliwości komunikacji z dyrekcją przez moduł wiadomości dla rodziców i uczniów
 • w panelu dyrektorskim umożliwiono zbiorczą zmianę haseł dla wybranych użytkowników. Opcja uruchamia jest w menu Zasoby->Kadra->Nauczyciele (lub Konta administracyjne)->Zbiorowa zmiana haseł
 • w module planowania zastępstw dodano przycisk Odwołaj wszystkie, dzięki czemu dla realizowanego zapisu automatycznie zostanie zaznaczona opcja odwołaj lekcję dla wszystkich lekcji
 • w interfejsach gdzie widnieją tygodniowe przeglądy (np. obecności czy tematów) dodano przyciski nawigacyjne poprzedni tydzień oraz następny tydzień co znacząco usprawnia korzystanie z takich modułów

Wersja 5.2 - 14 maja 2012

 • Udostępnione zostały funkcjonalności uzupełniania i generowania arkuszy ocen:
  • Arkusz ocen ucznia/słuchacza szkoły podstawowej
  • Arkusz ocen ucznia/słuchacza gimnazjum
  • Arkusz ocen ucznia/słuchacza liceum ogólnokształcącego i uzupełniającego liceum ogólnokształcącego
  • Arkusz ocen ucznia/słuchacza technikum i technikum uzupełniającego
  • Arkusz ocen ucznia/słuchacza zasadniczej szkoły zawodowej
  W menu Instrukcje znajduje się instrukcja dotycząca operacji.

Wersja 5.1 - 19 kwietnia 2012

 • udostępnione zostały świadectwa dla zasadniczych szkół zawodowych
 • do instrukcji generowania świadectw zostały wprowadzone istotne informacje - zalecamy zapoznanie się z dokumentem osobom, które zajmować będą się ich generowaniem/drukowaniem
 • w modułach wprowadzania planu lekcji dodano nowe opcje w odniesieniu do danego zapisu/lekcji:
  • - czyszczenie
  • - kopiowanie
  • - wklejanie
  Korzytając z opcji kopiowania i wklejania można powtarzające się w tygodniu lekcje w łatwy i szybki sposób umiejscowić w kilku pozycjach zamiast wprowadzać je od nowa dla każdej z nich. W tym celu należy dla lekcji, którą chcemy skopiować kliknąć ikonkę , a następnie w odpowiednich miejscach wkleić skopiowany zapis za pomocą ikonki
 • dla dzienników zajęć pedagoga udostępniono opcje odpisywania zajęć działające analogicznie jak w przypadku standardowych lekcji wprowadzanych przez nauczycieli
 • w opcji wystawiania ocen semestralnych/rocznych zachowania dla danego ucznia dodano treści uwag (wcześniej w tym interfejsie widoczna była tylko statystyka uwag)
 • do interfejsu Oceny i frekwencja ucznia (kartoteka ucznia) dodano informacje o ocenach zachowania
 • udostępniono opcje zbiorowego wpisywania uwag uczniom w wybranej klasie - aby z niej skorzystać należy uruchomić menu Dzienniki(p. dyrektora)->Zachowanie->Wybór klasy->Zbiorowy wpis uwag

Wersja 5.0 - 16 kwietnia 2012

 • w module świadectw zostały udostępnione nowe pozycje:
  • świadectwo ukończenia technikum - dla uczniów technikum dla młodzieży oraz dla słuchaczy technikum dla dorosłych [MEN-I/28/2]
  • świadectwo ukończenia technikum - dla uczniów technikum dla młodzieży - z wyróżnieniem [MEN-I/28-w/2]
  • świadectwo szkolne promocyjne technikum - dla uczniów klas I-III technikum dla młodzieży [MEN-I/27/2]
  • świadectwo szkolne promocyjne technikum - dla uczniów klas I-III technikum dla młodzieży - z wyróżnieniem [MEN-I/27-w/2]
  Są to świadectwa przygotowane do wydruku na giloszach formatu A3, a sposób uzupełniania ocen/generowania jest analogiczny jak dla innych świadectw - szczegółowe informacje dostępne są w pozycji Instrukcje->Generowanie świadectw
 • w panelu dyrektorskim dodano moduł wykrywania konfliktów obecności uczniów, gdzie za konflikt uważa się sytuację kiedy dany uczeń w tym samym czasie ma wpisany w systemie więcej niż 1 status obecności. Podczas wyszukiwania konfliktów uwzględniane są obecności z dziennika głównego oraz dzienników różnych - głównych. Opcja dostępna jest w menu Analizy->Podejrzenia konfliktów->Obecności
 • w interfejsie wpisywania oceny rocznej została dołożona informacja o średniej ważonej ucznia z I semestru

Wersja 4.9 - 23 marca 2012

 • w panelu rodzica/ucznia udostępniono moduł zastępstw, w którym dostępne są informacje o zaplanowanych na przyszłość zastępstwach związanych z klasą/zespołami danego ucznia
 • w module importów udostępniona została opcja importowania zasobów z planu lekcji firmy Vulcan
 • w dziennku głównym dla opcji kopiowania planu lekcji dodano możliwość uwzględniania wyjątków planu, co skutkuje wygenerowaniem przez system odpowiednich dat, dla których są zapisywane wyjątki dla nowego planu na podstawie wyjątków z planu źródłowego

Wersja 4.8 - 20 marca 2012

 • w panelu dyrektorskim dodano moduł zliczający czas pracy nauczycieli na podstawie wprowadzonych lekcji. Opcja dostępna jest w menu Analizy->Czas pracy nauczycieli
 • również w panelu dyrektorskim dodano moduł wykrywania potencjalnych konfliktów w planach lekcji, gdzie za podejrzenie konfliktu uważa się sytuację kiedy 2 lub więcej klas/zespołow, w których jest przynajmniej 1 ten sam aktywny uczeń mają zaplanowane lekcje w godzinach, które w jakiś sposób na siebie nachodzą. Opcja znajduje się w menu Analizy->Podejrzenia konfliktów->Planów lekcji
 • w interfejsie zbiorczego generowania kont dla rodziców/uczniów (wychowawca) dodano opcję skasowania nieaktywnych kont rodziców/uczniów (jako nieaktywne konto rozumie się takie, na które jeszcze nie logowano się ani razu). Opcja może być przydatna kiedy np. w celach testowych wygenerowano zbiorcze konta w klasie lub gdy nie zapisano wygenerowano pliku pdf z dostępami
 • w różnych dziennikach dla wydruku Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej zostały zdjęte limity ilości znaków możliwych do wpisania w określone pola formularza

Wersja 4.7 - 14 marca 2012

 • do kartoteki ucznia został dodany interfejs wyświetlający (opcja jest dostępna dla dyrekcji, wychowawców oraz pedagogów):
  • frekwencję całkowitą oraz podzieloną na semestry i przedmioty
  • oceny cząstkowe z podziałem na semestry
  • oceny semestralne i roczne w odniesieniu do średnich klasy oraz szkoły
  • wykresy średnich ważonych ocen cząstkowych z poszczególnych przedmiotów i semestrów w odniesieniu do średnich klasy oraz szkoły
 • w panelu dyrektorskim udostępniono opcję samodzielnego czyszczenia pamięci cache systemu - szczegóły funkcjonalności zostały przekazane dyrekcji przez moduł komunikacji w systemie

Wersja 4.6 - 6 marca 2012

 • udostępniony został kolejny wydruk dla dzienników różnych - Dziennik zajęć świetlicy szkolnej dostępny dla danego dziennika po uprzednim poprawnym oznaczeniu jego rodzaju (patrz poniżej - opis wersji 4.4)
 • do zestawień frekwencji uczniów (panel dyrektora Dzienniki->Frekwencja->Frekwencja - zestawienie, panel nauczyciela: Obecności->Zestawienie frekwencji uczniów) dodano opcję pozwalającą wyświeltać zestawienie nie tylko dla klasy ale również dla wybranego dziennika
 • w panelu dyrektora umożliwiono zdefiniowanie osobnej skali punktowej (zakresów procentowych) oceniania zachowania dla szkół, które korzystają z oceniania punktowego. Jednocześnie informujemy, że w takich szkołach należy uzupełnić ową skalę w menu Zasoby->Słowniki->Słownik/skala ocen w pozycji Skala punktowa ocen zachowania
 • w module odwoływania lekcji dla całych dni (panel dyrektora) dodano możliwość wybrania dla jakich klas/zespołów oraz dzienników ma zostać wykonana operacja
 • również w module lekcji odwołanych umożliwiono dyrekcji kasowanie dowolnych zapisów, a nie jedynie jak uprzednio - tych, które dyrektor/administrator sam zapisał
 • zmodyfikowano wydruki dostępne w przeglądach ocen - zostały one dostosowane do sytuacji kiedy w ramach danego przedmiotu funkcjonuje bardzo dużo grup ocen
 • w panelu dyrektora dodano interfejs pozwalający na sprawdzenie z jakich wersji aplikacji mobilnych korzystają użytkownicy - jeżeli oczywiście w szkołach wykorzystywane są urządzenia iPod/iPhone/iPad. Interfejs informuje czy wersja z jakiej korzysta dany użytkownik jest najnowszą dostępną - zaleca się dyrekcji kontrolować te informacje ponieważ korzystanie z przestarzałych wersji aplikacji może w określonych przypadkach powodować problemy. Opcja znajduje się w menu Zasoby->Pozostałe->Urządzenia->Używane wersje aplikacji

Wersja 4.5 - 28 lutego 2012

 • udostępnione zostały kolejne wydruki - Dziennik zajęć pedagoga szkolnego (psychologa), Dziennik zajęć specjalistycznych (logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych...), Dziennik indywidualnego nauczania oraz Dziennik zajęć i czynności dodatkowych nauczyciela. W przypadu dziennika pedagoga należy po jego uruchomieniu wybrać opcję Wydruki dziennika, natomiast w przypadku pozostałych, które są rejestrowane jako "dziennik różny" należy postępować analogicznie jak dla dzienników przedszkola oraz klas 0-3 szkoły podstawowej (patrz poniżej - opis wersji 4.4). Ponadto informujemy, że nowo powstałe wydruki dzienników w "dziennikach różnych" dostępne są dla dyrekcji, założycieli dzienników oraz wychowawców
 • zmodyfikowany został rejestr wejść/wyjść dzieci w przedszkolach - podczas wprowadzania godzin lub zgłoszenia nieobecności należy dla każdego dziecka potwierdzić daną operację za pomocą przycisku zapisz
 • dodano nową funkcjonalność pozwalającą na wyczyszczenie całego planu lekcji dla konkretnych klas/zespołów w ramach wybranego planu. Opcja dostępna jest w panelu dyrektora w menu Plany lekcji->modyfikuj plan (wybór konkretnego)->Czyszczenie planu
 • w panelu dyrektora dodano możliwość oznaczania czy użytkownik jest aktywny (Zasoby->Kadra->Nauczyciele oraz Zasoby->Kadra->Konta administracyjne) - jeżeli dana osoba zostanie dezaktywowana to będzie to skutkować nie pojawianiem się jej na listach wyboru odbiorców w module wiadomości
 • dla wydruków zastępstw została powiększona czcionka oraz zmieniona orientacja strony - na poziomą. Dotyczy to wszystkich wydruków poza wydrukiem całej księgi zastępstw gdzie nie dokonano żadnych zmian
 • moduł wysyłania wiadomości został wzbogacony o dodatkowe opcje formatowania treści
 • w opcjach konfiguracyjnych systemu umożliwiono dyrekcji określić czy w panelu rodzica/ucznia ma być dostępne menu Frekwencja

Wersja 4.4 - 17 lutego 2012

 • dla różnych dzienników zostały przygotowane kompletne wydruki - Dziennika zajęć przedszkola oraz Dziennika lekcyjnego dla klas 0 - 3 szkoły podstawowej, które można generować w całości bądź poszczególne strony. Aby możliwe było generowanie określonych wydruków należy prawidłowo przypisać do dziennika jego rodzaj i aby tego dokonać należy podczas zakładania dziennika bądź jego edycji wybrać prawidłową pozycję w polu Rodzaj dziennika. Po wykonaniu tej operacji należy uruchomić opcję Wydruki (w konkretnym dzienniku) gdzie na samym dole listy wydruków pojawi się pozycja Dziennik zajęć przedszkola lub Dziennik lekcyjny dla klas 0 - 3 szkoły podstawowej w zależności od wcześniej określonego rodzaju dziennika. Wydruki są dostępne w panelu dyrektora oraz nauczyciela.

Wersja 4.3.1 - 2 lutego 2012

 • ulepszono moduł przeglądu motywacji ocen w panelu dyrektora
 • rejestr kontroli dzienników wzbogacono o funkcjonalność pamiętania do jakich użytkowników dana kontrola została wysłana
 • zmodyfikowano opcję zapisywania tematów dla przedmiotów, dla których ustawiono blokowe rozkłady materiału - po uruchomieniu opcji pojawia się lista kręgów tematycznych lecz dopiero po kliknięciu na dany krąg zostaje wyświetlona lista tematów dnia z nim powiązanych
 • w tygodniowych przeglądach obecności dodano pogrubione linie oddzielające poszczególne dni
 • w wydruku Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej zwiększono liczbę znaków możliwych do wpisania dla każdej informacji
 • w ramach uruchomionej lekcji dodano automatyczne podświetlanie wiersza z danym uczniem w momencie umieszczenia kursora na nim
 • w panelu dyrektora odblokowano możliwości edycjne zespołów stworzonych specjalnie dla różnych dzienników - można dokonywać zmian również przez menu Zasoby->Klasy i zespoły, a nie jedynie przez edycję danego dziennika
 • zestawienie pracy nauczycieli uzupełniono o liczbę wystawionych uwag neutralnych
 • w przedszkolach zlikwidowano kolumnę informującą o braku grup ocen w ramach uruchomionej lekcji

Wersja 4.3 - 26 stycznia 2012

 • zmieniono istotne założenia związane z zakładaniem kont dostępowych i logowaniem się do systemu przez rodziców i uczniów, gdzie najważniejszą zmianą jest brak konieczności używania loginu będącego poprawnym adresem e-mail oraz możliwość masowego generowania takich kont.

  Dyrektor lub wychowawca chcąc stworzyć konto dla rodzica bądź ucznia nadal jak dotychczas ma taką możliwość uruchamiając kartotekę ucznia i klikając przycisk Nowe konto, który został przeniesiony do górnego menu kartoteki. Po uruchomieniu opcji poza imieniem i nazwiskiem użytkownika należy wypełnić przynajmniej jedno z pól - login i e-mail (użytkownik będzie mógł się zalogować do systemu podając jeden z tych elementów - np. może istnieć użytkownik o loginie rodzicucznia i adresie e-mail [email protected] i podczas logowania może on podać jeden z tych zasobów). Można również podać hasło dla użytkownika, a jeśli tego nie zrobimy to zostanie ono automatycznie wygenerowane przez system i wysłane na adres poczty elektronicznej o ile go podaliśmy.

  W przypadku konieczności edycji użytkownika lub wygenerowania nowego hasła tak jak poprzednio należy wybrać go z listy przy pozycji Konta powiązane z uczniem w kartotece ucznia. Należy zwrócić uwagę, że jeżeli konto zakładano np. dawniej niż 2 tygodnie i widnieje przy nim informacja o nieaktywności to być może podano niepoprawny adres e-mail (np. pomylono adres [email protected] z [email protected] i wiadomość otrzymała nieprawidłowa osoba) i należy go poprawić lub skasować takie konto. Konto jest również automatycznie kasowane jeżeli w przeciągu 30 dni od jego założenia nie dojdzie do jego aktywacji tzn. użytkownik nie zaloguje się na nie.
  Po kliknięciu na dane konto poza możliwością edycji pojawiły się dwie nowe opcje wygeneruj hasło na e-mail oraz wygeneruj hasło na wydruk, które powodują wygenerowanie nowego hasła dla użytkownika oraz wysłanie go na adres e-mail w przypadku opcji pierwszej, a w przypadku opcji drugiej wygenerowanie dokumentu pdf z danymi dostępowymi.

  Kolejną ważną nowością jest możliwość masowego wygenerowania kont dostępowych dla rodziców lub uczniów przez wychowawcę. Aby tego dokonać należy w zakładce Uczniowie uruchomić opcję Generuj konta dostępowe, która znajduje się obok każdej klasy, dla której nauczyciel jest zapisany jako wychowawca. Po jej uruchomieniu należy wybrać czy chcemy generować konta rodziców czy uczniów oraz zwrócić uwagę na informacje związane z operacją dostępne obok formularza generowania. Wykonanie operacji spowoduje stworzenie kont w odniesieniu do tych uczniów, którzy jeszcze takowych nie posiadają oraz wygenerowanie dokumentu pdf z danymi dostępowymi, które następnie można przekazać rodzicom np. na wywiadówce.

  Tekst informacyjny jaki pojawia się na generowanych dokumentach pdf można modyfikować z poziomu panelu dyrektora w zakładce Zasoby->Konfiguracje w pozycji Informacja dla rodzica/ucznia

  W przypadku kiedy rodzic otrzymałby dwa różne konta, bo np. posiada w szkole dwoje dzieci to istnieje możliwość automatycznego scalenia tych kont. Aby tego dokonać można zgłosić ten fakt do wychowawcy/dyrektora lub wykonać operację samemu. W tym celu należy zalogować się na jedno z kont i w zakładce Mój profil uzupełnić adres e-mail. Następnie należy zalogować się na drugie z kont i również podczas edycji profilu podać ten sam adres e-mail. System wykryje, że istnieje już użytkownik o podanym adresie e-mail i zaproponuje scalenie kont w jedno, co spowoduje, że:
  • na podany adres e-mail zostanie wysłana informacja z linkiem umożliwiającym potwierdzenie scalenia kont
  • po kliknięciu na link do pierwszego z kont zostaną przypisani uczniowie z konta drugiego
  • konto drugie zostanie skasowane
  • do logowania będą obowiązywać dane dostępowe z konta pierwszego

  Wszelkie wprowadzone zmiany:
  • nie ingerują w dotychczas utworzone konta, z których nadal można korzystać, ale uruchamiając zakładkę Mój profil można zmienić swój login na niebędący adresem e-mail
  • nie dotyczą dzienników działających jako element zintegrowanego systemu oświaty (np. miasto Oleśnica), gdzie konta rodziców oraz uczniów są rejestrowane i zatwierdzane w portalu oświatowym
 • W zestawieniu nieobecności i nadgodzin (menu Analizy->Zest. nieobecności i nadgodzin) dodano opcje pozwalające na szczegółowy podgląd lekcji każdego nauczyciela, zmianę powodu nieobecności/nadgodziny bądź nawet skasowanie lekcji czy zastępstwa.
  Omówienie powyższej funkcjonalności:
  • w zestawieniu dla każdego nauczyciela, który wybranym okresie czasu ma jakieś nieobecności lub nadgodziny pojawia się opcja uruchomienia ekranu podglądu i modyfikacji oznaczona ikonką
  • po uruchomieniu tej opcji pojawi się ekran z listą lekcji związanych z nieobecnościami lub nadgodzinami nauczyciela
  • w kolumnie zmień jest możliwość zmiany powodu nieobecności lub nadgodziny wybierając go z listy, a następnie klikając na ikonkę zapisu
  • istnieje również opcja kasowania, którą można zrealizować poprzez ikonkę
  • bardzo ważne jest aby przed wykonywaniem operacji, a w szczególności skasowaniem zapisu zapoznać się z jego szczegółami klikając na ikonkę informacyjnę . Jest to bardzo istotne ponieważ pojedyncza lekcja może mieć przypisane informacje zarówno o nieobecności nauczyciela X jak i o nadgodzinie nauczyciela Y. Dlatego po kliknięciu na wspomnianą ikonkę informacyjną otrzymujemy szereg szczegółowych danych.
 • w panelu dyrektora dodano nową funkcjonalność związaną z tematami lekcji - poza dotychczasowym przeglądem tygodniowym umożliwiono przegląd wszystkich zrealizowanych tematów dla wybranej klasy/zespołu oraz przedmiotu. Opcja znajduje się w menu Dzienniki->Tematy->Tematy z przedmiotów
 • w tygodniowym przeglądzie lekcji (panel dyrektora) dodano kolumnę z informacją o ilości wpisanych ocen i uwag oraz opcję kasowania wybranej lekcji
 • w panelu dyrektora w interfejsie oceniania zachowania dodano możliwość kasowania całych grup ocen. Należy ostrożnie korzystać z opcji ponieważ skasowanie grupy powoduje skasowanie również ocen z nią związanych
 • w różnych dziennikach (panel dyrektora) udostępniono opcję kasowania ocen semestralnych oraz rocznych
 • w panelu dyrektora (Zasoby->Konfiguracje) umożliwiono określenie czy rodzice oraz uczniowie będą mieli możliwość rozszerzonej komunikacji tzn., że poza wysyłaniem wiadomości do nauczycieli i dyrektorów będą mogli komunikować się z pozostałymi użytkownikami systemu
 • do interfejsu masowego wystawiania ocen semestralnych oraz rocznych została dodana informacja o średniej ważonej ocen każdego ucznia
 • w zakładce instrukcje (panel dyrektora oraz nauczyciela) pojawił się nowy dokument - Urządzenie iPod - szybki start
 • na liście dzienników w zakładce Różne dzienniki, te które zapisano jako dzienniki główne zostały pogrubione
 • dla wiadomości odebranych dodano opcję Prześlij dalej umożliwającą przekazanie wiadomości innym użytkownikom
 • w kalendarzach klasowych pojawiły się dymki wyświetlające szczegóły o danym wydarzeniu po umieszczeniu kursora myszki na nim

Wersja 4.2 - 21 grudnia 2011

 • w panelu dyrektora wprowadzono moduł wyświetlający listę zdublowanych ocen jeżeli takie w systemie funkcjonują. Duplikat może powstawać na przykład jeżeli nauczyciel wpisze ocenę w systemie internetowym, nie wykona synchronizacji do urządzenia mobilnego i wpisze ocenę jeszcze raz w urządzeniu. Przez duplikat rozumie się sytuacje kiedy uczeń ma wpisaną więcej niż 1 ocenę (nieanulowaną) w danej kolumnie grupy ocen lub na semestr/koniec roku. Opcja znajduje się w menu Analizy->Duplikaty ocen
 • również w panelu dyrektora usprawniono funkcjonalność kasowania ocen w module Zachowanie

Wersja 4.1 - 19 grudnia 2011

 • w panelu dyrektora udostępniono moduł umożliwijący wprowadzanie lekcji dla klasy w czasie kiedy jest ona na wycieczce bądź np. realizuje praktyki. Opcja wraz z opisem jej działania znajduje się w menu Dzienniki->Wycieczki, praktyki
 • również w panelu dyrektorskim udostępniono możliwość kasowania ocen w module Zachowanie, dzięki czemu można korygować ewentualne pomyłki
 • zmodyfikowano głowny ekran Frekwencja w panelu rodzica/ucznia. Poprzednio użytkownik widział szczegółowe nieobecności z ostatnich 10 dni, a obecnie widzi listę wszystkich dni, w których uczniowi wpisano jakąkolwiek nieobecność i dodatkowo klikając w dany element pojawiają się szczegółowe informacje na temat nieobecności w tym dniu

Wersja 4.0 - 14 grudnia 2011

 • wprowadzono tzw. wyjątki planu lekcji - podczas wprowadzania planu (dotyczy dziennika głównego oraz dzienników różnych) klikając na ikonę można wybrać dla jakich dokładnie dni lekcja będzie obowiązywać. Interfejs pozwala w łatwy sposób określić, że lekcja ma odbywać się cyklicznie co X tygodni czy też w określonych dniach. Korzystając z mechanizmu można obsłużyć między innymi takie przypadki jak:
  • pojedyncza lekcja obywająca się np. co 2 tygodnie lub w określone dni
  • zależnie od tygodnia/daty lekcja odbywa się w innym zespole - w tym przypadku dla każdego z zespołów ustawiamy wyjątki dla przeciwnych dat
  • zależnie od tygodnia/daty cała klasa ma inną lekcję - należy stworzyć dwa zespoły z listą wszystkich uczniów klasy, a następnie postapić analogicznie jak w przypadku powyżej
 • rejestr wejść/wyjść dzieci w przedszkolu został rozbudowany o opcję zgłaszania nieobecności. Operację można wykonać zaznaczając pole znajdujące się w kolumnie ZN w rejestrze wejść/wyjść. Należy pamiętać, że zaznaczenie nieobecności powoduje automatyczne wykasowanie wprowadzonych godzin wejścia i wyjścia dziecka w tym dniu
 • w panelu rodzica/ucznia została utworzona zakładka Historia, w której po zalogowaniu zostaną wyświetlone chronologicznie na podstawie czasu wpisaniu informacje o ocenach, nieobecnościach oraz zachowaniu ucznia od momentu ostatniego logowania. Możliwe jest również przeglądania poprzednich wpisów.
 • również w panelu rodzica/ucznia dodano statystykę frekwencji, w której wyświetlona jest frekwencja z poszczególnych przedmiotów (jakie uczeń ma w planie) oraz ogólna. Interfejs domyślnie przedstawia zestawienia za cały rok jednak możliwe jest wybranie za jaki okres chcemy wyświetlić dane. Opcja znajduje się w menu Frekwencja->Statystyka frekwencji
 • w szkołach, które korzystają z punktowego systemu oceniania w panelu rodzica/ucznia informacje o punktach ucznia wzbogacono o takie elementy jak aktualnie uzyskany procent oraz ocena z niego wynikająca
 • w rejestrze kontroli dziennika podczas zapisu pozycji dodano możliwość wyboru dyrektorów/nauczycieli, do których po zapisie zostaną rozesłane informacje/zalecenia jakie wpiszemy
 • przy wyborze powiadomień jakie chce otrzymywać użytkownik (panel rodzica/ucznia) dodano nową pozycję e-mail z uwagami na koniec dnia
 • w panelu dyrektora dodano interfejs, w którym można zobaczyć listę wszystkich uczniów, którym pedagodzy zapisali jakąkolwiek formę pomocy. Opcja znajduje się w menu Różne dzienniki->Dzienniki zajęć pedagoga->Formy pomocy
 • dla wydruku dziennika Wykaz uczęszczania uczniów na zajęcia, Realizacja programu nauczania poprawiono informajce o ilości obecnych/nieobecnych uczniów na lekcjach prowadzonych w zespołach łączonych
 • w wydrukach list osób dla kolumn z danymi przywrócono możliwość wyboru numeru pesel jednak będzie on wyświetlony na wydruku tylko dla wychowanków nauczyciela. Jednocześnie informujemy, że numer pesel w kartotece ucznia widoczny jest również tylko dla wychowawców, co jest uwarunkowane rozporządzeniami oświatowymi
 • na liście podejrzeń konfliktów lekcji po najechaniu kursorem myszy na ikonkę informacyjną dodano informacje czy lekcja została zapisana w ramach planowania zastępstw w panelu dyrektora. Jednocześnie informujemy, że z poziomu nauczyciela nie można skasować lekcji, które w ten sposób zostały wprowadzone

Wersja 3.7 - 25 listopada 2011

 • dodana została funkcjonalność resetowania swojego hasła, z której można skorzystać jeżeli zdarzy się nam go zapomnieć. Aby to zrobić należy kliknąć na link nie pamiętam hasła widoczny na ekranie logowania do systemu
 • w ramach prowadzenia lekcji (dziennik główny oraz różne dzienniki) dodano szczegółowe informacje o uruchomionej lekcji tzn. klasa/zespół, przedmiot, data oraz godziny lekcyjne
 • dodano możliwość ustawienia dla wybranego nauczyciela uprawnienia rozszerzonego dostępu, co skutkuje tym, że w ramach zakładek oceny oraz obecności ma on dostęp do wszystkich klas. Dostęp może ustawić dyrektor podczas dodawania/edycji nauczyciela lub w przeglądzie nauczycieli klikając w ikonkę w odpowiedniej kolumnie
 • dla wydruków na wywiadówkę z poziomu panelu dyrektora umożliwiono druk również dla uczniów, którzy z danej klasy zostali wykreśleni. Może się to przydać np. w przypadku kiedy nowa szkoła ucznia chciałaby otrzymać listę jego ocen
 • podczas przeglądania zapowiedzianych sprawdzianów w ramach uruchomionej lekcji do listy została dodana informacja o dokładnym czasie wpisu zapowiedzi, która pojawia się w momencie najechania kurosorem myszki na imię i nazwisko osoby zapowiadającej

Wersja 3.6 - 22 listopada 2011

 • dla funkcjonalności generowania pliku PDF zawierającego cały dziennik lekcyjny została dodana opcja umożliwiająca złożenie na nim certyfikującego podpisu elektronicznego (po wygenerowaniu pliku można go również pobrać bez podpisywania). Podobny mechanizm został udostępniony dla opcji eksportu dziennika do pliku XML (panel dyrektora). Ponadto udostępniono interfejs (przycisk Podpisane pliki w menu wydruków), w którym użytkownik ma dostęp do wszystkich plików jakie dotychczas podpisał elektronicznie w wyżej wymienionych funkcjonalnościach
 • do interfejsów zapowiadania sprawdzianów (w ramach lekcji oraz Kalendarz->Sprawdziany->Nowa zapowiedź) dodano podgląd już zapowiedzianych sprawdzianów w wybranym dniu oraz tygodniu dla wybranej klasy lub w odniesieniu do klas powiązanych z wybranym zespołem
 • modyfikacji uległ wydruk listy uczniów, który dostępny jest w menu Zasoby->Klasy i zespoły->wybór klasy/zespołu->Drukuj (panel dyrektora) oraz Uczniowie->wybór klasy/zespołu->Drukuj (panel nauczyciela)
 • na Państwa prośbę w różnych dziennikach podczas zapisu rozkładu materiału złożonego z kręgów tematycznych, tematów dnia oraz treści edukacyjnych dodano przycisk zapisu również w górnej częsci interfejsu

Wersja 3.5 - 16 listopada 2011

 • dyrekcji umożliwiono określenie dla ilu dni wstecz nauczyciele będą mogli (jeżeli w ogóle) odpisywać własne lekcje. Opcja znajduje się w menu Zasoby->Pozostałe->Konfiguracje
 • w różnych dziennikach ikonkę pozwalającą na masowe wpisanie nieobecności/obecności przypisano indywidualnie do każdej jednostki lekcyjnej
 • udostępniono opcję wygenerowania planu lekcji całej szkoły do pliku HTML, w którym można przeglądać plany podzielone na plany klas, plany nauczycieli oraz plany różnych dzienników. Uruchomienie opcji powoduje wygenerowanie tylko jednego pliku, który można zapisać na komputerze i korzystać z niego przez przeglądarkę internetową, nawet jeżeli w danym momencie nie mamy połączenia z Internetem. Aby wygenrować plik należy kliknąć w przycisk Eksport planów do HTML w głównym menu planu lekcji
 • dyrekcji umożliwiono indywidualizację wyglądu strony logowania do systemu poprzez ustawienie nazwy szkoły oraz pliku graficznego np. z logo placówki. Opcja dostępna jest w menu Zasoby->Pozostałe->Konfiguracje->Strona logowania
 • do kartoteki ucznia dodano możliwość wpisu numeru legitymacji
 • w lekcjach prowadzonych w zespołach, do których przypisani są uczniowie z różnych klas lista uczniów została posegregowana wg klas, a nie jak dotychczas wg numerów w dzienniku
 • na liście wiadomości wysłanych dodano kolumnę określającą ilu odbiorców dotychczas zapoznało się z wiadomością
 • podczas zapisu trójki rodziców umożliwono wybór więcej niż 3 osób
 • na Państwa prośbę do wydruków list osób w ramach wyboru kolumny z danymi dodano pozycję Nazwisko i imię
 • na listach uczniów w menu Zasoby->Klasy i zespoły->wybór elementu (panel dyrektora) oraz Uczniowie (panel nauczyciela) kolumnę telefon zastąpiono scaleniem informacji o telefonach opiekunów jak i samego ucznia
 • informujemy również, że w App Store pojawiła się ulepszona wersja aplikacji mobilnej dla rodzica/ucznia

Wersja 3.4 - 7 listopada 2011

 • moduł planowania zastępstw został w pełni zintegrowany z tzw. różnymi dziennikami
 • również w module zastępstw przy wyborze nauczyciela bądź klasy/zespołu (opcja zapisz inne lekcje) system powiadamiania o dostępności został udoskonalony w oparciu o scalenie głównego planu lekcji, planów z dzienników różnych oraz faktycznie wprowadzonych lekcji
 • nauczycielom, którzy zostali przypisani jako wychowawcy jakiegokolwiek zespołu/grupy udostępniono możliwość zarządzania uczniami w ich obrębie. W ten sposób nauczyciel może: 1) dopisywać do zespołu nowych uczniów 2) wypisywać uczniów z zespołu z wyborem wariantu - z pozostawieniem sladu lub bez, 3) zmieniać daty aktywności uczniów w ramach zespołu. Opcja dostępna jest w menu Uczniowie->Zarządzaj zespołami
 • dotychczas uczniowie oraz rodzice w swoich panelach nie widzieli ocen anulowanych. Obecnie umożliwiono dyrekcji zadecydować poprzez opcje konfiguracyjne czy zasoby te mają być dla nich widoczne. Jeżeli widoczność zostanie włączona to uczniowie oraz rodzice takie oceny będą widzieć jako przekreślone
 • w module wiadomości dodano kolejne 2 grupy odbiorców - pedagodzy oraz logopedzi
 • w różnych dziennikach umożliwiono planowanie zajęć dla sobót
 • w przedszkolach na Państwa prośbę dodano informacje o telefonach opiekunów w module rejestru wejść/wyjść
 • zmodyfikowano również mechanizm powiadamiania o nowej wersji systemu - obecnie ekran pojawi się tylko raz po każdym zalogowaniu, jeżeli dotychczas nie zapoznaliśmy się z listą zmian. Prosimy jednak o czynne zapoznawanie się z każdą listą modyfikacji
 • nauczycieli korzytacjących z aplikacji mobilnej informujemy, że w App Store pojawiła się nowa wersja oznaczona numerem 1.8

Wersja 3.3.1 - 26 października 2011

 • w panelu dyrektorskim podczas przeglądu kartoteki ucznia w pozycji Klasy i zespoły ucznia umożliwiono całkowite (bez śladu) wykasowanie ucznia z danej klasy/zespołu
 • również w panelu dyrektorskim podczas dodawnia nowego nauczyciela lub dyrektora umożliwiono określenie terminu ważności hasła
 • w panelu dyrektorskim oraz nauczycielskim ulepszono dokument Informacje dla rodzica, który dostępny jest w menu Instrukcje
 • informujemty również, że w App Store pojawiła się oficjalnie aplikacja mobilna iPod/iPhone/iPad dla rodziców i uczniów

Wersja 3.3 - 24 października 2011

 • w panelu rodzica/ucznia udostępniono wykresy średnich ocen cząstkowych, które można porównywać ze średnimi klasy jak i całej szkoły
 • w związku z budową aplikacji mobilnej iPod/iPhone dla rodziców oraz uczniów w zakładce Powiadomienia umożliwiono zdefiniowanie w jakim zakresie użytkownik chce otrzymywać tzw. powiadomienia Push Notification
 • do raportu tygodniowego e-mail, który otrzymują rodzice/uczniowie, którzy wyrazili taką chęć zostały dołożone nieobecności z tygodnia bieżącego oraz przyszłe sprawdziany
 • dyrekcji pozwolono w zakresie wybranych zasobów włączyć lub wyłączyć ich widoczność w panelu rodzica/ucznia. Możliwość taką można znaleźć w menu Zasoby->Pozostałe->Konfiguracje pod nagłowkiem Widoczność zasobów w panelu rodzica/ucznia
 • w module planowania zastępstw podczas zapisu umożliowiono na dodatkowy wybór rodaju użytkowników, do których mają zostać rozesłane powiadomienia związane z zaplanowanymi zmianami
 • w kartotece ucznia umożliwiono zdefiniowanie numerów kontaktowych opiekunów niezależnie od istniejących kont rodziców/opiekunów. Ponadto w szkołach, które korzystają z importu uczniów z programu Krakfin Sekretariat dane te będą zapisywane podczas wykonywania operacji importu
 • w szkołach, której korzystają z punktowego systemu oceniania (w ramach zajęć edukacyjnych bądź zachowania) w interfejsach prowadzenia lekcji/wpisywania ocen została dołożona informacja o sumie uzyskanych punktów (poza wartością procentową, która była dotyczczas)
 • w rejestrze kontroli dziennika dodano możliwość powiązania konkretnego zapisu z klasą lub dziennikiem (spośród tych, które zostały założone w ramach "różnych dzienników")
 • w mechanizmie wpisywania wszystkim uczniom nieobecności/obecności w ramach prowadzonej lekcji zastąpiono dwie ikonki główek jedną , której wykorzystanie działa na zasadzie: 1 kliknięcie - wpis wszystkim nieobecności, 2 kliknięcie - wpis wszystkim obecności, 3 - wpis wszystkim nieobecności itd.

Wersja 3.2 - 7 października 2011

 • w wydrukach różnych dzienników dodano pozycję Raport nieobecności, w którym w odniesieniu do danego dziennika i wybranego zakresu dat możemy wygenerować raport o nieobecnościach uczniów w tym okresie. W raporcie zatosowano dwa rodzaje oznaczeń: 1) N - uczeń w danym dniu ma same nieobecności, 2) NC - nieobecności częściowe czyli w danym dniu uczeń ma wpisane zarówno obecności jak i nieobecności.
 • analogiczny raport jak wspomniany powyżej udostępniono dyrektorom z tym, że może on wygenerować takie zestawienie w odniesieniu do wybranych klas. Opcja znajduje się w menu Dzienniki -> Frekwencja -> Raport nieobecności
 • w przedszkolach umożliwiono prowadzenie rejestru wejść i wyjść dzieci z placówki w danym dniu. Opcja dostępna jest dla dyrektorów i nauczycieli w menu: Różne dzienniki -> Rejestr wejść/wyjść. Jeżeli opcja jest niewidoczna oznacza to, że w systemie nie zdefiniowano żadnej klasy z poziomem edukacji jako przedszkole
 • wiadomości wysłane zostały oddzielone od wiadomości odebranych do osobnego interfejsu, dzięki czemu moduł komunikacji między użytkownikami stał się bardziej użyteczny
 • nauczycielom w dzienniku głównym oraz różnych umożliwiono wpis obecności uczniowie w sytuacji kiedy w danej lekcji nie miał on żadnego statusu i pojawiała się ikonka . Ikonka ta pojawia się w sytuacji kiedy wpisano lekcję, ale w tym czasie w klasie/zespole uczeń nie był aktywny. Po zmienie dat aktywności ucznia uczeń może pojawiać się w tej lekcji, ale bez statusu obecności z racji, że w momencie jej wpisu był w tej klasie/zespole nieaktywny
 • w różnych dziennikach umożliwiono zapis lekcji dla sobót. Aby tego dokonać wystarczy w ramach wybranego dziennika i przedmiotu uruchomić opcję Lekcja poza planem i tam wybrać stosowną datę
 • w różnych dziennikach o zmiennym składzie dodano przycisk Odwróć zaznaczenia pozwalający jednym kliknięciem odwrócić wybór uczniów jakich chcemy wypisać całkowicie z uruchomionych zajęć
 • w ramach prowadzenia lekcji w nagłowku obecności dodano dwie ikonki oraz , które pozwalają wszystkim uczniom jednym kliknięciem wpisać obecność (ikonka zielona) lub nieobecność (ikonka czerwona). Operacja nie zadziała oczywiście w ramach obecności usprawiedliwionych już przez wychowawcę
 • udostępniono interfejs wyświetlający listę wszystkich osób ze szkoły, którym zdefiniowano diagnozę logopedy. Taką listę można również wygenerować do pliku pdf i np. wydrukować. Interfejs można uruchomić poprzez guzik Uczniowie z diagnozą dostępny w momencie przeglądu informacji logopedy o danym uczniu
 • informujemy również, że do listy zmian można przejść w każej chwili klikając na numer wersji systemu obok napisu E-dziennik w lewym górnym rogu interfejsu aplikacji

Wersja 3.1 - 25 września 2011

 • w poprzedniej wersji systemu w trakcie prowadzenia lekcji pojawiała się informacja o nieobecnościach danego ucznia z dnia w postaci ikonki . Aktualnie sytuacje takie będą sygnalizowane ikonkami z pytajnikiem oraz . Po najechaniu na "główkę obecności" zostaną wyświetlone szczegóły - podobnie jak w wersji poprzedniej
 • umożliwiono zmianę sposobu oceniania zachowania (ocenowo lub punktowo) niezależnie od głównego systemu oceniania (z przedmiotów). W razie chęci dokonania takiej zmiany należy skontaktować się z administratorem
 • poszczególnym pozycjom w kalendarzu klasowym przypisano różne kolory aby uczynić go bardziej czytelnym i przyjaznym użytkownikowi
 • dyrektorom umożliwiono prowadzenie rejestru kontroli dzienników - każdy dyrektor może zapisywać informacje o przeprowadzonej kontroli oraz ewentualnie kasować zapisy swojego autorstwa. Opcja znajduje się w menu Analizy -> Rejestr kontroli dziennika
 • dokonano zmian w module zastępstw: 1) udostępniono dodatkowa opcję wydruku zastępstw - tylko zaznaczonych na głownym interfejsie, 2) podczas zapisu umożliwiono podjęcie decyzji czy system ma automatycznie rozesłać powiadomienia, 3) podczas wydruku księgi zastępstw umożliwiono podjęcie decyzji o jego wariancie
 • wprowadzono mechanizm informowania o nowej wersji systemu - użytkownik będzie informowany o takim fakcie do momentu kiedy przeczyta informacje o wprowadzonych zmianach
 • w różnych dziennikach udostępniono nauczycielom możliwość wydruku ocen podczas ich przeglądu - Różne dzienniki -> Wybór dziennika -> Wybór przedmiotu -> Przegląd ocen -> Drukuj
 • dla nauczycieli dodano możliwość zapisu trzech rodzajów notatek: 1) notatka dotycząca konkretnej lekcji - można zapisać podczas wpisywania tematu, 2) notatka na następne lekcje czyli dotycząca konkretnych zajęć (np. 3 A Matematyka) - można zapisać klikąjąc na ikonkę znajdującą się obok tematu lekcji, 3) notatka dotycząca ucznia w odniesieniu do konkretnej lekcji - można zapisać klikając na uczniu w uruchomionej lekcji. Dodatkowo notatkami można zarządzać wybierając Kalendarz -> Notatki
 • pedagogom umożliwiono zapis form pomocy w odniesieniu do danego ucznia; aby dokonać zapisu należy wejśc w menu Uczniowie -> Wybór klasy -> Wybór ucznia -> Dodatkowa kartoteka -> Formy Pomocy i wybrać opcję Modyfikuj . Dyrektorzy, wychowawcy ucznia oraz nauczyciele go uczący mają możliwość wglądu do tych informacji
 • pedagogom umożliwiono również rejestrację swoich zajęć/czynności. Opcja ta jest dostępna klikając Różne dzienniki -> Dziennik zajęć pedagoga z poziomu nauczyciela i dyrektora z tym, że dyrektorzy mają tylko wgląd do czynności zapisanych przez pedagogów.
 • podczas zapisu użytkownika (panel dyrektorski) z uprawnieniami nauczyciela dodano możliwość oznaczenia go jako logopeda szkolny. Ponadto w przeglądzie nauczycieli status pedagoga bądz logopedy można zmieniać klikając bezpośrednio w ikonę oznaczającą dotychczasowy status
 • nauczyciele oznaczeni jako logopeda mogą w odniesieniu do ucznia zapisywać takie informacje jak: 1) podstawa zakwalifikowania na zajęcia, 2) indywidualny program terapii, 3) analiza postępów dziecka, wnioski, zalecenia do dalszej pracy. Informacje te można przeglądać/zapisywać uruchamiając menu Uczniowie -> Wybór klasy -> Wybór ucznia -> Dodatkowa kartoteka -> Informacje logopedy. Wgląd do tych informacji mają logopedzi oraz dyrektorzy.
 • w menu instrukcje pojawił się dokument Informacja dotycząca dzienników: biblioteki, świetlicy, pedagoga oraz logopedy, w którym można znaleźć informacje dotyczące prowadzenia wymienionych dzienników

Wersja 3.0 - 1 września 2011

 • wychowawcom udostępniono interfejs do szczegółowego przeglądu zrealizowanych lekcji oraz ich zgodności z planem w swojej klasie (Lekcje -> Lekcje mojej klasy)
 • rozbudowano moduł wiadomości o takie opcje jak: masowe kasowanie, dodatkowe kategorie odbiorców (trójki klasowe, wychowawcy), załączniki, możliwość archiwizacji wiadomości wraz z załącznikami do paczki ZIP
 • umożliwono podgląd aktualnie zapisanego planu całej klasy (wraz z zespołami) podczas układania lub przeglądu planu dla klasy w obrębie wybranej grupy planu
 • udostępniono możliwość szczegółowego przeglądu aktualnego stanu frekwencji dla dyrektora oraz wychowawców w swoich klasach czyli ile razy każdy uczeń w poszczególnych semestrach i całym roku był nieobecny, spóźniony, zwolniony itd. Dodatkowo wykaz można wyświetlić dla konkretnego przedmiotu oraz zakresu dat. Opcja znajduje się: panel dyrektorski: Dzienniki -> Frekwencja -> Frekwencja - zestawienie, panel nauczycielski: Obecności -> Zestawienie frekwencji uczniów
 • dla dyrektorów oraz wychowawców udostępniono interfejs Pojedyncze nieobecności, w którym w zakresie danej klasy system wyświetli dla poszczególnych uczniów pojedyncze nieobecności w danym dniu, dzięki czemu łatwiej będzie można wyłapać nieobecności, które teoretycznie mogą być błędne lub wychowawca zapomniał je usprawiedliwić. Pojedyncza nieobecność jest tutaj rozumiana jako sytuacja kiedy uczeń w danym dniu ma wpisaną jedną nieobecność nieusprawiedliwioną i przynajmniej jeden inny status obecności. Dodatkowo wychowawca ma możliwość bezpośredniego usprawiedliwienia nieobecności (poprzez kliknięcie na danym wierszu) lub przejścia do lekcji jeśli to on ją wpisał. W panelu dyrektorskim opcja znajduje się w Dzienniki -> Frekwencja -> Pojedyncze nieobecności oraz w panelu nauczyciela w Obecności -> Pojedyncze nieobecności
 • podczas określania statusu danego przedmiotu w klasach (panel dyrektorski) umożliwiono oznaczenie przedmiotu jako rozszerzony co skutkuje automatycznym wczytaniem go na pierwszą stronę świadectw (np. dla Liceum)
 • dla zestawień w panelu dyrektorskim, które znajdują się w menu Analizy -> Statystyki (statystyka pracy nauczycieli, statystyka ocen i statystyka obecności) umożliwiono wyeksportowanie każdego z nich do pliku CSV (kodowanie utf-8, znak rozdzielający - średnik). Generowanie eksportu można uruchamiać podczas przeglądu zestawienia lub w menu Dzienniki -> Wydruki, eksporty i ankiety
 • w czasie lekcji przy uczniu pojawi się ikonka jeżeli w dniu w jakim uruchomiona jest lekcja uczniowi wpisano jakąkolwiek nieobecność. W ten sposób nauczyciel otrzyma sygnał sugerujący komu prawdopodobnie należy wpisać absencję
 • w module prowadzenia lekcji przez nauczycieli dodano sztywny, pływający panel (dolna krawędź ekranu), dzięki czemu nauczyciel przewijając listę uczniów cały czas widzi do jakich grup i kolumn odnoszą się wpisane oceny
 • udostępniono aktualne świadectwa ukończenia szkoły gimnazjalnej (w roku szkolnym 2010/2011 obowiązywały stare wzory)
 • w dziennikach pracujących jako jeden z elementów zintegrowanego systemu e-oświaty umożliwiono wychowawcom podgląd świadectw swoich wychowanków jeden poziom (rok szkolny) wstecz. Opcja znajduje się w menu Wydruki -> Świadectwa -> Świadectwa archiwalne
 • uruchomiono archiwum poprzednich lat szkolnych, do którego dostęp mają wszyscy użytkownicy, którzy w tych latach posiadali konto w systemie. Lista dzienników archiwalnych widoczna jest w opcji Poprzednie lata, która znajduje się w górnym prawym menu systemu. W przypadku dziennika funkcjonującego jako jeden z elementów zintegrowanego systemu e-oświaty do archiwum należy logować się danymi dostępowymi do platformy oświatowej. W przeciwnym razie obowiązuje login i hasło, z których korzystano w archiwalnym roku szkolnym. Opcja edycyjne archiwów będą zablokowane początkiem października.
 • rozbudowano moduł planowania zastępstw o takie elementy jak m.in.: 1).możliwośc wyboru rodzaju oraz osoby powiadamiającej, 2).dodatkową opcję "zapisz inne lekcje", w której w odniesieniu do lekcji z planu nauczyciela nieobecnego możemy ją odwołać bądź nie i zapisać dowolne inne lekcje nawet na inny dzień czy godzinę. W ten sposób można np. zamiast lekcji "Historia - 3 A z Nowakiem Janem" zapisać "3 A dziewczyny wf z Marią Nowak" oraz "3 A chłopcy wf z Janem Kowalskim". Dodatkowo możemy od razu stworzyć zespół z dowolnymi uczniami i zapisać dla niego zajęcia. 3). po zapisie/edycji zastępstwa wysyłane są wiadomości do wszystkich użytkowników, którzy są z zaplanowanymi lekcjami powiązani (dyrektorzy,nauczyciele,rodzice i uczniowie). 4).możliwość wydruku wszystkich zastępstw (księga zastępstw).
 • na podstawie zaplanowanych zastępstw oraz lekcji wprowadzanych przez nauczycieli dyrektor może na dowolny okres (domyślnie aktualny miesiąc) obejrzeć zestawienie nieobecności i nadgodzin każdego nauczyciela uruchamiając pozycję Analizy -> Zest. nieobecności i nadgodzin
 • rozbudowano moduł uwag o takie możliwości jak: wpisywanie uwag dowolnemu uczniowi niezależnie od lekcji przez nauczycieli i dyrektorów (Zachowanie -> wybór klasy -> wybór ucznia -> wpisz uwagę uczniowi), nowy rodzaj - uwaga neutralna, dodatkowe kategorie (poza rodzajmi pozytywna,negatywna i neutralna uwagę można przypisać do kategorii np. 'brak mundurka', 'brak stroju' czy 'pomoc koleżeńska'), którymi można zarządzać w panelu dyrektorskim (Zasoby -> Słowniki -> Słownik kategorii uwag)
 • zmieniono koncepcje oceniania zachowania w klasach od 4 klasy szkoły podstawowej. Aktualnie każdy dyrektor i nauczyciel może oceniać zachowanie wszystkich uczniów poprzez wpis ocen, przy czym oceny semestralne i roczne wystawia wychowawca. Opcje oceniania zachowania znajdują się w menu Zachowanie -> wybór klasy -> Przeglądaj i oceniaj zachowanie. Dodatkowo przy przeglądzie zachowania danego ucznia (Zachowanie -> wybór klasy -> wybór ucznia) poza listą uwag mamy oceny zachowania, informacje o frekwencji oraz szczegółową statystykę uwag
 • w panelu dyrektorskim umożliwiono przeglądanie lekcji chronologicznie według daty ich wpisania w system z informacją o ewentualnej rozbieżności pomiędzy datami lekcji, a datami ich wpisu. Opcja znajduje się w menu Analizy -> Przegląd lekcji w klasach -> Przegląd chronologiczny
 • do kartoteki ucznia dodano możliwość wpisywania dodatkowych uwag o uczniu
 • ponadto została stworzona dodatkowa kartoteka, którą można przeglądać klikając Dodatkowa kartoteka podczas podglądu danych ucznia. Opcje modyfikacyjne kartoteki dostępne są dla wychowawców oraz dyrektorów. Poprawne uzupełnienie kartoteki w klasie gwarantuje poprawne automatyczne wczytanie danych do świadectw promocyjnych oraz wydruków "Zestawienie wyników klasyfikacji uczniów" oraz "Uczniowie wg stanu z 20 września"
 • w panelu dyrektorskim umożliwiono zdefiniowanie szkolnego zestawu podręczników i programów nauczania (Dzienniki -> Rozklady -> Szkolny zestaw podręczników -> Dodaj podręcznik). Nauczyciele mogą podejrzeć lub wygenerować zestaw w postaci pliku PDF klikając menu Rozklady -> Szkolny zestaw podręczników
 • aby uprzyjemnić nauczycielom procedury podpisywania lekcji wprowadzono dodatkowe możliwości: podpisz dzień oraz podpisz do wczoraj
 • w różnych dziennikach umożliwono masowe wypisywanie uczniów z danych zajęć (dla dzienników o zmiennym składzie)
 • w różnych dziennikach dodano nowe wydruki: 1) oceny cząstkowe wybranych uczniów dla określonych przedmiotów i/lub obszarów edukacji, 2) Zaświadczenie o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, 3) Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej
 • rodzicom i uczniom umożliwiono porównanie ocen semestralnych, rocznych oraz ich średnich w odniesieniu do klasy oraz całej szkoły
 • dyrektorom i wychowawcom umożliwiono w obrębie wybranej klasy podgląd zestawień ocen semestralnych i rocznych. W zestawieniach znajduje sie średnia klasy oraz średnia z poszczególnych przedmiotów w odniesieniu do tych samych średnich, ale dla całej szkoły. Ponadto dostępne są zestawienia ocen semestralncyh i rocznych wraz z ich średnimi dla poszczególnych uczniów w klasie oraz lista uczniów posegregowana na podstawie średniej ocen malejąco. Dostęp do zestawień z poziomu panelu nauczyciela dostępny jest dla wychowawców w menu Oceny -> Zestawienia ocen semestralnych i rocznych oraz dla dyrektorów Dzienniki -> Oceny -> Wybór klasy -> Zestawienia ocen semestralnych i rocznych
 • podczas zarządzania uczniami w ramach zespołów (nie klas) umożliwiono całkowite wypisanie ucznia bez pozostawienia po nim śladu. Opcja może być przydatna podczas dokonywania różnego rodzaju przenosin uczniów na początku roku szkolnego
 • w panelu dyrektorskim udostępniono opcje modyfikacyjne słownika godzin lekcyjnych, z którymi jednak trzeba obchodzić się bardzo ostrożnie w trakcie trwania roku szkolnego. Aby ułatwić ewentualne operacje zmian zakresów godzinowych dla każdego z nich została dodana mała statystyka określająca ile lekcji przypisano do niego w planie oraz lekcjach zrealizowanych
 • w momencie zarządzania uczniami w klasie/zespole umożliwiono dyrektorom masową zmianę dat aktywności wybranych uczniów
 • nauczycielom i dyrektorom udostępniono moduł do generowania ankiet/arkuszy. Pozwala on na wygenerowanie dowolnej ankiety o strukturze a) nazwa b) nagłowek tekstowy (do którego podczas wypełniania moga być wczytane automatyczne dane ucznia) c) obszary d) pytania do obszarów (z listą odpowiedzi lub miejscem na wpisanie tekstu) e) dowolna ilość odpowiedzi do pytania. Dla zdefiniowanej struktury ankiety można wygenerować jej szablon w formie PDF lub wypełnić ją dla wybranych uczniów z możliwością wydruku. Zarówno szablony jak i wypełnione ankiety można w każdym momencie modyfikować. Moduł może być przydatny w przypadku chęci wygenerowania i wypełnienia dokumentów takich jak np. karta obserwacji dziecka 5-letniego, arkusz obserwacji dziecka 6-letniego itp. Można również stworzyć sobie sam szablon ankiety, wydrukować go i rozdać wybranym osobom do uzupełnienia. Ankiety wypełnione w stosunku do danego ucznia będa widoczne w panelu rodzica/ucznia. Moduł jest dostępny dla dyrektora w menu Dzienniki -> Wydruki, eksporty i ankiety oraz nauczyciela Wydruki -> Ankiety

Wersja 2.0 - 1 maja 2011

 • dodano możliwość planowania zastepstw dla dyrektora z szeregiem dodatkowych opcji
 • dodano możliwość generowania i drukowania świadectw promocyjnych i końcowych na giloszach; moduł pozwala również na uzupełnianie ocen "wstecz" np. dla klas "końcowych"
 • dodano obsługe tzw. "różnych dzienników" w ramach, których można prowadzić np. dziennik zajęć przedszkola (wychowanie przedszkolne), dziennik klas 0, I - III szkoły podstawowej (edukacja wczesnoszkolna) czy różnego rodzaju kółka przedmiotowe
 • dodano słowniki nieobecności oraz nadgodzin nauczycieli
 • dodano nowe opcje importu np. z programów "aSc Plan Lekcji" czy "PLEK Krakfin"
 • dodano możliwość całkowitego kasowania wiadomości odebranych oraz wysłanych (pod warunkiem, że wszyscy odbiorcy również je skasowali)
 • dodano nowe opcje konfiguracyjne
 • dla tworzonych wydruków list osób dodano możliwość wybierania uczniów ze wszystkich klas
 • dodano możliwość kopiowania całego planu lekcji (dla wszystkich klas i zespołow) podczas tworzenia nowego planu (również w dziennikach różnych)
 • w panelu dyrektorskim w menu "Dzienniki/Lekcje odwołane, dni wolne" po uruchomieniu opcji "Odwołaj lekcje" dodano możliwośc odwoływania pojedynczych lekcji wybierając klasę(y) oraz godzinę(y) lekcyjne. Po zapisaniu system odwołuje lekcje dla wybranych klas w wybra